Goudsche Courant, vrijdag 15 juni 1917

umUafM VM Af Lltt rsle l iile rif vm4 vfrdw mwt ul trekkni dan in de voorHtHkn viin hrt lu o db uuf wordR gtdiaaiv m d wn a4gtfbwlc v ot iwiiig n vtT oiigin van de wwkwijae Ml do iuriehting vaa de ÏJnio drlogpnd Boottetk i i t wart Aanwralg warm vdm uit de kh Hdlatriot Arowt rSam Bpavrwljk KnkhiiJxen ru rh Hoatn Katnpm Ixvnwarden Iel Ti Looadiilnen en tUnUvivoa In op lrao van di e voTg nHng zijn dp vol i udo ïaar geöoiiicn IwsIhUmi ïoor VMi hicnfo aangewt n i gedi lwgecrdw de heerfw mr J B flollaiMlHr t RottMïlam f Üito to Am eraam J N d Jong te TtrtWrdiMï H W J Priww te Kampen A Rauwerdft to Leouwarckv A Kirft Jïn lo RoWiTdajii J H Stpggwdft l4 Ooeterdeefe en ra r rfr H J e vani Ti w lo AmstPrd o uitgi oerd I x n aanla4 ampndWnf ntnn wordtm inge Is nd giK tnd door afth llnsti nfJko moig g d nh 4d ImdMcn macliCIgilnf vaa Iiaar l d n ie vrag n of éean rwd hiiatpn lUnHttTAttH Enkhui7 si I mw cd Hoorn I Mwar fpn Zantvoort m i otterdam dü voigendü laotio wvré ingediend He vorgadïTing van oord tH dat ewii licrgrocptvpiog van vrijzkwigim in óm iandenoodig is verzoHct hei hooMbefliuur inrt bckwiïnen npoed In i h r gevaj voor 1 Au uHtiis voorift4 Ilen to doen aan dte algitiKV Up vomadering welke dia ntreltking In v fl lwid daArnwe zal vanwt de ho vowgeiuxindio a dlpolin e Zondagmorgen in Amstordam orti vergadering plaa r hol ben Tweede Nederlandsche Jaarbeurs De oircDlaire i verzonden Toor de tweede Nederlandf obe Jaarbenn velke van 27 Febrnari tot 4 Maart 1918 te Utrecht gehouden wordt Indien orer al de terreinen waarvan de uiterste ponten lechts 10 minuten van elkander verwgderd en onderling door tramlijnen vei bonden Ktin de beBohikking verkregen kan worden zal er met inachtneming van de geuite wenacben om nt de plaataverdeehng voor meer dan liMX deelnemende indastriëen pUUts zgn Ned Centrale Ver tot bestriiding der Tubefcaloac In do jongste vergiadcring van den Raad van Bewtuur der Vereenfgtng wwii tot laten vooroitter gekozen jhr Gr dr W Koëll Kaïnerdieer cKCt e aris vaa H M de Konii in Moeder dioor Hare MajcMleit in de plöa B van wijlco jhr S M K die Kanitz eüs Haar ooiiiiiijsisaji in difTi Haft 1 van Brwtuur aaiigifwfgc i I Volgens berichten in diverse blluwïdeze trein samengesteld als TohrtTlocomoUef daar direct achter twL r rgaande rytuigen daarna eenig r uigjn en als laatst gedelteyanT twin de salonrytuigen vian H M d rBingin De aalonrijtnlgen zHn ook zwaar materieel te rekenen De trein i2een snelheid van pim 90 K M en b ïvan het chte gedeelte van den weg InS t ft weet niet of de machinfst ÏÏvoor het ingaan van den bocht stoom Safgesloten dan heeft al zou hü dit 2 hebben gedaan er toch bU het inrydenZeen boog altüd eenigen tegenstand puÏÏen dan zou dus de locomotief een g£j van ha r snelheid hebben verloren Whet achterste gedeelte vnn den trein zJSmaterieel was stuwde dit door de dttó opgehoopte kracht het lichte materieTÏgen de locomotief op Nu zal hierdoor hi een büna ondeelbaar oogenblik de radiltiïvan het Üchte materieeel vergroot S heeft dit plaats op het oogenWik dat teeerste lichte rytuig de bocht ingaat Zia het mogelijk dat de flens van dit tegen den binnenkant van den kop van I rail oploopt en de onUporing is onvennS deiyic Art 1 De afUveria en bet vervoer tan aardappelen Ia verboden Xrt 2 Het verbod in het voorgaande ar gesteld ia niet van toepassing op de aflevering en het vervoer van vroege iippéen gedekt door een vervoerbewjjs afgegeven door de RÜkscommisBie van Tee t op de Aardappeïvereeniging de aflevering en het vervow van j ifi aardappelen welke bestemd t n de behoeften van bet leger voor ooyg iiM zijn af zonden door militaire an to aflevering en het vervoer van vroep tfrdappden binnen de gr ucrn der gejMoAe waar de aardappelen zich bevinilü op den datum van vaatataUing dezer artribütieregeÜDg SpoorverlHsding Gouda Amaterdam Naau Wij vermsuen i bij N V totaaooeuitig van Werken V h H J NedarIwrBt op vm wrzoek tot den beer Diwcteiii deneraal der 8 8 gericht bericht ingtkoiuen dat in verband mc de tijdsoiostaiidiglKKkni aan bet verzoek oor dagelijkö weder directe treinen van iouda Dftfti Viiiisterdaiii co terug te doen loopCT liianiw niet kan worden voküaan Aani utiingen te Utrecht zijn giemaakt TOor zoover d e tn menloop zulkft toelaat KamerverkiexJngen te Lelden Te Leiden doet zich het geval voor dit hoewel de S D P tegenover prof Hwm een eigen candidaat heeft gesteld de Twe de Kamer de aanhangers dier party niet op een S D P er kunnen stemmen D t zit zóó De afdeelingh d besloten candidaiit te stellen den bekenden propagandist der S D P den heer L L H de Viiser t s Gravenhage Degene die belast was nut het in orde brengen en inleveren der offlcieele candidatenlüat hééft echter dien naam ingevuld als L L J Visser een onb kende grootheid in den land misschien bêhoorende tot een der bourgeoiBie p N toen Het grappigste van alles Is dat di S D P rse hun vergissing zelf nog niet lUbk ben bemerkt en Louis H de Visser eenl i dagen geleden in een openbare vergaderiii te Leiden de aanwezigen met klem opw op hem te stemmen Hoe hiJ dit mogeli acht mag hÜ den kiezers vooral nog wd even aan het verstand brengen Een gevaarlek schot Woenndagaivond ontstond een wirittysfwhen diMi landbouwer J B aan dm Spieringwegi in die Haarlenimemieer dien wericroan G Roewt uit Putten die DinBdlaga Vondl door dten landbouwer o iigiegeifc was De werkmani liep met ea ploertendioodiea rood en kwam dreigend Ift e woofikanueir De iMidbouwer be Ata ii om den man vroee aan te jagen schoten miet een revolver gelo l i R met hel derde flohot in den bulk getrotfcn Zwaar gewond is R per rijwiotbraocarddoor ledien van die tranPtportoolMiBo vaohet Roode Kruie overg br M naar iwt St laizabeÉh gasthuie to Haarlem Verdronken Olstwen i het 6 j rig zoontje vanden hew V 1 to HwMr woude to water gfr raakt en verdronken Gawetensgekl De MlnMer van I ioanoiëD maakt l ekoui dot ten behoeve van a Rijks schatkist ie ontvangen o a bij den inepeotinir tier dbecte bdasüngen ena adtder 1123 40 ff tewS te wdnig brtaaWie bedrijfAelaslings VeiUng Notaria Pltlo tij d giötOFen door notarlö R W H I ido gehouden verkooplng vft Uuid oa water IK werdleo die verodiiHoncto paroeeltn a volgt ingcoot I eroeel 1 op ï 3400 pero 2 op f3300 MTc op f 3700 perc 4 op f 400 perc op f 400 perc O Op f lOOÜ perc 7 op f 1 f 100 1460 f i M Vegetariërs Wanneer de menschen over vegetariërs hooren spreken denken ze meestal direct aan Soep met blaren pas gevalles met mahoniehouten ballen en dat heeft zelfs voor degenen die niet epicuristisch zyn aangelegd weinig aanlokkeljjks Het was om dit begrip over de vegetariërs en het vegetarisme recht te zetten dat een der clubleden van den groep voor Gouda en omstreken er zyn hier nog niet zooveel leden dat een afdeeling van den Ned Vegetar Bond kan worden gesticht giiiteravood in HoUandia sprak over 4e P cti8che X de van het vegetarisme Het mooie weer en het volksconcert bleken kwade concurrenten er waren maar heel weinig belangstellenden De spreker hield geen wetenschappelük betoog alleen vertelde hy op grond van gegevens uit verschillende brochures van den Ned Veg Bond iets over den slechten invloed van vleeseheten en het nnttlg effect van vruchtengebruik Het vegetarisme zei spr is geen hongerkuur al wekt het dien schiün omdat onder de vegetariërs zooveel magere menBchen voorkomen Dat vindt zijn oorzaak In het feit dat vroeger alleen die menschen vegetariër werden die eerst doodziek geweest waren en in de onthouding een laatste redmiddel zegen In de latere jaren komen echter ook veel gezonde menschen in de beweging Het doel is op de gezondheid der menschen te wericen zich te onthoiu van dia spüs en drank en die genotmiddelen welke Bchadeiijk voor de gezondheid zijn Een vegetariër eet geen vleesch drinkt geen koffie of thee en natuurlek ook geen spiritualiën en rookt niet In dit verband hesprak spr de natuurgeneeswüze Het vegetarisme geeft kracht aan zieken doet de gezonden hun kracht behouden en ontwikkelt kracht Doch het eischt ook kracht n l die der overtuiging die tot ontiiouding M i leert geen slaaf van z n smaak te z n en door de ontwikkeling vanhet verstand onderwerpt men het lichaam aan den geest j Men moet het vegetarisme n practifk brengen omdat de pract jk is de fundatie van het ideaal Veel studie wordt gemaakt van do voedingswaarde der verschillende artikelen el goed doen vrochtenxuren en vrachtenkuren die men hoofzakelö k toepast in Amerikaansche sanatoria met licht luchten zonnebadeai Een Amerikaansch chirurg acht bewezen dat kanker voorkomt uit bet gebruik van CR ÏSIS MAATOEOELEN Het goederenverkeer naar het buitenland IIe t oenuaal bestuur van den Nederl Tuinhouwraad lioctt zich tot te Tweeda Kwiwr gewend iiiH een nota bctrelïendo he wetsontwerp houdwiilobij o ide en ftat regolen teo aanaien van bt gtwdjrenvcrk t r naar het huileiiKin In l ilgenieen geeft adressant Inötero mg to kennen met M inlliaael doo de Regeeriiig gwiomen om den in ea uit oer lo centraJlaeeren en betreurt het dat diaarbw tii tol een reorganisatie van de oimuwsio voor bet Ilanttelöverkeer met h t biiMenJand niet reed vrofTgw ia ovcr g g an Herinnerd wordt dat afln het gebrek aan Bauie wei4 ing en bet voorbijgaan van de iti de eerete jriaats aangewe eti diesifimiligeii lu bet aJgHot en twlzoen hiH verrotUm van den oog M vam diuJz ideii hoütaren bocre k iool knolraptn tm paardepwïi te wijlen waa hetgeen niet alleeu gix oto sohade voor produoenten m houders dli T partijen inct zioh braolit maar ook voor dk scdiatktet die todi in elk geva4 de eonsfntkoeteii eo daarnaast nogi lu eft niOi 44ii derven wat uildioofde van beUu Üngen bij uitvoer dezer hier niet benoodlgdle partijen te zijner tijd zou rijn betaald Dm ceiUraii atio in de leiding i an hel handieim erkeer hcetfl vooriH behalve our hier Ijoven genoemde rodenen vooral ookdaftrm ilv s tnfMtthJe van den Raad omdat daardoor ie geiegaaiwid wordt gebod ii van hef bukeotand weder gehoele of gedut ltWIjke opening der grenzen te ei krijgen voor de produoten uit de nlj re centra vait bloembolieiiteciit bloanist Tii ni iKwmkweeiteTij die nwer datb andere bedriji eni van weikon aard ook zeer zn aar getroflen zijn door de gevolgro van d n oorlog Dezo bedrijven wHke geheel op expor aengieiweeeii zijn Bi en zioh lang sainerhand de gelogt nheid lot uitvoer huniiiir arlJkedcfi ontDomcitv dkwr d iiwoern rboAii dto acbtweanvolgon In de meeste oork g voer fidb landen werden afgi ondigd waarbij dit voorjaar nog kwam dfi t ook de uitvoer naar Amerika ki vertiftwl uhH den verf cliorplon duikbootoorlog went stopgwtet WH bestaat ar alle Itoop dat dit uagaar export naar AmerJka efi de Skandinavteclie landm weer niog li k zal sl rh maar dan ia het een onafwijniiaTe eiach dat dp l iin ouwuitvoeflbandei ook mrdeaeggenwhap ai hebIxm over de verde 4ing der eop niim ie opdat die op het jttiftte tiJdMip dhar voor b cÜ MT 14 0ÜDA 15 Juni 1917 Burgemeester Marlens De toestand van den heer B L Hartens is er sedert gisteren niet beter op geworden De berichten van vanmorgen luiden dat de patUnt een onrustigen nacht doorbracht en de koorts la verhoogd Vaandriga WieWjderedevM Bij het Wiedrljdersdepol zijn werkzaam g t ld de vaandiigB F M A Boys A I f Vophoefl F A P M Bolsiuo on Jhr K W J V Benllieii v d Bergl aUen van de verlefenohool voor omoieren rnt Ill r rl a u lurt l w uwii wonlwi üiaiw vöoH f1 ftiK Mi gr rultiTi om C4ii eoauluitMii toi U H riJïliiig vaa wu aMkHlivlading Köuhii l Mtc len l it dor óet luii le h u la Uil ooiulDlfMip zittitts mtnen CTWiit lot 11 iTWgwind rti te geraken liljtó Minister van Oerlog Hij koDh l o hul 1 luot inKwiig vwi i Juni lo dw minint s van Morlutó kapll ia t T ziMj J J Uatirboniit l rvoi oiithfvtii vwj 1k ln utT adt Intt rim va i het 0 pari n iU van Oorlofr tiiot duikbctui gins ow U iooj Icui in dw o A ti laodo bewtT n diauiltTi 2o Ihiio hikI l A aiiiit Vv van Ooriog jiir iitr e dif Jougi a iiiüiMratóur hij iKt l i Lrl iiKti4 ii f torloti i nimwe Minifrter van Ooi Iug werd 2a JanlH fj tó fl flravonhage gn ljoifii Hii stiidïvréu lu Utrecht waaj luj ua viu 1 1N tot 1807 wctor te zijn i wiM et aan liPl stiidcnliworp op 12 Jani llKK cui laiiU pi Oitio tvdiL 01 ven proviiuAtnlt ovt i lil KiniJ irMt4iwi Up Ü Nov uber t JCfi w T l liij Ij0i t dig4 fttó a lvoc ia4 l ij d n lloofe n Kaaa tp It AuifUBtus mi liotl iij in amlit tijfetii ilitii otiMadyuiictcuiiiiiii bij licl 1 lopftrtewii Ot vait Külonam a n lii a dl uelinjf JiiMitio Oiulorwijs l eöi i fi NijvwKold Vp 1 r öbruari llftiH werd Iiij tm dk tuawclK iili fjidii rttng ii te lu l bfii dijorloopoi hi vonicrd tot rofe r nidhr rf tn giii kon Jhama ovit oaiir de nliiiwu oldwUng Jouvorntimüitril trij J n iioftr w lke aidtféin tc t na wrawk n ovtTgi4iraclit d wi ritzaaiulRxlPn d j nijvwlitsil l c rc f nde Op 15 NoveiiibrT lyiO glnff dt hi T Ho Jongt in don ran van reffrtndBTl o er naar de afilf ojTog 3 irpitarla v n bH Dopartwiu nt van Oorlog iJoOr MLiiiiNtor i kAifu Wi rd d ze aJdtH4ing migmH in de afJeHing KaLdiM ï dt f MidiHKTH en op T Ma art 191ÜI H Tid én iiiMsr hc Jonge oM van dd ahk In nK t Hf iiwr JX Jong i do eerHto l ur K Tiaft imor van Uorlog in on land Hij lx hij go fli fïikcHf politk to partij D £ NIËUWË EERSTE KAMER Gisteren kwamen de Provinciale Staten in alle provincies byeen ter verkiezing van leden van de Eerste Kamer De uitstagen tijn Zuid Holland Herkoten de hoeren Dr J Woitjer a r J J G Baron van Voorst tot Voorst Mr L W C v d Berg a r Dr H Bavinek a r Jhr mr dr N C de Gyselaar c h dr A Kuyper fl r i G J van Swaay r k mr A v d Hoeven c h A J A Gillissen r k F H van Wichen r k Friesland Herkozen de heeren H H van Kol S Djl P E J Bergsma u l H Polak S D A P mr H Binnorta v d Gelderland Herkoxen de heeren A M J E A Baron van Lamsweerde r k mr F J M A Reekarg r k mr P C t Hooft a r mr W H J Th van Basten Batonbut g r k mr O J E Baron van Waasenaer van CatwÜck c h H Coiyn a r Noord HolUnd J A Laan v l mr F S van Nierop u i H P Staal u l C de Boer Czn u l dr J Kraua u l J T Cremer u l mr H L Drucker v d D J van Houten u l mr J K ppeyne van de Coppello n l Zeeland Herkozen de heeren Mr A J F Fokker u l mr C Lucaue a r Utncht Herkozen do heeiwi G C D d Aumale baron van Hardenbroek van Hanienbroek c h Jhr mr J W M Boach van Oud Amelisweerd r k OverUsel Herkozen de heeren Pr H Fransaen a r mr W L d Vos van Steenwük a r D W Stork T 4 Groningen Herkozen de heeren R P Dojes U l Jhr mr E Tjarde van Starkenborch Stathouwer u l J B S WesterdUk u l Drvnthe HeHiozen de heeren Mr G W baron van der Feltz v d Jhr mr H G van Holthe tot Echten u l Umburg HericozM de heeren Jhr A H J H Michielü van Kessenlch r k O M F Hatfmans r k Jhr mr L H h J V d Maesen de Sotnbreff r k Noord Brabant Hericozen de heeren Mr J W van den Biesen r k Jhr P J J S M van der Does de Wfllebols r k t mr F X A Verheien r k mr W M van Lanschot r k mr A J I M Smit r k R J A Diepen r k DuartebUalag Hc4 vo4g n4 ti l i gTfln is vwzo uk n aan d n tij ti vfMji ziilitT van diiii niinlnliTrfüK HooJfWiwliiur t nli van Iir hidcrwi wcr v T otk i Mngv ii iii K talln iUiiir el f ïl g 1 iMRpm digm Wipens groo n nood i vch oiidp rwiJ7 rBg ilinfn Roorganlastle van de Liberate Unie Den en fl liw ft ie Anifrtewytein eeti irgiad iHiig plnatrf gtiiail van otlgim eer rttl ledi nafg WBard gi k n die aJleti dpovwluJ ing Moren toeg hians dat d reor f ab Ml aoder brentf adrepwanl tot b i UHlJkf verzodi dat lo Itei Hchaaar oeoiraiiMMiag van de IHdtag Tan liamMsverk 4 r ter hand zal nemen SedMandsehe tuinbouw dir et verte tow oonjirt Ikcmitvotr Naar liHwod i werd tot dnffViT van dm laatste Bulkerooght nog nletn ultffe Ven mketo jden h ioiuf olwn zoo vftmam het l ad l wanr gemaakt deeen uitvoer thans roedw te doen plaaitri beUK K terwijl er nog zoo t inig zrïkerbohl be 4aM aangaande de nvogïHijk liedtm der naakte torfcouwl verbruik e de brandwtolfptirftnwoenoering maer een rian hoe gebaiuleUl moest wordni wore niet gegieivea Nu lu ien in verband daarmede reods eokiHt geaw entebt Muren een regeling ontworpen en ter goed goedkeuring aou de Rtjkdkoleodiatïiliutie Ingeaonden Naar v ij UiauB vemeiueu is bet juogHijhi i 7aM waarst hi jjk dat vaa hoc efliand een reg 4ing getroffen zal wordien voor bet gubeele land waardoor bei loe erftaoe kwantum kolen zóü zal wordm dat inderdaadi bet publiek op gaa zad kufuen koken zonder bet minimum te ovemchrijdesi Brandkoitt Het KaïnecUd Sanne heeft naar Hel Volk vorneeiut de vorigo week aAdi miniMer l oMhuuia oonige vrageoi gtesteki ten aamien vau ht brandhout Hij verlangt van deïi iiuiu fer dat desw de prijeopdrl vhig zal tegengaan en het brandhout betrekken in de distributie wijl de üQrra lii Ti dio lliaua door ipartioulioren zi ii g ii a kt zijn kizieoa ia mindering iK JiüoreiL te worden gobradit op brandstof ten rau teot vi bun Veenkolcn De ininiöter van Ijandbouw Nijverbeéd en Haadel heeft bepaaki dot de bg zijn beschikkingie van 27 April 1017 en 12 Mei I9I7 vastgieotoklo voorsobrUten behalve voor turf eveneens zullen gejdlou voor voetikoleji en elke andt re brandi lof welke va vet u aikomBtig ia Nocbtere kaWernu Dfi Vee en Vleawhhand eil niteidt over dó dlirtributie van nuchter kaJïwvlecBoh welkt door Itonddlfielingi d T vlewichveTeenégdng met wdr erkingi van de OntraIe l rf vennwiddoleovoorziening te Amsterdam eu gpineeateH e 1uren heelt plaatsgehad tk Seheepvaart en tie Oorla Aangekomen schepen GJBterfWond is liet stoom oWp Obe on van do Kou N od StoomtHyot Mi dat 19 December uil Amsterdiani vertrok van NewYork to IJmuiden teru ekoerd met Mu lading haver Iliot Mo nnsohip Ërlttuiu van de i Ltoom l oo ua tM liAppij Od tzee ictwelk 25 Januari van Kolterdam in zee ging is evenems iNonengekoiuien met een lailing maifl Deze lading wae etvenal die van de Überon geoondgneeitl aan do Hegeering Ikiüü schepen maakten de reifl van New Vork n ur Neilerlond langb de oor ledijko i üute Geen passaglersBcbepen naar Indië Men uifldt uit Amsterdam Zoolang die oorlog duurt zal er gwn paebagiierotiabip van de MaotBcbappij Ned rland of van do RoUerdam Dtoyd naoir Nedl Indiö vertrekken Ont dle drie weken eohter vertrekt een passagiersBcirip van de Hoüaod4Auierik Lijn naar New Vork PasBBgierw voor indië kmuien te yau IVonHiiaco aa luilin £ vinden op öchtipen van de Itotterdanwcho Dloj d en CU do Maalachappij Nederland In het tijdtvak vam 23 Mooit tot SJiind dus over 10 weken werd opdracht gegeven tot Icfverlng van 242r ntuk nuchtere kalveren wegeode ongweer 2ÜK Ci per Kliik zijnde In totaal 4H Ó00 K J Vooi tK k in 1éIIo 0 aange raegdl 62 072l K d UerhalvJi m he geheel 110 072 K nuchter fUIfHVleesch gieddwtribueerd ol gnnidUekl per week niim il üOO K Cl Rantaoenecring v n rlfst gort en havermout Hot Kame rii d beer Ruiger hadi df n I4en Mei JÜ de voJgende vragm ingezonden lu de circulair © van 12 Februari 1917 var dm minieter van IjindllHHiw Nijverheid en HandW i het rant oeo rijrt gort en haverMout tezamen per hoofd per f woken vastgosbeld op 2 K J In de ciroülaire van 1 April 1917 van den mftwlfltier van ïjmfeoaw Nijverheid en Handiel Is dit rantsoen in verband met do verboqglng van het rantwe van aardappeleoi van 2 tot 20 Kfi per hoofd per 4 wetion voor deo termijn van Aprii tot 14 Mei verlaagd tot 0 7 K U rijBt en 0 3 K G gort en havermout gedurende dcTnWde periode GEMENGDE Bfl caTBK In dt clrouUir van 30 April 1917 van de directie van liet Rijk Centraal Adttilnifftratlekantoor Ifl bft rantsoen van aardappelen na 14 Mei wrtW gebraoht op 12 K De inbraak by Begeer Do oomiuiósHaris van politio te Ameteréam de heer Heeroma waw bij oen onderzoek jiaar andere iabraken dia den laoteitcu tijd zoo veelvnldSg gepleegd en nog niet tot klaarheid giakomen waren op bet poor geraakt van de venooeJeiijke daders van de Inbraak in M filiaal der gouden zilver firmoi Begeer in de Loideahestraat hoek PrineongraxJit te Uu eobt Cielijk men sdcb herinnert ha bjj deze inbraak een woaa die van ongwveer 1 120 000 gestolen Giutorenavond laat slaagde de camnitisBarif mA aaaistentie van een aantai po lUi Ü iiar n er lu de 3 mannen togea wie bij reedia osuniddiellijk na de inbraak verdenking had opgovat mi bewijaatukken verzameld had in een dwarsstraat van den Zeeüijli te arrestoeren waarbij tovenj een groot gedoolte vaa de bij de irma Begoar geetoleu voorwerpen in do woning van één hunner n l Ü govonden la De drie aangehoudenen zijn V oud 40 jaar K eo B Ijeiden 30 jaar Korwtgienoonrte hoeft ad oen gevangeui tóraf van 14 jaar achten den rug weg i 8 dfiicfigtaj met geweld gepleegd Ook fi is al verechadene malen veroordeeld Tot dieBe de bende behooren vernioedejijk ook V en H die onlongö door de 6e Kamer dter roohtbank veroordeeld iaijn wegens den treindiofstat tuesobon Kottordam en DeMt V K en B woirden van vele den laatslen tijd get le©gdte diefistaile met braak verdaohl Ook zijn aangehouden de ouders van laatstgenoemde en eenige vrouwen lo tlianfi bet rantsoen van rijiet gort en havenmmt weder teruggekeerd tot het tijdelijk verlaagd peil waarop Let hij circulaire van 12 Februari was be Êaaid van 2 K G pnr hoold per 4 ween Zoo w eö zal dSJt op ana ro wijze aamvujiing kunnen worden gegeven van deze beperking van d bes JhlKbaro voedhw De beer Poathumai mdniater an Landbouw Nijv M eid en Handfl limilt d d 14 Juni lin7 hierop bet volgende g antwoord Doorbraak verhinderd De dijk aangelegd tot verhoogiog vw den polder Ploropert te Rotterdam wMr in do in de Waalhaven g baggerd roodder wordt opgBBpoten I9 waarBohijnlijk tengevolge van de droogte ter hoogte ui den breeden SiuSsjesweg doorgebroken Daardoor is e i gat van ongeveer 5 meter lengte m 2 moter diept omtotaas Hoewel er aanvartkelljk gevaar hesioirf voor do benedendijka aan den Sohiilp tf staandio woningen ie dSt gevaar door het krachtdadig ingrijpen van werklieden van de hnm Volker die het werk uitvuMt voorkomen Zij slaagden er in den toevoer van het water te stoppen Het rantfloai van rij gort en havermout ia na 14 Mei j l voorloopig gehandjkaa d op hM verlaagdie peil fun den lerniijn van l i April lot 14 Mei ZuIkp vindt voomanK lijk hierin zijn grond uat do tijdiPOB de vorstperiodte a geieverde 7 er groote hoeveelheden rijet nog niet door den invoer koodten worden aangevuld en voort wijl reodis op 14 Med rekening nroeMt worden gejiouden met dO waarschijnlijk tkevd van oen vernieuwde noodzakelijkheid van het a levercn van een extra rijalrautöoen tot aanvulling va het tekort aan aajdbppelea KXNNIBOBVINO Overigeofi wa het aanvaiikelijk toegekende ranleoeo in vergiHijkinci nvt het verbruik in normeie tijden ripcciijk hoog zoodat ook uit dezen hoofde tot handhaving vaa bet veoHaagde rantaoun besloten werd Raatsoeneerings bons De BUBOEMBKSTl R van 300DA Oelct op het Ixmaalldei In de voordSM Gimeento gejdtmde bon ri Blingl ïOOr ik dwtrlbutio van Regei riDgB nik m Brengt ter aigawïne kennis I flW in die week van 18 tot eo met 24 Juni 1917 op d volgende bone de daarachter vwnMjde hoeveelheden zullen verkrijgbaar zijn legen bijbetaling itBik daaibij genoemde bedtogen Bon 20 ons gort 6 oent t nlaoMi vdor vier weken Bon 27 2 ons rijst 7 oant rantsoen voor Mn weet Bon 38 2Ji on zachte zeep 7 cent rantsoen voor twee wdcen II dat wegww g Bt ottem aanioer op dit oog nrt lik geen aaMlappelen kunnen worden beschikbaar ge JdL Cloud den 16en Juni 1917 De BiHceneeater voonwem O W VAN D i VELDE I B Kwmu De koMeuverkoopinff had telJzeödüffrn bij Tiü4 ouder de gewone oomliUen plaate Aten biöwedde Iftgerm pri 8 Jan te Eek eo Wiel n l 5 0 cent per pora op het hout Het gowae Is utr zeor Koetl Te W iiingeii hai gisteren Ie groote iaarlijke kereenverkoop plflAle 1 r was voel koopJiwt volgenËT raming werd bosleed van i 10 ct per p id op het hout Koppeling gebroken Va hot reotauratJe rijtuig m dBn Ptroin uit Ameterdaiu die te 1 u 25 te Gronlflgen aankomt brak bij Nunspeetdo koppeling Door den hevigen Hoho c werden atoeien omver geworpen on aöuzienlljko echode aan glas eo aardewerk toegebraoht Do inaiiUende pat agaer kwanwXL uw den schrik vrij met twmiignü nu i vertraging weïd de reia voortge Het spoofwegongeluk by Boattem De heer H Hoffman oud p ie iter iiia chiniat der voonnalige Zuid AfriloaanKha Spoorweg Mij thans technisch ambtenaar in gemeentedienst te Amsterdam hee t aan de commissie van onderzoek in zake het apoorwegongeluk b Schalkwek een schry ven gezonden waarin hü zegt de oorzaak van het ongeluk te zoeken in de aamenBtellJng van den trein J laat0 nimmer licbt materieel tuaaeben iwaar materieel in doch steeds het waarate materieel onmiddellUk achter de locomotief aehUft de heer Hofftnaa In vori aod roet bet biervoreo giemelde betreffitide de waarscbijnÜjklieid van het rer lrckken van eea exlra rijatrantsoea kaa do Miniflïw nog mieedeekïi dat hij bij drcuWro d d 2 Juni j l no 439l6 fdeellng Handel aan de burgenweelerH bericht hetA dat in verband mot moinenteote BolkaaiMdbte aan aardappelen geduTifoA diw wwk 4 11 Juni rijst besciiikbaar word gesteid en wuJ voor ten lioog een vierde van het outbrekond gewirolkt aan aa rdappelen borekend Daar een weekraiiteoeii van 3 K G per perwoon Bij iLilegram d d 9 Juni is berloht dat de in voreiivormrfde circulaire vervatte regjelïng voorloopig ook voor do volgixte week ffobandtiaafd wordt PetroleuB voor particulieren Men nw dt uit AmMerdain Nadiat gt dupende enlgo maanden geen pe troii uni voor particulieren mocdrt wordten alfeeieverd 1 Mt verbod than opgehovcn siAnwosuwa Me iogttng van 2 Juli e k zal wederom petroJmun voor particulier gi niik door de handelaren mog n worden verntriit Do te flM ruiken hoereolhedie mo roobtor ftleohte ten hoogiste 50 4 van over hetzelfde tIjdVak van hc vorig jaar g 4 ruikto hoeveelheden bediragN ii De kolMHiiatribatle Men ohrijft uit Arnhem aan d N Ct Sinds de minister van landbouw Nijverheid en HanrfH op 23 Mei j J aan de geuioentebeBÉuren oen olrculaire richtle waarin word a nge oord het kt en op giw te levo xier n in do omeinna nd ii en bepaakn erd dat zjj die vroeger giowoon waren op ga s Ie kokwi in die taanden geen vaate braiidBtof n oohtfn ontvangen hHilMw veraohlHende gwneentebesturenvoor do inw ii ijkheid g wtaan boe ï ij hot publiek de geiegenhflid konden gjeven op gas ie koken on toch ie blijven bij de voorgtwchreve b nparing van kolénver I uiklnUdtolyk v d k mi g I Igeode Ml i bet De miniater ven Laadbonw N9verb d e Handti heeft bepeeld de iMtete weigerde met z vegetariKihe aspiraties mee te gaan Ze wilde het kleine stukje vleeach dat ze alleen Zondags nog maar hebben kon niet pr a geven en als haar man wilde doorzetten kon h j haar schort voor kragen had ze gezegd Tegen die boonen hadden we gauw een middel gevonden je doet ie door een zeef zoodat de scbülen die het moel kst voor de maag te verte n z n aohterbl veii Maar een remedie om wewapaiinige vrouwen te temmen hadden we niet zoo makkelgk De besprekingen werden erover geopend en daarbU bleek dat de praktijk leert dat een vroaw eerder een man tot het vegetarisme overhaalt dan een man een vrouw Trouwens dat geldt niet alleen voor het vegetarisme Toch hebben we tenalotte het middel ontdekt Maar u hegrüjp wel dat we dit niet ia t verslag zetten BOSKOOP D Aa Koflter f Sr is uit den kring van mannen uit deze gemeoite een figuur heengegaan tm man van beteekenie Na een lijden van ca 1 jaar is gisteravond op 8 jarigen leeftyd overleden heer D A Koster oud voorzitter van de Pomologische Vereeniging Gedurende ifi jar i heeft de heer Koster met groote liefde en met volle energie zich gegeven aan de teak die hU zich stelde Naar mate van zjjn krachten aldatgene te doen wat Boskoop en zijn culturen vooruit kon brengen perc 8 op t 2600 pero perc lU op föüO perc pero 12 op f1660 pero De periode van de groote bloem itentoonsteling in April 1911 de tentoonstelling georganiseerd ter gelegenheid van het 60jarig bestaan van de Pomologische Vereeniging een foeatuiting als het ware bU dit gouden jubileum die was een glorietijd voor den heer Koster waarvan hg ten volle genoot omdat ze ten doel had wat b zoo gaarne wenschte den vooruitgang bevorderen Wy herinneren hem zoo levendig ons uit die dagen met welk een groote ambitie hü zich gaf hü heeft ook toen in bet algemeen belang veel en met succes gewerkt Zün belangr ken arbeid in de Pomologische Vereeniging werd ook van koninkiyke zÜde gewBtsrdeerd door zgne benoeming tot Ridder in de orde van Oranje Nassau In December 1915 heeft de heer Koster zgn voorzittersfunctie neergelegd bü achtte toen den tjjd voor zlcb gekomen om de leiding aan nieuwe frissche krachten over te dragen De Pomologische Vereeniging bood hem toen uit groote waardeering voor zün werken en streven het eerevoorzttter schap aan hetwelk hü gaarne aanvaardde Als lid der Spoorweg commissie en in de Pomol Vereeniging heeft de heer Koster zich veel moeiten gegeven om een spoorwegverbinding Boskoop Gouda te verkrijgen De totstandkoming dezer lün zal hü niet meer kunnen aanschouwen maar het besluit dat over het spoor Waa beslist heeft hü toch met vreugde en voldoening mogen vernemen In zün quallteit van voorzitter der Commissie van Toezicht op de Rüka Tuinbouwwinterschool ook als lid der Commissie voor het verstrekken van regeeringscredEeten heeft hij zich in mwig opzicht verdlenstelük gemaakt Als openbaar man was hSj een figuur als mensch was hü een humane persoonlükheld een man van karakter die in zioh meedroeg de drang tot waardeering van datgene wat ook anderen deden in bet belang der gemeenschap De groote stoere man die oogenschüniijk zoo krachtig was is niet meer De berinnering aan hem zal echter bü velen levendig blUven Zün stoffelijk overschot zal Maandagmiddag te 8 uur ter mate worden gelegd Aardappebiood Het was vanmorgen tea bestormen van de aardappelwinkel om nog iets machtig te worden van het laatste restje van den aanwezigen voorraad Ook Boskoop zal zich eenige weken zonder aardappelen moeten voeden Door de droogte zullen de nieuwe laat en klein zqd BODBOBAVSN In de gisteren gehouden raadsvergadering is besloten aan de Koningin te verzoeken den staat van beleg voor Bodegraven op te heffen De burgemeester deelde mede dat nu het intemeeringsdepót op het fort de Wiericheracbans was opgeheven hÜ aan den minister van oorlog had gevraagd eenKon besluit tot opheffing van den staat van beleg uit te lokken waarop was geantwoord dat wel is waar de aanleiding tot het in staat van beleg verklaren was vervallen maar dat de mogelükheid niet is uitgesloten dat die weer noodig zal zün als de Wiericherschans weer in gebruik genomen zal worden De raad was het met den v V V burgemeester eens dat dit geen motief kan pek en alleen bÜ vleescheters wordt aan züa om een gemeente in staat van beleg te laten ERIMPËN a d IJSSEL Alhier Is de 17 Jarige A v dTu zweimnen in den Usel verdronken bil bet NIBUWERKEBK d USEL Alhier is een onbeheerd staande kinderwagen waarin het jongste kind van den heer P J S lag in een sloot gereden Het kind ia verdronken getroffen Dit staat volgens spr wel vast aat men zich door vleeseheten gevoeliger wor ziekten maakt Proeven hebben b v bewezen dat op muizen welke met rust gevoed werden kankerstoffen geen invloedIiadden terwijl z op die welke met ▼ leesch gevoed werden doodplük werkten OÜDEBKERE a d USEL Gisteren slaagde voor het examen I o de heer G Vesseur alhier Het vleeseheten wekt den hartstocht op en opwekkingsmiddelen slopen op den duur het lichaam omdat zü de reserven aantasten waarbü nog komt het gevaar dat men taberculeus vleescb eet daar van de koeien 1 tot 40 door tuberculose zijn aangetast De ziekenhuizen en de gestichten bwAoot Pr zün overvol Maar ze wordwi niet door ons bevolkt TUINBOUW PieeneeteittoMUteUing Womsdtag is fai bet hotel VUettaan 9 Bueaum een pioenettkeurlng gehouden Van de gelegenheid die gegeven werd tot net ateljen van vragen maakte een der aanw igen gebruik Hif zei laat te hebben van en erwten en van zün vimnr De lagen hem dwar voor z h maag en Van een 9 tal kwetfkcra uk M oetMrum NaardraBuaoum wnvo lnirti iiigwiii waer an vocrai de beeren J KortoMover J l tffaiOTiier Jr m L Êhr rt M komeoollectie Uiten zien De hoerfti A Nieuwenbuizeo van Bankoop L van l owiwen mi de WlWe wa SaijHcnIiehn m T Bo 4ee van looiden inaaklen dn jut uit lektHird werd op soorteebibetó tiK u la de oudere oorten wCfidon eenlge atwijkmg ea geoonMateerd PQKT WiflIrlHM p Zoa tag 8 Juli zoi w d TOi ck Zuiid Holliu lbtihe Etf steden totHit per rijwivi plaM lieblien Vertrifc Uot nla l Beinwpkin ti lö imr v m 8 tag couirüde 0 16 uur n or I e tocht gaat vui Rotterdam vbi Sobiedani Vhurdinben MaMfelui Delft Den Haag U ldoii Gotida fj boQoboven lorinChaii Dordrecht Rotierdani Af tand 160 K M AHe deel eeiner i Htera die den rit volbnngeo ontaiigen hler oor een zilveren Iwrianeriugwoateólle Gemeenteraad vao Gouds In de ItedenmidUag eudtr veorclUiei whap van dro wethouder den beer C W van de Velde g houd i vorgaderkig werd door den voorzitter niedegedt ld dat door enuilige zlekto de burgmuetwteir verhinderd is lè vergadering te leidwa De volgewde mededwiUogen worden gedaan iJoor Uedeputoerdü Starfett der provipr cie zijn goe ekeurd dO volgefwle RaadabetJluiien alW v xi U Mei i l tot a aankoep van gtrond WJ do zoogenaamde Manége alhier b aaokooit dur wonhw aan d jouwe no 165 van A Broer aïhier c bet verleenen van v KiimiisQg tothet wi i n van uitpad op het van Bergen Yzt ndoornpfcrk aan J H vaa derTorren alhier d IkH dwm van eokelw af en oversdinjvlngen op de ltwilw it ilK Tootllnevan uiitgaven voor den dicne t 1916 o het verleoneo ecoer porHonerfe toe lage aan den gemeeivto arol varlti Dr J liugt e f het verleonen vatt o dtturte W Iag aan ainlrtenaren l wnbten en werklied der OoüK ente Door hetzelfde oltege iA do ontvangst bericht van het benu toegwiondMi RaaiWl i ult van 11 Mei j l tot wljsilging an de InatriK tiu voor de geimei nti art ivi Door lïuiywiteeett r en WctlwMid rH It l wo nt tot lioofdcoiiiinia ter ecr tarii do becT Mr J Pb Sntlta adinnGteonanier ter AOcretorto van Utrecht De lieer Dr K J lUmbiirgi m do Iwer H CawnnUf heblx n hun BoHloitatie voor del bc trokkiniig van gcaneenAe airt ingetrokken Deze niedediM iingi n wordtfn voor kwl 1i g ing aangenomen De lieer J fterck ti HMem beth aanden Voorzitter verlof gevra d kot h 4urogfii houden een ir tnteT lletle imakode distributie 3 Het verlof wordt verie vd t hH leatHte pUDt der a BtdulR Ingckoimvi zijn de volgende trtukken wiike t r vieie woPden g egfl Een vooretel van BiMigen et er m WetboudiT tot OTcffnaine van buur van g rioteeróen genieeaitegroTid aan Turfmarkt door G Bik alhier l n vooretf4 van BuirgeinMBter en Wethouderti in zake het giehrtiik van gionteenMijke g jiina tiekl kaJtibi 1 en voorstel van Burgt uwcÉftw en Wetlioiuien tot onilnbaarverklarlng va verschiliendR poelen voorkomende op do kohieren dw plaatsolijkn dlrrtite betasting neer het ink Nuon voor den dleaat 1916 I en voorstel van Burgn iiiawter en Wit hoiiderö tot erfpa liti iltglflo vao lee strook geuHinte gTond eau den Kattenoingitd aan UMjjuiïrouw W van lijmfe n adbler Een praeadvie van Burgt ooet r en Wethouders op het adr van V J I Spruit en 29 andere ambtenaren dtr Gemeente boudondie verzotk hun oen duurte bij8lag op hun salaria te verloeneo Het rapport van de liaadtioaunxri Ble belaet met het onderzoo der rvkenlugeuvui de goMibsidieerde IntrttflUngen vanWeklad lieid oveff iölü I en adree va dv Broodl akkanipatrooiu venM iuginc De ii mkacbt aiUer houdende verzoek de aongi lKidk ontwerpvorordening tot het tt engaam van naotitarbuld olanog zoodanig te willen wljzdgm dat daarin bepaald wordt dot g ioa brood langt den openbaren weg mag worden vervoerd v6ór 12 uur dM middng i en Hdiree van de N V R BlegtH Graan en Meoibandol te Htotwijker luiu en i anderen houdt ide verzoek a doeode luaaMegelen te wilkn neniwi tot v t1 Ctoring van den oprit van den Bruggedijk naar den IJaiekUjk onder Stolwijkenluit i en aOrm van H L liouwineiMter en 68 oudere vinki4tora Mten alhier Itoodende vnsoek de dkrtrUjutlo der Regeeriug w tke en in deze iemeene in den ver oIge wedier op draelMo wl te willen dtoen geöoJiiedwi altt vitór 1 Junt IÖ17 Beide adren en worden gt eld in handt van B en W ter aMoening BÜ h aan h orde stellen van lienoemiiog van gtmmiW wrUim werd door den hew M u ij I w ij k e ni verklaring voorgelezen dot do rechterxyde sioli bij wijze van proieM tegeu de regebb voor de g nieenteart9en van steuauing zal onthouden J eBa vorklorlog gaf aairieidtaigl tot breedvoerige a loveodlgie dbwwetM Naar aanleiding van d ie vecUarlng aD de rechterzijde verzocht do beer KnutId voorlezing van de brieven van de doktoren Homburger eo ÜMemler teneinde de jiitate reden te veroeuten waarom beide sollicitanten rich hebben ten g tpokkon Dit verzoek leidde lo e u met ooaeagename dbicwwte De briewen vao den beer H urfer be stteii de njededeeling dM hij zijn sollicitatie heeft tngetrokken op gstmd van een geapi ek met den bev Dr Bmdthat een waaruit hij meende dat er eobeoblj zijn beooouhig aou kunnen oaMean Dr Hoen buahels veoiiuntuire veonvebllh Urwijl tr tenalotte ileebte Itl mUUew werden geoogst Om aan te teonm boe gevaarlUk Jnlet 4e somermaanden lün geeft het blad dan oogatbenchten van 1 Juni tn 1 Septainber over de jaren 1908 tot 1917 Wü ontleeneB er de meest teekendende aan 1910 l n 19U 19U 191T Breekhutaen zou dw HomdUuii tj l ni iBodegtvbiokl dat in VJUi em uiog li reobtMeh Raad tot het Matael van vrije artaerikt ze zou oveegaan Opgrond daarvan wilde Idj zkh nirt aan een wbi e wagen In twn nader wclirijveo paf Dr Honrfmrger SM zijn Imhruk we r dht er bij dere lienocniingM machinaties plaal t hadden 92 8 MUt M 6 68 2 91 t 63 1 M 7 68 0 48 6 Wanneer dt veorjaaratarwe even goed bleef als thans dan zou men tn bet go aügste geval to slocbts op een totalea tarweoogst van 666 mitlloen bushels of ongeveer 18 millioen t i kunnen rekenen Het Is dan ook een raadsel hoe de wereld baar broodvoorziening het volgend jaar zal regelen want waarheen men den blik ook wendt overal is de met tarwe bezaaide oppervlakte verminderd De Engelacbe minleter van landbouw heeft dat in tegenatelllnf met de verklaring van Lloyd George op 81 Mei uitdrukkelijk toegegeven en Havaa die tn dit opzicht leer zeker betrouwbaar la heeft een achteruitgang van de bebouwde oppervlakte van 2 5 millioen H A in Prankrük gemeld de tarweoppervlakto la er slitda verleden Jaar met 1 millioen H A verminderd Het btad concludeert ten slotte uit de oegstberichten die uit alle deeten vaa Duitschland inkomen dat de oogat ia Dultschland aireaalns bevredigend belooft te worden 1 Jual l Sept kie voorkilog ker brimrt L iikaakle d gemoederen wa ii T I n mt dedeeliïig vtn dttik lieer van dvt Werf iibhotjdende de hm et rig an de meenlng van l r llasitbui r lo hyi tut dm heer van d r Werf perHoontl £ geridit clirijv u d M di atoiHuieg neg oawr x et ltien Pen niet weer te g vm diwcowie volg de waarbij de he reu van der Werf en Knultel aanroerden dot bij dece eno miBg da veriü ainffm em rol speeldfii lm zelWe verwijt werd door de iMttreii Muijlwijk Broekhuieen a teruggegeven De heor ven der Werf verzocht lem alotte toch Dr Hauiburgor U MlearniM n Het ein 3i der Hscu wie bracht ih volgende stnuiirii I r werden uitgi raotit iü wt waarvan 10 op Dr A Ie out Jr olbler en 8 blanoo en 10 op Dr K J Ilan miger arbs te WeldMi en blanoo zoodat Iwnoenid zijti de herren Dr A Ie ontto Jr Vt i alhier e i Dr K J Hambum r rta te Wefahim De beno4 mIag zal Ingaan o n a nader te bijlen datum De peo ioei iroudslag werd va tgeot 4d op I lOOU Voorie werd benotvtd tot oud rwi 3 T M aan d Tweedo Burgersohool voor ionffem me E J A Siiffetvaart U Am RBCHTSZAKJEN Goed tf eurd werden Do rfftciilng m over 1916 van Voor ii t gere liUlkot tu R Bekl wertl bet vorig ar te Ue avia IWdekt waar hij et n aduiitU lrstM antoor liit4il eu naar Holland ovüvgebracht 1 11 recèOtaiik te Zutplien yeroorisilde Irtiii w genrt erdiifctertng lot mn Jaar m itaandi n gevaiigerilaitni Ill booger lieroep legd Itekl een x lIcdtgf bi fflrt tiiM af iloeh bij roeg drlng Hnd om een llottiere Mraf Het liof Iteefi aan dit verzoek kleaiieo befcit vorooriliwld tot 6 inaoitdt n geva igeiiiw4ra mi afin tt der pri vii i vphwIrtrtkiN aar U kl rw ds in DeonubefJ I ki Batavia in fH eblt t werd gmriA kut h optt legdn Mtral al ondergaanwonUn i M lioitwd zoodat Ui dadelijk la vrijhfld al rtonhii g wn ld a do VolkHgaarketüicn en bet Hoff Mn fge tJclit b de Bank vaa Leoiiiig Iftt oowtW tot vwlwur vaji gwiobvrden grond bij de Nleuw avwi Het vooiwtW tol het verlecnen van oiitheffing ii op aannjagi n in de laai flijkedlnole ItdaéHliig naar M fnkiotoni ttl 1916 1 Het veoTÉbei tot verbooglng der jaaawodde van de gwneiiito vroedivrouwpn liet vo0T tW tot Majing ei nt r b luüning aan HluiMknechtM m bntguaoiiUiTi wegeiM bil lien g fw one werkj aMiilM il n Aan d orde w tiaama bet voor tiei van din heer 1 van der Want tot Iwt doen eaavtiHtHlQn van et n ntk Mitii h mtMhag van tlie handel Ingen van lïen Kaad De luHir van dfc r Wa rt IbiliW zijn VOMwIW tot Door den heer van d r Ree word vca Bij Fttenentng ovor dit voorotel ataaklen d f eumicn zoodat Ln dvt volgende vergmlwlng daarover opubniw zal moeten wordm vaatemd De Vöpgaderlng dmirt voort LAATSTE BICHICHTKN D sulkoreriela Gisteren hadden ta Amaterdam reeds Toorioopige besprekingen plaat naar aanlei ling van de ernstige crisis op de stUkermarkt ln Indië Als gevolg van de veorioopige besprekingen zullen hedenmiddag in bet gebouw van de Nederi Handels My verschillende besturen van da leidende flnancieele lichamen bü de koloniale markt bijeen komen Geatrand Het Dttitaebe stoomschip Harkur van Zweden naar Amsterdam met hout bü de Noorderhaaks bü IJmuiden aan dm grond geloopen Sleepbooten vertrokken ter assistentie LANDBOUW De Wereldvoedselvoonlening ln 1918 Gered bemanning vut het getorpedeenle De Duitsche itoomschop Turin is te tersebelling door de reddingsboot Brandaris eengebracht Het schip is i og drüvend Sleepbooten en trawlers Ün in de nabübeid Telegrafisch Weerbericbl Hoogste barometeratand iet boven 770 te Noordoost Dui schkuid Laagste borometerstond 768 9 te Heparanda Verwachting tot den volgenden avond Aanvankelük zwakke tot maUge wind uil ooatelüke later veranderiüke riehthigen behoudens onweer licht tot balf bewolkt droog en warm weer Da vreag hoe de wereld zich het volgend Jaar zal voeden het spook van den wereldhongenmood dringt zich steeds meer in het brandpunt van aller belangstelUng aldus de Frankf Ztg van 9 Juni vAIIer oogen zÜn gericht op de Vereenigde Staten en daarom is het gepubliceerde officieele bericht betreffende den tand van het graan ven ongemeene beteekenie Over het gehee genomen opent dit bericht onzen vüanden geen goede vooruitzichten Men herinnert zich dat de toestand in Amerika reeds voordien gewpannen om niet te zeggen kritiek was omdat ondanks d i slecbtwD tarweoogst van verleden Jaar 16 K tegen 27 6 millioen ton het jaar tevoren do uitvoer naar Europa op groote schaal voortging en dat deee toestand nog aanmerkeiyk werd verscherpt toen l t officieel oogstbericht van de vorigo maarm overduideiyk verklaarde dat de overwintering der zaden slechter dan ooit tevoren was gelukt De opbrengst der wintertarwe werd destüds op slechts 10 milliioen ton de stand van het gewas echter op 73 1 aangegeven Dit alles leidde tot panieken en tenslotte tot gedeeltetüke sluiting der graanbeurzen BUROERLUEE STAND REEUWIJK Petrui oudejta N Laan en A Windt Hubertui llartlnua ouden N C Plomp H Verklei Adrianna Cornelia C J Kuaten en S Hoogenboom De laatste weken np had men voortdurend betoogd dat Mei een oanmerkelüke verbetering zou hebben gebracht Washington meldt thans het tegenovergestelde Het bericht van 1 Juni spreekt van 70 9 dat is een vermindering van 2 2 Niettemin heeft men de raming van de opbrengst onveranderd gelateï op welken grond is niet erg duidelük Daarentegen is de schatting van de voorjaat tarwe de eerste van dit jaar heel goed ala men baar met 1916 maar minder goed ala men haar met 1916 vergelgkt Het la natuuriyk nu nog veel te vroeg om deze schatting als definitief te beschouwen WÜ herinnerm er slechte aan dat het Juniberiebt veriedea Jaar 246 ml is fe Advertentiën BRANDSTO FFEN VOOR KLEINI NDiJSTRIL Dl Brandstoffen Commissie in het diatriot GOUDA mukt bekend dat uuivnugMIJetteii voor brMdttotfia voor d k f iaindmtrle bcnoodigd voorde niund JULI te haren kantore OoMiaven 3 met Ingang van 16 dexer kunnen worden afgehaald en aldaar bclioorlyk ingevuld terug beiorgd moeten worden UITERLIJK voor 20 Juni a t De KMn IndMtriCéien te Haaitrecht VUat Moordrecht Oouderak Stolwyk en ReeuwQk zulten bovenbedoelde formulieren kunnen var krflgen bQ de plaatselQke Brandstotfen CommlulCn In deze Oemcctttta en moeten die aldaar ulteriqk 20 Juni ai Ingevuld bezorgen OOUDA 19 Juil imr ItM M