Goudsche Courant, vrijdag 22 juni 1917

De VoHs Ztfr vwiiepBrt uit iatièved t diaiwI bisdug voiidl opstootjes plaaitthfedidea vMk em voor DuuUofaiaiui vijaa Ug kiuraktiur iut Hi xiUl van h i Duitw oonmilaat werd naar bcoeden gehaald OQ vtvutcrntitm Ingogooidi Ondor en groot tuinutt werd k MartHiltaise gezoDgfn Ook bctooglngtti Itaddit iii plaalevoor éa TuHische € a Oo teiirijksic con8ulB4 n m Duitwifao bo lfl Bi botsiik gen met de politie wecdmt 40 piNrBOiiongflftmiateerd V olgcnB een I tor te BurUn ontvangen olfioio i betfcili deutaDtBttreieruiB een op mecrdeiro duiz ndlen g ticliaUetmmigte er8t voor het hotei Beau Rivage waar zij op DuitBohtand algiaf ea vorvoigiefkA voor het Duitsche consulaat waar zij d rle kwartier kabaai maakte Met Btoenen werden vtfachebkene ruilen van bet giiH ouw ingeg04Md terwijl ttot wapicnbord naar iwne Ata w nd genaaild dooh do politie inaaJde het ilea dVuteir wedier aAiandlir laatete w rd in hechtenis genomen Dtf keizerlijke eTtegenw x riUgeT e Bern bratshl loodlra hij bericht ontvangen had het geJM urdi onniiddt llijk op ht t departement van UwtenlandlEKhe Zaken ter Hprake maar lO£n ontbrak eenF officieeie mediedoe4ing nogi Aannemende dat liet gelaaidlB waar wae gaf he dppart Tiient zijn leedwezen te k nnen V rdlu 3l6ip R n zijl voorbeliouden Da Duitaohe bladlc i ssija natuurlijk 7 er wpontwaaxdtgd Het Franechgeainde gedeeüte van de l evolking van Wt t Zwit orlandi ecbrijft de Koln Ztg hee t in de a B4reHoïf majui een aanleidlnig gevond cn oni dctnonstratiee tegen Dulteiohlaiidt op touw te zetten OpvaJlen ie het dbt dit aHofl zich kon atflpéieni zonder dat de politie met voldoendie kracht tussohenbeado kwain on dan wflhï het gt pcupcd nog wel oaüigcvoerd o a door een lid van éeiu grooien raad van Genere éus een officieele per tkwUibbcdd Maar In DiUbltsuHlandj loornt de Kola zal men deze uJLliair ng van haat niet vergeben Wij zaUen h t onthouden dat In dezen be ioek van Europa een polMielc dweepzieb volk woont waarop de Dultsche naam eenzdfde iiitwcrkkn heeli ais dk roode doek op en Üer Onnadlenkend hee t Duilsohiand zj i liefde ook aani dU gedeeite van Zwitserland giaichonkeu maar voortaan zaj tk ne landstreek het zonder de Duid ie lu fdi iiiooten flteJlen Een wig jammca Stel je nu voor dbt Zwitt ierlaiid ook no dte Ooetcnirijkwche en dlp TiirkKohe IloÜe vorlieM on dat de langlc rij liefde van de giMJI ieerdiiin nog volgt BUITBNLANDflCH NIETUWfl RUiLAMa Anarchie te Tom 8k Te Tonwk i i de staat van beleg afgekondigd naar aanleiding van de talrijk mounton en dieMallon Itegaen door iil3dadB ger dïo aiiiiu itJe haddicn ge tregea ea Ofxleir de Wapens waren geroepen en militante anarchisten M t hei ft kennlA gi kregen van de plannen tet wi raroenzweriag welke d plnndarini van bankte en wbikejn en d u moord hunner dSTeo jeuren ten de n had Meer den 1500 vrijgelatenen zijn opttieuw geaTTesteerdi iKHwenw 800 andore persenen in een wijk die gewoonlijk door nïLadadïgere l 6zo t wordt Kr had eeolg verzet pjoatij waarbij ongt veer 20 pereooen gedood en een aantal giP wo d werdeo DUITSCHLANa = Het levensonderhoud In D u i t sobland voorheea en tha Da Hhedn Weatf Ztg va 17 Juni wijst er op dat het de vad er en grootv der dtor tegenwoordig Dultsclier heel wat g n kk dijker zou zijn gevaiilen met de kidne rantsoenen toe te komen Hel vokgende sbatistlekjc gee t een overzicht van de geweldig stijging van het voedaelverbru per hoofd in Duiti ohlun l tarwe rogge gerat aftrdapp 1893 1913 90 9 147 7 80 1 ÜOO l k 19131914 95 5 153 1 103 700 1 k g Kog terker is het vleewchgepbrulk toegeaomen pee hoofd en per jaar bedrog Set 1816 17 3 k g In l9l2 wa s gv egea tot 62 3 k i In nog 0een honderd jaar ia dus het vJeeeohgebnilk bijna verdTievoud lgdi Het tedeiijke vleeschranlsoen van tegenwoor Hg komt onge eer overeen met den land van 1860 Waht ons dbiS silechls wf nlg Kjkt en wat wi on sdechtfl in oorlogstijd roeenen to Icunnen laten welge a lcn was voor otvze grootvaders dte gewone hoieveeiheid De Dulitflohie ziem e vereek e rlngsplioht tljdena den oorlog Het mag gienoegzaam bekend worden goaeht dM da Dultsohe Rijkaw regelende de jdektevepzekcrlngaplieht in het Duit sobe Rijk behoort tot het Ixwte wat er oj het gebied van sociaicF wetgeving In Europa lot stand la gHjraoht Mindw bek nd zoo I niet gehe onbokeiMl zijs echter de bepajiingwi die de Bondsraad tijdeiu den oorlog aan deze Ilijkswut heeft toegevoegd en die de ziekteverzekering plicht heWwn tiitgWireld over verBohilli nde oatégorietta van perwonen die voordien niet verzekertngjf plichlig waren VolgienA de tti awct zijn a41e ponwnen dte in DulLsohlaTHl bun bejigheden hebben zi4Atevflrzeitering pÜo3i ig oiiverschÜlig lot we o natfwittliteit zij beliooren Dit gold eoliter alleen voor hen die beweglngpvrijheid hadden Bij het uitbreKen van den oorlog werden vele onderdan i van vijandiili o landen in Duliwchlaod gelhiteraêeïidl of in hun beweging rrijbeid besnoeid m deze personen konden due niet langer la ziekiwerzek ringwpUchrigi worden bepohouwd Bij tesluit van 2 November 1916 lïeeft de Bondaraad eohler i epaaJd dat dease peirsonen ondanl den oorlogstoestand op het gebied dbir zldue ftpz erlng roet de DullBohe aiteiders ge4 jk zullen worden ge Wd zoodiat zij alle voordee en dezer rereenlglng wedter ai vóór don oorlog kutmea genieten Nadat de Dultsche troepw een gro gedeelte van het vijandelijk g l l il ImwI den beeei zo ten voie bewoners van deze gebledeiii vxMVraJ Poieu werk ia Dullaeh land Ook dwe arbeiders werden ziekteverzetwu ingisplicftitig Kn iensiaU e wa er nog een di de ffroep van vijandielijke bulletkiamdicrH o iM i sij dk zonder krljgsgovan ene w zyn p iMt van het Duit 8ohe tegerbt tuur ovar Duitnablaod werden gevoerd om duf te werk te worden gesteld vooral Bidgen en Franadiea l ae sedeporteerden wkv tot tHisdoor de I iteote en wat 4 VLriQede annex is iedarcn dato opn ieuw al a grijsedi en ondrageiijk wordt afgeechildlerdi zi bij beeoliüüking van 12 Fe4 ruari 1917 door den Bon lnwad eveneeaM ziekteverzek ringttplicjitlg geworden Voor krijg gevangtenen geidt de ziekteverzekeringN lc natuurlijk avenmin aia vooi de Duitsch troepen Ia geval van ziekite zorgt het legierbe ituur voor hen OrondwebteÜJfc strekt de ziefcterarzckeringtypliolit zicti rieolit uit over db arbeiders binwti de Duitsche ri cegrensen Na de verscliuivlng dezer grenzen kregen vele DulttKiiertf werk in het bezette gebied en d ee waren dus volgenA d Rijkswet niet vor ei eringiBi l ohÜg Ook hierin heelt de Bondüraad eohter voorzien en wel bij beéluit van 14 December 1916 waarbij bepaaid wordt dat Duitflcherfi dde in het bezette gebied b i DnIt ohe ondernemers ten beItoovo van leger of vloot wariten te en ziekte worden verzekerd aJs zij bij dezHfde werkaaamhedien binnen bet Duitsche rijksgebied tegen ziekte verze ierd zouden zijn Hetoelfdie gii34dt voor de onderd men van met Dullax iand verbonden en van neutrale landen Bij be t4iikklng van 24 Feimiarl 1917 heeft db Bondlwaad deze 1 opa4ingi ook uitgebreid over de DuitaeherR die in het bezette gebied i n v aderleindisotreni hulpdienst weriten FHANKBUK Naar de Fran eohe bladen berichten is aen liet Franiiche miniflterie ran Marine een o ïonderlijke aideeliing voor den duik bo oten Knlogi Ingeateldi Svftiont bij nach MorvoiUeiii du Vigas inl tot directe irge neraal van de ei afdeellng benoemd = De Hamburger Naohrlohton ovor de E x por tcenfr al oi De Haoilrurger NaMshriohten beepreeitt ill een hoofdartikel de Exportceatrale Na in het kort te tieibben aangegervcn wat dool en strekking van d t luindelsinslituut i waairl ij MinltPter Treub ten oiireditu miniüter van Qnanoiën en landbouw wordit genoemd vervolgt het blad Hot Mhijnt dat de Nederlondschs rogeering inet de e ultvoercentrale niet alteen een uit den drang der omstandiglieden voortgekomen Instituut in bet ieveiL wil roepon mJtor ook een leiddraad wil geven voor de later te voeren Nederlandsdlie handelspolilJek op intemaUonaoil gKridt en daaronii zijn de plannen der Nedorbuidsche regeering ook met het oog op do economiache verbou Ung tua rtjhen Nederiand en DuitMcihilaad n den oorlog ran belang Het blad haalt ter staiviog van dbze verondorfltelUiig eeiüge paanagee aan uit den brW vaa minister Treub aau do leddende perF ooniijkheden op handej scheepvaart en nljverboidsgebied ea concludeert daaruit De Nederlaadsclie regeering wil een iniiteliing in het leven roepen wier politiek erop gerloht zal zijn voornamelijk slechte dan uitvoerooueenten voor Holtandscho vroduoten te verleenen als het buibenytand inplaats van contante betaling de HoUandbohe leverantie betaalt met een tegenrleverantie van grondlsioHen en andere aj tikelen waarover het buileoland beschikt dus door bijvoorbeeld kolen kali ijzer en staal bouwmaterialen graan veevoeder en meatstoffen te leveren De ffoort der hier opgesonkle arlikcleii bowijtit dat de konKode Nederlandisclie i xportcentrale een dergelij ie politiek voornamelijk in twee rioirtlngcn zal moeten voeren nantedijk naar DuTteohland en naar Ingeland want Nedterland betrekt hoofdzakelijk uit DuitscbJand kolen ka ji ijzer en staal zoowel aJs vertlïtoffcn terwijl het bij dien aanvoer overzee van graan en andere levenskniddi en zoowel als van veovoodler en meateloHen afljankeÜjk ifl van ii ngeland Bij het voeren vani een eerli o en onpartijdige poiilick zai de Nederlandsdhe regeering voor een moelJi e en neteJige taak Btoaji Met nAme Duitsoliiland zal de ontwikkeling van du verhau Mngi tuaschen de kooiende xporlccnirale on de bijna niads het begi van den oorlog bestaande N O T scherp in het oog moeten houden De llattoljurger Naehriohten beschouwt don het plan van indnister Treub in verband met de toekouisligo hamdeldpolUielt der thnna strijdende partijen de Centrale M r enddeden ecner de FDtcnte aodkwzijds De NedertendBche rcjeeering wil deze ontwikkeling blijkbaar niet rustig afwachten maar zoo goed mogelijk voorbereid zijn op den eoonouiisbhen strijd na den oorlog oro geen gevaar te toopra tua chen befdo blokken in t gedrang t komen Vandaar de gedadrte een uitvoorcemtralo in t leven te roepen daar in en uitvoer nu eenmaaV zeer nauw verband houden nKt elkander Van DnitstAland s rtandpunt bealen is het stecbtsde vraag o deze ExportcentraJo bij allen gooden wil dien wij bij do Nederlandaohe regeering mioigen veroodieTSteJlen ook È raotJecii in staat zal zijn tegenover uitschland onpartijdig en zelfstandig op to treden want men tl de Nederlandöohe regeering onder het oog nK eten brengen dat Nederland reeds een lavoeroMitrale bezit in de N O T die na het opriditen van de voorgestelde Inetelling nog gedurende oorlog haar Tnge stdie karakter zoo snel mogelijk moet verlieaen en na het sluiUen van d en vro te in Ieder geval met de Exportcentrale moet worden saraeinge mo t n Hierbij dient er ochtw op te worden gelet dat alle buitenWindsche lavloeden worden ui wohakeld Maar de Hollanditche rc eerlng beeft niet aneen do regeling van den internatlonalen handel vasi Nederland op h oog zegt bet blad maar tevens traditzit een aantal problemen op b i gebied der binnen andsohe baodiclspofltiek op te lot flcm ea niet ia de laatste plaata zat minister Tr b ep en goede bron vul iitkomsten in hebben gmiiBib De ultiroer van Nederland beliep kort voor den oorlog 29 milliard guldeuL BIJ oentralLaatte van dpn uitvoer door hel rijk tm heffing van bijvowboeld 1 iiitvoerprende zou de regnering jaarlijks over ongeveer 2 tol 30 mUlioen giiklen nieuwe inkomsten besoliikken Met dese gelden zai de regeering na r in parlementaire kringen varluidt vowmamelijk de oatwikkeUn r van den Nedarlindecheo uitvoer bevorderen en ook zal dit de bervonalng van do Nederlatudsche contwlaire organisatie en het daaj am toevoecfti van een nmdiemoa hondelflLaUchtingwUenst niogeli maken In dit opztdit zal de xportcentrale tevene eeti middle tot jtpansie van den Nederlandscben handel en nijvertieid wordem Het blad bespreekt tenslotte de beide vooroaaniste motieven die de Nederlaodsohe rageertog hebben geleid bij het outwerp i van haar voonkonen door oentraliaatie van den uitvoer de poMtie van Nederland temidden van de militaire en eooQond 3Boi e worsteling der groote mogendheden te versterken en de Steeds moeUi ker wordende verzorging van bet land met aUew wat er noodig is beter te kunnen venukeren te n tot nu toe Bedde motieven zijn ongetwijfeld ger iitvaardigd en er is weinig tegen aan t voeren Het Is echter een econonriaoh niet onsevBaal en gewddig egcperiment dat de Nedterlandticlie regeering met haar rbdlcaail ingrij en in het wij ertakte netwerk van den Nederlandscfien handel op bet buitenland wil ondernemen en het meet worden a ewacht of de taotseonIrole op het eoooomdsclie leven in zijn geheel gunstig zal werken Ander ijde moet njogmaala de verwochtli worde uitgesproken dU dü Nedorlandiaciie regeering die tot bedien haar neutraliteit met oraoiakenbaar beleid heWt weten te band haven ook Ln haar nieuwe rol ais exporteur deao hoofdvoorwaarde voor eo goode nabuurschap met Dullsohland niet gal verwaarlooaen Cmsm UAATRBQEA N Aardappelen en groenten In den Haag i gieterenmidldiae eeoi vergadering van tuInderBi uit verSöhilJende rtreken de landB gebonden Lanigdtirlgo besprekingen werden gevoerd owr de telagênwoordSge regelingen door de verschillende Ut amen voor don verkoop gostóld Ia kraohtlge woorden werd gi pro rtoerd teglen de regeling ten opzlolitc van de aaxdiappejen waarbij do prijznu zijn vastgoateld die zoo werd gezegd het wroeten niet loonendi zullen maken Uit dtm warwinkel van besluiten ia ten fliotte niet wijs meer te worfbn Den I8en Juni moc iten de aardappelen vervwrd worden mits voorzien van oonsent den 19en kwam er weer de medededing dat het vervoer van do eeae gemeente Muxr de andere niet uwoht plaats hebben Wa aanvankelijk bepaald dat er van de aangevoerde hoeveeiheckn 50 pot voor he binnenlaDd en 50 pCt voor bot bulbenlaud mocht worden geveWdl ea dat de prlJMif Muden zi 11 omt voor het binoenlan4 16 Cent voor overzee m 18 oeut voor verlaod en dat voor de poter 9 cent voor het binnenland zou worden betaald toen mwt met veilen zou aianvang n kwam het leWoniadie beridit dat 75 voor het binnenland moeet worden beMcnvd De ojmierking werd gemaakt dat de adviseurs der re peering in Maart de tuinders geruAstelden mot de verklaring dat de ebeele aamdapoelTegeling in orde was lerwi nu hllpu dat dU niet zoo la i enparig waa men va i oordeel dU de teekfcrs voor deze prijzen ia geen geval zollen rooien welk standpunt aan de leden van de deabetreffend vereenigingen zal worden meegedeeld Met de groenteprijpien ia liet zoo werd ei gezegid al niet beter gesteld Al enwen verwierp men elke nieuwe regelingi in de o ertuigBng dat het ulteenloopen van de artikelen oen regeling niet toelaat maar in dk geval werd het nowlig geacht dai er hoogere prijzen zouden wordlL n betaald dan wol dat mm do kweekere gelegenheid ga zelf in te zouten of te db en In scherpe bewoordingen werd het optreden van dien Ncdari Tuinbouwraadbeorittoeord die met zijn adjrea deaer dhgen aan de Tweede Kamer verzonden eonigv maanden Ie laat zou zijn gekomen Aardappelen Te Amatardam werden gisteren in het geheel 260 A 300 Mkjes van H L nieuwe aardappelen aangeroerd meldt het Hbld Normaal is dat omstreeks dezen t d Amsterdun ongereer 6000 zak per dag consumeert Men houde by deze vergeiyklng echter in het oog dat de oogst door het gure voorjaar later is dan anders Als mm weet dat te Amsterdam ongeveer 1200 winkeliers z n die aardappelen verkoopen is het te begrypen dat een aanvoer van 300 zakjes voor de voorziening van de bevolking der hoofdstad van niet da minste beteekenia is Zooala uit de genoemde cijfers afgeleid kan worden hebben de meeste Amsterdamscbe winkeliers zelfs niet Mn cakje ontvangen Wat intusscfafln op de vergadering te fl Hage werd gezegd over de warwinkel van beeluiten is niet geheel onjuist AU voorbeeld kunnan we nog aanhalen dat giateren op de veilingen werd bekend gemaakt dat te Amsterdam Rotterdam en Den Haag niet gelost xou mogen worden londer de tegenwoordigheid van controelurs van de Groentencentrale Wie er echter nnmorgen aan het goederenatation van de H IJ S H waren geen controleurs Na eenig dralen is men toen maar geëindigd zonder hun aanwezigheid niemand begrUpt trouwens waarom die speciaal in de genoemde iteden vereischt wordt te lossen Aardappden In da vergadering van de AwsterdamBobe Aardhippelen Wiiikelierafvereefiiging werd éeeloten het volgende telegram te ZOTden aan den Minister van Lamibouw Het bestuur dw AnHterdHOSOhe aard appelen Wlnkeüersvereeniglng ersoekt Uwe Excellentie dringend al Ie veilingen v an nieuwe aarda ipelen open te Mien opdM ook winkelleTs door tuast tenkomat van een oemmiraaioaair kunnen koopen op A i vrije veiüngen met m ixJJUuiu nri BBn door Uwe 1 xc tentle gi ld De réfpeling vao de nieuwe aardappeleni oogv t 1910 door Uwe xceiientle getrc em heoft uttstekend gewerkit in bet belang van het Noderlandsche v zoodat wij llwe Eza zoo n zeKds regfièlDgi durven aan te bevelen Brandstof JV brantlstoffenoonitauaski te Hengelo lieetft zk h tot d n mtnlstier van landbouw gjeneoê met het verzoek maatragnlea te nemen om Ixwachen welke daarvoor in aanmerking komen oordeelkundig van het overtollige hout te ontdoen en dit als brandhout tegen billijken prij te distribueeren Het wittebrood Naar de N Ct vetmeemt zal da aiaimenstelling der bloero voor wittebrood Mn nenkort weer een wljzigJingi ondiergaan Het aardappeienmeel zal geheel of gedeeltelijk worden vervangen door niaiameel Er zijn reeda proeven mee genomen Het brood heeft een eenit in gele kleur Aardappelen oogst 1916 Naar bet Hbld njeldt zal geen distributie van regeeringtfwege meer plaats hebben De kledbe partijtjes dUe mlls 9Chh n hier en daar nog bij de boeren zipi kunnim tegeu de vaatgeslelde maocbmumprijzcn oodershandlB worden veakocht De regeering heelt alleen neg de beacdilkking over een partij die bestemd la naar 1 ngflland ui cevo o wordeni Be ScfaoepvasH en de Oniofl Schepen gerequireerd voor rifat Naar wij vemirmen zijn do vier naar Nederlandbchl Indie onderweg zijnde schepen Biouw Bocrwi Banka en Kan ean door de regeeringi gerequireerd om rijst te laden in Biriua 200dat voor November geen eouiSl schip van de Maatsoliaippij Nedterland in Nedlerlamdsch OostIndië oor Ned orlan iÉ zal laden De Boston Het Nederlflndrfohe Btoomsoblp Boeten een viaohtstoomBohip van de moatscliappij Nedlerland 1 bpdenmiddaig van Rangoon te IJmiiiden binnengekomen met oen volle lading rijst Gerap porteerd werd dat hot stoomschip ter hoogte van Ignkond word aangehouden door middel van waarsohuwingsisaboten dk or een groot mediC i duikboot die Inter bleek van Kugelsehe nationaliteit te zijn Van de duikboot werd E n ondenzoek naar de acheepapapieren geelsobt waarbij den duikbootoommandant bleek dat de Eoeton Ier onderzoek geen I ngelsohe horven had aangedïianL De duikflxKrtoamniaindant meonde daarom dat etm onderzoek njog dienbo te ge hioden en gelawftte dat het stoMinohlp naar de Downa niOeet volgen Re dt op weg diiarheen naderden twee groote Jngelscho torpedolwoten die I 1 overleg met den dulkbootconunandbnt een nader onderzoek instelden Toen daaj bij bleek d t de noheepepapieren in orde waren eh do lading in een neutraal scMp voor een neutraal land bestemd wa verkreeg de Boeten vergunnimgi baar reis naar IJmuiden voort te zeUen waar het schip met ruku een uur vertraging aankwam 6KMBWGPB aBMiUfHfiW Vervuiling Het stond er in dm dflcieelen poÜtiestijl zoo koud en onaandocolijk dot een bewoonster van de Baanbrugistraat te Amsterdam en haar kind vam negen moande zich in verregaanden toeeland van vervulling ibeivcndöD dat de betrokkwi huisdokter hiermede in kennis waa gesteld en dat deze oi neniing van Trouw en kind in een gasthuis zou bevorderen en paar vrouwdijte fanïiUeieden van de bewoonster der Baanbrugisleeg waren het gisteren op het bureau Weelerstraat komen aangeven en een reoheroheur w rd op onderzoek uilgezonden naar do BaanbrugBtceg de eerste teeg tu 5chen Hoarlentnerdijk en Brouwersgracht vwo het Hatarlemmerplein af Tweeho achter van perceel nunmi T 4 eeni éónkaioerwoninkje omwedig vervuild 1 r stond alleen maar een taiel op een stroomatra op den grond lageen meisje van neigen maanden in krantenpapier gewikkeld De rochercheur beurde het kindje op de plaai l waar de arme kleine lag krloeldo van het ongedierte Do moeder een virouw van nauwelijks negenlien jaar al evenzeer vervuild ale haar kind vertelde dat haar man te ravmhage ia nnlitairea dlen t was wegens deeortte waa do uitkeering aen zijn ge in ingehouden n nu had ze Aiooessieveli allesi naar den Itmunerd gebracht zoodet ze op de planken van de bedstede nxK slapen De poÜtie woarffchuwde den betrokken bufldlokter dSio beloolde de opntHninj i van moeder en kind Ia hei gnaümlei te zullen bevorderen Maar de dokter vond na persoonlijk bezoek dSt toch meer een geval van aruwcde dan van vervuiling Hij ried de vrouw aan bij haar moeder t gaan inwonen met wie zij ruzie bad De vrouw zou dat doen Maar den volgenden dag was j nog op haar woning zoo vertelden de buren onder witi de eigenaar de komenijsbaaa ven het bencdenbuls Ias lg dat ze waa die vrouw 1 vuil Buunnan van twe 4ioog vóór had haar eens een stiUc zee en water gievon Mensch wasch je toch eensl ad hij haar gewgd en dat was toen ook gebeurd Buren dte nwdeliidien hadden roet het kindje gaven do vrouw zoo nu en den wat te aten Mag men him verhalen gdoven dan zou dte vrouw als ze eena geld had t gfebnilkcn omi i snoepen De dgewaar bad haar de huur opgezegd maar was teruggedednfld voor haar groeten mond Zo kreeg huurbona van het Steuncomité bona van f l n ar wat er nog bij rooeat om de huur van t 1 70 op te breogeD betaalde y nlcU Het is zek r te hopen dat de gemeentelijke geeonciiel b dien0t hier ingrijpt Hbtd Smofckelwlüp Aan de politie te Rotterdam was ter oon gdcomen dat de Duitsche sleepboot Han ieat smokkelgoed aan boord bad De boot was eerst naar Milllngen gevaren doch er niet in kunnen stagen daar de grens over te Komen was itJ naar Rotterdam teruggekeerd om over zee te gaan Bjj de uilklaring werd overal in het schip verborgen een groote party smokkelgoed ontdekt Het chip met lading is door de rivieipoUtie in beslag genomen Hfddei tegen wratten In het jongste nununer vaia het Ned Tijdachr v Geneeek deeit dr Wong DLng Hing geneesheer te Roermond een aantel gevalle mede waarbij wratten verdwen i door inwrlMng met krijt Debetiandeiling duurt enkele weken ia ernetlgie gevaUen ew paar maandoo dooh wanneer men het geduld maar nlel te gauw verUeet schijnt de kans op geoezlDg zeer groot te zijn Do sübTijver vermeldt een geval van ewi poBtlwde wienö handen zoo vol wratten za eiJ dM geen centimeter van do huid vril ii wratten wew Na 2 maand ia rijving met Bchooütrijt waren de wratten alle verdwenen Een kostbare postcegeL Dezer dagen werd op de postzegn v ling gtjjouden dioor de Arma Bookman te An terdam de beroemde poetzegel van Roemenië uitgifte Moldau 81 Paralo voor den nettoprijs van f 4180 verkocht Men noemt het de aüerzeldyaamste ïcgel van T uropa Nog nooit werd in Ne derlauï een dêrgeli stuk onder den hamer gehraoht Ha dat geheurt In dec ea tijd van jammer en ellende on uitgeliongeTde volkeren van looping van kasteeien en bosflchénl De wereld Ie vol van oontraaten Distribntie linmor Het Invullen dor aairdappel kaarten tot de Invoering waarvan men te UtreiAt is overgiogaan heeft aanleiding lot tal van aardige ontboeaemlngen Het U D deeilt er eenige fltaaltjes van roédii Vraag Heeft h aardoippelen in voorraad P Antwoord Zeker op den zolder Ze groeien de trappen iWf I en amdler vulde op de vraag waar de aardaippelen zioh bevinden in Bij de R eerW Een derde antwoordde Aajrdlappolen in haiit Nog niet eens eK n elii4 laat staan n aa dappel Jen bulevader sohpeel Geen voorraad Waar de aordapipelen ziob bevinden Indo maag van nrijnvrouw van ra n kinderen en mij Fan Ie de berichtte Heeft n aard appelen Ja één roode uit de kled één witte uit het veen Waiar wor n e bewaard Onder oen glazen stolp op den sohoorsteen Op een andere kaart Hooft u voorraad P Antwoord Ja 4 aardappelen Twee gesiohitld en twee ongnschild Twee voor lederen middiBgL Waar ze zldi bevinden Twee in oen pannetje voor van mldldag De andere in een maJadje ln een kastje links van de katshel De populair geworden maar thans afgezaagde uitdrukking Had je ze maar is het spreekt wd haast vaneelf geducht ge xploilIerd Fr zijn kaarten ontvangen waar het in groote letter dwars over deni geJweloa tekst stond heen geechrevan Een bdUïooeder had aan baar briefkaart een lang epistel bevestigd d ae girfegenhefid nu tooh eens willende benutten om het den heerwi van het geciecnteèeetuur eens raak te vertellenj Zij schreef o m Jullie moeeten lieven bij naj eenö kwnen ki kea Wij kunnen aan geen kopje thee koffie of melk komen want gm liebben wij niet brand kcvnt er niet en petroleum krijgien wij niet Zeg den burgemeester dht bij naar zulk een getob eens mioet komen kijken Rupsenplaag Do struiken der roode en zwarte bcöecn anlbeaseo zoo nttldt nnen uit Maas en WaaJ worden geiwel kaal gevreten door die kleine groene rups wU aan den oogst welke andere zeer goed zou zl veel albreuk za doen De moord in de Alexander kaieme Jeilo Schaap die ter zake van den moord op den adjudant ooderoKider Galle werd gezocht Is naar bekend te VoerendWl lij Heerlen in een koffielmis aangehouden Hij werkte daar sedert eenij dagen in een kalkfaibrlek onder een valaohen naamL Na zi vluoht uit Den Haag had de poWtle er de lueht van gekregen dat hij naar het Zuiden tBos lands was getrokken en nasporlngen brachten toen op het spoor van zijn verbli plMila Tot vóór enkele weken was een apeoiale jai op 8 niet giemnakt omdat bij het vrij groot aantal deserteurs dat zich in de groote steden ophwidlt de politie zich niet in het bijoonder aan hun opsporing kan wijden daar dU haar te veel van haar gewone taak zou afleiden Dit werd echter anders toen zij e migen tijd geinden mededeehngen kreeg weUce er op wezew dut de mogelijkheid miei waaultgeskMen dat S de dader van of medeplichtig was aan den moord De daarop Ingestelde ui gehreldo nasporlngien om tot meer befwijsmatoriaBl in deze duistere zaak te geraken moeten echter tot dusver niet veel resultaat hebben gehad Wel te een ja van S gevonden waarop zic vleJdten bevinden die aan bloed doen denken maar een scheikundig widerzoek moet nog uitmaken of het Uoedvlekken en dan nog vlekken van raensehenbtoed zi Ook het verhoor dat S gister onderging moet de tegen hem gerenen verdenking niet hebben geeterkt docb zal veeleer twijffd Oian zijn schuld hebben doen rljgKDi flll luwi ruim drie jwar gBieden alsvrijy l r dteMt genomen WJ de veld s r eo ie w eehtesT een nlei zeer voorbeeldig aoMaat cm wcw reeds eerder uil Menzin tegen den dienst giedie ert ierd TuA nu eerstdaegB we enfl tweede desertie tor beschikking van de militaire autoriteiten worden ge ld Ook do uit I sidcn gemelde arrentatie van l i and te Saewenbelm Weck op nleta uH to lootten Deze man was een te Den Haag thuiaüjebóorend persoon die niei al tB wel bij het hoold te en düe te Sa4 n lieiiD allerlei op nietd berustende uitlatin n had gedaan welke de politie aldaar lanh ding gaf henv aen te liouden en QMT Don Haag over te brengen De Bootwerkenwtaking opgeheven De atakUw der bootwearkera te Rotterdm l3 opgtïierven Heden gaat alles weer aan ttet werk Dit baüuit werd genonw ia een vergaderhig waar 5000 men eft tegenwoordig waren Toch duurde deze vergadering nog van 7 tot 10 uur De beer Heijr koop was do voornaamste woordvoerder Hij oonfltaieerde dat die taking was ofgeloopen en doon de haivenarbeidersi een overwinning is behaald zoo groot al in de havenarbeidcififceweging negi niet Ih voorgekomen Alle genteldo eischen zijn IngewilUgd Enkelen uit de veaifpaderüig verklaarden afioh nog niet tevreden omdat ïIj door do getroffen regeling no met e holpen waren doch de voorzitter zelde dat allo kwesties zoudeni onderzooht wor Anderen drongen aan op uilbctaiing van loon voor de stakfaig d agen dooh hel bestuur me kte op dat dSt niet ln de voorwaardien gertieid wfts en men dit du nlel kon eischen De vergadering verklaarde zlcüi t iiöiotte v or oph Ifing d r staking op de voorwaarden giesteld door den MlniBter en do Scbeepvaartvoreenigang giesteld De sigarenprljzen verhoogd Naar de Tel verneemt zal binnen zeer korten tijd woarschijnli nogi deze week een nieuwe aanicienliiko prijaverhooglng der sigaren in werking treden Sieren van S ot miUen gebraoht worden 31 et die an ot Op 4 van 4 op 5 van 5 op G ot en eventueel de duurdere ook alle 1 ot liooger in prljrt Trammgeluk Giprtermidkllagi omstreek ö uux heeft ter hoopte van de BiMiwc Keet nabij Oo Ierland evn trambotsring plaats gehad tusaohen de tram ddo 4 25 van Zijpa wae vertrokken en ee extro lrant komende uW de richting Zl rikze e Eon gonderenwagen van do eitóotram liep op een pcrsonenrijtuig en den postwagen van de andere wfltudoor deze aanz ien lijke materleele solMde bekwamen terwijl de conducteur Ixfdlewijk inwendig zwaar gewond werd Onze boaschen Men schrijft uit het Zuidwi aan de N Kentlglj do omgievtilg Vftn Breda Ibzer met de prachtige uitgestrekte bosAOhen Dan kent gij ook den weg dlc over Uhenbont en Ohaam naar BaarleNasöftu voert Niet ver voorbij liaaiu komt gjj in de Iwösebcin van Hrt Hooghuls van Baarle NafiWftia waarin gij uren lang kunt dwalen en genieten van deanenwoud Thaofl zfll Ijdniw nkort oen eerste velillng van dWnnen en wel voorlooirfg van niet mindeT dan honderd hetitaren plaats hebben Het schiiot de bedoeling dto e veiling spoedig door andiPTete toten uo jen lË A wanhoopsdaad TubBchen a Heerenberg enj FnBnerlk heelt zldh een Duitscher toen hem door den sdhlWwacht het paflsieeron der grens werd belet met een revolver doodgeéohoten De man bleek in het bezit van meer dan 160 000 Mark Goed afgekMpen Gisteren had op den weg tusschen Weesp en Diemen een ongeluk plaats dat betrekkelük goed is afgeloopen Het paard van een tilbury waarin P en dien vrouw gezeten waren schrikte van een naderbykomende motorfiets Het paard sloeg op hol met het gevolg dat het voertuig en het paard langs de helling in de vaart gleden De vrouw kon zich nog bytyds redden door uit de tilbury te springen doch de man geraakte te water Deze werd echter spoedig door den motorrijder gered Paard en tilbury werden later door inmiddels toegeschoten boeren uit den omtrek op het droge gebracht Moordaanslag Gistermoi en kwart voor 9 otir heeft by ean huiseiyken twist de los werkman v D wonende Van Speykstraat te Rotterdam drie schoten op zijn vrouw gelost De vrouw werd aan het hoofd vervond en naar het ziekenhuis vervoerd De dader heeft zichzelf aan de politiepost Kruisplein aangemeld en had de revolver nog ln iljn beilt Korte mettent Een troepje jongens een veertigtal ongeveer stakers aan de Artillerieinrichtingenia de Gr Kattenburfjfrstraat kwam gistermiddag tusschen drie en vier uur de Damstraat uit en toog den Vygendam over naard Geelvinek waar ze gingen vei raderen £en verkeersagent die op den hoek vanDam en Rokin stond zag hen naderbij komen Zonder zich te bedenken liep htJ metgroote stappen het t s pje tegemoet haaldegeheel ongemerkt zÖn gummiestok uit denachterzak hield dexen achter den rug verborgen tot bij vlak voor het niets vermoedende troepje gekomen waa en ranseldetoen zonder eenige waarschuwing eenstukje bordpapier waarop gedrukt stond WÜ eischen loonsverbooging uit de handen van den drager Als een zwerm musBchen atoof het troepje ontzet uiteen Achter de jongens hadden een paar agen tenrustlg loopen te kuieren alTOrens han collega dezen drastischen maatregel nam MttnwerkeiMtaking Offitrent den omvang der staking vem men wij het volgende Op de mijnen Emma Oranje Nassau I en H en Laura was de staking bijna algemeen Op de mijnen Willem Sophie Wilhelmina en de Dominiale miln slechts enkele stakers Op de mijnen Hendrik en MauritB werd niet gestaakt Militairen bewaken de toegangen tot de mlinen Alles was rustig Het weer wordt normaall C N sobrijft in het Vad De wecr tioestand ki eüidelijk op weg om normaal te worden Sedert de laatste dsgk n heeft rich namelijk n het Noordnvesteii langaamerhand et n geliied vru lagem druk ontwikkeld terw ijl de 1 looge 111 chtdruk king meer naar bet Zuidoositen teruggetrofcken isHeaei veatkelliigi van den luchtdruk komt veel meer overeen met dien wdke hel meest eigen Ie aan dozen tijd van het jaar Wij bobben dan hier overwegend Zuidwe teli en wind eii Ix wolkt weer meL nu en dan regen en voortdmiP Mie Usaoling tusMeluii zonnig oni regenachtigi weer dat zoowel de belioeiten van den landljonwör bevredigt als van de mensohen dtie m den zo u r ontupanning in de natuur zoeken Hei in dboi ület bovenmatlgi wanii de temperatuur varieert tu ahen de grenzen dU niet zoo ver uit v amr liggen ala ln do laawte dagen het geval was toen de tliorraomeler geregeld tot bijna dertig graden ree Doordat er bij do Vftelv ild lge onwodors nogal wat regen govalleii i in verschillende dleelen van h land l de lM zorgdlieid over den toeetand der gewa eii v rminderd en als nu op dien te u wat koel weer volgt droogt do grond voorloopig niet uit Voorloopig kunnen wij du wt l rekenen op mooi en nift te warm weer dat woarscbljnlijk algcwi wld zal worden door regenachtige dagen De ijxeren man Ten indje buiC i Vught iiUdden in mooie ikWBOliien t eigendom van den heer Van Laneohotj burgeuieeater van Vught liigt een meertje dat naar wij it plaalflo vernamen zi n vreemden naam ontleent aan de groots zaïiili grnaf of bnggermachlne waaraan het voor eenige jaren zijn ontMaan had te danken l ne reiwacbtige maohdn door hel volk de IJzeren Man genoeoidi stak De Tel verneemt dat ec n oonim iüuni te Utrecht dkm IJzeren Man nwt l o ouirfn+tende lioiSMcbeft heeft aangokoeht t iti bel meertje zullen vülaparken worden aangelegd en het meer zal in ei n ImuJplaats hewchapen worden De waterschuit geionkeiL In bet nijpend drlnkwartergebrefe voorziet het gemeentelieötuur van BrWle door wekelijks een schuit te laéen vtin i n iar Vlaai dingen n water te balen uil tiwaterleiding aldoer Maandagavond nu warteqt de torpe Hiirten dïe voor dat karwijtje zijn aanigewe oii tot grooto blijtlschap der burgers met een volle lading helder drinkwateade Brielscho haveai binnengevaren en hadden het anker laten vallen bij d © oude Watexpoort Den anderen nwryrn victei Icon de burgerij water verstrekt worden D i nniiitalro waoht die ffinSs het bel n der mo1 ili atie trouw waakt bij de Waterpoort zou ook dozen nacht trouw de waterschuit bewakm Doeh lu l 1 bleek des morgens vroeg d i do walorBohuit gezonkiCTi wa Met laag water voor anker gelicgd was do sohiiit bij het wa sen van het water verdwenen men had verzuimd bet anker o laten vJermi I en groote teleurstelling voor denBriel Meib ErarnnowiNOJBN Rantsoeneerings bona De BURGEMEESTER van GOUDA Gelet op het bepaalde in de voor deze Gememte geldmde bon regeling voor de distributie van Regeeringsartikelen Brengt ter algcmeene kennis I dat bij de met de distributie der gerantsoeneerde Regeeringsartikelen belastewinkeliers in de week van 25 Juni tot enmet 1 Juli 1917 op de volgende bons dedaarachter vermelde hoeveelheden zullenverkrijgbaar zijn tegen bijbetaling van dedaarbij genoemde bedragen Bon SO 1 ons bak en braadvet 8 cent rantsoen voor een week Bon 31 1 ons havermout 8H cent rantsoen Voor 4 weken Bon 32 2H ons rifst 7 cent rantsoen voor 1 week II dat bij gelijktijdige inlevering vaumeer bons no 31 de volgende regeling zalgelden a de op die bon verkrijgbare hoeveelheid bavermout wordt berekend naar 3 2 10cent b de door winkeliers aan ingezetenente berekenen totaal soro bij gelijktijdigeinlevering van meer bons moet wordenvastgesteld in overeenstemming met onder II Bub a vermelde regeling met dien verstande dat wanneer genoemde totaalsomeen geheel getal 1 een breuk in centenaanwijst de breuk mag worden afgerondtot een halve cent naar boven Gouda den 22 Juni 1917 De Burgemeester voornoemd C W VAN DE VELDE L B AaxdappeUn DUtribHtie De BURGEMEESTER van GOUDA Gelet op de cinmlaire dd 20 Juni 19X7 no 17626 de afdeeling B Directie van den Landbouw van den Minister van Landbouw Nyv iiteld B Hudolj Brengt ter algtmetne keuUs I dat tot en met 24 Juni 1917 voor vroege aardappelen van den oogst 1917 de maximumpril voor verkoop aan bet pabliek il bepwUd op 14 cents per K G en van 26 Juni 1917 af tot nadere aankondiging op 18 cents per K G IL dat voor aardappelen van den oogst 1916 een maximumprijs ia vastgesteld van ƒ 3 20 per H L voor levering door den groothandel aan grttsaiera een maxlmumpriJB van ƒ 3 46 per H L voor levering door grossiers aan winkeliers en een maximumpriJB van 6Mi per K G voor levering door winkeliers aan bet publiek dat tot nadere aankondiging hetvervoer van aardappelen zoowel oude alsnieuwe geheel vrij 1b dat aardappelen tot nadere aankondiging geen artikel meer is dat door deGnneente wordt gedfitrilmeerd Gouda den 22 Juni 1917 De Burtemwtfter voornoemd C W VAN DE VELDE L B Distributie van Hulden en Leder De BURGEMEESTER van GOUDA Gelet op de circulaire dd 19 Juni 1917 van het Rijks Distributiekantoor voor hulden en Ieder Brengt nogmaala er iMnalf van betanrhebbenden dat iedere lachter verplicht is opMaandag van iedere week dei middagsv66r 12 uur ten Stadhuize afdeeling Burgerlijke Stand schriftelijk op daartoe bestemde formulieren verkrijgbaar b j dedrukkerU A Brinkn an 4 Zoon Markt 31 alhier gespecificeerde opgaaf te doen vanhet aantal stuks vee dat door ben werdgeslacht en van de aflevering der door zijntoedoen gevallen huiden van den Maandagtot en met den Zondag daanaanvoorafgaande zulks onder bijvoeging der bem uitgereikte ontvangstbewijzenj dat iedere sehapanbldoter verplichtIs op Maandag van iedere week des middags v6ór 12 uur ten Stadhuize afdeelingBurgerlijke Stand schriftelijk op daartoebestemde formulieren verkrljgbur bü dedrukkerij A Brinkman Zoon Markt 31 alhier gespecificeerde opgaaf te doen vanhet aantal der door hem afgeleverde huiden van den Maandag tot en met den Zondag daaraan voorafgaande zulks onderbijvo ng der hem uitgereikte ontvangstbewüzen dat het nalaten van het hiervorensub I en II bepaalde zal worden gestraftovereenkomstig de Distributiewet 1916 Gouda den 22 Juni 1917 De Burgemeester voornoemd C W VAN DE VEl DB U B Nieuwe Hbonné s ld d tot dian datum varvohlJiMi nuniRiapa gratis Da aboiln mMita M IJa badnii ovaral waar da baaorglag door da loopara vaaahlodti f la2B p r S iii and n of 10 oent per week Nat hat gallliMtraard ZaadagaMad f 1 75 p r 3 maanden ot 14 oent per wreekt WH Abonnamontan vordaN d a ll ka aanoanoman aaa hat Buraau van dit blad wi door da vortagaa roordlgaro an la ard STAUSNIEUWa OOÜDA 22 Jani 1917 De Burgemeester I e tw Aand vun den lu cr Mart n l t onjverttiulird De Gemeenteraadsverkiezingen In de gjstereoavmid g Mmden vergadering van do VrijzlmJge Klcevorecniglng iouda zijn aiidlésat gesteld voor dl ft f4 iMiiuenleraa lh Verkieztngen in distriot I vac C W m de Vtddf dfcï zich niet beriüe aw gtuM Mr W J L v I H vac P A Vingerling J Haddérus Ooetingii ln district II vac Dr B J Broekhuizen V i Spit en ift dl tri t lU vaaN A van èer R l N A van der Ree In district II en ii district III waarvar do zijde der S D A P het aftrediend lid de beer L van der Werf wordtgecondoleerd zal de ze dandddatuur vanvrijzinnige zijde wordem geMeun l Daartegenover zal geen H D A P oandidaatHorde g Ktield ln district I en zulltm leIwvengenoeiiHie v ri zuinige eandïdaten doordn H I A P worden gewtoimd Van r k zijde worden zooals gemekl gecandSdeerd de heeren Dr A l A Hoffman i n i l b Stfcodand De can didaatnti ling beeft plaat op 20 Juni a H Frleoehekw Het beetuur van dOj ftae ereenigin deelt mede diat groeMiW nwt wn normaalomtK t van volvettMÜoudacjie ka A voortaan ook Fri che lbrii 8kaa kunnen iMtrekken l e eventüeei beattsldu hoev eUieid Friesclie fa ljrickskaae wordt In mindaring gebracht van de w kdijkn tofigirknid lioeveellioiidi volM tt JoudficN kaat Azya Vastgwteld vijn de volgende kleinhandelprijzen voor azijn Azijn van ten minste 4 pCt tot en met 6 pet watervrij azijnzuur zg wijn azijn 16 ets per flesch eener iidioudsmaat van mtnatma 7 d L AitJn nut tM minste 8 pCt watnrriJ azijnzuur z g bierazijn 12 ets per flesch eener Inboudsmaat van minstens 7 6 d L 2 cti per d L bU virkoop btj mindere hoeveelheid din per fUsch van mlnaiau 7 6 d L BODEGBAVIIN De liberale kie vereeniging Bui rplleht heeft voor den gemeenteraad candidaat gestald de heeren J J Heusdenf J Beijen en U Hortenalui OUDffWATER Op Woensdag 20 dezer werd alhier een algemeene vergadering gehouden door de Zuid Hol landsche Vereeniging tot bevordering van kunstnijverheid en Volkskunst Na afloop der vergadering werd een bezoek gebracht aan de Roomsch Katholieke Kerk de Hervormde Kerk en Toren het Stadhuis en aan het huis de Ark BEEUWUK De heer F H Bulaeus Brack burgemeaater en lid van den Raad stelt zich voor do laatste functie bij de a s verkiesingen niet meer herkiesbaar SCHOONHOVEN Het 7 JBrlg Jongetje dat als nekkramppatiënt In het ziekenhuis te Utrecht was opgenomen is overieden Ds A H J G van Voorthuiaen pred te Zegveld heeft een beroep ontvangen naar de Ned Herr Kerk alhier jf If3 ¥ WOERDEN Bij beschikkhig van den MlnlBtQr van Binnenlandeche Zaken is dr R Ligtenberg te Woerden tot wederopzegging toegelaten Is privaatniocent in de faculteit der letteren en wijabegeerte aan de RijkaUniversi teit te Utrecht om widerwijs te geven in de keriteliJke bouV en meubelkunst en Iconc rrapbla ZEVENHUIZEN Bij het hevige onweer dat zich boven deze gemeente ontlaste werden twee koeien 1b de weide van twee boeren door den bliksem gedood Van twee kinderen die op den weg Hepen werd het kleinste tegen den grond geslagen en het grootste een meisje van 13 Jaar In de aloot geworpen Een arbeider redde het kind met een haak SPOBT Voethal De N ViB houder van de Coupe Olymplque BQ besluit van het Comité International Olympique werd de N V B voor het Jaar 1917 aangewezen als houder van de Coupe Olympiqeu Deze beker wordt telken Jare uitgereikt aan een der belangrijkste vereenigingen op Sportgebied De aanbieding aan den N V B mag dus als een groote onderscheiding worden aangemerkt Alg Vergadering N V B Het Bestuur van den N V B is door omstandigheden genoodzaakt geworden dm datum der Jaarlijkscbe Algemeene Vergadering te wijzigen Deie zal nu plaats hebben op Zondag Ib Juli eveneens te Utrecht KUNra Messehoert s huldlgbig Te Amsterdam ia een comit gevormd dat het initiatief genomen heeft tot dt huldiging van Hacacbaert die op 22 Augvatus a B ziJB 60 i verjaardag hoopt te viftren Ofschoon Masschaert s verjaardag in een tijd valt waarin van het geven van een concert met ziJn medewerking geen sproke kan lijn meent bet comité dat deze huldiging niet mag worden uitgesteld en zal het een vorm trachten te vinden die het meeat met den wenseh van onzen meesterzanger overeenkomt De bedoeling is in elk geval hem een album met bondteekeningen en een kunztvoorwerp t geven HolUndsche masld ln Doltachlond WU le fl ln Toonkunst In den loatsten tijd iK reiken onH brieven von Hc iander slnde jaren gwenligd in Duitechland deze laiidHli d eu vragvn dringend om on betreiltklngen ln ÏIolland te verschaffen en nu uii oiiidat do nood hin dwiugt het land t vcriaton waar zij tot nu toe een broodwinning vouden maar omdat zij op het puiU staan hun positie wouw jareolang eervol door hen lp 8et te vprHwen De brIeiBcbrIJveTs voegen aan htm verzoek ais lintiv H ring liM dat di Duitschenntsiol busfoten bet 0D zooveel mogn iijkvreeiiwMhigen te weren uil dt voflte engagement in edeli o en iofork enen de blijkbare genedgi HMd van autoriteiten de Dultffdie nHuriel bebulpxaom te zi nbij nadonoJl tvering van de orknHw hwftreeds nu Iwi gev olgo dot onze laud oaooten hunat betrikklngen blnnt n korleron rf iangeren termijn zullen zit n verlorm gaan LAATSTB BEBICHTEN Bti Vuuilloii PAHIJS 31 Juni H Jwccln hv aottni van VMixftlUon ia ln onor voont el voortgwzet FAn FTadSr lH tt narwiv ftl to dm Hootor van K iHxn van MoIh Iicr ovcnie aii itwUlii vii inet ult ïn4erin e vun hrt vooriUKprln iA gttK lU bi de ham i waar vijaiidplijlt troeitt mig ttta rf botiiK u Ue Liuttocbent lifbtH gv irauliL le riU lUufttm tiMMtiii U lt n OornUlt4 en ilpn BlomUjarg u Iwrovei wi niaar zij zUn AooT l oinint werpew K niJBJeworpcn dip hrni naar Imn loopgraaf aobti rvoti tla ii itut zij nMoen akiiin een vooniltgaiig van iMH wi makmid over oen front v A ftw nh i T Ou bet geveobW TMu lagnu hon Vrd doe OulWrheTw Uet ItalUaaoche offanalef IKiMr l Juni iMeravund Mtiien wi i in it4 vak vma kn Val leana oiidvr n h p van lt ii kitHtif k ÏMUfÊmuti i ii Krootc niijt toten priiig pn cHeiloor iiMi lanfee ulUioring wai voorbereki IK oii piotting wi de vijsrwk lljkn fltelHug die rich op den top iKn oiid door 11 VtTVOigwu vttrowrwn onxi AlpenjagtT na vourlM n t Uiig tU or artilli rlt mur lil fwi oiiUusnmdwi airvai divi U p hoogttt 2ti4W i n brachten Ihtu lE ond In gïvn iPvUKMd tt r vtydedlgin p Op het JuÜMclie IroDt zijn twen poging n ten nanvaj tegen onze HMUngf op lm oïHw en icn iUld 0Ht i van Jaiiiiiiiio verijdedd Aan de ll t n llgl WerkzamnlKkli vun lus vijaadetitii geM HU tat Zuiden van Vert Hha hebben wfj terwtontl e4qt plml gf iiazku ln dcuelfdu utret k bratlUfft ttii door wn aanvat blj verraëtviug onze vooruiigt cboven Unie aanyierkeJi vooruit AangehondMi hoer fin burg r vt bij ik polllle to Aui terdam aangfjiraolit c w lK jar g magazijn t ftHen ki verilacJK an ver luk terlng voii f I IVM BIJ foullecriiiHi wmmI men f l 99 liij htniL De Mlinwerkerastaklng It rioht wordt dat ménlBt T Ponthuma ioli naar Heerlwt ht t mi wflrkermobifd zal iM Vi n In den grond gebeerd IV IJuiiul b r logg r 302 U gilsterocblend H uur ter hoogtei van JallantBOog 17 nnjl uil ile kuM In 11 vaam wokier door t iL Duitw lie iuikt oot ia d n grond oord l u uit j man l t Ktaaode iMnian ning i 4 bedenoohtfnd door den SobiweiiiiigsdK n logger 204 te IJnmlden aaofobrochl De Indiacbe Suikermarkt UATAVIA 19 Juni lt suikerfabrieken lu HiTttlMija taokU n dt afb vering vuil miiiker omdat bvt onutogelljk ItftUve ti verkoojHïi Zij zullen di ffiilker z lf ophlaan l ii Kluner van Koopliandnl te SoeraImja xmlweerde met de miikerfobrlkan1 11 on ki Chloeeecli Kaaiw r van Koophandel Ie Siatigloe Van Mdo zijden z voorstellen g kuin mow dt diriH i in N wferlaiiil moet it detlnitlej beellsfliii va zij zuil lelPgrafir oh wordiin lugeHclit Omtrent l i voorrteUcn ijn g t n bijjioinderliwili n lnk iid dodi In gowWrigtv lielite krlngvn bier Im nwn niH zoo o HiiiilflUKvb at in N y land AANKONDIGINGEN Vuur i n Water Het nunmw van Ift Juni nunuiuw zee van dit vakltlnd voor br ndW rv rli ten hosr k lt over Itraiiiilwet rkundi in de pra tijk monopolWi ring van hrt brandv erzekerln bedrljf bitwniimaleHaal voor beaebtiraiwT i brand door orkeerdw i rfioorBtctMWiMïHtrucll Il jnarvi rMogi n Telegraflsch Weerbericht IlootfMty IrttroiiKti rntttiKi 7ij i U ZuUll iiit cmand Laogi te buroiwrerMand 7r I H te Kopenhagen VorwaolMln tot cb n v nden dag Zwakke tol tot nwlgx winden ait Zuidelijke OU Werteiijkü rieliting i roewrt zwaar Ixtwolkl waaninbijalijk rfütm of onwiHiawbuiim zHfile tti q er tuur Advertentiêné Ean bekwaam TIMMERMAN 1648 9 gawraagd ly J lil iEiT lisiiiiiTu m D ooder MMkcad b rlchl dal bij icl d a U M i 1917 u ttin oTtniMB T rl d a sUa mljal de STATUTEN d f N V tot Aanneming ran Werken T arkM H I fUtDUiaOMT nMd d I GOUDA Op hM ontwerp d i wi i 1 d Kopigklijk l wUli ls vnlniid bl b liill u 26 April 19 7 nommer 60 GcmiJdi ijiiliol b iluk Ifla ipluM h l bl r Mta l lol d N d Sluunxmal a 19 Jiial 1917 nomm r 141 R w H mua 16S0 M O NotarbM R W H riTLO i GOUDA en O A OB OELDBM i MONTFOORT ullea op D1N8DAU 36 JUNI 1917 de Tooriniddifi 1 1 i I Holel J B GOUDEN LEEUW t M U h publiek verkoopen lo lie afbraak van een gaboHw lediend hebbcod lot ucenovea vaa m êktm b aw il id babbaad lol vaMovM aaloodeen j j 2a vier huizen met Bchnor en erf allee ele a aaa d IJaaalbad Ie MoaKoon Ifool oa eveeff 90 A N dereiallchUa ea levaa lanoamd uuriaaak