Goudsche Courant, vrijdag 20 juli 1917

50e Jaargang No 13449 INOKZONDKN SUOEDKBUNaBNi 1 4 Mf I IJlt elk nari am fl Op d oocpefia dubbel teri Oewoe wl enewKe ea wSewMdea a dedieti e k i prti GrooM leuer mndea neer pleetwnuel KUUNB ADVIBTmNTlSN eurn e e koop e nckoop kia e i kua l S l lk Sltt k n el BWi H I It i adiL il Iml S mtt Telefoon Interc 82 auto met UfiiulHttti fxat Ihi g tv ang ii tt miueu Zij kwaiueu te laM t tetmii bauHwdKigtUiiii mïhbfc n oti worl tii i Uculier tn nlilitaire aulo die zij M uaelriUtegK v reu w tutevk Om a iHir verttctuHM de oei Mo apoiidu ftiHo op ImH NowNki PrtHpi vt en voroorzaaktle or vn aiM k Weijra vulden tie i r nt zleb UM t iMHoog Wide i oldutt u dk banit reu um4 opM lkrUten b geti du nige viiiig OU vooral ivffoti Kt rtvt ikl drtMigeii AUe etoogeT waren n wafeud ilnu doel waM niuiMUid duldulljk tij adtrenHiwtlkti We mei de kapkltHÜHctw iidnktfi rai UtwiJI atle kadtettMt iniiytAerst al wbrtn a getneden ZiJ riepen aJI iiiaelit aeii den raedl van arl eidi rt en w Wate9 t gent den iillg rokoti wH daarvait IH gewaprod airto volgie prop iiw t ldM flv lost geladen iiiat ilnwgeweron voorop doorkrulniuii alle dralen M i riep 4e voorlooidge regiwiu i gt uiiig pmnmm Om bati elf s avonds zag ik verrtcbt ideinj r w nw P bet Newwki Pre peot iRtoogen Terwijl do tttort mo voorbijtrok weerkfonk plotneling oieohiin vogivweiTvntur ilat vn wilde paniek onder hi4 Niblw verwekte Overal knetterden mi g wwi 4KHen Ik kri eg dfem lodmk iW men in de Kiofit arhoot amWfl haddiiv er dulMHDden Macbiot fer nnoetes vallen vn v zijn maar wetelg g 4tw H en liet dool van bw i hkieii waw ongt Iwftfeh in de eerrto ptaaiN om beqrrle to inakieii i n het geaag van d ivgiierlng Ui verzwakken Me i wikiw gtvn burgiWOorlog en gieen luooiUkpartlJ dbdt ftlk oen panieks l o tR toogeirri wij en da vevairtwooBdeli tkcid voor M wMirtwi al en IndcvdaM zoiL uien niet mei zefeerbehl kiitïiion zeggen vanwaar ge tfwte öbol w as gnomon Sotiw 1 ipt i t iM ioogors luli ontwapetien door ruiterij en koaakUn en Mtlftf door vrouwen dit dbt ail M bkM k aJwe lg lioid van i en bt rpaaid plan e J insd g zette kalm in de traoiH rudm tot iO uur maar daarna gaf da anukonMl van malrozetn fa aobialon tilt kroonstad aanJeidilug tot orn ige onkwten ik 7 toon tai van g lwA eiide werkliedkn mrt ge antaerde b o op het Nowskl FroHpiTt verschijnen waar om 2 uur niUklig errw igf botsingen ootHk nd ip i niiet tal vao slaobloHor Tegen den av ond werd de tad woor ruH lg behalve op bet Litoiny proiipeot n div wijk die aan t et TuiriMdvi pak iM greatii Vnndeag Woi nMtsg W de Fftad volkomen ritJM f iewapeïidii zkt men nirt iiKwr op ïiraai De regie Tlug boi t kra Hi maatregelen g iioiiion vtHJ Iirtoogors Uten arnw eereii en atlo ontwapenen 0 erai ntaan udlilalne poHt4 b die Bih auto aaoboudMt en iloorzoeken IK InmiIm gtMebiudenls wao n dwaasheid dSe olvter u gievaarlijk anarebl ttsob knrakiter di g maar nletleudiv diteltanterig van op 4 wah Do bonding vAn Iw t publiek tijden de re letjo wae verlMziiflgwt kkend Ik zag daiiRw in rijtiiigon Btilhotitkn om er naar te kijken eïi dmitoemMk n i iiWHgi rlg ii v rdb tHigefk zlob bij dl mible Brlu op bit Dit Bommer bMtaat uit twee bladoi K HINGIN ELISABETH Het Eal op Koningin Elisabetli s verjaardag ook dit Jaar geen dag van feest en reugde zün Nog ia het Haar volk niet vergund tot Haar te komen uit al de streken en al de landouwen om in het vrijgevochten vaderland uiting te geven aan z jne liefde en zijne bewondering Stil zal deze dag voorbijgaan zonder vertoon of eenige drukte alleen zal de weemoed dieper nog grepen in de Hmart De herinnering aan de voorbye jaren toen t at b66 schoon en tA6 gelukkig waS en heel het land zyne jonge Vorstin vierAi zal weaker Jwg van toon in de droefenis van heden Mire verre glansen spreiden Al onze gedachten zullen dan uitgaan naar die smalle strook van den vaderlandaehen grond waar nog in vrijheid en onbedwongen verweer de dapperen streden en met hun bloedig verzet aan den ijzeren stroom de laatste vrije gronden verdedigen Reds langer dan twee volle jaren staan ze daar vurig van drift schoon van kracht en vechten met heel hun wUd verlangen dat om verlossing roept Zü staan daar de simpele helden wetend hunne taak ken nend hun plicht met den gloed der liefde in den brand hunner zielen Nobel en groot is het voorbeeld dat onze Vorstin aan allen heeft gegeven Zij is Haar vc k voorgegwi op den weg der m fcrlllèfr iwanïïelbare krachtsinspanning en een wilskrachtige energie Haar tot aanvaard Moedig is ze Haar Koninklijken echtgenoot in de ballingschap gevolgd en wSar Zij het dank zij Hare hooge geboorte zooveel makkelUker en beter kon hebben heeft Zy uit den vrijen wil van Haar gemoed de zware taak op zich genomen Freel en tenger toch heeft Hare niet sterke gesteltenis de lichamelijke en gestelijke vermoeienissen gedragen Zichzelf heeft Zij geen oogenblik ontzien om d ltr te zijn waar Haar heerlijk volk yoor de vrijheid vocht Wat Zii zoo eenvoudig en zoo simpel voor ons volk heeft gedaan men hoeft het slechts onzen soldaten te vragen Zü zullen ons over Haar spreken met den vromen eerbied waarmede men van een heilige en een zuivere liefde gewaagt Wij wisten reeds uit Hare daden van het verleden hoe groot Haar hart was voor de zwakken en de armen en hoe Hare barmhartigheid geen droefenis buitensloot Wij konden van Haar veel verwtachten en elkeen die wist hoe puur Haar mildheid was begreep dat Zij in dagen van nood voor Haar volk eene echte Moeder zou zijn Maar niemand zal ooit bevroeden wat deze Vrouw geleden heeft geleden van de afschuwelijke oorlogsrealiteit W JiBlg vrouwen ItetdH ï h oo moeilijk aJil ikl Wb4 hdb Ja builnt deu Henst nilfferl hL Helller AlMii aan Jpu gedactttt Dat HtekhA baar w r gerust ZiJ Dani nadenkend e m paar teugjesi id b glas Hij vroeg Heli Je bOnger muUf Ja ioddankt Hij laohte en pakte dn gaven iiii Zij hielp hem Zij laobto ook Het wan soo grappig l kHiielltig téonA daar altf uil don hemel gevaiW n lalol utot spiJB w drank stMIo Kerttmiiwretk zlJ belden bijeen aH weor goeiS voorbij waren de droeve akiiHge iMe maanden H 4 was zoo ombt r gewetwt loove neivel tn Londeni wactrheen zij in November van Kowniarj Hilk waren vcrliulad Zij verleide bot en at er bij en bij boordie toe I n in bet huls In Ik avia ook weinig vreugdk Pa BteedM stiller en in zlotize f gekeerd Father werd toch ie ond atlea zeid jtci i ij ttUep V nat ts zoo sdfldiA Fn moedtr wa In DIarritz gewcmt Zij Fdilh had nk4 mw wlilnn gaan Zij bod in n ot plelzler ZU waa m4 getu been gegaan Alleen wa tijde vorige wtyk bt uilpaaain gewoeet bij de uitdeellDg aan arme kUuteren Ook niet graag Maar daar lad Sidi ey zalf patrom wa gewe HIJ dacht MJ zich e f mi kMoe mxAt 8terf je nog aUild voor lot en buD vRHtwen Nu wacht maaür dêX niUen wy Je van uu ai to L utt c44awl wei a vuaent Wordt viOTolfi Zijn Engelsche Vrouw Naar het Dukwhdloor RUDOLF 8TRATZ GeautoTl eerdie Ultgwve bewerkt door Mevr J P WESSELINK VAN B08SUM Nidnik nrlMdM MAGAZIJN VAN IJzerwaren Keukeng erei Hywielen en onderdeelen Landbonwgereedschappen en Werktuigen 2i JuU 9 uur Soc Réuidti Vepgndering VoUt ond te n DranikinijBhruik 24 Juli St Janskerk Orgelconcert 6 Aug 2 u Gebouw Bouw en Wonlngtoexicht Onderstandacommlraie Annen2org Beleefd Tersso eD wij garegeld tijdig iQodedeeUii te loogea ontvangen vao vergaderiugeoi ooncorteii VflmwkfllljkJieden enx om deM dan In ouse agaodi te Termeldea H Advertentiën Voor de vele bewijien vin deelneinln bij h t orcrlydtn van onte lieve Moeder en Grootmoeder Mevrouw de Wed Q F van de Velde van Caitp ll ii belui wl oniiii liaft l Jk B dank CORNl WITTE VAN DE VELDE J P VAN DE VELDE 8MIH G F W VAN DE VELDE A VAN DE VELDB BuitotRiDNX Qoude 19 Juli 1917 183S 15 Op een Bandehkaatoor wordt voor ipoedile indienittrediDg GEVRAAGD een aankomend Bediende en een jongste Bedi nd Brieven No 1531 Bureau Goudicbe Courant Gouda 12 Gavpauiflcl P nette Jongen voor loopwark Zich in persoon aan te meldenbij de N V KAASHANDEL Mu GOUDA Kattentinjel 1832 10 Te Boskoop In de Oroenten Zoutery der Fa SCHREUDER LOEP kunnen voor de a 8 Inmaak van boonen Vrouwen of Meisjes GEPLAATST worden 1826 24 Zich dadeiyk aan te melden Rozenlaan 2 BOSKOOP Een NET PERSOON VBAAGT Kost en Inwoning bij een weduwe of aileen wonende dame inGouda Br No 204 a Pa SWARTSENBURG iAdv Bur Ie Gouda 1833 9 Singer Dit ééne woord egt alles wanneer er sprake is van ITaaimacliines want SINGER Naaimachines zijn een Ëerste Klas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelyk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SIKGEB NAAIMACHINES SIEMENAAN UITHANGBORD EAN HENNEN kunt U krijgen In al ome winkeli SIN6ËB Maatschappij Depöte alom GOUDA Kleiweg 5 Zeer mooie aollede meubelen al Tafels 3toeIen Kaaten Spleseli Schilderijen Theetafels Buffetten Styiameublemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen eni eni alles ipotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 60 Stqikast f20 StQIUfel f 9 60 Spiegels f 6 60 f 7 60 eni üinnilTMI bmtiliulilldiktliMl RoHanlain NIITIOIIIIIE BAIIKVEIIEEIIIEIIIG Kapitaal f 5 000 000 Reserven f 7SO 0OO 43 CIBEII KIINTOREN III MCOERLAMD INCAS8KERING van Wissels en Kwitanties op Binnen en Buitenland I Blllllk an vlug EFFECTEN COUPONS CREDIETEN HoofdrooSy Exzema door D D D gonoxon Vale lifderi aan huidciekiea babben reeda oo vele middelao beproefd toovela doctoren leraadpleefd dat x ten einde raad zijn eo feen geld meer voor een nieuw middel over hebben Het ii juiit lol die iïjderi van puiiten konten pulikeli kinder cxaema pioriaiii dro4e ezaema open beenen ringworm dat wij nu onze 55 cii fleich D D D aanbieden Honderden in Holland hebben bet reedi met auccei gebruikt en nog dageüjki melden genezen perionea hunne genezing aan hunne drogiiten Vele dankbetuigingen xifn ingezonden en het middel D D D wordt door de gebruiken alom aanbevolen De beer Jb S te den Helder ichrijft Ikheb uw kD D D recept aangewend bij mijndochtertje welke uitilag had op haar boofd Re di bi d eenle proeflacon kon Ik beterichap waarnemen Uw middel heelï bewezen het jutite geneeamiddet te zijn daar ik vele andere middelen gebruikt heb en de doktermij aieta kon geven wat hielp Ik zal uw middel bij iedereen aanbevelen Verkrijgba g bij ANTON COOPS la Gouda 1141 66 Waar niet verkrijgbaar wende men zich tot de D D D Company Amaterdam H H KAASHANDELAREN WAAGBILJETTEN en i KOOPBRIEFJES vrq van Zegel genoemd in de Mededeeliolen det Nederl Vereeniging van KaaihÜndelaren No 93 van 7 Juni 1917 met eigen firma paam bedrukt en in boaJiformaat gebonden levert spoedigst de DRUKKERIJ A BRINKMAN ZoON TEL 82 MARKT 31 hermaan IJ Rijwielen M e meest gevraagde riederhndiche merk flü Sff l Ji N V RiJwiEi Industrie 1 J 1 Vertegenwoordiger A RIETKERK Oouda V Een raad voor iedereen Wanneer gij goed gezond bloed hebt weei er dankbaar voor en gebruik uw krachtengoed Maar wanneer gij bloedarm zijl en uw middelen helpen u niel draal dan nietlanger Zet een middel weg dal u toch niet helpt en probeer hel eent mei de 8ANGUINOSE die u zeker helpt Laat u daarvan nu ceni niet terughouden Hebben demiddelen die men u gegeven heeft geholpen Immert niel Probeer dan nu eenide SANGUINOSEI 1827 50 De Sangulnoae maakt uw bloed gezond en krachtig wekt uw eetluit op maaki uw laap diep en verkwikkend uw oogopilag helder uw gelaalikleur blozend en fraai Hardnekkige hoofdpijn wordt door de Sangulnoie verdreven en datgevoel van moeifaeid en luiteloMbeid waarbij U allei Ie veel ia wordt door een aigeheala levenaopgewektheid vervangen Gij moet het zeil maar cena met de Saogumoie probeeren dan kunt gij er zelf ovtt oordeelen Maar zorgt dal gij de ecbte krijgt en waaht U voor aadiaah 8ANGUINOSE koel per flacon fl 50 6 fl fS 12 fl f 15 Te verkrijgen bij de meeiie Apotheken en goede Drofiiten e Remlentrtat 2cM VAN DAM ft Co DenHaag Te Gouda Anton Coopa Wljdatriat 29 Schoonhoven A N v Zeaien Boakoop Wed I Spruit J F Verkade Waddlnxveen A v d Heide Moordrecht i v Genne p Aciv n n In dit Blad iin zuNifittu II MLVINDf mUIIHTMURUUER IO 0 nZUtVU i HiiOU M Tl UMUWU EN HUfr VEMMIMfL S m FU8CH VOORR W KOKOrHAAR Een zuivere Helden Nlft vatta vbetator bevordert den Haai roof Versterkt de klieren ea Omc dieoat aia aao Tonloum voorde Haarwortels Voorkomt bet Sidftiti of UItv Uen Hoofdaeer en Rooa vardwrnen nadat m n Koko een pnar koer gebruikt heeft men ipredkelt bet eenvoudig op hot Haar dan wrjri men het eauht in eeoe oederwaarMcbe richlliiK en borttelt be Hink uw POTHEKER DROeiST OF UrPER HEEFT KOKO VOORMDie EN HV UL II OF lEVREDENHElO VIN INDENE VERIROIKEIIS HEOEDEELEN KOOP tlNOUO EEN KLEINE FUUN F 0 7S PRUI t Fr 171 II 1J0 UI fl 100 pap Hhm rtoKh dl U all rk Een VoH N ea 2 Holland UtnM Zeeland V BnbiRl en Llinburf W DBIiaaa amatardam VoM rrtesUnd Cioiilnnn Dnnth OierfSel n Celd rlin l nnu MDMiMA aMalk ANTON COOPS wadstraat 29 Gouda A N VAN ZESSEN Schoonhoven 120 Tijdelijke Prijsvephooging Kleine flesch f 0 85 Wlddensoort f 1 80 Oroote flesch f 3 25 Abonneert U op Het Stenografiscli Verslag ran het Verhandelde in den Gemeentefaad wan Gouda Beval ALLE bij den Raad Inkomonde stukken de beschikkingen daarop en de stenografisch opgenomen diacnssiea alles bgeen in boekfomiaai ABONNEMENTSPRIJS voor abonni s op dit blad f 0 25 per kwartaal bij voornitbetaling voor niet abonné a f 0 50 per Icwartaal bij voornitbetaling aV Abonnementen worden aangenomen door de Drnkkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA Wessaoeii s Unldijte FMen pesigd Ie lorniemer OPflERIOHT tr Voedert ow Vee met de xuivere tnwrwe LIJNZAADKOEREIN merk 3TER en W L en SOYABOONENKOEKEN mepk W L üitmimtende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde KereTHvloma Pari Ik J900 neaeu lioiulen nietlaUlnii W STIJIMS HAASTRECHT Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsche tüourant 8 ee4 ameee 9lf Deietdverteolifio kosten slwktt bIJ Toorallkeitllog 1 5 regels f 0 25 voor elke regel moer 6 oents A C3 EinD A Opgaaf nitsioitend aan het Bureau Eenig Depot van Thee uit het Magazijn van Me RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Dea TbeeSa worden afjgeleverd la verxegelda pokjea vao vijf twee en een half en 4éa Ned oaa met vermelding van Nommer en Prija voorzien van volgeoi de Wet gedeponeerd Merk Zich tot de al tvo rin van Uwe geëerde ordera aaoba laA4 J C BUL Eieotriache Driikk rJlj UKIMKUAN ZOON Qond VMrke 1 BREBBAART La U7 20 Markt s 5 3 é V Zaterdag 3i Jali 1017 GOVMHË JdüRAIVT VERSCHUNT DAGELIJKS lAlL BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNBMENTSraUS pn kwuuil I 2S i vMk 10 teu OM Za il ri l l po kw U I f t 75 per wuk 14 orwiü ut d tM orSi pet klop l gucluwk Friix r p r po per kw rtul f l SO met Zond ibled I 2 Aboonomentsa worden defeUlk unSBWmee u 4 u buree Ma kt 31 Gouda bij oMM neuten den boekbendel e de poukenion ADVERTBMi ISFaUS Ull Goiid eo onuirckea bekoorende tol den beeorffcnns I S re eb 1 0 5S elke mM iMef t 0 10 Bli AM echtereeovolsemje pluteiMe orde 4aM M e nm bvdtnd Vui talm OoKta t de beeo lkrin i J n et f SJO elk Mei aew f 0 15 Telefoon latere 82 Uitgevers A BRINmAN ZOON MisttK bion dal later ik eens tt X y kouM dat ook vaïj OldenSia nev eldt i i ifcen Haag gehuldigd zai wordtin hetgeen ooL wel eott taajtje van dm plicht duT ilaag clm Ijev olking kon g i llt wordkni Jaron eii jaroii lang liail ntvit in de rtbt id ntio nu l i t ns dtn niotM otii nm Mraiii naar Julian do Wit te vornoelrien Mrt dien aunleg Van hit ZorgvlidiMrk n nioii elmlolijk dsaftoo overgegaan I e klduizIeiligtM Ut m dur wW groot gowcH We bt 4 bt ik lüer oiltijd nog wü umnuiwnt vooi Hii geiiH tu gucd uiaar dogoeiu lieniel iiiag w ten lioe JHt daani ee gi ltt i is Hei U iiiJertijd aangvliodn n zelf lioeEl van latten en lap Hm mi model er vuil goprijJtt iiuiar daarnm in bet g heeie gi alletjo tinUweuen i sij nK maud hooft er ooit luoor ll an veriWiiHin iHiikkig dnt dtt aJdeelmg iiHnuiiiK nien niH ondier ondorwijM riwwrti ert want dflir zondifli wiJ nog Vele jareii moeten waoluttii eer wiJ er lef vaa veniatncn Acbtof hot ttporth rri rin Ili iitTU zal nu een woninigv r verrijzon Woningen voii fitW 900 gild buur per lar Jiulleii daar gi lwuwd worden l e geniiM ute beeft zieh ai liiten vunRon voor lago er mi lit de geniotwueraad hw lt rioU al in de Inrei lalei led in iii Itft tk verkaj t siili liüeelinfï JH iiot Mi nadat etti verwan ilR vworHt l on nK or gegevtw te l ialiTi wai fligowo ittti Tai van geniwiteratvlrtlediw 7ijn biJ deze tninMadi wijken lietri l cii 4oiiÉiki9e Itftddnt do Mecldheid i t t iiioc te f enMnKiL andi roii dedi n Ut v el i lraKjivi zal de aap wel uit d oioi V komen en zal blijken dw er van woningen van rKW gkï niet vwl te vindipn Is l e gen eente geottt dkUk suhsidio aan U n liie m Hiaftt zikl ecu buur vaw onguv ior luizend gtiWaï te verwonien I n dat nocnnro we dlsn valk Aiilr v i ling I e weHKHider van imblieko w rkort had hWi van de volk +huk e titig op zijn lioiipen en Ixweord mi lurt veel aploiid tet bij voor i oa ogorb n van de bevolking wel voor RO wwiingen w H BOi Hij kon zipi la lw maar ha f l edwingen I ail zaïl Item ook moeilijk vallen akt bij zijn colK ga vm ondlerwi ontmoet Het gaat bun dan als de Ijcrfaanwle Jterrenwiehelaarö In het oude Üonie on wanneer zij uit hun jwigd nog iolH van Latijn lii4 beni overgelioiidlen 7 nlk n zij wellicht In t niundiw vult di eipi de we pid wH bedrogen zijn roompol n HAOFNAAR gleden van den Jammerlijken uittocht waarvan Zij al de droevig schoone epiiK den I heeft meegemaakt geleden van al de smarten die zij heeft t troost ZiJ leeft nu 1 de smartelijke maanden reeds te midden der gruwelijke oorlogsellende liot diep moet Haar hart zijn gewond Zij die zoo oprecht in heel de teedere bekoring van kunst en schoonheid geloofde Was Zy zelve niet een verfijnde artiste vol belangstelling en syriipathie voor elke uiting van het Intellectueele leven leefde Zij dan niet in een gaaf en schoon geluk te miV n van Hare kinderen vol innige genegenheid en belangstelling deelend In de taak van Haar gemaal die met emstigfr plichtsbetrachting en onvermoeiden studieijver Zijn volk voorging en ons allen den weg naar een groote toekomst wees Nu zijn de dagen vol rouw nu is enkel nog droeve smart de eenige werkelijkheid En door heel de bange ellepde is Koningin Elisabeth met stille schreden gegaan Overal is Zij geweest waar de pUn om troost en verzachting smeekte Hare handen hebben aan zoovelen verlichting gebracht en geen enkel heeft tevergeefs om Haar geroepen En waar de dood zy ne taak volbracht fcmedoogenloos en onbarmhartig daar heeft Ü de laatste stonden van den armen moeigevochten strijder licht gemaakt En hiJ it met een glimlach in Hai e zachte arme Jféstorven Velen heeft Zij zoo zien heengaan velen heeft Zij de oogen toegedrukt Te midden van dood en pün en vernieling heeft ZÜ gebnwhj de groot liefde diontMMI en gelulikig maakte Ook de kleinen heeft Zü niet vergetenen voor hen gezorgd De vele moeders heeftZij alleen vervangen Zy heeft overal dewonderen van liefde gebracht Zoo is alom Hare komst de stille lach geweest die vertrouwen schonk en moed in de felle wanhoopsuren Haar volk heeft zü Haar ziel en Haar leven gegeven Laten wij Haar op Haar dag herdenken en hopen op den stond dat wiJ luide Haar zullen kunnen vieren in het vrije vaderland Zü heeft het goede ja Zij heeft het beste deel verkozen Zij is der Belgen Koningin en meer Zü is der Belgen Moeder Uit VrÜ België Eéi te BIftd Itaod rit bUy Op i6ivg ilijlÉi orlgin lL wijze werkt de tmreiWiexotiHJif iiiacliineaian du nMnnHüHt Onder ij do voreieli i re l lwrtk En i t wjgt wicbHg air ftoonde dk ItflpfXjU ur vait h lagiT onjM wi iK Wfl adViliig di H gcmeeo raad hij aï of lnj op dooppltyrhtig Iwid voai zijn m r i Jln ia 11 4 Ri p liye in 4 flit IlK hier dH InrtiWiini U iai aftdat het in Amg tTdaiiii 14 d Ttii ii jaar iH tift giwerkt üii llM t rettiUaail 1 H t n VV van do booldrtiad ni4 lcii koimcu dat y dil rMtiltaa t m it koiirien hu ttlfwf er op dit gi liii d iiojf gccii rijkk fpit rvariiifl lMi9tojidfpi lMoI i i hier een giloeihnciiw IrirflWmrt ipW beërft n li k iraia lMli bii liusiereiuJi lar iK ri luiaiii van Va Hiati slaan ift ovor liM groo o ihH Meit iiMX t KW ranr naïef Trouw w wit hfl ben al n4 initT d lalMitcn gehiiiMigd van tn v t lioiidor van Oiwliiirwi t waarmmS Vii Haa Irf opgwehi Kpl MftiV iii 8 riiitk ftw rfftag op HiRff foiitinv liegïiöt nletltnigii ii iiandii hij titon hpid op doirth i l iil liaa t l li ft hljgtlKiiwilia if 6 IVoiiwraH hij hi t omfc rwijh lK gin hf in de rtwidfatW ho4 langi r iioo dwa tT tP woft ii H 15 IS fn t n bet ijinnfl sliuiv ijn nu oover itat 7A pnicti n ini wiiwii jOiiuTAoftiitu Uibticn Alln v natiiurlijk lot mecrdfeir w X a do Iwrgi rige jeugd Aaii dt iclEjn tn vkerij wordt iiïaar nknt gwlaaiv on jaar iii jaaruit worith er ffl t linl o atm d iz i vaieanlio vaslgcknoopt Up sHiuHiiigi paiitIoiili4 iv fichokiii heoft nnii dit jaar dtgK olf vacautie otii w k iitg kort omdat in bet oJgt Ioopen win tarsejaoi fli al zoo ev Vi vrijaf gcgit x M en iiu t lu t oog op diii m y rt+ K4d daj 1 om koimsa den wint r weer kole lÉhuUb nootflp zal zijn Maar do openbare rtohol4 n vt elon voor dei e doodiniioliUTH zakenuiuitijiienuianier natte De lioogc paedagogtoilio h giii 4en dSe daar gohultligd worden staan da waarenJiiJnlijk in don weg Aatn Im 4 i iima luiii a luH boiniii l rt gowo v li Builen de vior lt erairw dio daaraan verbonden zijn en K SfödAgnIw kiondieii vAfOi om U t n iiiwii van builiii ioi rorfor van ht t tweede lynmaeiluni 1k noeind Nu chijiil dit ei ii gtwolg io7 a van de ïon ksrlingo jroliliek v n diCTii inepeutour van bet gymnSBiaai oiid irwi dw allorakeligr coniiervalluf is in zijiv Ix rippan BUITENLANDSOH NIEUWS BRIEVEN UIT DE HOFSTAD C CC XXX Vllug ê ii ar ajloa TotW in i 10 d i wethouder vam OndtarwijM oi trad ze ldloliij dat zi n oor t wtirk zou üijn het ln titiiul van dö schoolVffl giwlttringt n in voeren Na zovtii jaar ia eintl eli tk i a1 eers e work volbraeht l n hoo Do Am 8terdauieoh verordleniiig ifl oviTgeeohxevon eii do UM iiobtingi iö omi letterliy e na piitg van IwiC adres dat de Bond van Neifapliuidlsiciio OndltTwijzere tot den BUSLANa De w oöl 1 n ge n In K u h I a iid Pi liott rt vermeeiKt d d IK dt zw Iwt vülgtiid art iK ntJit uit tH I eter biirg TIiAiiH U alkM bier nuAlg dociv do lM üfd lad iKwd 30 uur laii j de uiUnrfto doodangttit ullti ian KonWil waA Maiaiwlogavond ont 7 uur wwr naar iK t froiU v irtrokken Mei diiiddo toen op onlu l n DadHijk n zijn Vertrok obtiir vtTSolieen een gewai eUiiW Om van Iw ondierwijs ntaar af ti happen wlilicn wij even b t fell im iiiïore ron dat f lndk Ji ik hii Htandlie H voor Johan do WiU z i V TPijzon Op dt wolfldle plaat waar i 4 nnia l bot HaftgwJlw ennalllf ich aan diizeffl ataatyiiiftii vergr p zal nu het na wltbcbt ei aland eoldi dotu verrijwon In dKV loop der twiwen is t dug wfM iete veramltrd in dn zbiir wijzo van dti K voiking Ht was w l joniliWT dat in don geïm n ora d tiij do aanvaarding an bol eti9cb ik goi n enkel wooj van hul de werH geeiprokcn niiBSchion dat daarvoor straka gologenlioid zal estaw alï bet HtandboeW Mithiild wordt fensdmnd vlek uit db giwohiedwln van oas vaderland zal dön eindelijk ultgowiwclrt ziffl Feuilleton als bulpzwlieiid in et n adiin iaoliond en weenend liaar ukan om kii lial O HWlii HelUe Edith HIJ i oeg dif ariiifn ogu Itaar li en kiwto hoair oostuimig bevend van gf luk o T hot ontwaken in dme werrk ii ibeitt bij braolit liear in de kanMU hij li d zijn band on haar hoen hij voebde haar zlJ waa lervend hij kuMci ba ar WL er haar llppwi ware koud uiaar zij boaiitwoorddü zijn kuö hij onideedhaar van baar poltn ovorflchowicn iJ siuit r zette haar op oen toej kni4 ldüi voor haar now haar handnin in dts zijne t n kn ek haar aan Ja daA woa bc4 Zij boog icli loobend uk voolitigtt oogen over b u ia het cöiijnael iter laamp aan de linkerzij dat haar pe tniwdige liuve trekken met gouden glaiM overtoogj Zij tTOn ben a r zich to Zij kuste hemi en hij haar Zij herhaaJde steeds op gi lukkig i toon O HeUio Hellie Eindelijk kwaiuien ziJ wat tOit zioJisolL Zij zBitiesL naast m op do sofa bgdu adiFt knetterende kaohet liend in hand Fr waa geen twiJW meer Zij wa er werkelijk Zijn stad beefde KdKh waar kon je vandaanl Bt reobt uit Londrti O ik bel zoo naar je verlangd Kn öt naar joul m toen CbriatuMfi kwam InHj ik het gièilerefi In de vroegik ni t n e r kunn i uilbouden m road naar b t Vietoria atotion Ik Um sedwi zes en dwrtig uur onderweg O wat een wintorstom op bt t Kanaal t Men iiMWfrt baair Brkatehe zenuwen bezitten om na zulke vennooiwi ven nog zoo frMA 40 op rewefct te zijn Zij keek baar msn toed r aan bieid hem de lippen weer tot een kua toe co vti Se zlcb armen uit t Heliio Kom bij m J Wal moA f g iedn n deijluTi Nu al Itrt nitt ni or wa giewe tl zei bij met liet liOo d t gon tiaar bornt I on gervoei van vred on oneitidi r goluk dt 0 Wroonid hom ï iij loot do oogen Hij boorde liaar Hdfln n dW it je oupeir Zij we r verecbrikt mot den vinger naair ht liord oM wor t en brood Hij ffjitong op en laoliU i Voor vandbag niet OoInkkig hetrft mijiii broer aan den Ktjn aan on g daoht Aktof hij liet vennoed bad ito aliiiNnu Leopold Zie je daar U de maml met goede gaven Keti edit la foltio di je Nu dat lattrl Maar dte fkwob dat zal je goed doen waohtl Hij ontkurkte dé m Phamipagiv flesoh Ke4kMi bazat hij nJrt Hij nam twee blcrgUzeii ZiJ klonken kt4con elkaar iliep in i oogvn on dronken BuUeii kloiuV weer oen kerwklok door de illo I e fMieouwvlokken dbuHtoa voor bet raam Zij waren afgcfioh iden van de wercild abwl 9lel btBl d t klolno schmiipralrfulige warme vertrekje Iwrtondi ii daar buiten nt t dtUL ket koudo dukitemls Do wl i ha l liaar opgew 4ct maar zoo daj zij pb tae ling weer bijna wa begjnQEsn te weeoen Hellif boe bob je toch dea drie maanden aonder niij ere kl 4ne Mary kiuineu doorbrengoik Ik het mij zoo a zorg g eveo Wat heb je toeb giedaau I i i zei hij emallg Ul Lat IHottiK Zij kn pocwde atrijdlu bij db woord Maar sij buèwoag al i ZiJ wUds hem niet ergwfn Wm bm ie to kff ld l ü tegon hem aan Het l0 goed dat Ik jo w t M zei zij diep adeiabajend Ik y m zoo itreurig zondler jon 7 Q0 alWnnl Alleen inot kleiait Ma yl Zij laat jegawton Zij is In Ixwuh n Ilrt gaat baar RW Hij aehuddo elceib weer ovorg lukkight booW Bm je l ot dan wh wwkoiijk lk lö lo beerlijk Hot ia sttsllig niet waar Liiiater oetw bijna eiken da bob ik buifem op liet station gedaan en bob Op je genvaoht 41 Zi hart klople Hi stoiidl op K ongeloofdijko vrinigde dooririldle hem neen een whrLk dat Uij zooiul vg r Hwgell k hieldl d i veroorzaaktü diewoekeliikhedó der Kersistisrtidnw en todi efflilge hoop Er werd buiteflx zaoht geschulfeW E Utof hot Chrietu voor do deur téoüA Hij kon g n aidcq hailen hij wist niet meor wae Mi t bamerea van aija pols w rdi werkelijk legem de deur geklopt waiart giein zijn visitekaoirtje was gtaè i erd Hij liep erheen stond mX luisterde Hoüle o HeiUe are yoa borel Hij rukte dte deur open Edltöi 0t md buUeni huiverend vunden emeoen In natte overaohoetneii stekvndoa voet op dm andtereo tred d in t mg N heel bafmeBuwden pclsmsmtel Sodlert e ï fcwairtier vev la ewi dicJito sntHHiwjaolit over dö Mtad t e vlokken Mngim nog aobtet in haar blonAe haaxwrwi H ar sluier waardoor baar blauwe oogen cd de door diB koude roode wangt i gdanniiina w B wit van de ri Eeu adinu vattwgs Mewiie winterluoht w b md nAr ieugdti wftnnfl alHike geotaMe Zij vied In ik bi n zoo dlkwijl in l ondien CJiaringllUrww ioorbi4 aan on daciit dan aan jou on juist vanttoag wt ik hij mijn kapitK lni ZiJ iaolito en intusaoben ben ik aang JtonMi en naar het boM gegiaan en oen gauw bierbeeto Ik heb te voet moei n gaan Hc4Utf Er wae getn auto iloor do Clirielmati Fen man van bot liou l lieeft mij varglesBcid ander wfl ik in do rnieeuw blijven steken Zij w nog 9ti te door en door koud Hij treetóe baar koude vingwrtl en wreef ha r kleine roode ooren iJaaima Ifcep InJ ft kaolioi enpookte hot vuur op Hij frissolie tn ken ttaaidai blooend bi ii t viauimeng llkkor ZiJ koek ongokwvig mot groote oogeit in de oonvowHg geniienbllleerde kanjer r Mid Hler woon je Heill r J Waar zijn je andere vertrekk dan Mijn oppasser W i op den wlA r win kwner Uai a mijn gwhèele ritkl Dat gteg boven haar bevaUIng Zoo woonden in 1 ng dMid niet t iM de fabrkksacbeWer Zij i prt4ddp ontsttW de