Goudsche Courant, zaterdag 23 juni 1917

Ilo 13426 GOUDA Opleving der Russlscha actie Protest tegen Entente Inmenging Amerika Vergeldingemaalregelen gelllscht p Op het Franflclw front schijnt hevig gevochten te z n Het Zaterdagavondcom muniqué uit Parus meldt dat de nacht zich onderscheidde door een verwoed bombardement gevolgd door een reeks meuwe aan vallen der DuitBchers op de punten die de vorige dagen uaren aangevallen deels m de etreek van Vauxaillon deels ten Z en Z O van Filain Alle aanvallen z n afge slagen Ze kwamen den Duitschers op em stige verhezen te Btaan zonder dat daar eenig voordeel tegenover stond De stryd was tusBchen Royere hoeve en die van Froidmont bijzonder heftig De Duitachers die hun aanvalsfront beooaten den uitlooper wan Chevregny tot ten N van de Proidmont hoeve hadden uitgebreid verdubbel den hun krachtsmspaning om de stellingen te nemen waartegen de aanvatsgolven den vorigen dag waren verstoven Door het vuur der Franschen uiteengerukt konden ze de Franache linies niet bereiken en niet te voorschyn komen uit de schansen in den uitspnngenden hoek waann ze Vrtjdag waren doorgedrongen Andere aanvalapogingen van de Duitschers beoosten Chevreux de Cavalerie hoeve en Courcy elsook by Chambrettea hebben eveneens schipbreuk geleden De Franschen op hun beurt hebben in de Duitsche linies verscheiden invallen S Klaan die hun gevangeBeni opleverden Het Duitsche legerbencht verschilt om trent de terreinwinst met het Fransche Het zegt Aan het Aiane front brokkel i de toch al geringe terreinwinsten door de Fran schen by het groote voorjaarsoffenalef ge maakt langzaam af nu weer by Fillain op de Noordelyke hellingen van den Chemin des Dames Daarmee krimpt de hoop der Franschen steeds meer om ooit het gebied van de Ailette door te komen Het ononder broken vuur alsmede de heen en weer schommelende gevechten hebben hier over de heele hellmg den bodem opengereten Wat van de loopgraven en verdedigings werken nog m stand bleef veegde het verwoestende vuur der Duitsche batteryen en mtjnwerpera weg Het grootste deel der Fransche bezetting bleef dood in de loopgraven en trechters Het over ot 300 man namen wy gevangen Drie tegenaan vallen der Frtinschen waren vruchteloos elke van de twee lezingen juist is zul len wy naderhand wel vernemen Er is een aanduiding in een Pransch overzicht welke erop schynt te duiden dat het Duitsch legerbencht meef naar de waarheid is en de Fransche hun verhezen willen bemante len Deze luidt De stryd was vooral hevig by Braye 1630 168 Adverteert in dit Biada OVERAL in Gouda en Uren in den Omtreic wordt dit blad aan huis bezorgd IMMMT 10 cents per weeit off f 1 25 tPef drie maanden plaiUN uitevn gtgnan o HiUmit Meiker liep looriug lin tmiiei jn de wbeedB 8t K l nd op e n dw Mtnn van dt ouu pagiiie loi tl ze Nu nriji giL dii d tm t iiik M hlittiiMikd I Nu do Lk Diijn beklag I De van top tot ttmi b Kovi n lange tilanko liijttiiaiit voa M MEtntikl liai de da HCllOlldt Slt op Waarvoor dan cltkup fai den dietwt t Ja dai h idioot maar i gwii rttdit I LuM zend ik Uun va lieer on tij dMk Ik l at U 1M 4 uit Vleskerl Hom v r tandig i I ik s et wnvoudig mijn belri open ga iiaar di ii os ie w llaaj dat luut aan drae w ze aji iHhaiuMng U im n wetn loo I Daartegf M H a llefn evn dikkn b iU IlHmut Merker zweeg tiooM f lgfnlijk w g liij IM ift f ook m aan den kapitelQ liad bij ge houv aat Die hlee binnen de gnir ti van dm dloMt Torn do beide libUtnant U Batti de ka Mvnk vertlNwv lak Iwj een tgaar op tn vrwg wbttuvd Wat iM flft Uj le iv mij Ik heb liem iik tH gedawv I uikfuuit von Olziliaki l eb e Mlnnohlrt wgft rt h H hem dat K ÏHnkt paBr fc op Mat h i Mam m bli tiiid iih nHmht HlitHigenii op Bjnoutoknol iiwet kni p ii Lat l Intoi toöh eer 4 tancN Int otwler hfédingnteilm voor mm feirlg ti dkwit Dftwbij to J autoonbMbeo Hl doom in het oog Je viHa J liurtetiiMnbHlk r izni HiJ U wn tnaa vande oude aohool Hij rtoife ik t Êi nUl talr ivw jMb 4 l p of 1 75 Zijn Engelsche Vrouw Naar het Duitf oh door RUDOLF aTKATZ Geautori9e erd 6 Uitgave bewerkt door Mevr J P WI3Ö LINK VAN ROSeXIM Nadruk TsrbodMi i7 Hij bmïeirkte diero wrandoring m haar leoewijw OU kon h€4 tooh nirt verhiii tlerea dat gezien van uW die gf oot ste stad van Afrika In do nabind van dirie wt reldde Jen dJe vorwijdiTcfc kiPme garin zoensetad aa die BepgB rat t in haar waardietring steodtf i e T ittiohronipfldo potoiorlijk en kleia werdi als e i uütgeP Wle apeieigkywWoos n et geW irde lootten öoldiaten V rf ijver maakte hif de voarbereidbeltn voor de rsw Hij werd als Im ware uii 1 giypto giedireven l uit bet land vmn otsi vijand Toen ZIJ een paar dampen later in de havCTi van Al exandrlfe aan diem txx van de rtotHnbooit an eten Lloydi BtotwSen waar oeai nauw merkbaar koeJ briesje toH en de mee te paBeagiiers snakkend naar lucht tezamon sairtfl g koraicii if hij niet een blik op fe iiltg t lrtktt hui Mtiwe owter het Uamwa hlemelgeweJf waarboven zi ft e emMm de Pompeius veriiief Ik veriieugi mij bepaald op w geaicht van de eerabe Duitsche ka awnel Hoe langt vmeg I dSth en knoopte fe slippen van haar stuter vaa achteren ter Dat trot hem ploteaUiig i g teta in abof zij haaa roan beter ken Adverteert daarom in dit blad en het geeft U succes Men vrage de billijke tarieven aan het Bureau Markt 31 Gouda Bovenzaal HOLLANDIA Markt 40 OOUDA Qpoota VarkoofMng Heeren Jongeheeren en Kinderkieeding zal gebonden worden vanaf Dlnactaia lunl tot en met Donctorttafl lunl D Toorraad bMUat ahl Oolbarl Gostuums In zwarte blauw en fanlaslei Pantalons Demi s Regenjassen Jonaeheeren Oostuunis en Kinderpakjssa OManUaad lataa wIJ m mif pHlaan voliani OOSTUUMS v n 16 18 20 ia2 60 26 80 32 60 86 8a 42ïoor 7 50 9 iW 10 II 12 50 14 ISJSO 17 W 32 van 48 50 voor 24 27 All Qoadarcn kuaaan paat wordan 1653 80 Ook TOOr corpulaata panoaen matan voorhaadan REGELING VAN DEN VERKOOF Da cli kt aofiaad Tai mortaaa 10 urn lot avoDda 9 uur BR ANDHO UT Prima droge Eiken en Dennenblokken gezaagd op 15 c M lengte Berkentalhout 20 CaM lang Dennenkloven 40 CaM lang less 50 Jlanbewelend NaV A JONKER ZONEN Tsto ih on 44S Kantoop Jaagpad SB ROHERDAM CANADA HYPOTHEEKBANK Rotterdam Da BANK eeb uk Vi o ei PANDBRIEVEN Varkrijlbaar la Gouda bl de NATIONALE BANIVEREENIGINO t da Hearan M 1 OOIBB a Co an H H EHactaivhandaUreo 1224 20 Pandbrieven In omloop ruim f 10 500 000 I iij D SAMSOM MARKT 26 WEGENS A ï Verandering DER Firma III UITVERK TOT SPOTPRIJZEN Het gebruik ▼ LEVETOGEN I leidt lot vtrhooimi vin de enerfieventerkini en opfriasching Tin licbaimen auwea verdrijft bloedarmoedeen zwaklekwilen 1638 13 BuHcn Tin 90 et f175 f4 25 f8 25 Bij Apoth en Drogisten Bezoekt Café DE AMSTELSTROOM St Anthonlastraat Prima AMSTELBIEREN Ainbeveltad J VALK Bestel Uw Drukwerk bij in 1 f ff ff ff met Ons Zondagsblad er bij A Brinkman Zoon S 5 le Jaargang Maandag 25 Jani l 17 mmm coma w 2Sri© ij ws © aa i ca v©xt©aa ti©Tola cSt voor CrO CLd ©L © aa Oracxstxelac © VERSCHIJNT DAGELIJKS 4i BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN MEPEOBBUNGKN i 1 Op de voorpagioe dobbel lariel Gewone edveneeutn mm pn a Groo a leUar en renden naar plaaMruiiate KLEINE ADVERTENTlftN aeiivrageB ee koop e vwkoap bow ea wbwv I S r el I 0 2S el r 10 M de Baaijaatii w n S ABONNEMENTSPRIJS per kwuiul f 1 2S per eek 10 cent nel Zondegablwl per kvertael f 1 75 per week 14 cent overal wur de boaor ng per loopci gcKfaiadt Pranca per poal per kwertul I I 50 oaet Zondegiklsd I 2 Abonnementen wordeo deg0li ka aenge oinen am on bureao Uaikt 31 Gouda bi oase Bitenten den boekhandel en de ponbantoren ADVERTENTIEPRIJS Uit Goada n omitrcken behoorende tot den betorgknng I 5 regels f 0 5 elke regel moer f O 10 Bi dne acfaWreenvoigende plaatemgen wcMtlea dtM legen twee berekantL Van bali i Ooada m dmm bevorgkrlog 1 gele f OJO etke regel meer f O IS f a mm i wh Tblefoon latere 82 Telefoon latere o2 Uitgevers Ae BRINKMAN ZOON BUITËNLANDSCH NIEUWS door een tegenaanval onder gevoelige verliezen afgeslagen In een luchtgevecht ia een vyandelijk vliegtuig gedwongen m de eigen linie bf den Monte Armentara Val Sugana t landen De Russchen gaan heuacli aan offensief doen Niet heftig zoo ineeU Zoetjesaan natuurlijk Aan het Kaukasische front moeaten de Turken onder den druk der huaaische troepen in de streek van Ragat hun Imkervleu gel vier werst terugtrekken In de streek van Sakkiz rukten Russische verkenners op tot aan de rivier Abishfrum en wisselden vuur met den vUand die de hoogten m de streek van Bistar bezet Aan de Stochod hebban de Russen m de streek van Powegb en hinderlaag gelegd en na de Duitschera die genaderd waren omsingeld te hebben hebben z de zen met handgranaten zwaar bestookt In een hierop ontstaan gevecht werden den Duitschera met de bajonet zware verliezen toegebracht B de nadering van vyandelyke versterkingen trokken de verkenners naar hunne loopgraven terug Aan het evenge gedeelte van het front werd geweer vuur gewisseld dat vooral hvrif was in de streek van Krevo FRAXKXLHL Kind r ni nine u 1 h iiH fr of mimkve popularllt t van volUU tdifM blijkt met t et i uit do per vftiv b n lf rt idi volk f l t Mi K lontkrlliigiiAtt barouHi Trf wtitiirop do gelu Hi i i nn VhniMterM en geiuraaloi kan wqrdui ft gtk tiii Ia t ronk rijk hoeft men ibuirvour di tiivUM vnn dk kin KTtmiti en BO Tg rl Lhrijft LllX uvrti ko l iiH di luttibliig vtun liet volk ovur zijn It ldtrH leeT ni ktnnt u uit du gewwtiritU n waiiniwü ki i uri n dt r 4ad wink n bc dl kit ing u oordig zi i miae iri u ing iiiitttiii i luWLilirtdientr gm oird ii a zijn tesredeti wajUKs dt kindereu Inuiiiiftai lil goiulxii tett M op de iimtH ilra i l t ti lUittti v Tkondtgfn mti otiwis rltgtiani i kerluilil witlke p VEM o liJktieid IkA UM xwit lil i k iiKKiy iH l aut v tijd Ittrt ïwti lilj u t uiigiBaii vtui wn iM iooJ hombinlMi ntaku drti nnJWH JiWfrt Hij wtrd opg volgd tllour Mv llti icigmwoovdlg U het W t 4n DUrrSCILANO laliaki rturrog ai De iiltiiiw w oorlogiwaar in Duitfwlvland labukHHuriogua4 Het U4 l tek aan ta hak h e t vlimlltiigj ijjk gt naaki I U aard l ei iilflml v ti lavendt HiJ e ei Jj iidi ilhoul I iikillfbjiitr ii m ainden ttroiiw l ho kruid n Irt et i tRrt akHiiUJTOgant saumvtgierttfht lb t kti voorraad echte tabak lan tr iii i t dXH ïi luriii iiuinr ook lundor bijw N li g kiarv an m de pljgi kan wor tten g tojit flWookt ook ITALU Iloogv erraaidprooof In Wiuiit AvUn er lu IlaiJiil gertiohbm lUi roii U dat ii uiw igii ur v i 0rla h I hiM t 11 primaat ItcntHtettu llrin n Ltoiistroo da üiu II het üttmx w t rdian Mgr on kirla h v CTii in zijn fuiMtle aan Iw V aLicaan stTvBngMii m r iMk uaar I HiUiwhianJIterug Naar aai ilt4dliig van ft ae kwckitin ioterj ll vrde de algt vaarxligi e I i WtJ bit n Moajt kt ili itaiituuMclku Kaauer r e reg erii g d lil dtiarop iituJe dat zij Hii utjt van UmuIiuI Ëitfiiig had g 4ormu Um leïf ii mgr on iM rlatb gewf Mi lbiLj iili predoat uun liW VaJlooaii € qt bom had itangi laogtl au vtrraiut m hi uit 1 iiri n an i li iite iiiilitairt atukkvn aa i dill Mjaiul k itguvolgc waairvan d ItftliaHiuoohi zee4raii i Uii nuoir AlhooM auji dut vijand Inkinid ii venK HÜnade li i ii Op giithiiirj muiigij wijzo vvrniekl W tl 4 II attrdajt ut Is dk grooto procw ge i d g l w tM ehiildltgdeti jn iiA lo ni angiit fi ftiigeTO tm ver Ji ieiild v T niid Te tot tlfhtett Htraffen 1oiiH giie ir t rlacli U tyt leveiatLango hebber van de troepen van het fuidwesteiyk front beval het Oekrainlsehe regiment direct naar het front te vertrekken Ook de Lithauvrs hebben tot onafhankelykheid besloten ONS OVBHZICHT waar 16 bataljons hevige stormaanvatlen deden op de Fransche stellingen Telkenmale moesten de atormtinies echter w ken tengevolge van het Vuur der kanonnen en mitrailleurs De verliezen van den vijand z n verschnkkelyk en naar schattmg is een divisie buiten gevecht gesteld De ondervinding leert dat wanneer een der oorlogvoerenden v66r alles de verliezen van den vyand bespreekt het eigen échec vergeten wordt Van Ëngelsche zyde geen nieuws en in de plaats daarvan een praatje echt En gelsch gesteld over den moed der soldaten het ia van een Times correspondent Nooit hebben onze mannen meer vertrou wen gehad en nooit was ons leger meer zeker van zijn kracht dan thana Zelf ben ik getroffen en verbaasd over den geest drift waarmede de officieren spraken over het gedrag hunner manschappen in den stryd b Meessen Geen enkele klacht en geen enkel woord van critlek heb ik ge hoord Wel twintig maal heb ik de officie ren hartelyfc hooren lachen wanneer z i elkander vertelden hoe hun mannen overal op den vyand losgingen Misschien het best van al is wat ik van verschillende zijden hoorde over het gedrag van de laatst aangekomen troepen die niet onderdoen voor de andere VMhtersbazen En het effect van zulk een overwinning als by Meessen is behaald is geweldig Het leger dat den 7en Juni den stryd aan bond was schitterend maar het vertrouwen en de trots op de overwinning hebben de kracht er van onmctelyk doen toenemen Deze zelfde mannen zullen de eerstvolgende keer op de Duitschera los gaan op zoo n manier dat men bt na bezorgd voor den vyand wor den zou Vooral het laatste zinnetje is kostel k humoristisch Aan het Italiaansche front geen belang ryke actie Een telegram uit Rome zegt In den nacht van 23 Juni ontmoette een onzer verkenningsdetachementen ten Oog ten van Laght Posina b J Balasst een sterke vyandelyke afdeelmg die het tot den terugtocht dwong De vyandelyke artillerie was bijzonder levendig op het plateau van Asiago Op de Monte Ortlgara maakten wy weder een V jandelyk kanon buit By de Rio di Andruzza Cordevole heeft de vijand in de eerst morgenuren na krachtige artillerievoorbereidmg een aan val op onze vooruitgeschoven stellingen tegenover den Monte Lettaas gedaan Hy werd onmiddellijk geatuit en vervolgens In deze omstandigheden kunnen de lei dende personen met gemist worden Daar om heeft het Petrograder uitvoerend bewind war de Vorwhrta mededeelt Huysmans uitgenoodigd om naar de Ruasische hoofdstad te komen ten einde eene bespre king te houden over het conferentie vraag stuk Dnngende aangelegenheden en het voortdurend vergaderen van alle arbeiders afgevaardigden belemmeren het formeeren van een vertgenwoordlgende commissie van den Raad van Arbeiders en Soldaten voor Stockholm In de uitnoodiging van dezen Raad heet het dat de conferentie tusschen 11 en 21 Juli zal beginnen Het resultaat van de eerste AmerikaanBche oorlogaleening is nu bekend geworden Voor 3 036 226 860 dollars is ingeschreven Ze is dus nagenoeg met 62 overteekend Amerika gaat verder zuinig worden Als men StockholmB Tidningmi geloo ven mag dan heeft de algemeene vergade nng van den Raad van Arbeiders en Solr daten te Petrograd uitgespioken als haar meentng dat het den IUi iHM gr elUk voorkomt hoe de voorloopige regeering aan de gewelddaad tegen Griekenland hMft kunnen deelnemen Daarop heeft minister Tseretelli ver klaard dat Rusland door zyn mmlitar van buitenlan sche zaken heeft doen protesteeren tegen deze daad van geweld waardoor Grlekenlands grondwet n z n recht tan over zyn eigen zaken te beslissen geschonden werd Dit protest zal te gelegener tyd worden gepubliceerd Duidt dit op een mmder hechte aamenwerking met de andere entente landen T Het heet nu weer dat Kerenaki zoo ziek IS dat de Russische regeenng er aan denkt hem te vervangen In sommige knngen wordt stemming gemaakt voor de benoeming van generaal Alexejef tot minister van oorlog maar de raad van arbeiders en soldaten is tegen hem De toestand is nog lang niet zuiver in Rusland Dat blykt ook uit het feit dat het door de regeering verboden congres van OekrainJsche militairen begonnen is waar toe 2000 deelnemers zyn opgekomen In tegenwoordigheid van het Oekr nlsche regiment behandelde het congres de vraag van de onmiddeliyke verwezeniyking van zelfbestuur voor Oekraïne De opperbevel Het Huis van Afgevaardigden heeft met 866 tegen 5 stemmen het wetsontwerp aan genomen waarby president Wilson gemachtiegd wordt controle uit te oefenen op de distributie van levensmiddelen en brand stoffen en voor het beheer er van 152 500 000 dollars toegestaan Verder keur de het Huis de amendementen goed die het grebruik van levensmiddelen voor het ma ken van sterken drank verbieden Ook naar buiten uit gaat men nauwkeurig toMiin Het Amenkaansche Handelsdepartement publiceert belangwekkende statistieken waaruit de constante toeneming van den uitvoer blykt sedert het oogenblik waarop de oorlog tusschen Amerika en Duitschland IS uitgebroken Gedurende de maand April 1917 nam de uitvoer van levensmiddelen met 60 toe vergeleken met den uitvoer in Apnï 1916 Gedurende de laatste week van Mei steeg de uitvoer van graan uit de Vereenigde SUten en uit Canada naar Europa plotse ling van fi 260 000 HL tot 3 090 000 HL De bladen zyn van oordeel dat deze cijfers Amerika byzonder op zijn hoede moeten doen zün Als de toeneming van den uitvoer plaats heeft ten voordeele van de geallieerden dan ia het met erg maar all zy plaats vmdt ten bate van de neutralen dan dreigt er gevaar Die neutralen I Een talegram uit Havana meldt dat eenmagazijn van het fort Cubana m de luchtgevlogen is In de geheele stad werd deschok gevoeld Een persoon is gedood envelen zyn gewond Men gelooft dat eenbom dia in de onmiddeliyke nabyhetd vanhet magazyn geplaatst was de oorzaakvan de ontploffing is geweest i Tr 5iJ ÜIKÏ 4£i Feuilleton dan luj ziülKwif Haar trcitken wardi hlozwid tni opgieiriiSnid Ijook Iht i 7i i ZIJ pn wefw op de raaet i van i HChip det voor lijgiVpte sohipbrwik liad gipl l i du Iiuin eft r y iid iiiiddicfi m het wa Unr löit oiohoo staken l laar voorliij nam dii stiKHirf oot Mijn wwg naar het NoorxWi naai I iiropa tirdluivtfld Ao gviie corai aigi i lé uiL dpii pm all vn luUwant Mfrkir is er 11 Kapitein InMnpo joipig mrt k ml in dw rochtwlumd wW voorov r in tïwn 7adei m den kortiii lH l l ef e lioip at ijn rml l 0daag il rijdro ont de aeht eompaginie been ajR ven lt rclw4ioiid oiii do kudde Mijnhit t irrr aluit u hij do n rdt r h d aan veraodipr an pa aL ik ii verzoeken mB De ooderorfÜcter naast Ileinnit Mwker gnjalachte sttlietj s voor zich heen Detse haalde oiaohoon hij in diPnöt wa Ut nauwemood merUnar de scdioudere op een beweging die don cioimpagQl 4oh f nut oaitgingi eni waardoor dïens wo il nog meer geï rikkdd w rd IJieve hawi dat kon toob wei eens gt eupeni dat onm bij he optnaircJieeTen uit de inaT cJicol mine n tet dadteJijk in den pas kwain dat il ïf tn wg tilijk göbeurde bet Jleeni aila men nw4 opl Hp Dat mioeflt de otTst luitjenant i orker zioharil toegpv n Hij was ij zijd gedadrten etder g wwst Maar lat we dan toc een kraiikamm idee van den oudeo Oreoupe nu plot plli midden in Angiu ue nog eiiürompagnacechool te houden Dfl beeeifli opliditmi aao auiten I De oompagnio i naai hét mij voorkomt door al dïen elddi en dat sefcieteo wat k ièn g g wordmil Dal 1 wn Bclmllwscliit maar gwa kotUnkiijbo tPOöp natuurlijk df hw en oïfieierm uit g 7ondwd Maar Ik bwng ordw in hul volksfeost Waeiit nksarl AW jullie er cTuiaak in wohtpt tot vtuMiiéddag hier liulleti op het xtTirfÜcvWd tus blijvwi ik heb den Ujd Men Ivoordo 4 door toom bijna o er leande sUin van dt n ka pdtalu óoor hot opdwarrelendlef wtoï heen Heui zag imti sk ohtS onduidMij fwi ö ladMwlxN id v aw iiiBw ei paard mi hi dan gtndö He jo i gloeide op ée ruvai door de ande rt oinpagiiKuüfl reed Ifwig Tl t ivlftk te 1 cm wolk van zweet n iiWïi wlwm lucht en geur vaa Aoovsniow en leer broeide Ixyvwi dei kWne onvermot I naar den wil van tien kaïpituin nu linki dan reobtd itaiuipende zioü iiMB ttwid i Miwwr iMbiiien trcki side hmtiTlMmea zloti in 4lang en Imeaalvom bew i f ufc owlogianacjiine Luitenant M rkor vond dit aièdovender manac iaippen In de hib e der h ood dBg en alwoluut oiaioodig De kewis waj en mi reeder vopJ to wlap Goed kon hft tocii njot gaan Maar de cioii aguie ofael dotuWrd vtfr der J e trot j houdt al weer 8 n nch nng luitenant Merker De geweren lig gen flolwtó en acbeci door mëtaar I e loannon zakken in hua rug door al oude I ptenarenl Aan den Ifaikervkngel aia ik nK dan krouinMa koufCo Zoo i tel ik mnj dp arfKitterij zaïliger nagudachteni voor Natuurlijk loopen zij kroia ouidat zij moe daeht luitenant Mwker weer Hij durfde nioW te z g gen De kapitein richtte spBob ui zijn kort giefpEWpinv tijg boiige4 op Ja ifi ik mH dioor da heeren wordt g Geleuiul n nog we4 het mbist door dm eereten luittoaot d v ccoHMgnie ja luWenant Morter u bedoot Ik u trvki zoo 11 eigeiiaerdig gesalclit i l W de g c iiHik giuM liiedml u nu t aanging Luilenafit ik v TXoek u dringend dat Ie latoQ Htt h werkdijk lUtt nood aki hjkt Uw sM ctie is A sk öliWK van dtrl fc dat wiJ waaraclalg wat wag i tvtii wonder ah men mwig ii K mtIoJ Ls Kapitein br iipo wa aj heeSLh Maar dit w a voor hem Ueen een mUti om zi i atean ie foroeeren I ulltinent Mer ker hlir en Uiilefiant Nlerkw taar Hij pewi onopbouA li k oni henv Imhti htoöd w r kloatk Avi naaii ov r het pxw citiervetó Aan ik oveniijde draaft de inaloor met zijn adjudant UUtLimnt I lu lein teriigkwrwod van de f hietl an u Hij naderde de drie Offpnu tielii n en g weren waac voot irênd ka ttem Lreni pe 7icb ondteen btmoog Kij wa lui dik wijhs aki blj toevaj in du nalii id van te atihtete sedert dhar de verhwi Wng tiihs hiwi oouipagnieohe on eerwten Uvtienant m den l at n tijd i e dw iiieer gt dpttiinni wan tn zei op eeodgen a Mtaiid Wyvend u gen zijn t eg 4ei PT Dat gast zoo ntet langer De kapittin W 4 en bravo kierrf maar inwt Mv er kan hij niet op Jite eBl Hij maakt den man gt woon kopMihuw Hij jaagt hani nog uit ilea dicnMt Ik zal een deaer dag n mrt Am kolonet spreken M Tker iwwt naar n andere oouipagnler De vtmotajnlng van den at ljon4 eommandaot Itad op den ixK iagnieLlM4 kal nw rend gewerkt Hij zette li h re t Itj den zadei tn werd ttilw ijn oom romineldo weg ai oa en aftr kend on weer en bij t trok tspoofig ntiet irit g puUe iMHMMibaippflDi terug naar de kaleme waarvan de hooge roode dak Iq dm zonnegloed gtanadm Naiiweltjk wa ren de luaivKhappen daar op do bhima