Goudsche Courant, donderdag 5 juli 1917

stoomboot Maatschappij BOSXOOP WIIDBIIGSVEEI GOUDII No 13435 stoomboot VOORUITOAHO Guteren wezm ve r op dat celfs de Duitsche letrerieidera het Ri nische offensief niet hadden vwwacht ÏEoo schreef daags nadat de RuaaM Iwt offensief herTatten generaal von Anlmie in het Berliner Tageblatt van 25 Juni o m Op 21 Juni wetd bericht ilat op voorstal van minister Tseretelli het congres van de Raden van Arbeiden en Soldaten van geheel Rusland had besloten een einde t maken aan de lange nut aan het front en een krachtig algemeen oiVensief te beginnen Dat klinkt als een ernstige bedreiging doch van het nemen van dit besluit tot het uitvoeren er van is een lange weg en het is zelfs zeer twijfelachtig of de loop der gebeartenissen de uitvoering veroorlooft Intusschen worden de cjjfers van het aantal gevangenen en de veroverde kanonnen hooger Volgens de berichten van gisteren hebben de aanvallers in de gevechten van Zondag en Maandag 300 officieren en 18000 man gevangen genomen 29 kanonnen en 38 machinegeweren buitgemaakt Er is Tuurwissellng van veraehitlende hevigheid ten Z O van Brzezany vaar de Russische aanval geen vorderingen heeft gemaakt Op het Kaukasische front werd Pendjivin genomen Wü ilJn benieuwd of het doel van den Bussischen aanval waarachUniyk Lemberg sat worden bereikt DUITSCH Duitsche Taal en Conversatie Handdscorrespondentie Oh LAFEBER Laaraar Duitaeh M O C Houtmansgracht 19 GOUDA Dinsdag bjj het vallen vaa den avond hebben de Dultschers op het geheele front van ten Noorden van Jouy tot ten Oosten van het Callfomië plateau een krachtig offensief gericht dat den geheelen nacht heeft voortgeduurd en herbaaldel k met sterke strijdkrachten hevige aanvallen gedaan Hun stormtroepen zijn voornamel k bezig geweest ten Oosten van de hofstede Proldmont ten Westen en ten Z O van Cemy ten Koorden ran Ailles en op het Kazemat en het Califomië plateau De pogingen van den viljand noemt het communiqué volslagen mislukt In de streek van Cemy en met name op het Califomië plateau ziin hun stormgolven byna vernietigd Waar de r and bjj den eeraten stoot er in was geslaagd voet te krijgen in de linies hebben tegenaanvallen hem er weer uit gejaagd Geen meter heeft hU in handen kunnen houden De Fransehen hebben bovendien een ster Eenig Depot van Thee uit het MagazQn van Ma RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Deze TheeÏD worden afgeleverd in vendelde pakjes van vijf twee en een half en ééa Ned ona met vermelding vm Nommer en Prijs vooreiflD van volgens de Wel gedeponeerd Merk Zich tot de uilvoering van Uwe geCerde ordera aanbevelend J C BUL vtMfhe 1 BRBBBAART U S67 20 Markt s Zijn Engelsche Vrouw NawrhetDuitóchdloor RUDOLF STRATZ Geautortoewxfe Uitgwvw bewwkt Aoor Mot r J P WI SaCLINÏ VAN R098UM Naara fc vwbvde Abonneert U op dit Blad Verkrijfbaar bij L Haaf Gin op do groene gnwvlakte nu nog vwweg snel voortglijdend gegjinster van h t joojieyioo uul 1 i tweemaal in het rond tot lUin bei laatMe rechte pi nd Datu kwiura€Q zg do paaT k a zich tilt treJdtemI Ivog worden a4fwf zij van eliMtleb waren dle jookeydwergen ond r woedend zwaai met dto karwats opLi n hals ee razeiul rw ihiizendBteimiiis Mjna watthopng künkwtdi U iry dKiiry t 00 on Nu goeó dlaar wa dat paard dma ukk het ers aan b t dtoel Hel maakte op Hetoi it Merk r geen iadruk Zijn nwf koe bij liet geiiiittO I niet mew ontdekken Hij vcnd de zioh om m betrad de voor d n van de olub m bun gseteo gerwae verda tribune Van diobtbij klonk atwc h 4 i elr lm êet bootaoakei voor ffcn volgeod n weifcen Alleen g hwgw zij z h hifr onder hei twaalf guJdim iniibliek l ehoorlijker a gingen zij bijna al gewone mpnaobw gifideed Naaat i I r skvndf gelijkvloers een tw edie gttlg Enaa dat d wedl dMUoh pp©a la een nodtiefcoek sohreef De zeer voonuune leden van het gdl1e droegm geen gcMwldel om het lijf Zij Drie Balansen w o der Nedertandiche B nk theoretiich toe Selicht en voorzien van quinteiieni van betBoekhouden f 2 50 Seheti v h boekhoudenf 1 50 Beide door J C TER BRUGGEN Leeraar Boekhouden 1016 11 Eenvertrouwdadres 6 Juli Soo Ona GaioégW 1 uur Üpmb Vorgart Chr Soc Partij 8pr Mr Dr vaa er Laar Beteflfd verzoeken wij gereeald tijdig mededeeling te roogeii ontvuiigea van vergaderlDgeii ooiuc ciiea v nnakeUjkh den eiuE om dese dam In omie ageodA te venoeldaa In hetKRANKZINNIOENOESTICHT ENDEOEEST nabq Leiden kunnen worden gcpUatot leerlinQ Vurpleegsters Zlok ulirift lUk of aoadallal M wud tM d Adjnol Dinotrio 1729 14 ill de talioilzaierij dir Fi Is G IIBUS te WaiÉxven kaia dir et gaplaatst rartlan mi MACHINIST STOKER Zonder oede elulfen onnoodi lich unic melden 1711 12 TE KOOP GEVRAAGOi Te koop gevr d een In gowla staat Ijnila gebruikte zieken rolstoel Aanbiedingen onder oo 1711 bureau GoudKhe CouranL 1711 10 Gemeubileerde Kamers met pension a vi aagd voor 2 demet midden itid Jlefit bovenbuii Brieven onder no 1717 bureau GoudicheCourant Markt 11 10 WORDT OEVKAAOD edurende de maand Aujuttui Oemeublleerde ZIT en SLAAPKAMER mei gelegenheid tot koken Brieven onder no 1731 bureau GoudacheCourant Gouda 10 mmBESTEDING HET SESTUUR der Co8p Kaaapeoiliiaeiitan Vereeni ng tot Export rao Volvatta Ooudibhe Kaai onder Rljkeiiierk zal op DONDERDAG 1 JULI 1917 dei voorm te 11 uren in het openbaar in HET SCHAAKBORD te GOUDA tracblen aan te bestellen i Het bouwen van een Pakhuis tot berging van 40 000 kazen Beitek en leebenini nk 2S luni k f7 50 per Mei welke lot 8 dagen na aanbeitedinc weder k f 5 worden in enonien bi P D STUURMAN Bouwkundige 1643 29 Waddli AFBRAAK BüiDea a bHiteadearen rnam en dcurkoBÜaeBt vIserdMlen heiolagpUnkca kap deelen kraalaohroten raggela latUn biotea jaloualta gootateenen dorpels tagali tuinetoelen spIegcIgUa limede eenina 1iuinick 3 M breed co boog ente b houten trap en eeo paardcntrog Te zienipn te bevragen 1721 14 QEERLOFS L Rottekade 134 ROTTERDAM I vrij op wagon van 10000 Kilo f 180 en gezaagd 1 Meter lang f 195 a contant bij grootere quantum verminderde prijs ao B F PIJPER RIETVELD bij Woenien Telefoon Zeer mooie sollede meubelen all Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schllderllen Theetafels Bulfetten Sti lRnieublenien ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 60 Styikast f20 StUltafel f 9 60 Spiegels f6 60 f 7 60 enz SINUSTUITM hmMtublJlcklilikldL Rotterdam Adverteert In dit Blad ZOMERDIENST aanvangen de 4 Juli 1917 UREN VAN VERTREK Vmn BOSKOOP naar ü nam 1 30 6J5 en 9 00 1 30 en 6 15 ZONDAG voorm 8 15 Overii e dagen 6 45 en 9 00 Van WADDIIIOSVBBN naar OOUDA ZONDAG s voorm 8 35 nam 1 50 6 35 en 9 20 Overige dagen 7 05 en 9 20 1 50 en 6 35 Van aOUDA naar WADDINOSVKSM an BOSKOOI ZONDAG voorm lOJO nam 5 00 7 45 en 10 15 Overige dagen 8 00 en 10 30 5 00 en 7 45 EXTRA DIEN8T iederen Zaterdagavond Van BOSKOOP s nam 9 00 Van GOUDA nam 10 15 Op 2den Paaschdag Hemelvaartsdag 2den Pinkaterdag en op de Keritdagen vaart de boot als op Zondag Nienwjaanidag OEEN DIENST De ligplaats te OOUDA is voor de Crabethstraat Bg afwezigheid der btiot kannen goederen beaorgd worden bg den agent C J HOOOEVEENf Kattensingel Namens het Bestnur J C VISSER Directenr MT Knip dit uH a v p 1721 106 Met deze bericliten wij dat wij onze zaait van DUBBELE BUURT No 7 TURFMARKT No 12 iiebben verplaatst os 4o Hopende het genoten vertrouwen verder te mogen genieten Aanbevelend GEZ SCHMIED M h ï mm mm ïfeesl M M den Umi Voor de verkiezing van 6 leden voor den Gemeenteraad op VRIJDAG 6 JULI a 8 worden door ons dringend aanbevolen de hoeren 1696 100 la cIlatrleHi R ü JONGENBURGER aftr P Aa VINGERLING aftr Mm dlatrloti dra Aa Ce Aa HÖFFMAN Te KROON fa dlatrlot dr Ba J BROEKHUIZEN aftr G Th STEENLAND Kamens het Bestuur P D MUIJLWIJK Voorzitter J DERCKSEN Secretaris ROHERDAM CANADA HYPOTHEEKBANK Rotterdam De BANK eeh uit B o PANDBRIEVEN OO i o Verkriilbaar te Gouda bij de NATIONALE BANIVEBERNIOING i de HearenM 1 OGIER a Co en H H Efectenbandel ren 1224 20 Pandbrleven In omloop ruim f 10 500 000 I NERöEE Energtevomier voor Ktnderen Zenuwzwakken enHefsteUenden i V NATllllE BHIIKÏEIEEIIIillNii Kapitaal I 5 000 000 Reserven f 750 000 EIBEH KAllTOaER IN HEDERLAHD INCA8SEERINO van Wissels en Kwitanties op Binnen en Buitenland 44 Billlik vlug EFFECTEN COUPONS CREDIETEN Woflono vopssvopdopcl salson HOEDEN tot weel worminderde prijzen OPGERUIMD svsiissas alls nog voorradigs Blouses en gemaakte Costumes tnda HlaHmta Stolfan Ziid Mousdinn to oor radio veap Damaa an Maiajea Caatumaa naar maat Oalaafd aanbavaland GEZa Va DANTZIG Hooflslraat GOUDA aa hataalfda adraa MET MEISJE gavraagd vaar boodaahappan aa lloHa Markzaamhadan 1691 64 r Bloedarmoede Zenuwzwakte Daar ia een lijden daar men niet gering over denken moet een lijden dat alle dagen terugkeert arm bloed ii een arm leven een lijdend leven somber bedroefd verdrietig geitemd zijn en zich voor allea te zwak gevoelen De huiagenooten lijden mede En de toekomst ii dreigend Algemeene zwakte zenuwzwakte neurasthenie chronische hoofdpijn maagpijn algemeene depreiiie dat alles komt voort uil armbloedigheid Het beste zuiver plantaardig middel legan bloedarmoede en nuwawakte is de SANGUINOSEa SANOUINOSE verrijkt het bloed SANGUINOSE lielpt mei en afdoende SANGUINOSE Teriterkl de nnuwen SANOUINOSE bielp honderden die den SANGUINOSE voorkomt enaemie en neu moed reedi badden opgegeven raithenie SANOUINOSE ii hel middel voor UI Per 11 f 1 50 6 fl f 8 12 f f IS Bij alle voorname Apotheken en Dro iifeD De Riementraat 2el VAN DAM Co Den Haat T Te Oouda Anton Coopi Wijditr 29 Schoonhoven A N v Zesien Boikoop Wed F I Spruit J F Bestel Uw Drukwerk bij Aa Brinkman Zoon Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van ITaaimacliiiies want SINÖER Naaimachines zijn een EersteKIas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SHT EB NAAIMACHINES kunt U krQgen In al onze winkels itaa DIE MEN AAN DITi UITHANGBORD ZAN HENNEN J C BOUCHER Den SINGER Maatschappij Depots alom aA O ElTID voor bet maken en stolfceren van MEUBELEI Is bQ N HESSING Peperstraat 24 Gouda Billüke pryzen prima materiaal Reparatie aan alle meubelen Ëltfstrlich Drokksili A BRINKilAN ft ZOON Qemó GOÏÏDA Kleiweg 5 006 Jaargang Donderdag ft Jali 1017 IsTie u w s © aa A c5L erteaa tx©Tola d v oor ABONNSMENTSTKUS i pw kwoiwl t 1 2S ptr Mk 10 ecni mei Zondo lad pm kwartaal 1 7S per we 4 owl ovetsl Mf da bMotgiag P r loopef geadiiadL Franco per post per kwartaal I 1 50 l Zondagsblad I 2 Abonnementen worden datfnl s aangenèmta oa wm hutmmm MaHT 31 QoWBA b MBO agcnteo den boekhnndol ra do postkauoren ADVERTENTIEPRIJS I Uit Goode en omstreken behoorewk lot den bezorgknng l S regels I 0 55 elk r al mMr f 0 10 Bi dne acbt re avo gMide pUoisingen wordendt tegen tww b r km4 Vra bdtra Ooudi en den bccorgknng 1 5 rMels f 0 80 Ik mjri meer I 0 I VERSCHUNT DAGELIJKS Jy BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONOBN MKDKDSUJNOKK t 1 4 r ab I IJK Ika ra al Mr r UI Op de oorpocwa dobbel lutmL Gewone ndwHtnütm wgeaOMlM wsdedhaliajan H ismn mi hw gii i iliriifjip pr s Groot Ictfars an randdo aaor plaaaarminwA KLEINE ADVERTBNTlfiN Mvr n ii sa hairstapds iM iiiniiit koop Mrfcoop huw SI v te r 1 5 regeb I OJS ÜM ra M mên S tm MraÜ bMaJüig Mmnaoa o tt 10 r la MtmnnwÊtmm S WL Telefoo n Intero 82 Telefoon Interc 82 dhi H t Russisch offimisisfl Hsvigs Dultocha ianvallsn Itarvirlcfif Bruggs n Ponta Dslaada asbombapdespcl Annarlkaanscha tfansportschapan ondar viiur ON8 OVëBZICHT Uitgevers A BRINKMAN ZOON kei IS echter getroffen en er zijn geen menschenlevens verloren gegaan De escorteerende torpedojagers heben naar verluidt enkele duikbooten en stellig één inden grond geboord Om praktische redenen j aren de transportschepen in contingent t gesplitst waarvan elk bestond uit troepeaschepen en een escorte oorlogsschepen In den Oceaan zouden de Amerikaansche torpedojagers die nu in Eunpeesche wateren opereeren het escorte versterken om de transporten zoo veilig mogetijk door de gevaarlijke zone te brengen De eerste aanval geschiedde den 22en Juni des avtmds om half elf het eigenaardige daarvan was dat c iu schepen zich toen bevonden op een punt ln den AUantischen Oceaan aan deace liyde van de afgesproken verzamelplaats met de torpedojagers dat veron rsteld werd vrij te zijn van duikbooten Een groot antat duikbooten namen deel aan den aanval en ofschoon de duisternis het onmogel li maakte te te tellen toch was het duldeiyk dat de duikbooten daar waren samengetrokken met de bedoeling om opder de transporten een slachting aan te richten De beschermende torpedojagers dreven echter de duikbooten uiteen Hoeveel torpedo s er zijn afgeschoten is niet bekend maar er zijn er ten minste 6 geteld De tweede aanval kwariï enkele dagen later en was gericht tegen een ander contignent De plaats van aanval was nu voorbij de verzamelplaats Diti aal hielden de torpedojagers de duikbootte niet alleen op eerbiedigen afstand nuuug wisten ten minste één duilAioot in den fnmd te boren Zij gebruikten grencan granaten waarvan de Ladingen zoo waren gesteld dat zfj op eenigen afstand onder water ontploften In een geval kwam na een schot op een periscoop wrakhout traven drijven zoodat blikbaar de duikboot getroffen en in den grond was geboord Beschermd door onze torpedoJagers en Fransche oorlogsschepen voer het contignent verder en bereikte de Fransche haven waar de andere contignenten reeds kgen Het geheele volk is verheugd dat de voorhoede van de mannen die in Frankr k gaan strijden aan een zoo groot gevaar Ia ontkomen Baker de minister van oorlog heeft aan Daniels schriftelijk den dank van het leger betuigd voor dit schitterende wapenfeit dat een goed begin is en de doeltreffende Samenwerking tusschen de twee militaire diensten kenschetst De Basler National Ztg schrift over de mogelijkheid van het deelnemen aan den strijd In Europa van de V St en over de verwachtingen die de Entente daaraan vastknoopt De noodzakelijkheid om meer dan tot dusver de krachten te sparen oiienbaart tich vooral in Frankrijk Maar ook daar hoort men steeds weer Ooriog tot het feit dat in de Eerste Kamer de bisschop van Metz en die van Straatsburg het woord hebben gevoerd om te verklaren dat hun geweten hun verbood om namens het volk de toenadering van Elzas Lotharingen tot Duitschïand te verlangen Dit was niet alles Tegelijk met den Rijkskanselier was de socialist SUdekum te Straatsburg aangekomen Htj hoopte onder de afgevaardigden der Tweede Kamer een zestigtal handtei eningen te verzamelen die zouden moeten dienen ais document dat de Duitaehgezladheid van Ëlxas Lotharingen zou moetw worden voorgelegd aan de intemationa e conferentie te Stockholm Maar het feit Is dat hxj geen enkele handteekening heeft machtig kunnen worden en dat hij tich heeft ïnoeten tevredenstelten met de liekende verklaringender beide voorzitters En toch heeft dit feit de Duitsche meerderheidssocialisten lilet belet om te Stockholm te verklaren lat EliasLotharingen DultKh wenscht te blitven De correspondent van de Basler Naehrichten legt er den nadruk op dat de Duitsche regeering volkomen op de hoogte Isvan de ware stemming en gezindheid InElzasLotharingen Hij eindigt met t zeggen dat het Pruisisch militaire regime gedurende den oorlog In ElzasLotharingentoegepast van dit land een tweede BelgiSheeft gemaakt en dat door ee al te doorKichtlge manoeuvre de Duitsche regeeringde ware stemming voor het oordeel derwereld tracht te verbergen Een plebisciet eerlijk en buiten militai1 controle gehottdei cou ongetwijfeld eMVoor Duitschïand ongunstigen uitslag opleHren 1 uiterstel Hoe kunnen die beide begrippen met elkaar in overeenstemming worden gebracht De Ver Staten geven de oplossing van dat raadsel Wilson zal met duizraden speciaal voor dat doel te bouwen booten het duikbootgevaar bezweren En met honderdduizend vliegers zal Amerika aan de Duitsche luchtvloot verhmderen op te stijgen ke vooruitspringeBde Unie ten Ooatm van Cemy genomen Twaalf veertien vliegtuigen hebben gistermorgen een aanval op Harwich gedaan De Engelsche i egera vielen den vijand aan die weer in de richting van de zee omkeerde De aanval heeft slechts enkele minuten geduurd Volgens de laatste berichten zyn bU den luchtaanvatl 11 mmschen gedood en 86 gewond Naar de admiraliteit meedeelt hebben zeevliegtuigen uit Puinkerken de v jandelyke toestellen die Harwich badden aangevallen op hun terugtocht onderschept twee brandend neergeschoten en een derde beflchadigd Z hebben verscheiden anderen met onbeslisten uitslag aangevallen Eng vliegtuigen hebben in den nacht van 2 op 3 JuJi de haven van Brugge en het munitledepot van Lichtervelde gebombnrdeerd Verscheidene tonnen bommen zijn met goed gevolg geworpen De toeistellen z n ongedeerd teruggekeerd Gistermorgen heeft een duikboot Ponta Delgada gebombardeerd Ken meisje in gedood De forten van de stad welk ligt op het eiland Sao Miguele een van de aan Portugal toebehoorende Azorische eilanden hebben de duikboot beschoten Een Engelsche torpedojager van een oud type is in de Noordzee op een mijn geloopen en gezonken Er zyn 18 menschen gered In de Zwarte Zee is een Russische torpedoboot van een oud typ op een mijn geloopen en gezonken Omtrent de actie in O Afrika meldt een Engelsch Btafberlcht dat onder den druk uit van Kilwa oprukkende troepen de Duitschers 9 mijl terugetrokken t n en aivrias stellingen prijsgegeven hebben Ehigelsche troepen die van Lindi naar het binnenland oprukken z jn ten Westen en Z W van die stad met sterke Duitsche afdeelingen slaags gefeest Een Britsche strydmacht uit Fort Johnston heeft Duitsche afdeellngen die Portugeesch OostAfrJka binnenrukten teruggedreven Dat dnikbooten niet altijd met succes werken biykt uit de mededeeling van den Amenkaanschen minister van marine dat de Amerikaansche troepentransportschepen ep weg naar Frankr k door een groot aantal duikbooten aangevallen zijn Geen en Nieuwe kanonnen van het grootste kaliber zullen de Siegfried Wodan en Hindenburg Unies vermoreelen Aan ten minste een gedeelte van het front zal de Amerikaansche soldaat in plaats van de Fransche stormtoopen Dat is het beeld dat de pers aan het votk voorhoudt Over de aankomst van de Amerikaansche hulp gaan de vwschillendste geruchten Waaruchijnlyk is het tijdstip nog In het ge heet niet bepaald Nog Is de duikboot factor niet uitgeschakeld De vraag of Wilson wel een leger van voldoende sterkte om een beslissend gewicht in de schaal te werpen over zee kan sturen ie nog niet opgelost En de nieuwe vraag duikt op wat ziJn de expansie plannen van Japan dat onder het masker van entente bondgenoot zyn geheime wegen gaat BUITENLANPSGH NIKUWa DUITSOILANa De papiernood De Lokal Anzeiger klaagt steen en 1m u ever de onvoldoend verzorging der couranten met drukpapier In den laatsten tiJd Mft het blad herhaaldelijk te weinig paèier ontvangen Het ergst was het wel gesteld met het Jongate Zondagsnummar dat In zoo klein formaat moest verschijnen dat ngeveer twaalf pagina s met advertenties tiet konden afgedrukt worden Hst Is be riipelUk dat de pers op deze wuze in en énhoudbaren toestand moet geraken Ook het Beriiner Tageblatt spreekt van den onhoudbaren toestand waaraan da Minister van Bmnenlandsche Zaken dr Éelffench voornamelijk schuldig is Dage ks moeten honderden schriftelijke telefonische en telegrafische berichten blijven liggen en de tijd is met ver meer dat selfs de vele officieele mededeelinten niet neer of nog slechts verkort luUen kunn i afgedrukt worden De lezers klagen dat da bladen steeds meer in uniform verachUaen en het blad heeft vele venoeken ontvangen van abonné s die advies vragen op In de Basler Nachrjchten van 29 Juni J l is een brief gepubliceerd van een ElzasLotharinger welke een nieuwe bijdrage levert tot de kennis van de stemming in Elzas Lotharingen Men herinnert zich de betuigingen van loyauteit jegens Dultach land die de voorzitters der beide Kamen Rlckling en Hoeffek in de laatste zitting van het EIzas Lotharing he parlement gemeend hebben te moeten geven Het offieleuae orgaan de Norddeutsche Allg Zeitung heeft gevolgd door de geheele Duitsche pers zich gehaast deze verklaringen naar voren te brengen Allen meenden dat men voortaan niet meer zou kunnen beweren dat Elzaa Lotharingen een hereeniging met Frankrijk wenscht De correspondent van de Basler Nachrichten zet nu de zaken recht en geeft een kijkje op wat achter de schermen Is voorgevallen en zegt In werkelijkheid heeft de rijkskanselier zich op 4 Juni den dag vóór de opening der zitting naar Straatsburg begeven om druk uit te oefenen op den Landdag ter verkr ng van een motie ten gunste van Duitschïand Doch alleen de voorzitters der beide Kamers bleken bereid het wachtwoord te gehoorzamen De dagbladen hebben medegedeeld dat de gedane verklaringen ontvangen werden met algemeen bravogeroep Nu de werketykheid was dat slechts enkele afgevaardigden hun bijval hadden betuigd De meeaten hadden bÓ wijze van protest de zaal verlaten en geen der beide vergaderingen heeft er in toegestemd een motie aan te nemen In de door den kanselier gewenschte richting Nog een incident van beteekenis is het Feuilleton ter eenfl je hebt toob een broer Hugo Ze liever ik had h ff Hij deugt nei n voort Hij ae de eenige dien ik vroeger vaxi jeftui kende Toen Ik pa tud nt wSA i hij een bij mij geweekt en probeerde wat te teenen Het Ut Ie hopen dat je hen dp deur uitgegooid h t Zoo oDigeveerl Met tmig geld In de hand @ ta je nogi in r atfe met heiiï l Noen Wij geen vm allen al lang niet meer Dan zal je dit waarschijnlijk btiiuig fnliO zem n iret dezen Hugo b i ik de or e week van Tatai naar Pover gfvaren Ik herkende hem dadelijk ofschoon bij zioh btiltpo sobot hlcAd Mrt de Mtcnvani atondi hij bhjkliaar op gem enzamen TuflBchen die hier en ons bet klonk in dö ooren van Hefanut Merker oa toen zijn nee reedb laag vertrokken tdtovïen nwancNiAs met hun klantt n af Zij geloken uiterli op g Mlwn u Dwhtbij hen abowi binnen h t giereeervt erd Vlierkan wa groep dameson hwreïi Heltiut Merker herkcode zi vrouw Zij Juichte Haar oogm straalden Zlj had ioch g elijk gektfig ü met haair cuig hokt iwtrouweo In dien tal van Lord Zoo en Zoo Zij had op Vmuy gewonnen Haar man hooriïe toen htj tuu érbi kwam boe ij in geeBbdrift over haar overwinning uitmep It ia not a horse It one afut a balft I a4 pcuird U gem paard diat zljn ar andorhaWI Hij hlovl zwijgzaam en afgetrokken tot iat zij na na tloop der rennen in de tang © rij van auto s waaraan 7lc do en kwaïdw ver Siohier elkasr waehtendi eeks leegw tramwagwn aartHloot naar Mftuchester reden In het groote Midland Hotd waar zij a i wa all vol ÏJea men obenHroom trok éoor de zaira en reatauranta Ilim óigeti talel wasouiiffven van andterhalf doeijn geeiohteo vsn Wie hj d hedft in het geheel met of maar heel vluciïëg ketide fditb sdond ihet aiïlen op veiPtirouw ij en voet Audde te handi naar reGhte en litik knikte freenidien in de verte toe Zij was wpne Üiuifl in de groote gewieeasohflp van laAes en gentlenten der Britsche eilanden Hem bedlroef te het hoe naKuuriijk het ook waa Hij at wednJgr fn zat er nadenkendi bi In xijai ooren klonk lu t 8port gft Jprek ala het eentotóg kkdlterwi van dien regen in NovemSwr Toen kwam aan het emd VB a den nm Ki Wolfgong von Wilding vtai een nab 9taando tafel bfgiroette eerat mr Merite en gi ng toen bij haar man xkt en Zi prsken over koetjea en katfje de Franfcfopter pa tricifir zei fedetnpt in be DtUteub Luie oLHieag n hMp Imii op ujn vraa terecht i liij kwaï wee r aan Itet hotel waar tmm m het vuxu va x jn gesprek over de sport ttvnauwernood zijn iJwe igheW had opgwnerki en vewnln dal hij torugltwaï Hij nam zijn pLoaui weer hl Zijn blik dwaalde door de zaaJ Onwillekeurig overvliJ hnu een ooaengooaaoi gavovi blj bet ztao van een Ijkend fi zioht daargJiMW Juk4 deze kleine ntf Eiig loeh uksii ntle iM er airt den korten hJwidi kneveJ als een tandenl OT let die daar blijkbaar met een anderen etgenaar tan eein spinnerij iiH d ou gt vlntf zat was AuguiMuH 1 leek de HritHdie iraperkklMt 1 1 dittt s aiiffewezen niituiaar Toinallig onluiot to de bUk vau Hel milt dien van den Maaoherttf iiiaii gindH xij kekeu eUiaar eeiii oogeohllk kcnid aan Hehimt Merker wendde zi óllk af n rwbaa il jüoïi over ü Atzfit Hero door Dt l k iiit meer tiet latere vrootgke gevoi l va tnoiurf over aijn luedwniiiOaar zooalM voor twee jaar Het was hetn ffteed alMf AugUfltin Heek Jr Op hein wraak tia t gettoinetv voor ijn n durlaagi De e n o andNO loacht had de ooMtaodigibtidm g wUK Iets wa4 ur in de dingen VM andv verMAtorm I et in benwcd f U kon bet slab niet I veHdarm Pe IhiIWehe vloot aohreeuwde bulten d coiiraAbenjongens door het geratel van wieha m bet gauieter v i auttnuobleUn heen Het waji een alarmtroet Hij nam e ifln elok portwijn zweeg jI ulUfchlaod vtvdtaAtii btw ü gen n J Haaat De eobriHe klndersuvuuieader ooaranten oagvoiB werden ni moe Wordt vervolgd ¥ m Hij dacht Waar ben Ik dan Ook tivfechon die en on i Visoh iioob rletiwbl Hij stond stil op alocff zijn ja oiu en Hop doelloos nmu buUen Het was reeda donker lange rijen lanlaanv vit♦iobtleo ♦ d kaarsroohte emdnalooze traten van Manoheeter Oo een wha gelijk aan de andn e Onmieti li c roomen van measchen wentelden aila iwwi gnpA beken op hem af en voorden h ii weiic Rondom hon l ngel che gezloliten 1 ngdsclie geluiden 1 ngelsche nfl airaii ordm vau nrma tfgtm de huizen Daarna de stllto van het nu verlaten heodelikwarJieir Nauwe straten sombere tich reu zewhootf vertieffonife woÜtonkrabbcr versteiiito lolcn van den rijkdom wi Lancanhlre en daarna wf r UH gvfaa en het leven ven ülfordwtreet H t gu chreeüw r courantenjongeoi Helnmt Merker nam een avondblad av liep hut ndPT een lantaren door Ja Daar toiid wat ijii nt ef had geaegid OpwuiAiix in Londen InterpellaUe In Iwt La wlmw Dili ohland loert op eeii koleastatioii aan de PerzJaohe golf Hij bedacht Ik offioior Ik draag de Ha Mil uo op zijl Wie wrt wann r h4 t oogietibiLk komt dat ik haar moet trekken Thfl iast new aohreeuwden rondom hero ap hooge kjTidersteinoieo der eourantCTijongenï Oernian in I arsiaI De voïfcemmigten van J ngeiand ntrOümden de poHtleagieRten lilevcn aan te ho en W atralim waarschuwend de hand op irofiken vrouwen wanketden tkit jeoevt kroe gen zonder dat Iemand er zioii over verbaa d mt Meriier vro zichzelf op en af MtM kom Ik lücr Hij ecbudde het hooML Het leek hem al en elijkeots dat bij nu hier in den vrwmde groote sUd den weg kwgt wm e