Goudsche Courant, dinsdag 12 juni 1917

GEVRAAGD om Koo spoedig mogelijk in dienst te treden een bekwaam Meestersknechta Grondige kennia van kaaa en bekendheid met aorteering voor export vereiichte Zij die werkzaam zijn geweeat in een groote exportzaak genieten voorkeur Schriftelijke aanbiedingen te richten aan de Coop Kaaapr Vereeniging Gouda 55 PRACHT ORGEL TE KOOP slechts eenige maanden oud 5 spet 17 registers heeft gekost f 550 nu voor f 375 met langd garantie Fa S C V OUDHEUSDEN it Co Wagenstraat 115 Den Haag 56e Jaargang j o I34I6 In de Raaaszitting van 23 Maart 1917 is door den heer I van der Want by de besprekingen over een door een plaatsvervangend stenograaf gemaakt onvolledig verslag van de Handelingen van den Raad van 23 Febr 1917 het volgend voorstel ingediend In de plaats van het thans verschijnend stenographisch Roadsverslag geeft de gemeente GoudS met ingang van 1 Januari 1918 of zoo mogelijk vroeger een beknopt Raadsverslag analytisch RaadsverslaflT uit op te maken door een onpfirtüdig ambte Dat voorstel hetwelk reeds in de zitting van 11 Mei j l aan de orde was gesteld doch toen met het oog op het late uur van de agenda w rd afgevoerd zal thans a s Vrijdag in den Raad in behandeling komen Wat is de bedoeling van dit voorstel Blijkens de korte toelichting door den voorsteller wenscht hy verandering van den bestaanden toestand op grond van de onvolledigheid van het verslag maar tevens acht hü een bekorting zeer aan te bevelen die hij gelooft dat niet alleen weaficheiyk en in geen enkel opzicht voor de belangen van de gemeente schadelijk zal zijn doch ook voor de gemeentebas een aanmerkelijk voordeel zal opleveren Het doel is dus afschaffing van het stenogram en daarvoor in de plaats een beknopt verslag dat door een gemeente ambtenaar moet worden gemaakt Het is jammer dat over deze aangelegenheid door den voorsteller geen nadefe gegevens zyn verstrekt die eqnigermate aantoonen op welke wyze h j n doel en zijn gewenscht resultaat wil bereiken Dat Zou voor den Raad een aanwijzing kunnen z n om na te gaan of het bedoelde kan worden verwezenlijkt Nu zulks niet het geval is willen w J trEichten over deze zaak van niet gering belang voor den Raad zelve maar daarnaast voor de geschiedenis van de aan de orde komende zaken van zeer geroot gewicht een meening te zeggen die gegrond is op waarneming en practische ervaring Het Stenographisch Verslag van den Raad heeft van jaar tot jaar een grooteren omvang gekregen en daarmede zijn de kosten daaraan verbonden toegenomen De jaargang 1915 van het Verslag waartoe moeten worden gentend aUe bü den Raad inkomende stukken de mededeelingen en de besprekingen in den Raad gehouden had een grootte van 241 pagina s de jaargang 1916 wae 360 pagina s groot en 1917 z naar het zich laat aanzien dien omvaïig tenminste evenaren zoo niet overtreffen De toeneming van éen omvang van 1916 is voor een groot deel ook te danken aan het belangrijk grooter aantal bij den Raad ingekomen stukken maar de hoofdoorza Tijdelijke Pi ijsvephooging Kleine flescli f 0 85 Middensoort f 1 80 Oroote flesch f 325 JPGERICHT ire Voedeit aw Vee met de ttuivere murwe LIJNZAADROEREN merk STER en W L en SOrABOONENKOEKEN merk W L üitmiuiteniie door hoog eiwit eii Tetgelialte en groote voedingswuarde BerelHvloma Parlin WOO Neaen Gouden SledaiUM Abontieert U op Het Stenografisch Versbg van het Verhandelde in den Gemeenteraad van Gouda Bevat ALLE bij tien RaatJ inkomende stukken de beschikkingen daarop en de stenografisch opgenomen discnssios alles bgeen in boekfomiaii ABONNEMENTSPRIJS voor abonné a op dit blad f 0 25 per kwartaal bij voornitbetaliog voor nietabonné s f 0 50 per kwartaal bjj vooruitbetaling B Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA Adverteert io dit Blad DieDstaanbiedingen hebben in de Goudsche Courant tteedt tucce HF Deie adrerirnlieo kosten sleoliLv kij voorultbelaliDg 1 6 regels 0 2B voor elke regel moer 5 cents Opgaaf nitslnitend aan het Bnrean Zijn Engelsche VrouWa Naar het DuAtóch d ooir RUDOLF STitATZ Geautorldieerde Uitgaivo bewerkt door Mevr J ï WiOSe LINK VAN ROSfiUM fNadrok Terboden Zeer mooie sollede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen TheeUfels Buffetten Stijlameublemen ten in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 60 Stijlkast f 20 Stültafel f 9 60 Spiegels £ 6 50 1 7 60 enz SIM0miUl 44b BoveibolsiiibiJdeSÉi kille Rotterdam Zij ToeWip zich ook gevleid het mid Wpiiirt van het geJiecl te zija Op de rij af kwamen allen naflr haar toe zij Htoifcd voor haar stoet en allen heten lm gila t igen het hare kUnki n en dJaarbij rtppfldic de iiiuzii k op eeta wenk van Iph adiju lant oen tïriemiajal herhaalde t t fare Daamai aaaa men weer plaats Ilot HUiaiiiPnninioar begon weer Ondfr aan lie tafW wM de stenilmine al hwl leven l g iMar zM Helmut Merktr d Hanige in oivie I tu HöohMi zijn kaiu raden Hij OHwindig trotedi op zijn vrouw en op ftllefl Hoe wto zijn poeilin JiihM reguuent nu vf randerd t Hij bemerkte hot aan elk woord aan dke kleinigheid Hij voHde öen kwam hwn mei onwilleJieiitig ontzt legCTnoet Hij wa de man die een eigen i o bezat een groote villa bewooniie Ver v t ff in Engielaiid een s oonvader op geldzakken had zitten Luitenant Guetafvu schonk heni In en wj Nu iou ouwe Rolhschildi nu iozf er n wel een paard netnen rji hij antwoordde onbewttet eew beetje achtelooH in den trant van een 1 ngW8ch i olulinian Ik denk tweel Mijn vrouw rijdt tooh ookl Beier dan wij Een vertrouwd adres voor het maken en stotfeeren van MEUBELEN la by N HESSING Peperstraat 24 Oouda Billijke prijzen prima materiaal Reparatie aan alle meubelen ii o Ei nDa 11 Jiiun liovcikaant HoWandlia u n A Yga h Afd t oiidu Nf l Vp i Bona Bol ef verzoeken wij gereild Ui medtsdefilmg te mogen onivangeo vergaderingen ooncwten venwikalijfeb den enz om deze dan in onze ag u te vermelden liaeotrlsctae lirukkerij A BRINKMAN ê 2 0N JoiK Adverteert in dit Blad Advertentiën Zoo spoedig mogeiyk gevraagd EEN NET tweede Dagmeisje beneden de 16 jaar 1S59 9 Adre FLUWEELENSINGEL 44 Een Crooie Stoomwaichinrlcbtint in den H ri t een HOOFDJUFFROUW voor de lUijkzaal Asnvcngiclari f 15 per week Brieven onder No 183 MORKS ADV Een nel Heer Somaamballu VRAAGT TERSTOND in Qo d Gem Spreekkamer en kleine wechtkamer met vol Peniion e an t 15 per week Br worden ingcwechl met opt V prijf lot a i Dooderdefmorgen 10 uuronder No 1567 bureau Goudicbe CourinlGouda IQ Verloren Ma nda mor en een zwart leeren Damestasch ande Beiericfae we naar Gouda TetfaBbalooalnl teruj Ie beiorfen bi J NOOMEN alaraaba 1559 10 Het admissie examen voor het Gymnasium te Oouda zal worden afgenomen a n 8 JULI a s AangIHm oor aulnama daaraanmoeien worden gedaan bij den Rector Or A VAN U8ENDUE Ooalfcaran teOo da 6ör 12 JUNI IS6I is N ir KiUSHilllDEL MUrSCIMPPIl GOUDA Savaidfil Ie GOUDA In en verkoop van geregelde en ongeregelde goederen In en verkoop van tTveede hands Heeren Damea en Kinderkleeding Meubelen Muziek inatrumenten Boeken Metalen Goud en Zilver BUR Ueo Hu A ba ia d J J BECKER Co Gouwe 9 GOUDA ay DAOELUKS AAN HUIS TE ONTBIEDEN B STOTTEREN geneett het van ouda bekende INSTITUUT AMAND v h Den Haag Proipectui gratis Betaling nk genezing Billijk Peniion Ook ichriflelijke Cursus met Toestel 1564 20 voudig per post te adrcssceren INSTITUUT HENRI AMAND t A l RLEM f Adviei over gcnecmelbode aanbevolen door Doctoren Militaire Aolontcilcn e a bevoegden JAARLUKSCHE Bezoekt Café DE AMSTELSTROOM St Anthonlestpaiat van Aandeelhouders WOENSDAQ 27 JUNI a s dea voorinMdaga t II uur in hst Notal OE ZALM t QOUDJI Psatm Tan behandeling liggen van 20 Jani mt ter Isaage tan kantore der Ma t happlj OvereenkoDiitig artikel 24 der Sututen moeten Aandeelhouder welke atemrecbt wen tcben uil te oefenen hunne aandeelen minprena 8 dagen vóór de vergadering de oneeren ten kantore der Vennootachap of bij de Heeren R MEES ZOONEN KottcrdaDi Gouda 9 Juni 1917 1541 35 Prima AMSTELBIEREN Aanbevelend 443 20 J VALK H H KAASHANDELAREN WAAGBILJETTEN Nieuw I Nieuw en Geen spiritus geen petroleum meer voor koffieof theellcht maar GAS Onze nieuwe gasbrander IDEAAL kost maar 1 et per 10 uur aan gas P ROND Pi Zeugitraat 96 98 100 s KOOPBRIEFJES vrij van Zegel genoemd in de Mededeelingen dw Nederl Vereenijing van Kaashandelaren No 93 van 7 Juni 1917 met eigen firma naam bedrukt en in boekformaat gebonden levert apoedigat de j DRUKKERIJ Verkrlijbaar bi L J C BOUCHER Den Haa Drie Balansen w o der Nederlandichc Bank iheorernch toegelicht en vooreien van quintesaeni van hetBoekhouden f 2 50 Scfaeia v h boekhoudenf 1 50 Beide door i C TER BRUGGEN Leeraar Boekhouden 1016 11 Aa BRINKMAN ZOON Sa C van Oudheusilen Co PIANO S ORGELS KUNSTSPELPIANO S L verin franco buil lanjd Garantie bllliike Specialiteit StaM TEL 82 1 MARKT 31 prijsen varhuraa 917 10 DEH N Aa Waa intpH Tal K DUITSCH Dnitscbe Taal en Conversatie Handelscorrespondentie Oh LAFEBER LMrasp Duiteoh H O C ertegenwoordiger A RIETKERK Oouda 1394 HontoiMigracht 19 OOUDA Woensdag 13 Jani 1917 6011MHE GOIMIVT I ri© cL T77 s on A cL vext©3a tieTolSLd voor C3 o a d a © zi 03 ©tx©lc©n VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN APOIVNEMENTSPRIJS per kmrual f t ZS per wtvk 10 ceai mei ZoadaC tUd prr kwirtul I 7S per w el 14 cvni overal waar de besortlag per tot r e ciiMdL Fraoca per post per kwanaa f I SO mei Zonda ibltd I 2 Aboaflemenien worden da iijks Mnfenomen md oiu bureau Makit 31 GouDa b4 onze sgenien den boekhandel en de poatkanioren ADVERTENTIEPRIJS I Uil Gouda ea omtireken bdioorcfule loi den bcxorftkrinl I 5 regelt I 0 55 elke ra£el meer f 0 10 Bij dne achlereeavoltande plaatainfea wordn deze Fegen rwea berekoad Vaa boltan Gouda ea dea bcaor krint 1 S rcfala f OJO alka regel meer f 0 15 INGEZONDEN MBOBOUUNaKN Op da oofpafiaa dubbal itfiat GawmM advanaoiMa aa tmtmmó pr GnMM laan an raiulaa naar plaauralMa KLEINE AOVEKTKMTltN unnafaJLan fcon ca arkaof hun n vnrhuor I S ra al f 0 25 alka bataiial MajdjBWB noaa 10 ragala n al aaii aini S ca I raaala r IJS alka naai Ma tM I S aaM Hl Mnll Telefoon latere 82a Uitgevers A BRINKMAN ZOON Telefoon Interc 82 is toch den langeren duur der discussies waardoor 58 pagina s druka meer noodig wai4n dan in 1916 voor de besprekingen werden geëiacht En waar het voor ons vast staat dat er in 1916 in den Raad heel wat gesproken is dat beter ware geweest niet te zijn gezegd daar meenen w dat een dergelijke vergrooting van het verslag ongemotiveerd is en dat da toestand waarbij i 9 mogel k was dringend verbetering elacht De heer Van d r Want wit die verbetering aanbrengen door verkorting van het Verslag Dat is een middel maar dat t het juiste is gelooven wü niet De verkorting door den voorsteller bedoeld is een gewelddadige terwijl de natuurlijke verkorting verkregen kan worden indien sommige sprekers wier woordenvloed te rijk is zich in dat opzicht eenige zelfbeperkmg opleggen Dat zou geven een gezonde genezing van de kwaal waaraan die sommige sprekera laboreeren Wü vreezen dat het middel door den heer Van der Want aan de hand gedaan nog erger zal blijken dan de kwaal daar de duur van de raadszittingen er wellicht door zal worden verlengd tenzij krasse maatregelen daartegen worden genomen Maar afgescheiden hiervan het geven van een verkort raadsverslag voor de gemeente is een onding Dat kan niet zijn wat het zün moet een volkomm juiste weergave van het geaprokene dat dienen moet ter bejuiste beoordeeling van het hoe en waarom der verschillende zaken en de beslissingen die daaromtrent worden genomen Wie eenigarmate van de praetük van verslagen maken op de hoogte is weet dat kleinigheden vaak van groeten invloed ztjn op het verband van het geheel En het gaat niet aan om van een raadsvergadering waar tal van zaken van ingrijpenden aard en van groot gewicht voor de toekomst vaak worden behandeld een verslag te maken dat hoe goed gestyleerd en verzorgd nüet anders kan zijn dan een greep uit het verhandelde onvolledig dus en als zoodanig zonder eenige waarde Een goed bewerkt analytisch verslag een uittreksel dus uit het gesprokene kan alleen worden gemaakt uit een goed stenogram of anders door een geroutineerd tachygraaf maar dat een ambtenaar ter secretarie aan wien dergelijke eischen niet worden gesteld met alle respect voor diens mogelijke capaciteiten die taak tot een goed einde zou brengeh dat achten wij onmogelijk Indien langs dien weg de Raad wil komen tot een analytisch verslag dat van dien ambtenaar zeer veel tijd zal vorderen dan moet hij de consequentie daarvan aanvaarden en zich van elke opmerking omtrent onjuistheid en onvolledigheid verre houden De 1 edoeling zal echter wel zijn dat de verantwoordelijkheid voor het verslag van den onpartijdigen ambtenaar zal worden gelegd op diens schouders of op het hoofd v n de secretarie een verant woordelijkheid die niet zal en ook niet kan worden aanvaard Het komt ons voor dat het voor een vrij bdangrijke gemeente als Gouda eiach is dat het gesprokene in dei Raad stanogmphisch wordt opgenomen Dat is in het belang van de i doening viui de gemeentelijke zaken Maar m n ga dan niet voort op den weg van thans om Ml stenograaf met dien reuzenarbeld te belalten Daarvoor Is goede hulp noodig en de geeft dan te vens meerderen waarborg voor goed werk dat by den overmatigen arbeid van d n thana werkenden Inkwamen stenograaf ni t kan worden geëischt Wat de kosten aangaat hat voorstel Van der Want meent bezuiniging te bewerken maar het geeft geen becyfering daarvan De Raad zal goed doen te onderzoeken ef en in hoeverre de meenina van den heer Van der Want juist kan zf n gen van de Doaso Caaina en in het Poatnadal vilandetijke afdeelingen teruggedrongen en Vervolgd TT Troepen dép oe lleei clen In Copinthe XHmmmmi Op de hoogvlakte van Asiagó heeft onze artillerie op tal van punten de samengestelde verde ligingswerken van den vijand beschoten en vernield Vervolgens hebben onze troepen vermetele aanvallen Uuschen den Zebio en d n Fomo gedaan en zich na hevige gevechten meester gemaakt van den Agnella paa en van etm groot deel van den Monte Ortigara ten oosten van den Ctma Undid nota en Ovep Wlleon e In Rueland ONS OVfiBZIC T Verraasende invallen in de vijandeiyka fltellmgen hebben ons 612 gevangenen opgebracht o w 7 officieren verhevML Het groote succei thans behaald heeft ons een flinke schrede nader gebracht ttt de eindoveprlnning Het rijk is terecht trotsch op zijn troepen die weder nieuvle lauweren aan hun waftena hebben gehecht Duitache draadlooxe telegrammen meUden dat onze verUezm ernstig zouden i n en dat het bezit van deze plaatsen niet zoo veel beteekent Wij hebben echter legerorders gevondefl waaiïn er den nadruk op wordt geltv t dat zij behouden moeten bleven en van gewicht zijn voor den geheelen hoek van Wytschaete Legeraanvoerders en manschappen wordt er bijzonder op gewezen dat deze plaats i ook niet tijdelijk in het bezit van den vijand mogen komen Het BeHijnsche persbureau seint In Vlaanderen is de gewone gevechtaactie op verrassende wijze door KngelMbe ruiteraanvatlen ten dosten van Meessen afgewisseld De eskadrons kwamen in drie golven opzetten over een terrein doorploegd met grasaatkuilen Wat niet hi prikkeldraad verward raakte ai m kuilen en gaten ten val kwam werd m one snelvuur vernietigd In enkele minuten wae alles voorbij en het terrein voor onie schansen bedekt met doode en stervende ruiters en paarden terw l het geringe overschot zich in razende vaart door den terugtocht trachtte te redden Ten noorden van de Douve deden de Esgelschen een sterken infanterie aanval Het geringe aanvankeiuk succes daarvan werd aanstonds door een tegenaanval teniet gedaan We hebben gisteren de Italiaansche l zing van het Itallaanscb Oostenrijksehe g t vechtsterrein niet meer kunnen geven ï luidt In de geheele bergstr k en vooral tutschen Etacb en Brenta was de gevechtaactie Zondag grooter dan gewoonlijk li den nacht nacht hebben wij op den Tonal pas in het hooge Chiese üil op de helliii Generaal Halg heeft iu geen andera feiten van beteekenis de aandacht van het geachte publiek vragen de gelegenheid banut om nog eens te wijzeii op de beteekenis van den slag bü Meeaaen Hij zegt De aangevallen stelling Vas van naturebuitengewoon sterk en onfeveer drie jaarlang onafgebroken door den vü uid nogkrachtiger gemaakt Dit punt waardoorde sector van Yperen behoAiuht werd wasvoor hem van groote betiekema hij kondaardoor ook onze bewegiiken waarnemenen was dientengevolge wlkomen op dehoogte van de voorberei higan voor denaanval en concentreerde hier zijn troepenen kanonnen i Tevens kon hij van de vroeger opgedane ervaringen aan de Somme Ancre Atrecht en den Viray hauvel gebi tk maken Desniettemin werd hif in weinige uren totaal verslagen al de door ons gestelde doeleinden werden beaikt terwyl de Duitschers ongetwijfeld groote verliezen leden Onae verliezen waren den omvang van dm slag m aanmerking genomen zeer gering Het volledige effect van deze overwinning kan nog niet overzien worden maar dat het zeer groot is staat vast In aansluiting met de reeds behaalde voordeelen van beteekenis kan geconcludeerd wdrden dat noch de kracht vaA een stelling noch de wetenschap omtrent de operaties van den tegenstander en een tijdige voorbereiding om een aanval te keeren den vijand voor een volkomen échec kan vrijwaren Het ia slechte een kwestie van tijd hoe lang de Duitschers namelijk een herhaling van dergelijke klappen kunnen uithouden De overwinning van gisteren is als gewooulüki te danken aan het taw doonetten van den aanval en de zorgvuldige voorbereiding Ik betuig mijn bijzondere waardeeiing voor bet schitterend werk verrickt z9owel boven als onder den grond en in de lucht door alle wapenen en de manschappen van alle afdeelingen onder de voortreffelijke Uiding hunner officierea aangevoerd door generaal Pluroer Hun 4apperiieid en toewijding is boven allen lof Onze vliegers hebben In de streek der hooge dale n van Astico en Assa het terrein achter de vijandelijke linies en de vete daar opgestelde batterijen gebombardeerd en zijn daarna ongedeerd ingerukt Op de rest van het front heeft onze artillerie op sommige punten geconcentreerd vuur beantwoord Op den Karst hebben wij aanvalapogingen tegen onze liniea ten zuiden van Costanjevica a geslagen m daarbij Moige gevangenen gemaakt De beschermende mogendheden hebben besloten de oogst van Theasalie te koopeo en toeucht te houden op de verdeeling daarvan onder de Griekaehe provincies ZU eischen voorts verder strekkende waarborgen voor de veiligheid van Sarralls leger het herstel van de eenheid in het kooinkrljk en van de normale werking der grondwet De geallieerden nemen do landengte van lCorinth onder hun toezicht en heWma den vertegenwoonliger der Entente Jonnart troepen ter beschikking gesteld om in geval van nood de orde te Athene te handhaven De Griekaehe regeering heeft een kennisgeving gepubliceerd waarin ziJ verklaart dat de mogendheden niet voornemens zijn de rechten van Griekenland aan te tasten doch alleen willen dat Griekenland sterk en onafhankelijk btyft De bevolking Is rustig er heeft zich geen enkel Incident voorgedaan tengevolge van de ont chei ng van Fransche troepen te Korinthe en het binnenrukkm van een Franse h E ngelsehe ko tonne in Thessalië Natuurlijk heeft de Amerikaanseha boodschap boodschap aan Rusland in de Dultsche pers niet veel instemming gevonden Het is zeer natuurlijk zegt het Berliner Tageblatt dat men in de tanden van de Entente vim voldoening en dankbaarheid jegens Wilson vervuld is omdat hU sich geleend heeft tot woordvoerder van het vijandelijke verbond tegenover do democratie Wilson is in zijn zelfverloochening zoo ver gegaan dat hij geen treffender opschrift boven zijn boodschap zou kunnen plaateen dan Wilson tegen WÜson Maar misschien heeft hij een te beleedigend gerlngen dunk Feuilleton ajlen Hij ooht mei zijn oogen l dith aan het hooM der tafel en ij groet le heia nirt een klein taühendl hotrfcBtnikje i e imiaiek Spoelde het lied van den Kijn Do r0B w van kiilenaiït FlUfte n een groote atalógie blondine dAe een inooie sopraan bed zong ovea KK Hg uit volle borst m AaQ d m Rhijn aan dvn Uijn ga niet naar den Rijn Mijn zoon ik raad je goed el i dw andere dames en heeren stnnden in Ht4 gezang bruiflchte uit i k bonte kleine liohteiland van het raeino over iKt ioigeelafpen stadje en de in het irkaanliclit schwnereiido vlakte waarin ver vadiT Uiju zijn zilver gianzende golven wenlell 2waar hing dfe wingwdl der vemndft 0vcr de vroolijko dlrlnkerH da druiven er tufl cJ pn vertoondira reoda h t ecirste rijpende rood der beseen door de openingen tnasohen dp blad vn lonkt Id n hoog dte stwren woel een wnrnie wind E th Merker Itad den moad geopend opendvoor haar die van iK l p u ig oh yed dti drawingwroom kwam waren deae VToolijke Rijnlander leta he l nieuwe Maar aartUg Het ging er toe aAa in een vroolijke groote familie Nu wiet zij van waar haar man dit overmoedig lachen in de oogva h d waarop zij het eerst verlteld waa geworden Hi zat zjjn Moei reed wat teru gracboven om te vertrekken en Itilstordn maar halt naar de driogende raadgevingen van een kamexaatl om een jjtcht te pachten in het Odenwald Duur maar tip 4op 7Mta groot wild Nu ja ik zajl de jacht wel neiiwn tfi hij neeHDuigend en ga VM h een weiUc Het getolne bun zich onynaerkt zal jij of Ix tnr geosegd ziiiUti wij eeu dezer dagen er t onze opwachting maken 0 BI ODM In EngeJaitd lunet om Uiéy dte piw Is aangekonwn wacditeo tot Maar nilju beste nehat je bent niet in Fngieland maair iu het Uultacfae lt gor I Hnd boven de UIjnvlakte flUnte h weerlioht Ilut ging lange den gi heelea horizon van den Taunu tot aan h t WaegtowouA I enige oogen llkken zwegen belden Daaj nw € t iftde I diUi Meifter berouwvol den awn van baardman nemend Je ïiebt groot gelijk All rig t Ik ben in hft Dtdiieohe legeri Ik tal graag het eer t gaan en nwvr KauAer opeoekeii Tol dank kuAe iij haar nu toch op een tU hofkje Toen xij verder licjx i VTO g zij met grapplgen amnt Ht ll heb Ik nog vrte meerheren HIJ moant lachen Het U niet zoo ergl In de eewle plaattt nog de vrouw van ilen couunaedani Dat Ih de eigenlijke nM rdere van al dti damef van hrt regfanmitf Zij mhaterde het uit en ging met haar roen in dtm pan loopen Het kaftte liaar geen moelie zij wae aan lange vportpae en gewoon Jelui boot todi grappig In Ingeland kaa mm zich zoolet niet Indenïea Aai een vrouw meerdrren be l In Eag laiMf g veel verkeerd zet hij Daaoom hel Ik er Je ook vandaan gebaabK Hij ntlet bet hek van diu ti i open I e maannacht wam zoo tnooi IIlj m F Mh konden er nii4 van whHiten Zij gingen tn d n tuin op een Itaiik zHteo Het vm r d oofeveer midder te verwijderen l en oogenblik Jalef stonden zij voor hel Casino en hepen zij langH do oudcrweteche huizen naar hun villa Bedden in opgewekte steiutaiog Hl zwaaido met zijn wandeistokije em neu T edo Goede man ge gaat zoo alil ZiJ had voor do stof haar witte kleedje opgenomen zotte energiek de iange smalle laerzen voor elkaar en mi met gekleurde wangen een heel kltAn beetje waH de p4 rzikenbowl haar naar hel hoofd gestegen Dat ie heel gezellig 1 jelui kring n daaroa zeer beHtiM met een gelukkig lac4i e en een blBc naar boven O het Iwen i toeh een goeddlug Het M si zou bij haar naar zich toe getrokken hebben en gdciist Maar op eenige afetand achter hm nnkejde een oflK erasaJied ging ook e tn paar naar hüiü 1 dith l egon over liaar indrukkw te verte len O die ladled weren zoo bekoorlijk Zij wa reed begoenm baar voor te sftillen een golfclub te vorman Vifi daimi hadden ziel dadelijk al Ieden oi ege en Kr zou een gesehikle plek in de Ri vlakle worden gepadj en daar zou men goede f ort ne4 bm Mevrouw Kawaer Ie ook een zeer aar ge vrouw vvrteWe rtj vwder Ik heb haar verzoottf oom te komen opzoeken Hij UM ontflteid staan Jij do vrouw ven den majoor Ja antwoonkie zi eenvacKfig Chn God wil wat hee t zij daarop geantwoord Ze hee t eer gelachwi en de andere dame ook en gezegd dat zlJ wel een zoo koKïen Lieve kind xfi luitenant Merker Ol der bet verder loopen De vrouw ao maJeoT Kaueer ia je meerdere Aia h 4r unicht Zij zaten mrt de armen mi el Laar en ilTOom Ieti In de blauwaoiitlgzil viTf i ntimie Rondom bmv t ljllptcn onv4Tmop i de krekeU UU de verte ktonk hoiidcng i lal I o fhiit van ei n looomoiief To4 n giiiiilaohte de jonge vrouw Ik Maar etn elapnn wij behoorlijk uit O ja Dat itéindo liJ vaa harte oe Zij wan zooals een die uH h EUMidenri afkomwtlg wa allesbehalve p ii roeg opfltaaneter HIJ trok baar nog diehifT naar zich toe ik toen in l ower geen geloblon had geiitaakt en zij mij niet gevangen hadden willen nf men 0 Ikw goed dat zij het dedmt Begrijp je nil tat iiitm gtMldifen kan nmkwi I atlir Zijn ten klonk week zoo werd hij door geluk overmaod ZiJ knikte tomleminemt W J l waar begreep ziJ dat nog niet gelieH PlolMellng ontwaejito hij met een ruk uH j gi4tikM roon F o donkere m iAd iw want oni di n hoek gekomen en ittond In de bonding Voor ilifli dronenel wat heb je ar Peter ljiitiiuint FlOlfin heeft e u ranloooppamer gt ond vi nvet He orderbot kr Aoh w ol Helmut Merker laa bij hot M ijni ej van ran de maan M e zijn handteAening met een potloo l girf het boek a n deo op mer die er zich mede verwijderdi en zei opetaande en zijn Mboudertf uitzettend tégen zijn vrouw Oei dat geelt weinig laap ècmn eeraten lacht Oia vier uur moot 1 al weer uH de veereal Wordl verrolfl