Goudsche Courant, vrijdag 13 juli 1917

t 5 le Jaargang No 13442 ABONNEMÏNTSf BUS i pet kwerual I I 25 kwartaal 1 75 pet week 14 cent overal waar de per posi per kwartaal 1 50 mei Zoodagsblad i 2 Abonnemenlen worden dagBlilk a ngenomen een on buraao MaaiT 31 OouOA b enaa ajicaten den boekhandel en de posthanlaeen ADVERTBNTIsrRIJS I Uit Gouda e omslreken behoorende tol den beaorftknnl I 5 lesels f 0 5 elke regel meer f O 10 Bl dne achlareenvolfeade plaeum ea wocdea de i tefen Iw berekasd Van bulten Oonda en den be H briad 1 5 re ale t OJO elk raMl m r r O 15 Telefoon Interc 82 Nieuwe vorderingen der Russen In het Westen artilleriegeweciiten De crisis in Duitsohlanda Het kiesreohtbesluit in Pruisen ONS OVEHZICHT D Kussiache opmarsch n Ga Iicié blijft terrein winnen Hu gaat m westelgke richting gestadig voort en druft zoodoende een wig tusachen tusschen de legers der Centralen van L o pold van Beieren in het Noorden en van den Aartshertog Jozef in het Zuiden Het blykt thans duidelijk dat het lachtste leger thans onder Generaal Komielof hetwelk reeds eenmaal m het begin van den oorlog toen onder Broessilof Halicz heeft geno men het hoofdleger is geweest dat den grooten aanval heeft geleid en dat de beide andere legers het zevende en het elfde als ondersteuning van het eerste hebben gediend Het tegenwoordige front m Gahcie heeft thans een lengte van 180 K M Het Oostennjksche legerbericht maakt er melding van dat de Russen ten zuiden van den Dniester tot de beneden Lomnica z n gekomeh Op den westelijken oever dezer nvier zouden bi Kalucz gevechten yn ont brand Een bericht uit Petrograd meldt echter dat Kalucz door de Russen genomen is waarb j vele gevangenen zouden zyn ge maakt De bezettmg dezer plaats is wel een succes daar ze den zetel was van den staf der Centrale legers en ook uit strategisch oogpunt wel van belang Uit de berichten toowel van Russische zyd als van de zyde der Cegtralen blvjkt dat de stryd in Galicie aan beide zyden groote offers vraagt Van het Westfront wordt slechts melding gemaakt van artillerie gevechten op verschillende gedeelten Reims is vol gfltti de Fransche berichten met 100 gra natoli gebombardeerd Aan de Maasoevere in Champagne zoowel als aan het Yserfront IS de artillerie van beide zyden geregeld in de weer Thans worden van Duitsche zyde de vol gende bijzonderheden gemeld omtrent het succes der Duitschers aan het Yserfront waar de Engelschen by Lombaertzydc zyn terufgeworpen Volgens dat bericht be draagt de door de Duitschers behaalde buit 36 machinegeweren 18 mynWerpers en een revolverkanon De veroverde stellingen werden gibterochtend door de Engelschen zwaar beschoten s Middags nam het vuur af maar nachts werd het weer levendi ger B j den aanval waren de Duitsche ver hezen zeer gering Ten Noorden van Hollebeke was een sterke Engelsche verkenningspatrouille in de Duitsche stelling binnen gedrongen maar deze werd dt or een tegenaanval met zware verhezen onmiddellyk weer verdreven Bijverdienste Eene venekeiiagaBaaleekanü vil werkaeme AOKNTÉN voor baie bednjbMkkeo ▼ sUkU M oa T llMTerBak rtaC BrIeTea onder No 1761 Bureau GoudMltt Courant Gouda 12 Feuilleton Zijn Efigeische Vrouw Naw hot Dul 8ch door RUDOLF STRATZ Geautorlsewd Uitcave bewerkt door Mwr IP Wl SS LINK VAN R0S6UM fNAdrak v riwdae Bluen i fcWtendeare laaaa ea i koallaen vioetdeelen keininspludten k deelen hraalaehrotea raSS a biiiteii Jalonalta oatatenen tesela tnlnatoelen apiagelSlaa alsmede ass laaohainiek 2 M breed ea koof een les konten trap en een pasrdennos Te aM en te bevre en 1721 1 OEERLOFS L Rottekade 134 ROTTERDAM 35 Maair mu kaa ik het retet mew govcn m wtl hot k met Nu hefe ik het geld noodig tcgen mlsohlaiiiJ In de zaak Naa r DuUachW tuur Ik goen Btilver n pe r hoor je gwn si iiverl De oudie hePT wa opgp taain H j alopg met de ham op dio tafo4 Ht was bleek Hij beetle Zijn soboonzooa rtond zwii gfiid en vflrl aoed op John Wildttng nam wn nuiimwsr van B IlauiiiurgoT Couwmt d 4 tufleobpo een stapel n elaoho bladen voor liem lag en Bchudide liut Mad In d e lucht alsof hij oen vi nd bIj dien kreag iten i weer Bcbudde L e a penvaten pjnhjk achlïii waardige fit mBii was totaal veran rd Daar leee e ii8 I Hamd urg r8 De maateolappij HlnrtihfiHï vcrdmbbeien hua Zuidk AinenkaaHScU onderneanln gent len tienJrtJJioeiiicriJwniig ao die geethwtïentó loli ik nvi hrt flauw Rte begrlpl Maar ik myn waa rdle Ik ken de oorzaai van aJ het oogivluk dat oi r one kooïtt Van H i daaa indBÏ Ik Ion oud Ik 20U mei God i menfiiJion In vredo wWIcn k wn en ordv op m jji za keu wilkn eüenl Daar springt ge my Sch Het ebrulk van LEVETOGEN leidt let Terhooginl van de ener ie veraterkinl en opfrlsachinl van ckaem en aenuwen verdnift bloedOmoede en a aktekwelen 1741 17 Buuen van 90 et 175 f 4 2S 1825 Bij Apoth en Droslacen Te Ooada Anton Coopa WWdetr 39i SakoonkovnaA N V Zeaaen BoaoopWed 1 Spruit J F Verkade WaUluvea A T d Helde Meer4reefcl J v Gennep Adyertentiên op Mh kuloor hi r ter tted wordt OB VRAAGD een BOEKHOUDER Brlavm m l voricdlgt mlichtlnlan n verUud aUrla ond Dummer 1786 burelu Ooudicha Couraol M tkl 31 10 EEN JONGE DAME 3 Jur d H B S be ocl 1 Ixbtiad ZOEKT PLAATSING op een Kantoor BrlcTM ond r no 1787 Bureiu Goudicfa Couruil Marta 31 9 GEVRAAGD telen IS Au iinui een net persoon om U bcdieode In een i z rwinkel wcrk iaite xijn 1789 10 Loon blJ n ng fflO Blj de Firma OEBR DE ROOU Wid iQxve R KINDERWEEGSCHAAL TE HUUR M I78S 11 ta Weijer Hoef hamer GOUWE 135 TEL 37 S C van Oudheusden Co PIANO S ORGELS KUNSTSPELPIANO S Lererlii franco buia lan d Garantie blllilke prijxen Specialiteit flteaaoaea verharen repereerea 917 10 QH Hil a Wag utriw llt Tal BH r Explloelew B DK LEKUWK PRACHT PROGRAMMA 1783 met het hoofdnummer 30 Raffles het raadsel ilergrootstail BosUnd drana ia 4 otcn ZEENYMPHEN Comedie Amuiante jn 2 acten Varder nltlebreld protraa a Tat npdar ankoadlslng DONDERDAaS GEaLOTEN ÜiÉstaanbiedingeD t bebbHD in de Joudsche Courant êtetutt nunMê iT l Mf advttr niiAB kosten l l i bij vuoriiitli ialliic I B regoli f o 26 voor elke regel mo r 6 or nta Opgaaf mts nitent aan bnt Bnrean Zeer mooie sotiede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen TheeU fels Buffetten Styiameublemen ten in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbcdstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz all ia spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f17 60 Styikast f20 styi Uf el f 9 60 Spiegels f 6 60 f 7 60 eni IHtnUTM hnimiiullliiSdyiMl Rotterdam Eenig Depot van Thee uit het MagazQn van M RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Ocxe The n ordva aCgalevard lo vem eldc p kjet vin T r twM eo e n half n é4a N d u net T rmeldia vaa Nommer n Prljt TOOKJeo TM Toliena de Wet edeponcerd Merk Zich lol de uitToeriai tad Uw K é rd ordan unbaralrad j c BUL ITMrkMa 1 BREBBAARTlA H7 N Markt I Waarschuwing DeDk om I Aogustos I9U Verhuurders van woningen worden herinnerd aan hunne verplichting om voor 1 AUGUSTUS aan de HUURCONIMISSIE toestemming te vragen voor verhoogde hupen en sohatting aan te vpagen In de gevallen bij de wet bepaald Verzuim van bovenstaand wordt zwaar gestraft Inlichtingen verschaft de Secretaris der Commissie In t Bebouw van het Bouw en Woningtoezicht Spieringstraat 113 op wericdagen tusschen 2 en 3 uur des namiddags Z gl het vooplll DE HUURCOMMISSIE ROOKT COUVET CIGARETTEN Betai dan elk andar merk in dian prija 17 10 dl 10 cente Met Coupon voor Kunsttfravure miiimiiiiiiiiiiiiii Modevakschool roor Gouda en omliggende plaatsen AansMloten bl il v mnitlat voor Ma l vakKhol a te Oravnkat Ooedgekenrd bi Kon Beal 26 Ang 11 No 45 Opleiding tot Costumière Ooupeuae en Leerarea lok gelmitiiMil nu ii is gikniik li iHnn HKEI IIIUC h IfHKNUS De School II verplaatit ven Gouwe 109 aaar Qouwo lll waar zich nieuwe leerUn en kunnen aanmelden voor half Aaiji0lh Dit Dames v HEYZELENDOORN H H KAASHANDELAREN WAAGBILJETTEN en KOOPBRIEFJES vrij van Z el fenonnd in d Madadadingm dar Naderl VeremÜlal van Kaashandalaran No 93 vn 7 Janl 1917 i met eifen firma naam bedrukt ea n beekformaat ebonden levert spoedigst de DRUKKERU A BRINKMAN ZqON TEL 83 MARKT 31 DISTRICT II Vrqzinnile Kiesvereenitfintf GOfA A Voor lie berstominins op MAANDAG 1 JULI al wordm dea Mwera niatdi meesten aandrang aanbevolen de Heeren C Ga SPIT i EN Ea VAN DER WERF ftrwlöri Het Butuur H KNUTTEL Voonitter J L VAN EUK Onder Voonitter P DB MINK Secrotarla Hr W J L VAN ES PmnlngmMMir C VAN VEEN Ai N A VAN DER REE B D GROOTENDORST N DOGTEROM 1782 f DISTRICT III Vrijxinni e Kiesvereeni ini GOUDA Voor de herstemming op MAANDAG 1 IVU al worden den kieiers mat dfi meeiten aandrang aanbevolen de Heeren I Na Aa VAN DER REE aftredend EN E VAN DER WERF aftredend Het Beatnor H KNUTTEL Voordtter 3 L VAN EUK Onder Voonltter F DE MINK Secretarts Mr W J L VAN EB Penningmeester C VAN VEEN Ai B D GROOTENDORST N DOGTEROM IjWii sbDiDtle FaMen geïesliileVoroimiiif 0P8ERICHT ira Voedert uw F met de uivere mvrwe LIJINZAADROEREN merk STER en W L en SOYJIBOOHEMKOEKEN merk W L nitmontende door hooE eiwit en vetgehalte es groote roedingswsuti B r lHiaoma Parii 1 00 Seaen Goudan Madames Berijdt Struisvojel Bijwielei Rmailleeren nikkelen reparatie inrichting LANG TDENDEWEG 24 Tel Int 326 BELEEFD AANBEVELEND Je F We TURION BONDSMOTOlBBBSTBLLn SANGUINOSE Zalvar rlantaardlg taaiaum Bi bloedarmoede en zenuwzwakte Abonneert U op dit bM Hebt l bleeke kleot Hebt ij bleeke lippen Heb lj bleek tandrleeich Gevoelt i U apoedif rennoeld Il Uw ilaap onrualll Zijt i maar relden wesentljk uilgeniat all l wakke wotdt Ontbreekt U de eetlual pan li dl giJ doer bloedarmoede en senswrwakte I Behandeling De SenCuinoee Tweemalen daafseen eetlepel De San uinoie wordt c trokken uit een root aantal encei kracbtlfe kruiden zIj venterkt hel bloed wekt de eetlust op vernieuwt de kracht bevordert algemeene Ieven op cwcklheid Senlulnoae kou 1 50 6 8 1812 f 15 1669 40 WACHT U VOOR NAMAAK I Bi alleToomemeApotfackerienDro iiteo VAN DAM Co A t £i2ï 5 r De Rlemeratrael 2c4 Den Haa Te Gouda Anton Coopa WiidaUaat 29 Scfaeonbovei A N v Zeaaen Boa koop Wed I Sprail l F Verkade Waddinsveen A v d Heide Mo ordrecbt J v Gennep 15 Juli 4 u nm Melksalon Jlollandla Vergadering van de Ned Bond via post en telegraafbeambten De Post 24 Juli St Janskerk Orgelconcert 6 Aug 2 u Gebouw Bouw en Wonini slcht Onderstandscommissie Aimsl lorg BeleeU venoeken wl geregeld nudedeeUng te nwgaa onlvangeo vergaderingen ooneerten venneka den en om dese dae la te Eleotriaishe Drukkffiü DMNKMAN k ZOON Ooo Vrijdag laaaK 1017 É ians9 9 ia GOVMHËWM We VERSCHIJNT DAQELUKS ejAlé BEHAjLVE ZON EM FEEStDAGEN INGEZONBBN MBDZDBBUNaKN Op de ewtpw d M 1 loiet Gewone ed erte i a i priia GroOlB lener en rapde naar pUuarui KLUNl iU VUTEinitN WW l S ntda 1025 rt 10 rasal siil M e S siMk 10 cent mei Zonde ablad pet la per loopcr eaclu lL Franco 1 4 resels I OS elk n l Helefoon Interc S2 Uitgevers A BRINKMAN ZOcIn ivi utuir een dtng i bMht VoCM de cri SIS th o niet tot beslisU pMltlewe tetal taten don zal tü iWk spoedig in tertelierp ten vorm herhalen In verwherpten vorm en Rtei onaangename vennhijnMtlen gepaard l kondo Ut aan het Duitache velk te be ttparen is da plicht i an allen dia ikh T n hun verant rdetykheld bewust i n Wat noouïg is m een verumlenng van stelstt in ie blnnei n tache en buitenland ftche ptflitjek Of beter gecegtl de vervo in TOM d bestaande itelMUooihtM door eenstetel Ën dit stelsel kan niet anders z n don het dt ocratiach parte men mirt steiael noor binnwi vtrbonden met et ii fcaatkundle van tai e en omvangrijke geoeirUtetd tot vrede aar buiten 0 ontwikkeling vrtfet op de vorming eener puriement ire regeering der nationale vertlecliging Die aal omt den vrede tadrenC B tien nij noodig bcbben om als vry volk idei vcUe volken te kunnen teven Ia dit doel eenmaal als Juist erkend don moet daarop worden aangestuurd met alle kracht zonder aarzelen en zonder sentimen teelc overwegingMe pa Rykwtoff moet overwegen dat op den thani ingeslagen weg fetti terugkeer moc l4k IS slechte vooipiittang HU moet overtuigd zijn dat het gemoklnHilker ta leta groot te bereiken als iets ktelna HtJ moet het Duitsche volk den omwreg besparen waarvan niemand Weet waarheen h leWt Do resultaten van den oorlog ter zee vindt nen Roamgevat in een u ttUHE jui de Htt Ji om pn vm den duik MotoorlcgTn de laatste aks maanden door een mu ne correapondent in de Times gegeven In het geheel zegt hÜ z n er igeroer 60U tngelscfae schepen van alle kAaêcn In den grond geboord Stellen wü de gemlddtdde tonneninaat von die Mhepen op 30OO J ÖO ton dan liedraagt de echeepsntimte die in den duikbootoortog vernietigd is bij benadering weinig minder don twee mil hoen bruto ton Dit ia ongeveer 10 pet van de heele tonnemoat van de Engelsche koopvaardijvloot Wat het schynt aan te toonen ia dat d taak die de Duitschers op zich hebben genomen boven hun krachten gaat Ze zelden ons dat er maandelijks een miUioen ton zou vernietigd worden en dat dat noodig was om hun doel te bereiken Het verlies is zeker ernstig en de onzijdige schepen zUn er niet bij gerekend maar in de eerste sea maanden van het jaar is bi verre na niet bereikt wat de Duitschers beweerde In verband met deze berekening moe wonlen opgemerkt ten eerste dat ze bU benadering IS gemaakt en vervolgens dat mot de schepen in aanmerking liJn geaomen die er mtusschen lyn bij gekomoQ Toch mag men aannemen dat het er vele zyn Door het meedoen van Amerika zulten ten gewyzigd In hun Mort waren zij de n eest gehoorzame meeit pUchtgetrouwe en offervaardige dienaren nti het stelsel en daarom kan hen persoQnliJk geen blaam treffen De heele wereld zal mM blijdschap deza zoo belangriike gebeurt il a n volgen voor zeker niet m de eerste yloftts voor het Duit sche volk zelf maar orada zij terecht In dit werk tevens vredeawerit kiet D berichten in de Qatnchfl bladen over de oplossing van den crida zijn uitewt ver ward Het eeiw bencht meldt het aftreden van Von Bethmann Hol weg en het andere apreekt het tegen Toch moet er in alle ernst door den keizer a n een heengian van den Rykskanselier zyn Kedacht daar anders Graaf Hertling de Bei nche minister pre sident niet door den katxer voor d t ambt zou zyn gepolnt Üw tet deze heeft zich wegens zijn ouderdonj daarvoor niet beschikfaa r willen stellen Aan de andere zijde zou blyken uit het feit lat von Bethmann Hollweg het Koninklijk besluit betreffende de kiesrochthervorming in Pruisen mede heeft onderteekend dat At besluit zijn m stemming heeft en zoa dtaruit kunnen wor den verwacht dat indié zulks ook het ge val mdcht blyken te zijn ten aanzien van de inaKlling van een piKflementaire regee nngsj rm de RijkskatiMüer een nieuwe posi e in den veranderdm toestand ion n Wat de binnenta dsehe aangelegen heden aangaat kon h dua Mer wel zijn dat de Kanaelter blijll e iterk aanhou de de geruchten omtrMft het aftreden van hmann HoUweg Mbwi 1 yel it n ld op zijn InMenlandsch beleid aarover de Kanselie in de oorlogs jaren herhaaldelijk is aangevallen De conservatieven verwyten hem dat h hen m hun annexatie politiek onvoldoende steunt door zich niet onomwonden ten gun ste eener gedeeltelyke annexAtie van Bel gie uit te laten terwijl juist de hnksche partyen het den Rykskanaelier als een fout aanrekenen dat hij nog steeds niet duide lyk heeft te kennen gegeven dat Duitschland met den oorlog geen verovenngsdoeleinden beoogt Tot dusver zeilde Von Bethmann Hollweg op betrekke lyk voorspoedige w ze langs de partijen heen door nu eens het eene dan weer het andero bloc te begunstigen thans echter is het moment gekomen waarop een besliste uitspraak van hem wordt geëischt Die zal dan morgen m den Ryksdag moeten komen De Vorwartfl geeft een beschouwing over de gebeurtenissen der jongste dagen en zegt daarin Wie de laatste dagen met open oogen de gebeurtenissen heeft aangezien kan er niet meer aan twijfelen dat het Rijk op den weg eener vreedzame omwenteling 19 Nog 18 dit ontwikkelingsproces niet afgesloten dreigen er storingen en moeilijkheden die het voor korten t Jd tot staan zullen bren gen ja het uit de kalme baan kunnen bren gen wat meroand wenncht wat ieder op zi jn Wijze moet trachten te voorkon en A ar tegen te houden Is de t uenteling iet meer Duitsche batterijen hebben de atationa van Noeuxles Mines en Bapaume met succes beschoten Verscheidene treinen reden anel weg In den nacht van 11 op 12 Juh vielen Engelsche vliegers tusschen een en dne uur Oatende en Zeebrugge aan echter zonder schade aan te richten De bommen die op Koekelaere en verscheiden vliegterreinen werden geworpen bleven zonder succes van miltairen aard Oost Ehiinkerken is door Duitsche vliegers met bommen bestrooid Dne vyandelyke kabelballons en ook dne vliegers zyn naar beneden geschoten De crisis in Duitachland duurt voort Morgen is het de zitting van den Ryksdag die de beslissende zal zijn voor den koers die het Duitsche ryk zal volgen De eerste en de moeilijkste stap heeft de Koning van Pruisen gedaan In afwykmg van zijn in zyn Paaschbood schap geuite meening dat de bmnenlandsche hervormingen tot na den oorlog moeten blijven rusten heeft h j zijn land een gelijk kiesrecht toegezegd dat tevens algemeen en geheim kiesrecht bedffelt te z n On middeltyk moet dit nieuwe kiesrecht wor Sm gofonimlowKl soodat de nieuws Land dag krachtens het nieuwe st lsel kan wor den gekozen Daarmee is het meest ouderwetsche en meest feodale kiesrecht naar het museum van kiesrecht cunositeiten ver huisd waar het den in kiesrecht zaken be langstellenden nakomeling wellicht nog oogenblikken van zeker wetenschappelijk genot kan verschaffen Deze eerste stap doet verwachting koes teren Zal nu de Duitsche Keizer den tot hervorming gezinden Komng van Pruisen volgen en den Ryksdag maken tot een Parle ment met verantwoordelyke Ministers en zal dan tevens een vredesvoorste worden ontworpen dat ademt een geest van vertrou wen verzoening en eerlijke begeerte om on recht waar dat begaan mocht zyn goed te maken en anderer onrecht m het besef van eigen schuld in zoo klein mogelyke mate uit te meten Wy wachten met goed vertrouwen af nu de moeilykste stap gedaan werd Zoo heel moeilyk was de stap omdat hy een alge heele wisseling van stelsel beteekent ja meer dan dat een belijdenis van te lang verzuim zoo met van schuld Hoe werd reeds herhaaldelijk gezegd met het heen gaan van een Zimmermann een Helffench een Van Cappelle en zooveel anderen betee kent mets de instellingen welke deze man nen aan het roer van Staat brachten moe Wat noodzakelijk gewordm 1 kan in dagen weken tA maanden worden Sot tand febnicht tn eens of stuk voor stuk Muar het geheel lol een omwenteling xU die tot de grootste bistonxhe gebeurteniaaen t U en het beeld van den wereldtoestand volkomen zal veranderen Wie echter inziet dat deze binnenland sche omwenteling onvermydeliik ib tfeWH den handelt misdadig tegenover d Vlan gen dee lands ate hy haar poogt tegen te honden in plaats van haar krachtig te steu n n Tita is thans met alleen geld tyd Is Udtd offers die thuis met worden gebracht moeten buit n met menschenlevenli wordei betaald i tij meerderheid heeft zicl in den Duit I schen Rijksdag gevonden die de grootste poging ondernemen wil het Duksehe volk de Vrijheid en de wereld den rnidv t ge ven De sociaal democratische paAü heeft deze poging voorbereid en zy werkt thans daaraan mede Maar zoo zy wordt onder nomen moet een geheele tbeid worden verricht ipag die Rijksdag teh niet schul dig maktti aan dezelfdq fouten die hy te recht in de Regeering i eft veroorleeld Het gaat lüet aan voor noodiiakeliike beslissingen aarzelend te blijven staan halve verklanngen af te leggen hmkendc overeenkomsten te sluiten en overigens oj de toekomst te blyven hopen v apw e geheele i t4a noo j Na zooveel fouten en ontgÖMhetingen is het z er moeilijk hoopvol te blijven De par tyen op wie de verantwoording voor hei welslagen of mislukken van do geheeit actie ateunt moeten het zich duidel k ma ken welke noodlottige uitwerking het heb ben moet op het buitenland en op het eiget volk als het ten slotte wederom wai Voel leven om niets of tont de bruH pour une omelettel De oorlogszuchtigen in de vyandeiykt landen zouden daaruit het voor hén duidelyke besluit trekken dat het arme Duitscht volk nog niet in staat is zich zelf te bevry den en dat het geen andere keus heeft dan het van buiten met granaten en gasbommei te hulp te komen Maar hoe zal men die wyziging in dt stemming verantwoorden tegenover di volksmassa die m de laatste da en weci een beetje hoop hadden gekregen en dai eerst recht aan de bitterste teleurstetlin zouden worden onderworpen Dan ware hel beter geweest niet begonnen te zynl Wu b de tegenwoordige stemming van hei volk verwachtingen wekt om het later te leurstellingen te biengen handelt aib iemand die met in staat is de gevolgen van Hjn doden te overzien Wat zouden d gevolgen z n Wy zul ten die niet in de donkere kleuren schilde ij ajsiM Uia i iLi uu i iL i i üm i i uw tïOu hwrt kwtopelwid naar hiim l 0tfkupto en Ikiii aankeek alwof liij wilii ïXiggt i Ja livljn tnwte Mr oo H luH meiMKhentovwl rvUM kte nituUwrIiapptj Hij li p naar zijii kamt r n mO i daar rti U loo hdltb wa 4 iierfpfni t onltk kki n hij kwMD tot bewTuiing m l t on haW ov r kop in tl pekken toli XTiiti iHtYfc dsA mik HiraiHiaih04 eu l iindeling all loor kaar m d i rv4 zak ötoppend Imj 11 ld weer op ja waaarhiBPu dan lHJwaag aiig D hing aati i en koorl IeiKud hl ld hw v t liï hij H ir 11 tt 1 diith had kumm rt ten l at wu d t tifliige ttf litiii na itlomï m g Iw 1 h e f landetifpvaiigt ii VW I ij let haar iiMUtr liBiii kiKiiwii verttUtMt ti04 dt otidv plobseliiig H bent WOK loMtgware Zoo iM handekh fii HelimiliV rktir zi i ohoeu pocètr nog ni 4 mB r Ix u eki n Ie hij w vert owT in ïi koiidt vl clM og n van te e iiweiiichen l l F JHIi lal hoor te Hij lacble vifM 11 g ooi It den getltcd v n torfrh ia di i litwii itMhhA 1e iiiJKHiir duoT eikaar rokh 71j y U dat aibw to h reeitw lang voor Iwin Dat g lH urdi tocti iiu t lioar uil opbaar Vk rlanjp Tii ij waren b tw alUii ern Hij ManrdlL op lo ledirtn duoM n it Uu zorg ulHg opgi itr 4£Mi n ÜntiT Ik on dkinBübt4ding igMki van dtn gwitkijwii gaf I 11 wtool met dm voet zoodat u Ktigvloo en st taocktnknarefnd Waojponi verkoopt xavo ook zi i zIpI 7 Ij dD atW ma g bt Mm kajt zi U i4eoh roet gtld hgt n hen vt rwerwi Ktde zij dnkk Ik heb no nat pU het oanitiev winoge Hij bad ar wn vagn voor ing van dat hIJ en waarsohjiahjh ook I dUb m Ui loop vaa den lijd berUaakfc H wxnmeven dit ka Maai hadden oi fenomtn Uoe Ik hob u niet daWff wi iakll I r moet iew aidora zi i dttt u zoo opwilKH en waartegen ik sAttm kan dioen Ik heb enkel tn alleeo mijn go d rrolU Zijn 4 OTiVBdlGr MidirbraJt bnn in t oen korie zakelijke bew iguig ni t de hand Do zaak is afgïxkwml ze4d B hlJ Ik holj mijn refïpnen Dot Wil zi geti uw vflTvl kl i haat legen do Duilsoher Daarvoor Ite Itttk ik Ik heb roteer in Dullsl riaiwl Ikwi ger goledwï aotwoortUb John Willing Men kan J fliii ook mi nog liongiw la ten lljdfcti Hat wil je in l et viwler land zoiwl r gt i nwuen je niet t Mi wwr aoiwl T geld in het logtr J kunl flU enPn goon hlkk lil De kl in t Üjman wo nu ww r kalm geworden Hij had nu hij er nMwde te zijn van zjn aak rwds we r b a zijn aüllo terughouding hw kregwu Hij ging zitten en woedde weer in zijn pa pUsren I o niank r waarop je mijn wel dtoïeti aannp it krenkt roij diop Hrt bewljet dat jo jt positie nlot Iteginjp In do o oiDot ook niet tfgW over i dllth Je bent hier te mKv d e ftJlenv jDOar onl van t Vei t dM Ik feing daar Rrneiig on Nu J weet mi mijn mernlng Nu b jb ik wat to dw n Toen H taMit Merker tfe kanKr vwla ten had blwrf hij taan en tinbk devuis t i Woed doortnWe hem Hij boattoge borf dU lan i iiij liaattt de roodi vlftg getjea daar 1 vipd ti op dto g olfvv4dtw Hij hoatto d por eieén i pagodto op bet mourbord ille potU nd kiükkutuïil tong teg n bcfti lutfltafc Hij boata Av port p t n tt gin de nniren en die gctflIuMtnwr de l jo riftan on de tal l bgo Iwotle hiJ sf fs dpa oa v i Mac Grefor djo zi h gmidB in do Halpet rzak naar d kool Voor dlon dromnwil ik toch niet Jj mot De klRiDo gïsrtlwiian h p loo 4 in do kan er op en nietT tlij wlit tcmauwemioodi nH M wat hj zei Jo wilt w HT n ciax hut in jwlui legw en iik htt eg V aan onzt ka n lamdlwi nw t naar Do 1 ittnauiit moeöt ondtankfl ta ornM van dt zaak lachen Dat is on im vodor lïien tiwm ihinWIJS wil mak i mmJat gj ll d4 n 200 va imhtairo zakwi weet sAê Ut van lot Chinoeecli Dat zeg ik u al oflit ifrl Je zult 111 j j uil g hemiiii ook nlrt If kir weiïriiindl op lu t va etarak Het 19 nnj ook volk HnetB onwwoliil lig of er ooiTk kooitl t John Wil dling latt rood hoofdL Ik 1 n al m oor logi liïei ye landEHiMcn iJ K b ii hr m niaj opgtjiiron ien Nu moét het tot hotht tTo dndie Ik wil geen ihiiWdierB onderateuaeii Daenawle sn d ik in n ijn engim vleeeoh Ik il lictis van een rmitschOT weten Je zult hirar hlijvm ah man sèti e n I ngelmicho ook j ng i tKCli man wordlen boifrt poi Ki rekzifinigl Matig JO toon uei dte otido heer Zijn lippeo lewfduTi van toorn Je fpxdraagt je v at aafiniatiigmdl J n ptiit je pofritie hiw in dte familie ver keen op Ik zU fA ger linK i ji hot JO je Dat mwk U Nog WUB Imk je iii nuiAere tomi n int Je heni ongnniaRi rd Dat kan ik nwi Ailih voel daar had bij fwax vtnuotdwi vüu i t p Itaiik iu Ixmüen waar hij bij sijnl 1 MThilirlEiff zijn DiUtxtlie oonto tiMl laWuV over oliil 11 mo wlti zij l t wewn Daar kon hij zijn r k lug lateu opOM ken Zoo Kpoidig n og 41Jk Het VM doloatMtt weig tot dt vri iflld Tot dw lo ruiilocht ovOT zt u AiMkTD zat liij Mer htlplooa voet Hij ginK jaa pï MUti ds laM zitten tl wbreri oen paar n gsl an IJlt vTüu k moet voor zokon i é nai l oiiid bill met ht dkw r w i terug tn reiti naar titt ntottou We r trof Ik iu k pjolrtitlngw remkriog dk ovcToi ut ingvitaiid vaH waar tu nMuea lo Iwoe umi lU overgang van d i le li groent laiolfiijkbe d In den xwanii wvel van blauwen hii e zon M4ttJn In cEin 4K 9iieri t u uaclit van dt n oit m iMijk4t i zwarten mlertCkboop aan I TIhiiiw Win liOOKt bod ghic uu de kenton U op ii waren te vo t Litv uk ifi laml vorUet in tb iMUi wid va do Hank van I ngetaed itijn taxi en drmtK fh or t t gt wirwar Ih ii fn b ndktt lui kanioor vait zijn wdiooavoder voorbijgaand bet lilloal viut de iHiMddte llauk ijn ktH wae droog toen bijeen utMrekM vott zijn oooto vroei 1 bcotiitite vertrok m kwam naiawl fp n t l t Hij rt4kt h ii evn biaa lite ovw l mt op uiond 1 4 potlood bi4 ponl ISib t got d U UKKT dan tnoalfdutzend umrk 1 ui nMit M ker ktwk In verwasrriiig t p bet U d netT H 04 dut het ovtintobot vendu tioiHh rddui iend van voos iwee Jaren Wordt vervolfld