Goudsche Courant, vrijdag 6 juli 1917

Advertentiën No 13437 Zaterdag 7 Jali 1017 fe laarf aiig Zijn Engelsche Vrouw Naar het DultHoh dloor RUDOLF STRATZ Geautofiaawde Ultgaw bewerkt door Mevr T P WE89EUNK VAN ROSBUM Qtmink Twiwde 30 fipwsufcwr Pen be je op d IiCTirs Hellie t aX doea mijn broer dikwfjlR t at g©rft velen af leiding Hij achucWle wanhopig het hoofd Goed kind dat ie tooh altijd koekoek een s an I Zoo ben jcdUe Wat haal je in je hoold Ja wol ik zal gijduWi hebhwi totdat de Londenache sooaon Itomt m wij weer bij den en of anderen Sir IVipettl inögen omiunÉnden Llefeite tj vindt dW buitengowoofi prettig het zit mij tot hiw Ik voel mij zeif een onttuttlgi MsheiJBel Valkoim i mnu lg at is afsohuwelijt Maar Hï le Zij aelireldie bijnai omdat zij in het geheel niet van zi ploteoldüg opwinding begreep Zij meendie het toch shm goed met h n Hij ha tooh die wat bij noo n had Vn doo niet dbn verwocht nion er father on H e aohroef de ohèque Allee vnm toch doo enia elljk i cenr voudig d at zei zli bok wat allee met een afwerende benregkig met be hoofd heantwoord weird Lnfcfter cenw lïdith wij spreken tww vi iwcliJHf d tflI T en toch nprt en wij bij ultzondfiring een Duitwh In Duitscli W STIJNIS MAGAZIJN VAN IJzerwaren Keiikengerei Rijwielen en onderdeden Landbonwgereedscliappen en Werktuigen S Billnke prezen a riaal Reparatie aan alle meS 5 beien PUITSCH Dultselie Taal en Conversatie Handelscorrespondentie Oh LAFEBER L eere e r DkHmIi M O C Houtmansgracbt 10 GOUDA S C van Oudheusden Co PIANOS OROELS KUNSTSPELPIANCS LcTerlnS fi uico hu luid Garmtie billijkepriJMB SpedlUiteit Steauaea Taekaraa raparaaraa 917 D DEM H Aa ao ra FMtll Tel al tïeotrinke Dmkkeril A BBINKMAN k ZOON Ooeda Ondertrouwd JAN L HULLBMAN a MARaARETHA F C HOUTMAN Oanit 5 Juli 1917 Lmi Tl ndew 16 Qecn oii van da Ondergeteekeiiden betuigen bij leze hun haHleliJken dank aan allen die hebben medegewerkt tot hun herkiezing als lid van den Raad der gemaente HAuiTREcnT C HOOGEVKKN M GRAVKLAND Raastrerbt 4 Juli 1917 mu Oavpaagd Pabrivii vaa Ooudso Workoo Ie DNHOVEN op ICHC Leeflino Poliseuses ArbeiJLujd unkomtt rreln hilf negen mor ani tot 6 uuh U iR tivoncU AanTaD H rii f 4 pcf ck mcT wj relian Br fr no IT umu Qoudtche Courut Qouda X 15 TB HUUR Mnlcbodj n ten ZIT EN HI AAPKAMBH a t of ond r paasioa Brieven onder no 1735 bureau Goudicbe Courinl Markt 6 Dienstaanbiedingen hebben in de Gfdudscbd Courant m4 tneeeê MT Dnt adrartf otKo kostoo sleehto l J Toornl b ullag 1 6 regeb f 0 26 voor elke regel moer 6 oenti Opgaaf aitalnitend aan het Botean II Zeer mooie sollede meubelen all Tafeli Stoelen Kasten Splemls Schilderijen Tbeeta feli Biiffetten Styiameublemen ten In leer en peluch Boekenkuten Tweepertooni onbeslapen VeereAbcdstellen Kapokmatruien Slupkwnermeubelen ene enz allei spotgoedkoop RusbcMeede Leerstoelen vanaf iir 50 styikut f20 stfli tafcl f 9 60 spiegels f 5 60 f 7 60 eno üinTlUT44b InsDliDliDablIiiidihbdl Rotterdam Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van Uamiaclmies want SINOER Naaimachines zgn een Ëerste KIas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SINGEB ITAAIMCEINES kunt U krflgen In al onze winkels mms MS ÜITEANGBOBD ZMEEimEN SINGER Maatschappij DapAts alom QOUDA Kleiweg 5 H H KAASHANDELAREN WAAGBILJETTEN en KOOPBRffiFJES vrij ran Zefel ienoemd in de Mededeelingan du Nederl Veremiling van Kauhandclaren No 93 van 7 Jnn 1917 i met eigen firma naam bedrukt en in bockformaat gebonden levert spoedigst de DRUKKERIJ A BRINKMAN ZoON TEL 82 MARKT 31 Kapitaal f 5 000 000 Reserven f 790 000 Ciaili KAHTOREII IN MEDIRLilNO INCASSBERINO van Wissels en Kwitanties op Binnen en Buitenland 44 m lllllk m nlug EFFECTEN COUPONS CREDIETEN fewn s Unklijte FabrlebD peilidleloriDerYeer OFGEBIOflT irM Voedert iw F e met de utvere tn nii LIJNZAADROEREN merk 3TER en W U en 80YAB00NENK0EKEN merk W L Ditmantende door hoog eiwit en vntic nnau es groote voedingswaarde JBara TMtdoma Parii HHKK am Gouden MedaiUe 0f Abonneert U op Het SteDografiscb Verslag van het Verhandelde in den Gemeenteraad wan Gouda Bevat ALLE bg den Raad inkomende stokken de beiohikkingen daarop en de stenografisch opgenomen diaonssies alles bgeen in boekformaai ABONNEMENTSPRIJS voor abonni s op dit blad f 0 25 per kwartaal bg voomitbetaling voor nietabonné s f 0 90 per kwartaal by voomitbetaling Abonnementen worden aangenomen door de Drnldcerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA Verkri bur bq L C BOUCHER Oea RAAI1 GEVINQ Drie Balansen v o der Nederlandiche Bank Iheoretlich toe e licht en voorzien van quinteuena van het khoudcn f 2 50 Scbeta t k boektioudcof l SO Beide door J C TER BRUGGEN Leeraar Boekhouden 1016 11 HET GEBRUIK van SANGUINOSE Zulv p plantaardla tonloume BS bloedarmoede en zenuwzwakte Hebt 1 bleeke kleur Hebt lij bleeke lippen Hebt ij bleek tandvleeich Gevoelt Ij U apoedif Terinoeid Il Uw ilaap onrurtil Zijt C maar lelden we eali k utt niat all ij wakker wordt Ontbreekt U de eetlutt Dan lijdt i door bloedarmoede en senuwKwakte I B hMd0llngtDe San uinote Tweemalen daafs eeneetlepel De Sanfuinoae wordt Ie trokken uil een root aantal feaeeikracbti e kruiden xij Teiaterkt het bloed wekt de eetluit op vernieuwt de kracht bevordert alfemeene levenaopgewektheid Singulnoie koit f 1 50 6 fl l 8 12 fi f 15 1669 40 WACHT U VOOR NAMAAK 1 Bij ille voorname Apothekers en Dro iiten VAN DAM Co De Riemeritraat 2c4 Den Haa Te Gouda Anton Coopi Wijdauaat 29 Schoonhoven A N v Zeaeen Boakoop Wed I Spruit J P Verkade Waddinxveen A ▼ d Heide Moordrecht 3 v Gennep VAN NEtLE s GEBROKEN THEE geeft de grootste beparing in het huishouden Vraagt daarom nwen Winkelier VAN NELLE s GEBROKEN THEL ERMAAN RIJWIELEH Eenig Depot van Thee uit het Magazyn van M RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM y Prima Hdlandsch fiabrikaot j Algemeen geiroemd om hare oote Toordeden Dwt ThealB worden efileleTerd In veneictda p kjM TM ri t tWM en een half en éin Ned OBi met Termeldinl van Nommer en Prl e Toortien van Tol ena de Wet edepoaeerd Merk Zfch tot de uitToerini ran Uwe KeCerde orden aanbevelend J C BUL voorkom J BRBEBAART U M7 20 Markt s HAASTRECHT RuwiELrABiaEK raj vAn werven ricppcL Eenvertrouwdadres Vertegenwoordiger A RIETKERK Oouda im 60 Ë voor het maken en stoBcercn S van IHEUBELEN Is by ROHERDAM CANADA HYPOTHEEKBANK Rotterdam i N HESSING Oouda prima mate Peperstraat 24 De BANK eeft uil o B o o PANDBRIEVEN OO i Verkrijlbur te 0 a4 bij de NATIONALE BANKVERBENIOING I de Hearan M J oama Co e H H Pandbrleven In omloop ruim f lOJSOO OOO Moderakschool voor Gouda en omliggende plaatsen Aansaslotan bIJ de VMMniflaf voor Mode vakschoUa ta i Oravanluge GoedgekeuWbij Kon Besl 26 Ang U No 46 Opleiding tot Ooetuntièroi Coupeuse en Leerare hk MlunlHM m m lAnft li iiim IHei Ulllfr h UNKieilS De Scbool ia verplaaiat van Gouwe 109 naar Bouw Ul waar aich nieuwe leerlinfen kunnen aanmelden voor half Au Mtui oir Dames v HEVZCLENDOORN mimm coimnt 2 rie a xrs oxl i ca verteaa tielola d voor G o ctd st © an Oasa strelceaa VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN riui INGEZONDEN ktyOKDEKUNOEN i Op de vuurpegine dubbel leriei Gewone adveneuiia en ingesonden ma d ede IJ ng e b pTi Grooie letter en randen neat plaaiantimie KLEINE ADVEBTENTltN aanvragen aaehieAnge btraJi di dliaa iFinnaal koop en verkoop huur en verhuur 1 S regeb I 0 2S elke regel a f S ceaa U i beuling Mauaiuai 4roode 10 regele tttmUmmmman S mi 1 4 f aiB tM Mm re l AB0NNEMENTSPRU8 i per kwulaal t 1 25 per week 10 cent mei ZondaCablad pa kwanaal f I 7S per week 14 cent overal wmmt de bc or in pe looper geachJedt Franco per pD per kwartaal f l SO met Zooda blad 2 Abonnementen worden datelijka aangenomen aan om bereee M MT 31 Gouda bi eoze aüenten den boekhandel en de po ka loren ADVERTENTIEPRIJS I Uit Gouda ea omiireken behoorendc toi den bexortkrint 1 5 rcjel f 0 55 elke regel meer t Q0 Bij drie achtereenvolgende plaauingen wordeo dexe tegen iwee berekend Van builM M db en den bezorgkriog I S regelt 0 80 clka retfel meer f 0 1 Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON worden verkregen De gemiddelde afstanden op bet vizier waren achttionderd tot twaalfhonderd meter In len huldigen kr g deed men echter de ervaring op dat het bezetten der hoogte liniea verre van wenschelijk ia De stelling was hier duidelijk aichtbaar en bood aan de vijandelijke artillerie een uitmuntend doel Men liet derhalve de artillerie op de zyde van den vijand afgekeerd wat naar beneden gaan en trachtte den vijand wanneer hij den top bereikt of overschreden had door een tegenaanval weder terug te werpen Men stelde zich daarbij tevreden met een schootveld van honderd tot tweehonderd meter Ren goede dekking der troepen en het verborgen opstellen der machinegeweren zijn daarbij hoofdzaak geworden De militaire medewerker van de Westmin Gazette op iMft Wfstfront vreest dat er nooit meer reden bestond voor de Centralen om druk uit te oefenen op het Westen en hy meent dat de e druk met de hulp van Amerika In het vooruitzicht moet blijven worden uitgeoefend wat er ook moge geljeuren Van Duitsche zijde wordt de hulp van Amerika tot zoo min mogeiyk gereduceerd Zoo achrijft het Beri Tageblatt een artikel waarin het blad het bewijs wil leveren dat Amerika niet dan over een jaar over een slagvaardig leger van 600 000 man op de been kan hebben Voor het vervoer van dit half millioen teaamen met het materiaal ziJn hVa millioen ton scheepsruimto noodig welke de Entente bij de huidige uitwerking van den duikbootenoorlog niet bil elkaar kan bnngen Engeland zoo meent het blad zal zich moeten afvragen of het op den dag van den vrede met zyn sterk gedecimeerde koopvaardyvloot kan gaan concurreeren De vraag zal beslist zün alvorens het Amerikaansche leger verschijnen kan Het is zonderling dat in plaats van eenvoudige berekeningen fantastische verwachtingen opgeld doen en dat men niet schuwt om openlijk het fantoom te verkondigen van door nieuwe reuaachtige offers aan menschenlevens economische goederen te veroveren Ondanks do groote moreele opleving die de toetreding van Amerika tot den ooriog ten gevolge had werd nog geen oorlogsjaar op minder solide basis begonnen als dit 4e jaar dat maakt dat de wenschen van Engeland en Frankrijk staan in het teeken van Amerika IntuBschen ia het een feit dat de eerste Amerikaansche troepen in Europa zijn geland dat aan de organisatie van transport bescherming landing en huisvesting in een kamp niets heeft ontbroken Maar evenmin ontbrak iets aan den Duitachen verapiedingadienst welke preciea wist op welk oogenblik de transporten zich in een bepaald deel van den Atlantischen Oceaan zouden bevinden De duikbooten lagen klaar in groeten getale volgens de rapporten der Amerikaansche Admiraïiteli Hun aan te he J oTlialvo wil ik van den zomT naar father naar lïo emar IIi t Father herft mij lief Hij heeft zeker geweigeid het landgoed in Diiitflohiand te koopen omdat bij mlJ in zl n nabljhe4 t H lietoben Hier in iigelaitiL zal hij z kpr wat oor oni koopen Ik zal wachten tot d ï koen omhoog gaat on er hean dan dadehik om vragen Hellie Ja en dan Hij kwaiu telkens weer op dit voor haai zoo grappig li wiiïe u ilan terug Zij ïiette groo e oogcii op lian leven wij daar lolitat wij t Ts 9lor en n wat doen wij tot zoolang 0 wat allen doen Dat wil zejïgeri Ni s 1 Dat la jul H bet vervloekte I diüi werd eeo beekje boo ZoO f Nu die hij ona voor zijn leVfiwon rhoud werkt l ge u gimtU licwi IWimit gltolachtp vorachteli VoIkwii d opvatting i bijvoorbeeld inim broer Lt opohl in LmlwlgsSiafen die door zijn eiiriijken arhcdd onze gehMe familie lm vm water h eft gehouden dSe g orfpl heelt dat ik en Kurt goede opvotwKng eik een goeti opleiding onÉviiigt O di nuja looeder he ft oiidCT stiiind nadat zij door Ie lichtzinnigheid van Hugo alle had verloren die nu Mioorlijj t voor xi n vrouw ea kiiwieren wïrgt volgi n i dif ojyvBtöïi f Ttow d ie werkawne ftutóige miikfen ia het levvii itaAode nta iu joii oogcn ni dau een itiindkT Hooit ken I zijn omdat Irfj di n per teii van hi i kwaj taal zi flttlarls onivnogt voor e4kea donanrïi atraatlooTMir in PlcoacWly off rf jp van eeriilect I Da t wn o bctame 11 Uaii Til Ua A ik tt tt liK r nil r daraen doe ik ni t nuer van gedachten te wisaden Het ware doelloos en ongltw feld schadelyk te redeneeren over de mogeiykheid om deze door de revolutie verboden grens te overachryden want de teerling is geworpen In dergelijke omstandigheden zouden niet alleen alle daden madr eok alle woorden verslagenheid kunnen uitlokken Klkf poging om te protesteeren togen liil van tê Toren overlegde en voldt gen feit iovl slechts het moeilyke leven vip de Ruasische revolutie nog ingewikkelder maken en het aantal slachtoffeis nog doen stygen De Nowaja Jisjn schrijft Alle partijen ook de extremisten zijn het erover eens dat het offensief eenmaal begonnen tot het einde moet worden dourgezet De Pravda neemt een ander standpunt in en verklaart het offensief uit een ondergeschikt maken van de meettierheld van het volk aan de burgerlijke politiek van de gematigde socialisten en revolutlonnalre socialisten Van het Westelijk front ztf er geen berichten van beteekenis jachten vanplaataelyken aard hebben er plaats die denindruk geven dat de atry nde partijenelkaar vasthouden om het j iste doel vanhet pogen nog te verbergen Óp het geheeleWeatelyke gevechtsfront i i let mistig enregenachtig hetgeen op operation belemmerend werkt Aan de Britsche linies in Vlaanderen en Artois is tot dusverre het gesftlut nagenoeg alleen in otie gebleven Watje bedryvigheid der infanterie betr Üvprdt aïleen melding gemaakt van e anccesvoUe raids der Britten aan het Noordelykate gedeelte van het front alsmede van een kleine vordering der troepen van generaal Plumer by Hollebeke ten Zuidoosten van Yperen In Champagne en op den linker Maasoever by lioogte 304 hadden eveneens slechts artillerieduels plaate Aan den Chemin des Dames is het blykens de berichten uit beide kampen echter in de laatste dagen t hevige gevechten gekomen Ludendorff gewaagt van het afslaan van aanvallen der Fi anschen in de streek van Cemy In een Havas telegram wordt gezegd dat de Duitschers sedert twee maanden vergeefsche pogingen in t werk stellen om te kammen van bovengenoemden weg te heroveren Omtrent deze gevechten aan de kammen wordt door Duitsche militaire berichtgevers betoogd dat bet betrekkelijk spoedig ontruimen van de hoogte stellingen zoowel hier als in Champagne in verband staat met het karakter van den tegenwoordigen artillerie strijd en de tactiek van den afweerslag Vroeger trachtte de infanterie de hooge punten op elk terrein met name de kammen van uitgestrekte hoogte ketens te bezetten omdat van daaruit een vuuractle over een groote uitgestrektheid kon af O HelLie dat iB tooh g n ornflt Voor den koekodt w9 rom niet Hij waö zenuwachtager dwi hij zelt wol wtMt ik ben nog oillcior Ik kan liet blijven I n ak ik voeS ik moet hot Wijven ik bid je dlth beprool niet m l dat dan te vefihindeiren O I see zei U Het klonk vreemd aarzelend toogavi n en terughoudf nd tï ijk Na eon poonje bcfion zij vriondeh ik Hfllie Toeii wij troiiwdtin bèn Ik n4et zondier emigen tegen ttand w ondervinden met je r Mx I iiil hland gedaan naar d4e kleine warine plaats met d vcji lotiggon en Ik hi h niet geklaagd is hH w Neen In toen je e daar ecgwd o er mr Creiiipe lieh ik er met go i woopdi op geainfipeeld om het regiment te verlaten ts het wel Neen Wrt HelHe Dan h Ik toch hw mijn gedaan om met Jon gindh ie blijven lioe zeer ik mijn lawd ook lielheh n toen het dus giiiidn op gwe enkele manier inet on ging 1 J 1 g wt f t dl het perwt g z iéA Wij ziith ii eeiw voor oenigeu li l a4n onafhaiukeltjko meaiÉwlicn naar I ngeland gaan a hel nif zoo Ja Fdith Merker knikte hpsloot ioed Toen liCTi ik M je naar hier gfigaan Maaw nu bl yf ik hier latai Ja Hellae 1 Jouw vadlcrlaiid heeft ons ge i vreugde l ezorgd In nujn g joorieland lieeft men on met open armeft ootV snaeti iner M hrt prt ttig luier blijf ik Maar DMh dftaro ef hel ik if h DU nummer bestaat uit twee bladen Eerste Blad Nieuw Ruselecha aanvallen In Galicie Aptlllerie actle In het Weeten Dultscha Vllegeraanvallen Tegenrevolutle In China ONS ovEBzicer val la echter afgeslagen door torpedojacars n andere oorlogsschepen In de Vereenigde Staten is de opwinding over dit voorval b grypetyk men meende nu toch m t da T r pieding te hebben afgerekend Aan den anderen kant ia de mislukte aanval een tegenvaller jroor DuitMhland dat er op gerekend had de toevoer van troepen uit Amerika te verhinderen De Engelsche berichtgevers geven aan den Duitschen aanval op Chemln deB Dames beteekenis Zoo seint Keuter s corr in hei Fransche hoofdkwartier Bij Brzezany en de Lysoni a hoogte vechten de Saksers by Zborow OostenrükschHon gaarsche legerafdeelingen De krijgsverrichtingen ten Westen van Luzk aan den spoorweg naar Kowel en aan de Stochodbocht heben tot dusverre geen grooteren omvang verkregen By hun jongste offensief stonden de Russen volgens berichten uit Weenen meer dan ooit te voren onder leiding van hun Westersche leermeesters Hun luchtverkenning was in orde kanonnen van groot kaliber waren aanwezig en zelfs de tanks ontbraken niet Deze laatste zijn hier voor het eerst op het Oostetijk front verschenen Tot dusverre konden de Russen verleden Jaar bij de gevechten om Luzk en dit jaar in den Januari slag vóór Mitau slechts over Engelsclie en Belgische pantserauto s beschikken Mag men de Westminster Gazette gelooven dan ligt de beteekenis van het Russische offensief vooral hierin dat thans de Grieksche nieuwtoegeruste Roemeensche de Russische legers en dat van Sarrail eene geweldige bedreiging vormen in het Oosten en Zuid Oosten juist op het oogenblik dat nóch Duitschland ndch Oostenryk van de overige bedreigde gevechtsfronten troepen kunnen wegnemwi Broessilof streeft er natuurlijk naar Lemberg weder in bezit te krijgen en dientengevolge het Duitsch Ooatenrijksche front achteruit te druTtken om daarna den stryd in het openveld te voeren waarbij hy gunstiger kans op slagen heeft dan de troepen dei Centralen die na den langduHgen stelHngsoorlog te veel op vasthouden en te weinig op beweging geoefend zyn In hoeverre de aan dit offensief toegekende beteekenis practische waarde zal hebben zal de eerstvolgende dagen moeten blyken of dit offensief in het Oosten wordt doorgezet en de terugslag daarvan zich op de andere gevechtafronten zat dt en gevoelen Hoc in Rusland zelf het offensief wordt beoordeeld moge blijken uit hetgeen de socialistische organen Zemlia y Wolia Nowaja Jisjn en Pravda daarover zeggen Het eerste orgaan beoordeelt het offensief aldus Gisteren nbg kon worden gesproken over de quaeatie onder welken vorm onder welke omstandigheden en politieke voorwaarden een offensief toelaatbaar zou zyn Thans is het geen tijd meer daarover De onderstelling gisteren in een telegram uit Berlin geuit dat de Russen zich een nieuwen attnvat voorbereidden blijkt juist te zijn Het offensief door de Kussen ingezet is niet afgebroken het blijkt slechts een pauze te zijn geweest een oogenblik van verademing om daarna met nieuwe kracht den aanval te otulememen Althans de legerbefichten der Centralen spreken van nieuwe actios In het gebied van Galicië zoo zegt het Oostenrijksch bericht nam het Russische artillerievuur Donderdagmiddag en Vrydag weder toe Berlyn constateert dat in Oost Galicië de stag opnieuw is ontbrand Daaruit bl kt wel dat hier geen plaatselijke gevechten worden bedoeld doch een actie over het geheele Galisische front Zoowel van Duitsche als Oostenrüksche züde wordt bericht dat de Russische atormaanvallen die met groote massa s tusschen Zborof en Konloechy en bij Bretzany door de Russen zyn ondernomen met zware verliezen zijn afgeslagen Van Russische zijde zijn de berichten over dexff nMthW amvallen nog niet ingekomen zoodat een juiste waardeering nog niet mogelijk Is Het terrein aan den Zuidelijken vleugel waar het Russische offensief thans plaats vindt is een golvend heuvelland met bosschen en stroomen met hooge oevers De twee bijrivieren van den Dnjester de by Halicz uitmondende Narajowka en de Zlota Lipa zyn van elkaar gescheiden door een rug die van het Noorden naar het Zuiden loopt en ongeveer 130 meter hoog is Van Halicz loopt langs de Nanajowka de spoorweg naar Tamopol die zich Noordwaarts van Lipnitza Dolna naar het Oosten wendt om bij Potutory de Zlota Lipa te overschrijden zeven kilometer ten Zuiden van Brzezany Deze spoorlijn snijdt daar loodrecht den weg langs de Zlota Lipa welke door een reeks van dwarsverbindingen over den hoogte rug het irerkeer tusschen de beide rivieren bewerkstelligt Ten Noordoosten van Brzezany liggen op een afatand van resp negen en veertien kilometer de dorpen Byxki en Koniouchy nog veertien kilometer verder het dorp Zborow Het front waarop de Centralen aangevallen werden loopt van Halicz aan de Narajowka Noordwaarts langs de Narajowka over het dorp Mieczyscow Daar hebben de Russen de Turksche troepen tegenover zich De slag aan den Chcmin dea Damas van den 3en dezer verschilt In twee opzichten van de meeste gevechten Men had hier n l te doen met een weloverlegde poging van den vijand om bU verraaaing voordeden t Kehalen die echter ondanks de groote of rs aan manschappen volalagen mislukt is De Franschen hadden geen enkele aanduiding over de plannen van generaal v iochm den Duitschen bevelhebber tot een half uur voordat lijn manschappen hun U opgraven verlieten of als zij een aanduiding hadden was het atechts deze dat de Ihiitsehe kanonnen gedurende het etmaal dat aan den aanval voorafging geswegen hadden De Duitschers monsterden hun manschappen in de schansen op da noordelijke hellingen van het plateau die gewoonUjk slechts bezet waren door zijn voorste posten s Nachts vóór den aanval iwegm de Duitsche kanonnen tot verbaaiog der transchen daar op dtt front het artillerie gevecht nooit afgebroken wordt Dinsdaf om half acht s avonds zat de Pransche divialegenenud die in dit vak het bevel vderf aan zjjn avoitdmaal ilch te verbazen wat deze stilte van de vljandaiyke kanonnen beduidde toen plotseling een geweldige uitbarsting van het bombardement het raadsel oploste De Duitschers openden een beschieting van buitengewone hevigheid over het heele front De laatste ikigin In Du tb eh luc it vloot w ier in atfU Harwich is rf on hnr i Td en ook htt Icfckcn van Nawv 9 hrt rt ol geweest d r l it fliit vlleger Diiïtr l fTv vllt ffor nA ixal o d iigtf scli leiirtpuBïten en d Oo iitL rt ïnj Harwleh meWt DiiAfi h berlrfH lat JiiJl i morgt nft em I lt h vltagtuljcowka ler boven Harwich Aer oIh i t i aai OMTvlottti ti bifiml en prln 0tmiK t op de Viwliiig ii l oorlogi iaveii wi Tp De vll stuig ïi Irorfcji arM nalen Urakkenkampen doKktii weru o eeti vlh Kkanip en vf ehH t T ooriog ehef m In ih dokk ii witetoiuli eem groo brand ffio hij dr tenigrfibt Iwwtn dfl aon n i lang tn zi n yt t De mlHtaLre shadc wHke i ng l whoa wnd licrflJ iBan zi n ijk Door den ItorlcliiUTKlienpJ d Vui 1acheti iiigrUoiit werd re k vAór df monding van dt Tlh rmM h liift ulg J al r door krachtig Biwwrvtiur ontvMifm van h voor dj OoHlkiitit lij fciwk Brltsnhf oorlogfwelwTirti r e T i eMc4ien gSiigra isfeJiurendei tfe j pfhe ite uieM nwt vuren Feuilleton land Ih het nu eentnaatl anders d ain Itier Indien iMf r en and in Oodgnaami wait wil doen ilaii dtoet hij hot op eigen hniniJ je Hij Htaat allepii Bij onai ik weet niet goed hoe ik het 7 es m zal werkt ailes dkaar in le liand Het è ail hij een groeten nieuwiii aanhouw Ken nifteaa monsolien zijn aam hetzeifdo doei l ozig en daar zoovoJen denzelftlen wil hi hben wordt het ook wftt on de eakeling kan or trotsoli op zijn dat hij er bij tielioorl heeft ËIj oaa heelt dat een heel endwo betecicentlfl het woord arbeil of zelfe dietiöt Hij zei iet laatste onzeki r meer gcdtenmt als bang voor zlcSizelf Zij hoorde het wel Mttflr zij dtod niet op M ol ziij het niet hoorde Het wekte heriimeriirgei aan Alsheini aan de Bergatransc aan beiaohelijkc klejiueteedsolte cugeHOardi edleoi aan trappelcfidu ordonnansen met orderboeken ann terloops losgelattii algKiiiWTifl oirnierkingen an ïen ootiuuflndant hij d thee die dte uitgcnooiliigide dames van het regiment ondier ond nllanig ZMfijigen naar welgeKallen op znAzvAt kondei toepactseu Goddank dut wan voorbij t Van de nabijzi id lerwhe zeo oerde een Hiiike Noordenwind een friasohen vrijen aouiadïtigim admi dluor den nacht Zij hulde zich vanter in haar pels en waichtte of hl ni0 g wat zegigen zou Werkeiijk Hij begon weer tii scliwi de tanden gedrukt h I Ht over vi f maanden i luijn venrlof ten eind e Dan J het I t vogel of Sterf I Dat is tooh maar em vonni HeUiel trooatte zij bet tmi Je bedoedt dat ik al zoo goedl ak af nifid lien iiH hfl lr fer Neen kJml nog lang niet Mijn pliiU t la Dog open Het hnngl maar ran mij Vroeger da UC jo er ander ov r ei zij iH lrortfd Hij knikte O ia Ik hob UwgeM betaald ik hel Jelui onfl Hnnkelijken genitctman doorzien sedert ik hem zelf pae I Oetoof mij Het l8 een kaal dQnic Het ê van eepgjflteretl Vroeger ging bet voor voornaaaii door te luiereo Tegenwoordig niot meer Tegenwoordig kijkt Ifdt r of hij niet wat kan atinpakkm Alw mi n niet verzot ou apoTt i aivikt meu naar wat amiers mj dt alK neene heeateloosheld hier Neen t ttli Ik wil m rooel mij Heer nuMig maken Dat kan tri chts in het m6tier dat heb ik gWeerd ii daar Ik geen klot rmaken3gc4el Vn maar oftleier moet ik weer nair d i M grijpen igenlUk ontzettend emwon igt Ik ga niet weer nftar Diiit Wairf I tnl dSth vrlpfkdchjk Haar gtvdoh wh laohl en He a s altijd Ken plo lnge angM ovcTvit4 hem Ulj zweeg Kngea tijd Zij hvidtn Crowe achter aloh en roM de lang Iftfce donker tegk tt den naditrHiJkfo hemel afgeteeken te hwgJirten van Wa tt K wxt iwlelljk ktvk hij haar aan Hij zei zaoht Nu if bi 4 ju h twee iaer gt e ilt u dat miJ eJknar voor het w r t In Dover iel ben g ev I dnl wao de h e dag dn oitJD leven HiJ kiHkle da okiMar M njet WIJ behbea elkaar tooh Hef dllhP Weer watt zij verliaaAl over de vraag Natmirlijk had zij haar man lief t r Hij ver otgde Dan moei n wij rachten te ovHrwloaeti wat bij ons tegen Hkitar atri Woedt vervolgd