Goudsche Courant, dinsdag 17 juli 1917

M Dl dnkiirt Mj I MihBi k Adyertentiên Woensdag Ü lali 1017 f ftOe Jaargang Voorlooplg Bericht eth frets IN D A U88BL8TIJN SJIT 820 11 Oanaafdal Zoad 22 Joll na i 4 uut o ai Achttfkad BoiKoor 8TADSNIBUW HEMI TER HALLS JUBILEUM REVUE QOUOA 17 JaU 1917 Vervolg v n p ic 8 Rftntsoeneering van gtu en ver hoogJng van gutpryzen Het itt voorU onze bedoeling dftt na aannsmiag van onze voorBtellen dadelijk de meterhuur volgene het nieuwe tarief ingaat en de meterhuur voor vroeger over een afzonderlültcn meter geleverd kook of verwarmingsgas komt te verrallen Wenschen wg de voor gewone tijden geldende regelingen reeds belangrgk te herzien eene ingrijpende wijziging der Verordening tot tijdelijke buitengewone verhoosrinff der prÜzen van door deOemeenteIiichtfa brieken geleverde ga en electriciieit moet zooals boven vermeld voor wat l etreft het gas daarmede hand aan hand gaan en kan geen nitetel lijden om strafmaatregelen van de Rij ka Kol endistribu tie te ontgaan De Directie lieeft met den Directeur van dat KegeeringBlichaani over de meest gewenBchte regeling ampel overleg gepleegd en ons aU resultaat daarvan een schema in overweging gegeven zooala het hieronder in het ontwerp besluit sub VI is opgenomen Overtuigd als wij zgn dat onder geen systeem onbillijkheden zjjn te VeJmiijden meenen wij dat hei in de gegWen omstandigheden het meest verk e lijk is en aan onze verwachtingen van l esparing voldoende zal beantwoorden Ter toelichting merken wü nog op dat onder metergas zoowel liolitgas als kookgas zal vallen doch voor industriegas gas voor bedrijfsdoeleinden natuurl kerwüze eene ander regeling moest getroffen worden daar de meeste bedrijven zeker niet mot het maximale quantum van 50 M8 kunnen uitkomen en de nieuwe tarifieering voor hen zeer onbillijk zou zijn alsmede dat voor verbruikers die op vaste brandstof koken het f asverbruik zeer ingrijpend moet beperkt worden Eindelijk deelen wy medo dat het de bedoeling is de nieuwe tarifieering te doen ingaan met de meteropneming in de maand Augustus doch zooveel mogelijk daarbü in aanmerking te nemen dat de maand Juli bü de aanneming dezer voorstellen reeds zeer ver zal zijn gevorderd Voor muntgas is dezelfde prijsberekening gevolgd als voor het metergas met dien verstande dat voor huur van meter en toestellen thans 10 van het totale verschuldigde bedrag aan gas zal worden bü berekend In gewOne tijden zal dit bü aanneming onzer voorstellen eveneens he geval zijn Ten slotte zijn wy van oordeel dat ons College in zeer byzondere Kevallen de bevoegdheid moet bezitten om de voorgenomen afsnijding van toevoer te beletten alsook om naar bevind van omstandigheden de Directie te doen bekend maken dat voor niet aangeslotenen aan het electriBcfae kabelnet de tarifieering naar 10 cents per M by de volgende meteropnemingen eventueel eerst zal eindigen by een hooger getal M dan in de ontworpen verordening daarvoor als maximum is vastgelegd Uit het vorenstaande zal u duidelijk blijken welke moeilykheden thans aan de gasvoorzieniug verbonden zijn Wy aarzelen dan ook niet u alsnog bij dezen machtiging te vrogen om buiten uwe voorkennis die in allen gevalle vertraging meebrengt welke niet onder alle omstandighedeu zal toelaatbaar zyn zoodanige maatregelen in het belang der gasvoorzieniug te nemen als ons oirbaar voorkomen Qaarne geven wy de toezegging dat wy van die machtiging een zoo beperkt mogelijk gebruik zullen maken en niet dan in de alleruiterste noodzakelijkheid Over eene eventueel noodzakelijke nadere gosprysverhooging zullen wy in ieder geval steeds uw oordeel vragen Vóór de roeteropneming in Augustus zal bij de aanneming onzer voorstellen per verbruiker in het algemeen 32 M gas tegen 10 cents beschikbaar zijn en voor verbruikers die op vaste brandstof koken 7 M tegen 10 cents terwijl afsnijding zou volgen by overschrijding van een quantum van Ö2 respectievelijk 12 M8 B en W stellen thans voor de in verband met het vorenstaande noodige besluiten te nemen Voorgesteld wordt voor het gebruik van goameters de volgende huur in rekening te brengen Qtlrouwd Mr W 1 h VAN Bi v oox CrOTa d a @ xi 03aa stxe3seaa BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN M i 8CHWAIIZ D HMr 0 MtTrau Mr W J L VAN ES Schwam b ol n kierm l hua kitt ll kMi duk Toor d b l a u llia bl l unhu ll kond rTood n Ulrwkl i Juli 1917 1819 13 KOMT II INaBZONjbcN UaDEDEBUNaiN 1 4 rofik ru Op d p iaa diibb 1 utW Gtvoiu liJMnaüa pnj OrooM l t fi KLEINS alovBa knv n nrto4p hmÊ wm j il l llli 1 8 niib I 8 28 n ni n ii n S fteó Voor de vele blyken van belangstelling my betoond bg mijn verkiesing tot lid van den gemeenteraad mgn hartelyken dank 2 10 J KOEMAN Ja HiiSiBioH 17 Juli 1917 I NERGEEI UitgeveraA BRIN AN ZOON T lefoon Intere 82 wel De Renati I eonardiW nog bÜ Bergwi gestrand lal Termoed4i k vlot gebracht Voor loo póodig mogelijk huup B tirmmué Huis met tuin In d omaavl 0 n 0ouda Huurprifi oagSTMr f 300 p r jur Brieren onder ouminer 1825 bureau Goudache Coutéol Markt 31 Goudi 1825 12 nog geen enkeW keet 1 fi i ii tt ten uitvoer gebracht 3 I De berichten van hetiMMlfront die van Pransche n Daltsehtlilde wordeii 0 jlriibliceerd zijn volkoiftdr met e1ka r In Strüd Uit beide bHJkt eëit r dat in het Westen van Champagne wétHlJd met groote hevigheid wordt voortgdw m dat a n de Maas niet minder hevifli Aprdt gevoehten In Cham Bgne zoo zelt 1 t Franéche bericht hlbbein de puijsrt M opnieuw een krachtige ipfpsins K WU ent i den o t Téton tPdhaéferg te Kero vté Deiaan valBgolven Uerden d W hi FrIÉwhe v urafgeslagewwjfle Duitsewrs loesMri in wanorde naar kin loopgraven terugkeeren talvan doodoÉop hetTgeveoHtsvetd achterlatende Dflrransc en h b eit hun te einwinst van¥l Juli tniittiar ïilieel behouden Het DuiMhe b4riCibi m pt daarentegen in Wesf Ch npagnei i den Pohlberg slaagden de hürin erfl erin by verbitterde handgranitengÉvtóhten 4e Franscben uithet laatste séuk vtan 1de ou Duitschel stelJing te verdn en eh versclfcidene Fransche T egenaanvallen af te slaan j De Fransche opg tie gistermorgen ten Westen van heuvel am la met een volk imen succes bekroond Na en krachtige artil erievoorbereiding vielen zij de vyanfhtlijke lihies aan en trots den waiibopigen tegenstand der Duitschers verovettfen zij in weinig minuten de loopgraven welke sedert den 29sten Juni bezet war 4 en namen de Duitsche stellingen over 1 front van 2S00 meter aan belde zijden ni den straatw Esnes Malencourt Ten opzichte van da dÉpÉlÉM ha hoogte van 3Ö4 is het DultXimricM wat gereserveerd Het zegt dat een in voorbereiding zijnden Franschen aanval werd verhinderd maar voegt er aan toe dat gistermorgen het vuurgevecht opnieuw is toegenomen Verandering in den algemeenen toestand brengen deze operaties niet De Knrelsche aanral od de Duitsche handelsschepen Na een onderhoud met den kapitein vian j het te Umuiden binnen gesleepte Duitsche I stoomschip Lavmia deelt men uit Umuiden aan de N R Ct mede dat thans met vrij groote zekerheid kan worden vastgesteld dat van het convooi van 10 Duitsche vrachtschepen het SB Alpha kort na het vertrek te Rotterdam is teruggekeerd Gestrand zijn de SS Heinz Blumberg het is sedert gezonken de Lavinia vlotgebnacht en te Umuiden binnengesleept de Renate Leonardt nog gestrand Aan den aanval ontkomen zijn de stoomachepen Wilhelm Oeissner en de Ariadne Medegenomen zijn de stoomsehepen Rietzig Pellworm en Marie Hom terwijl men van het stoomschip Carsten Russ geen zekerheid heeft dat het schip is medegenomen Men vermoedt echter van lorla BWt prtoH Albeit van Sekcnk t o iirg en l4iha dient naam De aMani iiwlingen n kimlngln Vtoiorla dlroegm do i i i van prlnaen n prlneiWra van liüroovlirltannlft en Ierland van prlnewi Men priuMtiwxA van Hak m 1 nirg ni o Pö en van h fiii m herbogi m van $ ak a De l naani Wlmbior la ootleend en ma vAi het Uitdortoohe kwKeel aan de Tbe nM ki Bwkrtikv 11 Wljzic ngon in het EnèeUfflt mlnUterte Oflidool wqidt aangeJiondlgri d t Car 900 UMnnd k tol Ud van het oorlogHliablui t zouder porteftniiHe Attdlmn tot inhilster zonder porteteulUe bdaat n et 4u n eon truotle voorberrtiKfig v o deu UorvergangHioeetand vau den oorioè tot dm vnde K H Montagu tot Mtaa HecretftrU vMt Indt rhuroirtll tot iitiniKt van tuunfclle en Sir Krtc Uedld r tot YAstniv Lord di Admlrakhelt DUITSCBLAKa I lUnJeaburf en LUdondorl MeoiMianirldiliay liraolit w pr e iidium ii Ava Uijkitdag lu tw t gelMHiw v den RGeueraJftt M oen beroek aan VakÉnaar Mlialk Von Hhntiiobur en Imwaal LU dendoytt MMndavannond zijn Htodenliurg mLtldWidorff uit IWriljn vertrokkeifc Do kmlizer ontvuig Maanda Ctulddsf deo MiMlötör vau HaiwiH dow i seoi Hellferieli In lan durl gehoor BBLG Voor hot oprlohteiii van voorloopige wontnfen ml Slooo B i m Wl H klM Meecbi fat dt landen dfat bon gaÉitvri i ïd liiebben verlentd eu HaulUiii m eiialtf hua laodt euooteii 4 iriueliU naar aiuleru plaateen n hun eigt land geviuoht zijn iiw t iHignj Kilijk ongeduld d k dag af waarop zij naar bun liaardwii di n zulloo ktuiuieu torugketvea Hoeft en eohter zuilen vaa hun tebuiu nleU meer terugdenl Mm Ue een Oiptvdling gvniaAkt van de huAxni dUe vett brand oi vomleld werdfa in Be4gW lot op dt i 1 Mei 1910 in nieu Iteretkfe hf4 getal t3 U00 In gtmiecnten zijn woningen veg nl 4d en wei In ée pravineio lli iani a i in Naanen S lu W UVrB od nm 10000 iu OoNt Vlaanderen 2MX i in Antwerpen 3553 in Luik 3444 in Hi ueetMiwen r UO ilt LuxeiHtMirff aOOO in liiiitiurg 12S De Bi dgjecite reg Tlng beett er lorg voor willen dtttgm dei d gt zlnneas bO hun tt ru4j er In Imui Htad of dorp tmukkMellijk een onderkomtn hel l m Me dat doel otidpmteimt en regelt al het werk vau hot tMmmeren van rpla iW ara noo lwonlng m in de vJuohtn lmgenkaiHpw in Nedeiland waarvan ttprake wavi in hei nigeeringmerslag over ctt hulp aan do lletgSnotK viihülktelingw d ea dagen in do Noderiandfec he per verwebeoen Uirgelijka ttoodwonlngtn worden trneem gtTvwd gemaakt in Frankrijk m 1 ngidaiid Bnergtevomier oor 2eniiwzwakben enHerstelli kunnen worden De Britilche AdmilraKt Jtneldt thans officieel omtrent den anvaj laat eenige Britsche lichte kruisers diej iCwuidagmorgen op de Noordzee patrouillilMen een aantal Duitsche stoomsehepen in Jicht kregen Er werd geseind te stoppen en de schepen tk verlaten terwijl over de vpOrateVMUi wen geschoten Het bevel wi nt t opflltm lgd De schepen zettea koers n i de Nederiand sche kust Twee bereikten de kust zwaar beschadigd door het Brltsc eltttur De ove rige vier itferden opgevsë en buitgemaakt door Britflche torMdbjagers welkt priJsbemanningen aan botml brachten die de schepen onder eigen stiem wegvoerden Twee dezer schepen wanen door de beimr nningen verlaten de andere twee bemanningen werden gevangen Mnomen De vier schepen thans in een Bri he haven ztjn genaamd Pellworn Brieftzig Marie Hom en Heinz Blumberg i WUziglngen in het Rnes seh Ministerie De Ukranlsche luaestle De Minister van financiën Sjingaref de Minister van onderwijs Maoeüof de Minister van openbare hulpverschafflng Prins Sjalsonfsky zijn getreden Ook de Minislier van handel Stephanoff heeft lijn functie neergelegd Het ontslag dezer vier leden van liet kabinet houdt naar een Reuter bericht meldt verband met de Ukranlsche quaestie Daar zij autononnie tn den ruimsten zin van het woord op de Ukraine wilden zien toegepi weigerden deze nührtfsters web neer te leggen bij de besluiten der regeering betreffende het instellen van een hoogste gewestelijk bestuuralichaam voor de Ukraine daar zij van oordeel waren dat de betrek kingen tusschen d t gewast en het overige Rusland slechts door de constitueerendf vergadering kunnen worden vastgesteld Dit bestuurslichaam zal belast zijn met de uitvoering van maatregelen betrekking hebbende op de administratie van het gewest Het personeel hiervan zal worden benoemd door de regeering In overleg met den Centralen Raad van Ukraine Gemeld wordt dat benoemd ziJn tot Minister van handel en nijverheid ProkopowitsJ en tot Minister van onderwijs Tsjamowsky il Buooen vanaf aOC è tóS Ifiiogteten I PAKHUIS i0 huur g99rmmQd i voonian v a w i r leiding 8 Aanbiediafeo met op af ven huur cox onder no 1823 bureau Qoudiche Courant Markl 31 10 0 H H K A ASHANeIlAREN 1 WAAGBILJETTEN en I KOOPBRIEFJES 1 vrij van 2 el i genoemd in de Mededealinlen der Nederl Vereeniiing van Kaalhandelaren No 93 van 7 Juni 1917 i 1 met eijen firma naam bedrukt eo in boekformaat gebonden levert spoedijat de i DRUEKERU A BRINKMAN ZoON TEL 82 1 MARKT 31 Verkrijlbaar bij L J C BOUCHER Den Haaf Drie Balansen w o der NedtrUndtche Bink ibeoretlicb toeMlicbt n Toorzica van quinteiieni v n het Boekboudcn f 2 S0 Scliu t h boekhoudenr 1 S0 Beide door J C TER BRUGGEN Leertar Boekhouden 1016 U S C van Oudheusden Co Voorradig eene groote orteennj nieuwe en beepeelde loitrumenten All occailon voorradif een 1821 10 Llpp Vlaugal f 675 eoo oed eli nieu Ibaoh PianiM l 550 Lan d ar Specialiteit Stemmen Repareered Verhuren WaaaaatMat 118 Tal 82 OEM HAAS te Qouda op MAANOAQ 30 JULI 1917 t avond 7 nr in dt R K LEESVEREENIOING les ovaritaan ran Motopis J Koaman Ben goed onderhouden WOONHUIS No 8 met iinneu SCHUUR KAFBERG I VARKENSSCHUREN en GROENTEN TUINDERIJ aan deo Winterdijk te Gouda groot 74 ren 74 centiaren atrckkeude v a dea w tot dca Staauipoorw Breeder bij Wljetteo Nadere Inlichtingen geeft NolarÜI Koemao te Haaitrecht 1800 29 Hoofdroos Exzema door D D D to mnm we m BÜITE NLANDSCH NIEUWa BNOELANa De KnjgiaJsiolief k o n 1 n jgiun aiBini veranderd Ia de glflter gutliotidon zitting van dea Privy Council werd unxiegedeeld dat te Koning voor zich tm ixpi gwlaoht in plaate van den naam Seik9en fk burgGotha dull naam vao Windsor hoeft aangmoEnem De konlnkli e Bwgeksche faaiiilie voerde sedita t het hu eili van koiuingnt Vic Vjele lijdera aan huidziekten hebben feeds zoo vele middelen beproefd zoovel doctoren geraadpleegd dat ze ten einde raad zijn en geeq geld meer voor een nieuw middel over hebben Het ia juiit ot die lijden van puirten korMen pukkels kinder eztema pioriaiis droge ex2 o open beenea ringwom dat wij nu onze 55 ets fleach D D D aanbieden Honderden in Holland hebben het reedt met aucees gebruikt en og dagelijks melden genezen personen hunne genezing aan hunne drogisten Vele dankbetidgingen zijn ingezonden en het middel D D D wordt door de gebruikan lom aanbevolen Oienstaanbiedingen hebben in de oudsclie Courant alaeite ametea tW DtnetdverlrBtJëii ksstei aleekte blJ Tuornl lieiiiiing 1 6 regel t 0 25 voor elke regel moer 5 cent Opffaaf nitsinitend aan bet Bareao het land dioor h t ecai o omlor vreemd uitgestrekt park waar dte waohteir htm a n den ingang lideefd aW ginitkinan grootte 1 herten uieuws glen van 6e weldovelden opkeken aan rien anderen kant er uit hij wa nu reed een go d uur ond rweig daar wa wii stmlje wpeleiwlo nteoachen tfe voetballen vlo n ginds rookte de pyp van een looomouel Het wat een trein naar tkrver Hij aiap te in kwaiiii aan bet station on Hp xnlde zioh naar do haven Daar wa eet hole Hg blo l staan Zijn hart kronip meen bij de herinnering Op dieze plaats bad den hg ea I dilli elkaar voor jaren ImH eerst geniicm Len oogenblik van zwadcheld Daarnaliep bij verder Bondtoni tsaio zeeiievtHl Do werok wse gri B Werd steedto omborder zouloozer Terwijl hij de cindelooze in de watervlakte iiUstekcmla havenpier ophep Hoog m de luoht op de aj oorbaan naawt heni dond Tdo de tapreBtreiii die de paaaagierf uit I onden dadWiJk aan het schjp braoht TegnHijk met hen bereikte luj de stoonnboot Het waü mi zoo neveiaohlig dat nKVb niet van liet eene eind naar h i andere kon ziea Ala Bohannien l eiwogen do nu n ohen zieh Hij vroeg zit lraell Wat I dat aUm Waak ïk o droom Ik Wat hel iL edaan De tooniflulc brulde brulde nog ta na voor de derdim keer f en cheepejonigtm rtond voor Helimit Meildpr en bood hen een lederen dek voor den overtodri te huur aan Dat hraeht h n weer tot bezinning Als ik nu uitstaip dacht hij Maar daar betoerkle hii de stoomAKMt was re to op weg Men boordo het el ehtfi aan het borrelen van het men nietu den m eentonig grtja in het rond iJaar doorheen zocht do esprewlMJOt len uitgang zwenkte plotne inR en K uurde tangliaan voocuwAtig Jn do grijze neveUiHireu over de nee de oiOHwAenide ruimte In HOOFDSfPUK XI Fr was nu In het sohemeruur voor Kerstavond nieta van het gewone gm aaa en leven in de iofauteriekazwme Ie Ty jn ttowitz De trappen die ander weergaitntden van hpt trappf en van ware laarzen de gangen met haar lang rijrt in rotten staande gv werra de katiienf der mBiiaaiiajppm lagm verlaten I e pachter van lo oan taio benedtat en de vlooien in de roozakken hadden magere dAgm Hi nA alle soldaten waji ea met verlof Alleen de waolit van gebleven w Pn Ao t utfi dioor niemand werden vorwaoht ken e iete uitgehaald haddic i gehuwde ofttierorticiereTi De loatstaa hsdA n In hun e 4zaai een keretbooni ontittoken I en veo loilln ali et geeclienkon rtond er naiiM ok K oommandant der dbrde oompatcide had er wat bij gtidaan een kl tje sigaren 1 mi iiiooie pi p nwt het portret vandenveWheer Ken aottciuarifldi praohtw vk Keizer Wllhehn de Groote In trijd en overwinning De uitgave v ie hem niet gemaJckeaijk hij wart doodairm met zijne talrijke raniille het wa i een kalme ernstige man reed dtoht bij zijn pronioria lot ma r u verliet hij de ka eme legde voor de bij de poort l et geweerpa eaenteeTende wac t twee vingfTA aan dm róódden rand zijn pet en zei tot den hem verge nie Morgen het t u toch appèl voor den kerkgang bi te Merker lAat je oog dan oen hier en daar over gaan Met onze feei4da n moete wij Hiuwden in de bres ippringwi onze belde ongetroiiwdL heerr u zi natuurlijk naar monter Umi f m u te dienen kapitein I te brtde officieren Hepen i or hrt winleraohtlgo atadje Sneeuw la op de daken op de stukgereden straten op bet toet Mtroo boritrooide marktplein In de verte bro kte dw rook diT fafcriekiiHolioorsteenen aaiti den grauwt betnel Bonte hoofddoeken In het nmd Pootsohe geJutdcn atoppeUge paa rdje oor kk lne wag nt4 meomJien jn oingetceerdeo M iapen pcjcc ntft flJa iMohe gi chten men bevond zioh aan do grenH wt Dtiitsohlaod In den uitersten hodt Ru and en Oostenrijk vlak tn de i ab jlkeid Een Ijzig koude wind kwaro uit het Oooten van de leppen en bo cfcen over het IngwmofïiwdB land de breede morsige straten Kaïpltedn von Taroweki 4oeg den kraag van zijn pailf tot hoog op m ze4 na lang zwijffêa Hoe gMt lit nwt uw vrouw in Fngeland Itenla Merker Hc4 t ge betow beirlchien over haar ginModheld g 4cxegen V Ja UpMn Ala u ohnjli wU haar Awt otochoon onbekend da bmte weneeèen van mij en nrfjii vrouw overtireogwi voor haar verder herstel Ik dank u zeer knpltPtel Weer waren de twee na deze welnUH oorden c nHR rid te bebtien ttl Wm nrTDlfi Dp heer Jb S te deo Helder schrijft Ik heb uw D D D recept aangewend btj oijn dochtertje welke uitslag had op haar hoofd Reeds bij de eerste proeflacon kon ik beterfchap waarnemen Uw middel heeft bewezen het Juiste geneesmiddel te iji daar Ik vele andere middelen gebruikt heb en de dokter mij Dleu kon gav n wat bleJp Ik zal u middel bij iedereen aanbevelen Verkrijgbaar bij ANTON COOPS t Gouda 1141 66 Waar niet verkrijgbaar wende men zich tot de D D D Company Amsterdam Ad verleert in dit Blad Zeer mooie sollede ffleubelen aU T fets Stoelen Kaaten Spiegels Schilderyen Theeta fels Buffetten Stgianieubleinen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapcn Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkameimeubelen enx ens alles ipotgoadkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 60 StQlkast f20 Stflltafel f 9 60 Spiecels f 6 60 f 7 60 ena SimSTUiTUi BiKililitutlidiMilitldt Rottapdam IMTIOIIIILE BimiiyEIIEEIIIGIJIS Kapitaal f 5 000 000 Reserven f 7SaOOO 43 BIBEII ITOHEIII NEDERLAND INCASSEERING van Wissels sn Kwitanties op Binnen en Bultenlanil Mlllik M vlug EFFECTEN COUPONS CREOIETEN i I TMi tipi iM en ze MK oen nem vwge op voe iaden dlw ra door i water onder den noheejMwand Zien kon zellendeB e rateni luitenant zijner coiirpa p r mund voor een 3 lichts nieter Ü Ifi 5 10 10 ƒ 0 25 20 0 16 30 ƒ 0 49 60 tMi 80 n 80 ƒ 1 25 100 ƒ l SO 150 ƒ 2 200 ƒ 2 B0 Voorts wordt voorgesteld Diet ingang van 21 Juli 1917 vast te stellen die navolgende Verordening tot tüdelüke buitengewone verhooging der prUïen van door de GemeenteLichtfabrielten geleverd gas Artikel 1 Met tijdelUke buiteAwerkingstelling in zoover van bet bepaalde in de Voorwaarden betreffende de levering van gas laatstelyk gewijzigd bü het besluit van 20 Juli 1817 no 602 en het bepaalde in de Verordening regelende de voorwaarden waarop door de OemeentpLioht fahrieken der gemeente Gouda gas over muntgasmeters zal worden geleverd laatstelijk gewijzigd bü bet besluit van 20 Juli 1917 no 602 worden de prüzen van het gas als volgt geregeld A alle metergas behalve industriegas voor verbruikers die niet kokenop vaste brandstof per M van O tot en met 30 M 10 cents 31 40 20 41 50 ƒ B alle metergas behalve industriegas vOor verbruikers die kokenop vaste brandstof pe MS van O tot en met 5 M3 10 eentö 5 10 20 C alle industriegas 13 cents perM D alle muntgas de prüzen onderA vermeld met büberekening vau 10 van bet totaal verschuldigdebedrag voor geleverd gas bü elkemeteropneming zulks in verband metde buur voor meters en toestellen De sub A B en D bedoelde berekening geschiedt met dien verstande dat de verhoogde prüs per M voor een verbruik boven dat hetwelk wordt aangenomen voor het aanvangstarief slechts geldt voor het aantal M met welke de tegen het aanvangstarief toegestane hoeveelheid wordt overschreden en zoo vervol gons Burgemeester en Wethouders zyn bevoegd door de Directie der Oemeente Liehtfabrieken te doen bekend maken dat voor niet aangeslotenen aan het electrische kabelnet de tarifieering naar 10 cents per M sub A B en D bedoeld bü de volgende meteropnemingen eerst zal eindigen bü oen hooger getal M8 dan aldaar is aangegeven Alsdan beginnen ook de opvolgende tarieven eerst bü een zooveel grooter getal M Artikel 2 Aan gaeverbruikers die geheel of gedeeltelük industriegas gebruiken kan per maand ten hoogste eene hoeveelheid van 75 van hun verbruik over de maand November 1916 worden toegestaan Aan verbruikers van metergas die niet koken op vaste brandstof aan verbruikers van metergas die wel koken op vaste brandstof en aan muntgasverbruikers kan per maand respectievelük ten hoogste 50 10 en 50 MS worden toegestaan teuzü die hoeveelheid alsnog wordt verhoogd overeenkomstig het bepaalde bü artikel 1 derde lid Onder maand wordt verstaan de tüd tusschen twee opvolgende meteropnemingen De Directie der GemeenteLiebtfa briekon is bevoegd den gastoevoer te doen eindigen bü verbruikers die de in het eerste en tweede lid van dit artikel gestelde maxima overschryden Alleen in zeer byzondere gevallen kan de afsnyding van toevoer worden nagelaten zulks ter beoordeeling van Burgemeester en Wethouders Artikel 3 Deze verordening zal voor de eerste maal worden toegepast by de meteropneming in Augustus 1917 VII Burgemeester en Wethouders te machtigen om bü gebleken noodzakelükheid zoodanige maatregelen ten aanzien der gasvoorzieuing te treffen als zy zullen wenschelük oordeelcn met dien verstande dat over eene nadere wüziging van de in artiI kei 1 opgenomen tarifieering steeds vooraf het gevoelen van den Baad zal worden ingewonnen De verordenilg betreffende het gebruik en pryien van de door de Gemeente Lichtfabrieken geleverde eloctriciteit ondergaat geen wyzi No 13446 GOIMHE VERSCHIJNT DAGELIJKS NTSraUSi im k u l I 2S pv nrt 10 i mM ZcLdifaUtd tm p r wf k 14 oMil OTU J vwr de lM ar iot pt loofMr iMchiMk Pnoco inul I 1 80 n ZoodifibM II ord ii d ü kt Mn iifBi i Ma ooi buTM U UT 31 Goud b4 bmkluodel n d h kwtoni UISi UU Good m MrekM bOoorand IM im bno krinl iU 1 mm r 0 10 Bij dH Kbln aaYolfrad pUU i cf otdm Vu b u a Ki4i n dn ir kriim I S r 8d t OJO dh ii Telefooa Interc 8 p il uitsohlanda De Russefi in Ohampagne en mIi nd In Rusland CHT f van het voedingswezen Om diie redenhet de Vossiache onwaarschijnlljik Qf dat hU tot chef d r rijkskanselary tol en benoemd Het feit echteir dat hödoor zynen arbeid olkwijl met dr laelis dit tot voor z jife benoeming tot tkaróetier isi8ch 8tfaat8commf88ai voor het i oeding8i irezen fn s in anrakii ik gekomen maaktfliet bedoelde gent clit nii zoo aofmemelijk i i Hoe iet met Heltfireh staat vfiet rivi eve mM By de linksche itertifen ifftl gezien ipn ali vroegeij e waarnemend rijkilijk züne pbsitie htet ze v sterf schijnt dat er zeker invlot e aa zijn om hem in het kabinél te be Men sprak e reedb van tdat hi een nieuw op te richten rijkf ipartement zou worden Thans ecl ter h ktit men hem als vermoedelijken oi volger an Zimmennan Of de linksclie par tüen htm gaarne de leiding der bultenlandsche pfliitiek zullen toevertrouwd zien valt te betwyfelen De Tayliche Rundschau komtjtehter met de bewering dat het nog volstréji niet vaötstaat dat Zimmerman zal aftrede Aan het front in Galiclë Hfbben de Russen voor den geweldigen tegeiUstand van de troepen der Centralen op den yfeste Itjken oevevKUt de Lomnltxa moeten w ken Zy hebben het paa dezer dagen bezette Kalucz moeten ontruimen en hunne troepen terugtrekken op den overzyde van de rivier Het schijnt dat de bezettmg van deze streek door de Russen nog niet krachtig genoeg was bevestigd door dat hun groote atrydkrachten te zeer in de achter hoede zijn gebleven Op het oogenblik is dus het o ensief der Russen wederom tot staan gebracht trouwens gedurende de laatste vier dagen waren geen belangrijke vorderingen meer ten zuiden van den Dnjester gemaakt De legergroep van Generaal Komilof staat hier tegenover het derde Oostenrijksche leger met Duitflche versterking van Generaal Terstiansky dat deel uitmaakt van de legergroep van BÖhm Ermolli Het wekt zeker bevreemding dat dit groote offensief der Russen verloopen is zonder dat aan het Westfront op krachtige wijze getracht ia profyt van de in het Oosten behaalde successen te trekken Het is natuurlijk nimmer vflst te stellen of een gelyktydlg offensief van Franschen Engelsehen Russen en Italianen ditmaal tot het gewenschte doel zou hebben geleid doch het biyft opmerkelijk dat zoo vaak in redevoeringen aangekondigde gemeenschappelijke actie van alle Geallieerden tot dusver politieke toeatanil in ii Mn taÉH l i Striji i liailllaMg pa jko i Ed ts omtrent den politiekèi tonetand n DuitflcWand nog nieta te zeÉBrep De jtera wacht ook blijkbaftir af wat ife rgiftt reböuren lal Eert uitzcthderinff hfieivp maaktj het katholtelce orgAn Gennfenfe dat een uitvoerig Krtikel Mfvat waörii ide hooifdit nen van de politilk van biet i iityum ge durende 0e erifia tvoerig VoM n aadgegeven C er de qu Btie fan pat em ntari Beering ïer regeente wordt daa n 0i egd D e eisch werd et besjjsthè i gesteld door de fracties vaA alle Iiili kscl partyen Voor het centrum ms In d e qifaestle be Blisflend dftt het Wtakter n HH ryk al bondetaat gewaarborgd moeit wijèden Het parlementaire stelsel ïieeft ili elk land een ander organisme hët ik nier oor alle landen op dezelfde wyze vastgesteld en nergens gelUkelijk ontwikkeld De meening van alle sprekers der een trumpartjj die zich over dit onderwerp hadden uitgelaten kan aldus samengevat worden Zü uitte n hun leedwezen dat teneinde nauwe voeling tusschen regeering en parlement te verkrijgen die vooral in den oorlog noodzakelijk is gebleken niet vaker beproefde krachten uit het parlement in de regeering werden opgenomen Wat het centrum onder parlementariseering verstaat is een innige band tusschen regeering en parlement De noodzakelijkheid daarvan behoeft na de frebcurteniasen van de laatste acht dagen geen verder betoog Het centrum wenscht dat met het tegenwoordig stelsel gebroken wordt dat in het vervolg het feit dat een waardig man afgevaardigde is hem niet bemoeilijkt Ud van de regeering te worden Hiertegen bestaan geen grondwettelijke bezwaren of evenmin is er gevaar voor krenking van de rechten der Bondstaten In verband met het uitblijven van de oplossing der miniater crisis in Pruisen die nu al veertien dagen duurt worden door de bladen allerlei gissingen gemaakt De VoBsische Zeitung zegt onder het noodlge voorbehoud dat de minister van binnenlandsche zaken von Loebell waarschijnlyk aanblijft terwyl Sydow v Trott v Solz en Beseier zullen aftreden Wat het al dan niet aftreden van den minister van landbouw V Schorlemer en dien van spoorwegen Breitenbach betreft zou nog geen beslissing ayn genomen Het zou echter al zeer merkwaardig zyn zoo Schorlemer wiens betrekkingen tot dr Michaelis niet zeer gunstig heeten te zijn zyne portefeuille behield AIb opvolger van den onder staatssecretaris Wahnschaffe noemt men v Gi venitz die gedurende den oorlog langen tijd met Bethmann heeft samengewerkt op het ge tliat luj verloren spel zou hebben ale hijdat langer aankeek Hij greep den deurknop ifttt va to hood Zijn koel wriir solior Ik verlaat jelui met Ik ga aliucn vooruitl Ik jnaak va st kwartier voor jelui Ju volgiil Zij iiohuddio het Iioold Zu zagi hoe bleek hy wae Weer oatwoai tte de 7c kerht id der ovea winmng ia haar iK vertrouweti op d vanyzetlfaprekeoiJieUl dat du I nigel ch wlI do bovenhand he hield Neeai HeJUe ik zal hier met klfiui Marj waohtein totdat je terugfconit jlj zeli bionen hoel korten tijdl dat weet ik Maar Goddank het al niet noodig zijn Je veriaat mij nM Herflio 1 Je kunt het niet Hij stond vlak voor haar kuet plotseling liaar en het kind inonipeliU at het kUmik al Tot weerzlent ginds en dwn haaiT oogen werdi o groWer van sohrik hij had toch ètt kra t hij wendfe zich opeen af lniij aneJde de deur door die werd aohter hem geBkrteni zij hoordiei zijn haaat Bohrcden op d trap daarna stierven zijj weg op hot kdeize van den tuin Daar kwam jiiit t dei oude mr Malbe door naar boven en zagt Helnuit Merker die den stroolioed in do hand overïgms zooal hij in ImU Uep hcnn voorbijiging zonder een keer bet hoof J miii te wen dfen Hij riep Weii rat Merker lade ooriog verklaard Moet ge naa r Fnileen Hij kreeg geen antwoord Hahmit Mer ker snolde verder bUndellngti d e straal lange het tation voorbij daar kon i men bem oog vindeo Iteok overraJen te Feuilleton Zijn Engelsche Vrouw Na rhe DutoohdöoT RUDOLF 8TRATZ G Hiteri ieerdö Ultg ve bewerkt door Mevr J P WES8LLINK VAN R088UM OitOnk verbeden 38 Zij begreep nje wat luj bedoelde Zi M e uit zijn vvooïdm wli dita imiioiiw u £ r Zij vot de zich onf nuU OnroohtvatwdTg wliandleld Zij eek hean verwardl em todh met al haar ppiglwéd ia het gezloht eo droogde itóu ndfii kreeg dK bovenhanji j Wij jsullen nu niet inwr twUtMi HelIle Je bent z opgewonden als een 8 i Möan het nooit nto t zijn Je uit weer katei wordeo Wij hobbeatooh öW ttji Het 7ijn nog veerti n dage lot n earsten Octolw liik r Helliel Vandaag nog Ik houd het nletroeer uit fditlt sdïpeeuwdt het uit en wet te Zij lifi naar de naa te kamer Nu WDd zij mot haar dociitertle op dtn au m op deo diranpej Hdlw daar ie kUène Maryt Kan ie het over je hart krijgen on beidten te verlaten Je vrouw en jo kiisdi Hij legde dtt hand voor dw oogm om d beeld daar nirt te aieo HIJ voeMo rughoudai