Goudsche Courant, woensdag 20 juni 1917

Oail HreM rd i F $ 8WARTW0UT DE HOOG WsdumiMr Tto M A van Kampkn KN CONSTANCE BURGERSDIJK Gouda 20 Juai 1917 128S 10 50e Jaargang DUITSCH7 Dultsclie Taal en Conversatie MiVII 0AKKKII NlKUBIJKR VfMft wc eni i ki der t ea oordlga voor tcritond of mei 1 Au o iui ttB 1611 11 Noodhulp Of Dienstbode als Meid alleen Oil lAFEBER a r Dultooh N o C J Houtmansgracht 19 OOUDA Gevraagd voor direet tijdeijjii Persooee voor lichte kcntoorarbeid ichrijfwerk de gêwcnicht in de vonduren Brlevea onder No 1614 Bureau GoudKhe Courant Markt 31 12 Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsche Courant toeaa tueee DM dTert iiil kosten sleekb b rooraitbcullDg 1 5 regel f 0 26 voor elke regel moer 5 oent Opgaaf nitsmitend aan het SLOOPING TE KOOP b j INSCHRUVINO dt Mluliikc SLOOriNO vin den lagan Molan liiii I uiii IJl l vnl niflreii wwigt en IHK7 g K rt Ti errf uit Kranwhe kuiioinu ii liu emaoikt bi n ii vtiliNla Irk dfii enriog van 70 71 Aoor het IkmikaplKel aan lm hyer altfvMHiiu He kloW miO wnRen isijn giroott a iiig boord en tloorgt tiagd wor h i wWk vftvk fl weken Uirtti ü l BNOBLAND V r o u w 4MI k i e rt r e o h t Bij lU voorzt liiig vKn dle InvudHtaffln ovtT k rtwet U vil h lAgerlwri het lM rl il van vronwifikii irecht Hi M 5 legvii K Mi mmen aftng iionnii i Nuler dtig n diei voor vrouwenkle nolri tcïmlien waren Llo vdi i rgie 1j w iJaiKoiir Awqulih MoKenna ave hur liéll I TOllwro ÖSnioti feoll Lonjc 1 uke I ll Kiiiith dl mee pd Tl 4d vem dte inlnlsi4 r4 f4t ii d u met ja Zoo ook alle l4 l ii At aTlM4Air iM irtii Uerlln vn an iKre naUonaJiHttn Hij do iMiraailmagtng verkUardi dw roorzilUT d ti Il wiiendwnitit vati WarJ ü il de IrnvMrtniff vB i hvi vro nv iJ l rei i an v ii vitikttHtKimékig e hRnk 4l c te niakw al j buH n d orde Hftiiïtmrv tak den tlirnak m t ila aïiwmihnmiit en li t iii t lidit lilen op de gToo e rol Idle de vrouw In tlwi oorlog gwpet Wen waoriiie aij lip fltttiirwiHit Allnlnler iknilh Et 4de imder ge4a h bt hij t fïCr T dial onvw liHWg o Hl U ff n Ifti vronwcfnkipWieofit wfw o tiM de vixnirtcn lianaHteni zouden knjgfni Wiuion vocnii aan dM Wi ihiidieiljk waw dot het iiuhwtriivle vraag tiUt nw ier dian ook na de oorlogMervarïngfwi een vrouwenvraagRtuk zon zl n welkn oplonblnit n tt toor mtv ult ilult ni l kwr manl ft gfiozen parletnimt kon beatia t wor Mond no iiikl e liW i M om d natie va iiMwiiwïi i n vrouwen te plltwn D natiPM liisiond n uit burgers en eonffcr liHirJewt rkStig vaw de biirffprea tfn wart een land huipHoOB Veil zelik dnt tiet vroiiwenl i wr Tht frted rou werkm tot n goe r V titkg en l tvre ktihf4d van hc volk ovw kiiii regnvirinff t Ward étt A tem altfte nog em poftnf pin verteRenwoonliger van db ewitan k rM Hit iM toogdt iht TKK dxake41 tÜAd van p tï nf rnufvini ontkende itet f fi p rti floor dii n oorlog iiie iij z kt wa en uitte liet gekKtf iilM de m oratelpemle ine rdier leSd van hei leger tegi t a vtmnderlim ran ito PuMar BERIENWOUDE Auwijilot VRMDAO 22 JUNI i i dei t in t uur lalcverinl der ioKhnjvinfibiljellen vóór 29 lunl a bU den Secrelarli van den Pojder 1621 17 M C MOLENAAR Vanat beden verkrijgbaar 1609 i HOOIBOÜWBIER bij C i SCHEER Stolwijk SaCaVanOudheusden Co PIANO S ORGELS KUNSTSPELPIANO S L verin franco huif lan d Garantie biilijkeprijaaa Spwlalileil SMnaaii Tarhuran taparaaraa 917 10 Dia H B WaBanstrMtlll T l 82a Varkrijtbaar bij L J C BOUCHER Oen Haaf Drie Balansen w o dar Nedarlandache Bank Iheoreliich toe Éallehl en voortien van quinteaaeni van lietBoaUioadan f 2 S0 Scheta v b boekliouden I LSO Beide door J C TER BRUGGEN Laeraar Boekhouden 1016 U Adverteert in dit Blada dia vertwakl tijn door koorleen typhua influ Bia of dertaliike ondermijnendeBiekteo de 8 ii iUaoa bet middel dal hr ri de levcnaopgewekiheidieruibren t 1617 50 voor wie het er op aankomt de verloren kracbleo apocdil te heroveren wier eet IbM moet orden op ewebl die aan di lpen en verkwikkenden ilaap behoefte bebli hel middel dat u mei en zeker daaraan helpt il d Bantnlooae In gevallen van lenuwtivakte vooral na de influënxa typholde en der lïjke ondermijnende krankheden ecbrijf ik erc eld de Sangumoie voor In geen enkel level bleef sondcr uitwerking Haelicrt Bruisel Dr Pol Demade Van d Sangulooie behoeft gij geen Uk arAla ai a te gebruiken Tweemaal per dag aan eetlepel it voldoende Bij alle Apothektrt en go de Drogiiten SasgBtaoeal koal i ptrfl fl 50 de 611 18 12fl flS WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co De Ricmerairaat 2c4 Den Haag Ta Oonda Anton Coopi Wijditraat 29 Schoonhoven A N v Zcuen Boi Wed I Spruit l F Verkade WaddJoxveen A v d Heide Moordrecht J v Gennep T Xfiüièel word mwg k k dat cfe koping het ftitgitis di n aard van den huièigtii oorlog het wmMulHiüjk beërft ge cl t ditt If priiwetii van zijn laiidlH die Puitfdic nuiiien tui tltcJ vo r di f tlt f i ggen eft van mi aJ ilrlfcswhe wniUeeaiu ii dragen IngtwoJfpc dl beiiult heeft de koning i n iiMrki xnnt aian Aen h rlog van Teek mm graatioliap aan prin AleïftiKliiT van Tock v ii iiiarkit aat a n Louiti van Uatttivberg en et n markiMsaat an Mexandcir van lialtmlwrg vbtUhw dit uur v tootuh ieh maar z vr lelden i n I ngelftnlmian Maar bun aanwezigheid wi W over Turken i Arabieren over feHalw en Kopten ov r H V ri r on SoedaneiAM n M voeMp ij warwi er Overal waakte een onzilehtl aar oog De r Hirt va n het woroldlMiiBpaiMwnde Bri che lzerri i leinmcdiliMM aH tloor den druk van een vi l Je op een i jectrijielien knop Herkle clH tofwtH j B ptlwho groolen rokken voo 4 l fraai uitïffilwHte nwtiM hen voor de kairo ij lAWiviUiiaolie milllonnairH In tuxe siHomo biulen dsar re l wn pa tmet zijn gtwolg oHUUniWÜwi ondi r ïw volk dat h4 n tvT rieil g nastaard rdi ntrrtk oen glad ffeBdiorwi Aim Iaakaiwrh gv tleowwt eenvoudig in h grij ilvwl van AIh volk heiihen zl een veratarA laaldtinktmdhHd over zioh nmar de nke ttn w d eenvoud Hf Dat ie Ht mU Merker op toni hij iwe miT lalw In rok in wïlte datf naar het dlmir la een At vreeii d hng n paleizen aan ht t FjAj MMvpieii nikhlen rier Brittffl huu VTi nd iï in lie drawin roMj zat dith na 9 A kkig Dm W9H hrt geseiMcbaf waarnaar haar Imw ve rlangd WomH vwTolfd Élll Zeer mooie sollede meubelen als Tafelt Stoelen Kasten Spieffcla Schilderyen TheeUMa Bultetten Stqiaraeublemen gtm In leer en pclueh Boekenkasten Tweepersoons onbeslapcn VecrenbMlstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen ene ens nlles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf £ 17 50 Styikast f20 StyiUlel f 8 ao Spiegels f6 60 f 7 50 ens lanitHiiTM bmlnitiillKiidl Mt Rotterdam IV oodgedwoiigen moeton wjj de blikverpakking van onze COUVET CIGARETTEN door oarfoonen vervangen Deze veranderio brengt geen wiizifing in de UITGIFTE van onze BEKENDE PREMIE KUNSTGRAVURES Zie daarvoor de achterkant ran de doosjes P kwaiilsll bllin onvspandarcl N B Verznim niet onze bolangrflko mededealing aan de H H Winkelier ter insage te vragen Amsterdam COUVCt Mij Rottepdam NATIONilLE iüHlllfEKEEIIIEINII Kunstmestvoorziening Kapitaal f S OOO 000 Reserven f 750 000 43 EiaeN kamtoren in neoerlamo INCASSEERING De gelegenheid tot het doen van bestellingen op Superfosfaat Zwavelzure Ammoniakf Ohiliealpeter Ammoniak Super en Groentemest voor den oogst 1917 18 i THANS opengesteld en wordt ÓsslOten 1 Jull a S Iedereen die een of meerdere dezer meststoffen noodig heeft moet HU een aanvi aag indienen Aanvragen die te laat binnenkomen worden terzijde gelegd Voor inlichtingen rende men zich tot de erkende Eerstehandshandelaren wier namen zijn gepubliceerd in Staatscourant No 139 dd IG Juni 1917 of hunne tusschenhandelareu van Wissels en Kwitanties op Binnen en Buitenland 44 Blllllk m vlu EFFECTEN COUPONS CREDIETEN KÜNSTMEST COMMISSIE s Gravenhage 20 Juni 1917 ROHERDAM CANADA HYPOTHEEKBANK Rotterdania De BANK leeft uil B o PANDBRIEVEN A 90 2 o o Verkriiibaar Ie Glgda bij de NATIONALE BANKVEREENIGINO i de Hearan M I OOIER a Co en H H Effeclenh ndeiaren 1224 20 Pandbrieven In omloop ruim f 10 500 000 Een AUTOMOBIEL londer BENZINE il alljk aan Een modem kantoor zonder schrijfmachine Geen van beiden komen vooruit Daar het een toowel aia bel afider oiomeoleel acbaarach il moei ik ar U atlanl op niaken dal ik direct wit vooraaad lavarao kan Waarom xull U dui wachten op da uilvoerinl uwer order lOOrT foG BEDEN een UNOERWOOO REMiMOTON MOMAROH L C SMITH BROS SMITH PREMIER I ROYAL STANDARD ii of nis aadar EERSTE KLASSE mark 8CHRUFM ACHINE bij H H KAASHANDELAREN WAAGBILJETTEN en KOOPBRIEFJES ▼ rii van Zegel genoemd in de Mededeelin en der Nederl Vereeai in van KaathandeUren No 3 van 7 Juni 1917 i met eigen firma naam bedrultt en in boelcformaat gebonden levert spoedigst de bij LOUIS LORÜÉ ROTTERDAM DRUKSERU Van Hogendorpaplein I 1678 40 STOTTEREJf A BRINKMAN ZOON MARKT 31 TEL 82 geneaat het vao ouda bekende INSTITUUT AMAND v h D a Haag Proapectus gratii Betaling ni geneaing Billijk PeoiioD Ook icbridelljke Curiua tnet Toeitel een I voudig per poM te adreiieerea 1619 24 Eenig Depot van Thee uit het Magazyn van Ma RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Dete TbeeSn worden afgeleverd ia venegelde pakjei van vijf twee en een half eo féa Ned otkt met vermelding Tan Nommer en Priji vooraien van volgena de Wel gedeponeerd Merk Zich lol de uitvoering van Uwa gcterde orden aanbevelend J C BUL voorkMB J BRBEBAART L S61 20 Miu kt s I INSTITUUT HENRI AMAND S aarTei PRIVAAT CURSUS en CONSULTBEHANDEUNG l Advlei over gence melhode aanbevolen door Dactoren Militaire Autoriteiten e a bevoegden Zoadaga gratia te aprekan ii baUtaanvrmg IVERGEE root landbemesting en tegen hooibroe i verkrijlbaar bij 1448 20 JOhaAaJ VOS GOa Nieuwe Haven 37 Woltepdam I BnergievDTmer voor Kinderen Zeniiwzwiakken enilersteUenden diooan vanaf aoc A Ca EDSnED A Een vertrouwd adres E voor bet maken en stoSteren S van MEUBELEN Is bq i N HESSING S Peperstraat 24 Gouda Billi e prfjsen prima mategS naai Reparatie aan alle menS beien DpAAI PIIXJIIIM ARNHEM 21 JunJ 8 uor Hei Schaakbord todWrvengadoring KlesvOTwaï Gouda 2 J 2 mr n m Gebouw Bouw oi Wooinfftoealclit OnderfltaiuteCouiliiis Bio Arm©naOTjl B eH Terioeken wij gmegejd tiiillc WodjeUng t nKgen ontvaiigeo van vwgadai ili m oonoerloi venMÜiöUjkli don ona om d e dan la oiue agenda te vennaUai Modevakscbool voor Gonda en omliggende plaatsen AusMloteii bil da verMililiif voor Modcv kKlioleii te araveaku Goedgekeurd bij Kon Besl 26 Aug 11 No 46 Oplaiilina fo Oostumière Coupeuse en Loeraresa Odli giligeiiliiM m HgH irinik Ie Inm ma WIUC ii lïOIICOIISIIS Abonneert U op dit Blad ah tilaahe DnkkmH A BRINKMAN 4 ZOON Goad Plaatsing van leerlingen Dinsdag en Donderdag aan de School Oouwe 10 DIr Dames v HEVZELENDOORN 0 13433 Donderdag dl Jani 1917 eovDscHË rnwum VERSCHIJNT DAGELIJKS i fcia ƒ BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNE fENTSrRUS i par kwiitaal I I 2S per week 10 cent met Zondafiblad per kwartaal f 1 75 per week 14 cent overal waar de becor ing per loopcr leichiedL Franco per poit per kwartfl l 1 1 50 met Zondajiblwl I i Abonnementen worden dafelijka ean enameo aan ons bureao MaaKT 31 GouoA bit enae adenten den boekhandel en de poatkantoren ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorenda let den beaorikrinll 15 re eia I 0 55 elk reaal moer 10 10 Bit drie acbtereenvolleoda plaatsingen worde deia tefen twee berekrad Van bulten Gouda e dan baaorckring 1 5 re£eis l 0 80 clka retel meer f O IS INGRZONDEN HBDKDEELINOEN 1 4 ra ak I OS alka raaal aaar 1 Slll Op de voorpagtoa dubbel larieL Gewone ad ananiit mi in aaiMul i m Jwléalinsaw bij i prijs Groola lellen en ruide naar plaataniiml aaa M vMaak KLEINE AOVKRTENTltN aa vta ra aai aa h diM koop ea verkoop buar i v bua I 5 ia b 0 25 alk laaal i bautios Maaiau gnotaa 10 rajda Baa i jawaeiaiasa 5 i Telefoon Interc 82 Telefoon latere 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON van PoHtieken dat de groote kapitalisten van Amerika de oorlogsverklaring van Wilson hebben uitgelokt Amerika wordt op het oogenblik door Morgan en Wallstreet geregeerd Een dochter van Wilson heeft haar man in deze kringen gevonden Wilson het zich onophoudeiyk meer door de belanger der kapitalisten leiden Een tyd lang is men ook bang geweest dat Rusland met Duftschland n afconderiyken vrede zou sluiten en dat Amerika dit by de geallieerden in verband met de wapenlevermgen geplaatste kapitaal zou verliezen ala Duitschland overwinnaar bleef Deze kapitaÜHtenrorgen oefenden ten slotte op Wilson dermate invloed uit dat hy het land in den oorlog dreef Da Amerikaansche socialisten z n onzydlg Zy wenschen een vrede zonder overwinnaar maar vooral een vrede die het internationale protetariEkat ten goede mogen komen Volgens de Corriero della Sera heeft de Italiaansche regeermg besloten in geen geval pussen voor Stockholm af te geven Het doet eenigszins eigenaardig aan het oordeel van de Italiaansche regeering te hooren omtrent het manifest dat de voorloopige Russische regeering in zake het ooriogsdoel tot de Ruaslsche burgers gericht heeft Het zün natuuriyk de mooiite frazen en ais zoodanig valt er niets op af te dingen Doch brutaal lykt ona wel de bewering Wat Italië betreft het is vrywillig in den oorlog gegaan voor de triumf van heilige beginselen en het bevrijden der verdrukte volken en de veiligheid zijner onafhankeiykheid Elke gedachte aan verovering of overheerschlng ii van zijn politiek uitgeBloten Als men dan weet waarom Italië inderdaad ten oorlog trok als men dat hoorthoe het reeds nu probeert zyn aandeel alvast binnen te krygen zoo happig dat Engeland het op de grypgrage vingert moettikken doet zoo n verklaring wel wat belacheiyk aan achen oprukten lang genoeg tegenstand te bieden tot de tunnels en bruggen vornield fkunden worden De auto leed met een vaart van CO K IVI midden in den nacht de stations binnen de Prwische soldaten sprongen eruit namen de verbaftBtlo gendarmes gevangen bemachtigde de telefoon en namen dadelijk maatregelen Wn te verhinderen dat het volgende station gewaarschuwd zou worden De ontplofbare stoffen die men klaar vomi liggen om de tunnels te vernielen en de lyn onbruikbaar te maken werden eenvoudig verwijderd Op da hoogvialcte van Asiago En gelscha Amapiicaanscha sociaiistan in Stockiioinn Vpou wankiaapaclit in Engaiand ONS ÖVEHJEICHT Een Italiaansche aanval is losg ekomen op het Tiroolsche front op de hoo lakte van de zeven gemeenten Het roffelvtiur bereikte gedurende den nacht van Dinsdag op Woensdag zulk een heftigheid dat het in de bergen van heel Zuid Tirol weerklonk De berichten over de eerste resultaten komen van Weensche en Italiaansche zijde De Oostenrijkers beweren dat de terreinwinst nihil ifl De Italianen melden W vorderen aan eenige stukken van het front berokkenden den vyand hoogst ernstige verliezen en ontrukten hem de vervaarlijke atellingen in de streek van den berg Ortigara met inbegrip van den top Wü maakten 936 gevangenen o w 74 officieren T al van onze luchtsmaldeelen hebben met het geschut meegewerkt door vele bommen te werpen op de spoorl nen vlak achter de vijandelgke linies Ze keerden onver let in hun kampen terug Vermoedelük is de slag nog aan den Rang De E gelschen vertellen dat zü na een zwaar bombardement de posten beoosten Monchy Ie Preux vanwaar hun voorhoodeafdeelingen 18 dezer moesten terugtrek ken bobben hersteld De Duitschers hebben v66r de Vlaamsche kust drie vijandelijke vliegtuigen neergeBchot i Emi Engelsche torpedoboot is in den grond geboord en de bemanning gevangen genomen D Bngelschen geven nu ala reden waarom zij tan O van de Stroema verschillende dorpen ontruimden op dat het moeraakoortaseizoen begint Opnieuw heeft de Amerikaanache schatkist aan Engeland 35 mlUioen dollars geleend De Momingpoat verneemt uit Washington nadere bijzonderheden ovefrde nieuwe Amerikaansche vliegmachine die thans naar het ontwerp van een der grootste automobiel bouwera van Amerika Havard Coffin gemaakt wordt Deze vliegmachine zal tot basis dienen voor een groote luchtvloot die zoo snel mogelijk in de Ver Staten ten behoeve van de geallieerden gereed gemaakt zal worden Haward Coffin die hd ia van den raad voor landsverdediging heeft van de Engelsche Franache en Italiaansche departementen van oorlog de teekeningen gekregen van de gevechtsmachines dier landen en hij heeft met behulp daarvan een nieuwe machine ontworpen die elke andere moet overtreffen door groote 1 am eid stiigkracht en buitengewone bewe gelijkheid Uit Stockholm wordt bericht dat de Nederlandsch Skandinaviache socialistische commissie den iSden dezer een voorloopige samenspreking met JuUua West vertegenwoordigervan de meerderheid der Engelsche socialisten heeft gehad die vergezeld was door Thompson den hoofdredacteur van de Clarion Een overzicht van fc opvattingen van de meerderheid en de nïinderheid der Engelsche party wordt door de algemeene vertegenwoordigingïnog uitgewerkt Niettemin deed West ree eenige mededeel ingen over de houding van de Engelsche meerderheid ten aanzien van sommige voor de Engelschen beslissende vraagstukken Dienvolgens is de Engelsche meerderheid voor het herstel van de onafhankelijkheid van België benevens ontruiming van NoordFrankryk en den wederopbouw van die gebieden op kosten van de mogendheid die ie thans bezet houdt verder voor een vereenigd onafhankelijk Polen volledige geïykstelUng van alle nat Malit itcn in Oostenrük Hongarije welkp democratiseering zy als een eerste voorwaarde voor de duurzaamheid van den vrede beschouwt D e Engelsche socialisten en arbeiders achten de vraag wie de schuld heeft gehad aan het uitbreken van den oorlog bijzonder belangryk en de oprichting van een boven de staten gestelde macht tot voorkoming van nieuwe botsingen noodig De Fabian Society heeft een volledig plan voor al deze dingen ontworpen Ten slotte zijn de Engelsche socialistische en arbeidersbeweging gekant tegen een economischen oorlog na het sluiten van den vrede Een telegram van een Duitsch nieuwsbureau uit Stockholm lijkt nogal sterk gekleurd De drie Amerikaansche afgevaardigden Goldfarb Reinstein en Davidowitsch zijn Dinsdag in de vergadering der socialistische commissie verschenen Ze hetben daar de Amerikaansche regeering hun passen geweigerd had onder schokkende omstandigheden Amerika veriaten Goldfarb heeft een schriftelijke verklaring der Amerikaansche Socialist Party de grootste van de twee Amerikaansche partijen by zich Reinstein zeide tegen eej lnedewerker De grootste automobiel fabrieken van de Ver Staten zullen voor den bouw dezer vliegtuigen ingericht worden en de bouw van luxeauto s thail een weeldeartikel en geen oorlogsnQodzakel kheid zal voorloo pig aanmerkeiyk worden ingekrompen I De correspondent van een Engelsch blad meldt d d 14 dezer uit de Grieksche stad Volo De bezetting van Volo door de Fran schen is met nog grooter snelheid geschied dan die van Elaasona en Larissa en met dezelfde stoutmoedigheid De stad was een koningsgezind middelpunt en vroeger een van de voornaamste bases voor de voorziening van Duitsche duikbooten Een krachtdadig optreden was daarom noodig De Fransche bataljonscommandant wachtte j niet tot zijn voltallige strijdmacht aangekomen was maar rukte op en bezette de stad twaalf uur voor bevel was gegeven I om dat te doen De haast van den Franschen commandant was gerechtvaardigd De koiiingsgezinden hadden twee dagen eerder vergaderingen tegen de geallieerden gehouden De reservisten verzamelden zich In de atad en p nioonlijke bedreigingen bereikten den Fransehen consul Dat de dagen rust g voorby gingen was vermoedelijk te danken a in de komst van een Engelsch in een hulpkrJser veranderd koopvaard iuchip in de haven BUITENLAND8CH NIEUWS DUITSCBLANa W rkdwang De lriirgfïiin j er van inKrf lmi hf fl openlijk iH iend gomaakt dat hij liii do laflilivte vüonaadiojHii iidirg van aardftim U n heed waarfienonwn dal vl l ollnienvrouwfni nifrtig en wcrkelonw ihiil ltUTi HrW l dlü oog i door onKriud inigt ve ikt tr word fOi dk boi ïen gcxti w rkkiiiioliUïi lM4 ben om dt e plaa hooF ijk te iH ritrljdeai Hij v rzoekt d n bo p n op to g ven hoevenl vrouwflijke hulp ze üOoAhfc iK Wrt a n iltli Ïd vrouwe lot werken diwiivgen on zoo ze ulk wi lffftpn hun ullkt v Tlng inlioiiJen Weer tot kanon D bero iïdiKe z rklok van den Keul va on i uit che tltoU De zedeiyke uitwerking van die aankomst was heel groot Op den avond dat het schip binnenviel hielden de koningsgeEinden een bvjeenkomst buiten een koffiehuis aan de kade waarbij opruiende toespraken gehouden en de geallieerden voor honden uitgemaakt werden Plotseling viel e n schitterend zoeklicht op de kads waaibij ieders gezicht zichbaar werd De meest verwoede sprekers slopen daarop Ijlings weg Dat zoeklicht was toen mec ter van d n toestand Latere pogingen om bijeenkomsten te houden mislukten door het spel an het zoeklicht dat zelfs d uiterste elementen bij een vergadering aar leiding gaf eerbiedig den hoed af te nemen Het Fransche bataljon dat Volo het eerst bezette is hetzelfde dat de geheele spoorHjn an Ekaterini tot dicht by Lariss i in l ezit genomen had De bataljonscomman dane on vijftien uitgelezen manj bappen waren te middernacht met een vrachtauto vertrokken Alle stations langs de Hjn werden door koningsgezinde gendaimes be waakt tie bevel hadden om als de Fran toi fh n horizon relkeiule zaïidUtiinen ver lijfd in zijn Iwuvels til dailw e aal iwGi flg el licht over de otieuidige eenïoamhfïd Vm in dit titlw uur vroi hij deh met pioi t ilinge verl azing nf hm je dot werktttijk De wraff luitenant Merker ttit AlfJi iiï aau de Uer pHtra e die hhT vrij aU een vorwt leeft die uitt e ii lord en ovcinlgenfl niet de hloeiii van BrUtauuiö onu at ixm onafhankelijk luier ii ver iir nifW Het whh zoo onwaarwchi ilijit nw n wa niet voor niW in lu t land van ie Hulzt ïid en ttii Naoiit In het rijfe der on ler ii 1 n hoeveej wonderen fa j n diiar nog aoluer aaji gtiMi zijde vMvden drempel van KueE de paiinen van Indit tk pagtxhm van Idna de werclJ wBiH zoo rnini zoo ruim Maar den eerwien April V moigt zeven uur tond liet bataljon mti ht front daar MergHtrasHc geriixï om aiui tu vangen iiH t zl exercdtic i n aan diMi rwi itervieugel van dw tw wiW afdoeling vun te B4 htt te comi agïiie i4ond In de houding KoJiel in de hand lie wr te luitenant Merkiir n vooraan ka t oin llrcu pe hel hoofdl voornllge o ten oui lU i eti of andlere rout te ontdfJtken Nu lubUonnnt u zit het verlof w or n tn de IwImi P IJe hffliwd wat wlat Sp gwxle flrenipo eigwmlljk van d werckïi Mum bij wins dl md rdlPre l n vremi Ix Crlp een nKvrdero HeJiinit Merkwr wei dtoevig gt emdl hoe meer de dui tU rni zleh over le woeati ver reltWc Hij hul te ziyh biiivcretwl in zijn yu tiwirukt zat hij in wn ho k Het werdi gehi cj naidil n daarop plotselin hekb r lieiit en gewehWg fltation Ra tmï g woel l uïro Bulten in dt n bonten nacht der iWaten ht l kleur igiewlrwar van het CkWeu Op Het inaakt h t leven zoo vrjj mi li 4it In daarvoor inwien anderen het geld verdienen Ja de mensolien h bben lift gonakköiijk Pat wttPdt vaawM Uöprek nö gievour deii 1 r wordt geeu Snikte oViV ge maakt Nu en jt ui öohoonpapaatju atuurt maar aiuyii vrootijk dio dmlib ltjeH over Ja Dat wil zeggy n ïn d i n laat l Ftten lijd hJ te grof wilden wij het niet bij hen maken Ho © heb je het dwi t innakl I Nu waarvoor heeit een menerJi dan zipi eauHet 7 H UiUenant Merker droomeïüg nat wproifk jtHiii aaui I n wat flink ook Maar döt i tajh oiitzpttentf lichtzinnig f H OU inj andieren linlitzlnnig zijn die er vivn moMeii ii ven Maar wif Wat denk je dan dat d paar stuivers pente die hel oplflvrrt iets Meekenen op ons aafrli j4H budget t TB enm pr dipi toeMgc van iiifm Bolioonvnder Dat 1 loeti et n vorm voorftolirUt Zoo U al f hij ona Mi Iwfi aotiter pruVkctdtaad cti a aluititigen van ijzi idfraad O wat moet het hL Tli zijn eene een vnj mnu lo zijn Wat Iti dtet voor groen In de woofftijn Ismatial Dronmnol dian riiopt Ik aan land Het ga e go 4 Orop ntorJer aJ jihnar ziet Vaarwel Laiigzaeaii retd do Ireón door de wo 9tiin Heinmit Merker zat a lwen m die eoupr Hij had aan de ene zijde de houten jnlIoeïi n voor hvt raam gw loit n om zifh tegfïi di lekende avtmtfaon te b rtcliennwi Aaiv den flrid r m kant za fmen de zM weer Maar een 2 van jode Nit ho4 IS got4 iHaX uvm jo giuw wecii ill i gariiBoen binnenJiaalt Dai M afkodti Je heat vuur KcTfiltje wat m er in jo g jP hoptüijk aii vlam varen ÏU hnut haaldn ï de HchoudcT ao er braiobt het gie prek op wat andW Piis na ha weedo ontliijt dut nu nM o luro pil uadwidit rtMxte lunoii en niot ineer tiffin hcictte Ivwain liij er op fAii weoffiofdlgo Hohaduw la over zijn frissche trekken Hij 8lo ig Ipuneml e In den acheepsaitoel d o h velooe gekjeette fdlah i gotle djc laugB de glooiing van liH scJiip gold a fftukkeu brood li toeweirppn on kgdie zuolitend hei et m böww o cr het on re Xog maar acht daigen Kurt dan ia bet niti Dan iff het wiM r loopen inO n tw diiiiolen thui liaar zul jc je Rlijve heem wel weer It ereu Imigcn knikte de jonig to Jo hebt er be ioefte aaüi Nt n zoo bedoel ik hit ook niet Liiiwen wil ik In t geheel niet Alie n dat timi niPt d miiisfat voorkeur kan dotn gielden voor wat nwit zo willen Joeii Dat nifti altijdi een dozijn n oasehfin aan lïen hals hwft Edlilh iJ daarin Koo grappig Dot wil 7 m het fe eBg ilijk in het gtA M niet grappig bi ittriand dio in 1 ng laml gebor4 iii en opge Ood ia Wij zijn nu tooii bijna een jaar ge irwuwdt Maaj lu t b mij noginiet gelukt haar het Iwgrip nioordtore bij te bnngf n hcizij man ol vrouw Voor Ikaar zipi alle aohtbaro i en 61ievi aan elkaar gtii leen een heeft voorr ing Ikpven dtn aniJpT Alleen db daince g an voor die beep i Dat la ook die g t t hier in Cairo In do kringen waar wij orlöoereo Het Is iele iKiHoogewoon prtHtigs Feuilleton Zijn Engelsche Vrouw Naw het Dui h dw RUDOLF STUATZ Geautorlfleerdte UUg v beweirltt door Mevr J P WtSSk LINK VAN 110S6UM Nadruk vwrbodea 44 In JO moedertaal een hicller KrftiiHe zei d zeeofficier m t nadlruk Waarom aprty je geen DuiWc IWmiit Wij zi n hier loölï op DuU i en bodieiu Zit je diaai aobtcn nirt onae zwartwit roodc vlag Ja ia vergieiJ mij het m alleen de vpiMoefato gcwoontot Ik g loof dat ik Mnds vier w aa gwn woord I uit jh M goeproken 0 A niPi met ja vrouw Keeu wen t je ojIb nien 7A o inld dei ond fir l n 4aöh n ia he i i ook goedi diat in i hem een echt l fft ken nm Dki kerels koken ook met wn t T ntwoorddie dn lJuili he zeiPo fiflScr droog Nu ja vaii lou standipuiit zekpr maar wij thuirt in het bimionland wij weten zoo goed eM niets van de 1 ngvlBchen Wij ondlerschatten hen onlaetlend Wij vonmen ooa göon juiet l egrip vaa de verhoudiingeii zelf nlai ala nifMi in I ugitilaod U Daar i veel ouder wotfach bij diat ondtv lit t stof is gk raakt Dat gieef ik dadu lijk loe Maar hter huiW Droinmelö jat ctot zijn kerclal I e aador glimlafrfite