Goudsche Courant, dinsdag 17 juli 1917

Openba re Verk ooping Il n voorm 11 uur in hel Catt aoyOA In hcc optobiir bl liu h nrfcoopen So 1 3445 Koopt Uw Hoeden Petten nBarettei kil OAREL KROPMIAIL KLEIWCai BOUD lll Mw m pdallMi II Abonneert U op dit U I V or il ervM Mij b VAN DtIM TWEE HUIZEN m sniUUR luiN F r ï f l l WEILANU HOOI LAND en WATER onder OOUDtRAÏ i men Jrool 2 3J S4 B A In perckn K SCHUUR ERF n OROND onde HAA8TRBCHT oo J A 60 Ctoiiaren o EEN HUIS lemerkl 72 n de IJu Ie OOUDA rooi 61 C aUar o li Voor moj P C WINTERS Een blok v o 6 WONINGEN nel ERVEN o de ao kaiib rl tr l Ie OOUOA BecUe B nu o vroeiet No 2065 in n rooi4 Ar n CeaUarep In 6 perceelen en in combln ne Ue hui aa sqn lie bi de week verhuurd el ulnonderlnl v n hel perceel Uiicll n 72 hetwelk In el eo ebruik li loH T l l einde wei l n lyi d f 350 j ri A nv ardinf de hutien lub I en II in Jenol 1 Oclober hel welluid bl de om ruiminl Lenen v n f da nv ardlng Breeder bi blljellcn en mllcblin n bii enaamden Nol rli VOS 1813 42 K TUI Scbillenvrouwen gevraagd Aanbiedingen if ormidd aga 9 0 uup D politi ko toftstond in Damwhianfia waohtingena GerinQe aotlss aan de fponlan DttUsoha koapvaardars a agevallena Da Entente para over de Knnaeliarawisaeting ONS OYEBZIGHT Dienstaaubiediiigeu hebben in de loudsche Courant Mlee4t tmceei MT DeieMirertrnlien kosten ileobt V Hj ïoorullbeullngj 1 BV regeli 1 O 26 voor elke regel moor 5 oSotii OpKaaf nitsimtend aan het Bureau QmtrMit de ontwiUfaUnc v toeatond m l ttschliuid worden lleriei fflaungen ge maakt omdat met zekerheid dAnromtrent niets kan worden gezegd K r t waaneer n de DomlerdaK a s te houden utting van den RijkHdag de niMiwe kanselier zijn standpunt zal hebben verklaard ten aanzien van de door de meerderheid van den Rgkadnc uitfesprolten richting kan worden geeon Iv rd of de poUtiek van den kadaelier la n zal tot een gaan in de riehting van den Trede hetwelk onKfscheidelyk verbonden moet zün met eMi vernieuwing van het DuitBcbe Rijk in z n geheelen rflgeering9vorm In meerdere Dmtache bladen wordt besproken wie de medewerkere van den R kakanselier zullen zjjn De Vorwttr R spreekt r zyne verwondering over uit 40 t de namen der medewerkers nog niet bekend zyn gemukt Het blad meent toch dat de nieuw Kanselier uch voor z n optreden wel zal hebben vergewist wie aan z n zUde Mjtllen staan en zich daarcmtrent zekerheid hebben verschaft Naar het nationaal liberale orgaan Bor sen C3ourier meldt heeft Dr Michaelts deelgenomen aan de besprekingen met d meerderheid van den Ryksdag Waar be sloten ia Donderdt a 8 tk vf d A jiMMJnfeie In te dienen leidt het blad hieruit af dat de Kanseber zich met bet meerderheids standpunt zal vereenigen Wy wachten af Het tusschenstation R jksraad waarover de gemoederen al roeng ztjn geweest sch nt er als man als juist mag aannemen wat de Germania daarover schrgf t met te komen Het blad meldt n 1 dat de Duitsche regeenng toen zy zag dat geen enkele partij m den Rijksdag er iets voor voelde het plan tot instelling daarvan heeft laten varen Van de verschillende fronten ia er geen belangr k nieuws Van ket Oostelyk front wordt alleen gemeld dat de Russen het dorp Noirtro hebben veroverd doch dat overigens den toestand stationair blyft De strgd wordt daar gevoerd op de heuvels ten Wea ten van de Lomnitsa waar de troepen der Centralen pogen de Russen te keeren In de gevechten der beide laatste dagen werden naar een draadloos bericht van de Lngel ache admiraliteit meldt door de Russen 16 officieren en 900 man gevangen genomen terw l een aantal machinegeweren zyn buit gemaakt Met deze aantallen z n smda het begin BOEKHOUDEN in drie munden met TeMimoaiuni J C ter BRUGGEN Leeraar Boekhouden M O BLEEKERSSINOEL 3 OOUDA PrOipeclui mei overt Irljke prim gelulgeniiien op nvr e fr nco Ervaring met drieduizend Oud Leerlingen een wpor een persooniijli geleerd MONDELING EN SCHRIFTELIJK Hel Boekhouden II nlel leli geleerd wetenich ppeliiki noeh lel nieuw hei li eernatuurlijk ecnVoudig v n elf prekendSTELSEL xeer gemakkelijk door ieder te be grijpen en 00 oud de wereld 996 50 ram Voedert uw Fee met de tmtvere mururn LIJNZAADROEREN merk STER ea W L en SOYABOONENKOEKEN merit W L Ditountende door hoog eiwit en vetgehalte en groote edingawaarde BereIHyloma Pnrjl wqq jfeam no iden Medailles Den Haag 29 Dectmber 1913 Anna van Hannoverslraal No 2 itachie Heer Ter Bruggen Gaarne wenMch tk mede namens mgne doihter Urne methode tan onderwgx m Hoekhouden en de teer aangename tn xakel ke mgxe waarop V die mrlhode onderwast warm aan te bevelen Wij hebhen ondervonden dat men onder Ifwe letding in teer korten tfd tot de kein van het boekhouden door dringt terwgl Vw voortdurend streven om den leerling tel slandtg te talen denken en werken elk machinaal leeren buitensluit omdat htj fich lan de beteekenn van iedere handeling duidelgk reken schap moei geven Ge geeft alles mat Ge in Uw prospectus belooft Met dank voor kei genoten onderwas beleefd groetend eM ULHET UM IN flOLVENDf nOEÜCHTiSE KRULLEN NOUDEN Hoogachttnd Uw dw F t GROOSS lefi Majoor I L Zijn Engeische Vrouw Naar het Diiitttch door RUDOLF STRATZ OieautoriAenrde Ultgav b weriit door MOTr J P Wl SSl LINK VAN R0S6UM Nadrok wbadm DUITSCH Duitsdie Taal en Conversatie Handelscorrespondcntie Oil LAFEBER LawuF Duitaoh M O CA Houtmansgracht 19 GOUDA 37 Op de jongie vrocw voor hein maakte de nMdtedwdii l verdjer geen Indruk orgviOdfig Ifigidö zit tt leeeteeêcen bij haar boek Wat a wi t dear voor versohrikkeliikö in IMMe antwoordde rij kaUoL Wn vewookwi papa dö aota w r voor ona aan te vun i Pa geeft graa I Gindtt ge t hij ona g©oa rood duit Zii haaild ongeduk dlö schoudcra op Laat toch fJndtJijk dat Idt fix varen vaffl dat giindsl Het wordt al vtr eknd Hl grin ii a t hur dttn Hij wprak heftig tegen baai Zi woorden Ik het aile9 ovordlfcrfit en bereicend prth Nog ma n enkele jaren en ik Ix n kapitein Voor de acht iJiondttpd en twaaifhoroJerd mark iaarlijfa die t oor sohrift 849 toelage eischt ia het beetje kapitaal no voldoende totdat ik bet ma xiBjiunytraoteiniöiit an kapitein knjg Wij moeten ona natuuriijk dUnvrtsoh beziuni gen J th een heol klein © beeoh d x woning ina r Cén dienflümeiej © en den oppMser In het Oo en is allm zeker oedkoop Atai wij daar heelv heei zuinig Eenig Depot van Thee uit het Magazyn van M RAVENSWAAY ZONEN QORINCHEM Dese TheeSn worden ifgeleTcrd m Tcnefeida pak ei vaa ri t twee es een half en één Ned oni met ▼ ermeldin van Nomrner en Priji Toon ien van volfaa de Wet gedeponeerd Merk Zich tot de Hl tToerlol t d Uwe AeSerde Orders MBbeveleDd J C BUL Toorhnn J 8REEBAART L JO Markt 5 Tijdelijke Pnijsvephooging lS Li £2£ LJ £JËï J JJJ£ggo 80 Oroote flesch f 3 25 TOST J tiHItlJfMACHINE Suflï 0 h e verbeterd werkt h e aan r vCko enTMbtr chr t etc Vraatu Pi l Boeupant No 1 m e inwuT aini no 1 ROTTERDAM AMITERDAM jAdr KOL R j ran OS Kazerne Gouda m m i BJiiiiiïEiiEEiiiiiiiiii Kapitaal f s 000 000 R erve f 7S0 000 43 EieCM KA NTOHEII I M NEDERLAttD 1814 28 INCASSEERINO van Wissels en Kwitanties op Binnenen Buitenland Billiik an vlug EFFECTEN COUPONS CREDIETEN H H KAASHANDRTARFNM WAAGBILJETTEN KOOPBRIEFJES vrij van Ze£el enoemd in de Mededeelin eii der Nederl Vereeni ln van K a h ndelare i No 93 van 7 Juni 1917 i 4 met eigen firma naam bedrnitt en in boeltformaat gebonden levert spoedigst de DRUKKERU TEL 82 Aa BRINKMAN ZoON MARKT 31 Modevaljscliool voor Gonda en omliggende plaatsen J vo r Mod v k cI oI n t Or y nh Goedgekeurd bt Kon Besl 26 Aug 11 No 45 n i k Il Costumière Coupeuse en Leerare Bok gelegeo eld raof tlgeo gebralk ie leeren MOIICEII MIDMll en IfBiClML kunn n t l de7tor rAug ur lOKOMIZUWElU HELDEH OH TE EIRUIICEH EN KEITf VERDIEIUTI DIr Dam es v HEYZELENDOORN Adveiïeerl iii dil Klad Zeer mooie soilede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen Theeta fels Buffetten Stljlameublemen ten in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamemieubelen enz enz alias spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 60 Styikast f20 Stijl tafel f 9 50 Spiegels f 5 BO f 7 BO enz I SIMfflSTgur44li loveotDls nabij de Schlitade Rotterdam Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van w m rum voowkwc VOOR HET ITaaimacMnes want SINGER Naaimacliines zijn een Eerste Klas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft vanterktdeklloreaen doet dienst al Voorkomt hot öplyten ot Ultrallea VanitMkt de klloreQ on do flJen t iila wm Tonloum voorde Hoarwürtcls Houflaeer on Roos verdwyno adat men VrAn mem nmip 5 li tï fï I V i A i vSvSTJl r t nZr S n wlfd r kotr Desiel Dik druM bij 1 BriiD i Zoon SINGER NAAIMACÏÏIIJES mei het Hwht in eene naderwaarWcbe rioliting B UW APOTHEKER DROGIST OF KAmR HEEFT KOKO VOORRADIG EN HY ZAL U OF lEVREDENHEID VAN ANflERE VERBRUIKERS MEOEOEELEN KOOP VANDAAQ EEN KLEINE FLE8CH F 0 7S PRUSi Fl B fl 1 M M fl LM toon kunt U krijgen in al onze winkels DIE MEN AAIT WAAUORQWani k da pniii t4 aa Horrta 1 nagnuukt na h t rsannadtNlIM Kako MaM ct inU bi rweCï OaKh dlaUlU Koko wordt dia nWl duMcWk on 4nan nHul F n Vroi ta Purt op da bul mtarpakk nv d igt E hl Koko WO f xiu r vukwh n irortl un A C3 Elsrp Z DITN V w H n Z Hol and U raeht Zaalaod N Brabul JlMaMrtaM Voot FriMaM Gmoliini DiMiiha OTtrfMl an nr B MBIIIDBRIHA nMk ÏÏITHANGBOEE 24 Jiili 9 uur Soc dl Houn orglad luig olk iljMi lcg l rMikiiil ruik 24 Juli St Janskerk Orgslcoiicert 6 Aug 2 a Gebouw Bouw en Woningtoezicht Ondersfauiiiscoininissie Armen Eorg BeteeM verMeken wij geregoM tlidlg modedjeling te migen onhrmgeo iS rergaderlngen oonoerten v nn k liailieden enz om deie dan In ome end te vermelden KAN KENNEN ANTON COOPS wydstraat 29 Oouda A N VAN ZESSEN Schoonhoven 130 SINGER Maatscliappij Depöta alom GOUDA Kleiweg 5 Eleotnfcho Drukkmii I A J liINKMAN ZOON Goud 56e Jaargang Dinsdag itJuli 1017 GOVMHË flRANT VERSCHUNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INOKIONIWN MEDBDBEUNGBN 1 4 lagab HM Op de oorpatpoa dubbel lartat Gewone ad ana i4a pnia Grooie letiera aa raadaa KLEINE AOVBETENTltN aaavta oa i boop aa arkoop buar aa baai I S t ala f OJS fi il i belallaA Mutanai irwMa 10 raflrii Biiii mi bmi t aaM ABONNKMENTSrKlit i 9 kwaflMi f I tt par WMk 10 aant mei Zo da ablad pm kwiitMl r 1 75 pet ww k H e nl ovanü tipmi da bmoi mt l r loopar nchl h Pniwo par pa p r kwinaal I 1 50 nai Zanda Uod I 2 AMnneawBlen worden d el lu aanlaaofnea am om b r na M MtT 31 Gouda Ui MW AeaMi ém boekhandel aa da poetka iVan AJDiVKItTBtfiriErUJSi Ub Goada ma oaaairakwi balioeraflde lot dea baao krint l 7 ra e 1 9I alk fa naar I 0 10 Bt drie adiieraaavoliaada platfalnicB wordaa daaa taCeo twm IWiM mi Vu Mta OmkH ea dea baaorakrliit t 5 lageh f OJO elka ra Maar t O U I i I m fa wtfawa mê p m i i a awa i a Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevert A BRINKMAN ZOON en de telegrauf medegenomen Fen andW granaat had de ijzeren voormaat zoodanig doorboord dat dese slechts door het staand wand werd opgehouden Voorts vertoonden iich aan bakboord de sporen wn dria tref fers en aan den spiegel van het schip aen der granaten die het schip mgereer nüd cheeps getroffen had en brand verooruakt Waardoor de kapiteinshut en de belendende verblii vb n totaal zijn mtgebrand AUe op varenden hadden het sehip ongedeerd kun nen verlaten zooals van bergers werd ver nomtm Aan boord van het andere getrof fen en gestrandde stoomschip Renate Leonhard werden echter vier man gedood n v jf gewond Volgens hen die van den aanvang af getuige zijn geweest van den aanval werden de Lavlnia en de Renate Leonhard op het strand gedreven en de drie overige schepen medegentmien Het in den grond boren der ovenga er Duitsche schepen zou dus rMds eerder hebben plaats gehad De Lavinla was geladen met co kes en had bovendien een zware deklast In onze duinstreek zyn verschillende granaten neergekomen zonder persoontyke ongelukken te veroorzalun Bin granaat kwam neer op het Rusenduin twee granaten belandden bij den Franschman een boerderij halverwege Ber gen aan Zee en Bergen Binnen Een ervan kwam terecht in den tuin van een landhuis in de buurt van den Franschman Zelfs is en granaat in de Sparrelaan te Bergen Binnen neergevallen Man constatMHlAI torpadojagers Ih Mn lichter g ii kt wnten pe RnffMiche ftnval op de Dultsehfi koDpvaardUachepen bQ 4e Holl kust Volgens een aan het Corr Bureau ver strekte mededeehng is cki aanval geschied by Petten door een twm1 gtal Engeische iorpedojagers en zou de i nval binnen de territoriale grens hebben aats gehad Een nader nauwkeurig ond nQJ k wordt inge iteld Nog wordt omtientd aai al gemeld Zaterdagavond vroac Varen een 7 of 9 tal Duitsche kol iBchep4K vanuit Rotterdam vertrokken die voon eni ns waren naar Zweden en Denemarken te dtoomen om hun lading cokes en stMnkoled akiaar te los sen Omstreeks 6 uur kwatüfji ter hoogte van Kapen Petten uit dwi nevel Engeische atr dkrochten in halven cirkel opdagen en Voeren zóó dat een deel dec Duitsche sche pen van den wal werd afgeii eden Twee schepen de Lavlnia en Renoud Leonard wilden blijkbaar op het stopsem niet letten en beproefden langs onze kust te ontkomen Hierop op nden eenigen der Engeische torpedoboottti of jagers t vuur op die beide schepen Reeds aanstonds werden de schepen mid scheepscb getroffen en gerèakte de LaVinia in braiilft Het schip strandde bQ het Kamperduin evenals de Kenate Leonhardt De heer Hoogvliet uit Rotterdam w s als loodi op de Lavlma B schepen wuna op W g van Rotter MftliMr Kepofltigefti De Renate leonhardt behoonle aan de reederu Leonhardt en Blumburg te Ham burg het mat 1126 ton en was eveneens op weg van Rotterdam naar Kopenhagtn Het aan dezelfde M behoorend schip Heinz Blumbei ia vermoedeiyk gezonken pe 15 opvarenden waaronder 2 vrouwen Werden te Nieuwediep aangeljracht door de sleepboot Noordvaarder Zooals wij giste ren reeds melden is de Magdalena Blumen thai tusschen Zandvoort en Umuiden ge strand De overige schepen die by het convooi behoorden zjjn vermoedelyk door de En gelsche schepen opgebracht of in den grond geschoten Volgens rapporten moet de Mane Hom zun opirebracht Uit Umuiden wordt gemeldt Maandagavond te negen uur kwamen de ttoomtrawlers Holland 6 en Holland 6 en de sleepboot Noordwijk te Umuiden binnen met het Duitsche stoomschip Lavi aia op sleep Aan boord van de Laviana bevonden zich alleen vletterlieden van Umuiden Het stoomschip had slagzyde over stuurboord en was door minstens 6 7 granaten getroffen waarvan nog een aan boord teruggevonden werd Len of meer granaten hadden het bruggcdek doorschoten fcau tinuiaali t u op di Hberrt en t i frattMohw UwKiUen i ithon die mw u Aat MlcbaHlH op virsovk van Htadtn burg eu Likhodorff U f kow tooni ln i Peril Journal sao IM de mima4r tan het groote offensief tusacben l eir 13 Juli 8S4 officieren en 35809 man gevan gen gemaakt en werd een buit veroverd van 93 kanonneOi 28 loopgraafmortieren 408 machmtgfweren 43 mijnwerpers 3 vlampienwerpen 2 vliegtuigen en uider matetiaal In het Westen woedt de strijd in Champagne en aan de Aisne heftig Naar en Havas Inricht meldt slaagde een door de Franschen ondernomen aanval volkomen 2 handhaafden zich overal ondanks de in spanning van de Duitschers om het verloren terrein te heroveren De Duitschers werden van het grootste gedeelte van het door ben bezette gebied verdreven ofschoon hun aan fal krachtig was en zelfs werd ondernomen éoor detachementen van verscheidene regf inenten en bataillons van speciale aanvals troepen De algemcenten toestand bl ft aan de ftverig de l n van dit front stationnair Omtrent de resultaten van den duikbootenoorlog wordt gemeldt dat n den Atiantischan Oceaan een scheeps ruimte van 21000 ton in den grond werd geboord Tot de vernielde schepen behoorden bet e pes f Ëingelsche stoonwchip Yltonia 10 402 t het newnpende Engeische stoomschip Phoebus 3133 t de bewapende BngeUsche viachstoomers Romantic Pacific Seaking Cednc Peridot n Mabel Een der in de grond geboorde schepen was geladen met petroleum een ander met zer en rails Wat de andere schepen geladen hebben Jb onbekend In het noordelijk afgesloten gebied zgn blykens het officieele Duitsche bericht van 16 Juli onlangs 24000 bruto registerton tot linken gebracht Onder de gezonken booten bevindt zich het Engeische stoomschip ï on Arturo 3680 ton waarschunlyk met erts geladen het Engeische schip Neotsfield met een lading kolen en verder eai boot waarvan de naam met bekend is maar die ongeveer 6000 ton groot was vier masten had en veel laadboomen Een onbekende stoomboot ongeveer 1200 ton groot werd op de Noordzee terwijl SU in een escorte voer door een torpedo ge raakt Of zy zonk kon niet geconstaterd Worden Den 14den Juli vielen watervliegtuigen van het mannekorps in de Hoofden een convooi handelsvaartuigen aan dat door torpedojagers beschermd werd iartij bet van dv Hijkudbiip bewM fnrtmnen lij voegt er ami toe dat DaMxcblifMl tut fiaiN heeft gvinMMkt rsolveKlfDü bladm komen op eyetk 4e vrediMfonimle die door liet mtriim IbaamiiM tie intvr rbeéd vwi den KijKt Aag laf oiigititeM on die bettiiirt met de nwaarheid 1 wwU op 4 Aug Wïi Ireuuoht i ultJKiU nd gevu vepoviringini let nam tki wftonu adeK btt op on xijit frljheid I n onofhankt lijk beid te vinkdt eu Zij wi ca op dv luanoeuvre b dloe4d bui te on wwu aaa de ifobaddooMutil b gtm u waarbot fiea waarop de uio fcoAK tiiu der i ntonl a lat Uofit rm tan di n aanval nvht heMmi Ie I lk 1 arlHdiL loont in dit ver band aaii dat mi parlenutiiu eu rffl aniig toi overoi iM uNidnir zijit gekomen fvir do iwtM duMteJztniiige fomiule g heel het offUlMile DultHwMamt aohitr de lotH ozo tenw staail Db Lufolsioho pen De Uatly Newrf D val van Bt bmaa HoHweig ht vaa betan otndat bij dt ueidl rtaa aU ekeiU van tki welil ti ud polllkk die hij met meir of min itr Huüces aedert het uiUirckon vanden forlog voeido zoowet leg 4iovtr dKt pau lerniaanscbo a4R togeuüver tb ttoclali titiolie trlUek Het zou van de gi liu cn ien de grootHte dwaaJihokd £ ijn üi de te BUITKNLANDSGH N £UWS DUITSCHLANa Do Iraiu abe pers over kauaeai rswiBsellnig ïrflinMoibo ooirdeelen over de D ultif c ha or Iftia Naar Itet Havafl Bureau oordipW l eteekent bet sJtredt n van von Bettniiann die de oorlogHvoorlKTeldmgwi hetft geledd tflo de VHrtWHwoordelijkhi id er voor beeft aan vaartl en haar daarna op zijn xlauhtot fcrt booK willen legging beteektiit n gmoeli n lag voor de politiek vaudtii kt rat r diio rt btMre ks door het gn dwon gin omtiriiat wonU getroffen Met de kan lierswiascllng komt er echter geen vli anderin in den toefHaiidl De keuze van èen ktizer bij de bcnotnilng van den opvo g pr van von Betti man bewijst kit tr geen veraiudlering hi f ko uen in het regeerlng siewiir lie e ne aiMitenaiair wordt tlloor den anderen ïervangen cm de aouverein kan zijn po hliek onbtlommerd voortzetten Het etr te optreden van Mföha U in d n KijkiMlag wordt met ffpannlug tegemoet gtn ien Mtn zal er ilt kunm n op nvoken hoe groot dkj kracht van lütv dt mocratirtohc getoelons der Ihiitmrfie poii titk 19 Over t algemeen zien de bladun waar Onder 1 Humanrt e in do benoeming van van MlcbatiliK eeiv ovtrwlunin van do t i iiwoordkgo oiuütandighedea bun iovpau ing tv vt m iu tïurun Het is maar al te is iuiMjUInlt dac ét imizM ber idi i xlju troon te rt dld n tioor een ubijnbare ov f de Jave ea k volki4 gi tdrifl van potlUtka ervonuangin waw ia hot verloden altijd van zekeren zakelijkea gioen Wij becb ten f en mtilige waartli aan dt ttteorio dat do lK elt atltiis kiuMbnatiig op louw ii geïot len belioevo van dii geailUeerd Het bettfktnt eeliter natuurlijk niEct kit 4 1 dt uK oratiiicbti liewt rug dtadelijk ir4om letrcn zal of g makki li vrede lunt zlcli zal brengen Op hot oogenbllk b het tiig ndetd h H geval AIa DiilttKihlUMt den gtftbdier tot jen iMMttni moet leggen et r tiet due voor flltljd wil vvg werpen hoc eerder dtan aiaar Iwu buter 1 n dlotaiorMClMip oikU r lliudenburg ol een ander zal met lang 4unm 1 eu uiiUlairo ovi rwbumic die bet lilletn madiUg zou kunnen utfUten iii ilioiw onmo ljk en M Duitnehe leger tan thaiw Is geen pacMtef iiiMrument van vrede Maiar mimcbAeti zal r et r deie eroef gtnonien e gemi nieuw DuitacbhnA konicn Zoolang kan er giH n ver kelijke vredlu zijn Ue WeHitm in ter Oazeit t Kgt du liet aftredim van BetlHueiU Molt W V op twee wij en kaa utt ltUfkS wor éen aiti een ovirwlnoing van d miU alre pairtlj of al de enrate Ntap naar do tormin ï mn een v re k rpgeerin De openbare nieenlng ln DultiMiUnd b hH in dit opziilH eenif d i IteUnHum Feuilleton der Jij hebt den rijkdom voe4 meer Doodig dan ik ouid l je het vroeg r iet hebt gekaid Je detitft niet voor p tperl I tt ja deugi ok nki voor e k ffoidaati lUth Wij zijn r ai oetha van wegfetrokkm Nu in zu e mo IJke onurtanKÜgboden houdt je bet btH4emaal lüK ultl lü gooit tö gauw jo bM weer weg I Bdmien eh haif jaar zijn wij toe weerhii I ngeland Waarom eerst d m bittertn lijd doorukai i n Waartoe Je Wer lalt n uitla heu IleUic Ik lien Je vrouw ik ü a voor Jts Ik hd lujaband sa naar je op en nnwfk je Vi eesvtffiiandigi Blijf hier Ik kan niet 1 Dan Iu4 je mu nli t mevr tvi 1 ij schre iuwde het uit Aj snikte on b iïwnt aar en luki Hij loot de ramen üp iu ifKn biiHen nieb zou boomi en iet toen betillHt Juist omdoi ik je ÏM bt4 I dbii ICKM4 ik weigi of mm jou of voorkooplg Hidipr Jou Want tk weel Je bet t mij tocii Hti t Je vol mij tipo di alii ju ziet d t but mij eriurt io Ne n Neen Het heeft ïAfta met on£e ll 4de te ura bn fdithl Die bUjtt btvtaa Het i tec4iii em krac proéf tumilten oofi wl de sterkwp In oiw huweti Iw iHittfX kim of Fnigï4Bn l Deze proc mort voor al befillM woriten IV man dxm4 de lerkMe lAjo VU ik ga verlie ik j kirt hdMi Bkitm him ik blijf Want don bea je hier eigenJiJk urijn oipkv leen menioh kan htm Ue heMwn die bem levenshuiff opgestoten hou It Ik moet vrij sijn DOC laeer om jou dan om nutleïll tWoxdl r vol 4 Daartoe krijgm jelui een ktn el als ik ben luetl 1 e tranen atrooiiukn LiMlh ovt r do wanffen Zlj hie4 smeekend de banden op He Iie Wij mt enen het allen toch zoo goed met ji I enHklaptr werd hi kalmi Vkellg kalm Neen kind zti hij koud Dat is DJet waar Waar i oM jelui op iiiij Deerziet Voilgena jelui be grip bï b t i oed en mooi al een i eu oh nuf op zijn geld kk hokt Maar bet moet de zi jne wtwsen Anders veraohten jelui zulk wu Jongen Vooroi alö het txn buittnlaiider lul JeJui hadkien trouwetii g oot gtlijkt Zij weende flteedt heftiger Zij wUrp zieh op d en va het blonde lioofd m de armen Hij liep naar hB r to tnJtK do zijp handi op baarr ohoiider lleb i giöteren niet t en mij gwe I bet geld komt van mij Je vader beeft tVaaelijk ihiapop hetstejfdiei gewcffili ei n OKUHoh dfen men iwH gtn nr lang ajui raakt Je eet van l et geki van jl vrouw Nu i bet genoeg Nu ld Uit voor Ulij Ilkf van daan of twi gromk gaan Ik ga nu in DiiitA bland mi elfrewpeet terugliaJtn I 1 n jij g at mt e Je bejit ni jH vrouw Zij ttproog op Zij wbreeuwdti iiet ml Je h it tocfc zeif gwegd gindn U het armoe lijden Hetliel Hij kromp meen Zij vervolgde ïrvote od b n ik lian gt4x reii Mn bonger te lijden l aia Itad ik an iiTtt opgevoed moeten wor nl Uatttr zoo t het een echandedijku wrenlhekl Hadlle Daar b i ik tuet tegen opgew mcn Zij hep op h ii toe Zij TPeep zijn hamkik Haar bont beekie Maar er wau al m er vasthaid In haar stem t n jlJ ook viH ïleiÜm J noff min Eicii nuiüti maken I aar veracdit ni i hen die hun Oodi de dagen ontstelen ooaja jeiiii liior atleoiaal Je vader uitgezondleird Die ie cfe pakezel t a jelui Aitter er inH je egoïsme stU bij en tarten den oudtin luan ziob kalm dood Werken I Kijk eeniSi naar je broerel Ue kerttó slinken van luibeid I diLth lut ld onWpId haftr ooren iHoht 0 HelWe HetUe nooit hadi Ikgevrecsd v an nnjn inan zulke woordente UI oeten liooren lij atUiken van luiheid Nu vfoixit Jloa geizegd jk neeni geen blad irwir voor den mond Ik get f oindieiijk i ijn gemoed eens lucht Jelui zijn hier e Un lul tot het uiterete Jelui denken maar aAn geno on Jt moeder trekt aii een bizetena do weroid rond Ik kan me jt lui geen van allen voorsKillen zonlerttn reiertaeoh In de hand op wcgi naar een fun It zit geen ernfit Iti jelui t hth Het gaat jehu veel te go J De n hwile wtek laten jHui andereii voor je swo gen en dan loopen jelui Zon ia twwv maal naair de kt rk en tloen jtlui hijnhedHg roet jHui vroooAetd o iH km Jelui nu maar al to goed Jei uivoiint eigenlijk etwi d lle aamcnJeving Mevrouw barntto in heftJg n oen lfl0 Ij voelde zldKelt in l ngt land getroffen en gemarteld Bluer giï Helmut voort 1 n omdat gqj ju liever Iaat dcKxbilaan dart wat uit te voeren Awwom mogen andorwï dat ook niet Daar v llen jelui nierjwhen ais wij die wrhjk wi behoorl k bim beroep willen nitoe eneii aan I 11 je hen ook lot zulk een S gdrf ma kent Tot mik een on eduiA nden sporloarl f en vervekndt Lt idensolie straatlo rl Ik bedMtk hart ll voor I ljn Htj ootmoette lubar blUc en verstomdie £ r la htff on f tiMfkieti en beeorgviB te t n eerlijke anget Oto God wil Helllo je woedt toch niet ziek Ln teg li kwam het heni al een zeer btlacht o gedochte voor deze verwMi de jonge ♦ touw lut dto weelde van haar leven te rdkken en in nood en iroiTg naar de Rii tea oho grena te verplaateen Iltj kon zioh baar iui bet geèeel luet m zulke beaianweikde oaKtandighedien voor Btt llen Hij wal htte ontsteld wat zij zou eutwoordeu ln luiaa eieni kUmk allet n dl grootsrte verba inig Wij Kuilwi m den vrotiiidk ondior de aj uten gaan terwijl wij ha t r aUe IrIiben wat wij nooUIg htbben O H i Bt wat zegi je daar Men zoti Iwwist bang voor je wordtnl Wat moet zi nwet zijn Zir legdie de haiuïen Ineen Ik nïoet zeker ann het fomuii Htaaa en kokeiL I n kousen stoppen Fn geen auto hebben In kleeren van tiet vo nge jaar dtagcn Ja Ten mmflte totdtat je vader ver stamdig wordl t afc zal hij emdeli als wij maar O schaam je HelHe oo lete van een lad te vereen ZeUtf m gvxte ten Ik ben dioodtlijk veraohrlkt Niet alleen in ge ycJittn Bat wordt wetkeJijk zoo Houdt mi alia bet je hllerft op Ver g et niet Hc41ie dït je eem g jtlemian bent Zi u gHMÜuld was op Hij barstte ver toornd Ioh Ik fluit op jelui verwensch on0 verMbt men da metiedbm nf die Ni