Goudsche Courant, dinsdag 12 juni 1917

So i3415 DUITSCH Duitsche Taal en Conversatie Handelscorrespondentie Ch LAFEBER Laaraar DultOoh M o rtA Houtmansgracht 19 GOUDA Lange Houtstraat 28 te s GravenhagOa Itallaansch offfansleff Hat Amarlkaanscha luchfla0ap San Domingo van da onaEllcll0anll st Da alachan van BulgapIJa Balangatalling voor China Het schijnt dat de warmte een verlammenden invloed heeft op de krjJKsverrichtingen nieuws is er bitter weinig bX wordt er wel gevochten Ten zuiden van Yperen b v is het geschut fel in actie en de Ëngelsche linie schoof ten zuiden van Meessen wat vooruit De toestand langs het front ran het kleine stukje van België dat wt sedert den herfst van 1914 heroverd hebben blijft er een van zeer groote bedrijvigheid schrijft een Engelach correspondent Er hebben hevige artilleriegevechten plaats De Duitschers toonen zich niet onmiddell k geneigd de infanterie aanvallen van Vr dag avond te hervatten welke hun zoo duur te staan kwamen Zu hebben echter een aantal nieuwe kanonnen in stelling gebracht en verplaatsen hun zwaar geschut en daar wy ook meer kanonnen in stelling brengen en thans overal aan deze linie het voordeel van betere posities en observatie punten hebben zal de artilleriestrijd voortaan op andere wüze gevoerd worden dan in de oude stelling bij Yperen Onder de gevangenen heerscht veel ontstemming over de manier waarop de Pruisen het aan andere troepen overlaten om het zwaarste deel van den strijd op zich te nemen Aan het front van den aanval op 7 Juni kon men divisies uit vele deelen van het rijk vinden maar van al deze divisies Vfas slechts één geheel Pruisisch en een andere ten deele De Saksers deelden met de Beieren de taak tusschen de Pruisische en de Britsche bajonetten te staan Volgens het Duitsche communiqué zyn de vijandelijke batterijen bij Yperen tot zwijgen gebracht De Engelschen zetten de vernieling voort van de plaatsen Wervieg Wameton en Leulement met stukken van zwaar kaliber Waar zü trachtten vooruit te dringen met patrouilles of verkennersafdeelingen ten sterkte van een compagnie zijn zij afgeslagen zooals ten zuidwesten van HoUebeke ten westen van Wambeke en wederzijds de Douve Een aanval op de pottenbakkerij ten westen van Wameton die 10 Juni om 7 uur s avonds met sterke troepenmacht ondernomen werd ia met zware verliezen aan de zijde der Engelschen afgeslagen en aan weerszijden van het kanaal van La Bassée is een aanval dien de Engelschen daar voorbereidden niet tot ontwikkeling gekomen Bü Festubert en Loos kwamen de Engelschen hun loopgraven uit slaagden erin de voorste linies binnen te dringen doch een onmiddeliyk geopende tegenaanval verdreef hen 1 Zijn Engelsche VrouWa Naar het Duitóch door RUDOLF STRATZ Geftutorifleepde Uitgave bewerkt dKwr Mevr J F Wt SSI HNK VAN ROSeUM CNadnik verbodm 27 Hein kon men niefes op do mouw speliIkhi Zijni oogen waron goblinddodct enzoo proefde hij eieo fflaw dat men achter zi n ruigi ingjtBclwynikeni esi in dlwhandtiad jflgoven Keurend Idc4 hij d wijno fi do tong gaan k J i reHo kwaJlteit Foraikr Tixïoicenbee1 oogwt 1904 190 l I zei de tjiffioicT van gezondheid wiitiKTau zcit een ervaren whniprower Ifliigzaajn t Vffdjpr komt liM uit Fcn krM van Hïw ondcriiig valgde lip eereie hiittnant Flnloin do bataiioiiM adasidwit ri p origeHuldfig oh zijn MhtTpe conniiaiidofltora He eren dat If Of on HitaoK ijk raiH dim Bovfnrijns hen wijn terwijl wij ditii nwolcn wwl hi ijjen lïowi ia vrouwpiwlraiik hrwudic kaPitlm KaltBolmiidt Zipi rood jongKozell ngeziclit traa fc Hij veegde bot zvre van 7jjn voorhooftiL KliHieT wat een hitte van laag weer Men zou julat na nu at w ikiï J liJ oïx n H was een lieiiallig lowwedl In de deur dSe toe S C van Oudheusden Co PIANO S ORGELS KUNSTSPELPIANO S Levering franco fauia langd Garantie billijke prijzen Specialiteit Stammani Zoo apoedlg mageiyk gevraagd EEN NET tweede Dagmeisje beneden de 16 iear 1559 9 Adni PLUWEBLEN8IN0EL 44 aEVRAAQD op ten Kkportkaatoor te Ooada een BEDIENDE die In ttaat ii de oorr ipood ntl n de modene t len ie voeren 1517 1S Zonder £ oede fetuigtfo onnoodig zich an te melden Brieven franco onder No 1S17 Bureau Goudxflie Courant Markt 31 Gouda Een groote StoomwaiKhinrlchtini In den Haa vraigt eeo 1545 10 HOOFDJUFFROUW voor de trijkzail AanvinilBelirit f 15 ptr weck Brieven onder No 183 MORKS ADV BUR Oen H N y KiUSHAHDEL MililTWPI GOÜOA T ti d te OOUDA JAARLUKSCHE van Aandeelhouders WOENSDAG 27 JUNI a s ds voorin id dag t II uuri 1 hot Hotel DE ZAUH t QOUDJI Pantan van b handcUa 11 v a 30 Lal af tmr inaaga tco kantor der Maat appij iPvereenkomitlg artikel 24 der Statutenmotten Aandeelhouder welke itemrecht wen ichan uit t oefenen hunne aandeden mlnttcni 8 dagen vóór de vergadering deponeeren tenkantare der Vennootachap of bij de HccrenR MEES ZOONËN Rotterdam Gcida 9 Juni 1917 1541 35 Het admissie examen voor hef Gyimnasïum te Gouda aal worden afgenomen 2 en 3 JULI a s JlanglftMt ¥ oor dealnama daarnsnmoeten worden gedaan bij den Rector Dr A VAN IJSENDUK Ooalhavea teGouda Aór 22 JUNI 1561 15 Boods Eolel Koiljiiiojs u Mi mm HUIS DEN HOEK = HAASTRECHT = v k Wed A M BLANKEN Ruima ffrlaaoha bovanKaal gaaohikt voor varQadarfnoen p4i tiian anx Ooeda oonaumptio 1530 Netta badiening 15 Beleefd aanbevelend K JAAPIES Dz Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake ië van Uaaimachines want SINGER Naaimachines zijn een EersteKlas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle hnishondeiyk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft Sm EB NAAIMACHINES kunt U krQgen In al onze winkels DE MEN AAN DITi UITHANGBORD EANEENNEN SINGER Maatschappij DepAts alom Ml Dw ÉM X tij I Mman nooo GOUDA Kleiweg 5 Vanaf DINSDAG 12 JUNI 17 noteeren wij totnadere aankondiging voor onze 5 05 TAPTE MELK e cent per Liter g IJ n H H KAASHANDELAREN WAAGBILJETTEN en KOOPBRIEFJES vrij van Zejef genoemd in de Mededeelingen der Nederl Vereenijinj van Kaaahandelaren No 93 van 7 Juni 1917 met eijen firma naam bedrukt en in boekformaat gebonden levert spoedigst de DRUKKERIJ A BRINKMAN ZOON TEL 82 MARKT 31 Hoofdroos Exzema dloop D D D te genezen Vele lijden aan huidziekten hebben reeds zóo vele middelen beproefd zoovclo doctoren geraadpleegd dat ze ten einde raad zijn en geen geld meer voor een nieuw middel over hebben Het ia juist tot die lijders van puiaten koralen pukkela kinder exaema psoriaaia droge eiaema open beenen ringworm dat wij nu onze 55 ets fleicfa D D D aanbieden Honderden in Holland hebben het reeda met aucces gebruikt en nog dagelijks melden genezen peraonen hunne geneaing aan hunns drogiaten Vele dankbetuigingen zijn ingeaooden en het middel D D D wordt door de gebrulkera alom aanbevolen De heer Jb S te den Helder schrijft Ikheb uw D D D recept aangewend bij mijndochtertje welke uitslag bad op haar hoofd Reeds bij de eerite proeflacon kon ik beterschap waarnemen Uw middel heeft bewezen het julate geneeimiddel te zijn daar ik vele andere middelen gebruikt heb en de doktermij nieii kon geven wat hielp Ik zal uw middel bij iedereen aanbevelen Verkriidbaar bij ANTON COOPS te Gouda 1141 ge Waar niet verkrijgbaar wende men zich tot de D D D Company Amsterdam Firma DROP ROTTERDAM lefl m llettlfaal 121 Telel 56 FABMEK VAN Jaloeziën 03 Marquises Rolluiken Zonschermen Serre Dekkingen in alle constructies PrUaopsaaf aa TaakaaioS koalalooa 31 Dec Gelden op hypotheek Odaaperende pa ieven Reiervea Uiltekeeid dividend 1911 25 107 233 51 24 851 550 450 291 46 21 pCt 1912 25 843 659 41 25 366 900 541 554 37 22 1913 26 690 870 36 26 227 350 614 412 24 22 1914 27 827 692 96 27 483 950 676 500 95 22 1915 28 120 144 39 27 616 600 721 484 89 22 1916 29 094 790 2S 4 3 pCt PANDBRIEVEN è 99 3 pCt verkrijgbaar ten KANTORE der BANK en door tuascbenkomat van het AuEHTSCHAP bl de Heeren M J OGIER Co en andere EFFECTENKilHTOREM 151 j Abonneert U op Het Steiiografjscb Verslag van het Verhandelde in den Gemeenteraad van Gouda Bovat AI4 E bij den Raad inkomende stukken de beschikkingen daarop en de stenografiach opgenomen disonssies alles bijeen in boekforguMl ABONNEMENTSPRIJS voor ebonné s op dit blad f 0 25 per kwartaal bij voornitbstaliiii voor nietabonné s t 0 50 per kwartaal bij voomitbetaling BV Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOÜM ir OPGERICHT ir6 Voedeit nw Vee met de uuivere murwe LIJIVZAADROEKEN merk STER en W L en SOYABOONENKOEKEN merk Wa L Dituiuutende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswsarda BereXHploma ParU 1900 Negen Omulen MedailleH Eenig Depot van Thee uit het Magazijn van M RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Deze Theeën worden afgeleverd in verzegelde pakjea van vijf twee en een half en iin Ned ona met vermelding van Nommer ea Priji voorzien van volgens de Wet gedeponeerd Merk Zich tot de uitvoering van Uwe gaSerde orders aanbevelend j c BUL voorheen J BREBBAART U 567 20 Merkt J Dienstaanbiedingen hebben in de Cfoudsche Courant Ëteed mccet Wtr Deze itdrerlentitD kosleo slecht bij vooraltbeiallflg 1 5 regels f 0 2B voor elke regel moer B cents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau Zeer mooie sollede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderden Theeta fels Butfetten StyiameubIemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen ena euz alles Bpotgoeiikoop Rugbekleede Leerstoelen varfaf fl7 B0 StyiKast f20 Stflltafel f 9 B0 Spiegels f6 60 f 7 60 enz SnsmiT44b BoimliiiliDalilJiiekliIikliill Rotterdam Eenvertrouwdadres S voor het maken e stoBeeren S van MEUBELEN is bij i N HESSINGr M Peperstraat 24 Ooudi Billijke prijzen prima m t 3 riaal Reparatie aan alle meti 5a beien KLEINE ADVERTENTIËN i B oant par ra l bij voornitbaUlisl TE KOOP GEVRAAGD Gebruikte Heerenen Damesrijwielen varfcoraa 917 10 Brieven onder No 1562 Bureau GouMOHJCOUBANT Markt 31 1562 1 raparaeren DEN H4Ma liraawialnMrtllS Tal £ laobisck Drukkcil A BEINKMAN li KOOM Go J 90e Jaargang Dinsdag ld Juni 1917 fiOMCHË COllMT InTIotjl w s © an óu xteiOLti elol dL Troor 3 o vjlc1sl © ant Oascxstrelceara VERSCHIJNT DAGELIJKS JkJt BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INOKZONDBN MBDEDKKliNOKH i 1 4 ragela f l OS lk M al Op de Toorpagioa dubbal larial Gewone advaneaiMlB a ingeaoiulM aae edariiajaa U pri s GruoM leiiers en randen nmu ptaaiareuMe KLEINE ADVBRTENTltN aaa rM koop ca verkoop huw n varbaor 1 $ ra Éta I 0 2S thm ra al 5 bataliag IJauauM crooita 10 ra ala Eawiji Maaf S aatt ABONNEMENTSrRIJS per kwsrtaal 1 25 per week 10 cent mei ZondagsbUd per kwartaal f 1 75 per week 14 cent overal waar de besorging per loopcr geacfaiedL Franco per post per kwartaal f 1 50 met Zondagsblad f 2 Abonnementen worden dagelijks aanjenomca aan ons bureau Markt 31 Gouda bij on ze agenren den boekhandel en de poMkantoren ADVERTENTIEPRIJS I Uit Gonda co omstreken behoorenda tol den bemrgkring 1 S regela I 0 S5 elke leget meer f 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden dsze tegen twee bereketKl Van boiien Oooda ea deo bcnrgkring 1 5 regela f 0 80 elka regel meer f 0 1S Telefoon Intere 82a Telefoon Intere 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON stig Leger en volk zyn vol vertrouwen zij hebben zich voorbereid op den langen duur van den oorlog en kracht en geduld om te kunnen wachten De voorziening met levens middelen is bevredigend en voor Sarrail zy we niet bang zei hO De binnenlandsche toestand van Chin geeft zorg Men weet dat daar naast de ge wone regeering een militair regime ia opge doken Plotseling gaan nu de Ver State zich voor China intereaseeren Zij hebben tot de geallieerden en China een nota gericht waarin zijn hun leedwezen over de binnenlandsche oneenigheden in China uitspreken wijzen op de noodzakelykheid van nationale eenheid en waarin tii voorstellen dat eeit of ander gezamenlijke verklaring tot Chin zal worden gericht De houding der ander Entente mogendheden ia nog met bekomen Antwoorden zyn nog niet ingekomen Zouden de geallieerden zich over China gaan ontfermen De hemel behoede het daarvoorl grondig men zich daar prepareert Het ministerie van Ooriog overweegt plannen om een leger Van 40 000 of meer vliegtuigen te scheppen Een onderzoek heeft geleerd dat de fabrieken in staat zijn jaarlijks 20 maal zooveel te leveren als de totale Engelsche en Fransche luchtstrijdkrachten bedragen Inmiddels heeft president Wilson de benoeming van 21 nieuwe generaals be krachtigd By z n keuH heeft hy sich slechts laten leiden door den wensch om energieke militairen aan te stellen zonder strikt te letten op anciënniteit De Amerikaansche oorlogsschepen in Fransche wateren hebben $ 600 man aan wal gezet In de staat New York is de registreering gelast van alle inwoners tttsschen 16 en 50 jaar Deze inschrijving geschiedt met het doel de industrie te organiieeren Men weet dat ook de vijanden het meedoe van Amerika niet meer onderschatten Wij wijzen daaromtrent op het oordeel van majoor Persiu in het Berl Tftgeblatt Zie ons blad van gisteren laatste berichten San Domingo heeft de betrekkingen met Duitschland afgebroken De Spaaniche gezant te Beriyn deelde mede aan het ministerie van Buitenlandnche Zaken dat volgens door hem ontvangen officieel bericht de republiek San Domingo door de republiek der Ver Staten er toe was gebracht de betrekkingen met Duit hland af te breken Met de vertegenwoordiging der Duitsche belangen ki de republiek belast Spanje zich De Bulg rsche ministl ltreaident Radoslawof heeft in een gesprek met den Berlynschen correspondent van de Neue Freia Presse gezegd dat hij zeer tevreden is over zyn verbtUf te Berlijn Natuurlijk is daar ook over vredesvoorwaarden gesproken doch dat is voorhands van geen practisch belang Bulgarije zal evenals zy n bondgenooten zyn oorlogsdoel eerat vaststellen als de vredesonderhandelingen op komst zijn Intusschen weten wij vervolgde de Bulgaarsche ministerpresident reeds thans wat we zullen eischen Wij willen Macedonië dat onze troepen al hebben bezet en wij willen verder voor altijd onze nabuurschap met Oosténrijk Hongarije door het Morava dal waarborgen Ook verlangen wij de Dobroedzja en zulks te meer sedert wy kennis hebben van de geheime verdragen tusschen Roemenië en Rusland waarin aan Roemenië een aantal onzer steden o a Roestsjoek en Vama waarin nooit een Roemeniër heeft gewoond werd beloofd Sinds we deze ongehoorde aanmatiging hebben vernomen willen we van geen pardon jegens Roemenië meer hoeren Over de verstandhouding tusschen Bulgarije en Turkije liet Radoslawof zich zeer hoopvol uit Sedert het Macedonische geschil niet meer bestaat kunnen wij goede vrienden ziJn en blyven De stemming in Bulgarije noemde hij gun ONS OVEHZIOHT Ten zuiden der Scarpe kwamen Engelsche aanvalspogingen in het vernietigend vuur der Duitflchers niet tot ontwikkeling Mogen wü de berichten uit Beriyn geiooven dan hadden de Duïtschers een succesje op het Fransche front Ten W van Czemy zouden zij n l een voorsten Franschen loopgraaf over 400 M veroverd hebben In aansluiting daarmee is nog een nieuw stuk loopgraaf van 200 M gezuiverd De reeds eenigen tyd verwachte aanval van het zesde Italiaansche legerkorps op de hoogvlakte der Sette Communi en in het Brenta dal ia blijkens een telegram uit Weenen begonnen Na een zorgvuldige artilleristiache voorbereiding van verHcheidene dagen bracht de v and tusschen Asiago en de Brenta de infanterie in het veld Ten noordwesten van Asiago slaagden de Italianen erin binnen te dringen in de vü andelyke loopgraven s Avonds werd zij weer volkomen verdreven Alt d volgens de Oostenryksche berichten want Italiaansche telegrammen zijn omtrent deze gevechten nog niet binnengekomen Bijzonder hardnekkig Is bij den Casara de Zebio en de Monte Fomo gevochten waar de Italiaansche storm golven te pletter sloegen o de tegenweer der StiemiArksche troepen Ook in het Brenta dal zyn alle aanvallen door vuur gestuit of afgeslagen in een handgemeen Twee Italiaansche vliegtuigen zyn neergeschoten Misschien dat wy onder laatste berichten de Italiaansche lezing kunnen geven die vermoedelyk nog wel anders zal luiden De Engelsche admiraliteit meldt dat een patrouille drifters gisteren vijf Duitsche hydroplanes ontmoette De drifters vernielden er twee van de inzittenden zyn gevangen genomen De andere watervliegtuigen ontkwamen Nu we toch op zee z n kunnen we wel even melden dat in verband met de duikbooten de Noorsche minister van Buitenlandsche Zaken den gezant te Beriyn opdracht heeft gegeven by de Duiteche regeering te protesteeren wegens de vernietiging van Noorsche visschersvaartuigen ter hoogte van de kust van Finmarken op een punt dat geheel buiten het versperde gebied ligt Zoo langzamerhand kunnen we een zeker gedeelte van ons overzicht reserveeren voor Amerika Het heeft lang geduurd voordat het deel nam aan den str d maar nu de kogel eenmaal door de kerk i blijkt hoe De productie van olie en eiwit uit graan Naar wU in de Koln Volks Ztg vut 9 Juni lezen is te Dusseldorf een vergaderiDg gehouden van belanghebbenden uit JSiJDland en Westfalen waarin de referent van de Oorlogscommisaie voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten een oTcraleht gaf van de resultaten die Men tot heden heeft bereikt met het ontvetten van de klem der graankorrels Ofschoon in Weat Dultschland de aflevering van graan voor dit doel not niet bevredigend is Is men er zeker van jaariijks 10 mlUioen liter olie en 80 milUoen K G elwltmeel op deze wijze te kunnen producecren BUITIONLANDSGH NIEUWS DUITSCHLANa De stand van den oogst Over den stand van de oogst in Duitschland schrijft de Morgenpost Men kan thana reeds zeggen dat die bijzonder goed is De landbouwers zjja tevreden Het koren staat reeds tamelijk hoog en schiet ook goed aren die naar hun uiterlijk recht geven het best te hopen Dat het koren ondanks den strengen winter zoo goed ata t is aan een realUk omstandigheden toe te schrijven Om te beginnen was de rogge reeds voor het begin van den strengen vorst vriJ krachtig opgeschoten De gemiddeld hoogte bedroeg toen reeids van 5 tot 10 cm Daarom kon het ook goed de koude uithouden Voor de ku ide echter begon viel er een sneeuwdek op dat buitengewoon lang bleef liggen en bet beschutte zoodat het onder uitstekende omstandigheden overwinterde De koude heeft echter nog andere voordeelen gehad die men vooral bU de aardappeloogst zal merken Door de vorst is de aarde stukgevroren en los geworden waardoor de voedingsstoffen dfe zü bevat de planten bijzonder gemakkelijk bereiken Het smelten van de vele sneeuw en ijs hebben de aarde goed bevochtigd Dit was ook weer gunstig voor de ontwikkeling van de planten Door deze vochtigheid hebben de planten ook geen schade gelden door de drooge weken van Mei De vruchten beloven een goede oogst Voor appels en peren kan men het nog niet zoo goed beoordeelen als voor kersen maar ook deze vruchtboomen hebben zeer veel bloesem De kersen staan buitengewoon goed zoodat men vooral een heerlijk kersenjaar mag verwachten Belangenovcrsenkomit tusschen krult eo verff abrieken De loatsten tijd werden de oandeeltu van de Ver Koeln Rottweller Pulverfabrieken te Keulen druk verhandeld De Berl Boersen Ztg weet thans mede te deelen dat deze levendige belangstelling gegrond Is op een overeenkomst die tusschen de kruitfabriek en een groep groote verffabrlekea tot stond heet te komen In beurskringen oeht men dit zeer wel mogelijk daar de kruit en verffabrleken gemeenschappelijk belangen hebben De stikstoffabricage der verffabrleken toch ia voor de kruUindustrie vu Mtr groot belang T e g o ib Annexatie In de Neue ZUirciiw Zt int prof Forrtier hiH ntandqpunt vim prJtM H enkfhe en hij dringt eron e n dat èo reget rlng xioli oudliihbe4dnn zal olachel ih ii v Hn dien kring van annt ioaleten Hervormingen I e PniirtiTt clH parti lag van de vrL ilntïige voJk p ftiij ne Zaterdag en Zondag te B triljn vergndt rd Do hljeenkoinel wRM terk eEoolH I e afgicraaralgde dr Wii mer hield ts U re h over de Pae chlKKMlHcliaf iiv te eoiMtitulio terwijl de afgevaardigde dr rael nlcke over rrulwen taak voor d Q lookomm sprak Op iM ni t iiecicyvoenngen olgtle e n iiitvo mf debat Vervolgin werd een motie aofigenoiiien waarm o a g n d wordt De Vrijzinnige partiMog veriangt onairidiiiellijk indiening van etii kiep ree t oomtel voor het Pruüfbtohe IJul van Mfg rvaardjgden wi gehieiiii ttreot algemeen en gel jk kiewei it waarbij op iMiboorlIJka wi i e rekming wordt gehoudm riKt mriiklerlieid en een indt lliig der kk n trirten vojgeiw het aania der bwoJklng Het Heerenhuk moet in zijn tegetiwoordig e g ylaanto wonlen afige K iall Zou een I er 1e Kanwr worden b iou h ii dan niOct d vz door kiezer worden iHiioeiiidi f dv riiiin iiHti lling daarvar mod lieai twoorden aan de geitrtelijke en eoonotuiH ie kraclilen dvu lande I e op drae wijjee hernieuwde Landdag moet voor ftlle zich tot laak 9tc h n te wM ken voor em hervorunntc VUuv het lager zonder r tMiing Ie hou nt met godsdienntlge geolndte gtK lioorte o partij Feuilleton gaxug gaf tot d Caslnosalen stond ais oen oudlFjngt iBch sohllderij in een lijsi overgotMv dioor dtn klourigon glans d rr lauLpione een beeldBolioonc fA nkie loaga vrouw gohee in het wit een stroohood op wi hooMi een doek oï de stjhoiiders zij koek wxi vrienO liijk inaciaeDfl lachje om de fial gwopenoie roodo lippen naar dio daaiien en heerett oor haar en naast haar stond luiteiuant MerkiCr in zijn lirlitgrijs civiel pak on zei trotsch lacheini mei krachügif stCTn j l en nachteilijbe owrvatl dames oi heeronl Hier breog ik u mijne vrouw I AUmi sprongen op Htt waa een ge rumoer van slemnven verwarde uitrot pen vam veTiraeeing en bcgroHlng i rtith Merker wint met hooivee hatidon zi tegeli H £ hüdde hoe zij tBgii iijkerti l naar rechts en naar liinka zou aprt ken aide voorsteiling eft en begroetingen ou boaatwoordJen Zij stond vrijmoedig lachend in he midden an het gedrang De majoor een levendSg vnx ijk heiT wa de ter sto geweest die haar de hamd kuste HarWijk g egToet in liet bataljon nijn vweei de mevrouwl Daarna wnndije hij zich opgewonden tot deit jcmgtTi eohtge nioot Nu IiiiMer eens woardo Merker het eoliijnt mij toe dat gaj daar een zeer goeden koop h rf t giodaatt dat w l zfSIgen vieTgf mij io ietwat vermeéele vtvgeli tng ik bedoel nieAr Ten wffl sto dank inMoor Ik hoop hot ook rdfith wetrd nu dloor al d vrouwoa omringd d vrouw van di9 i majoor de drie kapatednflen Aï vier luitemantsvrouWMi I wi harer raai om alle rechtte late wedervaren aan de bctepkenia van hot groote oogenhlik d i overblijfcHen van hoaa koatscèooJrj£ agiedach bij i aar Wo are so glad to met you heïe Maar I dStïi hief afwerend en lachend do handen op O preekt u maar Duit chl Ik kan het goed I n de mooie ternauwernood dertigjarige vrouw van majoor Kaxu er riep haar nian geestdriftig toe Ottcar Zij kan Duitsoh net ala wij I dl til Merker wilde het liare doen nu allen Iiicr liaar zoo harteii ontvli ii Zy voegde er aan toe Ik ben toch van vader zijdto een Dultflolie Mijn vader tft nog in Frankfort geboren Haar I ngnlwcJi accent deed haar toch in haar woorden ate de 4mitonlandBche kemien en Uit haar verbazing maakte de Nu HHiis wat zet je nu voor en gezicht Aoh zo 7ijn aöon w go di voortm HeUie Nil dat wproeiit Ja maar ftaaroin d w Zij k anen mij toch In het gslieefl niet Je behoort nu tot tu4 regiment Dat W alfi een soort famlMe daar blijft nx n rtiet lang vpöeaiidt Wie daarin komt die bohoOTt er ook bijl stil aU pilaren do Cantno oppneBcT DaiiKM lil IkwtooI Vaa Zijua Majoaloit den Keizer heallttin wlj onder ando ru hot koHtbarc woord Bloed bi dVUter dan wotert Oixze allorgt naidlgMe heer wildv daarrm de neggen oat er c o stamverwaiMMchap Uwtaat tuiteoben na enotb se neven aan gene zijtle van hei KoDMl Kn in fit giwal dat wij voor oogm hehben lieoiaat er bovendien een DMiwere verwantiMïhap tufwohen eeo Duit ciM neef en zi k I ngeleche nlofat Ahltwi W er een diihliele waarl org voor h geluk dortoekonatt gegeven nu o wat wlJ hier van huiteik met onze lH ohektun krot tea dasBtoo kunuwi bijbrengen daar ZMd het w ara rfitte niet aan ontbreken Hij bief zijn gïm op e ni l W Merker die iM iend en onbevangen met haar Htrajnnde b au oogen naar hom opkeek Mijn verewdip mevrouw Kigenitjk in hl t eoii zaak van het regbnent moor onze geiaichtu coamiHUidaot Ls niet H het midden wIj levi Mer in vtT4 aiuilng al gedetacheerd reteljon wi voeten One dnarbij evenwel inerkwaardSg goed 1 ivi met nrijne IwMTeui thw ben tk hier oorloopig dn eerMe man aan d npuM en het u uit onai aller imhuo hartHlJk welkom in oim midden en hoop dal u aan d ziJ Jk van uw umhi ik mstniiMng van uw Üef l ngi w g oonelaoit poe dig te bo en utt komen een vrooiijKe l ui ie HoldateovTotiw ztiU worden KogtiMMlH welkom mevrouw Hij kloïik mrt haar F dHh glimlaohte da kl aar De riiWerllJke gnnakkel ijk held der L ult che officieren dc d lia r vtouwenfaon foed Wordt varrvlfdt 0 zei zij Het ragihnent Zij begTe p dat niet goedl Maar hrt verheugde haar diat liet zoo wm Het gai haar opeens zoo n houvoet In den vri enaje C cruHtge teId vrooliJk en tiiooi zat zij iüH schcn don Wwendlgi man van do wereld majoor K an er eji den dikken gmnoudiolijkén kapLtctu Kajtsclmildt i bad em geweldf gi glatt pentlkei owl voor ziehen aimiHeerdo er zloh uu e dat echte sold j teu m hiauwr en wilge trwiHe hitUva aau i tafel btvHendwi en verhaatKLe zich dat de lieeren tn legenwoorddgheid der dame nioohten rooken en ke dl tafel langH en vond dbt de daine bijna allen ze r guoil gekleed waren Hot v m pre tu zooots haao man haar had verti4d Men was hier vol tr 4 t niet in de wikternï Zij wae zeer tevrede n Majoor Kauser stotuf op en tukte t u zijn gla f Fr ontstemd eeu apnmnffufe tüite Hy schraapte zich tie keel Daarna be gon hij met zeer iuUle titwi DauHW en heeren Hier gubomrt gewoortlijk niet 1 n ook dat maar z ldenl Hat wet n wijl Daaraan m i wij gewocHiI AU er Mtv wat geèeurt dan in het een geb urtenJ I am H en iiwrefl du gmol heeft ziolv vandaag vwjrgedean Wij kuumm alt wij IwdMi van Wkaar gaaji zeggnt eens wat nlt uw h n vvnf dcrat aardig t OamcH oo heere toe on Merker Wer cUt voorjaar bij mrtj kwMi envwlof vroeg oui naar E g 4andl te gaan zei ik togen Imu Mfjn heinH jongen wal wil je daar uilricbleti Daiiirti i Iwe ren litHeuant Vlerkin wu verntandlger tten wij allen Hij heeft wt4 geweten wat hij dtar zon vinifcn HIJ versut tto zijn baoiitnn nog Tegen deo oHiur ftobter hem êMOvü swyieiid