Goudsche Courant, woensdag 11 juli 1917

50e Jaargang No 13 441 1782 ée De opmars ch der Russen duurt T o o r t Het offensief door de Russen ten Zuiden van den Dnjester is geworden tot een groot offensief zooals dat in 1916 daar plaats had en deze groote opmarsch kan wel als een voortzetting van 1916 worden gerekend Het Russisch legerbericht geeft eenigea indruk op welke groote schaal de strijd in Galiciè wordt gevoerd Generaal Tchremisoff veroverde de stad Halicz die een gewichtig kruispunt van spoorwegen vormt en een verbinding geeft met Lemberg Na de bezetting van Halicz rukten de Russen in westeiyke richting voort en bereikten den linkeroever van de Lomnitsa Zy vorderden eveneens op het front Bochorodan Zolotvin namen meer dan 2000 man gevangen en maakten SO kanonnen buit Ook werden volgens het draadloos bericht der Engelsche admiraliteit de dorpen Bludniki en Boebin bezet In de gevechten bij Dollna namen éë Russen sedert Zondag 10 000 man gevangen en maakten 80 kanonaip en een groot aantal loopgraafmortieren en machinegeweren buit Het l l jkt hieruit dat het offensief der Russen heeft geleid tot een grooten veldtocht de Duitsehe Oostenrijksche berichten geren dit vaagjes toe waarvan de uitkomsten voor de Ruseen van niet gering belang zijn De bezetting van het hierboven genoemde Hahcz is voor de Russen van bijzonder strategische beteekenis Niet al leen is Halicz een knooppunt van spoorwegen maar de legging der stad aan de samenvloeiïng van de rivieren de Gnita Lipa en de Dnjeatr biedt de gelegenheid dat van daaruit goede kans bestaat een wig te draven in het front der Centralen Dat aan deze positie groote voordeelen verbonden zijn is duidelijk En niet alleen zit het voordeel in de feitelijke resultaten doch ook in t moreel effect voor het Russische leger zelf dat ongetwijfeld met nieuwe geestkracht zal worden bezield In het Westen hebben de Duitschera voordeelen behaald Het Yserfront Is het tooneel der operaties geweest de Engelschen zijn daar moeten w ken Het Engelsch legerbericht meldt dat na een zeer hevige beschieting van 24 uur de Duitschers gister avond een vastberaden aanval hebben ge daan op de Engelsche stellingen aan het front bij Nieuwpoort Tengevolge van het geconcentreerde vuur werden de Engelsche verdedigingswerken in het duinvak door de vernieling van de bruggen over de Yser Zijn Engelsche Vrouw N r het DuUaoh door RUDOLF S l h rv Geautoriseerde Uitgave bewerlit A Me r 1 P WrSSl LINK VAN HlJSKl M NBdmk TerlMdea 34 1 Ik hoop het 7A i tte Dultschoi liiiU namt awi orlo 1otwi 1 hij blwf staan M wiep M ons hier Dait i do zaak vaii Zijiio Majtimt t Ik vlmrf itidw wn goedll r oiidk vrijg al bovtfi la A ta dtpun Hi JiaA zogt hij 7 O0 lappw I n otulwtuBBohen zit hij hier vp r lmltf n arfiot Biiwj i vwrta i ddg ni lN n ik w t op hc t x rcitiweli li nwJiiSieer Mathw Zoo Weer dw armie reerflUti pla ffli Dat liH het nieuwwtwT Waarom dam Haiert waainw r biitoftib h lUno Pruisen zoo ov t loedii dat rtrt voor u nog do moeite wa ia dl i De J © liiltf aiit kwaaiv met do iiandtii in do aakkCTi d igiaTettP flclMi f in tk o inondlioelt diehtCT naar cFcm ointk n tttifABOeker toe en kwk Imn trok aan Zwijg niaair ovw DultrtohlaiMi mijnheer Mathrt antwoorxMp luj kool J heek in t hrt j gOMi r clrt ïaarovpr TDOi to Bprpfct ii Ik he wi i rtn s voor jar i bij hrt begin vat ona p kcrnlsiiiaking gierógidaan DuttMOlMT ala u hochten ij In hrt giph H ni OoodiMi de H jidtonr Mfft hnit Eenig Depot van Thee uit het iMagazQn van Me RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Dm Tbeeln worden afgelevHd in venegelde pakjea vaa vilf twee ea en half en tin Ned ma mei vermelding vaa Nommer en Prijs Tootsien van Tolgaaa de Wet gedeponeerd Merk Zldi tot de uitvoering van Uwe geterde Advertentiên Oelegenheid un d oden voor KOFFIETAFEL I voor schoolgaande Kinderen Buraaa Ooudub 8 BrIcvM ondtr no 1783 Courant Marltt 31 Zeer mooie aollede meubelen all Tafelt Stoelen Katten Spicralt Schllderqen Theetalela BuSetten St4lameublemen ten In leer en pcluch Boekenkasten Tweepersoons onbedapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen anz enz Hilt s spotgoedkoop Rugbeklecde Leerstoelen vanaf 17 60 Stqikast f20 styiUtel f 9 60 SplegeU f 5 60 f 7 60 enz imSTIUTUI bmhiiiulUhicUf klit Rotterdam BOEKHOUDEN In drie mennden met Teaiimonium Je C ter BRUGGEN Leeraar Boekhouden M O BLEEKERSSINOEL 3 QOUDA Proipectui met overtalrijke prime fetuijleoieeen op eenvrefe frenco Ervaring metdrieduisend Oud Leerlingen een voor een persoonlijk geleerd MONOELINO EN SCHRIFTELyK Het Boekhouden niet leti geleerd weten chappelijki noch lett nieuwi het ii eernituurlük eanvoudll ▼ ntelf iprekcndSTEtBEL geer em kkeli k door ieder te bcgrljpea en too oud de wereld 996 18 D H Haat S Stpi 1913 StadhaudtnpUin N SI Gtttchtt Hur ttr Bruten Harttifk denk tk V foer 4i totwtndtng van Vwin bundtl gttuigmititH Met httl vtel genofgtn tag li daaruit dat U nog ttetds met veel êticctt en wtaardeering Um aritid VMrltél Mogt UtB methode titedi meer veld winnen om tavdoendt velen tot nut te i§n Na vritndelüke grotten Mei HETTIE L HAVELAAR Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsclie Courant leeda tueee W DueadverlFDtieo kosteo siMkb kIJ Tooruitboiillng 1 6 regelt f 0 25 voor elke regel moer 6 oanta Opnaf nitainiteni aan het Bareau W STIJMS HAASTRECHT MAGAZIJN VAN IJzer waren Keukengerei Wij wielen en onderdeden Landbonwgereedschappen en Werktuig en Hel gebruik ven LEVETOGEN leidt tot verhooglnl van de energie vemerkin en opfniaching ven licVaemen unuwen verdrijft bloedarmoedeen xwaktekwalea 1741 17 BuiMD van 90 et ri 75 f4 25 8 25 BtJ Apolh en Dre atea Te Gouda Antoa Coops Wljdatr 39 1 Sehooahoven A N v Zetaen Boahoop Wed I Spruit J P Verkade Waddlnsveen A V d Heide Moordrooht J v Gennep lAfl Een vertrouwd adres sa van MEUBELEN N HESSIMG Peperstraat 24 Oouda Billgke pr sen prima materiaal Separatie aan alle meubelen DISTRICT n Vrijiinnitfe Kiesrereeniiintf GOUDA Voor de hmtMnmlnt op MAANDAG 16 JUI I a i worden den kleieri met den mewten undrang aanbeTolen de Ileeran C G SPIT 1781 66 EN E VAN DER WERF aftredend Het Beetuur H KNUTTEL Voonitter J L VAN EUK Onder Voortittor F DE MINK Secretaria Mr W J L VAN ES Feonlntmeeatw C VAN VEEN Ai N a van DEB HEE B D OROOTENDORST N DOGTEROH DISTRICT in Vrijsinnile Kieivefeenïging GOUDA Voor de heratemming op MAANDAO 1 TOLI a i worden den kierere met den meesten aandrang anberolen de Hoeren N A VAN DER REE aftredend EN E VAN DER WERF aftredend Het Beitaur H KNUTTEL Voonitter J L VAN EUK Onder Voonittcr F DE MINK Secretaris Mr W L VAN ES Fenningmeeeter C VAN VEEN Ai B D GROOTENDORST N DOGTEROM SANGUINOSE bil Arumnilo on N uraslhanl Meer dan vijftig jaren aijn vele arme lijden aan bloedarmoede en zenuwzwakte geplaagd met ijzerpreparaten pillen en dranken die even erg waren ali de kwaal Zij verloren bun eetluat kregen ernitïge pijnen in de maag hadden hardnekkige verttoppingen Honderdan en duiienden ondervonden deze werking van het minerale ataal Prof BUNQE legt het ijxer moet in plaataardig verbinding genomen worden Prof NOTH NAGEL Weenen het itaal ia ona van geen nut tenilj toegediend in organische verbinding door de plant SANGUINOSE ia lulver plantaardig Wordt door de zwalate gealellen goed verdragen biedt de ijierdeelen in zoo licht verleerbaren vorm dal ze gemakkelijk in hetbloed worden opgenomen Armbloedigen die het mioarale taal niet konden verdragen leefden op door de Saogulno 1780 50 Par fl f 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 WACHT U VOOR NAMAAK De Riemeralraat 2c 4 VAN DAM Co Den Haag VAN DAM Co Bij alle voorname Apothekera en Dr iitea Ie Gouda Antoa Coopt Wijdslr 29 Schoonhoven A N v ZcSicn Boskoop Wed Spruit i F Verkada Waddinxveen A v d Heide Moordr J v Gennep AFSLAG RUNDVLEESCH Wetfent scherpe daling der Vleeschprijzen 10 cents per Kilo afgeslagen per 5 OU 66 66 66 75 76 per S OU RUNDERLAPPEN PRIMA GEHAKT RDNDERPOLET ROLLADE en ROSBIEF RIB B B BIEFSTUK 80 OBSENHAAS 80 BAKLAPPEN 76 KALFSFILET 90 KALFSSOHIJF 90 KALFSLAPPEN 86 KALFSQEHAKt 76 KARBONADB 76 KALFS0E8TERS 90 Me Je VERZIJL Tolofeen 87 KLMWBia S aOUDA Eerste Kwaliteit i77t so Laagst in prijs H H KAASHANDELAREN WAAGBILJETTEN B KOOPBRIEFJES yrij van Zegel genoemd in ds HMédadealingcn der Nederl Vereaniging van Kaaehandelarsn No 93 van 7 Jnnl 1917 i met eigen firma naam iMdrnkt en in boekformaat gebonden levert spoedigst de DRUKKERU A BRINKMAN ZoON TEL 83 MARKT 3L Kapitaal f 5 000 000 Reserven f 750 000 CiatN KANTORea m HCOERLaND INCASSKERING van Wissels en Kwitanties op Binnen en Buitenland 44 llllik en vlug EFFECTEN COUPONS CREDIETEN ModeTakschool voor Gonda en omliggende plaatsen Aanreeloton bl de vereenlgliic voor Jttode vakicholen te Oravenliafe Goedgekeurd bij Kon Besl 26 Aug U No 46 Opleiding tot Costumière Coupeuse en Leerares M lelmikiM Hir tlgiD filiniili la leenii WBEEI IIBIlE n IfMDCBlUL De School is verplaaiat van Gouwe 109 naar Souwa ISI waar zich nieuwe leerlingen kunnea aanmelden voor half Auguüua DIr Dames v HEYZELENDOORN Nederlandsche Anti Oorlog Raad Groep Gonda Medeilanderi die de 1784 20 Vorflacl rlno van dan N A O R eventueel op SI JULI des nÉmiddagi te Dan Haag te houden hopen bij te wonen worden venocht dllvódr Zaterdagochtend a op te geven aan den Secrelarii dat Groep NIEUWE HAVEN 35 Gouda Voor aadopa bi iond rh dOR zla Inaoxondon tuk taeo s lofliDUijke FMeD jevesigilleWonDerTeer OPGERICHT ire Voedert uw Vee met de nuivere murwe LIJNZAADROEREN merk STER en W L en 80YAB00IIENK0EKEII merk W L uitmuntende door hoog eiwit en Tetgehalte en groote voedingawaarde BarelHvloma PariU 1000 Neaen aouden Miid aiUes I NERGEE Energievonner voor Kinderen Zenuwzwakken enllerstellenden lii eri I ogteten I AHNHEM te P BERLIJN K Tiendeweg 8 STOFFEERINRICHTING Levert uitsluitend prima gestoffeerde 1758 3o Salon Huis en Siaapkamer meubelene VRAAGT CATALOOUS BILLUKE PREZEN GavpsMigcl op een Fabriek Tan Gouden Werken te SCHOONHOVEN LeeÉo Poliseuses Arbeidstijd aankomst trein half negen i morgens lot 6 uur trein s avonds Aanvaogsalarls f4 per week met vrij reiien Br fr no 1747 Bureau Goudtehe Courant Gouda 15 TE KOOP Ie be iclil eii VL18T TE HAASTRECHT fa bavragan bl 1697 11 T VANHERK Nieuwerkerk a d UJsel DUITSCH Duiteche Taal en Conversatie Handelseorrespondentie Ciie LAFEBER l Mraar Dultash M O C 3 HoutmansKracht 19 GOUDA Speciaal adres van Haarnetten BADMIUTSaaODBIL 20 cent per stuk H P ïinWijiigiafllen A C3 E3 nD A Tel 463 T KLEIWEG 77 Adverteert in dit Blad 12 Juli 10 u v m SpoAdfergaderiDg Kring 2 HoU M e V Landbouw 15 Juli 4 u n ni Melkaalon oHandia Vergadering van de Ned Bond yan poBt en telegraafbeambten De Poefi 24 Juli St Janskerk Orgelconcert 6 Aug 2 u Gebouw Bouw en Woningtoezicht OnderstandacommiBsie Annen zonr J c BUL Toorfeeea 1 BRBBBAAKT U IWarkt s Beleefd Tersoeken w geregeld UJdlf mededeeUn te raogea tHutvBiigeo vaa T rgaderingcii ooncerten vennakfllijUteden enx om dexe dan in onze agenda te vermeen M otriM h Z rukk rii A BRINKMAN ZOON Qoudk Dondeidag 13 Jali 1917 I ie u Txrs eaa ik d verte3n ti©Tola d voor G o a d su oxx Oaao strelkcean VERSCHIJNT DAGELIJKS A BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN MKDBDKEUNOBN s 1 4 ra aèa I JS Éka f Op de uurpsfian dubbel lanel Gewoae edvmeniiln ea tngaeond madedaallagan M pri s Groola leOers n renden nnnr ptaatamimte KLEINE ADVSftTKNTltN annvregan en i koop en verkoop Iumt m verbnw I S ragafai IS eOa n mv i betaling UaMimnm graoMa 10 m a iiiHsnamm a ii S aam ABONNSHENTaPKUa per Nfuual 1 2S per week 10 cent ad Zondagablad pv kwartaal f 1 7S per week 14 cent overal waar de besorglng per looper geacfatadL Franco per poai per kwartaal f 1 ma Zondagsblad 12 Abonnementen worden dagelipu aangenomen aan ona bureau Maikt 31 Gouda bij Mitn agenten den Iwekhandal en de poatkanioren ADVERTRNTIKPRIJS Uu Gonda en omaircken behoorende loi den beeoi nng 1 S regels 055 elke i et moer f 0 10 Bl drie achiareenvolgends plaatsingen worden 4ew tegen tw a berahend Ven holten Qondn en dan bexOrgkring I regels I OM elha r el meer CIS Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRII KMAN ZOON over verder zou reikef dan z n eigen regeeringstyd daarom wél het noodig ook den troonopvolger te hooïen De Kroonprins is gisteren per extia trein te Beriyn gearriveerd en in den namiddag is in tegMiwoordigheid van den Kroonprins een nieuwe Kroonraad gehouden Het resultaat daarvan is nog niet bekend De Keiler ontving g terenavj nd ook den ostenryksch Hongaarschen gezant en den chef van het civiele aMlftet met wien besprekingen zyn gefcou en De vertegenwoordigers der partym hebben hun besprekingen geëindigd De drie aaneengesloten partijen schUnen besloten ook zonder de nat Htferalen ie handelen daar zij ook zonder dezen de meenlerheid vormen Deze meerderheid kan groot worden daar zy kan rekenen op de stemmen van de Duitsche fractie e Polen Ëliassers Denen en Welfen Ook kan zy over 15 nat liberale stemmen besehikken Het wordt bevestigd dat de meerderheid besloten heeft haar besluit dadeiyk als motie in de volletUge gitting van den Ryksdag in te dienen Men kan geen groote debatten verwachten voor Vrydag wanneer een algemeene zitting zal worden gehouden Zaterdag zullen de kredietvoorstelten en de daarmee samenhangende kwesties betreffende buitenen bipnenlandsche politiek worden besproken Omtrent het aanblijven van den Rykakanselier loopen de meeningen nog zeer uiteen Het heeft echter den achün dat Bethmann Hollweg heengaat Het gerucht dat dienaangaande reeds ging w6M eangevuld inei 4a mededeeling dat geiykeiyk ook de overige leden van het Pruisische Btaatsmlnisterie hun ontslag hebben ingediend De Keizer zou nog geen besluit hebben genomen Wat de Rykskanaelier tot het indienen van zyn verzoek om ontslag heeft bewogen is voorloopig nog niet bekend Men zou kunnen meenen dat hy op deze wyze het besluit van den Keizer heeft willen verlichten Het besluit vindt ook bevestiging in het feit dat de minister president van Beieren Graaf Hertling na by den Koning van Beieren een langdurige audiëntie te hebben gehad naar Beriyn is vertrokken om door den Keizer in gehoor te worden ontvangen Men ziet in Graaf Hertling reeds den opvolger van Bethmann Hollweg Uit een later telegram biykt dat Graaf Hertling voor de eer heeft bedankt Het leven van Bethmann HoUweg kan in t kort aldus worden geschetst Hy werd den 29en Nov 1856 te Hohenflnnow geboren zyn grootvader was Pruisisch staatsminister en bracht den erfeiyken titel in het geslacht Theobald von Bethmann Hollweg begon zyn loopbaan als assessor na te Straatsburg Leipzig en BerlUn in de rechten te hebben gestudeerd In 1886 werd hy landraad in den Kreis Ober Barman tien jaren later opper prwsident te Potsdam In ringspresident te Brombertt en nog In October van hetzelfde jaar werd hy tot flexe gewichtige functie in de provincie Brandenburg geroepen In Maart 1905 kwam zyn benoeming tot minister van Binnenlandsche Zaken terwyi hU in Juni IfiOT na de toen gevolgde persoonsverwisselingen als staatssecretaris en vice president vaa het staatsministerie werd aangewezen Zyn benoeming tot Rykskanaelier volgde daarop op 14 Juli 1909 Oe Russen winnen opnieuw terrein Dultsoh suooes aan het Yser front De politieke crisis in Duitsohlend Aftreden van den Rijkskanselier ONS OVERZICHT Imflbïehe 0lukTütill ng iA 4 it i rui karakter 1m nog niet vi rflanud Vollgeniki zlltHig Vrijdag G tl lijk kleareoht voor P r ulsion geïsoleerd Zoodoende wisten de Duitschers de Engelsche stellingen op een front van 1400 M breedte en tot een diepte van 600 H binnen te dringen en nabU de zee den rechteroever van den Yser te bereiken By Lombaertzijde zljn de Duitschers na tijdelijke enkele Engelsche stellengen te hebben bezet naar hun eigen linies teruggedreven Het Duitsche legerbericht licht deze actie aldus toe Nadat Duitsche marinetroepen den lOn dezer om acht uur s avonds de Engelschen tuBBchen de kust en den weg Lombaertzitid Nieuwpoort met zware verliezen voor de Engelschen aan dooden en gevangenen over den Yser teruggeworpen hadden verflauwde gedurende den nacht de bedrijvigheid der artillerie in Vlaanderen Slechts in de streek van Wytschaete was het vuren in den nacht toegenomen De Duitsche vliegers wierpen bommen op de stations achter het front en op de sluiswerken by Nieuwpoort Omtrent de acUe aan het overige gedeelte van het Westfront wordt gemeld dat aanhet front by Atrccht en in den sector vanSt Quentin levendig artillerieiruur was BÜAcbevine hadden patrouillegevechtenplaats Aan de Aiane slecUts in oe streek vanCraonne was er af en toh levendiger artilleriebedryvigheid In den nacht van 10 opLu dezer hebben Duitsche vliegers met bommen en machinegeweren een aanval op de Fransche kampen en plaatsen achter het front gedaan In den nacht van 9 op 10 dezer deden Duitsche troepen een overval op de vüandelijke loopgraven ten noorden van Reims waarvan zti tenigkeerden met een aantal gevangenen en buit Ook ten zuiden van Vaudessencourt bij Cemy ten zuiden van Tahure en ten westen vaii Tanquois hadden patrouilgevechten plaats waarby gevangenen werden gemaakt Tusschen Maas en Moezel was de gevechtsbedryvigheid gering Aan het front in Lotharingen heerschte vrijwel rust De politieke crisis in Duitse h1 a n d heeft hare oplossing nog niet gevonden De Keizer heeft zich voorbehouden geen beslissing te nemen vóórdat hy ruggespraak met den kroonprins heeft gehouden De Keizer zeide dat de door de meerderheid van den Ryksdag geuite wensch zoo belangrijk was en zoo diep ingreep in het grondwettig leven dat een beslissing daar BUITENLAND8CH NIEüWa DUlTSCILANa D e z ia 1 1 n K van d e u Duit tchenilljkfldag van 11 Juli Alvoxen de KijkradtbK tot hel alwerken dor Bgi nïi ON er ngi d e Vl Kpiihn i t lu drum het voorati i dw MiaiukilinK tU r hiiitenilnndMülie en tjrlntio njanidt tHs politiek alHim de dln iter orodBei voorfMeillcn van de Ageoda af te voertvt W w a rp oon Mt voor ie eredia aamvragK te behawlrtcn ii dtV widfrxik tf vtniiiljden akt zon clew aflianki hjlv 7ijii van ei nigerl voorwaank Haflfle onttjfh de vtMklaait dat ijn partij li n d oTi dSelHVoorattllen i i n ij ir S i i iH n wnarde aan liedit lu welltjcin u over U otwwtelïi n Uwllf l 4l 1etoll L d ii gt W iji 7IJII iiM gwwW e ilg voorwiU l te bcwiHigwi MI daamw te iKWpreken oï Hut al dan niet goed wet iQ ar wi 4 t a WIJ on te voren daarovftr te verwtaan We tnrp eoiiH X Het l oorlb dan l Mt soor 44filL u wnakit oiidurnaHk4nci ikn lK wIJFtgd Al wol dankilijk Imikm nog txif wLlle van den indlnik ia hii iNiilntkmd PayiT lib Hrt gaat Moehl oia era u4t t tl va twee da ii o rtsllet oomttfiit i hangNm aim met poüliekf kwiertUtt waaromtrent de onitrak eonin U le nog givn rapport Itet ft utlgiif bniclvt Mcrtln Ditltóolie fractie fhwie ra trio kan h orhaa li tuaaolH n Ni orediel voors KAlen Hi de j oiWieJ i kw t1m nu Imzlen Het vooTHtiel Wmlwp wonK vervior Mii Tegen Htmnkn lle n tJllterziiifc HiMKenatlib n oraarfli oo Het Do vooiöteHU ii Iw treffen te krij p igcvang enemaorg en henttel dnrkootivaainiiijv loot worden in hanikn van wimtiuaiË i i gtvftekli Naar aanleiding der kutitéAentw taat4 ftcoretarin llelffiiri 4i VAór den oorloig bosolilkk ni wij o efc een ofie vp niUirte van ri néllioeii ton loH oOrlogHtnat Orieal In IkH IxHte l ir wr reki Onze Hcliep n wekten k Ix woJn Iw rii maar ook di jalowiu op an on hubdiBe vi mkii the oim type piF4m gltertweliepi n tot h t 1hi nue uMakt w TwiH miHioen Um itt in a vijan iW Itaii gevallen of op an kire wijze waardeloo gtninaakt I e n niftraile m i epvoart loarentf vL maakt winrt R edni lied ni mwi iih4 kil herlioiiw l egonnen warden e Hllj t iM ioi eio nH bD k eiinK hevft Z M de kotunif van Hriiiiten aan tkai pre Hé4 oiLtwerp nimt bi elk geval zoo tijdig wortWi iiigedieiid kbt tie eer cvolgende verkttwiitgien votgy nB JHtt iriotiwekle renU knuneu wordin gelwMulen Ik draagi u op ikt WervooT nooillge mnatregi li n e minen C PDOt l H Hkwa i 11 Juli mn iet Wlllielia H De N ortMwilénlai Al n Ztg nohrijil naar aaiileitling on de K It HliikMng D z jw t ten aan Hnv van het l niiKirtjht kltwivhl votle kiiwirln4d De Ui éo l aaïKiltboodiav liap voorloopig oiMiïgiiflttn kwtMiio of ht hervorunng ontwerp iwaM rectiWtrititaeh mi geheim kifwreolrt loecrvoudég of gt ijk kltwr el i nK e t lH va41eib kt mi Iti laaMlwdoekti kzin tMMHMt lliernHvkt IM aan h t tBn Nnrini erle n l epa 4di weg voor A waHHnuit ilfittai van het ontwtTj gewwen over wtilkonl werp ikI eju1ttag zal bigben u Twwljr de koning in vriie bwtiwIuM zijn wil te kenikeiv geirft l c4cr obtigt bij door et vufwtreikki ale ttaad zijn VB t vnrtrouwcn 1 om volk dat zoo Atlli feiïdB daden beeft vokbr elil eti waaraan eon Koo giroote taait 1m opgk Jegd Het U een Imk van Imwïiwsoode K teekemi vooil PntuH n tn iJiiitiwVhtoml e n daatt Re uit de ginctHkluït ffehenrtenlmfeii va d n oorlog de noodzakelijke ooftetibdeK trekt en naar wij vt Hpoiiw m voor kromx en volk van dtHirzaain heli mA nijn Geen oorlogsmarMctade Wy kunnen zegt de Vorwirts het biyde bericht Iwen dat wegnu de slaehta ervaring in den aanstaanden winter geen Kriegamus met bymenglng van koolrapen meer gemaakt zal worden Koolrapen soHm voor marmeladebereiding in het gthMt niat meer bereikt worden Het JCrlegsmus was volgens h t blad in zeker opzicht een der ergite baprtHTYingen welke het volk weM opgelegd Het gevolg was dan ook dat de gememten t n slotte poogden dit product zoo vwt mogeiyk te verkoopen of als dat niet lukte het aan de Kriegsmarmeladen geaellachaft terugzonden Deze zit thans met kolossale waar deloosgeworden voorraden Feuilleton VAty iK i kan dan nt olti wi el at baiar gnld an hand tot hand giaan als mm do owlliTbPeke img van Jolui Wilding en Co Die gjlAiiïlaohle nu ifiit Hii had n goediiwedgo luanier on er over hw n l g i ii m iiifrt lo zachtheid van eou geloubèrd i kaèlwsi v 4 ervaren mac Alö uBjn wiasd niwt meer zeker g nOLX voor y zip Augiuetufl zei hij met nauiwdijks nvrorkljare ironie waarover ie twee anderen nwosten laelKii iti de oiidte gier w4 gwhe verschrikt door deae vemMenkiai pnote toerdv I verwet je Ik he toch i4 om iii v jf en iwiiilV Aüz i i pond van je aangenomen Vn Mae ornlti mr Mnilut nog iiïeer Nu dan zei John Wilding en nlond op t i te 4j ii dat dl Utlng watt gealoien Ik gt loof dat wij nu alt h sproken lM4 ben Maar koel blieven Ite markt zal ook wel weer hoofpT worden AlHt er gt itv oorlogi met Diih rbland koiiit Iironidi d Sch t Waarin wtj den zet hamH an Diii4 c4iJai ll ruinewent voltooid Aiigtia U8 KU k koel Ik hoop h t zei John Wlkkng niet k n HindéciitEamiien hoddknik van Si a haodekunan Hij geUHiMei ti iv be7X t4 er8 naar di poorl Onderweg zei hij nog eevm uit th volheid van zi lie orgd haw lk hoop MI Dan leoiiden wijook in den HkJpHterhAmlet n t de vri t Itand b 4 l en Hij wenkte i e drie in dien atuio Wegrollende gentl Tni n na en ke 4 llei ti fug naair zijn werkkaoKT Hij zat ilaar et n poo je fitil in zijn toel den blik Mrak vioornrt Tlaarn bniiïe hij den kiH clit Ver K4 mr Merker bij rai te ko Ci 0 idiwi dag antwoordlij diti oiidie laclwTui en ging w in do ka i r terug LtilsibcT JotiTU i sohooivzoon bi VBll mij Die wwt hoe m i met imji moi i apnekoni Die verfltaat het lemamd nan te pak iit Belteiho hij warfvi noj Mao Cornlck de bloikd drooiivarige katoouepcoulant uit Liverpool eti de ou l na Fleck de Mainclwisbcrsiwui aanwezig lieitdieu waren verdiep in rekfflilngien on Uerf4 ïnii gnii en kekeni taH op to i John WÜdïng t a JwVr Kot nnitwoonl whuldigi bkn f T ocav mi tv ia 7ij Ik dif klttnic oiidii Iwer wa tnig 4ap nl at gt tiourtft Immh nu vaak Hy lag ttoMerover goleund in zi n utoiii dl oogi n gtwloten inet rmïpf lB van groote XTmoei llM i op lirt t lk orgvollo giejaat Paw ïvn vri id aliapp lijk IiordM klap vani mr MaiheK fl thiLHulioiider ifwl heaiv opftohnkk ii 1 ira uogenblik nam hij In verwarriujf do iMWwlel vrkivden flp ti wa toen wwr ladoli bij dip zaaK Ik zie goem niiien om te wi n voor lie Hamiilurrgwr oonirmm ntiei A hij iniahtfT t i han dnokkig In het I ngieiktoh Seidert wiiige jareii viv l i in wij in ZuidAinedka tol liet uiU ruf Kn ik Htrijd veirdteir Aiigiiöhia Fltck senior lak 7ijii uwigBr plajdgt c lK r ni gtHTenlvooM met dv A pti imiidplooion in óen ha4 iiaer A n hu heer toe liij oaiTKeild wai iik4 die vra Zeg wordl h v da dI e raoeili Kmi fp M op den duur volhrMidipn nirt jei t e0GhIk aar gold Het vrii dd ijke gi laat van dei oiiieo Oftvmam togiptiover h w loornkt k diepntu verlMiaing Op de pijnli e ongeptk te vraag volgdt oen diep Htil wijigoiL Ook de twee andprna keken ontremd naarditi ftcnptlAcbm LanoaHhire tpifiner Wat u ca dan nog vaMstaon in de 1 injoi lwolHii Kt tiÜ iwMi volkonan di elfde aid k ocfiU HriUttt om bent been vwwiHTd ei nrgrtjf d In dN taaae zout hicht van liet Kllaiwhmrljk 1 n aoo wbraii hom hkr aih w Op het eewter gmdotit verwent I rti soort nevMi Da ftaaiid vwfv B erkewüiigi er ÜBgeii wenJiiw tiianellen owi en ui iU m brug die on verbindt hn ukw 4 1 ugoiot mmn worAm of num kan ornkr u niet levm JSocMoewte stant Ko euiarj imw mi grooi deei van he jaar k I mi de 011 w vemweid Ik koa ZotulagM a ï ea Mijn vrouw og mbwiST MiHHelibeii I red nu en dan Dnarvoor w een vleng j geno g IWe kan vooc mw lut iiid blijvw a diT zou ik willen ithr iij en I dith hier hipvvn won m het law van uhj elfden Ik ne ii wim nU e voren du oiik oHten voor imjn rt ktniiig Zoo l t lH jelui c i mooi ti hul I H nt je tevreden Heinmit Xkrker harf matig gwiuUtVil Nu zei hi Ik dank u zeer M ar wat kM wij van T ult eUajtd uit mi Ke einary Hitte fl Gij blijft ia r Win xal nilj daartoe dwingen f fïij wit in DuUachtandl aMwoonlde Jobf Wikliiig droog Ik waa iriod vijftig jaer i iei gijuk Ik heb bet mijn vador moeten l 4oven er nooit dan in de uiti ni4e noochmkelijkiM d iH eii N gaan Ik wit hH ook niet Ik he4 Kr in be4 gebn4 gneik hm kt mi D iloodrn tjgndtfi vaa iiaJiij te bièjjkenl Jij en t diü hthhen fn liiiÜMolikiDd in hH eeiMto jaar liiitengtwoOQ vwt gfki gi4iruiktï Ik bet het jt ui gegeven War vwrolgi Juli 1899 volgde zyn benoeming tot regee men Toen ZIJ scliooiuBOOn bij Imn bin new kwatn wenkte hlj hem plnattf te nenrentIk t eWit ïing nut t do hand lied kt nfg trf kvnK Illj rtrecik iml Ie rwltterhoniffvvr hut voorlwold en ziueltlt i All i lüer zei hi j d t KoHwauarv Ihila heb ik voor later giebouwd ik éidH dat ik Mer eeni zou kuun n blij ven en in ru t mijn levt nHavond g iii en Daar zal het niet toe k mti n II mof t naar do CWy Mm ïmi ovepiiiorg m ailt dagm De City kut mij niet lori 1 mo i II iof v onbülesi Do oude iHvr knikte iik I een hiH Tcii ix k om fk hppcn lleidin raken iigeisch iiK i e lkaar V4Ttt t dat tan je latidktlie kn iiiijr waardt i U iita aan alk schuld I De Itiitenan lat lMe Stellig WaJ ie er dan nog op d wereH waaraan Diilbiobtaml geenHchuM b eft r Overal vt de frijie OMynmn nm d r ttnarop aelrt te ïflaan en in gt terii Ifln verdiept over i rfooi nx n op Duit selH r er kond gwn mikU aan de tnj i IW iiio 4 lut op iiHjn ou k i dag p ii boki n eli im Hamburg uUwrfiten wann T die gepin gd zal zi y ni i t niet Voor umj waattw jnll k pa na mijn dood Hi k 4t treurig voor zleh IMnmt Merker hml t w jl bij lenover den tiljlen kleinen man zat tiet eiigiinaardtge gfVoe4 van tpg no er een vreetratu b i zitten Tow hij voor jajw voor hü ecTMt naar t ngie4and kwam hatF Inj zlja oom in do Citv argeiooti tn hart c4ijk aU bky dverwant begroet Vrt hij ani t iM xijn Molioonvader Mmli leefdu mg hij hóe langer hoe mmf ka btni dm eobtn