Goudsche Courant, zaterdag 16 juni 1917

D fieiHlctoulsolM ovm Wllvorw nota V r09l€llfftflsmaatr i0alan D vHJ HmidimMmmnlnum Umn valscho nota Kngolach succoafo Het was de Franache minister van Oorlog die in de Kamer verklaarde dat door de passlvitoit van de Russen Frankrijk het meerendecl der Dultschcrs heeft te weerstaan tot de Amerikanen zullen zifn aangekomen Dat is den toestand juist geschetst Want Amerika zal Rusland zeker op een uitstekende manier vervangen en zoo wij ons niet bedriegm eM der schalen van de vrijwel in evenwicht gebleven balans doen overslaan Men beeft gisteren reeds kunnen lezen dat men zich op een winter campagne voortwreidt an de Italiaansehe Messagero het blad aa Bissolati schrijft dat de voornaamste taak van een nieuw kabinet in Italië behalve de tegeUng van de krisis in zake het transport munitic aanmaak en nijverheid In het algemeen de krachtige bestrijding van de hand over hand toene mende vredesprt aganda is men schijnt I daar ook de oortogsmoeheid te kennen en te vreezen omdat de regeering het Italië onvoorwaardelijk mogelijk maken moet ten minste nog een jaar den oorlof voort te zetten Hoe groot de deelneming van alle zijden in Amerika voor den oorlog is blijkt uit het resultaat der vriJheidsleening welke met verscheidene honderden millioenen dollars meer dan volteekend is Offlcieele persoonlijkheden aan het departement van financiën schatten een uur voor de inschrijvingen gesloten werden het totaal der inschrijvingen op minstens bOO millloen pond De laatste Tier en twintig uren van de inschrijvingen voor de vrijheldsleening zijn Donderdagmiddag ingeleid door klokgelui en geloei van stoomfluiten van de eene kust naar de andere De inschrijvingen werden giatermorgen te 12 uur gesloten Natuurtijk profiteeren de bondgenooten daarvan ook Zoo zijn opnieuw 26 mlllioen dollars aan Engeland geleend waardoor het I totaal op 600 mlllioen dollars wordt ge I bracht Er was in Japan een geprikkeldheid gerezen door de nota van Amerika aan China Het blijkt nu dat in Japan een verminkte vertaling was gepubliceerd Het departement van Staat heeft nu een bericht naar Tokio gezonden waarin wordt uitgelegd dat er geen misverstand is gerezen tussehen de beide landen Tegelijkertijd is een onderzoek geopend naar den oorsprong van de recente valsche nota van welke wordt aangenomen dat zü oit New York naar Tokio waa gezonden Tenslotte een kijkje op het Westfront het eenige waar wat van belang plaats had Een Duitsch legerbericht zegt dat in Vlaanderen Donderdagavond half negen na een betrekkelijk rustigen dag tussehen Yperen en Amientièrea een sterk roffelvuur begon waarop aan het geheele front aanvallen der Engelflchen volgden Zij drukten na gevechten dit op enkele plaatsen tot Vrijdagochtend duurden de beveiligingstroepen terug die de meer naar het Oosten toe liKg sde gevechtslinie uaschen Höllebeke het Douve terrein en ten Z W van Waesten Warneten sedert 10 Mei met succes tegen alle verkennigsaanvallen der Engelachen verborgen hadden weten te houden De Engelschen berichten over deze actie dat de troepen ten Zuiden en ten Oosten yan Meessen alsmede aan weerszijden van het kanaal Yperen Koomen aanvielen Zij braken weldra a vijands tegenatand en bereikten in beide vakken hun doel volkomen Meer dan 150 gevangenen 1 houwitser en 7 machinegeweren zy n in hun handen gevallen De Engelschen houden thans de Duitsche voorste schansen van de Leie tot de Wamade bezet en hebben op het front van de Wamade tot Klein ZiUebeke een afstand van ongeveer 7 mijl de linie van 600 tot 1000 M voorultgebracht CWmUWLANOk Noodweer in ZwitapirUo I e OaB e de I attsanne van S J ittHdl dat de Btrerf lao Kougwuout a ontzettónde hagelbuien bi grtewtert WoauKfiagavond duurde d bul 40 I iiuten op de hooilanden wm aJ hetgn tegen den grond ge agien en de nomtai men 1 Iwj groote eliade I oQder iagbnl er een hevige donderbul owt Af oott ïakkige streek k garoted ilooTZ wolkbreuk De hoo oog t dia uU MwbJ lietoofde te worden Is gtfirael vernietl ï DUITSCnUANa T 0 Duitsche Hoofioog L Naar dpr Riiriniart Wmtfalwche Z tung van dten Hen Juai Hchnjft tf hooioogpt in hel lauerland in volJen gta De boeren haasten zich SH zoit b rijke ondcrdeei van het veevoeder b nen te haJeih N aar he blad verneemt i A oogHt dit jaar bijzonder oed irfL vaèleo Volksbond voor vrede door vorzooning In iH t Beri TagoblaM aohrijft t b kend oclaal deniocraat Wolfgang Heine een artikel waarin bij betoogt dal m werkelijk heikaroe vrede ftleoh e m maj kan kooien dioor een overeenkooat niet door onderwerping van en der p v tijen De vrede lïwot baru ïte op den gerneenen wil tot een vreHtoan toekoBrt der wereld Het afbreken van den os k g on een vrede door overoenkonist i oen € i oh die de volken aan loeide kmtffli i do aanhangen van de verschil Ifod © partijen kan vereenigen Dot betcekent natuurlijk niet A Duitwhland de wapens moit wegverp en inoet afwachten wat de tefjM MtTtiJiiet gaiadag zou willen geven l è mu jvfat een onderwori ng beteekenen De roep om vrede die wij van M heeild volk zouden wenschen te howm kan sjeciita beteekoneu den wH om geHücensohaippe ijk met de andere volk i ha fkide van den onzinnigün strijd tv hH openen van vredln5ondferban le ingin eischen die ledw Daarom aoht hij den tijd g koineii dM mon zidi algemeen lm Duil cblantl verpenigt en in hei openbaar zijn weiwcti Ken Dufi ehe volkatoaid voor tM n vrede door verzoening zegt hij zon in hrt rijk bij aanhangerw vam alle partijen weerklank vinden m d e zwakite van deschreeuwere om een gjewelddadfigen vrede met annexatÏPK aan den da brengen Vij andiig zoiid daar uladit Svgmfn tegenover staan die njoetm vree eji ter verajïtwoorrifcig geroepen te wor Ien oor het bloedvergirtwn Wie echter wU on het reoht owtnemen om voor den vred o jo ijveren alfl de aanMokerw tol hel erdep voeren van den oorlog in de perr en in verigadk ringien nw gtn uitratten Hel is niet alleen het recht maar ook di plioht dar DuilBobers dïo hun volk lielhebben en wetm wat ij de memsehbeid aobuldig zijn hun stvm luide en dbidlelijk te verheffen len deirgcilijke volkttliond voor eoffvra de door vcirswening zou in aJle met Duifc chland Verbonden land InstmnoiOg landen Het i eolrter ook zeker dat hlJ vn woerklsnk zou vindvti in de vijMde lijke landen Oproeren In WintöMwijk aan de PuitMche grecw loopt het genicfct door l uItrfchetrf4BbeBauirtm ov ebracht dat IJonderdig in I lSsen on andeire Duitseho i aetoen ernstige oproeren hefcben plaat g ad 15 nïillioen valsche broo kaarten De KWnieche I aJ Anzeiger wehR dat vijf milHoen vajacbe broodkaarfen In onïloop zijns waardoor 364 mWlioen K O levewmtiddejen In vateche Iiandiin zijn Ken bibHotheek voor Leuven De hew nrotkin profimor m db unl ei itelt te Ceiiitl ridise wa overieden en Sproeten Zomer WiiMiiiifiiiiiriiiiiffimi USEREEIE ONS OVEBZIOHT De offideoM NoHdeutuhe Alltemeine Ztitong he ft e n interessant artikel over de mededeelinff van Wllaon un de Ver Staten Voor zoover het gewoon twistgescbrijf betreft laten we den Inhoud onbesproken Haar waar het gaat om de voorwaarden voor den vrede is het stuk de moeite waard Drlngrend xouden wy president Wilson willen aanbevelen zich tegelUkertijd door z yn bondifenooten de verdragen te laten voorleggen gesloten voor xicb de leden der Kntente onderling de winst hadden verzekerd die den oorlog hun moest brengen Dan zal hij gewaar worden Briand heeft dit onlangs in de geheime zitting der Franache Kamer moeten toegeven dat Frankr lk en daarmee Engeland Konstantinopel aan Rusland en als tegengave Rusland aan Frankrijk niet slechts Elzas Lotharlngen maar ook den linker Rijnoever heeft beloofd Voorts zal h bemerken dat de Entente voor Klein Azië een volkomen uitgewerkt optossingssyteem heeft opgemaakt waarvan de regeling in bijzonderheden bü de onderhandelingen die Frankrijk en Engeland achter den rug van Rusland voerden weliswaar nog steeds op moei I lijkheden stuit daar de Italiaansehe machtsbegeerte zteh verder uitstrekt dan Frankrijk en Engeland believen goed te vinden Maar des t grooter tegemoetkoming heeft Italië daarom ondervonden waar het nog meer OoatenrijkichHongaarach gebied kreeg toegezegd evenals zulks bij Roemenië het geval was geweest Zeer interessant zal het voor de Ver Stat i ook zün te vernemen dat dergelijke beloften ten koste van de Servischen bondgenoot ook aati Bulgarije zijn gedaan als het de zijde der Entente had willen kiezen Waar Wilson er zooveel waarde aan hecht dat het geheele menschdom zal weten met welke oogmerken Amerika oorlog voert zat hij er ook op moeten aandringen dat het oorlogsdoel zijner bondgenooten door publicatie van alle verdragen wereldkundig wordt gemaakt Eerst dan zal de wereld zuiver oordeelen kunnen of het vrO 1 heidsen vredesdoel dat Wilson zegt na te streven vereenigbaar ziJn met de oogmerken der Entente Kn dan zal het kaartenhuis van een intrigeerend autocratisch Duitschlana in elkaar vallen tn plaats daarvan zal een trust van volken blijken te bestaan die deor intrigues van de meest terroristische soort steeds weer nieuwe volkeren in het bloedbad der wereld ringen om de centrale mogendheden te verpletteren Het nieuwe Rusland heeft herhaaldelijk verklaard dat oogmerken gelijk deze niet vereenigbaar zün Rusland heeft veeleer zijn wenschen ge i formuteerd i het beginsel vredezonder annexatie en oorlogaschattingen Deze formule vormt geen enkel beletsel voor een vrede tussehen Rusland en de Centralen die van Rusland nooit gebied ter annexatie en evenmin oortogsschattingen hebben geëischt De Centrale mogendheden en hunne bondgenooten willen veeleer volgens beiderzijdsche vrije overeenkomat met Rusland door vereffening een verhouding scheppen die i hun voortaan een vreedzaam vriendschappelijk teven naast elkaar voor langen duur waarbotvt Wij zijn van meening dat deze verklaring Eooals ziJ reeds uit alle manifestaties der Verbonden Mogendheden sprak aan duidelijkheid die van Wilaon verre overtwft Inderdaad komt deze verklaring dus op een aanbod aan Rusland neer Opmerkelijk a de kalme toon van dit artikel Jammer genoeg gaan we een richting uit waarin de vrede niet ligt Er komt een verbittering tegen de Duitachers om hun oorlogsmethode hun barbaarsche aanvallen op open steden Uit de laatste cijfers van dm aanval op Ixmden blijkt dat 104 personen werden gedood 154 ernstig gewond 269 licht gewond en dat er in totaal 120 kinderen gedood of gewond zijn Het weerzinswdckende hi deze geschiedenifl is dat de Duitachers nog spreken van de vesting Londen De kwestie van vergeldingsmaatregelen wordt in Engeland druk besproken Men voelt er niet veel voor in ruil van het geledene de Duitache vrouwen en kinderen te dooden Wel betoogt de Daily Mail in een hoofdartikel met het opschrift Val Keulen aani dat de aanval de beste verdediging is Zooals blijkt uit een kaart die de Daily Mail op een andere bladzijde afdrukt liggen de meeste groote steden van West Duitschland binnen een afstand van 240 K M van het front der geallieerden Als de Engelschen die steden aanvielen zouden de DuJt che vliegers thuis moesten blijven en de kinderen in Bast end veilig ziJn Doch de Daily News wraakt het denkbeeld van wedervergelding Wü moeten zegt zij zooals totnutoe voortgaan met aanvallen op doelen van militair belang Ook in het Lagerhuis is de zaak besproken Daar heeft Bonar Law op een vraag over mogelijke represailles gezegd dat de I middelen die toegepast zouden worden behalve die welke reeds tot bescherming tegen aanvallen zijn genomen een onderwerp van ernstige beraadslagingen van de verschillende departementen uitmaakten Laat op den avond stelde Joynaon Hicks de vraag of de regee jng ernstig aan vergeldingsmaatregelen tegen het Duitsche volk dacht Hij verklaarde dat de eenige manier om aan die luchtaanvallen een einde te maken waa dat men dergelijke aanvallen op Duitsche steden deed Cave zeide in zijn antwoord dat hü daar niets over kon mededeeten Een ander afgevaardigde vroeg of er niet gewaarschuwd kon worden als de vliegers aankwamen door de klok van de St Paulskerk te luiden Hü vestigde de aandacht er op dat groote sommen geids in de lokalen van de banken lagen die als er bijtijds gewaarschuwd was in brandkasten in veiligheid gebracht hadden kunnen worden Law antwoordde dat de regeering meerbelang stelde in menschenlevens dan in het geld van de banken ofschoon er natuur lijk geen reden was waarom het verloren zou gaan I Cave weidde eveneens uit over de moeilijkheden met het waarschuwen van het publiek Hij liet uitkomen dat veel meer aanvallen gedreigd hadden dan metterdaad ondernomen waren By de laatste twee aanvallen op Ixmden had men niet kunnen waarschuwen wndat de aanvallende strijdkrachten niet opgemerkt waren terwy l er vijf keer voor den laatsten aanval gewaarschuwd waa zonder dat het tot een aanval gekomen was Hy bezweer de menschen om voortaan niet meer in menigte naar buiten te toopen maar om dekking te zoeken Macpherson die namens het miniaterie van oorlog sprak zeide dat er voldoende voorraad van de beate afweerkanonnen en voldoende vliegers tot bescherming van I onden waren In het Hoogerhuia heeft Lord Derijy verklaard dat hu met een overleg met Frensch over de kwestie of de bevolking bij een luchtaanval gewaarachuwd moe t worden tot de overtuiging was gekomen dat bij voorafgaande waarachuwing meer menschen bewogen zouden worden de straat op te loopen French had hem verteld van menschen die zoodra zij weten dat er j waarschijnlijk een aanval op East end van Londen gedaan zou worden taxie hadden genomen om zooveel mogelijk te zien Wat moest de regeering met zulke menachen aanvangen IntusBchen houdt de onderstaata secretaris van Oorlog vol dat het Jui t i dat een de aanvallers in het Oostelijk deel van Essex omlaag is geschoten BUITKNLAND6CH NIEUWS INOBLANa Hu kolenqua lic in Kn geitLjiiS Naar wij in do Moraing Po van d n ÜPïi Juni Ic en heeft e heer Oiiy f a Uirop eo itlS leHr van A iiig lHf liP kolemaf tnin in n Bohnp fn asn d n pr i UiiW van do vppettiiging van gan maakt het dikViJls moeilijk een geschikt middel aan te geven om de vl te verwijóênti Het zuringzout of de chloorkalk kan niet in alle gevallen dienst doen The Pharm Journal Suppl 19 3ft 1916 geeft de volgende behandeling aan niunelijk een volgorde van middelen die gri ruikt kunnen worden Behandeling met een sterke keukenloutoplossing en daarna uitwasschen met ammmiak Behandeling met een oplossing van cyAkalium en 1 procent Jodium sTBehandeling met een jood Joodkaliumoplossing en daarna uitwasschen met water Behandeling met een sterkft oplossing van zhik sulfaat gevolgd door een bestrijking of bepoedering met metallisch zink Behandeling met chloorkalkoplossing waaraan citroenzuur of azijnzuur wordt toegevoegd Behandeling met wijnsteeniuur ot zuringzure potaach Handigheidjes Een van m n strooien hoeden heeft een aardig model nauw om bet lïoofd sluitend Ik heb hem overtrokken met ingehaalde tafzijde In een warm bruine kleur die harmonieert met mUn mantel en rok Natuurlijk moeten de ingehaalde streken afgezet worden met bruin koord Niet gemakkelöker dan zoo n bloempof vormpje tf OTCrtrcUtdB b lUdua van een oud bor dekijn een nieuw te maken Ik heb nog n aardige aatünen blouse maar hare dagen zijn reeds vele en ze Is meer dan eena gestoomd wat haar glana natuurlijk niet heeft doen toenemen Ik overtrek ze met het nlnon van precies dezelfde kteur en de verminderde glana van het satijn zal in zijn gedemptheid zeer wel staan onder het teedere luiertje Van shabby Is de blouse plotseling hic l geworden Het voorste middengedeelte can een van mijn rokken is langzamerhand de sporen des tijds gaan dragen M a w al de benzine ter wereld en dat vertegenwoordigt in deze lieve tyden een heel kapitaal is niet bij ntachte den rok op te frisschen Het kleedingstuk in kwestie is van fijn cachemir heeft een mooie lila kleur amethyst en ik placht het t dragen met mij ¥ lila ninonblouse Wat ik doen ga is op den rok twee ruime breede strooken ame thyatkleurig nlnon hechten boven langs taille en heupgedeelte De eene strook iets breeder dan de andere De cache misère bezorgt op die manier m n costuum nog een nieuwmodische lijn ook Ik bezit een dot van een blouse die smal sous vest Wat zou je bijvoorbeeld zeggen van een donkere Itberty zijden blouse met een beige vestje en een zwart binnenrandje Nuttige wenken voor de vrouw Een vrouw h ft een groote macht en ze zou indien ze daarvan een goed gebruik wilde maken zooveel onaangenaamheden met haar verloofde of haar man kunnen mijden Daarom deze wenken Vóór t engagement Wanneer iij zijn alleenheerschappij over u doet gelden Wanneer hij alle andere heerschappen van u afhoudt maar zelf zeer met zich self ingenomen bij voortduring om u heen zweeft en er schijnbaar nooit aan denkt kleur te bekennen Word dan niet zwaarmoedig kwijn niet veg toon niet dat ge gaarne met hem geëngageerd zoudt zijn Tob niet Ontmoet hem niet te ve l Ontmoet ook andere kennissen Laat htm niet denken dat hÜ uw laatste hoop is Zoo noodig wees weg Qa de stad uJi ledere Upheaval die u van hem wegn cmt zal hem tot eene verklaring brengen indien hij weriielijk iets meent Wanneer hij een flirt is wanneer hij een oog heeft voor elk knap meisje m haar moet bewonderen Knarsetand dan niet zeg niet dat een monster ia huil niet verwijt hem geen ontrouw cultiveer geen gebroken hart latend haar dusdoende hit veld hoeden die ge in gedachten al besteld en gepast hebt maar weip uwe schoone armen om ajjn hals en zeg de volgende keer ji j dat weet ik zeker Wanneer hij verlegen is Wanneer hü u wanhoopend maakt door zijn schuwheid bezoekers in ijn woning schuwt als de pest het op een loopen et ifanneer ge ▼ neodinnen op de thee krijgt Sleep hem dan niet bij de haren in ees knng van menschen Laat hem uwe kenniaaen de één na de ander ontmoeten ab bo toeval en in vredesnaam vertel aön wtortkomingen niet 4n vertrouwra aaa uwe boezemvriendinnen Ze zijn er ook Als hü beestachtig uit zijn humeur is en s morgens in de kou tÜ boondenknoopje niet dicht kan krijgen m u afsnauwt Zeg dan niet suikerzoet ja Iierelmg Zeg niets als ge u niet ia kunt houden zeg dan liever iets pittigf taruf 3et ja Ueveling heeft in dergelyke levensomstondi eden de grootste geesten tot huishoudelijke razemü gf bracht r meer te repareeren want de stof is aan t kerven Ik maak en minuscuul vMtje van laken t zou ook van n ander materiaal kunnen zijn dat hangt van de blousestof af ik maak de insnijding vi t vestje vriJ en toiv M t vovf en Varkriilbaar Ie Oaada bij da NATIONALE BANlVEREBNIOINa i d HMtaa M 1 OOlER Ca en H H BIteclenbandalaren ItU 2 Pandbrieven In omloop ruim I 10 500 000 ijififaieatii fprwtzen op de Aringendrt uoodz u4ijkbrid ow if ho ee ht idi kokii d4o voor hrt maken vso ga gtfbriiUu wor U v raitadwen hij nH end lal mm xoovM nioge iJk wateri otgM in de plaala van ol n t ii e t g briukffl Of conrtxrfi iir van de kolennïijnwi wewrt PT op lat Pr groote roofilijk iKdii n te vwwsohten waren wat lM rof 1p ga Kilim oorrad T Tenfllc e ï hij dot Im 4 ringt d noo faakt41jk was de Bpoorwpg n te on4la l i De ontploffing 1 csorrEWondent a Afltiion under Iaik licaoUrij de gewvéO e onAploffin van Woen Bgim W ft waarbij ukken van leii iP n rt lwerii en geraSflMfo van Hliou pm o er © i uilgc tre Uh 4d van fin mijl ffe gwlingerd werden De strat i l 4en dadelijk oip rfaciUpiaatoïeo De tr ui ï door do oatpldfing ooUitond vtTSpraiddi zldi en wmield e i katoen apmnerij en een koretmnoienu Vrto schoolkinderen dBe op weg naar hliifl waren waren ondipT de slachloiïfTP Ken Ud van die finiia liep ioea hi zfi dkU d oiUpioIïing onvermijdelijk vf 0 prnvordWi Miï dv fabriek heen vu waaraohuwdw do arbeWnTO Zijn verminkt lijk werd later ood r het puin gcv md n Hei wesMijk gedeeite van de aittd werd zoo pooi alfl vMTvoeet Twee giashoudiere vJi en aan stukken m riohUen schade aa iu di nal urige s edli n l ukinfteld en Hai y bridge Braiidiendie i T oiine wpr I door d luoht geölingcrd en diaardoor goraakff de t iudahrkti te Duktn ield in hraadi Churchill De Mftnohester Öuardiau egt in een btscbouwin over den Juobtaan val van Woemidiag lïai Brittanniö de verdediging van lK t eigpn land ii et hiabt rijd crach en niet moet opoHeren aan bet meesttT Hotiap boven Franachen boden De luclit irtoet gelijk de zee a Ia eenheid worden opgevat Wij moeten zoowel binnen de ÉTvnzen aJs iff Firaokrijfc dè baas zijn T it laar zaJ aie ie jaar van die duikboot wcwdeij Ixwobouwd en wij liopan dat men tKtgcji liet olnd van hH jaar het vraagsiiik ondier de knie zai ïi hhea UH volgende jaar zal dat van het vliegfaiigi zijn 0 1 zege aal d Mi meer aflianigvti van onzen luolütiiSensi dan vajir on p inrfaik Tic Wij he bbon een nleuwea en oherpzlnnigcn man nood g oatf het vraegi nik op y lo swen Die man is Churchill Home rule voor lerlandL In het I flgieiriiui venklaairde lïonar J aw Hat de rcge inn luet het oog op liet inaderen der lerBohe conventie l eslo l ii had aJle gwangenen die in verband met den Ifiraehea opstand nii in heohte 1 n i werdiii gchotiden vrij te laten IV regeering zed liij lieeft de powitii déjlersehe gwangenen lanff en ftöiuwgeizeit overwogen Zij voeldip dat met de koiiieinlii zitting deur fonveiMle waarl Ij Ic li ren zeflf het moeilijke vraagtJtuk iIxT loekoiiiistütre aiiinéntetratie zuUen enta BueiTu ïi nieuwe pha e in de betrrf Wngen iiHadien lerkuwd en het Ver Kon inkrijk en iroot Brittanniö la lng treden I Daarom ii het bovenmate wen oMijk d i de Conventie za bi iefnkomCTi in een alnïOMff r van harinonJe en wnlwUiendlield waarin allo partijen onJ evangeii elkaar kitiimii oiiftmoetiii Nie zou mieer te betreuren Jija daa dat het n erk der e Miveriti6 l ij voorbaat zou ziju veroordetdd door venbiittondte g roep n die zelfi de toimlandkoniiing van de nohikkin waarnaar wij aJleii hoopvoj uii zien zouden kunne bileMm Itaapoiit HM ende dV reigeering dla4 zij van haar eriirttigen wii dip Convoniiie té naderen niet beter kan bli H getvt n dan door een dv r lioo tlCM rz J en van ern tiKe iiieeningrtiVerHehilUii op te h iffen Zij be slooi daartoe lot de invnjiiei l lf iIUnj 7 ondtii Devlin kilder dier leffsche naÜonaJirften dhikte zijn dankbaarhi idi uit voor dit regceringhbesliiit WardSe airi eidiBr8parUjg Mig Wmon Sohol ch ttbaraal l HiflGrafillw lid voor Wale keurde de Iioudïng de regeeringi van hartt goed AMKBIEA Amerikaaneoh uit vjoor ver bo d voor katoen naar neutrale 1 Al n d e n De Koln VoHta Zlg bevat een eigen telcigraau d d 11 Juni volg n f hetwelk naar luid van Amerikaanaohe Iwriohten een uitvoerverbod voor katoeav naar neutrale Iftwden ophanden i I I ll l l W l I l lll l II Ill I II IM Neenl glimlach geef toe dat ze knap is en heb de eerstvolgende keer dat ge kans ziet eenige vleiende bewoordingen over voor de verschijning van een uwer wederzijdsche heerenkenniflsen Naderhand Als hij moe thuis komt de deur open zgn hoed tegen de kapstok zich zelf op een stoel en de kat er af smijt en met een gezicht als Bouwmeester in de j Greep brult Is het eten nÓg niet klaar I Praat dan niet argumenteer niet antwoord niej ween niet maak geen scène Vlieg naar de keuken en zorg dat het eten op tafel is onmiddellijk Wanneer hü egt vanmiddag kan ik dit of dat zelf wel even timmeren En hiJ maakt een oorverdoovend lawaai juist als Baby onder zeil zal gaan En hjj zegt krasse termen nu en dan en commandeert het heele dienstpersoneel Trijn incluis die juist Vanmiddag vriJ zou hebben n t r vrijer En iederaen aan het rennen en draven zet En zich in zijn vinger snijdt en ten slotte uw mooiste schaar op een onwillige plank kapot boort doe dan geen verwijten wees niet sarcastisch Maar set een bijsonder lekkere thee En wees bli Want de aanval zal aich zeker in de eerste weken niet herhalen Als hij u vertelt dat een ander het baantje heeft gekregen waarop hij al tjj d i hoopte en dat een vermeenleiing van salaris beduidde Denk daa niet Ma de iaponnen es de r 7 rite geachiadkundige by UQtheeic dTuder tkriameT gel racbt Mü r oB vBJi CaJiibritige oltfeof dadelijk een Hid n Stukje ai de Tiiik oü de ibl 11 KngH land op te werpen dat S vHJg vlg haudolsiua n de biWlolboek a h ar gelieel zou opkoopt en ten geIrfJii g en aan de unlvenrileit van njlvrti OnmiddHliJk werden teiegrsrfteche LibiMÜugen gedaMi Doch recdM had ook universiteil Ie Ann ArljOtr ia Miolügan Za nog voordeliger aaniwxl gedaan aan M verkoopwe Men verKxAt Alib uniL titeU Iwar terug te trekken uKt lieï op liet aanbieden van de heeie bijVheek aan de Lfuveiwche boog ohoot st 7M ook dieed on op 2l Mei ward de b tioüieek aaugeiiwiit door een Kogeiflott luuiie ian die ze aan Le iven scbCTikt UIT DE PJEBa De nieuwe minister van Oorlog Hrt Handt 4sblad oordt eil dat de be y iikg an jhr mr l e Jonge lot ludg Mir van Oorlog one voor een reekt yrasgieekenu ateU Beteekeiit 7ij dW geen der hoofd ol opperotrioifreïi wier nainen genoc iwi zijn Je geweitóchte nian waw Of dajl gwu liunner loh beBohiklwer wilde allen 2oo dSt laafcrte ht t ge aJ waa waarom wiWe luen ni tf Ie de ervaring van uoinister ItofliboOro met do meeregieerelide Tweede Kasner zoo gewwst dat get m ir hüiit er zich aan wiidK blootaiellenl Üf la j liet aan de pofflitie die de opperbcveihwibbCT t ifcenover den uaniHter in e nt ven po i üe waarov r slechtö hij gerucbto bekend hi en die de fimctie van deii utiniflkranatuurlijk hoe d regeling tussehen die beideai ook ie mtt geiuokkelijker maakt AUes open vragen Intu ohen veei bijna aHe zal van d n perj oon afliangen Ook Jjieir staan wij voor vraogteekens Van de mrewiingen van den nieuwen uAnlRter weten wij niets Was hij het e na iifpt ntiiuöter llo boont ten aasizien vaii de vraagstukken dfie ziolt in dta laaWteu tijd hebben voorgedaan teii aanzitfn van d opkooet der landtótoruupliotiügen 1908 bijv en die zioli In anderen vonii zeker weer zullen voordoen zoolang de luobilieiatie duurt 0 £ neigt hij jtiibt naar d e iift ening van het luitjetiuutje van Kaïiierlodien dat niiniöter Boebooin t ii vail bracht zoover men daar nog aii meening kan spreken Ook van 8 niinietwe karakler weten wij niet wij zouden geneigd zijn te zi eo dai dit luit vooniaaBuate wa en dat al het andL ix wel in orde zai komen ilet Hbl ijesiuit Ate miinleter De Jonge zooels zeer mogelijk is ondeni deu mvloed heofl verkoerd van de Weit r i ih it van het iirinflHtt Tie van Oorlog dan is er kans dnt hij den ocialen kant van de legerkwertliefl heel weinig zal voelen hij wee uit Se er ariiige ij van zi i voorganger welk eejK groot beiang At v f iK itiien boe men bJh iiniuini T van Oorlog ovL ir nieta eertier slniikeli don over de hiodemiaaen die oen kleine oci le kweulle kan opwerpen Zai hij het op dktaelMe wijze Ijeproevtni ais minister BtwbooBii oi B tViTrt Zal luj zich eerder voegen naaf een Kuim rwene Ch of niet Ook bier uleohliH vragin WaohteaL we de aaitwoorden al Heit VadtrJamli vindt het niet vreouid dat een niet niiiiilair lot imnieler van Oorlog 8 benoetiid daar de taak tiuMclien opporlHHVtdheiïber en minSmlieT in dezt r voige Ls verdeeld dat die i ïftte oorM4 llen iKMifit Ie tloen 111 adview m h f c ft te gmeii omlreint helge iv voor on e defentfie noodig i tarwiji de laa ilit iWe voorflleUen lieett te o ei wegen Mi op te volgen al hij meent daarvoor dt verantwoordHijkh d te kunnen dragen tegenOV ir de volksvertegenwoordiging Iloofdaaak jht Hot VaderiawS dat de pouiitiiesj vau iiit lMer en opperbevelbeljber atreng en juist afgebakend zijn en naaa wij verntoeden lieelt H int riin i ok daapom tienigc weken geduurd om ikele atruikelWokkien die zooals bekend op den weg tuBSohen Boe oom en Snljderw hefcfeen gelegem voorgoed op te niiin n War © dit niet het gevai daik zou naar onze ovontuiginig de heer l e Jonge zijn benoeming niet hel ben aanvaard Vaa dm niewwen tMutoris niog men verwaohten dat hij aveoal zijn voor n w voor alie volksbelangen een open oog zal hebben niïMar wat hij op div iii z T zeker voor heeJt i dal hij burger zijode met ecl meer kraoht voor die belangen zai zunnen opkomen dan de militair wien altijd het verwijt treil be legerbelang te verwaarloozen waooeïT hij voor anniiiTo grootero voikwlMdaiigen bet oog niet g Hlot ü houdt Moge al die wijze waarop miniisi r Mo Ixioui ten val kwasi geen riohlanoer zijn voor den niouw n minieter voor de iijn die hij zicii heeft te trekken de laiwl tormkwewlie zai hem dil wei gelnent hel lten dat de V olltaverlJ enwoordïg ng boe iMM eid ook oiii Inxaikei defensie inel de regteriig mede to gaan in deze aangelegenheid op u zware proef wordt gi JieW waainen haar U Ven niet de overliiigSng wortU bi ig eJ ra ht dat wat g Taggd wont jii odzak44iik ed onv rmijdelijk irf Wij waulitrejv iiK t belangwtelÜmg di ge tes van den nieuwen nriniater van ttorlog af Met Volk beeproLW de Iwnóeiiung van den miiuater van Ooikw onder het vee zegg nd opflchrlfl Het departement niiiiiaier In het kabinet rt van diT Lindt n heeft ai i ca administrateur zitUng gehad Iit waa de adnrini tra eur van 1 inanMfn heer Van lijn Men iieridinert zieh waarom Kij ia lierngf aan hij wilao te boTen iini ter van den heer Poabujua zijn bij 4 uUvoerlng der DiMrlbutiewtt He ig geen guiiHtlg U i ken dat mi admfaiértrateur no 2 minister word liet departement van Oorlog ia het bureauc rati ei e erüengWuk aan de le erorganiaatie Wat bei pubUek van heelt erva en wa tm A coneervailane bureauws e ws eEn one wij denken aan den bhmder vui miiüster Van Rappard in i ieto etgw De eitn hooge wabtensor dfo nu tot minister U be nonnd taai dua onder verdenking een willig werktuig te zijn van alle militairkMdaohe lenden un die In de boogi e rbngen an ovm leg i rondspoken I e benoeming iiiai t een Hil elHen inifantk H t kan he l goed uitvaiUvv IM kan bij iiAdefv kemiismaking Mtjken dat d heor De Jonge een zelf itandig iiiau U met een ojjen oog voor ai wat vniouderd vernK nid 90hadi i ik i s in dei lejp porga iKiMUie Ong twijfi 4d zoo ienia id dan kan hij hei weten Het kon blijken dtat luj vaat bei ftoien Is het bK r t duntoomüseercn VAti alerk inaa ia daarsooriiw flet kan blijken liat de beer De Jonge die man irt Wij willen het hopen ntaar voorshand l on vertrouwen gering AANKONDIOINOEN De Manufacturier Dit blad behandelt behalve dingen die speciaal voor vakmenschtfn van belang zijn en die men in de rubriek Warenkennis vindt in het nieuw uitgekomen nummer interessante onderwerpen ook voor leeken De rubriek Nouveauté s geeft daarvan n overvloed Middenzomermode Straatkleeding voor middenzomer De mode in Badcostuuma en Badmantels Zomerpakjes en Badkleeding Vacantie Japonnetjes De élégante Kindermode in zijde Zelfs gaan we verder dan dit seizoen Over de a a wintermode Een blik in de a s herfstmode voor Costuums en Mantels Manteljapon voor het vroege najaar Verwachtingen der wintermode Mantel van wollen geruite stof Sportmantelcostuum Nouveauté s in Zakdoekjes voor a 8 winter Pelterijen voor den winter 1917 1918 Bontmantel voor a B winter Wollen stoffen voor a a najaar en winter Onze Neutraliteit In nommer 12 van het altüd zoo bizonder goed verzorgde tijdschrift Onze Neutraliteit vindt de redactie aanleiding in een nabetrachting een terugblik te geven op den afgesloten Jaargang Het blad verdient In riiime mate belangstelling want het doel is alreeds zoo aantrekkelijk het opwekken van sympathie voot onze weermacht en van het besef dat de defensievraagstukken geen politieke doch nationale vraagstukken zijn In dit nommer een artikel over de Kon mil academie te Breda over militaire bruggen en handhaving onzer neutraliteit Kapitein H Bierman directeur der militaire gymnastiekschool wordt erin gehuldigd De artikelen worden geïllustreerd door zeer goed gereproduceerde foto s LANDBOUW De graonvoorzienlng der werek In het miilüwr van dien 5en Juni van lie Daily N ew and Leader wordt go mstate ït da do met tarwe bebouwde oppervlakte in Frankrvik dit Jaar ITi kleintr iif dttn ift iH vorlg i jrir terwijl die Htand van het graan in liH bi gin vnn Mei werd aangi gfveii wlceht te zi in Ufi blad con aleert daarl ij dal de jland vMi die winiertarwe in v iiwrika op drt ei wten Mei aaiiziemlijk benctiien df i doortnuHvan de laatMe jag t n wat j£ at 2 nDJ 18 Juni SoclrtL it tïoneonïia Wt tliaveii 10 uur VtTgtMiwiiiK oop Klaa ro iiuo nU nj Vt f igiiig 2 Juli 2 uur n im iffeouw Houw en WoningtocBiolit OmlerRtHiulB Comaïiis ie Annenaorg BUSOBRLUKE STAND GOUDA GEBOREN 11 Juni Lijnlja d v Th J Nobel eo A Sloof ONDERTROUWD A I van der Wök te Borne en C S Gat P F van Drom en J F van Hoef f alen H Bonmani en O de Wit J A O van den Henvel en V E de Keizer W van der Willik te Boskoop en J N van Ei OVERLEDEN 14 Jnni Anthonia J E Straver 17 mnd HAASTRECHT GEBOREN Sijbertje Maria d v S M U Snieder overl en van H Reiohard Gijsberta d v C van Dijk en van G van Elteren Theodora d V D Steenbergen en van M van Vliet GETROUWD J W van Wingerden en G Fya OVERLEDEN Gerarda Alida Homborg oud 10 Jaar VUST ONDERTROUWD C Speksnijder Vlist en A Damsteeg Groot Ammers P Hofland Bergambacht en J Speksnyder Vliit Advertentiên FMLLI89EMEIIT KOSTCLOO Bij TODoli YM dt Arn ditMm nu Rechtbank U RolHrdam in dalo 15 Juni 1917 ii JOHANNES OE ROOIJ boomkwrakci wound u RuuwuK SroBLWiJK B 60b vcrkiurd n laat van failiiticmnnt en aulke met beno min Tan den E A Hacr Ma H W M van Hbltin lot Rccbter Conniiaearii en van ondergeteekénde lot Curator D Curator M W J L VAN es Gowla 1 Juai 1 17 H 17 GEVRAAGD EEN nette dienstbode ial baaadaa 16 Jaar 159 7 Adrei A OEN DUIJP Stolwiji GEVRAAGD in klein eiln een net Meisje lü t bovcB d 16 laar voor halve da ra Zoadigi vrij KRUGERLAAN 65 1607 8 STEIIB TÏPIST E1 Op een groot handeUkantoor WORDT GEVRAAGD en Rink aankomend Bediende of Juffrouw die vlug In de Nederlandsche taal kan stenografeeren Brieven onder No 1SS6 Bureau GoudecheCourtnt Gouda 20 TE KOOP aangeboden DeiiDÉakkeÉomn li en 13 oent par bos Adrai W KRUIt SlOMltasraatrMtMa RotlMdam 1602 10 TE KOOP AANGEBODEN 500 stuks Palenl leer jctchikt voor ichoeiinlen of heinul ia ia k n Lentle 3 Meter 60 T beiiehfl n ea te bevragen bij J ▼ DUK CifAiouder n bij Slition Gouda 1576 10 Bij ede den 26 Febniert 1917 voor den Ie Rotterdam retideareadao wxarig A B DAM verlcdeo wearop de Konialtlljke t ewiniftn ii verleepd bij bnluit v i d n 2 Me 1917 no 20 il opgwIoM de Naamloos V fuiooli liap i Nederlandsche Sigarenfabriek voorhaen GEBR VAN 8ETTEN fwmêtltd t GOUDA Voormetd acte in haar che l met evenvermeld beiluit il t pl at a het bijvoeitel tot de Nedcrlandache SlaaiKpuraol van UJual 1917 no 13S onder vol no 851 1602 18 Bericlit van inzet dar V III0S gehouden door ElMarU W H PITLO I Goada van mImllS B A LAMD o WATER oader B iiwl b op M J ul 1917 in d Harmonia f Gouda I e perccclen lijn iniaaat en niet de Verhou in£en ebracbt op paroaal 1 t M00 P r l r 3300 pero l 3 f 3700 paroe l 4 f 400 p ro l S r40tK p r 1 6 riOOO p ro l T 1T7S paroaal S tMOa paroaal 9 f 100 pavaaal 10 I SO paaaaal 11 f4 0 paraaalia fl6S0 par l 13 f 1300 De toaalal bll ft bepaald op OONDEKDAO 31 JUNI a a ter ptaatie voormaid daa voov Blddata la alf aar Inmiddali lijn de percaelen Ie verhoo en telen 10 1606 21 Teiepiioonnet Qouda Aanteiloten i Tel No 532 TH J NOBEL Handal In Lompen en Metalen Tuin traat 73 Tel No 533 W GROENEWEG Brand atoffcnhandal OoMsijdeRaanilS Tel No 534 GYMNASIUM Rector We bav i 52 1600 13 Oprisping Maa uur Maa pi n Verrioppin Gebruik 15t9 13 Mlishardfe Maa ubletten Per koker 60 et 3 koken 1 65 Bi Apotb en Dro lataa Verder verkrijlbaar lie adreiieo in dit bied bij advertentie BloadariMaady Bezoskt MELKSALON RONA akaad oa aUa VaalUa RooaUa AANBEVELEND 1410 10 J Bro p ZEUGSTRAAT 106 boek NIeuvre Markt ANTON COOPS WIJDSTRAAT 29 LIKDOORNPLEISTERS LIKDOORNTINCTUUR Kooiil Uw Hoeden Petten II Baretten OAREL KROPMAN Muwca I i aOUDA lunkcrite verdwiinatt deor 1 IPRUTOL 1590 11 laad DrolMaa Var r i adniaan in dll blad I advartantie Rlaarfai a i a d I Singer m illi lg bit Migazijg noriuiiln fiutflPH HaiitBls CistiiKTiillHr Dit ëi ne wnnrd zegt alles anne r er siirnkc is van ITaaimachines Cistyinis lloysM waiit SINCiKU Nuumachinei n een EersteKlas Fabrikaat datiich reed meer dan u halve eeuw voor alle buishuudclyk en indaatrieel werk met ruem gehandhaafd heeft SINGEB NAAIMACHINES in kunt U krijgen In l oinxe wlnkall llllllZ ZhwiI mr Zmier ili Wlilir D 81N6ER Maatschappij Bopöta alom aOUDA Klaiweg 5 DIE MEN AAN DIT W UITHANGBORD i KAN HENNEN HiiliKTZE BDÖBi k winkel II geopd van imiiMi giilir siDDaiDliiilagt vanl ilsl I iir GtidinD wenlen nl§l ap ziclil guoDdiD Adverteert in dit Blad BRANDHOUT Zoo lang de oorraad traid wafkpijgbaai i DBNNENHOUT BBRKENBLOK IKS EIKBNBOSCHÜES AANBEVKXEND D VERMIJ Talef 181 Raam 24 Berijilt Stryisvoflel lliiwieleii Emaiiieeren niickelen reparatie inriditing Lange Tiendeweg 24 TeL Int 326 BELEEFD AANBEVELEND J F W TURION BONDaMOTORlRRSTELLB KUNSTTANDEN Uitiluitend PrJma Kwaliteit tegon goeitkoop doch vast taribf Slecht passende Kunittandun ot lebitten worden togen bilUjko pryi degeiyk braikbaar gemaakt Behandeling beslist pijnloos S L VAN WIJNBERGEN FULD Dentist Tousaaintkade 10 bij de Prinicstraat DEN HAAO 1406 Spreekuren da ellik ven 9 4 Zon en Fee lja n i il uw W RIJWIELMAGAZIJN VAN J HULLEMAN LANQE TIENDEWEQ 16 QOUDAa IN VCKIRRAAD ean InKXe lartaatlnl 14 2 30 Burgers E N K Rijwielen b B aa aadaia rriaa aaark a Alia Ri ialaa worden met ecreta liiaetc banden aaionlaard Groote eorteennt ondcrdaeicn en toabcbooren ROHERDAM CANADA HYPOTHEEKBANK Rotterdam o BANK M nit S PANDBRIEVBN a Eioailleeren en vernikkelen fpocdil en billijk OND8 UIW1ELHER8TELPAATS Tal r 3a l