Goudsche Courant, zaterdag 30 juni 1917

f I BOEKHOUDEN m drie nuodea met Teitinonium J G ter BRUGGEN Leeraar Boekhouden M O BLEEKERSSINOEL 3 GOUDA Proapectui met ovcrulrijke prima lui iiliMo op UDTri a franco Epwaring met drieduizend Oud Leepüngen een voor een pepeoonlijii geleerd MONDELWO EN SCHRiFTEH K Hel BoekhoiiileD li nlel iati leerd weKo bippelilki nocb I I lieuwi kei ii eer ÜTR i lSfr lif elf prekead STELSEL eer lemikkeTijk door ieder M be rl p l ea K oud eli d wereld 996 Stilirjam 13 7 Avtnut Concitrittü hiackli Htir Ier Sruggtit So SH Omiir iamknui l vmr 4i InunJml mn i IMI I Un M 1 J Um4 ttm tndn Jnt II hluign vmr Um amnjtt n htUir andirwili Hil liU m a j i u j ètmiiit van krt intihondtn dmdtltt uitttn te epM ledtr daarop tl naar Moe Ie tan ij a vat orriUlini tdn vosrltoamen Jaar mmert de praHfk lelve om i n varuernd held laat tien handbeweging van volmaakt goed begrip Genoegeiyk zich in een hoekje van een leege coupé drukkend hy reisde tweede de firma betaalde het abonnement schokte en schommelde Fietersui in den trein van A over B naar C In B stapte zyn vriend Jansen in handelsreiziger ala hy met wien hy dikwyla vervelende spoortrajecten doorgezellig babbelen verkortte Hé Pietersen jy op reis op lfV groette deze jovial Zooals je zietl Waarheen Naar C mijn ouders opsoekeal Ik ga ook naar Cl Wat moet Je er doen Iemand spreken Heb er de heele Wêek geen tyd voor gehad I Hoe laat ga Je terug Trein vaa 2 46 iKon ik ook wd nemanl Doe dat dan reizm we weer samen Jansen haalde met eenige omslachtigheid zyn Bigarenkolïer voor den dag nam er een sigaar uit waarvad hy het puntje afsneed en netjes in het aachbakje deponeerde hij streek een lucifer af en pafte aan hy schuifelde even heen en weer op de bank tot hy izyn gemakkeiyken zit gevonden had en toen ontwaakte opnieuw zyn belangstelling voor wat niet zyn eigen persoon betrof Wat doe je met je tasch by Je als je naar je ouders gaat verbMsdi hy zich Ochl Ben Je dan voor laken vftT HMr M Nê ieleeldl 4 lM gadrni Dtn HeerJ C 1 r Bruge Vmt O Mr ALB raSN Adverteert in dit Blad Zeer mooie soliede meubelen all Tafels Stoelen Kasten Spiegels Sdiildcfflcn Theetafels Bufletten St ilaineublemen ten in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen SlaapkamermeubeIcn ons ene allei Rpotgoedkoop Rngbckleede Leerstoelen vaoaf f 17 60 Stqikast f20 StHItafel f 9 60 Spiegels f 5 60 f 7 60 ens WÊBmm hniWiHMIAUiii Ut Rotterdam Maandag 2 Jail g nnr fceglnt onze groote Opmining reor D de gelegenlielii om ook io deze dnre tüden ffloderne confectie In goede kwaliteiten ttgii Temssend lage prijzeii te koopen 3IMST£IH AH RbTT£RD4M I eidscheatpaat 59 Hbodatpoat 27Ö VERaELIJKT ONZE MODERNE MODELLEN DENNENHOUT W hebben nog af te geven tot concurreerende prQzen enkele partijen prima DENNENHOÜT OEZAAOD OP I METER LENOTE Met ofierie van levering per schip en per spoor zullen wH gaarne van dienst zyn Levering lian ooit franco geschieden i6s M N V Vereanigde Brandstoffenliandel v li S D Boon an firma P da Vroadt TURFSmOEL U y T l 119 VemneD s loiUijle rabriÉD gmsigif lefomfeer opseeioht Voedert ow Vm met de LIJINZAADROEREIN merk 3TER en W L n SOYABOOMEIIKOEKEM merk W L Ditmon Dde door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde Jer lMptomg ParU 1900 Segen Ooudm MedaUles Firma DROP RDTTERDAIII X lefl IM Iwlfiil 121 titil SH VABBIEK VAN Jaioaziën IMarquisas Roliuiicen Zonscliarmen Sarra Deicidngan in alle constructies j VERSELUKT ONZE KWAUTEITEM IM PRUZEN Sttrtiw aan mi btghiNl M Mizon ilttliltnd Bitiv latdini ralmei wU oozen gshstlen roorraad Toor ipotprUzeg op bl onzsigowal digon omzet It da meardera af mlndara optraogtt der raataiten op dea foadOB gaag ran zakei rat beegO laaoid geeo Igvloed 1680 410 Waa ns vapgavopdapd aailaon rordni nag voapradig HOEDEN tot veel verminderde prijzen OPQERUIMDi VMi aa aha nng voorradig Blouses en gemaakte Costumes Steads tfa alaawata Stallan Zljda Mauaalinaa ata ear padlg aar Damaa aa Maialaa Caatumaa aaar maaL Balaafd aankavaland QKZa V DANTZIG r OCUDA Hoosstraat 11 aa hataaHda adraa HET MEISJE gavraagd aar kaad aohapiian aa lloMa warkaaamhadan 1491 54 HEDEN GEOPEND Het NIEUWE Magazijn van Rllwjelen en Motoren van J L HifLLEMim inUNBETIENOEWEa TaLSSO tegenover de oude zaak N B De Zadeimakery Magaz a van Koffers en RUtulghandel gevestigd sinds 18Ï0 bl ft gMostigd in Lange Tiendeweg 16 eozal op denzelMeH voet worden voortgueL ims m Pa W J v ZANEN 20 0 Hav n Atallar voor Moderne Portret Fotografie u ZATERDAG 30 JUNI 1917 Tweede Blada Da icomande Bemaanteraadsverkiezingan Wti Btaan bui den roorsTODd van de gemeentenudiveHdeiLinren die OTer moeten plaaU hflbben waar niet by enkele amdidamtateUing in 4b periodieke vacmturee m voorzien Er lal daarvoor stryd moeten worden gevoerd In de eene gemeente sal het vrywel z n een str d om personen om meer of mindere capaeitetteD van de gestelde candidaten In de andere zal het naaat deze factoren niet in het minst gaan om het befi nael Er is in den loop der Jaren in de gemeenteradai meer en meer een politiek leven tmtstajm dat naast z jn goede zijde ook i n schaduwen heeft Het Ia een niet te weerspreken feit dat er geen mensch bestaat die niet een zekere levenabeschouwing heeft die zijn doen en laten niet laat beïnvloeden door n meening of overtuiging die hy of zQ de best ai t En daarom ligt het ook voor de hand dat in de daden van eiken menach tot uiting komt itfn overtul ging niemand toch is geneigd tot het doen van dingen waarmede fa het zelf niet eens is die hy strijdig vindt met wat hij het beste acht en dat geschiedt dan ook alleen bil dwang Daarin ligt de verklaring dat menachen die dezelfde overtuiging huldigen hetzelfde lieginsel zün toegedaan hetwelk de basis vormt van hun geheele zijn zich tot elkander voelen aangetrokken Die beginselverwantschap voert tot gemeenschapsleven waarvan de uitingen in het openbaar tot ons komen in de politieke parken In die zich op maatschappelijk gebied bewegende organisaties zijn de geestverwanten vereenigd en van hen te samen gaat vanzelf een kracht uit die dringt tot verbreiding van het bfginsel dat door de tot die beginsel gemeenschap behoorenden wordt g ehuldigd Dat beginsel wordt gedragen op allerlei wijzen het leeft Zijn de partyen dus geboren uit de geestverwantschap van de bH haar aangeslotenen cU hebben de richting aangegeven waarin de maatschappij zich ontwikkelt Zij regelen het bestuur dat zijn mvloed doet galden op het geheele maaisehappeltjk leven Zoo is het duidelijk dat de partijen strijd Tberen voor hun b rlnsel en dat bij elke nieuwe gelegenheid deze opnieuw ontbrandt En hoe scherper het verschil in beginsel naar voren wordt gebracht hoe feller de partijstrijd zat zlJn In den Goudachen Raad z n in de latere tijden de verhoudingen del partyen zeer verscherpt Naar onze meening ia de wijze waarop enkele leden der rechterzijde hun b nMl meenen te moeten propageeren daarvan de oorzaak Wij zullen dezer dagen nog wel gelegenheid hebbw om zulks aan te toonen en om er op te wijzen waarom de vrijzinnige vertegenwoordiging in den Kaad daartegen net alle kracht heeft moeten ageeren en waarom zU zich in de toekomst tegen elk opdringen van een beginsel dat aan vrÜheidabegrippen vreemd is met alle kracht lal moeten bleven verzetten Intusschen lü er thans reeda de aandacht op gevestigd dat van vr0zinnige zijde niets mag worden verzuimd om de verhouding in dea Raad zooals die thans Is tenminste te doen bestendigen waarom het noodig is dat allen die vrijzinnig zijn daarvan by de temming op VrQdag a a doen blaken FEUILLETON De Gelukte SmokkelpartiJ Een wan geschiMleniB door E F R JHè J l Mi lUn ïTottw dat i na Mna a D zoed idM Tan jel Je hebt nbonnement het koit je diu nik en wU hebben met den ZondaK een lekker maaltje aardappelenl En je doet er je ouders een pleizier mee aU je ze eene op gaat zoeken ea bU ie bltlft koffiedrinken Ja dat ie een goed Meel Trotaeh op dien welverdiaiden lof redderde Pieteree de netje in Tolgotde gevlijde monitenakjee en doosje uit de taech die hy dag aan dag oude klanten Iwzoekend en nieuwe Iclanten opaeharrelend met aich meeroerde en toonde de gapende leegte aan zijn vrouw 4a knikte zij voor twee dagm maar daa goed vol hoorl Tot vaaraiddag dani JJagl Hij ging de kamer uit drukte zijn hoed op en echoot zijn jai aan lekerheldihalve even voelend in het lakje waarin zjjn abonnement huilde Haar hoofd om de kamerdeur haenstekead ri4 i j bem aec taa Jliet later dan vier nur terug andera Jawel Jawel r antwoordde htj met een Griakanlancl In ataat vaun oorioo ngalachan dringen Avion Mnnan DuHa i auccaa van Amarika ONS OVEBZICHT het H6tel de Grande Bretagne vaar htJ voorioopig biyft Er verzamelda lich voor het hot en groote menschenmenigte die voor Venizelos Juichten Hun gajutch werd zd6 dringend dat hy op het balcoo moest komen om te bedanken De vrees voor wat er misafnlen in Athene zou kunnen voorvallen is door de gebeurtenissen gelogenstraft De terugkeer van Venizelos heeft plaats gevonden zonder dat er een van de vreeseiyke din n is geschied die waren voorspeld Venizelos Is er v an overtiii dat ooK de laatste nog overgebleven moeliykheid die van de Peloponnesus spoedig zat zijn ger Bovoidien verwacht hy fohmen teer korten tyd te kunnen mededeelen dat de troepen der geallieerden die op het oogenbtik Griekenland bezet houden naar het front kunnen worden teruggezonden Waarschyniyk tal hy zelf In minder dan twee maanden in staat zyn d t front te versterken met een nieuwe aanzleniyke troepenmacht Op het Weetciyk front lykt de komkommertyd voorby Er wordt weer hevig g vochten zoowel op het Engelsche als op het Fransche front Tusschen het kanaal van La Dassée en de Scarpe is Donderdag hard gevochten meldt het Duitsche communiqué en het vervolgt Op het reeds sinds geniimen tyd door ons als gevechtsterrein opgegeven gedeelte ten westen en ten zuidwesten van l ooa deed dien morgen langs den atrliat eg naar Atrecht een aanzleniyke strydmacht een aanval die een stag in da ruimte was Des avonds vielen veracheidene divisies aan hisschen Hulluch a Mcricourt en van Fresnoy tot aan Gavrelle By Hulluch en tusschen Loos en den straatweg van Lens naar Liévin werd de vüand door ons vuur en in een tegenaanval teruggedreven Ten westen van Loos kwam na hevige gevechten met onze vooriieede et nieuwe vyandeiyke aanval niet tot uitvoering By Avion is een met byzondere kracht gedane eerste aanval totaal mislukt Ook oen tweede aanval die met versterkingen ondernomen werd is in een tegenaanval afgeslagen Tusschen Presnoy en Gavrelle werd de vyand met zware verliezen door ons geBchutvuur teruggeslagen Nieuw aanrukkende vyandeiyke troepen leden eveneens groote verliezen Na verwoede gevechten op korten afstand kregen de Ëngelschen vasten voet in onze voorste stellingen tusschen Oppy en den windmolu van Gavrelle Onze troepen hebben zich v4N treffeiyk geweerd De vijand heeft door het vuur en in de gevechten van man tegen man bloedige verliezen geleden De Engelsche berichten kort en bondig dat zy een vyandeiyke vooruitgeschoven Btelling aangevallen en bezet hebben over een front van omstreeks 2000 meter ten zuiden en ten westen van Oppy Zy bereikten volkomen hun doel maakten 247 gevangenen en veroverden twaalf Machinegeweren zy wonnen terrein over een uitgestrekt front ten zuiden der Souchez beek en zyn Avion binnengedrongen maakten hier opnieuw gevangenen en veroverden zes machinegeweren Aan het Fransche front badden de DuitBchers meer succes Volgens hun eigen berichten had ten oosten van Cemy een aanvar op grootei schaal door Westfaalsehe regimenten volkomen succes Daaf werd de taal verdedigde Fransche stelling over een breedte van 1000 meter stormenderhand veroverd en tegen krachtige tegenaanval ten behouden By deze gevèthten werden meer dan 160 man gevangen aenomen en eenige machinegeweren veroverd Op den westetyken Maas oever werd een zorgvuldig voorbereide aanval op de westelyke helling van hoogte 304 uitgevoerd Na em korte voorbereiding van het geschat hebben de Fosensche regtnwnten In een Een telegram uit Ath Ae meldt dat ofschoon de oorlog nog niet verklaard u de regeering van oordeel Is dat er een staat van oorlog met de Centrale mogaodheden bestaat nadat de liberale rageermg is afgetreden Het terugroepen van de diplomatieke vertegenwoordigen by de Centrale mogendheden en hun bondgenooten geaccrediteerd ia aanataande Inmiddela hee t de Grieksche regeering haar gezant in Zwitserland met den opdracht hiervan mededeelmg te doen aan de koninklijke legaties te Beriyn Weenen Sofia en Konstantmopel instructies doen toekomen waann zij het afbreken der diplomatieke betrekkmgen tusschen Griekenland eenerzyds en Duitachland 0 tenryk Hongarüe Bulgarye en Turkye anderzyds meldt Zoo IS duB door het optreden der Ëntentemogendheden Griekenland als t ware in den oorlog gedrongen Omtrent de toestand in Athene verneemt de Daily Telegraph Woensdag uit Griekenland Venizelofl ia vanochtend om 10 20 te Athene aan wal gestapt Twee compagnieën van het leger van nationale verdediging zetten tezamen met troepen der geallieerden de landmgaplaats af Heet Piraeus was ultgeloopen om den staatsman een geestdriftige ontvangst te bereiden Toen Venizelos voet aan wal zette richtte de burgemeester van Piraeus een toespraak tot hem om hem als de redder des lands te verwelkomen Een triomfantelijker terugkomst had Venizelos niet kunnen verwachten Hy begaf zich vervolgens naar zün automobiel en gevolgd door een reeks andere automobielen waann zijn kabinet zljn Kretenser lyfgarde en zyne officieren waren gezeten reed hö rechtstreeks naar het pateis te Athene waar de koning Zaimla en een geeateiyke van de pariy van Venizelos wachtten om den eed af te leggen Langs den weg waren de troepen gegeschaard van de geallieerden die het geweer presenteerden Op alle hoeken vnn de straten waren wachten geposteerd De wegen die naar het palels leidden waren afgezet door Kretensische gendarmerie die in den nacht tevoren was aangekomen Onmiddeltük b de aankomst aan het paleis bezetten officieren van het Griekfiche Saloniki leger den ingang den voor hof en zelfs de gangen binnen het g l ouw De eenigen behoorende tot de konlnkiyke troepen die mochten biyven waren twee soldaten van de lijfgarde Deze voorzorgen waren noodzakeiyk om te verhoeden dat Voilzaloa door een onverzoeniyke zou worden vermoord B j het intreden van de vorstelijke vertrekken nam Venizelos Zaïmia ter de en sprak eenige minuten met hem Veryolgena werd hy aan het hoofd van zvjn ministerie tot den Koning toegelaten die in het Grieksche kapiteinsuniform behoudens een aide de camp geheel alleen was Hy stond rechtop bleek en met teekenen van groote gemoedsbeweging gaf hy ieder van de ministers de hand Hy aprak alleen de gebruikelijken groet uit De geesteiyke verrichtte vervolgens de eedafneming Zaimis vertrok onmiddellijk nadat het geschied was Koning Alexander bleef toen alleen met zyn nieuwe regeering maar het onderhoud duurde slechts vyf minuten Venizelos ging er onmiddellijk t e over den Koning kennis te geven van zijn bestuit om de op 18 Juni 191B ontbonden Kamer weer byeen te roepen Die Kamer zial later weer op haar beurt ontbonden worden tot het houden van een verkiezing van een constitutioneel parlement dat zal be liBaen over het toekomstige regeerinWatelsel De KonJDg die zichtbaar diep bewogen was antw dde op zachten toon Ja ik ken u program en ik aanvaard het Dit Ia al wat er tusschen den Koning en Venizelos Is voorgevallen Toen Venizelos het paleis had verlaten reed hy met zyn gevolg naar Om je de waarheid te xeggen Nu Jo mlt my nitlaebtenr Waarachtig oletl Nu dan ik ga by myn ouden een maal aatxtappels halen het bocht dat wy by ons krygen is varkenskost de oudelui hebben voorraad opgedaan Ik opperde het vanmorgen tegen miJn vrouw en zü zei Hi ja doe dati Het reiZen koat je niks en dan eten wy eens lekker op Zondagl Je hel geiyk kerel 1 Ik wou dat ik ook Boo i adrésje had Zou het eigeniyk wel moten Denk het nieti J zyn streng op zulke dlngm Niet zoo zuinig I Daar hoer ik telkens niüiwe verhalra ovwl Er staat boete op En hooge boete zelfs Nu zei Pietersen met a lachje datniet vrij was van een angat klankje sezullen my niet snappenl Wi kan er denken dat in die tasch ifeen lachte de ander Wie zou dat kunnen denken Wees maar niet benauwd Je tiet er volstrekt niet uit als ea smokkelaar Neen hè De beide heeren gingen in C aangakomen ieder zyna weega Pietersen w rd in bet hols van iQn eodera als de verloren zoon ontvangmym onthaald eo tyn tasch ward door de oirgzame handoi van syn moeder tot aw den rand toe volgepakt met kostaiyke r da aardappels terwyi haar mond ondeilusscfaen veel wy krachtigen stormloop de Fnuiaeba ateUlng tar weendjden van den weg van Malancourt aaar Esnes veroverd over een l ecdt van 2000 en een diepte van 600 meter D kort daarna volgende vyandelijke aanvallen werdm vMr de veroverde stelUngm afgealag n In het beach van Avoeoart kaeft gistermorgen vroag een Wuriemburgsch regiment stormenderhand een 300 meter breed stuk van de versteriite telling veroverd Tot dusver werden up de beUle punten meer dan 660 gevangenen geteld De behaalde bult kan nog niet worden opgegeven De Fransche berichten zyn niet bixonder helder ontrent deze gevechten zoodat wy t er voor mogen houden dat de Duitsehers niet overdrijven In t Oosten ois alleen ffcachutsactia aaar t achynt Het BeriUnscho bericht spraekt over de aanvallende werkzaamheid der RosBtache artillerie welke tusschen Strypa en Dnjester aanleiding gaf tot een sterke besahietlng van Duitsche syde Amerika begint zy scherpe contrtte alt te oefenen op de neutraleit Naar gemeld wordt is de raad voor den uitvoer voornemens consenten voor den uitvoer van levensmiddelen naar Skandipavilt te weigeren tenzy deze landet hun uitvoer naar Duitachland stopzetten en zich verplichten hun yzererta en ander voortbrengselen aan de Geallieerden te leveren Mogeiyk zal de raad ook besluiten dat de neutralen Australisch graan naar de Amerikaansche havens aan de kust van de Stille Zuidzee zullen moeten vervoeren alvorens xy voor zich zelf graan in de havens aan den Atiantischen Oceaan kunnen bekomen Het lystje der neutralen wordt langzaam aan korter Sn de positie van die welke overbiyven zal nog wel minder aangenaam worden dan zy reeds Ia t Gaat immers allesfiin t belang van de goede zaak en het doel moet de middelen In vredesnaam dan maar heiligen zoo denkt men In de geallieerde landen BirmBNLAND Adres van antwoord op de Irwwrsde K gi wij ig l wttwiiip adrea voa aiit oord van te KiTaM Kamwr op dw Trooa FiHh liibk aUi violgt Wi vrouw l Het wa voor dw l wrsto Rwwr bcii rwhii tot grooto Vrwé d dat Uwc Mu jy lHl XorgezilcB vsb Zlioe Kouink i lv iToofehwdi ik si Prinu A N Hl rtanden HortOjj van Meckplwiburg dez biUUnigowoiu iUlin f d r SiBtinv Heraal in p rSOOfl hMüft g pf Zij iiit lia e innig dlftidibe rh ld dal I w voor het Koninklijk Hu en voor Iwt vatifriand zoo M rl a r levtti bij het onlangw plawUf iMfiad Milüiud ipuorwi g ongeval gtwpaard ble l 3 Uwe Usjetac t kan op è topwtjdhm dor KauHT r eoeu bij h v rvullen van dn govkditige w rk aainhedf elke haar waohttn Met Uwe UajMtfit di ik d Kaaerlip vertrouwen du de velorlei oilw wttlki zoolans de vrntn ujtIjLjft oiivor luijiltilllk ajE hft volk looewn wordwigiv vr Agdr l rbidwllllg zttB n word iEi gv bracht Mut bvlw MHitg nSdn de Kamci kpuni van du mieAedwAlogen bWrtrffendp lifn loMiand van s land finanoiivn liij it betiïigla vew wainKHi dank drwr I w Majawtoii gwbraoht aan laiid in wi qiiac lit iac re st zAó laii i lij Kern l rrtaaii orvze oaalhaiikt 4iji lu ld te ver dwliifien alult dt KsuiiT cli U n volli san C Mt i IngeiKMiifmhold vnriiam de Ks DK7 tlnii lil dt zp 7 oo moeilijke UJil n d bnarrtfn Uiaaohen Mopdoriand on KolonU n Inoht Wekrti De trdï id utóngiw sn htt ovoel vani sa aiiihoOrLg4it4d It vtiiitl In ilö l ovodilng vau N vlBrlajt l ol In ll tèordm ook lioor de Kstnfr op hoog ni prtji gft trf M 7 l B Ksnrcir hoordï inft vc ionnlig dat oftaw Itetrekklntpen lot lh Imit n lauiUcho luogendlifden giutiMiiy bli wi 8 Van gaiuffUier barta a t M zij In iml do IdriJgf Itttdn van AiIw Maj v tirit 1I CkmI ons land liohoode fooF vdiOHBav sf i did hot l fdri lg oolBnj de oï lfj wo dl liti Ifhmw ffortroi nooilig gfVTi uiMrfii rlng a4 zijn ter vwd f van zlju vri Hil en onaSiank 4iJkh id zoD rtlad gaf kruhaJir Jgngen n BtukJevSn weg Ze Vütt stevig en toch en zoo M Hid dat er geen stukje tWi weggesneden iMft te worden Je moet aan Use zeggen dat y ze even laten stooman zul je het onthoudm even laten stoomt za wUloi wel ems èfkoken en het zou soo n sonde zyn ata m niet op hun best warenl Zóó nu kan er geen éto meer byi Het is een vraehtje maar Je hoeft er niet ver maal Dat moat Je ar du ook maar voor Averhebbenl Triomfanteiyk ging hy door zyn ouden vadar vei eseld naar het station om den treJA van 2 46 te halen zyn vriend Jansen was hem vMr geweest an drentalde in vervelend gewacht op en neer plotseling ontwaarde hy en goeden kmnis uit B die eveneens bedoelingen op daa 2 4 tr n scheen t hebben hy schoot op hem toe en drokte hem de hand pratMd bleven zy tixii aan neus staan In Janaen a oogwi begon een lachje op te tintelen een liminaus denkbeeld scheen in zyn brem te zyn opgerezen haastig sprak hy m vlugge radde overredende woordjes en oogenblik met den toevallig ontmoeten kMuiis wiens ot en ds spot tlntelingen ujt die van Jansen schenen over t nemen na een laatst begrijpend knikje draaiden zt rikaar den rug toe drentelden een verschil lenden kant op vu keken by herhaald pasaaeren op het kleine perron lange elkaar dan OBveraehllU r i blik van PtatawMB kwam aaa iwoag a nd onder da zwaarte vaa de taaeh die hy herhaaldeiyk De Grond wet shcrtieiiing Miu iiH idt aaii da S K t I r tooptfi ti WMS rtftia genK iteQ omtrent ïvi tl liNip waarop év Kamivadeir SiBtti M a raa1 wt du iroi lw Mrtl ning ooNtHlfMi In T ehandi lItiK zulbii aeiwn Hi tutdeHA wordt veromWitlald da4 ïiiüw door dti Tww Katimr iKv l f Hfhlmlnk Unnra h l tt woordlffe tljd MUp an bi i cnkti iJHt waamw dan d fr f tOamar too af edig inogeiijk sou liijtniikom vi om z lMi rersJ W af tt dOea sn andtYt itjdi nrtuiit dal do aldo iiing door do rw lu Ksoor arat tn Stptnüi r aoit plaaai hpfeben vóör da xtuklng In die maaa vsa het fowme littluflagaar IIot gioca sijBt aAkireerat zal moaleo worden aigewdoiii d niUt iB Uj do TwtMd KaoHir door ök re t in jig van 11 igwUijk voorwtiHIiHB tol jfoodwrtfllii rzi itiug iv Stait nt i raat babbea li s ut iit4M titM naar luwt w w de voor rtoUm lot tt4A tl ovurwtifiing OÉanaa van Ji vooirHU JJtsi a iig noiot i inilreBt bet liJdMlp vaa lodlminf la op Het oogeitiük nog nlF4 met zakertMld luiend WH nteanca wij p wN d AUl lt Toarat l i i titaas naar den Haad van tale Mil adviva bI l aeeMukn Ntut onu aar ohiJitlljk is de loowtdng HpoeOtgts iioei Ie aéni n ilan volg4 de b tla kMif da i wM dii i auMtr vaa bet IaUp waairojp i n wordHt MKiHraooht Kt ondvrüock In dt vt r nilgde a ik 4 ing n g m liH all fm bij eetv ♦ ron hr 4 lMTaltviiiig Haapbg wLjulging Iq de TroOMPSpvulgliig brtrokkün la Pa oertea b ZagalraeliU i i MbiiMttT Aii HiiitwaandHcho Zaken lio ft in v rt aml met zi nn t zijnen anW ig t iooi van Mnaiuiitn gf voi rd eorf pond mllp Af aatirtnoht van den oiiHiUsnarU iWr Konbiuin in d te pro Imile er op g i gid dal pottpotrrim ry van zt t lr iiit ulUrtiHtend aan on nBiogt Hlim kunnm wor t ï ultgfTPikt N aar aanlUding lil rv n iMvft tk iiiiwBrlH voornon tf h z iwik een drniltilro aan de tMirg iN t att m én g iiKynton in Ame provloelp f riohl Nalarliifl van voarachriftaa v oommibMirja dw Kontegln In Zuid1 loHsiid lKH h ivJuiTW dfu iuiiilHl P Van Htaat mlnl ih r van HhMKwbwwfcipiu Zaktvt en Uit V ohkraniiifr aait bnt duu to n k id vt rlnngm de iHurgtnM MKiaw tn deze provinuit ullg moOid d er voor e wiU n zorfl dat door de k inmii po Htl er op wofdo toegmli n at biH Vdsn lot dw var worden na t4ec d d t oorMohrifItm lititMfMidb bol gebnilk van braudit il laDtaariitr XuA uitwijken hM drijvni NSn vop h t oi H hf r lattvi Kiaw van paartkm bet doo uio w bl il ratuiirder i zondur noodzaak ulllaii i van rook De UHskrwerkltigi d r ItiJk H U i zal floor tusHGhenkonwt van deii minlMer vaa JusUtie wordtii vwso iu Aardaypalaa tm Rniler tt4 c nuD uit Unden imAAi Naar du rowning van wt iln ti lobi Kogolttcli kriiigi ii m vi noaksdkyli Om ü ltaiMbid e autoriipu mpp iv doen om te vwhlnderpfi dai hiteoen lirliacb gmdoo U o M binnenkort aiU waroMi wordt gscoofd r heeft zoo vwklaart nun in Soderland Mijkbaar eea mksvewtand iiwrBcht nopim bmuting vaa ng Innd t n aanzien van d towow van l mH oiiwi rotiuct uit NwWlanrt De Ne t rianAl he ri gwring ïm ft daarvoor he gwieewmiddBl gelieel In handen Da NV torlandwho re Hrlng a c volkomeo van don tomtond bewust n weot dat ngwland In gwnnt diHde dt poatde van N ï rland moeityjier wenaoht te indtni ng land 1 wH b do alle atapp n ÏLJ T nsl if bla d t bc4 4tPti NaAnisnd In ilijn elgon belang to xplol Dt PHaa btf d padvladara Z K U du I rln vertrok glatenald a naar Aowtordan tot b bmig v i ijn voorgtóftwjiMï b Q k aan UeinAaa a IticTbrouwwlj te Ain rted a T HL jwchiwid k ga d PriM aieh op tfriarntödu rsdMudw om fsJiii r di met en nnkol woon mAA onk mm ami hooTxi ti 4 h w oiuK r dn pad lBtler van d ene hand In de ander overbracht zyn vader had om een perronkaartja uit te sparen al véór h t sUtion afscheid ganomen Jaasan en hy stapten In een leega wpé waar zy by een der raampjes plaats namen onmiddoUyk gevolgd door een derden heer die een hoekje by hat aadara nam besatte Puffend en blazend trok da locomotief aan an de trein kwam luehtaad ia Uw ing iSn vro g Jansan a t au bUk op d tasch die Pietersan by zUa vo t n op dan frond had gM t aosMa laliadT Ja h wr Ik feliciteer jal J ank je Best wear gehad I JPrachUgl Ga je morf B nut ja ftvottw trafa erop uit Na i ik hab n dag kanto wark Wel eens afodig voor afwiasaUiwr Och Jal Ik hoorde daareven opnieuw een staaltje aa da scherpzinnigheid van jummJgc lul in hat epsnorrin van smdAlwaar hal schtint dat er hier In de stWA bQiondar scherp op gelet vrtïrdt I Het oi derBrerp beviel Fiataraan taaar Ihalf hy antwoottkle met 9tn vaag Zoo Een walkorn afletdfng was h n het plotsalmg opklinken van da stam na ém htm onbekenden mede paasagitr dia ildt U r Jansen toebuigeml vroag Pardon bent u niet mynhaar Janaan S