Goudsche Courant, donderdag 7 juni 1917

9543 970 9858 9962 10O75 10310 10380 10573 10724 10999 11296 11 523 11715 11969 12025 12120 12198 12332 125 52 12687 12802 13014 13178 13400 1 3 597 13798 139 38 14077 14313 11588 14097 14880 16060 15210 1 5444 15547 1 6692 15770 15943 16171 16 536 16 36 10632 16697 16932 17010 17278 17470 17885 18061 MI9I 18437 115 5 18817 189 50 191 58 19293 19372 19484 19674 X9891 200 18 20176 20268 20496 20779 9660 9674 9 589 9614 8666 9730 97 18 97 5 9816 9821 9871 98 1 9923 9952 9956 10023 10026 10O17 10053 10187 102 5 10281 10802 lOS 10358 103 59 10 366 10418 10410 10121 10178 10590 10618 KWi l Xi67 10791 10661 10920 10956 11068 11 841 11 582 116Ba 11592 11611 11 48 11641 11826 12062 12133 12265 tól22 12486 12607 12757 12887 18088 13187 13341 im 18660 13777 1 3972 14196 14 320 14536 14721 14969 15215 15302 15518 16798 15911 16117 10399 16500 16667 16811 16964 17186 17309 17660 17704 17811 18007 18077 18219 18408 18838 19060 19388 19430 19558 19706 19916 20160 20216 20372 20514 20784 20902 9701 9841 9959 10059 1H107 10 67 ia 10721 10978 11291 11 507 116 7 11816 12021 iao i7 12171 12299 12 5 ¥i 12 i Vl 12101 1 1010 13111 1 13 15 1 k532 1 1770 1 1937 11009 11276 115 H 11870 1177 4 l i0 50 15209 1542 15516 15669 16777 1 6940 16133 10 171 18e3 i 10026 16676 18931 16979 172 12 17482 17630 17972 18288 f6691 ia58 3 18790 18927 19139 19316 19112 19461 19673 I98S 200 11 20174 202 i4 2IM 5ri 20722 20812 20 97 11077 111 16 11277 11 166 11403 11406 117 16 1I78 11989 11817 11R3 11992 11998 12018 13091 12028 13038 12059 121 50 13169 12170 12239 13 86 12 iI8 12619 1212 12237 12 47 12573 12898 1271 12282 12493 12631 12652 13737 1Ï755 zone costuuiii met lagen lijhoed van dezelfde kleur en zwaite uutojas met a trakenkntag werd door den luitenant generaal Van Terwisga begroet en liet door dezen de verschillende officieren aan zich voorstellen Na ontvangst nam de Koningin plaats in den gereedsta nden auto met den gen majour Dafour en den schout by nacht Bauduin Gereden werd naar den Helvoirtschen straiatweg tot aan de uitspanning De vier kolommen Hier ateeg de Koningin te paard en begaf zich naar de Vughtsche Heide tot het bijwonen van militaire oefeningen Ongeveer halfeen keerde de Koningin in Den Bosch terug om in haar salonwagen den lunch te gebruiken Om 2 uur begaf de Koningin zich per auto naar Hedel Zaltbommel en Gameren tot het bezichtigen vian den diviBÏetrein na afloop waarvan zij naar Den Bosch terugkeerde en na zich in haar salonwagen te hebben begeven naar Vught reed waar zij in haar salonwagen bleef overnachten G denkteeken Mr Goeman Borgesius Naar wü vernemen heeft het ï oofdbestuur van de Liberale Unie een commissie uit zün midden benoemd om de oprichting van een blüvend gedenkteeken voor mr H Goeman Borgesius voor te bereiden Deze commissie bestaande uit de heerea P Kops A Roodhuü zen en mr H Smeenge is reeds eenigen tyd aan het werk en binnenkort hoopt zij met hare voorstellen te komen Minister Ra mbonnet naar de Hembrug Op uitnoodiging van de Bataafsche Petro leumMaatschappy aan welke de fabriek toebehoort bracht gisteren de minister van Oorlog ad interin kapitein ter zee Rambonnet een bezoek aan de chemische fabriek aan de Hembug De minister werd daarbij vergezeld door prof Van Royen voorzitter van het Munitiebureau kapitein ter zee Umbgrove chef van den Marinestaf majoor Furstner hoofd van de IVe afdeeling artillerie aan het departement van Oorlog majoor der genie V d Steur luitenant ter zee Ie klasse Ten Broecke Hoekstra adjudant van den minister van Marine en kapitein van den generalen staf jhr Röell apjudant van den minister van Oorlog a l De minister werd ontvangen door den heer Colijn een der directeuren van de Bataafsche en een drietal der hoogere ambtenaren dier Maatschappij De burgemeester van Emmen Naar het Nbl v Emmen verneemt is het zeer waarschijniylc dat de burgemeester van Emmen bjj den officier van justitie een aanklacht wegens smaad zal indienen De commissaris der Koningin heeft reeds in verband met deze onverkwikkelijke affaire een bezoek aan Emmen gebracht en zi n afkeuring uitgesproken over de wijz9 waarop de burgemeester ifl aangevallen Oe crisis aan oorlog Naar het Hld verneemt zal de leiding van het departement van Oorlog binnen niet te langen tijd weder aan een afzonderlijken minister worden toevertrouwd Er zijn zekere teekenen die er op wijzen dat de regeering inderdaad niet voonemens is om het interrimaat langer te bestendigen dan gewenscht schijnt voor het regelen van sommige interne verhoudingen CBISI1S MAATBE6ELEN Het gebruHc van afgeroomde melk taptemelk ondermelk Met het oog op de mogelijkheden dat de melkvoorziening in den as winter moeilijkheden zal opleveren en de boterbereiding met betrekking tot de voorziening in de behoefte aan vet zoveel doenlijk moet worden uitgebreid is bij den minister van Landbouw Nijverheid en Handel de vraag gerezen of het niet aanbeveling zou verdienen het gebruik van afgeroomde melk d w z ondermelk of taptemelk te bevorderen In verband hiermede werd door hepi op 16 Maart j l aan burgemeesters van een 39 tal gemeenten een afdruk van een opstel toegezonden van de hand van den heer B van der Burg leeraar in de zuivelbereiding aan de Rijks Hoogere Land Tuin en Boschbouwschool te Wageningen geschreven over het gebruik van ondermelk als voedingsmiddel Daarbij werd tot de burgemeesters het verzoek gericht het gebruik van afgeroomde melk zooveel mogelyk aan te moedigen terwyt tevens werd gevraagd om mededeeling omtrent het plaatselijk verbruik van afgeroomde melk en omtrent de hoeveelheden daarvan welke in den a s winter dagelijks noodig zouden worden geacht Sedert zijn een l8 tal antwoorden ingekomen Door de gemeente Dordrecht Haarlem Hilversum Kampen Nijmegen Utrecht Velsen Den Helder Ede en Zwolle werden geen verbruiksciifers genoemd ondermelk is blijkbaar bÜ het meerendeel niet zeer gewild Ook Groningen vermeldt nog bestaand vooroordeel tegen ondermelk alhoewel aldaar in het afgeloopen jaar door de melkInrichtlngen Vredewold en De Nijverheid 275 621 liter ondermelk in consumptie werdep gebracht Den Haag geeft op een verbruik van ± 50 000 L per week Leeuwarden 8 k 9000 L Gouda 2100 d 2800 L Vlaardingen ruim 12 000 L Ook in deze gemeenten worden krachtige maatregelen noodig geacht inzonderheid beschikbaarstelling tegen zeer verlaagden prijs om het verbruik van ondermelk bij het publiek ingang te doen vinden Amsterdam acht het niet raadzaam volle melk door ondermelk te vervangen doch wel om het gebruik van ondormelk naast volle melk aan te moedigen De eenige gemeente alwaar het verbruik van ondermelk als van eenige beteekenis mag worden genoemd is Rotterdam met een dagelijksch verbruik van ruim 16 0dtf L in 1916 zijnde 12 4 U per hoofd en per jaar tegen een verbruik van volle melk ran 116 L per hoofd en per jaar Uit het vorenstaande mag worden afgeleid dat althans voor dezen zomer geen behoefte bestaat aan een regeling voor ondermelk terwijl ten aanzien van den os winter te dezer zake alsnog een afwachtende houding kan worden aangenomen Uitvoer van aardappelen Naar de Tel met zekerheid kan mededeelen ligt het in het voornemen Qok dit jaar weder den uitvoer van vroege aardappelen toe te staan Behandeling van groenten De nwöirfe r van LoodlMJiiw Iiet+t hopaaAA dat dw Kijköc omamiöMe van Tooïiielit ter vcrzckorinu van de dtnigdelijkln i l vom ïwi VfrduuTzaJiiiidlt prodiurt aani de oiid nmndngen oortiwïhriften kan gc v tn dk in hare Imniobtingien nopens zin loli k ioi l o bfihaiKlt lingswIjize dw gro iitcn en grondBtof i in aohit gfnoravn moeten MOi ii St rl Benzine en terpentijn Nu door U tOf wi tziiigHCominiipwip voor heuKino In t vtTzock van d n ilon d van drogi t ai i m aanz i a van verkoop in ht t klein nan bimtzinc en U rpe ntijn ia ingewilligdi i door giiionikd cmittiüswie aan te drogimeni die hiBr oor In aanmerking koiiM iï tM ii n Uiigi lotigozonulcn waarin oiit giraiTgdi wordl dal voopsl loeftozien uioel wordkns diot do 10 bons b 1 Uier ixnizino of lerpeiitijn wcJke do honbookicH inltoiidvn zoo gieloidWijk mog lijk verbruikt wordtii welk j ieeicht aeen vergflinakkviliikt wordl doorda4 op ó vi onirija dt T lioeikjeü vermdd laai voor welk ijdvak i 10 liter mOf i ivüikeii Ala ngul gipildt Ijierhij dn aan nleïiiaiu mt tr diun 1 liter tegHi giHm eTd zal inog Mi word Uij iinlero levering wordit een Ikwi uit liet boekje gK c4n iirdi d vzo bone worden lioor dien winkelier bijgeiioudra dfl d Indien m en ander in orde bovond n wordif vraa dt l enairuil ve i ancier bijf de ioi wijKdn conmiisaip in Jt i Haag etn nieuwe liocivoölhHd aan Voor zoov r d © verkoop hoovoeiheden van lÜO graan en niindier bodiraagt dient lie winikfliw bij iL doro levering in een boek aan Ie tetïenen a aan wicn de benzine goleverh word b v Hkc lioovoeilhedoni e voor welk doel zooófl l êo tocw ijfcingBoomliiiaeio Ie a len lijd kan dwrn nagaaii waar de voorraad gebliiyen ie Aan houdwni van bonbookjea mag niet anjdarö bonasine g lev rd wlwWWi dan tegii i een Ijon en voor Jien luag toor den wiiikrlier in geen giwBi gebruik gemaakt wor ïen van verleemJe vrijirtellinig voor den veikoop van hoeveolliedleji tot 100 gram Oe to wij zJUig ftioirilniwfeJe Whou t zidh liet recht vooffodleiii en boeken tü nlieu li jdt dloor WH liaror imamjctours duo daartoe van e ii leglmitaiiekaairt voorzien i i e doen OOntrolepren Wat liie pboven over benzine gfBohre fn te ge ldt ovenzew voor terpenlljnsuljf iiliiiil 1 e vtirkooppri s is vaelgeisteJd voor iHiiiaine op 50 oena en voor terpoiUijn op 55 ö nt p r Utcr Prijsstyging der verbniiksartlkelen lïlijkww de laatelverschenen afiovering aH Int MaaindHchrift van het CentraaJ Hureau voor de Kta istiek 8 eeg het orliOiidingHoi er van de priiz vaa 39 verIj ruikswrtik Hen in den kleinliandej van lJ 1 in I9J3 lot 192 in April 1917 1893 HX De gendddlikle verlioud tig cijfe rg warea voor de tu clieoiigigpndp iKvioden alH olgt 110 in 1714 12 in 1915 1 17 in l H i ea 191 in Maart 1917 Het erhoiidSngwt i er van A gtvn AHde prijzen vmi cok bij era H tal g inepiitelijko gawlaliriekeii in d groote gt mwiilen belit in 9ll 95 5 1 I9l3 OÓj en skHig vervolgens tot 123 73 in 1915 152 10 in ma lltl 30 in Maart 1917 en 2f 5 r 2 in April 1917 I it de MaiiKlipk der broodiprijzPn g lur de het twetwic halfjaar 1916 blijkt dat alle broodHoortin duurder waren dan in het eeimie hoilfjaoj vam 191li ea wei gotjiiild tarwe iioein nielkbrood G i gebuild tarwebloem w torbroodl i l ongebnild tairwojjroodi 2 8 en roggêlirooè 12 Z g PCgoerlngBbrood i in deze opgaaf iiift begrepen Hot gcïwiddeldte verhouddngKCijfer van 9 artüielen gekeverd aan het geeticlu Mecrenl erg de ga hu i en te AmwterdBai en voor hen oiuderhoud van gevaugi oien en verplv Vri U Herifegeoboeteh U euwarden lyeid ti en Hoorn in 1914 87 Wy bedïageïid ï Blt in 1915 to 110 18 en m I 10 tol 127 67 1881 100 Opgeim rkl wordll du M de arlikeieii waarvin fo levering vro er wml aa i b teed m 1915 en 1910 müorendteele kra IrtraH nzijdjp verbintenis na gehoudi n onderbjindKohe inaobrijving ter plaatse wottim KL loviïrd ot uit de hand aaaigdtooht Corr bur Inrichtingen voor t verduurzamen van groenten en fruit l e tocneüHng van h 4 aantal inriohfing ÏV voor het verdiiiirzaiiien van groenteu en fruJt begint In ien laatsten ttid uIko arHKilmgen aan te neinen döt èv oorzHnmg in de Wnnenlaawfeolie belioff aan vvroolie producten er dbor wordr inoeiljjkt Me naane h aaittal inzouteTijen en inHHikmjen vaji kool en boonm newit meer loe dan wen ohelijk I veritaiul hier T Uf eigv Ksone keniiie gi4 racht Iflf de lï jkBOonmnsHie van ToeRieat op do irriiiW r n Lan tbomv de ofuïiudii Iiü Ii onlvangf in ht vrrvolg lru ii h ingf n voor hei v fM Hinmaiwm nlrt mixr dan l i lioogi uilzönderiiiR al zoodïini in li wchrijvffl Hun He voorn int na mochli ii zijii irirdolitin it D oor tn t veniimipy n iinn Viiii grwTitini i fnfit If HtkïhtMi Horlt in ovfr M inÉf gHgt Vi n hiormee wnstlg ick iing to Itoudtii UTwijl zij i kf in lu i aJg doo n si jzot U Tiit t vurduiicï aanKli ii wowltii gewaar liuwd d st hn wi IIjtlit nocMÜg zal xiiii d ii inmaak te hc piTkiiilol hH geiuUmnrUk van i Jei lioorwllituiin voor faando jaren hfigi cn ten gwolg zoiidit iKiMim dat zij hun bedrij zwnl ji imoctcti K op zötUm r orr hiir De Scheepvaart en de Oorlojp Een Engelsche aanval op Duitsche duikbooten De t emannang van oen gijitermorgm lu IJtmiidien biiineng 4comeni wtomnlraiwltr j giitereo op de Noordlzee getuige gowei sit n een aanval op tweit veTiii iJoJi k J iut che duikbooten waarbij dttao oogeiis bijiilijk ongetroffen op dij vluolit plofgen De boriciUg vea van die N l rt te IJmuidiou vernam dat de traw Ier 1 infld gHiorgen ongTVoeir haUtien i ahendr wa d waa van het Amoiander Uait toen twci dulkbooion welke geeai viagi voordien doch i er zeker va Duitsche naüonalitejt zijn gewoest uit oorfelijke hohiiug kwanntn en langzaam W waart s Moonitlien 1 ven daarna ontwaarde men in het wespen een groote vileginaohine mei de keoleekenen van de Brftoche nuarine namelijk eene growie cirkel waarbinnen een witte en roode oirkel Ook kwamen ze s lorpedojaigers dïe weliswaar geen vlag moerden ma r l et liat wel iot de Ilritsche trijiimocht l Phoorden nchttir elkaaT ane i iKt wewien aaiiertoonien Po oorBle begon l ij het bemerken van die duikbooten onmiddieiHijk heWg te vuren waanltoor lUi dHJkbooteii eohier voor zoover kon worden waargenoiiHii m i werden getroffen Door de ondiepte nflim li eon vjer of vijf mijlen uil den wa ïjonden deondier7 WéTs niet ditiikeji zij moesten düis nm heri in de viiJclit zoeken Zij werdk ii achtervolgd door dte iorpedoja ers 4lie medegingen tot om den C ORf ierwiji de voorste Rtecd bleef doorsohieten De afloop van diEii aanvaJ liad men niet kunnu waarnemen onidiit de trawler woe bliiven doorvifisck n Gerequireerde schepen 1 eiuge stooiiifcdiepcn van d j fijima Van Nie elt GoudTiaan en Co twee van dw firma SolIevHd v d Meer en Van Hattuni m tw v van die firma Vahr Van TMw i zjiikn naar de N R rt meildl van Kolter lam vertrekken voor de Nederlandschc Hegwring fosfaat te Florida Ie ladtn Veo dftr Ih een stooniBcJiip v i de firma Vinke en o aangewoaen om te Huedva piiritM to laden eft eneene voor de od erlandB ohe regeering De dtttuni van verlrek d er scltopon is nog ndit Ix kend Een p roleumschip aangekomen DinedagiavoQd ie Ie lioltemlam georriveel d he tankstoojiiwcliip Iio tt fl ti aiiu vait New York gejaden met petroleum IJmuiden trawlers uitgevaren Van de opgelegde stoomtrawlervloot te IJmuiden zijn deze week suecesBievelyk eenige schepen ter visscherij uitgevaren n 1 de Betsy IJ M 7ö de Juliana IJ M 154 de Pieter Jan IJ M 153 de Union U M 67 de Meadows IJ M 116 de Elizabeth IJ M 181 de Hilda U M 151 en de Petrus en Paulus IJ M 266 Ook van Scheveningen zün een drietal stoomtrawlers aan de vfsscherü gaan deelnemen Deze schepen varen buiten verantwoordelijkheid van de Onderlinge Oorlogsrisico Maatschappij te Umuiden De Vlaardingen 134 opgebracht Bij de Visscherij Mij Proefneming te Vlaardingen is bericht gekomen dat haar logger Proefneming I VI 134 door de Engelschen is opgebracht naar Stomeway De even getorpedeerde schepen De Raad vlSor de Scheepvaart deed gister uitspraak betreffende het torpedeeren van de Btoomschepen Bandoeng Eemland Gaasterland Jacatra Menado Noorderdyk en Zaandijk en uit het onderzoek is den Raad gebleken dat de stoomschepen Bandoeng Eemland Gaasterland acatra Menado Noorder dijk en Zaandijk op 22 Februari 1917 ter hoogte van Bishop Rock door een Duitsche duikboot door het afschieten van torpedo s en het lossen van schoten zonder waarschuwing zijn aangevallen en daarna nadat de opvarenden bevolen was de schepen te verlaten door torpedo en bommenontploffin gen tot zinken gebracht met uitzondering van de Menado welktf drijvende is gebleven De commandant van de duikboot heeft geen acht geelagen op de protesten der kapiteins betoogende dat zü de bun officieel volgens overeenkomst opgegeven route volgden welke hun als veilig was aangegeven De Raad acht het verklaarbaar dat de kapiteins der zeven schepen gestopt zyn blijven liggen en getracht hebben communicatie met de duikboot te verkrijgen Zy konden naar s Raads meening niet verwachten dat hun schepen zouden worden aangevallen Een woord van lof komt kapitein H C M van Houten gezagvoerder van de Menado met zijn officieren en bemanning toe die onder de meest ongunstige omstandigheden er in geslaagd is het schip geheel met eigen middelen zoodanig te repareeren dat het de thuisreis kon ondenemen 5 T2 ïifi KKa£iï7 a tANIK EN ZEEMACHT Gesneilen brood bij het leger Uit ingekomen rapporten is het den opperbevelhebber gebleken dat het verstrekken van gesneden brood niet tot besparjng van brood heeft geleid Aks gevolg hiei van aullen geen broodsnijmachines aan de onderdeelen van het legermeer worden uitgereikt Avp MiUtie onderorficieren lichting 1911 Aan de korpsen moet Opgaaf ziJn gevraagd van de onderofficieren der itiilitielichting 1911 die niet met de overige dienstplichtigen van deze lichting in het genot van onbepaald klein verlof zijn gesteld Vermoed wordt zoo meldt de Avp dat ook aan deze onderofficieren hetzelfde verlof zal worden verleend KOLONIëN Onjuist Uffiiiieetl Blijkens van den Uouvoracurflcneranj van NederL lndiö onivafligen teiiXrafi clie med DiW lin g is het gieniolit iat op Borneo en luitenant der infanterie eji ijf man doo r Dajaks zonden zijn verinO0i l Oiiivi air geiblekcn V T i iiiifte bi oiidiT3 oongi aI eii GEMENGDE BERICHTEN Grensdrams Eon Engelsch offioier die uit een gevangenkamp in Duitschland ontvlucht was en zich daarna in bnrgorkleeding hnd gestolren trachte nabij Straelen over de grens te gaan zoo meidt het Centrum Eenige meters voor do Hollandsche grens roept hem oen schildwacht toe waarna de officier blijft staan Nauwolijka is de Duitsche soldaat genaderd of de Engelschman trekt zijn revolver en loet 6 schoten op den schildwacht Doodeiijk getroffen stortte hot slachtoffer neer Schietende inbrekers In den afgeloopen nacht to circa hajfeen werden de twee zoons der weduwe De Haas landbouwers te Woense wakker doordat een vrij scherp licht hun kamer verlichtte Toen do jongens zich oprichtten zagen zij een man door het opgeschoven raam klauteren terwijl n tweede buiten bijlichtte Op het oogenblik dat de gebroeders De Haas hun bed wilden verlaten om de inbrekers te verjagen viel er een schot gevolgd door n tweede zonder echter de jongens te treffen Daarop gingen de schurken aan den baal De politie stelt een onderzoek in Het is niet onmogelijk dat het de zelfde individuen zijn die Zaterdag n m hun slag sloegen Een tweetal vreemde mannen klopten aan het café De Heihut in Woensel aan Een kind van 8 jaar was alleen thuis de ouders werkten op het land en had de opdracht niemand binnen te laten Toen brak met gewelf oen der kerels eene achterdeur open terwijl z n kameraad aan de voordeur postvatte Hij vroeg een glas bier dat het kind hem gaf en waarvoor hij 6 cent betaalde Toen echter het kind deze centen opbergde in eene lade sprong de inbreker op het meisje toe wierp het op zij en maakte zich meester van hot in de lade aanwezige gold pl m f 10 Daarop vertrokken zij zonder een spoor achter te Inten Onweer Tijdens een zware onweeisbui zijusin de buurtschappen Stroe en Easen de te veld staande vruchten totaal verhageld Er vielen stukken ijs tor grootte van pootaardappelen Bovendien werd de legerplaats MilÜgen door de hevige regens een voet diep onder water gezet Een bosch gestolen Te Drine onder Lonneker hebben Dinsdagavond een paar honderd man een dennenbosch van den heer Wisselink uit Hengelo afgehakt en als brandstof meegenomen Te sterke carboloplossing Aan de Parkkade te Rotterdam ligt het zeiljachtje Noordster waar aan boord is een twee jarig meisje A v B dat op advies van den dokter eiken morgen met carboloplossing moet worden gewasschen Toen de ouders dit gistermorgen wederom deden badden zij waarschijnlijk oen te sterke oplossing of een verkeerd mengsel gebruikt althans het kind werd geheel met brandwonden overdekt Het werd ter verpleging in bet ziekenhuis opgenomen In zee gestort Te Sehellinkhout aan den zeedijk bij Hoorn is de heer M W met paard en wagen van den steilen zeedijk af over de steenen zeewering in zee gestort Het paard schrikte voor een hoop steenen liep achteruit en werd door de kar in zee meegesleept Door mei nabij komende visschers werd de heer W met groote moeite gered S terwijl ook het paard dat ii loBsniJden der touwen verder ia zwom nog voor verdrinken wSdbewaard De kar was echter totïïvernield Tel Een nieuw hoorssurrogaat In Amerika is men tegenwoordiii druk bezig met proefnemingen tot het fabrioeeren van een nieuw hoorn surrogaat Het materiaal daarvoor bestaat hoofdzakelijk uit kiezelzori natron Dit wordt vermengd But water en een weinig fijn tarwemeo en geroerd tot een dikke brei Doa toevoeging van allerlei kleurstofléa geeft men er de hoornkleur aan ji het mengsol goed geroerd dan lait men het een poosje rustig staaiL opdat dft chemische reacties kuna plaats hebben Deze leiden ten slotte tot de vorming van een hoornachtim stof Deze is zoo vast en hard d messing ze bewerkt kan worden als of een ander metaal In voohtigës toestand kan het ook gegoten wordw Een onderscheiding Men schrijft uit Harderwijk a a het Hbld In hetinterneeringskampalhiervoad een eigenaardige plechtigheid plititi de eerste van dien aard gedurende den geheelen loop der interneering Aan den geïnterneerden soldaatmilicien klasse 1912 R L J Celsealle chasseur a pied werd voor zijn dapp gedrag tegenover den vijand de ridderorde van Leopold 2e kl en het oorlogakruifl uitgereikt hem door M Albert Koning der Belgen g schonken Alle in het kamp aanwezige divisifis stonden voor de uitreiking op het ruime sportterrein opgesteld in ords van parade onder de bevelen van den Belgischen kapiteincommandant J net terwijl alle niet ingedeelde officieren van het Belgische leger en die van den intern eerings dienst de pleohtigheid bgwoonden Onmiddelijk sa aankomst van den generaal majoor commandant van het interneermgsdepöt werden na het openen der tuui aan den dapperen strijder de kroieen op de borat gehecht door ded kolonel Coppen van het Belgische leger De voerde daarop tot den troep het woordj bracht de zware dagen van strgd m België bij Luik Namen Leuven Antwerpen en aan den Yser gestreden in ixerinnering en liet vooral uitkomso dat dit Koninklijk blijk van waardeering een bewiga was dat terneerden door de Belgische regeerilig niet worden vergeten Ouder de tonen van een opgewekte marsch defileerde de troep voor den gedecoreerde en na afioop daarvin wenschton de generaal en de verden officieren zoowel Belgische als Nede landsche hem geluk met de bijzondere onderscheiding 4l4o STAAT8 LOTERIJ üL J i TrekAing van Wowiisdeg li Juni Nieten 12 17 29 62 129 163 219 256 StUl M6 313 816 379 386 124 425 471 J24 5 i7 538 559 568 571 672 120 26 728 735 742 743 750 800 880 ö d 8l4 875 900 922 045 952 964 Jt l 0i4 1017 1022 1043 1047 1142 1161 1162 1183 1187 1188 12 6 12T8 188S 1408 1414 1141 1459 1501 1621 1550 1551 1586 1634 1673 168 1679 1696 1699 1735 1758 1758 1786 1790 lïM 1809 1839 1866 1970 2005 2014 2027 2032 2050 2076 2104 3112 3127 2153 215Ö 2201 2205 2311 2221 2240 2266 2267 2273 2288 22 2902 2300 2316 2322 2336 3386 2388 239r 2894 2406 2114 2423 2463 2480 3533 3079 25 1 2654 2667 2769 2796 2832 2848 3942 2916 2078 30OÖ 3008 SOf 3035 3047 3070 3086 3093 093 SIM 3232 8263 3266 8378 3409 3 14 3421 3474 3478 3491 3677 3866 3382 3895 1018 4123 4158 4M7 4176 4306 4309 4286 4328 4341 4367 4420 4428 4459 4178 4485 1537 4547 4569 4574 4591 4614 4616 4644 4686 470Ü 4726 4787 4799 4875 1909 492 4927 4953 4990 5060 5076 6082 608 3 6096 5103 5203 5231 6309 5338 5376 6402 5429 5440 6446 5477 5197 6498 6610 5680 6599 5615 5637 5054 5667 5741 6767 6842 5860 5870 5889 5919 5920 6936 6963 6966 5968 5980 6070 6117 6133 6196 6223 6242 6256 6291 6297 6321 6333 6342 6376 6434 6481 6494 6016 6533 6535 DB 6707 6736 6747 0756 6781 6798 6799 6818 6026 6829 6844 6861 6871 6901 Ü929 6937 6943 6961 6992 7026 7082 7080 7083 7096 7126 71 11 7133 7159 7175 7196 7206 7310 7220 7241 7210 7283 7292 7341 7350 7377 7447 7516 7599 7620 7623 7628 7669 7681 7712 77W 7766 7786 7854 7864 7878 7866 7922 7997 8027 8044 8046 8106 8189 8176 8269 8298 8860 8362 8366 8368 8381 8399 8403 8473 8483 8197 8579 8619 8644 8669 8668 8768 8792 8890 8923 8937 8943 8246 8951 8969 8976 9049 9074 9109 9123 914 9196 9S73 9H 1 9421 9130 9444 9447 9466 9S04 9546 9553 9566 9672 96S0 9586 9694 i il8 OaiO 9713 9739 9797 9873 9698 9910 9918 9980 10016 10029 100S4 10071 10072 10087 lOlOö 10118 10124 10147 10157 10311 10274 10387 10355 10375 10424 10128 10489 IM W 10488 10659 10631 10666 10738 10781 10763 10771 10796 10809 10811 10892 10894 11034 11041 11086 11139 11167 11196 11222 11248 11269 11801 11352 11403 11489 nSM 11688 11746 11468 11660 11872 12064 12168 12188 12426 12197 12631 12800 12911 18084 13196 13 34a 13467 1 3669 1 W1U 14016 14210 14353 14640 14736 14987 16238 15 347 16642 15S07 1M68 16121 10124 16527 10665 10810 16976 17192 17364 17606 17726 17868 18012 18080 18274 18608 18914 19068 19240 19404 19576 19754 19948 20167 20276 20381 11630 11578 11797 11816 1197 12096 11900 1207 1300O 12039 12099 12105 12162 12200 12342 12355 12443 1 48 12506 125 18 12643 12664 12831 12827 12i 44 12058 18041 13067 132 33 13266 1 3381 l 420 1 3463 13496 1 3696 13723 1 3822 18a35 14067 14069 14237 14251 14376 14378 14678 14694 14762 14847 14989 16096 15234 16266 16370 15387 16676 16633 16823 16829 15967 16037 16129 161 35 13206 12257 12370 12387 12450 12481 12564 1268 3 12668 12686 128 50 12864 12964 12974 1 3063 1 1075 laaOT 13130 13122 1 3423 13508 13633 1371 3 13762 18846 13901 14088 14178 14264 11296 14448 14480 14676 14701 14919 14955 16186 16149 16277 16301 15411 16466 157UO 16761 15911 15939 16067 16003 16812 163 8 16426 16472 16475 16485 16535 16696 16695 16696 18840 16846 17012 17037 17194 17289 ir371 173M 17619 17640 17745 17761 17919 17939 18013 18037 1816i 18182 18275 18298 18610 18617 18920 18936 19071 19OT0 19288 19398 19449 19457 19582 19695 19798 19843 20076 20108 20168 30176 20307 20338 30383 20418 16626 10612 16705 16755 160 7 16953 17017 17108 1 291 17297 17399 1740O 17664 17688 17767 17769 17941 17978 18060 18068 18188 18197 18333 18376 186 8 18814 18996 19Ü08 19085 19142 19331 19385 19503 19627 19628 196 16 19846 19876 20154 20157 20217 20229 20345 20367 20439 20168 20626 20663 20916 20933 209 20685 20709 20961 20967 414de STAATS LOTERU 5e Kl Trekking van DondCTdtlig 7 Ju il ƒ 1000 met premie ƒ 30 000 No 1016 f 1500 No 15361 ƒ 1000 NoB 5866 13708 1435S 14697 17086 en 18147 400 Nm 117 3 4761 11 398 14076 15578 ra 1 5945 t 200 Nos 12166 m 17066 i 100 Km 8106 8860 10678 13167 15035 16338 18902 en 19146 Prijpwin vftn f 70 13 89 5S 168 311 353 279 300 324 438 547 652 666 670 671 775 948 1029 1065 1115 1308 1415 1428 1497 1568 1577 1762 1889 1981 2195 2326 223 2676 3046 8128 2297 2329 2491 2512 2507 2635 3338 3624 3732 3769 4007 4043 4096 4103 4191 4202 4212 4348 4430 4437 4631 4686 4697 1841 5241 6282 6316 5364 6405 5738 5739 6948 5 7 6024 6029 6040 6100 0161 6167 6163 6246 6319 6386 6421 651b 6545 6697 6729 6887 7008 7153 7168 7316 7504 769 7689 7804 7876 8104 8121 8184 8211 8224 8264 8424 8163 8590 8664 8750 8838 8960 9016 9114 9171 9369 9461 9515 9886 9726 9742 9850 9864 9894 9919 9973 10017 10061 10140 10223 10266 10301 10343 10525 10629 107ffi 10945 10989 11047 11529 11667 11760 11778 12029 12182 12347 12310 12349 13383 12645 12589 13653 12763 12787 13816 13036 13039 13144 13213 13311 13319 13656 13715 13731 1 3794 14015 14239 14298 14469 14564 14690 14761 14889 15001 16006 15122 15167 16434 15562 15721 15889 16157 16166 16199 16272 16274 16377 16448 16472 16613 16629 16734 16987 17040 17088 17337 17388 17393 17520 17564 17638 1764S 17680 17765 18018 18038 18118 18137 18167 18164 18837 18381 18390 Ï8479 18488 1850O 18530 18571 18712 18816 1882 1 18848 18886 18918 18937 19140 19815 19494 19688 19685 19680 19872 19903 19926 2Ü070 20101 20207 30858 20366 20340 20531 20707 20721 20768 20806 20684 20901 20914 Nieten 7 22 46 86 IW 200 237 242 287 301 853 355 359 441 606 511 553 579 679 731 723 730 809 817 834 838 881 886 894 920 921 927 1041 1042 1093 1103 1192 1220 1227 1288 1361 1400 1112 1443 1481 1486 1191 1196 1499 1504 15 34 1647 1674 1 598 1005 1626 1641 1648 1646 1654 1603 1671 1806 1890 1993 3015 2039 20 18 2018 2130 221S 2239 23 12 2351 2388 2104 2417 2427 2534 2626 2 535 2570 2 593 2608 3613 2624 2684 2869 2699 2710 2712 2736 2764 3770 2786 2903 2982 3013 3059 31 3S 3143 3149 3201 3277 3283 3286 3334 3368 3376 3383 3401 3164 3467 3463 3610 3524 8528 3567 3589 3626 3637 8740 3671 3675 3694 3777 3797 3818 88 34 3883 3934 3992 4014 4022 4026 4037 4067 4069 4106 4108 4111 4104 4197 4316 4230 123 1 42 39 1349 4362 4318 M05 4431 1 141 1449 4640 4650 4672 4693 4633 1685 4711 47 35 4797 4834 4879 4901 4943 4979 6012 5032 6136 5128 61 13 5166 5167 5185 5187 6194 6261 6270 5378 5399 5436 6448 6476 5624 6595 6804 6113 630 6 73 6396 6560 6832 2 6981 7113 7122 7137 7139 7187 7188 7223 303 7282 7300 7320 7836 7348 7374 l JS 1 26 7429 7454 7483 7562 7603 7605 7613 7618 7824 7632 7736 78m 7833 78 39 7844 7893 8076 8091 5 9 8294 8297 8326 8833 8882 8401 8421 8489 8505 8611 28 8612 8614 8826 8661 8671 8676 Si H ï 8 68 8 8 93 Sö M 8887 SS90 8959 8963 8971 8981 8988 8993 9011 £ S 2 9090 9107 9138 9144 W19 9261 9278 9814 9404 9418 9526 6656 6707 6718 6726 5790 6841 5907 5925 5990 5995 6023 6053 6300 6310 6M4 6360 6372 6408 8418 64 15 6168 6500 6628 6044 6687 6741 6794 6959 0970 7027 7099 7111 13879 12878 12634 12988 1 3049 130 1 1117 13113 13338 13344 13347 13262 13414 1W38 13494 1 1622 13809 13610 18786 18753 1 1826 13819 13869 18882 13948 1 8968 19963 1 3996 1 1080 14116 14147 14181 14 156 14379 14 186 14412 14619 14 a2 11643 14869 14731 14738 14765 14773 14894 W927 14931 14982 1 5180 15164 15168 15175 152 13 152 S l vlOO 1 5401 154 58 15465 16600 15614 16660 15568 16616 15663 16706 15757 15768 16769 15810 15885 15927 15989 16094 16104 16237 16256 10326 157 16919 16223 16563 16576 16010 16621 16563 16576 16010 16621 16835 166 16 1604O 1681S 16788 16787 1789 16871 169 13 18961 16967 16071 17006 17139 17162 17176 17296 17 3 52 17856 17410 1747t 17490 17 523 17566 17698 17763 178S8 17967 18122 18156 18261 18381 OSSal BStWl 98B81 tlWI 18609 18627 1864 1 18570 18713 1S72S 18780 18787 18880 18878 18887 1 1905 18968 19032 19105 19135 19176 19179 19192 1922 3 19302 19309 19311 1981 1 19383 19S88 19 195 19409 196 10 19600 19625 196 0 19683 19711 19763 19 152 19918 19914 19937 19957 20047 20107 30111 20149 20178 20201 20223 20236 20288 20 i22 9aW6 204 53 20683 20811 20677 20898 20788 20817 20867 30860 30920 209 i9 20941 209fr l 5191 11373 11800 16671 18974 STADSNIEUWS GOUDA 7 Juni 1917 On Broodrantaoen Ge n verhooglng van het rantsoen Het NiMÏörlaiKlaoli CorrfHpondtentiihtirean voor llagWaden to Vdrav nhage zendtons het vo nde Ilct Oinmenkoiiion vaji vorK Jiilfl w1e ao1wjlK niet torwe en h w ü voor fe Utv gwring zal bij dv bevolking wHaraüliijiilijk te VöTwaebling opweJikea van t n groofiT ran oocn of Wfl van brood van iiiteduiumd tairwt flneeti gebakken Aan dieizo vcrwacliting kan oa gevolg worden gegea en onidöl do algonnH iie poeilio van dk n Anterikaanflcben uitvoer l elwdM nïoglelijk nmaltt dal de farwoaan voer niet onige toorfï en in de lienoödy d tiwweoihedi n kan blijven doorgaan Nietteg staaTKle dat im d ia t t4 w ken holangri k hoeveelhedm tarwe en tarwobloein vooff de n geering zijn binnetipekomon geèiedt d i8 de voor7 ielitig t 4d Ik4 raaii40 n niet te vergroolen Men zal aieh hoirinnerini dal de niaatrc elen der Duilöehe Re ftHTing tot m M d oog Tfc1oozo vocrln van eii dUükbootoorlog h onderzovk van onze setiepen in een bfuwn van Groot liriMlinme gtelijk tot dnfiVer kracètens ovoreenkonust lus Bohen die Brileche regeering en de Nederlandfeoho reedt rB gt sohMAn onmogelijk hadden gemaakt omdat dï bcpen in het dMMvr Duitaohland v TMiMrd gebied komende eettt wlseoiiy ond rgïwig tt noet zonden gaan Onze tarweas nvoer eji m i dien onzn vdkaJvoedSng waren èkm door de I edk etidö Pe daarop InssK hen dk ilrilscbe llejT e ring m dv N O T gevoei de oiidtvhandielingw leiAVn r loe dat g not In K l egeering d N 1erlaiidi elk sobi epva iH aannM rk 4ijk IwgtBno tkwain ttoor te bepalen dat in het vervolg ht on iH zoek onzei Hohepen zou plaat hebben In de overzix she ItritBChe liaven van Haiiljx in i t lo van Ie Kirkwwll of l li nionHi beirft gelegen binnen hi t g vaarjijk gebied k lijk bekend werden ot ler d aldii toeges tane faoiliteitt eenigen i y Inter om bijkolnÉit ge rwlenni opge hort en tal van ffohepon Ie Halifax aanigehoild n Üe hierdoor ontstane boleinntering in de aan voeren van tarwe en nietil g paard aan de onaekftrlHiid onïtrent toekoniMtlge nfl i voer nia ajkten lUkTiinping van hel broodranilwoeti noodoakelijk Do BriH elie regeerin heeR innriddol de zoot en Ijeiio lde fa allteilen voor on e KeheiKii h r StMd Onze grflJiaaanvoeren he blM n tliAnn zSiider beWinnerin f an lirilm he zittle plaats int neemt niet weg fet Ik vm gwffl l ia ook nu nog op wpótdtge verhoogmg van tiH broodranlKtKii niet g rekend mag worden Een iHMirtJfsongeval f Iatoren heeft in de Pruklcer Koch Knuttel een ongeluk plaats gehad met de lift waarmede papier van het magazgi boven naar omlaag wordt gebracht B j het beneden komen is de lading gestort op de in de drgkkerü werkzame C M die daardoor bewusteloos geraakte Daar het ongeval zicli aanvankelijk ernstig liet aanzien werd terstond geneeskundige hulp ingeroepen welke door den weldra aanwezigen arts Dr Ie Comte werd verleend waarna de jonge man naar huis werd gebraeiit lieden Is gebleken dat het ongeval niet van emstigen aard ta xoodat da llditalifk gewonde met ankale dages zijn werli wear zal kunnen hervatten Militaire ottaninf Naar w j vernemen zal op 12 IS en 14 Juni a B door een compagnie veattngartil lerie met geschut uit Alphen a d Rijn onder leiding van den kapitein J Iriah St phenson oefeningen worden gehouden op het terrein van den oiiden spoordijk bij de voormalige coupure van de Gouwe Consumptiemelk De Minister van Landbouw heeft tot de Rijkscomniiasie van toezicht op de Kaaavereeniging het volgende schrijven gericht Aangezien ten behoeve van de consumpticmelkvoorziening aanmerkelijke uitgaven van het RUk worden gevorderd zal het door mij op prijs worden gesteld dat door de leden van de onder uw toezicht staande vereenlging in die uitgaven wordt bijgedragen en wel tot een bedrag van de meeropbrengst per liter verwerkte melk na aftrek van den grondprijs 11 cent van de bedrijfskosten en van een matige winst een en ander berekend naar een voor elke soort van bedrijf vastgestelde schaal Aangenaam zal het mij zün van uwe commissie spoedig te mog vernemen dat dienaangaande met uwe vereeniging de noodige maatregelen in verband met de aan hare leden te verieenen uitvoerbewijzen zijn getroffen Gaarne zie ik zoo spoedig mogeiyk eene deabetreffcnde con ceptregeling ter goedkeuring te geftioet vergezeld van eene schriftelijke verklaring van elk der leden der vereeniging zich zonder eenig voorbehoud daarnaar te zullen gedragen £ x Boekhouden en Handelacomspondentle De heeren M Lakerveld C Verstoep en T Zandstra alhier zUn te Utrecht voor het examen in boekhouden en llandelscorrespondentie voor de practijfc gehouden vanwege Vereeniging van Leeraren in Boekhouden geslaagd Mil van Nijverheid In de gisterenavond onder voorzitterschap van dr A C Geitel in het hotel De Zalm gehouden vergadering van het depatcment Gouda der Mij van Nijverheid werd de rekening en verantwooding goedgekeurd en de heer P C de Vooijs als secretaris herkozen Als afgevaardigden werden benoemd de heeren W F van Beek en L Koole Wz als plaatsvervangers werden de heeren dr A C Geitel dr B W van Eidik Thieme en J Kortenoever aangewezen BOSKOOP He afd Bortkoop van de H DA P zal naar wij vernomi n bij de a s geinwa tenva l verkieaing nR elften candidaten uitkomen Tot auibttnaar ttir Secretarie aihler ia IwuH tó t liet r V H liotwnia tlutnfi u rkzaean lN r g ïeenle e£retari4 van Huiden l ot adtiidni lra etir van do Bo kooijticlio booinkweeker coöperatieve verbmikefvereenigiing v beno nid tte hew W I van den Toorn alhier T iig olg van een hurentwiBt geraakte dv huitwro iw van J H wonmdle aaai de l uttekadk zoodanig overstuur dal zij kort daariop overlee 1 WADDÏNXVEBN rtg S itoiiior pr a4liier zal op H Jiilli ahiüiiHil van ijii g TO nto nwiieii voor zijn vtTtj 4i luiar MaH inil rot4i LëKKERKERK Twee kinderen verbrand Gisterenavond acht uur was de Vrouw van den veekooper Brunt van huis gec an om haar man van de boot te halen Ze had eerst haar twee kinderen van 6 en 6 jaar naar bed gebracht Vermoedelijk ziJn de kinderen toen met lucifers gaan spelen althans eenigen ttjd later sloegen de vlammen uit het bovenhuis Het huis is geheel uitgebrand en men heeft de kinderen niet kunnen redden ZU zijn in de vlammen omgekomen STOL WIJK Gisteravond is terwijl de bewoners afwezig waren ingebroken in de woning van F van den Heuvel Uit een portemonnaie werd het geld ƒ 2 60 genomen en het voorwerp zelf verscheurd De politie doet onderzoek Marktberiohten nmi A Donderdag 7 Juni KAAS Aangevoerd U3 partijen Handel matig ie kw ƒ 81 63 2e kw ƒ 68 ƒ 60 zwaardere ƒ 60 ƒ 63 gestempelde ƒ 63 ƒ 64 BOTER Red aanvoer landel matig Goeboter ƒ l flO ƒ 1 96 Weiboter ƒ 7 ƒ 1 85 VEEMARKT Melkvee red aanvoer handel stroef prezen laag Vette varkens red aanvoer handel matig 40 5 et per Vi K G Magere biggen red aanvoer handel zeer slecht Vette schapen goede aanvoer handel matig 28 38 liammeren goede aanvoer handel matig ƒ 9 14 Nuchtere kalveren red aanvoer handel zeer matig ƒ 8 ƒ 13 Pokkalveren ƒ 15 ƒ 28 EIEREN Red aanvoer handel vlug per 100 ƒ 8 50 ƒ 9 GroentenvelUng B Tlcht hT i 0 M ratii Tuinbouwvelling Nlettwerkerk a UbbpI an Owwtrek van 6 Juni l o prijzen waren Kng kotjikwiuiK rw f 12 S0 f H 50 2i Otvrl rB Ü fll Ueiiw halve konKomliKTri ÏO aO fT yO bloemkoof IniMenl fli fHWl ld hinfwnl O HV 10 10 3o oorl f3 U tfilO Hta hniu ni f2 iXt f3 J0 kL Unneal f 1 40 11 rui aiJm p fl100 Mfk komkoinnk ii f ITi jht iWkg peeii 1930 21 P t 100 tM iM f4eln 113 40 pw 101 K II INUfiEONlMBN Buiten vtrantwüorttetykhttU der £ êd Oe Diitribulle van Aardappelen Coiktn 7 Jimi Xm Mi nhocr tie HiMtaiitnu Wilt a uut v sügi i laai riiirirt4 iu i w l lHd umtüi ii iNu aau iv tooixHi tiöil lif gWH ti 4iort uiiH W wijiwi a a n Jü vt nkt ordlt pradijktii der iwiriiap peHiftiwlplRTcik Want dit bixlrüog voIjcih dt lEiij venftr k iuliuhtlugt u uioar M klto bij v r üliHl tMio kldnJtainh larcn gevoudi U wai iMitutuUjk ijk i got t lt kiu n u m iiiuar al wan ii dw tüwr h ii diroot verkoclrf dan wa cc oog v ii ti un owwril wat Ik UK d vüI ï kIi cljfciH zal traclrim aan te toooen t r zijii veroüvikt JJ50 honMtiilto lvi v V dwukeut voor dflveirletiwltaiilaiuttniin t teckra ik iloogaoht ii l W KitlilUWPA BKCHTSZAKJËN De Krijgaraad te s Üravenhage eiachte gisteren tegen L S landstormplichtig soldaat afkometig uit Gouds wegeiui verduistering twee maal gepleegd 6 maanden gevangenisstraf SPOfiT Voetbal Sog Ui HpHpn W Hilslrijdtii voor ondwg ai Kaïiijiltoi nöooiin Nwl rituid Wii h ïii 2 lO ah4 ad l f kU V S V C V V StonwvogdB T O P lomAitiie Vot41 aJ Bondi JoudW2L Alphfii 2 BoekooiK A W llonalenw jHiri den tr Alpdi n VTiCTldl8cheppt ljk Alynipia I Uhuml Vet nfio C J Vrouvce f Gisterochtend ia naar het Hbl meldt te Amsterdam plotseling overleden de heer C J Vrouwes indertijd één der bekendste roeiers van den Amstel In den laateten tgd heeft hij nog ettelijke malen de ploegen van zUn vereeniging gecoacht Ook als biljartspeler hy was lid van K R A S had hy een goeden naam Eenige malen speelde hÜ In vier of vljfuUen van K K A S o a tegen Gouda en tegen Friesland FINANCIEELE BKRICHTEN Nationale Bank vereen ging De Nationale Bankvereeniging zal BÏch per 11 Jani a s vestigen te IJmniden eo met genoemden datnm een kantoor harer instelling aldaar openen LAATOTB BERICHTEN Dnlkboot in den grond geboord WASHINGTON 6 Juni Volgens een mededeeling van het ministerie van buitenlandsche zaken is een Duitsche duikboot door een gewapend Amerikaansch stoomschip in den grond geboord in een stoomend gevecht De duikboot werd bet eerst gezien op een afstand van 7000 yards en voenle een 16 C M kanon voorop m een ander achterop en voerde geen vlag Toen het stoomschip de duikboot zag heesch het de Amerikaansche vlag en wachtte tien minuten af Toen daarna de duikboot naderde vuurde het waarop de duikboot antwoordde Het stoomschip minderde zijn vaart om de duikboot binnen achot te kunnen krijgen Er volgde een gevecht dat anderhalf uur duurde De duikboot vuurde van een afstand van 2 100 yards 36 schoten het stotHnschip 25 schoten Het laagte chot van het stoomschip trof blijkbaar de duikboot die geheel uit het water ootfetild werd vervolgens eenige sec met h achterachip loodrecht naar boven stondW daarna verdween De kapitein van het stoomschip gelooft dat de duikboot in den grond geboord is Het stoomschip Is niet beschadigd De aanval ep Engeland U V1 N 7 Juni IV doodenliM t do nAuii n v fi ht n dia h U ïtu Ualt r nli n van dten lucltfaanval u uU eliii nI Zoo iü de ou l to van de twn limt ttohe otfftdfTen beewelifn óit gmaiig n geoKKuen waren In hei vllp iUtf kat k or het ngelwho kanonvuur aan tN ii mond van do rivior ne rg choteii in Hij ticirl vanocbtendi vroeg aan tU won ti n dl hij van een apringröd proiK M litid g kr gfüi Zijn iiKMffPzc di alA waarmniHT dii nM deed Ie nog hfla t K ni knOAp van inigiVfcr nohlllcii jaar urnf iV g wondl doo ivn kftTtwiisohwl Zi n lljiktn QTin i i rr Mj den HI boog afgntohnlpn Pn on acUivl IM in zijn liih gix r iiKf ii HM vlji giiiit H l fcn hi y g ill d n mond Mi d rh Ier Hei vr ni K ili i ll w voor dt vl MMt n g Itovffl t wad m o Uw knomiviuir waaramn tk tmnvuiU i t hUtol stond w lo lu N lff tkm ttet tv n tw H d aa Al op dt Wn lfn gi laiii wt t IM i n i p ig4ng iftlaltikti afwlioon Mti kdEitgcn im i ix n lApf l Wond flnj vcj icllwi iliii df ftanvallfr J on i ci tóor iask vwirtvfrtif iït hl don iiigi lagm ktmjv au iiHt giM ïi iiikfU liooi op den twigfi van liroi antwooTdrtm voor zij vlak Itmtm M fl ii infti1 ii piMii I4pkf i t zijn hiLAfua iirit ik zii ht het gi ht l ouK iVi ir i i boBBwra bijna ui ï Oijk op de tad valIi4i De ii i t iHt rfonr Ip minteftiurla IiM H r iiaiittiTkht wtu whtia Vwrft Mtivt kh u boofdwotkelijk tot drit ttriltïiilpund ii ll nTkl J Campert t Te Gorsel is hedenmorgen dr J Campert curator van het gynmaalum t Zutphen door den trein van Deventer gegn en en gfldoo l HU was oud inspecteur bij het M O hoofdredacteur van de Vacature en ridder in de orde van Oranje Naaaau Gestrand Op don EngeUchen hoek b Terschelling is oeo Duitüche tankboot gestrand Twee booten zün ter assistentie vertrokken Ver ml It Ongeveer drie weken reedi wordt de heer A P W K tot 16 Mei j l seoretarifl der gemeente Hoogkerk vermilt Men vreest dat hem een ongeluk il overkomen Verdronken Te Culemborg is gisteravond inde Ijek het U jarige zoontje van H K verdronken Telegrafisch Weerbericht Hoogste barometerstan l 770 3 te HemÖsant Laagste baroineterutand 763 7 te Vtissingen Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige winden uit xuidel ke richtingen meest zwaarbewolkt met toenemende karis op regen of onweer koeler BUBOERLlJKfi STAND t UUlJA 1 1 KI N 4 Juni Ant z v A wylfwaagift iïi M Joiii r Jofcanna opllla ï V J W lIoeb k hi U 1 il lltMir 5 Juni Uoelöf ï V stuhb I ll A W Haai Kerdinantl z V i Rfttti i n J VergwT Wilhf hulnai 4 V B vtji I ooti J Koeinan vVntoiifi Ari z v A Brouwer en A II J Morm ilTUulVVIt li Juni M SciiinJuH e W vttii liwteiii J SohciikW i n J M KoliilvijWer J Kerver m L lfturler W d WartI i n F van l uw ii il iijt iitim i tu N J Vieckn burg A vaii Rtvm n i n i A van liii 4Mhtirgtcai K va l aix g a J oViULKUiN iiriwllHan Diiilioo 2 j 6 Juni CorniMlH iordijk a d Ij Juni Ariti Urouwcr i i Ri EIJWIJK CKHL WD A C Kool t j 1 C Blonk KX van Iti m J I i nlijk KVI JKM in iN W Itrokki l l orniian 2v i W üb l j Advertentiën Heden overleed in dco oudei dom v n 23 jasr ome eUefde dochter au ter a behuwdsuiKr PIETJE 1S20 13 Uu tlltr M L CUSVELLER Eeni e en algeiii n ktanl viii4 Bioscoop BOUDll VOORUIT Deze week Pracbt Program M t h i lioofdauMinari W ILLUIEl Ui Pravlitval drana lo 4 vUn Z r be lMil ipel Een tochtje op iJe Clyde Wond raahooo nstuuropaan DiMpalzoolaDglHalir Hoo t Komluh 1S18 30 Expli tl de Hm B d Lmuw AANVANG 7 30 UU I I Beslel Dv Hverk U