Goudsche Courant, woensdag 4 juli 1917

mmtmÊÊmmmmaam mmeaÊÊÊim In tempo Ttnahlllen en onderllaire trljd lou UI van vri innig kissen juist ala in 1901 en in 1009 in de armen werpen van hen die hnn ezamenlijk belang niet opofferden aan de belaniren van eigen partü of partijtje Wie herinnert zich niet wat juichtoon er in de gelederen der vrUziunigen in den lande opging toen in 1013 het genieensohappelUk program der drie partyen het licht zag toen de zon der eendracht door de wolken des langdurigen krakeels brak wy wenschen de Commissie het beste succes op haar loffelijk pogen en hopen er het beste vai nu de roepstem gaat ook tot alleivrüzinnigen buiten de partijen die toch zijn minstens 15 maal sterker in aantal dan de in de vrijzinnige groepen georganiseerden JULI Tot leden der in de motie bedoelde commissie zijn benoemd door de vergadering de lieeren P Otto mr Tj Binnerts mr dr E van Ketwich Verschuur en door het hoofdbestuur prof mr J E Heeres en mr P Bink De eerste poging die van de Liberale Unie is uitgegaan om tot samenwerking van de vrijzinnige partijen te geraken iB zooal8 bekend mislukt Maar waar dit een zaak geldt voor de toekomst vai zoo groot belang kan het bü deze enkele poging niet blijven en de aanneming der motie in de Lib Unie is dac rvan dan ook het bewijs Over de motie zegt nu bet u l weekblad De Vaderlander het volgende hetwelk wÜ meenen dat onder ieders aandacht moet worden gebracht De eerste poging om de zoo vruchtdragende samenwerking van alle vrijzinnigen die ons het Algemeen Kiesrecht voor mannen en de mogelijkheid om datzelfde voor de vrouwen in te voeren heeft geschonken is mislukt Een raitdslid als d beer Van der Ree moeten df kiesera op prij stellen Hii zU kunnen daarvan blijk Reven door in het derde dJHtriet opnieuw tot lid van den Raad Ie verkiezen het aftredend lid N A VAN DER REË Wat wy ten opzicbte vap den hoerVan der Werf schreven voor züncandidatuur in het 2e districa eldtook voor het derde Alleen zoudenwy hieraan nog dit willen toevoegen In dit district gaat de strijd van denheer Van der Werf tegen zijn a r tegenstander Dr Broekhuizen Dekeuze tusaehen deze beide candidatenkan voor hen die volgen wat in dengemeenteraad geschiedt niet twüfel achtig zün Van een lid van den Biad mag verwacht worden dat hy ljü do behandeling der zaken niet grievend optreedt tegen zyn politieke tegenstanders dat hü zakelijk de vraagstukken bespreekt en niet van de Raadzaal maakt een politieke arena daarmede wordt nimmer oen gemeentebelang gediend Het goede dat ongetwyfeld ook in Dr Broekhuizon s bedoelingen zit gaat door zijn wgze van optreden absoluut te loor Wy mogen hopen dat de kiezers boven den rechtschen tegenstander hun keuze zullen vestigen op den soo dem candidaal E VAN DER WERF Ten slotte dat ieder Vrijdag ga stemmen Het komt er op aan dat rechts by deze samenstelling van den Raad niet in de meerderheid komt De stembus is geopend van 8 5 nur aan elk der drie districten i district I Stadhuis district II Gymnastiekzaal van de oude E H B S ingang Paradijs en district lil School Regentesseplantsoen Bij eerste stemming Wij willen er nog even op wyzenhoe het mogelijk is geweest dat in 1915 in het eerste distriet dat eenoverwegend aantal vrijzinnigen teltde a r candidaat ineens kon wordengekozen en de beide vrijzinnige candidaten eerst by herstemming hunzetel konden bekomen i on1 rer I In 1915 werden by eerste stemming uitgebracht 902 geldige stemmen waarvan verkregen by eerste stemming de a r candidaat 492 en de vrijzinnige candidaten 411 en 425 De beide andere candidaten verkregen by de herstemming resp 480 en 500 stemmen Op den candidaat der sociaal democraten waren by eerste stemming uitgebracht 80 stemmen op den tweeden a r candidaat 410 stemmen en op den r k candidaat 397 stemmen Daaruit biykt dus ten duidelijkste dat een belangrijk aantal stemmen van vryziunigen toen by de eerste stemming zijn uitgebracht op den a r candidaat die men om persoonlijke redenen in den Kaad wilde behouden Dat wy met die houding vau deze kiezers niet sympathisecren hebben wy destijds onomwonden gezegd Maar toen was er voor die houding nog dit te zeggen dat de bedoelde a r candidaat de heer Van üalen gekozen was door het eerste district en dat men hem persooulyk in dat district wilde behouden Nu is de toestand échter geheel anders De thans gestelde candidaat de heer Jongenburger treedt af in het derde district Nu is de overweging der anti revolutionairen klaarblijkelijk deze dat met de candidatuurJongen burger getracht moet worden den zetel van den heer Van de Velde die 19 jaren lang door een vrijzinnig lid bezet is te bemachtigen en men laat uu den zetel Jongenburger in het dovde distriet open voor een r k candidaat Wanneer nu de vrijzinnigen in het eerste district dezelfde tactiek volgen als ten opzichte van den heer Van Galen dat zü den heer Jongenburger uit persoonlijke sympathie hun stem geven dan bereiken zij juist wat zij toch niet willen bereiken n l dit dat wanneer de aftredende leden in de verschillende districten mochten worden gekozen de verkiezing van den heer Jongenburger juist den doorslag geeft aan de rechterzijde De antirevolutionairen wagen deze speculatie op de goede gezindheid van de vrijzinnige kiezers in district I voor den heer Jongenburger Laten nu deze vrijzinnigen bedenken welke gevolgen zii met hun stem veroorzaken by hebben het in de hand om deze a r speculatie te doen misluk ken En werkelijk de antirevolution nairen zullen den heer Jongenburger fi mvL by in het eerste district niet worden gekozen tooh niet uit den Raad laten uit deferentie voor hem en ook uit hot oogpunt dat hot belang der a r partij het elacht on natuurlijk voor den heer Jongenburger door een ander a r lid oen zetel worden ingeruiuid Naar die oplossing most worden gagtreefd en daaraan moeten allen die vrijzinnig denken mOdewerken De zetel Van de Velde is steeds eou zetel der vrijzinnigen geweest en kan dat zeer gemakkelijk blijven Daarom moeten alle krachten worden ingespannen dat in distriet I de beide vrijzinnige andidaten er komen Steuit daarom in district 1 Mr W i L VAN ES J H OOSTINGH Om Politiek gewin Ter karakteriseering van den overmoed van de antirevolutionaire kiesvereeniging hier ter stede diene dat zij één der aftredende loden en wy mogen wel zeggen haar besten kanscandidaat niet stelt in zyn eigen district waar hij aftreedt maar overbrugt naar het district waar een vacature is die door een vrüilunig lid dat zich niet herkiesbaar stolt wordt bezet wy bedoelen den a r candidaat den heer Jongenburger mot welke candidatuur gepoogd wordt den zetel thans nog door den heer Van de Velde ingenomen te veroveren Wanneer men nu deze candidaatstelling beziet in het licht van den komenden tijd waarin de a r groep eenige barer zetels zal moeten afstaan aan de dank zij de antirevolutionnaire kiezers nog zoo magere groep dor roomsch katholieken dan moet het toch ieder wel bijzonder vreemd voorkomen dat thans met politiek gemanoeuvreer getracht wordt daar een a r zetel te winnen Met één zeggen wy on dat is ook inderdad zoo maar op de candidateuly st is er sprake van twee Onder de candidaten in het tweede district komt n l nog een a r gegadigde voor on wel de a r arbeiderscandidaat T Kroon wiens naam reeds prijkte bij de namen van het bestuur der a r kiesvereeuiging op een strooibiljetdat in 1915 is rondgegaan Maar deze candidatuur is toch eigenlijk maar franje eu dient alloen om wat goede gezindheid te toonon voor dfen ehri telijkon arbeider Eeu succes candidaat zal de heer Kroon zeker niet worden al moet hij dienen als stemmonvanger voor de a r arbeiders die in het tweede district op den socdomocratischon candidaat den heer Van der Werf mochten willeu stemmen Wil brengeu het bovenstaande onder de aandacht der kiezers die daaruit kunnen ooncludeeren dat ht do a r party lydt aan overmoed door er vast op te rekenen dat het eerste district den heer Jongenburger zal verkiezen boven eeu der vrijzinnige candidaten óf men acht het eerste district voor dezen candidaat veiliger dan het derde waarvoor hy aftreedt OU dan is hot een teeken van zwakte In zulk een geval heeft de a r partij met de verplaatsing van den heer Jongenburger de bedoeling het stemmental dor vrijzinnigen te verzwakken Vrijzinnigen van het eerste district op uw post dat zulks niet geschiedt Wanneer Gouda s Raad rechts wordt Het ia goto om wat vooruit te zien dan bekyict men de dingen van het oogeiibUk ook met een ander oog Men kan dan alvast onderstellingen maken van hetgeen komen kan en dat heeft zijn goede zyde omdat een prepareeren daarop toch wel iets voor heeft Zoo hebben v ij gedacht dat als onxe linksche kiezers weinig animo mochten hebben om Vrijdag a B ter stembus te gaan het dan wel eens heel goed mogelijk zou zijn dat de Goudsche Raad van een linkache een rechtsche meerderheid zou kr igen Dergelüke dingen z jn by een stembus die toch zoo gnllig kan z n in z jn uitslagen alt d mogeiyic Stel nu eens het geval dat Gouda s Raad rechts zou worden dan zou er b it kans zijn dat wü burgers van Gouda in t algemeen gesproken vogels van zoo diverse pluimage zouden worden vergast op de toepassing van een program zooaU de Antirevolutionaire Kiesvereeniging te Middelburg dat in ldl6 in het Maandblad De Gemeenteraad publiceerde Wij nemen daaruit de volgende specifiek antlrerolutlo VRIJDAG StMimiiii nir deii Guneaitenii Kiezers De stembus is geopend van 8 6 uur Gaat ecihter vroeg stemmen ge vergeamkkeiykt daardoor zeer het werd der contr61e Indien uw stemkaart is zoek geraakt dan kunt gii aan uw stembureau een nieuwe kaart vragen Moet ge Vr dag a s afwezig zijn wil dan zeker vWr uw vertrek ter stembus gaan Moet ge in den vroegen morgen vertrekken wend U dan Woensdag of Donderdagavond tot het Bureau in het Schaakbord dat U zal Inlichten hoe dit kan geschieden terwijl ge toch kont stemmen Helpt mede A verkiezing te bevorderen van de candidaten door de vrijzinnigen gesteld en gesteund Inlichtingen op den dag der verkiezing worden verstrekt op het VERKIEZINOSBUREAU Bovenzaal Het Schaakbord Kleiweg naire artikelen en bieden die onze lezers ter aandachtige overweging aan Art 1 De Gemeenteraad behoort de Souvereiniteit Gods te erkennen en die in de eerste plaats te belijden door zijne vergaderingen aan te vangen met ge Art 4 De Gemeenteraad bevordere met alle hem ten dienste staande middelen de 2ond8 tsni8t en were van bet publiek terreül al datgene wat de heiliging van dfei Dag des Heeren in den weg staat Art 5 De Gemeenteraad neme alle maatregelen die kunnen strekken tot verheffing der openbare eerbaarheid £ r 3aj 4ien nauwlettend toezicht op den aard der opvoeringen in Schouwburgen bi i8copen en andere openbare inrichtingen van vermaak De Kermi worde afgeschaft zoolang dit niet is geschied wordt zij des Zondags geheel gesloten De Gemeenteraad neme maatregelen die de Schandaal colportage tegengaan en vaif de openbare stnaat weren Art 10 Opdat het huiselijk en gezinsleven tot zün recht kunne komen zie de Gemeenteraad toe dat slechts hij hooge uitzondering gehuwde vrouwen in Gemeentedienst worden genomen of eene vrouw na het sluiten van het huwelijk in Gemeentedienst wordt gehouden Art 11 De Gemeente onthoude zich van de exploitatie van schouwburgen bioscopen of andere instellingen van vermaak en van inrichtengen met vergun Art 12 Zondagaarbeid worde tot het volstrekt onvermijdelijke beperkt BiJ dien noodzakelijken arbeid treffe men zoodanige regeling dat de daarbij betrokken personei zooveel mogelijk althans om den anderen Zondag vrü zijn Bij de loonregeling rekene hij voorts in alle rangen ook met het kindertal Art 19 De Gemeenteraad onthoude zich ervan om subsidies te verleenen aan schouwburgen bioscopen andere instellingen van openbaar vermaak en aan lichamen die openbare vermakelijkheden organiseeren op den Zondag of op zoodanige wiJze dat niet rekening wordt gehouden met de openbare eerbaarheid of met het openbaar belimg Aan deze greep uit een antirevolutionair gemeente program willen wy nog enkele vragen toevoegen die na het lezen van het program dat begrijpelijkerwijs ook vele vrager bevat waarmede ieder nietantire volutionair zich zal kunnen vereenigen vanzelf bü ons opkwamen en dat zijn wel deze Welke algemeene reden is er aan te voeren om het aannemelijk te maken dat de Raadsvergaderingen met gebed moeten worden geopend Is daarmede een algemeen of een speciaal gemeentebelang gemoeid Is de ethische waarde van het gebed niet te hoog om het te doen dienen als inleiding tot vergaderingen waarin dragers van het christelijk beginsel op de meest onheusche wijze hun nlet christelijke medeleden bejegenen en hen in hun overtuiging van wat zij als goed en recht beschouwen krenken Ia de heiliging van den Zondag volgens antirevolutionnalre b rripp B niet een aatt banden leggen van eens anders opvatting Is het toezicht op opvoeringen in schouwburgen en andere inrichtingen van vermaak door antirevolutlonnoiren uitgeoeden niet eveneens een dwang die andersdenkenden wordt opgelegd Is het in gemeentedienst komen of blüven van een gehuwde vrouw een daad in strijd met het volksbelang of met het behang der gemeente Geldt voor de gehuwde Werkvrouw ia dienst der gemeente een andere moraal dab voor de gehuwde ambtenaren Zijn de maatschappelijke verhoudingen niet de oorzaak van den arbeid der gehuwde vrouw en is deze niet in vele opzichten noodzakelijk Is een loonregeling voor gezinshoofden bergend naar het kindertal een eisch die in de maatschappij gesteld kan worden Geldt niet voor eiken mensch die zich zelf wil xiJn loon naar arbeid Is loon naar kindertal een eisch van moraliteit of moet het ala premie dienen als thans in de oorlogvoerende landen geschiedt Moet de gemeenteraad optreden als censor op het gebied van literatuur tooneel en muziek Moet een muziekgezelachi dat op Zondag volksconcerten geeft alleen daarom subsidie worden onUiouden Kan men in gemoede volhouden dat deze dingen in strijd zijn met de openbare eerbaarheid in strijd met het opmbaar belangd Het zijn slechts vragen die in ons zijn opgeweld en die wiJ hebben hier neergeschreven Maar in die vragen ligt ons antwoord Wü eischen in algemeenen zin vrijheid van opvatting voor ons zelven maar ook voor anderen Het is in strijd met ons vrijheidsbegrip om andersdenkenden te dwingen tot dingen waarmede zij zich niet kunnen vereenigen Dat doet het antirevolutionair beginsel niet Dat leg op dwingend wat het volgens eigen begrip goed vindt en het vraagt niet naar anderer meening Daarom klinke ons waarschuwend wOord voor den stemdag van Vrijdag verzet u tegen elk pogen om tot antirevolutionnalre overmacht te geraken Stemt LINKS De Vrije Artsenkeuze bij de Geneis De zittingen van dett gemeenteraad in de vorige maanden heblaen zich gekenmerkt door discussies van vry scherpen aard bij de behandeling van het voorstel van Dr Broekhuizen en de zynan betreffende de vrije artsenkeuze voor de armen discussies die het zakelijke deel van het onderwerp voorbijgingen en die ten slotte leidden tot een pobtiek debat dat inplaats van bevrediging te brengen eer tot verwijdering aanleiding zou kunnen geven Op dat debat zullen wiJ niet verder ingaan men leze daarover het stenografisch Raadsverslag van de vorige zittingen Maar nu het bliikt dat deze zaak die als maatschappel k VTaa fstuk van belang is van antirevolutionnaif zijde in den Kaad is opgeschroefd op een wijze die bedoelt de aandacht te trekken als iets heel bijzonders aU iets dat een weldaad moet beteekensn voor den armen man nu daar in de huizen van den arbeider wordt gecolporteerd het verhaal dat het de linksche groepen zijn in den Raad die er de schuld van dragen dat de arme niet krijgt den dokter dien hij gaarne zelf wil hebben nu is het toch wel dienstig dat dat prachtige colportage verhaal eens van al zijne illustraties wordt ontdaan en dat de menschen nu toch eens precies kunnen lezen wat nu eigenlijk b j het voorstelBroekhuizen de quaestle was waarom het is gegaan Zonder omhaal willen wij het vertellen De heeren Broekhuizen c s stelden voor een GemeenteZiekenfonds te stichten waarin de armen die niet zijn aangesloten bij eenig ziekenfonds en die vanzelf uit eigen inkomsten geen dokter kunnen betalen die dus aangewezen zyn op hulp van gemeentewege zouden worden ingeBchreven en waaraan de hier ter stede gevestigde doktoren zich zouden kunnen verbinden De ingeschrevenen zouden dan kunnen opgeven welken geneesheer zij hg ziekte zouden wenschen en deze keuze zou dan om de zes maanden kunnen worden veranderd De geneesheeren zouden dan daarvoor een vergoeding krijgen berekend naar elk voor hen ingeschreven lid Het voorstel is dus zuiver zakelijk Wat is nu de praktijk van dit voorstel Dr Broekhuizen wilde de armen de vrije keus laten van hun dokter Uit hoeveel doktoren die keus zou bestaan vermeldde het voorstel niet In elk geval zou gegeven het aantal doktoren dat voor een dergelijk gemeentefonds ziJn medewerking zou verleenen dit aantal toch zeer beperkt zijn Trouwens dit doet er ook weinig toe omdat de ervaring leert dat de menschen niet zoo licht geneigd zün van dokter te veranderen Maar er kunnen zich wel gevallen voordoen dat het èn voor den dokter ön voor den paUtfnt imucheltjker is dat Mn nder medicus de beha l Unc p cich neemt Daarom zou In den toestand aooals die hier ten aanzien van de gemeente artsen bestaat wel eenige verandering wenschelijk liJn Terecht heeft de heer VaA der Werff op die leemte b den bestaanden toestand gewezen Het gevolg van het voorstelBroek huizen zou kunnen zijn dat lastige patiënten waarvan elke dokter weet mee te praten iedere zes maanden hun dokter indien deze hun dingen voorschreef die zy geen zin hadden om na te komen den bona zouden kunnen geven En dat zou des te gemakkeiyker gaan omdat die gemeentepatiënten hunne behandeling door de gemeente laten bekostigen Nu voelt tooh ieder onbevooroordeelde dat dit geen gewenschte toestand is Bovendien ledere dokter die zulks zou willen en kunnen t zooals gezegd dit aantal was hier zeer beperkt zou dus gemeente arts kunnen worden Het ligt voor de heiid dat op die wy e de contrdle van gemeentewege uiietvt moeilijk zijn zou en daarbij nogal d xw Maar dat laatste zou geen factor zijn Indien en werkelijk goede zaak daarmede tot stand zou worden gebracht Het voorstel Broekhuizen heeft niet gehad de instemming van den Raad En den heer Van der Werf komt hierbij in hoofdzaak den lof toe dat hij de bezwaren daartegen tot in details naar voren heeft gebracht Het feit vooral dat hier ter stede een tekort was aan doktoren deed de heer Van der Werf komen met een voorstel om te benoemen drie gemeente artsen waarvan één uit Gouda en twee van elders en uit deze drie zouden de armen dan moeten hebben de vrije keuze Waar het nog de vraag zou zün öf het stelsel Broekhuizen de vrije keuze over meer dan drie doktoren hier zou kunnen iitstrekken daar komt practisch voor de armen het voorstel Van der Werf dat aangenomen is op hetzelfde neer terwijl het dat groote voordeel heeft gebracht dat Gouda twee nieuwe doktoren er bij heeft gekregen Waarom Dr Broekhuizen den heer Van der Werf zulke scherpe verwijten naar het hoofd heeft geslingerd als zou deze de arbeiders een strop om den hals hebben gedaan is ons nog niet duidelijk geworden De arbeiders hehooren gelukkig met tot de annen waar het hier om ging de arbeiders hebben hun ziekenfondsen waarin zij hun eigen dokter kunnen kiezen De strijd die tusschen de doktoren van de Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en de apothekers van de Maatschappij tot bevordering der Pharmacie wordt gestreden heeft met het voorstel inzake de geneeskundige armenverzorging niets te maken Die strifd 18 een strijd van organisatie tegenover organisatie van macht tegenover macht van de dokters tegenover de leiders der ziekenfondsen En deze strijd zal te eeniger tijd zijn oplossing wel krijgen zonder dat de geneeskundige armenverzorging daarmede iets te maken krijgt De regeling betreffende de geneeskundige armenverzorging zooals die in Gouda thans IS ingevoerd staat in vergelijking met elke andere gemeente in het land bovenaan en men meene toch werkelijk niet dat aan de armen hier geen goed is gedaan Men beschouwe deze zaak van het juiste het zakelijke standpunt en dan laat men zich niet van de wijs brengen door er allerlei verhalen om heen te vlechten Dat hebben wij gemeend hier even te moeten zeggen Samenweriüni van alle Vrijzinnigen De Liberale Unie beeft Zaterdag 23 Juni na een langdurige huishoudelijke vergadering de vèlgende motie met algemeene Btemmen aangenomen De algemeene vergftderlng van de Lib Unie enz overwegende dat de vrüzlnntge beginselen den grondslag vormen van de drie bestaande vrUzlnnige partyen overwegende dat samenwerking van alle vrijzianigen in den lande op een vast omlünd democratisch program in de naaste toekomst mogelijk en noodig b overwegende dat een afzonderlijke actie der drie vrUzlnnlge partyen in de toekomst tot schade van s lands belang slechts nadeel zou toebrengen aan de kracht waarmede het streven van de gemeenschappelijke tegenstanders op politiek terrein moet weerstaan en bestreden worden roept alle vrüzlnnigen in en buiten de partyen op hun moreelen en waar mogeiyk daadwerkeiyken steun tot het tot stand brengen van de samenwerking te verleenen besluit a in een commissie op te dragen In overleg te treden met de beide vrijzinnige partyen teneinde zoo mogeiyk ïot de beoogde samenwerking van alle vrUzinnlgen in den lande te geraken HET STEMBIUET moet er Vrijdag zóó uitzien In Disirlot 1 ES Mr W J L van B JONGENBURGER R U OOSTINBH J H D VINOERLING P A In DistPiol II HOFFMAN Dr A C A KROON T PERDUK A SPIT c e WERF E van der In DistpicI III BROEKHUIZEN Dt B J PERDUK A REE N A van der STEENLAND 0 TH WERF E van der Het spreekt ran self dat de I U het daftrbij niet kon laten en dat te minder waar de begeerte om te blijven samenwerken die is van de overgroote meerderheid van de vrüziunigen in den lande ook vankjden van de vrijzinnilfdemocratisdne partij En deze tweede poging kan tot het gewenschte resultaat leiden wanneer ieder vrijzinnige die het groote gewicht ven de zaak waarom het gaat voelt dan ook hetzij voor ziclizelf Iietzü in vereeuiging wanneer hij lid is van eene vrijzinnige organisatie in het openbaar zijne instemming met deze motie betuigt De verantwoordelijkheid van hen die de samenwerking willen verbreken moet zóó groot worden dat zij er per slot van rekening zelven voor terugdeinzen Er wordt geene samenwerking zonder meer verlang maar juist als in 1913 op een vaat omlijnd democratËBoh program En nu gaat bet niet aan te zeggen dat is niet mogelijk met het oog op de tüdsomBtandigheden wü weten niet onder welke omstandigheden de Kamerverkiezi gen in 1918 zullen worden gehouden Zeker wü leven bij den dag en al hopen wij van beter de mogelijkheid is zelfs niet uitgesloten dat er in 1918 in dezen lande geen verkiezingsstrijd zou kunnen worden gevoerd Maar dat is geen bezwaar met de Grondwetsherziening stonden wij er net zoo voor de behandeling daarvan zou ook voor onbepaalden tijd moeten ziJn geschorst als oi ze internationale positie dat had vereischt en nooit is van vrijzinnig democratischen kant bezwaar gehoord tegen de behandeling daarvan op grond dat men in dat werk wel eens halverwege zou kunnen worden gestuit Daarbü staat dit toch wel vast dat vierderlei de aangewezen taak van de gezamenlijke vrijzinnigen wordt Ie te zorgen dat bet Parlement dat in deze tüden in s lands belang wel iets van zün controlerecht moest pnjsgeven welken toestand de reactionairen in ons land gaarne tot den blüvenden zouden willen maken geen dag langer dan strikt noodig noodig is met verniinderd recht genoegen behoeft te nemen 2o dat de oorlogslasten niet op zulk eene wüze gedelgd worden dat onze geestelijke en stoffelüke welvaart onherstelbaren knak krÜBt 3o dat het staatssocialisme dat wü ons om den nood der tüden moeten laten welgevallen hier niet voorgoed wortel schiet 4o dat de zaak van het vrouwenkiesrecht zoo spoedig mogelük in demooratischen zin wordt geregeld Er is nog meer Wie nu zegt Dat kunnen de vrüzinnigen toch wel gezamenlük doen al strüden zü in 1918 ieder voor eigen partü de Evenredige Vertegenwoordiging en dat is juist het mooie er van maakt onderlinge afspraken vóór de stembus onnoodig misleidt of zichzelven of anderen Deze uitspraak is waar voor partüen die op verschillenden principieelen grondslag staan niet voor dezulken die zooals de drie vrÜzinnige partüen öf slechts in tactiek 6f slechts Advertentiën Sflc fleiii l lrli P8rtii Afii Gouda Voor de verkiezing van zes candidaten voor den Gemeenteraad op VRIJDAG 6 JULI bevelen wij aan In District 1 1 Mr W J L van Es J H Oostingh In District II i E van der Werf 172fi 100 In District uil N A van der Refj E van der Werff HET DESTUUR VlMftp at uur l min n Kiezers Laat nieta V weerhoaden VRIJDAG aji Uw stem alt te brengéti op de andldaten Uwer richting wier beglneelea de Uwe i tn Laat geen persoonlUke motleren gelden om Uw steai un antlerMi te geven die In principe lUnreeht tegenover U staan die peraoonlUky goede gesindheid moet U op den duur berouwen Voor elk vi c nnlge Is het vrllheldsbegrlp binnen lekcre i het hoogste dat door gïe Luian Ier rechtenUde wordt gehuldigd Bedenk dat VIUJDAO j et Invullw van Uw temblUet handel daarnaar De candidaten der llnkersUde verdienen Uw v lle vertrouwen WEGENS Verandering DER Firma 1 UITVERK II p VAN H 2rf 4rt i j agU ii 4 f ê MANTELS COSTUMES BLOOSEN ROKKEK ZIIDE lAPONSTOfFEII m SPOTPRIJZEN D 8AMS0M Gouda Vriiziiiiiige Kiesvereeoipg 60IIDA ï ig 1 ti Voor de verkiezing van 6 leden van den Gemeenteraad van Gouda op VRIJDAG 6 JULI a s bevelen wij met den meestenaandrang aan de heeren In Dlstri t li 0 r n pij fff Mr W J L VAN ES H OOSTINGH 11 In Dittfriol II B C G SPIT n E VAN DER WERF ftr a a In PIstrIet uil r 2 I N A VAN DER REE mk Eii VAN DER WERP IflT Het stsmbursau is geopsnd wan 8 B uur Naiaeni het B tiiur O VROEG stemmsn H KNUTTEL Voorzlltor P DE MINK Secrctafta