Goudsche Courant, maandag 16 juli 1917

No i i444 Maandag 16 Jali 1917 50e Jaargang van man tegen man kwam Het doel van den aanval wenl overal bereikt en ondanks drie krachtige tegenaanvallen behouden De verliesen der ranKhen zyn zwaar Tot dusver tyn meer dan 860 gevangmen geteld In Champagne hebben de Franschen enige vorderingen gemaakt Het Fransch legarbericht meldt daaromtrent dat Zaterdagtegen kwart voor acht na een zorgvuldigeartillerie voorbereiding op twee punten eenaanval op de Duitsche stellingen plaats hadDe aanval die met met buitengewone krachtwerd uitgevoerd bereikte overal het beoogda doel Ten Noorden van den MontHaut en op de Noord Ooeteiyke hellingenvan de TSton hebben de Fransche soldaten over een breedte van ongeveer MH U eneen diepte van SOO M een machtig versterkt loomravennet der Dultacheri veroverd en niettegenstaandetkracbtlge tegenaanvallen behouden Het aantal gevangenen dat door de Franschen In den loop vandeze operatie gemaakt is bedraagt 360 on der wie negen officieren Op den linker Maas oever kenmerkte de nacht zich door zeer levendige artlUeriegevochten In de streek van heuvel 304 A m e rl ka gaat den strijd op het vaateland steunen door een reusachtige aanmaak van vliegtuigen Het Amerikaansche Huti van Afgevaardigden heeft met algemeene stommen het ontwerp betreffende het toestaan van een credlet van 640 milUoen dollar voor den aanbouw van 22 000 vliegtuigen goedgakeurd ht China la faa Mgallci sAwlTê miUig De aanvonder der keizertyke troepen SJang Hsun op wien Donderdag den aanval met kanon en geweervuur werd geopend vluchtte in de Nederlandsche legatie by den Ned Gezant Jhr Mr T Beetaorti van Blokland Hen soldaten en meer dan 30 burgers zijn tgdens den stryd gedood terwyi tal van burgers gewond i n De materleele schade is gering er is niet geplundenl Zijn Engelsche Vrouw N trheiDiütsiohd ooT RUDOLF STRATZ Geautoriseerdïe Uitgave bewerkt door Umr I P Wl S3 LINK VAN ROS8UM TNadmik Twbedeii 36 Nu oude jonigtni z i htj vtrlrou weiliik ZlH mm je tooh Mndelttk een ig nliik dwaais 1 weei broer l wpn mvkiri t en jaaij hl n jwleiwl eiii nu ik Ijtiiii üTO kolowflatij gopeeeivwail n r Ik widde Je met laejg valUn 1 M Wu jo rijke erwanlm lutr looii luanx veretRkt heWMsi Hij liöt VHT i tloeg nfii tiwUm 7i n Zf cer an £ A 9 t vol zon gtloo lirii teMlPlI vcitpoawfflidi hH titei d c n i ohen wei kjaer to öpelPn HtU golnat an Hehrtut Mcfrkfsr vBrdui tcpdie bij hA Ai n Vflm zijn hvot v Hugo voIon Qèr aai ih B nk Imitwi dSenist dien verlorpni roon van die faimlie Hij d d pein rtiihr ii k rug Hij najii de hamt vaii dkmj oiuUr nl t Dip Iflchte Nogi aitijd 700 o rgi vw Kindwen het I0 to h mti be smeUelijk BovwidliM ben ik wn gooii ziel Dat hfthbwi juUtc aill n ni H gono gewaardieordtr Je hibt onze turmc moetfer tot d n bedGiiflaï gebrftebt zed hiitfnant Merkn niet opJoaroeiHien tooim Je he M golmn te ovw oiïzwi naam gietimolit WiJ hc ben ons aUra m ja afgewtn Ik bo grijp ni 4 Imc ye den moedi lieJjt hie r Voor de herstemming ter verkiezing van 4 leden van den Gemeenteaad van Gouda op MAANDAG 16 JULI a s bevelen wij met den meesten aandrang aan In DISTRICT II G Spit i aftredend Werf t In DISTRICT III IPh m m V3I1 CIGP RGG aftredend V UO II©P mf GPIb tredend ë s j f ï i i lèff èfMTtbuimau te geopend van 8 S uui Het Beituur m Oiü Moral VROIEQ atammen Ax H KNUTTEL Voorzitter J L VAN EIJK Onder Voorïitler P DE MINK Seotetari Me W J L van es Penningmeestsr 400 1711 31 O VAN VEEN Ai f B D JROOTENDOKST N DOaTEROM YrijzinDJo Democratische Bonil A S VAN DANTZIQ II Harkt 43 Bauds n BOEKHOUDÉH in drie mHinden met T Uinoniuni Afdeelihg Gouda J C ter BRUGGEN VERKRIJMJlARi g HEMDEN BOaRDEH DA8SEM WOLLEB an KATOENEN TItlCOT aNDKRaOCOBRSN van Jaaaaa t Tllanua Fplazan aan 8 Leeraar Boekhouden M O BLEEKERSSINOEL 3 OOUDA Voor de herstemming voor 4 leden van den Gemeenteraad op MAANDAG 16 JULI a s worden door ons dringend aanbevolen Proip ctui met ovejtilnjke piimi jletuifenifUn op aafvra e fraaco 96 AANGEBODEN ir Prima Heidebezems lanfc 40 50 c M met 3 houten banden Bg groote en kleiae partijen vanaf 12 stuka VRAAGT PRIJSOPGAVE Adr M A MULDKII Dorpstraat 117b Apeldoorn OUDHEDEN Ervaring met drieduizend Oud Leerlingen een voor een peraoonlijli geieerd MONDELING EN SCHRIFTELIJK worden gekocht voor rroote prljtai Oude schllderllen prenten cobellMi waaien oude zijden en andere itoffen antieke klokken pendules en horlOKM oude ateenen Keklenrde of blauwe koelen paarden appels paren druiven vofels en andere beesten en stellen van 5 of 3 stuks blauw of gekleurd Tevens blauwe borden met schepen bUuwe of gekleurde borstels ens en ellM op rebled van porceleln en nisabelen worden alleen van particulieren fekocht Br frsnco l U B G aan D Bolli Bobkh ROTTERDAkl 1798 16 m Dlatpii lil C G SPIT E VAN DER WERF f Het BoeUioudea niet ieti geleerd weten chappelijki noch leti nieuwe het ii eernetuurllik eenroadil eantelf prekendSTELSEL aeer emakkelljk door ieder te beIrijpen ea too oud eli de wereld 996 SO Ikn Haat 29 Dfctmktr 1913 Anna van HanHoverttraat No 2 Otacktë HtuKfir Brmittn 1 aftredend In DiMtricM iiii leilll N A VAN DER REE Eenig Depot van Thee uit het Magazyn vao M RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Deze Tkeeia worden deleverd In jtn i pakjei vao vi f twee a een hslf en Ma Ned ont mot ▼ enneldiiif ren Nontncr a Prljit vooniea van to1 i de Wet i depoaeerd Msrii Zich lot de Hi tToerinf vao Uwe Helerde orders Unberelead J C BUL voorhMa 1 BRBBBAART Li S67 W Mukt s Zeer mooie soUede meubelen all Tafels Stoelen Kasten Spieiels SchlIdeHjen Theeta ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen e B enz allea spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf tl7 B0 Stqikast f20 StQItafel f 9 50 Spiegels f 6 50 f 7 50 enz MnSTUlT44l kTHlilinblldikUiMt Rotterdam aftredend E VAN DER WERF Gaarnt mt h tk medt namtHs mi nt JochUr UfBt mtthodi H ondtrw i m Botkhouden ti tter aangtnams en xaktlifie fipti waarop U mtlkodt onderwftt warm aan U hveltn fFf kêèien ondtniondtn dal mm ondtr Urn Utdtng m sur korttn tijd tot ds ktrn van kit botkhoudtn doordringt Itneyl Um voortdurend ttrivtn om dtn Utrhng ulfsltmdit f dmktn tn trktn tik maehtnaal Utnn kviUnttnU omdat k tick van dl bttiiktn v n ttdirt handiUne dutdtlijk riktn schap moit gntn Gi t H alUt mat Gi tn Uw protptetni hloo i Met dank vffe ktt ginotin anderméi kihefd 18U 100 aftredend Hoêgaehtend HET BESTUUR Um dm ZIE ETALAGE ZIE ETALAGE rpN Hebben uwe kennmsen U niet verteld dat zü hun SCHOEISEL steeds beter en voordeeliger kunnen koopen in het van ouds bekende mag 8ïijn f J GROOSS Oep Majoor N I L ANTJ OROQII Sehoan Baaap Ki iw a aa COOPS WUDSTRAAT ft inmaaiiii ruiden Kuricen Zwaweilint Fiesaoiieniaii Periiamentpapier Adverteert in dit Blad GOUDA ia08 1 5 DAN ELDERS Koopt Uw Hoeden Petton n Baretten kil OAREL KROPMAN KLEIWEB I n BOUDII BiauMia madaUa 12 Waarom neemt u dan odk niet eeni de proef S C van Oudheusden Co PIANO S ORGELS KUNSTSPELPIANCS Leverioa franco huil lan d Garantie billijkeprijaea Specialiteit St Ma a T rh r a r p rMr a 917 10 DEN HiUa Waaaaalraatlia Tal 8ia Wy v riek ren U dat U tm hoogaut voldaan onze tnagazünen zult verlatNi n xUn orertutgd dat U dan vooitaan ateadi bÜ ona zult koopeit Alles op het gebied van Schoeiael Zie Etalage 1 iSOS 40 Minzaaiti aanbevelend Th HBBSKN Probeer mijn Uzeraterk J llg Ui Hrialea en KlnderachoelMl Kanermulen en Huispanlotrela Waaleder Elaatlekboltlnefc ZIE ETALAGE ZIE ETALAGE De meest pakkende Ml mooist gemon teenis REVUE ARBAROSSA KOMT TWAALF UUR SLUITEN r mimm courant IïTie u wrs © xa A d vert©3ati©lols ci roor G o ctd ou © xi Oaaca tr©Ifcc©aa h ABONNBIiKNTWIIUS i per kwutASl I iS per week 10 oani met Zoada bUd por kweitul f 1 75 P beeofglBl per looper leichiedt Praoro per pon pof kweftaaJ M SO mei Zondatlbled I 2 Abonnemenieo worden degeliilu angeaoOTce mh oou ejiciticn den boekhandel en de poMkenloreit ADVERTKNTIKFRUS I Uil Goede en iMMirekan behoorenda lot dee beeortkriim 1 5 re el I OSS elke refel meer f O 1 lli dne achureeavol ead pleMiin ea wordeadcM i eo iwM berekeod Vee I ragel oneer f O IS VERSCHIJNT fiAGELlJKS 1 Ai BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INOKZONDKN UBDBOBBUNOBN i 1 4 n§tk Op de voorpafiaa Adtbal Uital M RtT i Gouda bt Gewone edren ee nla ea j eenadea dsdielt in b prqi GrooM teuen aa raadea I beltae Goode ea dee bewM kHB l j i elB f OJO elke KLUNE ADVUtTENTltN aaai koap ea arfcoofi kaar ea varbaae I S fl a i f JS al I 10 tm$Êh liaiiawi t Telefoon InterOe 82 Telefoon latere 2 Uitgevers A BRINKMAN ZOON vóór hy van ondcrstaatHsecretarig van fi nanciën in Pruisen Pruisisch staatssecretaris voor de volksvoeding werd eigenlek vry onbekend wtu Alleen by zyn chefs en ondergeschikten stond hy bekend als een schrander werker die om lyn doel te bereiken door dik en dun ging niets en niemand ontzag en juist daarom viel de keus vaa Batocki op hem MlchaéUs il nooit etn vriend van de reaotioanaire partyen geweest Na tyn maidenspeech als commlMarii voor de voeding werd hy door de conservatieven beschouwd als een zeer verdacht element met wien voorzichtigheid geboden was Men mag dan ook veronderstellen dat lyn benoeming tot rykskanselier by conservatieven en al Duftschen niet met atgemaene Instemming begroet zal worden Zy houden alleen van krachtige mannen wanneer dese hun principes sQu toegedaan De benoeming van Dr Michaelis kan vol gens dezen corr worden toegejuicht door een ieder die het hei van Duitschland en de kans op vrede verwacht van wn democratiseering van de Duitsche politiek Dr Michaelis hield gisteren by den staatssecretaris van Binnenlandsche Zaken een bespreking met de vertegenwoordigers van de conservatieve nationaal liberale eo Duitsche fractie waaraan ook Hindenburg en Ludendorff deelnamen Van het Oosteiyk front zijn weinig berichten Het schynt er geweldig te regenen waardoor de rivieren sterk wassen hetgeen de operatuiB zeer belemmert Hrt water van de Djnester staat hoog en ook de Nagoroffa komt sterk op Niettemin melden Duitsche en Oottenryksche berichten dat de Sussen ten Zuiden van de Djnester op verscheidene plaatsen zyn aangevallen en teruggeslagen Ook ten noorden en ten zuiden van Kalucs moet aulks het geval zyn Aan de Drlna en by Morgan biyft de stryd gaande In het Westen woedt e stryd op talvan plaatsen krachtig v tfH In Vlaanderen zoo meldt het Duitsche4egerbericht bereikte de artillerie stryd itan de kust alsmedetusBchen Roesinge ea Wytschaete grootehevigheid By Yperan duurde hy ook desnachts voort i Aan den Chemin dis Dames werden de Franschen door een aanval belangryke stellingen ten Zuid Ogsten van Courte on ontrukt Na een geconcentreerde actie van artillerie en mynwerpers namen deelen van bet infanterieregiment Generaal maarschalk von Hindenburg en andere Oost Pruiswche regimenten alsmede stormbataljons stormenderhand zeven Fransche stellingen over een breedte van vyftienhonderd meter en n diepte van driehonderd meter De Franschen boden verbitterden tegenstand zoodat t tot hardnekkige gevechten in Duitschland aU ten groote fout be schouwd die voor het ï uitache Rijk nood lottige gevolgen heeft tehad Het ifl bekend welkei houding Von Bethmann aanvankelijk h f aangenomen tegen den duikbootenoorlo r hoe hij als tegenstander daarvan is VM i n omdat naar zyn meening de daaraan verbonden militaire voordeelen met kondni opwegen tegen de politieke nadeelen die daaruit moesten ontstaan hoe de admiraal V Tirpitz die den rücksichtsloaen duik wotenoorlog voortzetten wilde voor heni heeft moeten vrijken en hoe dan deze Mlfde kanselier toen het DuitBche vredesalmbod van 12 Deo 1916 door de geallieerd van de hand vrerd geweten voor den drelig der conservatieven en Al Dnitschem l tweek en tot den verscherpten duikbooteiJBtryd werd overge gaan waarvan het gefolg ia geweest dat Duitschland s y anden tSet één werden ver meerderd door dut Aiokrlka de party der geaU leerden koos Von Bethmann s poUtAke dood die komen mOest is at verhaast door de Russische revolutie als gevolg walrvan de democratiBche stroomingen m Dtitschland scherper naar voren zyn gekom Dr Georg Michaelis de zesde kanseliervan het Duitsche Keizeiryk heeft de groote taak aanvaard die Von Bethmann tezwaar is gebleken Hy IS een weinig bikende maar men ziet m dezen nieuwen kaaeeher een persoonlykhetd een kracht die Mt nieuwe Duitschland dat komen moet wodig heeft Het regeenngsdeviea van den nieuwe benoemden Rykskansetielfcin hy dit hand haaft zooals dat m dei Pruieischen Land dag uit zyn mond voortkwam moet luiden Ik aanvaard geen ambt dat slechts een zwaard is zonder snede en ik zal geen ambt biyven vervuUen indien iemand zou trach ten myn zwaard stomp te maken Dat ifl de krachtige taal van een man jAie weet wat hy wil Dr Georg Michaelis werkeiyk geheimraad en voorheen onder staatssecretaris by de Departementen van Financien ts gebo ren m 1857 trad in 1879 in den staatsdienst werd in 1889 Genchtsassessor in 1884 docent in Tokio aan de school voor de Duitsche Rechts en Staatswetenschap in 1889 trad hy weder in dienst by de rechterlyke macht m 1891 officier van justitie te Scheidemlihl in 1900 plaatsvervangend rcgeeringspresident te Leignitz in 1902 opper regeeringsraad in 1909 onderstaatssecretaris van Financien De benoeming van Dr Michaelis zou volgens den part corr van het Hbld te Berlyn een verrassing zyn Als was het voor ingewyden duideiyk dat de namen van von Bülow von Dailwitz en Roedem als ernstige candidaten voor het rykskanselierscharfiop pure combinatie of Stimmungsmachem berustten niemand zal gedacht hebben aan den heer Michaelis die Da Kans llei swiss liiig in Duitsohland Qerlngo aotie in hel Oosten v Levendige etrijd in het Westen Oe llHitsehe vredesresolutie ONS OVKHZIOHT als de caricaturisten t steeds doen schynen Men noemde hem van den eersten dag van z n ambtsvervulling af droog en saai miste in ham levendige gevoelsuiting en klaagde over z n gemia aan fantasie Von Bethmann HoUweg was nooit als redenaar indrukwekkend De abt Welterlé noemt hem in een niet leer vleiende schets Een bureaucraat zonder veel verstand die doet wat hem bevolen is die zyn vrienden gemakkelyk verloochent om tegenstanders te verzoenen die den Bchyn heeft eerlyk te zyn maar even ge makkelyk onwaarheid als waarheid spreekt geen persoon maar een willig werktuig vleier van z n meester verdediger van het voor en tegen met dezelfde schyn over tuiging Een Kanselier zonder lyn of doel daar over zyn beide levensbeschryvers het dus vrijwel eens De indruk die Von Bethmann Hollweg in de vijf jaren van zyn optreden als RJks kanselier aan andere zyde heeft gewekt is wel deze dat hy b j toeval og dezen hoogsten post geplaatst daar een taak heeft ge vonden die voor hem veel te zwaar was maar waarvoor hy den moed miste dit te erkennen Tegenover een figuur als Von Bismarck de yzeren kanselier die doel bewust en individucel de buitenlandsche politiek leidde wbb Von Bethmann HoUweg een bureaucraat zonder ruimen blik en een philosoof zonder gevoel voor de realiteit Trouwens toen Von Bethmann in 1909 Von BUlow opvolgde als Rykskanseher stond hy als een vreemdeling tegenover Duitschland s buitenlandsche politiek In de jaren 1911 en 1913 toen de politieke hemel zwaar bewolkt was en de Marokko incidenten een oorlog met Frankr k mogelyk deden zyn sprak Von Bethmann fireigende woorden waardoor het conflict m niet geringe mate verscherpt werd De rol die de Kanseher gespeeld heeft in de Juli dagen m 1914 of althans wat daarvan naar buiten ib gebleken is voor dezen waarlyk niet gunstig Wy hennneren aan het vodje papier De wyze waarop Von Bethmann het onrecht zooals hy het zelf noemde van den opmarsch door België in den Rykadeg van 4 Augustus 1914 heeft erkend om later door de publicatie van do cumenten te pogen Duitschland s ha delwyze te rechtvaardigen heeft in het neu trale buitenland en met het minst in Duitschland zelf breedvoerige polemieken uitgelokt En men mag vrywel aannemen dat Bethmann s politiek er in het Keizerryk mede veroordeeld was Dat de Kanse lier de deelname van Engeland aan den oorlog niet heeft kunnen verhinderen wordt Theobald von Bethmann Hollweg is afgetreden als KgkskanBelier Tot ïiJTi opvolger benoemde de Keiser Dr Georg Michaelis Pruisisch secretana voor de Volksvoedmg die tevens t ambt van pre sldent van het Staatsnumstene en Minister van Buitenlandsche Zaken zal vervullen Von Bethmann Hollweg s ontslas als Rukskanselier is door den Keiier verleend met alle strykages d e by dergelyke gelegenheden gebruikelyk plegen te zyn De extraeditie van het staatsblad hetwelk dit ontslag vermeldt bevat een persoonlijk achryven van den Keizer aan den afgetreden R kskanselier waarin wordt gezegd Met eeA zwaar hart heb ik het besluit genomen om uw verzoek tot ontheffing yam uw ambten in te willigen Acht volle jaren hebt gy de verantwoordelijke hooge ambten met voortreffelyke trouw bekleed en de uitmuntende krachten van uw persoonlykheid met succes in den dienst van den keizer het ryk den koning en het vaderland gesteld Juist in den £ waarsten tijd die de DuitBche landen en volken ooit hebben doorge J maakt en waarin het gold besluiten van diepgaande beteekenis voor het beataan en de toekomst van het vaderland te nemen hebt gij tnii onvermoeid met raad en daad ter zi de gestaan Het IS mi een behoefte des harten u voor al uw diensten mifn innigsten dank te betuigen De Keizer verleende den afgetreden R jkakanselicr de Ster van de Huisorde van de HohenzoUems BUmCNLANDSGH NÏEUWa DUITSCHLANa puitaohe bladAD over dea niduweiiii kautfeUier Do VorwtUIB echrijft over den nieuwen konpcdler Ht4 energli4e optredln an Mlchaëtlri tcgi èi omkK diitiuigt ecoiioctfi iehi en poliLk aihmnl tralk hoeft iHt 0 111palliifittu htworgti iHi tK ii bijDA lot eeu pouplftur man gomaakt Zoekend uaeir e vk wTg ii ki p rMOii lijktieid dlf ook het vertroiiwdi an M voilk be it tiet m n op ajii naam n vond p wn ln eTeo ItiiJtm BgrariMdiei kringvn ht c t dv lUiHiwu ItijkrikaiuR k r g v politieke tegKUtiUkavÜMra Thans heeft dan ook Duitschland zyn staatsman van voor den oorlog losgelaten Lord Grey en Asquith in Engeland Bnand en Delcassé in Frankrijk Sasanoff in Rusland Salandra in ttalie en Berchtold in Oostenryk zyn hem op dezen weg reeds voorgegaan en daarmede zijn nu alle staatslieden van het tooneel verdwenen die m meer of mindere mate aandeel in het uitbreken van den verschrikkelfciken wereld kryg hebben gehad Zij zyn de mannen geweest van den oorlog hunne opvolgers kunnen de mannen worden van den vrede omdat hun verleden hen daartoe niet in den weg staat Von Bethmann HoUweg is niet geweest een man van groote kracht die met vaste hand het bewind heeft gevoerd Er is geen enkele daad in geheel zyn pohtieke loopbaan die het stempel draagt van z n werken denken en kunnen Hy was zooals Dr Ernst Priedegg het in een brochure over den Rykskanseher uitdrukt een weinig representatieve figuur ofschoon hij twee meter lang is en volstrekt met zoo mager Feuilleton v rwijtipnd O HeJUe Waar beo je tocdi geUwen Nog aHlJd lag du oaOa guiMedarust tn haar woordm Hij bu4it Ja je gelooft dat je M Wtv van mij bentl Nk kati jelui godduUjko kiOurto veretoren Mmw vaudaac klopt de rdceolng oiut Jelui taj xrt cm Duitacber boet altijd en tweeoiea de govwagenia van bininen gczb ji he t op zijtb tuaoier op mij nwr ziet Hij kt e ii dewpcreido HIJ reeet t knnen niet Hij bk dt bet eett ijoeren voorhoofd Ik Itcn bi zlfi pogen en ook in dde van anderen iemand djo zle aan de rokken van 7ija vrouw door brt leven laat aleepen All o verOiiditen rolj ton slottet Fn ik md s if het oKKHit Laat tn dm nacht kwam bij in zijn hotd t igi B wteirp zich uUijp iput op bed Den votgeuden ooJitwd gln nijnoer huiti Toc hij udlMtaptsi overhandlgidi m iu hnm op het station en jiilflit vtwr hem asngefcoiDini t lc8irMii liet kwaui uit IXiitSchlaniiï Ven zi i reginient Geen dieufltteil Kpreni maar een vertrouwelijke imid ïhicc van den adjudant Den persten 0 M eT aaorte rdglropnt Czonstowitz vtrjrfttatat WITW lfKt CzenstowitB zoo ver hij zioh lie rin neren kon was dat ergiovr aniilor in Hllexifi In d u boek waar de drio Keizerrijken elkaar ontiiK e4en Hij waA nooit in die atreric geiwecnt nooit wan hij ver dtr dan tot de Hlbe naar ïwi ootten van M Rijk doorgedrongen Het wan hesn ook V olkontein onverMcbl Dig w aarb m het lot hen a uurdt Slecblii dl n n dteniii zkiboclf voeten voor nietn ander wafl niWT plaatfl In zi hooCdL Hij verke erd ain in kocMrtMoetAand lUtli zat In haar kMn r to leaen Het wax een aainlig I Dg 4iwd ta er vj do fa het wit e ieêili jonge btondo vro iw de Hterlijko ttieetstel r naa Bonnegilana o Inkppfitende tdadBotuultiw en van het groen voor het raaiii dat oiuli waa door hoatgvlOeurdo herbtaelera Zij aloeg haar roman uit de BrlWdie tiitgaasdo we r toe zag n ar haa r laaa op ca iel rii ik 1100 op Ik zorg voor mij zelll Ik hivi nu t op den zsJc van een an dwl VaatTweil i n voor jo 9tratpr llioati e U gea mij Itoudk ovttr eerlijken Mbeid en 100 wat doe iij iiiifn jongetje Mlndw dan ik Nit tf Jo heat gAuw oen ItU krven t o ga n ladwi en laat ti dioor io vrouw ondvrlHMidenb wijgil Nu vreK je dnt kan ieidürecn I l Bt iiirpouwirt ti in het geheei ni I Da geelt io nog in t müiet niet t reUit In er zoo n inond op te zet4 4n Ik zou imj s Jn n ai ala dt i Jou ptaoM wa Bir gTijp j n ij Heeire lod wal wordt de nuan biedt enuwea he4j j 4iil kindweni ztmiweo Nu ik bedtook ep voor Daar zou ik meo op chie n ais Ik gwsi betoro awnuwcn liadL Diw hoe m lit t met canb ieed tiooli e i liratji van ji nkaio mon af He b j wcrkeJijk nlete bij je llKitimit Meirker had aicfti afgipwejidt Hij Liep wi fr zoaih r z oh otti thvi andtiT t bekonarit rt d o hctii veirlduft en tclwii Il ro Muliml n keok en dkiama vt rtroii wdijk Iwe ï riTilang zwmrf hit daar buiten rond door dut lidil gJans rain A twijfeiaohtigi giwtftUni vaot dio groo naohtttlijko lyoiidonncht boMw li ra t dioor doiAere eijs iraUn nH t nog donk rtter aoMnaDen iiittttrorMk V odidipnri ïer grootit vtfwenhot d n n r den oever van de Thwine a wc er teriiig ntpnki Mjaaffd Aoot hi bewustzi zoover kl het ia im t u ij giF4nMeo dM z lH dwa oMu Ae reeds op eeiie op nuj loti tu koiin n l o ftvoiikirior kniktü on kwJt ziji ou d ren broer vrtwli in lidl golafl ewiwig e Itag Hii tiad dA t obcnoe vrouw too en lei kort m beallst De volgende dingen ai de ntouwt ea I diüi I T f eerate w ifi n den eenten October naar Caeostowiti varptsaW bij het daar li end regiLaiEnt failMterie Hij iaa in haar blauwo oogeo da bIJ er aitét van begre r p Zw gea 4Hg aU in AUteiu itt het r wasawfaAJaHJk niet ging hij Jal z 4 zij geraet Daar wij r toch niet heen gaan Nii4P Wet droomelK iM de v kdbaor liet beveelt Zij keeéc nK ucbte vcrbaaing ni r lieni op l an wan er aMJd tooh nog het rooIi o oude Ei Mand O Ik bm n vroun HelHe I ad zij Ik hob geen v dhaer Maar He t fn len tweade ïdlth vivvt jo bot eei er oog van OM OMiti vemiogttn over i Kesttl wek slj onversBUlUg I eimauwenyood meer een actitate In krsp twe jaar I I dal niet verediErlkke11 V Ik Ou mijzelf een oorvwrg kunn i geven om onco UohtsInnighcM I Wordl vervolgd op zlju onacbuldig la Jo hedjt het weat ndijk ei lumwi aaiigc legid HeiInlflilK dan Ik ajmc diroomn Hoevoefl hwrft ih omllc John VViUmg ji me itigewii Ik raadi e aan ttwt ji lui tijrfti mM t aiteiit Andieirs houdfii a ji jo teijiporaljffn nog m jr waiikcH wat in diu t i4v H t wöitkdl J r komt oen reuz fukrach Ik gtlool dlftt ji krankzinnig buil Ik weet wat ik wtct Jij Menwohin ala wy hoorwi iniccr dlan gm vonnwdit zei bro r lliigo tt ht iiooö Ik kHMiii met ml miiitielKii iii aan raikmgi Ik heih uitiimiuende oomn td s Dii JO beu gewaair Jniwd imjn wanr dt n tot dank zou jo uui jwi wat kim non irttiirti uit u i grootiï porttinNjniifli Ik htm jiiiiflt aidcht liii ka Itetmut hle ld dien golukEMMi CT t ntu op eendigiLn abtfliuD len v mtf ht ik gi on gridl hij siomber lioho liegint la ai bij c hoonpapa jtlüof tooh nio4 d t ik it gf il om je gepraati Tn ttti twc d ln bbcn wij allen al genwg offw voor j getiraclif Wordt teret weer in fateo iilijk nM nsoli Houdt op mW apcileii tm mot nog bed nkolijkor dungiwi Rifi daiami le gwiieaigBAD Ofttïerhoud jo 7 ilf met het werk van JO luuKtent Nil ate je gölooft diat dp kaarten an aolf genwrngd wonh n si dï awmi tiirjeu lirutaaj laclKTiii 1 N ea oude edepreejter daar brai j op den vtïrkoerdtn wtigl Ik wtrk In t zwLH t niipw aawwühi n DlkTt ijls tot uiorg n yf uur Aid fltuSeren kiHmen eAa pea dan