Goudsche Courant, woensdag 27 juni 1917

o 13420 UITVERK p pleMl in t vroege voorjaar eene met dyiiBmlei en musitie geladerf stoomboot dia in bat Ua wjA Ingevroren Zoowel de lading ati het Bchip wertlen volkomen verwoMt Op 14 Mei had weder eene nieuwe ontploffiiMr plaats waarbu tte groote raunitieveor rtt m die in de nabyheid van den q oorweg wai B aangelegd in de lucht vlogen Daarop Niettegenstaande de gestrenge bewakbig ia het aan een groot aantal Dultaehe en Uoatenruksche krijgagevangenen die bij den apoorwegaanleg werkzaam geateld waren gelukt te ont iappen Telkens komen nieuwe pogingen tot ontvluchten voor n aij gelukken vaak want de bevolking der stad zoowel de Ruasiache als de Ptnaehe synipathiaeert met hen en Is hen op alle mogel ke wtjze behulpzaam b huiuia poguigM om over de grens te komen De dreigende hongersnood Een telegram wn den correspondent van Politiken in Londen ontleent het een en ander aan eese correspwidentie van den briefachriiver der Daily News in St Petersburg waarult wU zien dat da eotrwpondent van meening Is dat een van de grootste gevaren die op het oogenblik Rusland bedreigt de weigeriog der boeren is hun graan uit te leveren ZU wilden niet verkoopen aangezien de waarde van het geld op het oogenblik zoo gering ia en liJ de artikelen die ziJ noodig hebben niet kni Mn koopen in verband met de verwarring in de industriesteden CM landlieden wisten daai bij hun graan zoo goed te verbergen dal zelfa de plaatselijke ctHnité a het niet konden machtig worden De correspondent ia voorts van meening dat wanneer er hongersnood mocht uitbreken geane enkala regeering in staat zal zijn de situatie t redden nUNKKUK Clemenceau over de Fraueoha soldaten Volgens een particulier telegram aan da Voas Ztg uit Geneve heeft Clemenceau scherpe verwijten gericht tot den Mintater van Binnentandsebe Zaken Malvy die sleh 1670 bureeu QoudKba 13 WAAOBILJETTEN KOOPBRIEFJES TrU Tea Zaiel leTert t a epoediSet de DRUIKERD A BRINKMAN ZOON Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van ITaaimacliines want SINGER Naaimachmes zijn een Eerste Klas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eenw voor alle huishoudelijk en industneel werk met roem gehandhaafd heeft Sm EB NAAmACEINES kunt U krygen In al onze winkels DIE MEN AM Dm ÏÏITHAlirQBOBD EMEEimilf 8IN6EB Maatsdiappij DapAla lom GOUDA Kleiweg 5 l lev u heuuH iiwti kon zloli tooh v n vcTMlapeu bij lu aJaruMerfn i M tji in laat koiiM n dat In luH Ale utaaod tooh nU t dwlWijlf ht t hooM te kusbn Maar de oompagmeMüomoiaivlant vroeg dacb H droog leluitktg van d riü terug Ik liftd dp hoop al ag t ffmk u bier U zU n 1 V kouM iunóera uit l raakfori luitenant Merker f Hij iiierttte lio4 Hhutvt de Uider w a en voiigrtt CT ft ai toe tk nam de vrijb dd iirij bij uw DppMser 00 de tKw0e te Mtellen omtrttu uw verblijf Hij deeM mlJ miee dat u reeds glMtereaa ond ouf gar irfzo AMWin liad varlaten I 0 Pettr JIJ oiiafeuUten dacht luitiiiani Merker I uW en t A n ver eifleblen dIetMtoon sntwoortte hdj Jui t kftp k ln Ik was Wj iui i ooto denrban l iraa i oh ttdbigi n ik Iwd op dra terugweg em panne iUt gtilaat van zijn chef wtiidutkitfri Mpf fc weel olel wat een panne i I TentiitiiMe in dfn dlitMt weet ik er aicta v n In d ii dienst bestaat geen pan ne H rft H nor lete fat bet n a Ui iïreiigen luit ia jt Merker Neen kapit n V Ik dinlf u eert WUt u de W n f Rn uw iroop op u nwBMii f irende dt n ganachen warmen och Utid Kie4d duae gedachte liiit iiant Mt er tl y fu H e DU doen al hij raiiport van anj nwkm Of dcH hij bei nt Hij l l eït ht vol tr iki iMt u doM Ik was oog o mih po t voor bet mie sefcol en iWlwdo He L g n r hooMofHetereft JtwiSJ be riien dat ik sohlttRde tieor afwcaig 60 En op grond biervan zei hlJ oiödeiiik optttaan Ach wai dat la onein Zulke MngCTi moetm dioorge e4en wor dent Ik wae ofHclcr Ik ben hrf Ik bli h€t De nwoMih inoet ziiu trouw aoEL sloltzeM Hg keek op Idok m gvoe J vrouw zoeken He was reed na Mddemacht Te laat wildö bij niet roet haar thuAakonjOTi Maar he w gem wnak keliJt werk haar m dit fpewoel te vin den mdeiij t hoordö hij haar ton miuMe UW e fi grwpje in de naaflte kamer NaHiunli ngrfarfien Haar atent la e babbrfdc mrooBKie over van vro rfi beld Zij em haao laodgCTiootm weeeu g nieeD flcW pe4tjke k iuiilas i MO die oude MTW HumiFflïrey daar l gnte n Sloott gjnde ZIJ wareB een hart ti eee z J wi band was aJs overal ojn he M di people ge lagm Het koatte H tout Marker genoeg moeite om 1 tith lang na twee uur ki den niorgai uutHijk naar deu ui to te gei n Het waa een lauw waiTOP dtoor maan verlichte nacht Droosnerig roliïen ziJ di At tegen eikaar geth ukl door fcztn lapeDdeD iritgestrfkten DuMscljni tuin Wordt Twrolfi Voor diraet gevraagd Boekhoudster m fUM lebMl xelCM ndi t w rk n Britvcn mM op uf vut vori a betr lücio eu oodtr No 1674 Bur u GouokIm 0 ur iliMukt 31 12 TERSTOND QEVRAAGD een Uak DAGDIENSTBODE ef Tosr di4 a M 1672 7 AdiM M vr CHRISTENSEN SlolwUkwtlata Voor kutoorwerkuumhcden GEVRAAGD EEN JONGEN vmn 13 14 aap Brieven oadcr do 1631 Bureflu GouDiCHtCouiANT 1631 10 lONGMENSCH loeki M ea 15 Juli ek Zit en Slaapkamer net PRN0IONI licbt cza li omfiB lahDiMltjkm krin BrieTen onder No 1675 Bureau Ooudecfae Coureal Merkt 31 8 t Ecnlge wagona geschild Oennenbrandhout AANGEBODEN Bereid In blokjes te leveren Brieven oadcr No Coarent Merkt 31 By opruiminKcn 11 het beite adres BECKER S Mm hands aak GOUWE GOUDA Daselllka aaa kali te tUelea 1673 10 Bekend Philantroop geoesen ven itotteren weiucht elle ipreak ebrekki ea te ene ea londcr de werkuanfaedente vereulineD 1671 12 Frcwyaot iM oralis Sehryft Tiodee eeavoudi per poit en het loMltuui HCNRI AMAMD Haarlam Prineen Bolwerk No 52 Abonneert U op dit Blad DUITSCH Duitsche Taal en C nversalle Handelscorrespondentie Oh LAFEBER LMPur Dultooh M O C 0 Houtmanssracht 18 GOUDA SANGUINOSE Zulvar plaataardlg tonioum Bij bloedarmoede en zenuwzwakte Hebl ij bleeke kleur Habi ij bleeke lippen Hebt t bleek tandvleeich Ocvoell f IJ U ipoedll verinoeld Il U r leep oiirueti Zijt i maar scideo weienl k uil aruei all wakker wordt Ontbreekt U de eetluai Dan lijdt lij door bloedarmoeda en lanuwi wakiel B hand llaf De Saniuinoee Tweemalen dia l eeneetlepel De Saofumoie wordt eIrokkeo uit een oot aantal leoeeakraebli e kruiden sij veralerkl het bloed waki d eetlust op vernieuwt de kracht bevordert al eneenc levenaopgewektheld8an uInoae koet f 1 50 6 fl f8 12 fl f 151669 40 WACHT U VOOR NAMAAK I Uj alle Toorname Apothekers en Drof uien VAN DAM ft CoDe Rienerrtraal 2c4 Deo Haa T Qoude Anion Coopa WijdMraal 29 Sebooahoven A N t Zaesooi Boakoop Wed I Spruit i F Verkade Waddinxveea A v d Helde Moordredit 3 v Qenoep Dienstaanbiedingen hebb B in de Ooudsclie Courant HF D adf erif Biiêi kostei sleekl kij Tooruitkeialiig 1 6 regelt f 0 2B voor U regel moer 6 oenti OpEuf niteioitend asn hetSnreta WEGENS Verandering DER Firma III VAN MilllTELS COSTUMES BLOUSEN ROKKEN ZIJDEJAPOHSTOFfEN EW TOT SPOTPRIJZEN M HIHHMM BHH ï HlsêK D 8AM80M Gouda KÜTIOIMLE BJUmVEIIEEIIIGIIIG Kapitaal f 5 000000 Reserven f 750 000 43 EIQEN KAMTOHEN IN HEDERLAIID INCAS8EERING van Wissels en Kwitanties op Binnen en Buitenland u II lllilk an lug EFFECTEN COUPONS CREDIETEN Moderakschool voor Gonda en omliggende plaatsen Aaaraalotaa bil de varaenlglac voor Moda valucholan te Qravanhasa Goedgekeard bij Kon Besl 26 Ang 11 No 45 Oplaiding tot Oostumière Coupeuse en Leerares Ml giiignhilil rnr elgn gikralk Ie lemi wm UIB u ivenu H H KAASHANDELAREN I De School verplaattt van Gouwe 109 naar OOHwa IBI waar zicb nieuwe leerlin en kunnen aanmelden voor half Au itui Q wielen 0 jir sjj Vefvekken al emeene Dir Dames v HEYZELENDOORN V RIJWICL iHDUftTRlE At j WaavtH lü 1394 S6 Vertegenwoordiger A RIETKERK Gouda md loÉUijke FatriekoD jefiislillellornierfeer OPGERICHT tra Voedert sw r a met de tuiv re murw LIJJNZAADROEREN merk STER en W L n 80YAB00HENK0EKEH maplc W I Ditnsntende door hoog eiwit en Tetgehslte en groote roedtngswaarde R wv fMri omn fnrUm 0 m i M nUlM Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon DÉH InMtilll Zeer mooie soUedc meubelen all Tafels Stoelen Kasten Spiegels Sdiilderqen Theetafels Bufletten Stgiameublemen ten in leer en pielucfa Boelcenkasten Tweepersoons onbeslapen VeerenbedsteUen kapokmatrassen Slaapkamermenbelen eni eos allea ipotgoedkoop Ragbckleede Leerstodca vanaf fl7 eO Stljlkast f20 stntaf el f 9 eo Spiegels f 6 0 f 7I0 ens SUninUTM hmliihuliljiiku kIJt Rotterdam Eenig Depot van Thee uit het MagazQn van Ma RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Deie TheeCn worden afJeleTerd Ia verteéelde pakfei van Tljf twee en een half en één Ned 00a met Vermelding van Nommer en Prija voorsfen an ToI enf de Wet gedeponeerd Merk Zich lot de uilToerlnl Tan Uwe ffiitrit ordara aaoberelend J C BUL voorkMI J BREBBAAKT Ll 56 2 Markt g Drogia terij WU RKT 8 Vlieoenvangers Insectenposdsr Insoctenpoederspuiten Verkrijlbaar bl S H VAN LOON I 1 A WOLFF a Ca Firma DROP ROTTEROAMI lirt m ImIfMl Ifl TtliL SB FABBIBK VAN Jaloeziën 403 62 iVlarquises Roliuiken Zonschermen Serre Deickingen In alle constructies PrUMplaef ea Taekenlas koaeeloee Eenvertrouwdadres Ë voor het maken en stofleeren 2 van MEUBELEN is bU s N HES8ING S Peperstraat 24 Gouda S BillDke prnzen prima mat pS naai Reparatie aan alle met S beien Toor landbemestint en tetfen hooibroei TetkriMbut bij l 20 Joh A J Vos Co Nieuwe Haven 37 Rotl pdam Adverteert in dit Blad x Or nimj 2 Juli 2 uur n ia Oflboiiw Bouw n Wonio toMdcfct OndersiandifrConiin Bie Armoieoirg Btdeeld Tenocken wQ genffdd ttl l madede hic te mogea tmtnnSNi ▼ Tergrndflrlnim onoeorteti Tetmtkrfi den cous om dflH din In onM t TenDcideB l otrlMk Dnikkerll A BRLNKMAN h ZOON Ghwd fie Jaargang Donderdag 28 Jani 1017 GOMCHE mum I i© va T3vs eaa ca v©xtexj ti©TDlsi cL v oox C3 o a d SL © irx Oaaastreiycoaa VERSCHIJNT DAGELIJKS liAJ BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNVMENTSPRU8 pee kwartaal 1 2S per week 10 oeai mei Zoadalablad p r kwartaal l 7S per weck 14 cent overal wear da b sortia per loopcr eachndL Franco per poit per kwartaal I 150 met ZotidaClblad 12 Abonnementen worden da eli k aan ROOteo aan one bitraaa Maikt 31 CouD bij onze ajïenien den boektuadel en da pottkaniorvn ADVER rêNTIfifRUS I Uit Gonda en omatrekeo fbchoorcnde toi den be or krin 1 S regela 0 5S elke nfA meer f 0 10 Bi dne aclitereenvol ende plaatiinten worden da a ie en twM kardMod Van baJlMi Otode en den b orikfia 1 S rafela f 0 S0 clka racel neer f 0 15 INQRZONDKN MU BDftftUNaKN 1 4 H IA Ifee miat Op de oorpagiBe dubbel tanef Gawmie advetlaniila en tageeondan n pn i Grooaa letten ea randan naar pinatanlaite UJtlNB AOVKRTElfTllM aaanncaa hMV en enrtMf hmt en wlnnr I S ti e e f B tf tta i l A CM M tmmm batelina Unitaiwa mm 10 fagab Baw l wnn w K rt S e M Telefoon Interco 82 Telefoon Interc 82 Uitleven A BRINKMAN ZOON welke gericht la op het aluJt van een eervollen vrede krachtigen ataun vindt In d opvattingen van het Huis en in den wil der Ooatenrijkache volken Am Hkaansch troepen In FrankHlk ElaEAS Lotharlngon D Onzlldlgan op rantooona Um StoCkholmops huls Obstonpllk mi ds nrmda ONS OVERZICHT BUJmONLANDSOH NiBUWa landsche zaken de mogt lU1tti id verwikkelingen mtt de Europeeache onledig en over dete beper king der verscheping vaa levanamiddalan maar Amerika moet in de eenta plaati zorgen voor de behoeften van zichzelf an zijn bondgenooten BUBLANB De Engelachen aan de Moer mankust Ondar deaen titel publiceert het te Stockholm verach nende Aftoobladet een zeer belangwekkend artikel van den navolgenden inhoud Zooals bekend hebben de Kngelachen zich bü h t uitbreken der revolutie gelwaat om op verachillende in de strategisch en commercieel opzicbt belangrijke punten m het Ruasiache rijk vasten voet t verkrijgen In de eerste plaats vi l daarb hun oog op de aan de Hoermankust aan da Witte Zee gelegen nieuw gebouwde aUd en haven Alexandrowsk die door een eerst korteiings aangelegd loorltjn m verbinding staat met hn Rus ache binnenland en da enige wvrye Jisven aan de open zee is Uit dezd afgelegen streek werden t dens den oo g bereida tal fran senaationeele berichterk gemeld die intuaachen moeilijk te controteeren waren zoodat hunne waarde niet kon worden vaatgesteld Het Aftonbladet heeft echter thans van ene betrouwbare persoonlijkheid dt langen tijd la Rusland heeft gewotmd die bovendien de kuat van de Uazee goed kent en eerst eenige dagen geleden in Zweden ia Irfuigekomen nader bijzonderheden vcrno men De mededeelingen van dezen berichtgever berusten op eigen waamemmgen en geven eenige belangwekkende ophelderingen De Engelechen hebben aldus onze zegsman reeds tijdig in dit voorjaar de haven van Alexandrowsk en een groot traject van den Moermanapoorweg bezet Twee groote Engelache tranaportachepen hebben troepen doen landen die de stad bezetten en zich verder in de omstreken en langs de apoorl jn legerden Sindsdien heeft men aan het betette gebied eene uitbreidmg gegeven zoodat thans de Moermanspoorweg tot aan de stad Kandalaks in bet bezit der Engelechen IS Het bezette gebied neemt een paar duizend vierkante kilemeter in beslag De Engelschen oefenen in due streken eene uiterst gestrenge contrdie uit Door hun ruw optreden hebben zij zich echter bij de inbeemsche bevolking die grootendeela uit Finnen bestaat zeer gehaat gemaakt Men gelooft dan ook dat een achttal Engel i ache officieren die eene lange wandeling door het boach ondernamen doch nooit terugkeerden door de bevolking overvallen en vermoord werden Verscheidene geheimzinnige ontploffingen kwamen gedurende den winter en het voorjaar in de Engelsche voorraadscharen en momtieop agplaatsen voor Zoo ont Franache sociahatiacha part j belast mat de opstelling van een antwoord op de l jat met vragen der NederlandschSkandmaaf sch afvaardiging heeft over de kwestie Elzas Lothajingep in en hartstochtelijk debat beraadslaagd De Kamerleden Longuet en Mistral van den linkervleugel der partu verdedigden de atellmg met scherpte dat een volksstemming onder de Elzaasera en Lotharingers over het lot van Elzaa Lotharingen moetbealiaaen De Kamerleden Varenne Breton en Poisson van den rechtervleugel der partU bestreden het denkbeeld van een volksstemming betoogend dat E L zich in 1700 vrijwillig bü Frankruk aansluitend den wil had te kennen gegeven voor goed Fransch te z jn Eindelgk atelde Renaudel een formule ter verzoening voor dp socialistische partU moet zich bil een volksstemming neerleggen om trouw te bleven itan haar beginselen en om de kwestie van E L eens voor al op te lossen doch de kwestie van een volksatemming moet worden verbonden met de samenstelling van een bond der volken onder de beachwming en het toezicht waarvan ze moet plaats grijpen Een commissie werd opgedragen in dezen Ein 4 t t kit op te stallen Verder drukt Oeuvre het persgesprek met Albert Thomas af nopens de zmsnee vervat in den brief van Thomas Vandervelde en Henderson aaii den R v A en S in Rus land Thomas is werkend lid van het Franache ministerie en eveneens invloedrijk bd van den rechtervleugel der aocialiatische partij Thomas zei er geen bezwaar in te zien den terugkeer van E L b J Frankryk aan een volksstemming te onderwerpen maar h j heeft zich met dat denkbeeld slechts onder twee voorwaarden vereemgd En wel dat geen enkel bewoner die van buiten dat gebied zich daar heeft geveatigd en van Duitsche afkomat ia zal kunnen stemmen en dat alle Elzaasera en Lothann gers die na het verdrag van Frankfort vertrokken zijn zullen terugkeeren om hun atem uit te brengen Een telegram mt New York meldt dat de export raad waarachyniyk zal beginnen met de opvordering van alle tarwe die in de Ver Staten door onzydigen ia aangekocht De onz jdigen zullen rantsoenen krygen uit de voorraden die er over echieten als m de behoeften van de Ver Staten en de geallieerden is voorzien Volgens een telegram uit Washington aan de Sun beseft het mmistene van buiten De £ n elschen blijven met sterke pstrouilltïB ten Zuiden en ten Westen van Lens voortdurend in voeling met de Duitachera zoodat zij noir steeds terrein winnen De rechterflank van hun voorttrekkende bewel ng rust blykbaar op den spoorweg Atrecht Lens en de door hen uitgeoefende druk strekt zich uit tot voorbij den Reaervoirheuvel heuvel 66 Volgens Engelsche benebten heeft de tegenstand van den vu and teiitMM mo Hi het karakter van ach terhoedegevechten Sindfl de geheele terugtochtUnie van den v and onder druk staat fcan h geen ruimte meer vinden voor het opstellen van zyn geschut daar zyn kanonnen evenzeer zijn eigen infantene als doj Britten zou treffen De Duitache linie loopt thanrTÖór Avion waar de laatste dagen tal van ontploffmgen hebben plaats gehad en branden z jn ontstaan Aan het Franache front duurt de artillerfestryd zeer levendig voort m de streek van het gedenkteeken van Hurtebise De Duitachera hebben geen enkelen nieuwen aanval gepoogd tegen de stellingen welke de Franschen hun op 25 Juni hebben ontnomen Volgens nadere berichten laevmdt zich onder de verdedigtpgawiffken welke de Franschen op dien dag veroverden de Dra kengrot Caveme du Dragon 100 meter breed en ongeveer 300 meter diep Deze grot was in een ware vesting herschapen met talrijke uitgangen en achoorsteenen voor zien van mitrailleurs en leverde een ge wichtig punt op vanwaar de lai ite tegenaanvallen der Duitschera ondemwMM werden Er was een aan ienluke hoevtMUMitl kr jgsmatenaal opgehoopt 9 goed bruikhi mitrailleurs meer dan 300 uitruatmgen talrijke geweren en kisten met mumtie Voorts zyn er electnsche zoeklichten en verbandmiddelen in handen der Franschen gevallen Het aantal gevangenen bedraagt 340 waaronder 20 officieren Duitsche vliegmachinea hebben verschei dene bommen op Nancy geworpen De Franschen zeggen dat er geen achade is en geen slachtoffers zjjn Verder van de fronten geen nieuws Ben correpondent seint uit een Franache haven dat de eerste vloot transportschepen met Amenkaanache troepen aan boord voor den dienst m Frankrijk is aangekomen De eommisBie door het bestuur van de Feuilleton Zijn Engelsche Vrouw Naar hot Du4 wh door KUDOLF aTTItATZ G autanMerdie Ulti ve berweikt door Mevr J F WL Sa LINK VAN SOflBUM Het Kopenhaagache blad ociaaldemokraten vamaemt uit StockhoUn dat na afloop van de beaprekingen met de afvaardiging der Duitsche minderheid de voorbereidende werkzaamheid van k t Nettorlandsch Skandinaafsche comité aUl geëindigd ii t beachouwen De buitwilantfiKha leden behalve Huysmana zuUe Stockholm dan ook voorloopig verlaten O er de hervatting van den arbeid van het coanité is nog niets besloten Snowden heeft zich tot hft comité gewend roet het verzoek de algenMKme conferentie uit te stellen met het oog op de mogelijkheid dat ook Engeland en Frankrijk zich daar zullen laten vertegenwoordigen In het Oostenrijkache Eöis van Afgevaardigden heeft de minidt r presldent na overleg met den minister an Buitenland sche Zaken met betrekMiqr tot in het be handeling zijnde vredea rraagstuk verklaard dat de veronderstelling dat de OoetenriJk Hongaarsche regeerfcig de erkenning van het zelfbeatemmingtrecht der natiea heeft aanvaard als grondslag voor een duurzamen vrede misleidend De OoatenrljkHongaarache regeertng etllt op den grond slag der ataatsgrondwet ulfAD welke de majeatett het recht m£r om v ede t sluiten en waarbU hot dRö monarch ia toevertrouwd op te komen voor de belangen en behoeften der Ooatenrjjksche volken In dat besliaaende oogenblik Onder het uitdrukkeHjk voorbehoud van handhaving der rechten van de Kroon ia de Ooat rükHon gaarache regeering te allen t de bereid in overleg met de bondgenooten onderhandelingen over een eervollen vrede met de vyanden aan te knoopen doch zij wijst met bealistheid eiken anderen grondslag voor vredeaonderhandelingen af Dé minister van Buitenlandache Zaken heeft de bereidwilligheid tot het sluiten van een eervollen vrede waarbij de vrye ontwikkeling der monarchie wordt verzekerd openlijk bekend gemaakt Daarover kan ook b j onze vijtuiden geen twijfel bestaan Zoolang die v anden dat standpunt niet innemen zullen wij den atrijd voortzetten m het vaate vertrouwen dat de heldenmoed onzer triwpen en de opofferingsgezindheid onze burgers ona den dag zal brengen waarop de volkeren der monarchie het loon voor hun Inspanningen zullen ontvangen in den vorm van een eervorien vrede De door ware menachelijkheid ingegeven bedoelingen welke uit de gestelde vragen blgken en welke volkomen door de regeering gewaardeerd worden bewezen dat de politiek der Ceotralen dSe de Pi iiz heol GaandH iwög vonllwon d maWMBcWjf Zij kondwi door écu grij ajOTi ociiteodlnOT nog Ki cht langzaajii r jd n Vnar chiiw itl bruldw de Hignaa hown ijhnkitc de elapeirige voarlladlcn der molk en groentóTiwagene uit hun gedoiiBnel op Toen i otw ling een ruk de vr mA oovernweide m viertaitt anui vende iel lm Jict bLanenete n dio auto machine owfcr hen was gwlodien Die wap doodt Stotid Mil i i panne De write ematlg panne f vA ianigen li i Hoer 1 chaulfeur hieltü n zich bt ig m t hun voprJuig luitHordtii haaldleu het ki t e nwt werktiiigtn to voor ii Hel mut M rt er Imrkte In r m wit en das nuotfpo op dim laniiweg eti hamerde Zijn vrouw zat nwH boojf gfiapt haar en in avOTidtoilet dra niantel om de Behoudere gelaten er naast op een nrijlatcTO Zij bewaarde bij zulke geJegetihadwi d on vtiatoorlare kahnte die in alle wereld dceden en onder alle OiUËitaadSgheden ei gen la aan hot 1 ngedsche ras Zijgiyenw de sieohte an harte Do zoo legde haar eersten vuurran over de dtoiikece lijnnm van de Odenwald biirg en werloog den oontrfijken h nel niet roodien gloed weeWie haar omhoog tijgend goud In zi i ontwakend blauw Ffet werd licht wam Mevrouw Vier ker haalde haar brlewen van gisteren to voorschijn en begon ze nog eeti tt lzen Sodert twee uren wm da kloppen en peuteren na trf aan den gang Haar kon het met uit de piooi brengen Nu stapt motner weifci roei de andr ren ie Keulen in dm trein zei zi bhj O tk verheug er nwj 2wo op Alleen jtmkDer van pa Ik maak mij aoma QlH beooT over pa Hij zag er er ledèl jaar al zoo eobt Itjileiid uUt worden verdwetn Uij wa bk v n Mluaat dit n uien er op bfJrapl dat bi zicli zonder verlof uit ljn g niiBotiii4aat hail verwijderd I aar heb Je M al 1 Ztti l6 hijdith 1 ditfa I Nu zat het ons Hfcbt eirga n Ia V UegMido haa t wkrp hij 7lch In zip vtJdlttiue Zijn vrouw 11 tnlu éoli n AD l naar dcm aléj haaldi mrt lloMuKun 1 den chauffeur het paa rd er uit va tulgdt hiH zelf iidH geoeitiide hand op llarrlw dt kuivmicr hiietp die za loLrieiiK n aan trekken de butler g i U de n ijgl iig s geheel tjiige4and werkte het was bi zuUn dingen lt lre en Uiltenanl M4 rki r l e hoefde toen hij iiuU nv adem aankwaiU rtectita deu voet in dtni igtijt lj u l t att ten Itftlkto zijn Zoo juiM zijn zij oorbij gckoinui Rijd meeir op die boonen tafeei tOf I aar acnter elHeo zij in de zandgroeve WaaraofaMg daar was ailes ood e blauw en tfnat i rtu hei vfa gmreertoopen hu émx het bataljon van den reetit r vleugel afgemarobeerd was was de laat Rtt conipafipnle ook juLst dA zijne di acht ste l n Meen vM lulimaDt Merker van bet hart Als het iw oumt Met jui dr kaniteén irecnpe was g iwei Mt Hij falloppeerde nMr h TO toe n nietd de xub trcowt Haar man hatt van boo eid op windnnjf oen rood hoofd Hij lulaterde niet goed naar haar I en z i en daA ik pae om oht uur eloMe oe ening bebl hroiBde hij t rwijl l ij het eUa Kttedeb e l dSohtklapte Andeni zoudem wij nu ard in de kli m zUtonI ioddiaDk nu amujot di Zij aetten voorzichtig mul De aiito ieNoorzaarade All rlgihtl ölocbtó goed dHe uur tijdverlie Helmut troo3lto onder het vorder rijden zijn vrouw Nu dat kan tn de bèete ioaxMim we eens voor koai H t WiJ zi n toch alfe nog voor zeven uur Üiuio Jii kruipt dao da Wi in je mandje eu ik slaap maar eeiw e n iiaoht naetl Ooit geen ongeluk I Ja In DultfiOhland leeft nKn mH het hoifloge in de hand Alujd u het Haast e rep je In ngeiand hee t men tijd Zij hieUten til voor Ism villa Luite tiant Merker liep het huW en nep dadelijke zijn oppsAees eterl PeterI Wa r zk je dhm veTvloc4 le slaapkop Maar kween g ea Peter Hij wa reedb geruhaen tifd geleden mat rij helm en zi geweer het hula uitgerend ver tc4de Harriet de kaukemer met de groot 0 0 kafoite Bulten hadden veeA trtmipet tere gie ïlaz i H t was oen onchristelijk geraas geweaet I n op de talej tag een hndje van den opp er aan mr Marker Bataijon 90 geatormeerd P er I uilenant Merker wM een Mg nhHk ala door den bliktwm gKroffen De laobende ei wende kabnte van een Zonda nkhid dl hem de aal a e jaren f ii wae 4