Goudsche Courant, dinsdag 19 juni 1917

hrwtiimSrwtoMuiiig nilm H r mllHoiii tiH por Si r ver r 4 t Di homlwiilmuvi oor brood ri iiiiflki i iriiif t fiii KixiHcoopf prlk n BdU ii j arll c ongevi er 3l lot 2 niinim n fh tj h a4 n in cU vfromli rWflllnc dM hmlRafri v n 4 0ü pfTwonra In dr lM4ii jiMt ItTAüOd dol tn j K et ltf van d fpi lit 4 l4 iMfolkkifp voor goedkoopOT Itrood in aAnmtTktng r iilli ii komm NOORWBGBN In den giroad gcbooriV i De gmMgyctvéor van hrt Noornciip n Vnm van A J mind dat 2H MtA tkwr ei I uUlclift duiWioot In d n gratul werd g 4 oor l heorft voor ion Noorschwi ounmü tp Fiwol tl volgt ndi vorklnrlnR al hm iMm MH veriiH Ik Mi Ulla Afrika HM be inmiklng naar Harruiw lu Kum w IViï 26cn iii vij iiiir lit m ociilrtici voiran wi op n afstand an nm halven nrfji langw kaap St uu ii Wli blcfvm kaïigft do kiuM kücrw n tul 28 Mol lom eon Dutt di4 dulkltool bet srbip In de gaten kreeg Hol wa tot in d territorlaiü wateren van Spanje I ei itil boot loBle twoe kADonaohoten wondd cu wttnen naar ohm scMp en ItoMch de boIn i bpwig de palieren aan boi Nt ilel bwel werd zoo poadttg iitogfJljk opgts Do dtiikbootcMnniandant zag di papieren vUichtlg iit en bpval dp Icniijning hot whip te veHaten omdat hij bet In Afwi grond ging boran Daarop inoaKielk li u opmwkiaam op hei feit dnt liet flohfp in t TrUori e wateren whm m dal het dwhaJve zijn wenwob niet kon vijn Jh fwMp te vernicden Hij antwoorddto nit t eon sclmterliu b en zMde Zeitu ais gij on d r ie kimt i urtrl ZQU Ik II In dien grond iwren Ik l on nlete do i om liet te htileuen on oifloier en enkele ina ifioba pp w van d duikboot gln fwi daarop aan boord en bracbton de bonttuen aan dJo het Noliip iit een kwartier dwi i aJnk i DaariM zijn we in onzt ri lding ootm Ie Ci ttöira aangekcwnen vanwaar w onaar Ferroi zijn geg aan Daar h b tk krachtig gK jrotewteerd bij di n N oorwt g ohpD vioo ooïwmj t dèn Provincialen Waterstaat J A Royer thans ingeneor in tgdalpen dienst Aaagelwfacn achepsn Het ftoaiMOliIp Luak van de Koninklijke Nt iuriandM4i AtooniitooiMaat Hi HappIJ Ut gUterttv langu de Noordelijke rome nie een lading pltoli plni vun N Aii rNka In IJnMilih n a i i4ofueii Oor prookolljk waa dit mooiiiwrfilp na w Itotterdam bt Miet d doub wegetiH de ntoklag In laa lgenoerode haven la het vikwIooplg te IJrauUkii blnneng iloopen Daar nadit li 4 nu op verdere liiMtruo4leM van do reedtvij Verdor kwain giMteriti nog In Unniidwi binnen het Mtooiii Wp Kaaiiland van den Kon HoU Llo d Int 32 Jan van Ani rtep hni In Uue io Ayre i aankwam en nu met n lodln inali van daar tortukenrde DU HtooiiMnbtp be fl wt eiM den v tn i herpteu dmlkbouloortog langen lijd in Vlgo g Megen eji ging van daar iiaao GLbraitar terug oni te Ininker i Na onderxoek door dft Brlb che autioritelteit kreec hel toen een vrljg jelde medfl M odac het geen BriUKAe hwen behoefde aan te loopen WOfdeu daniet n lKed H a balvtf W i nNiu le Mn ij juble V Vn leiinil vader WtJ danken u daar hartelijk voor Rust in vruUo op omi eenvoudig kerkhof Daarop trad de heer C l h Moerlands directeurloeraar van de Tuinbouwschool naar voren die den iiverledane huldigde voor wat hil gedaan heeft la secreUris van de Comml aie van Toezicht op het Tuinbuuwonderw lH Hot was apr s be loellng slechts een enkel woord van weemoed ge hulde t wijden aan de nagedachtenis van den heer U A Koster Spr zou niet wageu de vele verdiensten te schetsen die de overledene heeft voor het iloskoopsche centrum maar h j wilde den nadruk leggen op w t hij deed voor de Tuinbouwschool voor den proeftuin namens de Cnmmiiisift van Toezicht het Bestuur en het personeel Veel heeft de overledene geijveid voor den proeftuin want hiJ was overtuigd dat degelijk onderwijs voor do kweekeri en den handel neoihg y ta De uitbreiding van d school had zijn voUe sympathie en ook d belangen van den proeftuin stond hij steeds voor en de zaak waaraan hi eenmaal lUn sympathie geschonken had kon rekenen op zUn grooten steun De naam van den heer Koster xal in de annalen der school mot gouden letteren sijn aangeteekend Wij brengen hem een eeresaluut en de bctul ging van onze groote dankbaarheid Ken xoon van den overledene bedankte voor d aan ijn vader beweian eer iXi té Roermond 0 8 en te Mttafitrieht o B 1 o e m It o o l e Hltinii ilet bloemkool Il eer goed m do Overbetuwe en IHjnUuid il 10 den UngendUk te Veur o o Venf en M Mtrioht e o Tril go i In Oferi el WeetFrieeltnd M Gouda e o Botterdom en op de Zald HoU ndMhe ellaniea vry alecht te Oroningen e o elecht te goer mond e o overal elders matig Vroege aardappelen Dgeengejuddelden tand van goed staan de vroege urdappelen goed tot leer goed In ZuidOelderland en de omgeving van Uiden d in Friesland West Friesland te llot tdam e o op de Zuld Hollandsche eilanden In Zeeland en In Limburg vrü goed f Groningen Utroeht aan den Langendük in het Westland en In Noonl Brabant matig in Drenthe Overijsel en Noord Gelderland Tuinboonen De tuinboonen staanbilna overal goed Wortelen De stand der wortelen is leer goed Stoksnijboonen Deze staan uitmuntend te Roermond e o eer goed in West Friesland te Boelofarendsveon in RUnland liet Westland op Walcheren atamslaboonen Dese vertoonen biina overal eene goeden tot zeer goeden stand Erwten De stand van dit gewas is leer goed Asperges Do aiperges staan leer eoed Sla De stand van sla laat op vele plaatsen te wenschcn over en loopt daar veelal uiteen van slecht tot maüg Beter is het gesteld te Vinkeveen in Rijnland te Veur e o en in Limburg waar de stand zeer goed is of er nabij komt Voorts staat de sta goed te Assen e o in OverÜssel Gelderland Z 0 Utrecht te Rotterdam e o op de ZuidhoUandsche eilanden en in Noordbrabant en vrij goed te Groningen e o Heerenveen e o Utrecht e o in West Utrecht te Gouda e o en op Wakheren Aarbeien Deze staan in het algemeen slecht tot matig Vrü Roed in Overijssel NoordGelderland de Over Betuwe Utrecht te Gouda e o en In Zeeland j mw éu 11 duubl De D it Haag iiKt t l pn npwideii l ildMi wi Itotiw lwn K llk a L lUHida kwaiii owla oor uTKi illlen lie MiMaii klghedt ik zeer oavoHufóg op eu ktiit l i blM door iiii tewerkU Jaii bar oiulKe IkIh i temii l lie al n U gen De uMa ii waren T e n i htiigJ l ib laat i wiibier van Nouteii ti l t 1 liiuii insl ItmiI Bleker kImiI Me Jwike ltl H tl l l mi lK uble Mae N 4ll m v n ümm xlaaji I Miibler van Noottn n Scldiu vau der Lovtt 4 0 9 7 Mim Htotibb Mej Seiiawelink i de Moll n Dferloo slaan mi Jonker n k ldin va der I oefl H 6 1 Koopt Uw Hoeden Petten n Baretten OAREL KROPMIIN KLEIWES I u BOUDA NlMiwa MotfallaN 12 Da Nederlandaeke delegatie ta StaekholM De bwiohtgever van het Hbld to Stockholm bevettigt bet benoht dat de heeren Troelitra Albarda en Van Kol op 23 Jnni naar Nederland vartrekken voor de beöediging gedurende hunne afwezigheid komen de heeren Wibant en Vliegen naar Stockholm iiii iiieiiwe wcleaiwebop Sindk tmilgentijd heeft zij met baar zoeter wier minder goede geaondheld baar zoirgen veriiirtciit wn e nivou4Uge woning betrokkenin de BergHlraat te I indbovi n waarnaaM haar dajgeli 0üaoiiH boKlgiiedkii deMtudie op allerhande gebied haar werkzuue gfivm in be 4ag aeoiut N I t Vrtim taeUr J In de te V JMWe J a gehouden jaarlljktHiho vi ngadoring van rikiintrel ren werd in plaats van dni heer H M Hugo van iijn die voor ecohorbenoeinin niet nwer lu aaraiMvking weiwK4iti te komen tot Oroolme wtKr der Onïe v4n Vrijmrt ei ren iU iNednrIand m Kolonlf n de heer dr M 8 Lingit ïk aaiH t Amhem gi kozm De aflred fwllu Judpci van het Haofdbetituur wwdeu horlKTioefnd n l de lieeren dï J Hi der ZIerlkzee mr P 1 H Dop Dtraoht H T van Nlouw ibur f Den Haaff A F L Faubel Dl u Haoff dr H f Prinhi n ieerllgfl Ainrterdan prof N r tlrotendWHt Breda en iprof W Weijfl Den Haag Door het invoeren vau een nieuwe Orfk rOrondwet waren deze verk cvtngen noodflg geworden Ter vorvoogiJng van den heer B J I nd die ovurledm la en van prof tnr J H rarpentier Altlng die bonoemd werd tot preHÉdefH van het Üooggerecht hof van Nod Ind16 werden In het hoofdboHtuur gi kozeji dw heeren pro dr K Kooy Oroningen en ds O W Mi Jchers AUiie o Het ten vorig vi jare gealioiito Orrfekapiiaai kretig ier eere van dm aftredemkn nrootn eeKteT den naam van H M Hugo van Gijn fond Staande lïo vergadering werden voor dit fondfl waarvan de renten zullen gieJiruikt woirden ter versprfidïng van nia M iiiileke denkbeelden en tot steun van loa onnlek werk belaiigrl e geldciijke loezt ngen gedaan Ü 1 YtAoM 1 0 our Den Haag Zwennen I Dlenatweigeraar Dv ditrwtweigeraar P van der Veenis uit de gevangen onlwlagicn Bij aankotiMt in zijn woonplaaA t te Hneek werdbij bij het station der H IJ ö M opgewaoltt door partijisenooten en Ifli van belangifleillenden Op het perron werdliij toegewpToken door den heer h BakkerWzn Em geroodiHtaand rijtuig broolrt hem naar het gvdieelontliouderscufé De Toeitonwt waar de ottivangNt ia voortgezet j Di luiuk clH ii wmH ub Do t i UvM glHteravond ttsar eerwte grooie fbiblooiii in k I latWww Wlj l leni e nnvr g rouÜtH trd wtmain rs haddi 11 t noodtta Wijk gwaolii et w UH t een gr04p jongerifi e n Iliiikv afMiaiul al te Uitgen t p werd iiwi e n l tftl elulig iioüien afgo gaAii oiuier Mdlug van tteii hwr J LAND BN ZBBMACHT MiUtaire aefeningen In ondenKthfidene garmizotvcn zijn wegen de gfoote wannle d oefonUigtm gowifatlgd en wordt hij de Infanterie ultgcnjirt zonder ranswl Jaarkl INS 190 en 1910 jongste ploeg De opperbevel he4 ber van land m zooniaelit heeft nader bepaald diat de andrtonuplioliüften dk r jaarklaween l9ü8 1909 en 1910 jongste plofg d ie nog geen H imand werkeJijken diewtt hebben f i m per maand verlof wordt viTleeiid Bovendien kan aan dSc landMoniipIlWitlgen op allo Zondagi n waarop zij geen verlof genU en bewegtngwvrijlieid worden ioogekCTid op d n voet alw l epoald in punt IV der verloforder wet dien verstande dat het aantal van lion die van zc boi alin g gebruik niaken en daardoor per spoor reizen niet boven de In die order bepaalde 10 re p 20 zafMIjgen Wa Boer In groepen van li r wat hetrlljk wariii t fk weriUe du t iueeiv4 va ikm Uwht In du band Bijn alle zivttiiitiet liraulUen t lot l wpaaldv kM 4 t V z r e woiunwo I heele PlaUfiut M ui Wlje heen tii weer ovwr pl Hï 2 K M I en drietal bootm vitm voorlihireiMl l ij ik baotl maar gebruik hoefde er baa H nitH uii ie wokMi gemaakt want aiikni kwatutni rtMJi aau t puiu van afswiiiHuen weor aan ülgeiwie wiiA Maai da ttVond al eenzelfde tHJeitfoilri worden gwlaan t Nuttige en t nowHge van zulk xwetum D M H i zeker hier nl lo worden beph il vooral ünmtat ni t voorzit t UIüo van harrd weiaiiien maar aUeea om mgeren nog niet giiheel gooeferaim volkinam Slapende kerkbeaoekers Nu de drukke hooityd In Friesland la aangebroken en het weer warm Is waarschuwt een predikant eener Gereformeerde ge meente tegen het slapen tijdens de godsdienstoefening dat ongetwyfeld zal toenemen nu er bijna geen rüattUd overbluft Dit euvel moet z i zooveel mogelijk bestreden worden en daarom raadt h j de bezoekers aan de slapenden wakker te porren ook al vinden de laatsten dat minder aangenaam De byzittenden moeten niet versagen hun slapende broeders en zusters tot bewusten toeatand terug te brengen HAASTRECHT De beer A de Groot herdacht dezer dagen dat hij gedurende 12H Jaar aU gemeenta aecrotaria alhier werkzaam was Hoeraret dit feit voor don heer do Groot geen aanleldh g was dit openl k te vlenn werd ham toch van de lijde dar gemewteambtenaren Mn Utoeimnihitlde gebracht WADOINXVEEN Qedeput Staten hebben bij do Provinciale Staten een ontwotp bosluït ingediend tot wyaiging van hot reglement van politie voor do Qouwo Met den provincialen hoofd ingeneur zijn Gedeputeerde Staten van meening dat het belang dor kaden zwh verzet tegen inwilliging van een ter zake door B en W van Waddingaveen gedaan verzoek dat het gebruik van de GoQWO en haar kaden voor de aanwonenden zooveel worde vergemakkelijkt aU mogelijk is zooals dit verzoek thans is gedaan Kenigo tegemoetkoming aan den wenach van het gemeentebestuar blyft intusschen wel mogeiyk NIEUWEBKERK d USEL Aan den brievenbesteller G Tuinenbarg is wegons aanhoudende ziekte pensioen verleend In zijn plaats is benoemd C Stigter mt Gouderak Tot hulpbesteller belast tnet de morgenbestel lip g aan sGrave uw eg en de avondbeitelling in den Zuitlpiaspoldur il binoemd Joh De üruin alhiwr Eerste oefentUd Naar de Avp meldt zal de eerato oefentijd bij de depotfl zoowel voor de lichUng 1908 londBtonu a fl voor do mllitielicflitingi 1918 in het vervolgi niet vier maar zc maanden duren ogndat men den tijd van vier maanden tö kort ttcht CBISIS MAAlBEQBa EM Droevig Gisteren weid t dens een militaire oefening der wietrliders In de nabijheid van Ruurlo een soldaat op wacht gezet die met ztjn rechterarm op zün geweer leunde Onverwacht ging dit af en trof een losse patroon hem in den oksel De wond bleek levensgevaariyk Per brancard werd de man naar Ruurlo vervoerd LAATSTE BERICHTEN Fruit Dp door ie Nederlandsolie Voreoniging van Friiitexporte ira den Zuidl in burg aelieii Hond van Fniilkoopilieden de ZeL uwrtobi Aftrdïuppel Uroenten en Fruitexporte intvere iiaging Onw Belang en do LoortduiiiMJie Vere iiging van Groentenöxjporkiiir ingmtfi dt ooluU liab e ter be ludeering an en eventueel ogeeren tegen het ontwerp van wet Iwudii ndo bljzomlere niaatri gfden ten aanzien van bet gdt dercqiverkeer uaor liet bullonland verzoiM In een nota aan do Tweede Kaïnw lo VAór ovcT te gaan tot aanneming van 1 0 101 14 wetsontwerp voa de regeoring U vragen tsen raipporl van deskundigen in cot ii voor fni il groenten e i aardflppelen van de adrevMeorende oomnïlHttie nadat d v f zal zijn in Maat gcsli ld een inzicht te krl igen van de plannen der op to rJchiten axport ocntraile 2o rekeiut to willen houdfn met hel parlioullier InitlatJef en dit niet door getioele uiWeliaktiüng van den handel t i döodeii 3e evonUiet l zorg te dragen dat IiepapaÜngen oiutrent dien export van fruit gToeriteii en aardappelen zooale die sedert Am oorlog Moeetaiid zijn ingevoerd alleein wonKn genomen nA overleg met de vaknienftühon en bij ia werking treden wvnn bekc ndlnöking tijdig gtwchiede VumImI V oor ziening WASHINGTON 18 Juni Ten gevolge van den aandrang die Wilson persoonlek f geoefend heeft om In het Congres terstond met de behandeling van het wetsontwerp betreffende de voedsel voorxieing te beginnen is er met de gedachten wisseling over het ontwerp vandaag een aanvang gemaakt De opmerking van Lever voorzitter van de landbouw commissie uit het Huis van afgevaardigden die voorspelde dat de wet misschien aan het eind van deie week met groote meerderheid aangenomen sou worden werd met een golf van applaus begroet Lever xetde dat het een eerste plicht zoowel als e i eerste noodsakelijkheid was onze vechtende krachten en de vechtende krachten der bondgenooten te voeden en ons eigen volk en zooveel als wiJ kunnen de burgerlijke bevolklngeft onier bondgenooten volstrekt te voorzien van levenslMhoeften Lever legde er den nadruk op dat verhoogde productie besparing en tegengaan van verspilling gebiedend waren Deserteurs i vluchtelingw Tc MsttWilriolkt aijn gisteren 1 Duitache dl le teur n 2 Kiwimui aangekomen en ilezer luwUten wan bij Vi gaan zwem iiM n in do Maat en kwain hi ï dMi a u land Te WIntewwiJlt zijn gUtcren drie l ran che en twe Htwafaielie knjgtigwvangwieni o É r de t niw gekonK n Hij I iMcdMMle W gisteren em lluMdfiiche krij pHge mi e W over de grend gekome oiitvlueht uit het gwangeiitkaiivp lo Haiiwln i e tlef eüboHeli Zljil gl tiTiii dile uit I iiul i elie krlk gevangen iulia mitvluotttaItiwien ovitf de greiui gekonotsi BINNENLAND BECUTSZAKEN StMtaleciüiig 1914 D Min V Fin maakt bekend dut t ffl 16 Juni uit de opbrengst der Staatileening 1914 aan prov en gem nit s Rgks lohatkiat rentedragende voonchotten Etjn toegezegd tot een gesameniyk bedrag van f 1 679 900 waarvan per saldo was uitbetaald of betaalbaar geateld f 123 300 St Ct De zaak Scbröder De llooge Ilaad lutifl gisteren uitspraak gi tt aan inzake lu t üikieaiic4RTo p va den lit er J C Hiiroder u gen Iru vonnif van het llaogöüli iereolitaliuf van 14 Maart 1017 waarbij liij tot 3 nmondlMi gevain eniflötiaf veroordeeld weird opüronuf van het bekende stukje in de t edtigraaJ waarm voorkomt de uUdrukking De Hclwirkeu v n uropa Do Hooge Kaad wan al voifeL Hiojiieng Seld Mt A M H llttnio voorAir Mm 6 tirauwitó A J L iNijp iC H M A Savuilierg jhr K Feith L XiSBieT ea dr J Kosterw raaÜHlitvren en lür H J Ki t griilior Do erdedliger nir J Kappeyne van do Coppt lo had op 7 Mei voorden itaad gepleit Ue advocaat generaal mr U B Ledeboer had op 21 Mei gvoonoludee rd tol verniKiging van ♦ Hola arrest o ii verwijzing van de zaak naair e en aangrenzend gereohtóhof De Hooge iiaad verwiMgilei ieb In zijii nib pMiak inei de ooneluöle van d n ad 0icaa4i eiR iraal veriideligdö het urreat van bet Haafe he JIoï al iiiet voldoende aanleiding bevattende voor bet bewi an bet ten la te golegile hel in gevaar breng n vam de noutraliteat van ivti utaatj en verwee de zaaJC voor een nieuwo behaudeling naar het geredifcyibot te s HertogenilwKcli Hoog Militair gerechtshof Het Hoog Militair rerocht hot dwi ia hooger iieroep uit praak in d e zaak tt Ken j Hl ert KuipöTü lAiUoiwi üoidaat d er mfanlerio die in etysteu aanilog door di ii Kri igsraad to Arnb iv wa vrijgosproi i ii van de bpeobiildig ng aJn zonde hij t Hallo geineenite Kohle in den naelit viui i oi 4 Septen r lülfi opzettelijk II oerteilïring met een mes ihmi Hteek in den halw hebben gegeven waardoor de getroffene door verbloeding is gestorven Het Hof deed lift vonnis van den Krijgaraad te niet verklaardfe beklaagde M huldli f aan imisliandelimg den dood tengevolge hebbende tijd w hert plegen van welk iH iedrijt nog gwii vijf jaren zijn VBrloopen Rpdert de obuldlg eenc tegen hem wegens luiahandwliniH uitigwproken Kevangeiii citrel gtdiool hof t omlergaan en vcioordieelde bekloögdo doswege tot twee iaren gevangeniaetraf met ontze giiugi van bet recht om bij de gewapende nmehtof öiIh mliitaiir ge imploj eerdo te dienei voor den tijd van vijl jaren GEMENGDE BEBI€HTEN Diefstal van peperkorrels In eon paichute te RolliW ain zijn door een ioapojteur van politie 11 baJen met zwarte pepeiritorrei elke baal wegende 70 K G m beeiag gcnonien liij een IngMtedd onderzo k blee4c dat d Ko ontvreemd waren uit een pakliuis ten nadeeJc van den heer De H aan de Nadopetraat Tk waarde der gcMolen balen iH ra circa f SOOO Zooala men weet l etalen de DultBoberH voor peperkorfpla een xeer hoogen prijs Hier Ie laAdti wordt f3 per K1 G betoaibd terwijl men in Duitschiamd f35 biedt per K G Nader vemeioen we dat er 20 baJenzijn ontvreemd waarvan zooala hierboven geniold er 14 in beklag zijn genontem N H Ct Onweer Hedennacht is de bliksem geilagen in de groote landbouwBchuur van Verslays te Colünaplaat De schuur is geheel verbrand AUes was verzekerd BeDzine De Min v Landb heeft alanog ontheffing verleend van het verbod totTuvoar verkoop en aflevering vanbenzine voor zoover betreft vervoerdoor de Bpoorwegmaatschappijen vanbenzine koolwaterstof uit hare inriohtiniren ten dienste van haar bedr f elden St Ct Levensgevaarlijk gewond Bij zijn ouders te Hedel is bericht ontvangeji dat een in Gelderland in garnizoen zijnde jnilitair gedurende een manoeuvre levensgevaarlijk is verwond ï Rj is In het hospitaal te Arnhem opgenomen Tel Verdronken Te Gorinchem is by het baden in de MerV ede de heer MeeuwseUt ambtenaar van de belastingen en accijnzen verdronken HU laat een vrouw met een kind achter De ongelukkige trachtte achteruitloopende zijn hond ook in het water te lokken en stortte eensklaps in de diepte juist op de plaats waar een draaikolk zich bevindt en reeds velen het leven verloren Twee heeren die hem nasprongen gelukte het niet hem te redden Een paar uren later werd het lijk met dreggen opgehaald Oisterlïvond in de ItJ jarige W P H te Utrecht bij het baden in het Zwarte Water bij de ZaagsnolenJtade aldaar verdTOnken De 20 iarige land ouwer B T ia gisteren bij bet zwemmen in de IloogevwnRche Vaart te Hoogeveen VPrd ronkcn Marktberiohten Opening Staten Gcneraal Naair wij vernomen Blaat he thanw vaat dat H M dto Koningin 28 dezt r da nieuwe zitting van de Ütatent jctuerual ia pereoon ta openen grbeei op doitelfde wijze uLd iii dien kaatsten tijd in Septmiber ge liii dt Gevaarlijk volk De brigadier der rijksveldwooht J J SnïiÈs to Hengelo en de rediercheua Woltevreden te Ijeventer hebben tt Itotterdlani in heohteOi genomen ïï F gewezen hufaknedit bij den burgeiuefwter van Holten en J H en vrouw alle drie Duit8cher Zooalf bekend is wordt F vordaebt gebruik makende van de afweïigllieid van den burgemeesder van Holten uk dieiw woning flSOO Ie Iwbbon gastolen IJ en zijn vro iw woondim met F iiamen op een kaanc te Uotterdlaiin en hel ben het geetolcn geld helpen oiwna j ken Er wae nog ma r f 10 van over Waarseliijnlijk z de drie aangtlltoudenen niet onkundig van andere in one Iftnil gepleegde diefslallen zoodai bet ondwrzoek wordt vooilgi fiW t De aangehoudenen hodden aJIcH geriseil om een nfeuwe Inbraak te onderneiuen Het Ittel wan weder naar Holten te gaan Zo bodden een twintigtaj abnitela en eenige loopera in een algareaikoker gcdwrgrn woffen voorzien van mOfikers loirgnctlen bandfedioenen terwijl F een nieuwe geladen Browidng PevolvtT In den zak had RotUrdaniBche Veemarkt van 19 Juni Aanvoer 102 paarden 1 veulen 744 magere runderen 215 vette graakalveren 1178 nuchtere kalveren 1 schaap 1 varken 126 biggen 6 bokken en geiten tprijien Vette koeiöïi Ie kw ƒ 134 2e kw ƒ 120 3e kw ƒ 96 Ossen Ie kw ƒ 132 2e kW ƒ 118 3e kw ƒ 8B SÜeren Ie kw ƒ 110 2e kW ƒ 90 3e kw ƒ 80 Kalveren Ie kw ƒ 140 2e kw ƒ 110 3e kw ƒ 8b Melkkoeien ƒ 225 356 Kalfkoeien ƒ 240 366 Stieren ƒ 130 650 Pinken ƒ 95K135 Vaarzen f 110 180 Werkpaarden ƒ 176 400 Slochtpaarden f 140 280 Nuchtere kalveren ƒ 9 16 Fokkalveren ƒ 18 30 Biggen ƒ 3 19 I Handel matig Kaasmarkt OUDEWATEK 18 Juni 1917 Aanvoer 108 partijen 4820 stuks Gewicht 24 100 K G Prijs Goudsche kaas Ie srt ƒ 63 Ie srt met Rijksm ƒ 66 2e srt ƒ 55 62 Handel vlug BUU OUAVIN 19 JiuJ Aanvoer m wa eiv tezsnten 17 611 Muk wrgende lOr R lfi K d Prijs noud be h oort tJO tti2 5u iv Mooit t50 t59 i i kHmerk 160163 50 Groentcnveiling NIEUWERKEBK a d IJSSEL 18 Juni Coöp Tuinbouwveiling Nieuwerkerk a d IJssel en Omstreken Prijzen waren Eng komkommers ƒ 6 1 7 2e soort ƒ 6 80 kleine halve komkommers ƒ 3 20 3 60 bloemkool buitenl ƒ 10 14 binnenl ƒ 5 9 2e soort ƒ 2 80 4 70 per 100 stek komkommers ƒ 10 12 per 100 K G peen buitenl ƒ 8 10 binnenl f 8 60 6 30 per 100 bos tuinboonen buitenl f 18 binnenl f 8 9 per 100 K G Uitvoer van Bloembollen De heer I H Krelage Nieuwe aardappelen Ill antwoord tp een verzoek van de N V Ie NeiIerlandHche Fruithand ei te AiiiHleirdonr aoai de KljkboonKiulKtiie van toeziobt op de Aardappel envereeniging oi ij baar afneanerN van aardappelen van den nii uwen oogst vrij mocht voorzien kreeg zij offlcieet het volgemdie t ii antwoord Het doHl e reffendo Iwriobl in de bladen fat ver oervergunningenkunn n worden ofgeg ven door onae oominiöwie l eruHt oj een alml en ia in de öt et van Za erdagflvond reodb bersUHd Daarbij W levenR bekend gwnaski dat hel vervoerverbod van aardappelen alleen geldt voor de periode van 15 tot eii rMt 19 Juni a 8 Van Woensdag 20 dwzer of mogen d iie nienwo aardappelen vrij worden vervoerd Wij iiirenen te weteni dat de firoen en centralo maatregelen heeft getroffwi ora alle nieuwe aardappeh n over de v Hlingen te loten loopen lïeehti flret in onbeperkte lioe eeilhedtn betrekken van verbouwers zal dus vernïOod Jijk niet oodlg zijn Zeppelin boven orb land Het Algemeen Hoofdkwartier meldt De Zeppelin welke jl Zaterdag omstreek 9 uur des avonds op verschillende punten der kust van Zuid HoUand boven de Noordzee kon worden waargenomen heeft zich zooals uit de beriohten van de wachtposten is gebleken op geen enkel punt boven ons rechtsgebied opgehouden £ r bestond dus van Nederlandsche z de geen enkele reden tot eenige handeling tegen bedoeld Inohtscfaip WerkekKwheidsverzekerinr Na r wij V miMQ herft do Minifltflr van Wotorataat aan de i effUir i van goroeenten die tot de Ut bet Wepklooniieidbbeirtuil 1917 opgenomen n ling zijn to getrcden in vervolg op zijn circulaire dd 18 Mei j l waarbij werd bericht dat aih dtvtum waaroip do miljaidkering im ii aanvang neemt vernwedeJijk 1 Juli 1917 iOü wordt u genoinen thans bet volgende berioht Op geno nd tijdstip zullen niet van alle vereenjg ingen wWker w rkIooz nka rten ondw die thans nog geidenido nig ling vallen dioo die voor flUbeiffie krachl nbH M Wapklooeh lihAfwIiiit 1917 in aannnBrkiiiig wensclien te komen de rif iinetiten kunnoi zijn goedgekeiiri Daarom zal dv bepading dor olrciilalro van 28 Dpoeml er 9ir no 16S5I volgeas wolke het Rijk aa n k geinevntm d he lft van den bealas op du uitkeeringeii uit de w rkloozeiika en torug otaaU vanaf 1 JiiB 1917 öloolilB opboudrti te gWden voor die warkloozenkasöen welke dtan In he genot van mi beid lü overeenkomstig do nieuwe r geUng tredwi Voor de niiden W€a4cIoozenkaB en die onder de vigeerende regeling vailen zal zij blijrvrti geilden tot den datum waarop het sulwtóSe voor liaar aanvangt dorfi uiterlijk tot December 1917 en met dit voorbehoud dat zij zoo noodig voor een bepaalde woHclOOzenkas ook vóór des n datum zat kunnen eindigen zondw d t tegelijkerlijd het mibcrtdie krachtens het WerklooBlieid bealult 1917 een aanvang neemt lageniear Pror Waterstaat Gedepateerde Staten van ZatdHoIIand hebben met ingang van 21 Juni 1917 benoemd tot ingenisr van UURUKHLUKG STAKD lorriA i BUHt Ui Jiuvl w Cacao gestolen Giötemacèt is een hoevoeUieid cacao van 350 K G welke otm paar dagen ge eAen do n de gemoente poditie te Mill N Br van smokkelaar werd afgenonHTi en in het ra dliuiB oJdaair werd opgeborgen dioor uitRoijtiing van rultenen gtihetile verbreking vau een raam uit bel raadhuis cfttoJcni jMuna MftTM 11 Q J VMTJlfl M MnfX 18 Jarvi MmU t V l J Jttiitwt u tiï M V Atwtriolltt SlooU IJV 1 1 Kl ai a Jiinl lliill Tt Mulck r 5 i n Juni Johwuui le ir l wnl V J StrPt Diiar 7t j Brandgevaar in de vmen In verband met het brandgi vaar in de venen in émm tijd van felle droogte ïuJlen te Nieuw Weerdinge en f nvnierConipaacuum lijde lijk 7 rijkaveldwaohtere worden gedetailleerd wier taak bet zal wezen toozioht te liouden op naleving van de verordening op het l ranaien van vuur enz ïelegrafisch Weerbericht Hoogste barometerstand 765 te ZuidOost DOuitschland Laafste barometerstand 764 5 te Skagen Verwachting tot den volgenden avond Zwakke tot matige wind uit zuidelijke tot westelijke richtingen swaar bewolkt met tijdelijke opklaringen waarschijnlijk regen of onweersbuien iets koeler De abnormale warmte il t Kon Nwk Met r li lUi htt Ctyifurendp d laatste twei dagea tija bijna ovwal hier Ie lande toinpera turen van fltuHtteektt 12 graden 9U gr F voorgftiumen l e mue t aIjnoniuuM Üjn de uuge duur v fl bet uvaxUimm giidrr ti uur Mfi Sf boog miutuiiiiii tiiiivrbtureii van den laalsteti m n 16 i l fr I hetgt en In Juni lüuKiivr 1m overlrollen Tijdens d windvlaag bij een l ort onweer gbiterocbteod haJt vijf sterf dé tmnperatuur te De HiH van 18 5 gr O lot JA gr 9 V I Bilt iea l than mei een owKTbrekiug 9 JuiU ttindtf 6 Jiint dw niBxfuHuiktuii Mralureih havm 2fi gr f gebod a r Htafer i boven SO gr tJwHiddi ld koiiw n i lerf t 21 liagea boven 2 1 gr jaar voor Voorsoovw op het oogeni ltU kou worden nagegaan be 4t nlb u Ui IHcV Juut oog mtvr warmte k gHvcn Towi kwam van Oi n Hen tot den 17 11 de tmnperatnur dagt liikn bovm M graden en werd dfn l Vti W 9 gr berUkt tha i H2 4 gr op dm IBtv la ims S8 B fradeo op m Mea Gesnapt Zaterdagmiddag bracht zooals gewoonlijk eiken Zaterdag geschiedt een Jong bediende van de firma J H de Bussy een zak met geld plm ƒ 9000 v n het eene kantoor der firma naar het aan de overzijde van het Rokin gelegen andere kantoor Het trok de attentie van een dame die vóór het raam van haar woning waarnam i dat de jongen met het geld het gebouw binnenging dat kort daarna een als heer gekleed man in alle haast het gebouw verliet met klaarblijkelijk een bundel onder de jas verborgen De dame vermoedende dat hier diefstal in het spel was telefoneerde haar bevinding aan het politiebureau Spinhuissteeg van waaruit men daar een rechercheur de zaak onmiddellijk liet onderzoeken Inmiddels was de bediende geheel ontdaan op het kantoor gekomen met het bericht dat hiJ waa aangevallen door een man die hem den zak met geld had afhandig gemaakt en er vandoor was gegaan Men twijfelde echter aan zyn verklaringen en men wist op het politiebureau van hem de bekentenis te verkrijgen dat de aak was afgesproken met twee broers die er met het geld vandoor waren naar een adres In de Javabuurt Bij onderzoek werd I het geld san het opgegeven adres gevon Iden De dame die aanleiding was dat het xaakje loo nstig verliep voor de firma KENNISGEVINGEN Distributie van zachte zeep De BUROEMElSTiR van GOUDA Gelet op do ciroulairo d d 9 Juni 1S 17 no 52 vant lu Rijkü Centraal Administratiekantoor voor de dïatribiitie van LevenwHidddelen Urenat nogmaals tea kmniw 1 van beIangheiiil pindltik dat poasloitót hoteis eethuizen siekeninrichtin n geetiolrteu werkinrioiul ingen indiistrle n enz geen zaolite zeepuit de di itri bulio mogi i betrekken dochzicb voor de verkrijginig van zaolit zee de zoogenaaandie ind uatrie zoi p reolitetreeka dienen te wenden bot de alhierge öötigde Stoomzeapfabriek dti Hamer finna T P Vlnily en Co dat de indu i riezee wordl berekend te fen f 52 per ton van 120 Kilogram en mindn re hoeveellieden naareveupeKiligheid tioüda den 19 Juni 1917 De Borgemeestar voomoemd C W VAN DE V LD l IJ Een geleerde keukenmeid Sophio Sanders te Findboven van wier door zelfstudie verkregen morkwaardigei kcjinifl van talen reeds gewag gwna t Is zij ia zeven talen volkonM machlig on munt vooral uit op gebied van Scandinaviacho taJen en lilteiratuur heeft met outorteatie van den liekenden Zwoedbchen natuurkundige Heinbold Winter die groote in Zweden zoo gunstig beoordeeld en iatereesante werk Vog 4prsetje boedeodu chet en uK liet vogelenjeven van hot Noorden van 1 uropa in de Nederloiidbohe taai bewerkt Het i wel opmerkelijk hoe deze talonivollo vrouw In haar eenvoudige betrekking van keuke m id die ze gedurende twliiUg jari n bekleedde bl den heer Meunen grootinduetried te I indhoven en later bij diens dochter mevr Wijoi Mennen den lu t en de energie heeft ontplooid om b H in taienkwinis te brengen tot een hoog e dat haar aan een taallnridhting in t buitenland een aanaieniijke functie wtrd aangeboden die zo eciiter niet aanvaardde omdat ze haar nediorlgen wei kkring waarin ze zich naaat haar dagetijksche bezigheden rustig aan de MudSe kon wijden niet wenadite vaarwei te xeigigen Nog daceli M verrijkt zij haar geeet Be Scheepvaart ea de OarUg De Prinses Jutiana Naar wij vernemen zal do Prinsee Juliana van de Stooiiïvaart Mij Nederland 20 dezer van Batavia naar San Franoj co veWrffcken oin aidaar ongtoveer 26 Juli te arriveerin Naar inen weet wa het vertrek van Batavia voor onbrtpaajdWi tijd uilgt teld wegen een defeHaan de m broef Ontftreeks midden Augustiufl zjfi dto Priri9i Juliana weer van 8an Francisoo naar Java terugkeereu spoaT Lawn teanls rtand In W A 3D m Dl H L T t lt ad BHtaalsctie L T O Aiwit Invidi T I D D Groen WK T i A N Zondag 17 Juni i 5iina iaülen In 1911 n De Albertine Beatrice getorpedeerd Naar de N R Ct meldt is het ae echip Albertine Beatrice eigenaar do heer J A van Meel t © Rotierdem dat op 4 Februari me een fading bestaande uLb 8000 pakken tabak bestemd voor Roderdan van Soeffabaja war vertrokken Vrijdag j J ge orpeileerd De bemanning ia Zeterdftg bohond n te Plymouth aangediomen 1 O 4 1 23 kwamen de loudsehe Den H ag uIi ti K n Inm Haagwolie eollega voor de lAwn teimwl onmM tilie van deti Seik rlaiwhicben ti qiinasiaMi a Boud Bdialve gtiuK itde vereeiUginKt i p oo daarin mede de Dordi ehe rtidMe ie Rotlerdainoebe pu Dtrivtitgehe nma ia teQ Voor ik we ooittprtl BUBGF MEESTER ea WETHOUDERS van GOUDA brengen ter k ïinls van de Iiiigezeteneii dait bet primitief Kohier der Plaatscli ke DIreote Bdastting naar bet inkoaneu in Da Bussy ontving ran deze firma e vleiend schrijven van dankbetuiging N T d D Verkiezing Boadasecretaris Alg Neder laBdsdie Tyiiografenbond De ultalag van de gehouden temminit over de candidaten voor de functie van be loldigtl Bondssecretaris van den A g Ned Typografenbond vacature wijlen P Holil is als volgt W Buchel 266 stemmen J r Fenthür 616 st W C van Haaien 3661 at L Ofman 142 st 29 blanco 18 van onwaarde totaal uitgebracht 4615 stemmenvolstrekte meerderheid 2289 stemmen zoo dat verkozen Is de heer W C wan Haaien sedert 1900 onafgebroken lid van het hoofdbestuur van bovengenoemden bond De eerste 6 jaren als commissaris terwijl hii sedert 1905 als bondsvoorzitter zitting heeft In het hoofdbestuur en tijdens de ziekte en na het overtijden van P Hols mede tijdelijk belast met een waarnemen van het bondssecretariaat TUINBOUW De eerste aardbelenveiUng te Beverwijk Zaterdagnuddag werd te Beverwiijk ih eenjtw aai u jeienveiiing liouden De aanvoer wao zoo grwH a nog ooit goowrd op een e i jtü veilintf i n ook werden flinke parUje aangebrftclU Iran do a gOToerde hoeveelheid moest 70 geveüd worden voor eocport SOV voor bot binnenland en 10 voor f brieken Deze lüolflte aoort moewt een nuaiinum pri opbrengen van 40 cint per KU De prijzen voor het binnen loflttócb ver bruik liepen van 20 tot 25 Mrt pw kg voor bel buitenland van 40 lot ftO cent per K i SUnd van fruit en warmoezerij gewassen op IS Jiml Het hieronder volgend overzicht betitffende den stand van bet fruit en van ds warmoezerijgewiassen onder glas en lit d open lucht is onder medewerking der Rijkstulnbouwleeraren samengesteld naar gegevens verstrekt door de correspondenten van de Directie van den Landbouw Fruit Dank zü het gunstige weer tjj dens den bioel die bijzonder rijk was bad de vruchtzetüng over het algemeen een gunstig verloop Appels De appels staan dooreengenomen lete beter dan goed De verschillen lijn niet groot in de meeste streken is de stand goed Daarvan wüken af Gaasterland Assen e o Overbetuwe Houten e o en WestNoordbrabant met zeer goeden stand Loppersum e o Nederbetuwe Tielerwaard Bommelerwaard Land van Maas en Waal en Noord Umburg met goeden tot zeer goeden stand terwijl de stand in Opsterland e o Nooid Gelderiand Weatland en Langstraat vrij goed in West Utrecht en aan den Maaskant matig tot vry gped is Peren De stand der peren hoewel weinig verschillend van die der appels la toch nog iets beter en komt dus nader bij goed tot zeer goed Late kersen Ook hiervan is de algemeene verwachting goed Uitzonderingen vormen Houten e o en midden LImbuig met zeer goed de Nederbetuwe en de Tlelerwaspd met goed tot zeer goed Overijsel NoordGelderland de Maaskant en het Land van Heusden en Altona met vriJ goed de Bommelerwaard en Zuid Limburg met matig Engelsche krozen Deze beloven een yttlgen tot vrij goeden oogst Zij staan zeer goed in het land van Maas en Waal en naderen dien stand op ZuidBevt land goed in de TIelerwaard en Zuld LimI burg vrij goed in de Nederbetuwe matig oin Overijsel en Noord Gelderland vriJ slecht in de Overbetuwe en aan den Maaskant slecht In de Bommelerwaard Andere pruimen De andere pniimen staan goed tot zeer goed D r u IV en o n d e r g 1 a s In het Westland het hoofdgebied dezer cultuur Is de stand vrü goed In andere streken staan ze veelal goed Perziken onder glas De stand is algemeen goed afwijklngen vormen eenigszins Groningen met goeden tot zeer goeden sUnd Noord Gelderiand Rijnland en de Maaskant met vrü goeden stand Perziken in den vollen grond De late voorJaarBontwikkeling is den perziken in den vollen grond zeer ten goede gekomen zoodat de stand dooreen genomen Iets beter dan goed is Vrij goed staan ze alleen in Noord Gelderiand Utrecht het Westland aan den Maaskant en in Noord Limburg Warmoezerijgewassen Voor de warmoeze gewassen ziet men in de meeste streken verlangend naar regen uit In de noordelijke provinciën wordt deze inzonderheid gewenscht voor vroege aardappelen en knolgewassen die op In het voorjaar omgespltten of geploegden Welgrond staan NoordBrabant en Limburg hebben tijdlf voldoende regen gehad om schade door droogte te voorkomen De bloei der tuinboonen had in NoordHolland een minder gunstig verioop door t droge zonnige weer dat evenwel ten goede kwam aan den groei van de stokboonwi en de augurken Tot de gewassen die het meest onder de drjogte lyden behooren de aardbeien vooral de eenjarige planten de vruchten blijven klein van stuk Inzonderheid in Kennemerland wordt deze cultuur bijzonder getroffen terwijl daarnaast de droogte als tweede nadeelige factor de rups in ongekende mate Is opgetreden Onderglas Komko mm er fl Thze staan uitmuntend te Veur e o zeer goed in de Overbetuwe het Rijfc van Nijmegen te Gouda Tomaten De stand dor tomaten is als volgt zeer goed in de Overbetuwe het Bijk van Nijmegen te Gouda e d in het West de IBe eeuw de gemeente aan overeenkomst heeft uungegaun met den toeninuhgen bewoner van het buin van Chrlstemten betreffende het onderhoud van dat gedeelte van den weg en die avereenkomat is oveivegaan op all valgtnde eigenaren van dat huls Het onderhoud van de ophooging waarom het hier gaat iKtrust blijkens de mededeeling van den vooriltter niet bij de gemeente maar by den eigenaar van genoemd huls Het reaultaat der discussie was dat aan deze saak allo aandacht zal worden gewijd en t adres gesteld werd in handen van B en W ter afdoening Het Is te wcnachen dat de wegverbeterinf die daar zeer noodig Is niet te lang op aich laat wachten d z iNiH eiUe voor hH dbii tinai TM 7 ïoin iiili mliB Slattii Viiri uhMI l IhihI gueitg t iitifd in al M ilirifi gtnlnirefi li l l maanden voor oen tiller tor Uwltig It tthMReU d öp dl S relnrle dtcei tm ule m dat voomteld KolU r tex Invortïerlikg h loeg Mniul ii aan dm GoiiHH nli onivHnger lüudu don It Juni l th Bttiymiester m WelhouAen V W V S D VhLUK I De Semtaria M VAN Dl R VLUil BURGKHKhSTi U m WKTHOUDEilfl van GOUDA INRICHTINGEN WK LKE Qt VAAH SCHADE OF UINDl R KUNNEN VMtOOHZAKEN Galet op de artt ü en 7 d r llindurwet Gouda Vooruit Het is een vaststaand vorachünsel dat op een regonachtige avond ook al is het midden in da Bomer men altqd in een üiosooop een welbMette zaai aal vinden £ n even vaststaand is het dat juiste in het slappe seizoen de Directies van dergelgkeinriohtingen juiit door de kense van nitstekendo nummers bet publiek trachten te lokken Het boofdnummer van deze week Ue stryd om de diamanten ii md spannend drama dat ons in een uur tyds door alle werelddealen voert waar zonder ophouden de jacht op het kostbare kleinood wordt voortgezet Een bijzonder mooie opname van verschillende bloesems en een interesant oorlogsjournaal benevens een tweetal echt komuoho films vormen een zeer amosanto volmaking van het programma We mogen niet verzuimen in t bijzonder de explicatie te noemen Deze is werkelijk uitstekend verzorgd Kinddipioma C mservatorium Heden behaalde de heer Jaap Spaanderman het einddiploma piano cum laude aan het Conservatorium te Amsterdam Brengen ter algemeene kennis dat op de Roor arie ter vIhIc zijn gelogd de verzooken met bijlagen van N MoKeaKlorff te Houda oiii verguivniug tot Iw t nilliit dien zijner l T aandi Iluldeiiizoiitt iij en Igr plautH an Iniiilen haar en velile dut bijlMMiw van een p rcüel üViHweiw idHVoiilerlj lu te rieliteu in het perceel Al f ui aan ile KorunnelkMloot No W kat ifitraaJ bekmt Söctie A No iSH J f Duchateauf ie ïouda om vergunning tot het opnelitiii van eene Koekboikkenj In liet peroei l gele ili nan den Zwarten weg No 7 kada iraal bekejul Sectie K No IIÖÜ dst op Dinadftg den 3 Jtill 1 H7 des namtd a ten 1 ore op het Raadbols gel ohedd U om bezwaren tegen de gevraagde vergunningen in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake Ingekomen schrifturen kan worden kennia genomen De aandacht wordt eor op geveetlgd dat volgene de bestaande jurii rudientie niet tot beroep gerechtigd sijn zij dia niet overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het Gemoentebeetuur of een ol moer zljaer leden zijn vereobenen ten einde hunne bezwaren uMadeUof toe te Uohteo tioudïi h n h Juni 1917 BurgieineesleT en Wethouders voorno nd c w VAN D vi LDi i h Du Secretarie M VAN DER VEUR Nieuwe Abonné s Zii die xioh met inoang an I Juli a voop minetene één kwartaal abonnearen op dit blad ont ana n de tot dien datum vereohljnende nummera gratie Da abonnamentaprija bedraagtoveral waar da bexorging door daloopera geaohiedt i f 1 23 per 3 maanden oi 10 cent per week Mat het alMuetreerd Zondageblad f 1 75 per 3 maanden of 14 cent per week PV Abonnementen wcn den dagell ka aangenomen aan het Bureau van dit blad en door de eptegenwoordigera en loopere BOSKOOP TeraardebesteUlng D A Koster Van Hotel Klaassen woei gisteren de vlag van de Ned Pomologische Vereenigtng half stok de leden der vereeniging wareh er in een buitengewone vergadering bijeengekomen voor de teraardebestetling van het stoffelijk overschot van den eerevoorzit ter den heer D A Koster Te ongeveer kwart na twee werd de vergadering geopend door den heer J H Van Nes den voorzitter Deze heririnerde aan het speciale doel de droeve plechtigheid waarvoor deze vergadering b ngekomen wus Wie had zei spr kunoen vermoeden toMi wu den heer D A Koster in Decwnber j l tot onzen eere voorzitter benoemden dat bij ona al zoo spoedig zoU gaan verlaten HÜ was een stoere krachtige werker met vele uitstekende capacheitert niet alleen voor onze vereeniging maar ook voor geheel Boskoop HÜ deed veel goeds en toonde zich altijd een beste brave kerel STADSMËUWS GOUDA 19 Juni 1917 De Hurgemeester Gisteravond is in den toeatand van den burgemeester een lichte verbetering waargenomen die ook vanmorgen nog kon worden geconstateerd Niettemin blyft de toestand van den patiënt zeer ernstig De secretaris de heer J Dijkhuis las daarop het volgende schrijven van rouwbeklag voor dat aan de weduwe en de familie werd Verzonden De Pomologische Vereeniging in vergadering bijeen betuigt u bij dezen hare oprechte deelneming in het smartelijk verlies van uw geliefden Echtgenoot en Vad Diep betreurt de Vereeniging het verlies van haar hooggeachten Eere Voorzitter aUB UdJBf UdjI I A U BD JA91U dfp USUI 3p Onderhandsche aanbesteding Aan de N V tot Aanneming van Werken voorheen H J Nederhorst alhier is bij onderhandscbo aanbesteding opgedragen het uitbreiden der Flateelb akker ij Zuid Hollftnd 2e gedeelte alhier voor de som van f30 980 onvermoeid zijn beate krachten aan de vereeniging heeft gegeven en haar tot groot aanzien heeft gebracht Schoolreisje De leerlingen van de Meisjesschool hoofd Mej Snoep uitgezonderd die van de laagste klasse maken heden een schoolreisje naar Amsterdam Vanmorgen te 7 uur vertrokken zij van hier en vanavond te 7 uur zullen zij terugkeeren Zijn vele werken zoo onbaatzuchtig en belangeloos verricht ten voordeele van den Boskoopschen tuinbouw zullen steeds met bewondering en eerbied worden herdacht en zijn onvermoeide ijver zal allen ten voordeel strekken Hy ruste zacht De vergadering werd daarop gesloten Te ongeveer half vier vertrok de plechtige stoet van het sterfhuis de ryk met kransen getooide lijkwagen gevolgd door vier rijtuigen waarachter de leden der Pomologische Vereeniging zich schaarden Toen men op de begraafplaats was aangekomen en de eikenhouten kist in de geopende groeve was neergelaten nam de heer J H van Nes het woold De verbindingsweg StoIwljkeniloiB Gmidt Door de N V R Slegt s Graan en Meelhandel te Stolwijkersluis Job Dessing Co N V Goudsch Goederenvervoer v h Boon Co J A C Usselstijn allen te Gouda en J van der Heer te Gouderak allen belanghebbenden bij een goeden verkeersweg van en naar Gouda is Vrijdag aan den Raad een adres ingezonden waarin wordt gezegd dat de verbindingsweg tusschen Stolwijkersluis en Gouda bij het café van den heer 1 Chrlstensen dringend verbetering behoeft daar mot de laatste verhooging der IJsseldijk de bovenbedoelde straatweg zeer steil Is bijgewerkt en dat dientengevolge de beladen vrachtwagens bezwaarlijk die hoogte kunnen opkomen waardoor meerdere malen schade aan wagens wordt toegebracht Adressanten verzoeken afdoende maatregelen daarvoor te nemen Door den voonitter werd voorgesteld dit adres te stellen in handen van B en W ter afdoening waarop de heer Jongenburger een praeadvles van B en W verzocht opdat deze aangelegenheid door den Baad zou worden afgedaan Uit de hierop gevolgde discussie waaraan ook door den heer Van Galen werd deelgenomen bleek dat blijkens de archieven In Niemand had verwacht zei spr dat wij nu reeds bij elkaar zouden moeten komen om den man dien wij in de laatste vergadering van onze vereeniging in December 1916 tot onzen eere voorzitter benoemden naar zyn laatste rusttJlaats te geleiden Hij heeft het teeken van zijn waardigheid den zilveren hamer zelfs niet mogen zien omdat den laatsten tijd de emoties henr bespaard moesten worden Maar spr hoopte dat de familie den hamer wil bewaren als een bewys van de hoogachting die de leden der Pom Ver den overledene toedroegen Wat hij voor de vereeniging gedaan heeft wat h j voor haar geweest is weten Wy allen zei spr Gedurende zijn vijftienjarig voorzitterschap verdubbelde het aantal leden De eerste groote bloemententoonstelUng in April 1911 ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan onzer vereeniging gehouden waarvan de roem ver buit onze grenzen ging was grootendeels zijn werk en H M de Koningin waardeerde zü arbeid door hem de Oranje Nassau orde te verleenen Als mensch was hij een nobele figuur een beate brave kerel die ook de goede eigenschappen in anderen volkomen wist te waardeeren Een groote troost heeft hij echtN achtergelaten de herinnering aan em liefhebbend echtgenoot en een zorgzame