Goudsche Courant, zaterdag 21 juli 1917

IMstribatte vaa LeTauniddelra De heer Dercksen vroeg althans opnieuw het woord om van den voorzitter antwoord te verkrijgen omtrent zÜn interpellatie inzake de distributie De Voorzitter deelde den heer Dercksen mede dat de toestand van den burgemeester hem niet had veroorloofd met hem deze aangelegenheid te bespreken zoodat ook thans daarop nog geen antwoord kon worden gegeven De heer Dercksen drong opnieuw met nadruk aan ipp een antwoord doch de voorzitter weigerde en sloot daarop onmiddeliyk de vei adering De beer Van E y k wilde nog sprekenover de gas afsluiting op Zondag a s maarde hamer was gevallen Ay er liau i fusailajlc toebral wu rp iWto ziob 0 ili ii groiHÏ iiinar hn tïroiig iiimn WLier op om liet schouw HJ aan to zien Ta Moskou zijn ook betooging Ca gicihoudiBii 70rwier cliie in roeheieii U otitaardea cn a nslftg op K eren ki Uit Prtrograd wordt Ad 29 JuU ffoseiiid i en aainMag die 1 PKKx op Kcr nskl wi rd geplrt ïiit lailiikk Hij vwd nl l clooT do gêloöi aohoifn fiicoffi n DUTTSClLANa Üe OiOrlaigiHcïJ ftd ieiien nan e1 o m 6 n iJonATdüg zijn In twcödf I zuig zoiidfr ckliai die on dicK voornlellai voor tr mil Hard dbor kfi Kijlc dia aaiig cioiii i Du onaf hank olijli 0 sooialiHttii tJKiiid i tegi n ri dè f word bH orHiet In dipnto lering zoudlw debat nangenomwi Ook lotm Bleröcfi n de onaihankelijk sooiaüstiit t gin Men roeldlt uit Twente aan dieN R Gt 1 CöKHie hooioo j t is hier zoo goed aJa geöimdigd De kwaliteit vaa het nerBte Bnlt iA uitjitiakeml en algcoiecïi i het hooi pj achtig gewonnen De opJjrengBt ie ecfiïter in geen gp l moer dan do helft v n oen nonnal n hoolocigBL Vandlaardat op de gira erkoopingeo pxijoen worden beHteed tdi 800 procent boven dim nttra len prijB De reigoa d er loateto dJagienl uiistókeitid voor wei en hooilaiidleci soodiat het tweod © soit grae gped © voofultzlrfiten geeft Do roggeooget ia thamaia vollen gang oagevecr twee wcJken vroogor daöi in andere jaren is iiie n twet het inaAJen begonnen De zaadbpJ ren st vordt algemoon goroesnd Het Btroo is hoc4 wal pïindier doordlat de bahnen niet die normale le ng io hefbben gekregen ÏTiidien het wver gunstig d w z diroog blijft zai do deujgittelijkiit id van het zaadi nlel te weniwhen lateo Ook dö hawer on gierst gievem giean reden lot klagen en het dtt jaar bijzon root getal boekweitveWen fltaot r be t voor Gtilukkig he ben de jpngsto nachtvorsten aan dit gewafl hier weinig schade berokkeudl De aardaippelen IconKini gaandeweg bij hoewel d knollent no aluiils zei r luitddelmatig groot zi n De ds oogte van die voorgaande waken heWt dSt gewas heol wat aehteruitgezct Gemeenteraad van Gouda Vergadering van 20 JuU 1917 Vervolg Guafgifte op Zondag Ter aanvulling van de gisteren gehouden discuasie over de mededeeling betreffende het fttaken van de gas afgifte op Zondag a s behoudens de midaguren 12 2 vermelden wg nog dat de heer Kol n met de mededeeling van dat genomen besluit van B en W geen genoegen kon nemen In het belang van de geheele bevolking drong spr er op aan des morgens van 7 8 b v indien zulks eenigszins mogellijk zon zUn gas beschikbaar te stellen De Voorzitter antwoordde dat het hier geldt een noodma at regel en dat het bezwaar van den heer Kolyn voor een e v volgend maal onder de oogen zou worden gezien Spr meende ook dat er thans geen t d meer voor is om dat bestuit nog te herroepen De heer K o 1 ü n aanvaardde dat argument niet De heer M u y 1 w jj k atelde nu voor een half uur de gastoevoer open te stellen met welk voorstel de heer Kol n zich vereenigde De heer Knuttel kwnm daartegen op Deze maatregel ia genomen op het dringend verzoek van de Directie der Lichtfabrieken Dei meent op Zondag a B 3000 M3 te kunnen besparen Spr acht de stopzetting op dezen Zondag beter dan wanneer zulks later wellicht meerdere dagen mocht plaats hebb n De heer Van Ga 1 e n vroeg wie de bevoegdheid heeft tot het nemen van een dergelü ken maatregel In de verordening staat deze niet aangegeven Hoewel spr geen verw t van dit besluit wilde maken vroeg h i op grond van welke art B en W zich hadden veroorloofd tot deze sluiting over te gaan De heer Knuttel verzocht uitstel van deze discussie tot bU de behandeling van het punt betreffende de gaa voorstellen welke zouden worden toegelicht door den directeur der Lichtfabrieken Beperking Gasverbruik Bjj de behandeling van de voorstellen betreffende de beperking van het gasverbruik de verhooging der pryzen en de huur van gaameters was de heer T B Granpré Moliire tegenwoordig teneinde in dit bijzonder geval van advies te dienen De heer K o 1 y n zeide dat de Directie der Lichtfabrieken de duimschroeven aanzet Spr is verwonderd over deze verordening en is daarover niet voldaan Er wordt geen onderscheid gemaakt tuschen het gebruik voor groote gezinnen en van kleme gezinnen er wordt een ongeljjkheid geschapen voor degene die over meer middelen beschikt zich gas te verschaffen Naar spr s meening zou het meer aanbeveling verdienen inplaats van een bepaalde hoeveelheid van 30 M3 een aanwyzing te doen percentagegewys gerekend naar het gebruik in dezelfde maand van 1916 Voorts is spr van meening dat het om onbiiykheid tegen te gaan gewenscht is dat de meteropname bij den nieuwen toestand moet aanvangen bij 1 Sept Ten aanzien van tenten en kramen is spr van meening dat deze geen gunstiger bepalingen mogen hebben dan de burger Voor een tydelijk verbruik toch wordt hen in de verordening 11 cent per M3 in rekening gebracht De Voorzitter merkte op dat deze verordening wyziging behoeft ten aanzien van e v meerdergebruik dan 52 resp 12 M3 welke als maxima staan aangegeven Het is toch de bedoeling de gasgebruiker die dat maximum overschrijdt onverminderd de straf van afsnijding voor zijn verbruikte MS den hoogsten prijs van ƒ 1 te laten betalen De Directeur der Gasfabriek de heer Granpré Molière zette zijn standpunt te dezer zake uiteen Spr wees er op dat dit voorstel een gevolg is van den hoogdt emstigen toestand waarin de gasvoorziening Verkeert Voor de loopende maand is de gasfabriek toegewezen een hoeveelheid van 134 750 M3 berekend naar een gemiddeld verbruik van 2 M3 voor lichtgas en 30 M3 voor kookgas door eiken aangeslotene Over dat quantum heeft de fabriek dus de beschikking over d maand Juli Nu is tot heden verbruikt tot de morgen van 20 Juli 89 000 M3 en blijft er dus nog over 45000 M3 voor de komende dagen Om er te komen moet er dagelijks worden afgeleverd 3780 M3 De gaaverbruikers in Gouda doen echter maar of het zoo ernstig niet ia en bezuinigen niet in voldoende hoeveelheid Alleen gisteren onder de schrik van de afsluiting van B s Zondag is er beduidend minder gebruikt dan de dagen daarvoor maar toen was het gebruik toch nog 4400 H3 of 700 M3 te veel Men hebbe in het oog te houden dat de Rijkekolendistributie het heft in handen houdt en zegt U moet bezuinigen tot het verlangde quatum met redenceringen van het kan niet kunnen wy ons niet ophouden de toestand van de kolenvoorziening zegt het moet Tegen een percentage toewijzing berekend naar het verbruik van vorig jaar waarschuwde de heer Granpré Molière Deze toewijzing lijkt in theorie de meest billijke maar in de praktijk is ze het niet Het gevolg van een percentage toewijzing fou tocb z OQ ïija dat de kleijw vei ruikers De KanaeJiersriedle het was niot anders te Wanneer wij vredto sluiten moj ten wij in do eersto plaatsi dbitgene l nr ken wai de grenzen vair het Duit6 ie Kijk voor aHe tijdien veilig maakt Hier hebbeu wij wedterom d e4 te raaJöeiacbtigeformule wat IV Ct e r ni a n l a sohrijft Mii htüTe Biedt zicJi op het punt waar von Bethtnann HoÜweg eindigde Hij nam zijn koen op oen i idde iHpoor meer itAmt ïmkff dan vroeger in Duilstehland het gebruik yf s l e Frelö Ztg sohrijft Do rode heoft bij geen d er partijern onvérdeieldlen bijvaj gwvonffem Do VoriRisohe Zei tang miptent lie kunnen vaj nlelle4i dat de Rtjkelkansie li r nl t di gave Ijwit on met kraohtige hand dTjpJonifeHekej verbindSngiPti to knioopen en te mlrtvarren Niet zeker is toob of haj dlcü groote lijn vermag te trokken voor een politiek die dJoor de traiutftten bij het s lniten van den vredie tegelljkortijd do toefcooiffligo politiej o positie van Du H ehl nd in de wereld in een richting fituurt dto aan Duiteohland ontwikkoling en handeJsvrijheid veraobaft lie Borliner Lokal Anzeiger zc diat hot zwaartepunt Ser redie was dat de Kanselier een vrede mogelijk acihtte waardoor de grenzen van het Rijk boN cdlig ï worden en tevenB verhrinderd wordt dat het gKwaipewSöbondgienoolaictöip dor vijandew oen truet boadgenootsKAaip wordt Het Berliner Taigoblatt Bohrijft dat do zitting va dien Riftadiag van gisteren een doorslaandi parlementair locea der poKliek van de raeerdlerheid wk dier geMcen IiaippelIjke vredie resol te ge bracht hee i De creddetvooret il€ i zijn thane aangenomen en de Rijk teig ia naar hui tot gepteraber Hoe Z84 na twee niaanden da RJjkadag den toestand l aoorde Iea Tegenover bet offensiel óm Kuaeen la van tot 25 M3 een percentage zouden krijgen van 65 waardoor zjj nu er zoogoed als geen ander stookmateriaal is niet mee kunnen uitkomen Trouwens de kolendistributie heeft daarin voorzien door te bepalen dat voor ieder verbruiker beschikbaar moet zijn82 M3 De Directie is van meening dat door deze bepaling een percentage toewijzing is uitgesloten en dat het geringe overschot dat wellicht een aantal kleine verbruikers van de hun toegewezen 32 M3 overhouden kan worden benut voor die gebruikers die gewoon zijn veel meer dan 30 H3 te gebruiken zulks naar gelang de voorraad gas dit toelaat Er zyn maar een klein aantal van die groot verbruikers en deze zullen dan natuurlek zich toch aanzienlijk moeten beperken maar hen kan dan tegen hooge berekening tenminste eenigermate worden tegemoeet gekomen Er wordt op deze wijze het beschikbare quantum zoo goed mogelijk verdeeld De bezwaren door den heer Kolijn genoemd zijn in de vergadering van gasdirecteuren waarin ook de directeur van de Rykskolendistrlbutie de heer Frowein tegenwoordig was alle onder de oogen gezien Ten aanzien van de grootte van het gezin merkte spr op dat het een feit is hoe bevreemdend het ook moge schijnen dat het gasverbruik bij groote gezinnen niet evenredig hooger is dan by kleine gezinnen Dat staat vrijwel gelijk De kolendistributie heeft dan ook aangenomen een verbruik voor een gezin van 4 personen als een normaal verbruik waarmede elk gezin het moet doen Elke overweging gegrond op gemak moet worden uitgeschakeld De tijd van theetjes e d is voorby het gas moet dienen voor bereiding van den warmen maaltyd en is de hoeveelheid niet voldoende om dat eiken dag te doen dan moet het maar om de twee dagen gebeuren Het standpunt door den heer Koiyn ingenomen dat de beter gesitueerden hier konden profiteeren boven anderen is maar ten deele juist Het loopt daarby echter over heel kleine hoeveelheden zoodat het oververbruik geen gewicht in de schaal kan leggen omdat er niet voldoende gas beschikbaar zal zyn Alleen wat de gebruikers van minder dan 80 M3 overblijft kan op deze wyze aan die meer gebruikers ten goede komen Daarmede wordt niemand geschaad en anderen zijn er mede gebaat De heer Van der V erf schaarde zich aanvankeiyk aan de zyde van den heer Koiyn en hü noemde deze zaak in den grond onbillyk omdat ieder in deze evenveel recht zou moeten kunnen doen gelden Om tot het gemiddelde verbruik van 30 M3 te komen wilde spf n schaal aangeven varieerend van 25 30 M3 maar dit dan ook als maximum verbruik stellen v or ieder Ook zou spr uitzonderingen willen zien gemaakt voor pensionhouders Verder gaf hy in overweging den prys van het muntges niet te verhoogen ir aar te lalen op 9 cent en het metergas te stellen op 10 cent inplaats van 11 cent Ook noemde spr de sprong van het industriegas van 8 op 13 te groot daarvoor zou niet meer dan den kostprys in rekening mbeten worden gebracht Het gaat by deze voorstellen toch niet allereerst om prijsverhooging doch in hoofdzaak om bezuiniging Ook brak spr een lans voor de vryheid van gebruikers van het gas wanneer dit noodig wordt geoordeeld wanneer het gestelde maximum maar niet wordt overschreden Hotels zouden daar o a zeer mede gebaat zijn De heer Van Galen oefende critiek op het beleid van de Directie Spr meent dat er door haar te slap is opgetreden Er is hier een noodtoestand en dan is naar spr meent met kracht optreden eisch Degene die overtreedt moet onvoorwaardelyk worden afgesneden Wat dit voorstel aangaat sprak Bpr zich uit voor de toewyzing volgens percentage De heer Van E y k sloot zich aan by het betoog van den heer Van der Werf Iemand die er geld voor over heeft mag niet in een bevoorrechte positie komen in deze is ieder gelyk anders is er geen sprake van bezuiniging Spr is van meening dat de kolendistributie niet zal hebben voorgeschreven op welke wyze moet worden bezuinigd maar alleen dat er bezuinigd moet worden De heer Donker zou willen dat de overtreders het te veel gebruikte in de volgende maand werden gekort Dat zou volgens spr wel helpen Ook spr verklaarde zich voor een percentage Ook de beer Jongenburger sprak zich aldus uit al erkent hy de moeilykheid die daardoor voor den arbeider ontstaat Vele gezinnen koken in den zomer op gas en hebben dan te weinig In de wintermaanden koken ze op de kachel en dan hebben ze van het quantum te veel Spr zou wel een gelijkmatige verdeeling wenschen De heer Van E y k merkte nog op dat in elk geval percentage de voorkeur verdient zy het dan nog een lager dan 65 Het is toch de wensch der Regeering geweest dat alles zooveel mogelyk in de zelfde banen zou worden geleid Door een stellen van 80 M3 50 M3 wordt naar spr meent de zaak geheel ontwricht De heer Molière waarschuwde opnieuw tegen het percentage stelsel omdat daarmede de £ aak vastloopt De toestand waarover thans wordt gesproken zal duren tot 1 October dan komt de Rykskolendistributie mef een regeling die voor he geheele land wel bindend zal zyn Het is dus een quaestie van korten tyd De kolendistributie verlangt met den meesten spoed een regeling De heer V i n g e r 1 i n g schaarde zich aan de zyde van den heer Koiyn es en vroeg by vaststelling van een percentage den verbruikers een opgaaf te geven van het verbruikte quantum van 1916 De heer Van Veen wees er op dat het de bedoeling ia het verbruik voor ieder te beperken tot 32 M3 het oververbruik geldt natuuriyk voor de eerste maand maar by overschryding daarna sal worden afgesneden De heer Knuttel verklaarde dat dit voorstel is uitgegaan van de Directie der Gemeente Lichtfabrieken Spr had daartegen wel bezwaar en hy heeft ze nog maar niettemin heeft hy ze laten rusten omdat hier de noodzakeiykheid spreekt van directe afdoening Spr Is voor de klemmende motieven van de Directie gezwicht om deze verordening als de minst ongewenachte te aanvaarden Spr voelt zeker voor het idee van percentage niaar hier gaat het niet op Op het muntgas b v kan geen percen f tage worden bezuinigd dat sou dus moeten j worden uitgeschakeld Het feit dat de verordening bovendien maar tot 1 Oct nm kracht zal zUn heeft apr zijn bezwaren op zyde doen etton De sprekers en de heer Granpré Molière repliceerden en bleven by hun ingenomen standpunt De heer Van der Torren gaf in overweging deze verordening by wijn van proef aan te nemen De heer V an Galen diende ten slotte een motie In waarby de Raad zich uitspreekt dat de toewyzing naar een percentage de meest billyke verdeeling van gaaverbruik is Deze motie werd bestreden door den heer K n u 11 e l die ze belacheiyk noemde De heer Van E y k verklaanle met de motie in te atenunen Na breedvoerige discussies werd de motie met 9 tegen 7 stemmen aangenomen De heeren Van der Want en Jongenburger hadden de vergadering verlaten De Voorzitter schorste onder protest van verschUiende leden de vergadering tot des avonds 8 uur ter verdere behandeling van de agenda Meerdere leden meenden dat deze voortzetting op den oproepingsbrief had bdiooren te staan Avondvergadering Geopend te 8 uur Verbod Nachtarbeid Bakker In de avondvergadering waren afwezig de heeren de Jong Bokhoven UsseUtyn Van der Want en Dr Broekhuizen Aan de orde kwam de ontwerpverordo ning tot het tegengaan van nachtarbeid in broodbakkeryen met desbetreffende adressen en bescheiden Het adres van de Goudsche Coöp Broodbakkery en Verbruiksvereeniging Ons Voordeel verxoekende in de ontwerp verordening een zo d8nige bepaling aan te brengen dat 2 man van het pei soneel reeds te 5 uur des voormiddags aan het werk kunnwi gaan kwam hierby tevens in behandeling De heer Koiyn diende een amendement in beoogend aan art 2 luidend Het is verboden bakkersarbeid te verrichten tusschen negen uur des avonds en zes uur van den daaropvolgenden voormiddag Dit verbod geldt niet voor eene broodbakkery welke onder rabbinaal toezicht werkt gedurende het tydvak van twee tot zes uur van den Vrydag voormiddag en voor de andere bakkeryen gedurende het tydvak van twee tot zes uur van den Zaterdagvoormiddag toe te voegen en des Zondags uitgezonderd de broodbakkeryen die onder rabbinaal toezicht werken Dit amendement werd aangenomen De heer Van der Ree stelde voor aan het verzoek van adressant Ons Voordeel te voldoen De heer Jonge nburger verklaarde ich daartegen en het voorstel werd niet ondersteund De verordening werd vervolgens in haar geheel aangenomen waarby ten aanzien van art 6 werd vastgesteld dat ontheffing op feestdagen niet als regel wordt verleend De verordening treedt in werking op den Dinsdag inplaats van den Maandag volgende op den dag van afkondiging Duurtetwjalag Gemeente ambtenaren Het afwifzenff pnaeadviea op het adres van C J F Spruit en 29 andere gemeenteambtenaren hoedende verzoek een duurtetoeslag te verleenen werd op grond van de daar genoemde motieven bestreden door den heer Van der Werf Spr is het daarmede niet eens Hy zou waar hij zelf de uitvoering van zyn wensch niet kan meemaken B en W in overweging willen geven de salarissen van de ambtenaren in gemeentedienst op de begrooting voor 1918 te verhoogen De heer V a n E y k meent dat deze adressanten niet in aanmerking komen voor een duurte toeslag daarom steunt hy den wensch van den heer Van der Werf De heer K ol y n ziet in dit adres niet direct een aanvrage om duurte toeslag dan wel meer een solidariteitsbeweging van de ambtenaren Spr meent dat deze salarissen in 1918 moeten worden verhoogd maar niettemin is een toelage voor 1917 vanaf Juli wel wenscbelyk Hy stelde dan ook voor den bestaanden duurtetoeslag uit te breiden tot en met ƒ 1500 De heer Donker wilde het voorstelKo lyn als noodmaatregel steunen De heer Van der Werf deed nu het voorstel nu de heer Koiyn eenmaal een hoogeren grens had aanvaard dan de aanvankeiyk bepaalde die grens uit te strekken tot ƒ 3000 De motieven die gelden voor de salarissen tot ƒ 1600 gelden evenzeer tot die van ƒ 3000 daar de uitgaven toch ook in verhouding toenemen De heer Jongenburger diende een motie in tot uitstel van behandeling dezer voorstellen teneinde daarvan eerst een kostenberekening te verkrygen De heer Knuttel steunde deze motie die daarna met 6 8 st werd aangenomen Stenografisch Raadsveralag Aan de orde kwam thans als laatste punt het voorstel betreffende een nieuwe regeling inzake de vervaardiging van het stenographjsch Raadsverslag De heer Koiyn verklaarde uit het voorstel te hebben gelezen dat de gemeente zou zorgen voor den stenograaf en dat de uitvoering van het stenogram zou worden opgedragen aan de firma A Brinkman Zoon Spr vroeg of het stenogram dan eigendom wordt van de gemeente en of geen onbiliykheid wordt begaan tegenover hen die het drukwerk aan de gemeente leveren De heer K n u t te 1 deelde mede dat het stenogram thans eigendom is van de gemeente en opgedragen is aan de firma Brinkman Het zou zeer onbillyk zyn tegenover de tegenwoordige drukkers hen dit verslag te ontnemen en het over te brengen naar een andere drukkery De druUtery heeft zich daarop ingericht daarvoor kosten moeten maken om het te kunnen leveren in den vorm waarin het wordt vereischt De heeren Vingerling en Van Ga1 e n zyn tegen dit voorstel Zy zouden wenschen aanstelling van de stenograaf van gemeentewege en publieke aanbesteding van het drukken van het verslag dat achten zy het billykste Het stenogram moet komen op het stadhuis en vandaar uit worden uitgegeven De heer Knuttel gelooft niet dat er eenig bezwaar bortaat om den stenograaf van gemeontewega opdracht te geven maar het verandert niets aan de regeling daar het stenogram nu toch ook komt op het ptodhuis en vandaar wordt uitgegeven aan de drukken Het is reeds eigendom van de gemeente Door aanbesteding wordt het niet goedkooper daar de Bond van Bo kdrukkeryen niet toestaat beneden den geldenden minimumprijs in te schrijven De heer Vingerling zou de aanstelling van een stenograaf van gemeentewege venangen om het verslag een officieel cachet te goven De heer Knuttel meent dat het verslag in naam wel officieel kon ziJn doch dat niet B en W verantwoordeiyk kunnen worden gesteld voor den inhoud Dat is het werk van den stenograaf die daarvoor zelf verantwoordeiyk is lAND BN TUINBOUW De heer Donker meent dat er niettegenstaande den sterken Bond van BoeV drukkerijen toch nog een gelegoiheid bestaat om het verslag goedkooper te laten maken door een inrichting die werkend met groot kapitaal zyn opdrachtgevers naar proportie uitkeert van de gemaakte winst De heer Knuttel dezen spreker beantwoordend meent dat de door dhr Donker bedoelde inrichting dit werk niet zou kunnen maken omdat de Bond van Boekdrukkeryen de macht heeft en ze gebruikt om deze praktyken van die z g coöperatieve drukkerij onmogeiyk te maken In geen geval en onder welken vorm ook kan het verslag goedkooper worden gedrukt dan dit volgens het tarief van den Bond v Bo drukkeryen moet geschieden De heer Van der Werf verklaanie op een dergelijke wyze toch een concurrentiebedryf niet te willen steunen De heeren Donker Van Galen en Vinger ling achten het toch wel biliyk dat nu een andere drukkery dan die het thans heeft daarvoor opdracht krijgt De heer Knut tel betoogde ten slotte dat het standpunt der heeren D o n ke r Van Galen en Vingerling zou meebrengen dat na 2 jaren het verslag dan weer naar een andere drukkery zou worden verplaatst hetgeoi met een betrekkeiyk groot werï als dit is niet aangaat pat zou de grootste onbiUykheid zyn Zonder stemming werd twi slotte het voorstel in zyn geheel aan ge nomen De politieke cpisis in Duitsohlend Dultsoh tegenoffensief in Gelicië Hernieuwde actie In het Westen De woelingen in Rusland ONS OVEBZIOHT tliang giekomea een tegcnoffenBlef dor Duitöohere in het Üosteoi Op 1 Jult zoo luidt bet l uiwcbe ie gerbe idebt had dm RuiSHtsclie regoerui in Uost jajlicie © en deej van het Kussischo leger tot een offienaiei dioen overgaan dat na iiiag Te sucoetjBon apoedlig werd gestuit iJe Russisclie sokïaten werden wedier voor nietö aan die 1 ntenie opgeofferd In antwoord op den Ras hon aanval beigonnen de Duitfwh l o t injk8Che troepen gisteren een tegonaainvat onder porsoonli e leidang vani don pniiselijken oppeirl ov l i©bber trokken de verljonden legers na een suooesYolle voorbertüidung door inojo agMUkeri tegni d Mn wu m Jio Htellingeai tueaohen de f teetb on da Zlo a Lipa op en rukten voorwaarts over drie kraohligi vordedigidie z6neB De Rusaen leden zwaro bloedige verliezen en trokken in waaiiorde terog Tot den namiddeigi waren iOOO gevangenen geteld Üij Jaikobsiburgi Dunaburg en 8inorgon zoowol a la lange de fcjtochod en van de Zlota Lipa tot ten Z van de Dniestr nam do vuuractie uu en dan la kracht toe Itoor dio DuilfSolirOoStenrijkflche troepen uitg oe do aanvallen en kraclitigie verkenniu n voerdten lot gewone gedoeiteiyko suooeissen Bij NoTWitea cti aan die Ixsnnitea zi n nieuwe kiwjhtigo RusedKche aanvallen ondor zwaro verlieeen voor do aanvallera afgealagen Dit i due de doorbraak waarvan de Rijkskaneeüior Dtondterdag gewaagde iir zou oonigi vorbaad te leggen zijn tuseclieu deze acbie m de rede van den Kanselier een bedooien om het Duitsohevolk de kracht te towaen waarover hol beschikt en dien vijand te ianponeeren dat het geen zwakte is da oen vredosrosolutie wordt aengienomien Ook aan het Westfront tredlen de Duitaober aofierf op Bli ene een Ha vaetolegrani duurde in de stroek van HurteoitwoCrtuonne de artÜlerioatrijd met bovigbeid voort Do DullBehera hernieuwden hun aanvallen lot ver in don nacht Tegen haU negen poogden de Diiitsohers na een hfüVlge arÜWerie voorbereldiing opmouw een ftlgemcienem aanvaFl te dtoon niet aanzienlijke strijdkrachten op de plateaux van Craoonie en VauOioro Lr Jtwpon zich een strijd van man tegen man over t heete front dat die Franödie troepen met buitcngowoao dapporhend erde ldgdoii Zii weor ondea de hevigste aanvatlon eii handhaafden overal voütomea hu posiliee Nietbegicnslaandie dJ t itK v ringen die die vyand zioh getroostte kou hij er niet In s lagen vasten voet te krijgen op het plateau van Cajifomiië noch op het plateau van die Caaeiuate noch op de tVanaöhe stellingen meer Westwaarts Het terrein voor do Franacbe steflliingen wae bedekt met lijken van Diiiit Aers botgeesi van dte lievigheid an den strijd en van de bloed ige verMeizen van dio aanivallers getuigde TuB9ohen het plateau van Caiiforaië en dat van dé Cawfloateg i langt gevoofaten De Fran bhen houden den top van het plateau bezet de DuitBchier liandhavera rioh nog over ees breedte van ongi weer 600 unelers De Franaehen maakten esn 20 taI gevangenen die bot do gardet troe pen l K oren Een Duitaöhe overronvpe Ung bij Navarin en den w St Hilairo St Bwiplot In Champagne mMukte door het Franac w vuur Op den llnker Maaaoe or hevig geadiutviiur bij heuvei 304 KWtaaemvtHQtm mtucTsnHOtWi yrmME nii VAAB keade or HINDb B ItUKNfiN YBSOOSiZAXSiH SlBGiEMhai Thll m Wi rrH0UDJLR8 vmTgouüa Oelet op de artt 6 7 der Hinderwet Doe te weten Dat ZIJ vergunning hebl eni verl eaiid aan J C Duchateati te Gouda ea zijne reolit ókrijgiMidlEn tot het oprichten van eene Koekbakkerij In hot perceel pUuatóeJijk gemeriU Zwartoweg No 7 kadaetraail bekeoct gieweeate Gouda eectie K No 1934 Goudb den 20 JuU 1917 gttHWiiiHg m WtMmukn C W VAN D VELDE 1 B Da Secretarfa M VAN DER VEUR BUsaEUEËsanER wethouders TM OOUDA breogw tor bernii van de Ingezetenen dat d Rekening van de InkomMteini en Uitgaven der Jemeente over het d eoatjaer 1916 gedurende veertien dag n de Zoo en Feestdegen uilg 20nderdij op de Secretarie tor leaing van een ieder ia nedei tegd van dee matgeos tien tot naaimdUftg ééa ures torwijl bovendien cgen betaling van koeten a dirUt r Rekening kan worden verkregen Gouda dto 20 JuU 1917 Burgienveeeler en Wethouders voornoonid C W VAN Di VELDE 1 B De aeone t8ri 9 M VAN D R V UR Uitbreidingsplan De BURG MEESrr K van GOUDA Gelet op artikea 28 der Wtmingwet Brengt ter ailgraneene kennis dat op de SetJPCtarie dor Gemeente Kamer No 2 bovenverdieping voor een ieder ter inzage is gelegd het dOor Buigiemeceitcr en Wethouders dier gemeente bij hun voor frifcobt van 17 JuU 1917 no 72 554 aan kol Raad aangeibodeu ooiweirp plan van lierzicotdiKgi voor zooveel betreft Ivet Noordeli Htadagedeielte vaiL hel plan van uitbreddUngi voor de getaeievia Gouda waarbij de grond wordt aangewezen die in de toekomBt voor den aanleig van straten gratchten en pleinen iel Ijestfeimdi Gouda dom 21 JuU 19 17 De Burgeroeeater voomoeand C W VIAN DE VELD F l B MaximumpriJB Regeeringeeieren De BURGEMEESTER van GOUDA Brengt tor atgemeene kenni dat nïot ingang van 21 Juli 1917 voor volvopsolie geeohoiiwdel HegleeringlB kipeleren bij verkoop aan het publi een niaiximuinprijs zal gelden van S t oent per 8tuk Gouda dm 21 Jiili 1917 De Burgemoeeter voornoemd C W VIAN DE VELD 1 B STAPSNIiSUWS aOUDA 21 JuU 1917 Valsche Zilverbon k Aan het politiebareaa weid lieden een valsche zilverbon gedeponeerd Examen Solozang Ned To ikunstenaara Vereenlging Heden slaagde te s Gravenhage voor het examen Solozang van de Ned Toonkunstenaars Vereeniging Mej Mien Brinkman alhier Mej Brinkman genoot haar muzikale opleiding van den heer J H B Spaanderman alhier en was verder leerlinge van Mevr Alida TartaudKlein te Rotterdam voor Declamatie in de Ned taal Fransch en Duitsch en van Mevr Fla Leopold Ceconi voor Declamatie in Italiaansch Examm R H B 3 Men seint ona Bjj de gehouden eindexamens van de R H B S slaagden heden de leerlingen van de R H B S alhier H de Tourton Bruijns H Schmidt Crans P Sehoevera en H Schrok Aan dio s ravenboegiHicdie Yekscliool voor Mei jee zijn diploma s voor huiahoudbter uitgereikt aam do daineöi N A I ij sen ai M A C Teepe Ixjiden te iouda Spoedig hersteld Onze lezers weten hoe de heer Louis Bisschop Woensdagavond van zyn spiegelruit afkwam Welnu het ongemajc heeft niet lang geduurd De Alg Ned Glaaverzekering Maatsehappü hoofdagent firma C C Krom plaatste heden reeds een nieuwe ruit MtHtaire Attaché Naar het HaodotaWad verneeant la l oaterad voor den poet van tijdtvlijk miJptair a taiahé te Bern ter ve rvanging van Kolottei Benteyn e g lijk gwneld eeriRng Muvr Nederland terugkeert de MaIfiw F J Backer van het Regiment irey nadler Bend vaa Oud Onderofflderen De algemeene Jaarvergadering van den Koninklijken Nederl Bond van Oud Onderofficieren zal dit jaar in Gouda gehouden worden en wel op Zaterdag 11 Auguatus a s dea v m 11 uur in de zaal Concordia aan de Westhaven 2e Orgetbcspeling Het prognunraa voor de tweede Orgelbespeling op Dinsdagavond 24 JuU in de Groote Kerk luid Praeludium et fuga G dur Ed Petere Band XI No 2 J S Bach Immanuel Eduard NSealer Largo uit de G moll Sonate Henry Ecclea Invocation en Prière Alex Quihnant JesnsUed Eugen Hilbach Adagia Gdur Woldemar Bargiel Horgenxang H Stokhuyzen Andante op 94 GeUfried Uiiim Futonl Soniite G iat Pastorale Intermesxo Fuge Joief Rhelnberger De nos 2 6 7 x n voor Heizo eopraan en nos 3 6 8 voor Violoncel belden met Orgelbegeleiding de BOS 1 4 en 9 z n voor orgel Mliat PREDIKBEURTEN ZONDAG 22 JULI GOUDA RfiUONSTRANTSCHE KERK lOH u T m Db H V ASSENDELFT ST JANSKERK 7H o v m D BERKELBACH T d SPRENKEL 10 T in Ds BUL 2 u n m Ds J W BERKELBACH T d SPRENKEL KERK PEPERSTRAAT 2 u n ni Ds DEUR 6 u n m Kinderpreek Da BIJL LUTHERSCHE KERK 10 u T m D TH SCHARTEN BOSKOOP REMONSTRANTSCHE KERK 10 u v ra Ds A JAGER NED HERV KERK 9H u v m Ds B NÏEUWBURG GEBOUW SALVAXORI 10 u v m en 6 u n m Ds OZINGA uit Pemis WADDINXVEEN REMONSTRANTSCHE KERK 10 u v m Ds LINDEMAN NBD HERV KERK 6 u n m Dü P v d KOOY uit Reeuwyk MOORDRECHT NED HERV KERK 10 u v m Da A Th L v d VEN GOUDfiRAK NED HFJIV KERK 10 u V m De Heer MULLER Godsd onderwljzer te Bodegraven HAASTRECHT NED HERV KERK 10 u Y m Da E v d BROEK STOLWUK NED HERV KERK 10 u v m D F A FRANCE EVANGKLISATIEGBBOUW Gouwwht 10 u vjn en 7H u n m de heer B N B BOUTHOORN Cand te Dordrecht WOENSDAG 15 JULL ST JANSKERK 12 u v m Ds J E BIJL Huwelyksinzegening Uit den Gondschen Raad G a 8 n o o d De Raad heeft gisteren uren beraadslaagd om te trachten voor onze gemeente een oplossing te vinden van het moeilijke Vlaagstuk der gasvoorziening maar gevonden is deze niet Er is slechts bereikt een negatief resultaat d w x de Baad heeft niet aanvaard het stelsel zooala dat door B en W in overleg met de Directie der GemeenteUchtfahrieken en de Commissie van Bestand is voorgesteld maar heeft zich uitgesproken met 9 tegen 7 stemmen voor een toewyzing berekend naar een percentage van het gebruik in 1916 Het voorstel van B en W beoogde zooala bekend is een verbruik van S2 MS kookgas en 2 MS lichtgas voor ieder tegen één tarief van 10 cent waarbij de gelegenheid openstond z het dan in zeer beperkte mate tot een gebruik van ten hoogste 62 H3 bij overschryding waarvan afsnijding moest volgen Voor hen die koken op vaste brandstof waren die hoeveelheden bepaald op 6 resp 12 MS B en W hebben het wenschel k geacht dat deze voorstellen die ontstaan z n door den emstigen toestand van de gasvoorziening en door aandrang van de Rykskolendistributie door den Directeur der Gasfabriek zouden worden verdedigd en zoo i a geschied In het verslag in dit blad kan men lezen welke klemmende argumenten de heer Granpré Molière heeft aangevoerd om het voorstel van B en W in casu het voorstel van de Directie zoo te doen aannemen Maar de Raad heeft het niet gewild Wy begrepen het niet hoe dit mogelijk is geweest Het komt ons voor dat de toewijziQg volgens het ontwerp in de gegeven omstandigheden de juiste was ten aanzien van de hoeveelheden In de in de verordening genoemde prijzen zou wel eenige verandering wenschel jk zyn Maardat is niet de kern der zaak Het gaat om beperkt verbruik en wel tot een zoodanig quantum als de Kolendistributie het veroorlooft Deze zegt voor ieder moet beschikbaar zyn 30 M3 kookgas en 2 MS lichtgas en de gasfabriek krijgt zooveel maal het aantal aansluitingen maal 82 M3 Nu toont de praktyk van het gasverbruik aan volgene de Directie der Lichtfabrieken dat er een groot aantal z jn dfe verbruiken van 16 26 M3 in normalen tijd Nu nu deze gebruikers geen ander stookmateriaal hebben stü gt dat verbruik maar toch zullen er nog velen blüven onder de toegestane 32 M3 voor een zomermaand Hetgeen daarvan overblijft is in totaal genomen geen groote hoeveelheid die op het totaal beschikbare quantum van invloed kan zijn en daarom zegt de Directie en dat komt ons volkomen juist voor dat overschot kan nu de meest ateunbehoevenden het niet noodig hebben nu goed dienen voor die bijzondere gevallen waarin beperking tot een bepaling van 32 M3 zeer veel ongerief veroorzaakt of waar het noodzakelyk is dat dit quantum wordt overschreden In die büzondere gevallen nu wil de Directie daar extra en nog eens extra voor laten betalen Vè t is toch juist Daarmede todi wordt niemand benadeeld De voorstanders van het percentagestelsel zeggen neen dat is onbillijk Er wordt nu met geld gekocht wat niet gegoede burgers niet koopen kunnen Daarom moet het overschot percentsgewüze worden verdeeld over de gebruikers In de eerste plaats moet daartegen worden aangevoerd dat om het percentage te kunnen bepalen men toch juist moet weten hoe groot het overschot is Dat ia niet hekend En dan ten tweede wat moet er gebeuren met het percentsgewijze to ewezen gas van die verbruikers die minder dan 32 M3 gebruiken Dat zou dan niemand ten goede komen en de gasfabriek dtu ileehts Khade bwokkraeo Dat op deie w se meerdere zekerheid van beiuini ging zou worden verkregen kan toch niet met ernst worden betveerd Het is heet Jammer dat de Raad het gisteren over deiw naar het ons voorkomt zoo eenvoudige quaestie niet eens is kunnen worden Dat er aan deze regeling fouten en onbilijkheden kleven in de praktijk zal door niemand worden ontkend Maar de zaak waar het hier om gaat is deze De R kakolendistributie eischt beperking van het gasverbruik op den maatstaf van 32 M3 E er aangeslotene Daaraan beeft de gasfaridc zonder meer te voldoen De Rijkskolendiatributie heeft in deze te bevelen Volgt de Gasfabriek nu dien mBatstaf dan is ze overal af en heeft zij de meeste kans er te komen Doet z dat niet en gaat zij een oplossing zoeken langs anderen weg die administratief heel wat bezwaren met zich moet brengen dan wordt de risico van stagnatie in het bedrijf er zeker niet minder op omdat de uitkomsten van het geoorloofde verbruik niet zoo eenvoudig kunnen worden overzien Bovendien en dat is zeker ook een motief om deze zaak niet zoo vreeaelijk gewichtig te maken de verordening geldt voor de maanden JuU Augustus en September en dan is het uit want dan zegt de oppermachtige Kolendistributie zoomoet het gebeuren Daarom ia het zoo jammer dat een motieVan Galen gisteren is aangenomen De andere punten der agenda werden behandeld in een voortgezette vergadering die te kwart over tien eindigde Hiervoor zie men het verslag SPOBT Voetbal Goudsche Voethal Bond Morgenochtend 10 uur wordt in Café 4ïet Schaakbord de algemeene Jaarvergadering gehouden van den Goudschen Voetbal Bond Behalve de gewone ajjendapunten ala notulen seizoenen jaarverslag verslag kascommisBie medaille uitreiking en bestuuraverkiezingen komen verder als attractiepunten op de agenda voor een interpellatie van den heer de Mol over de houding van de vereeniging Olympia tegenover de Ter reinnoodCwn missie en een Interpellatie van de Vereen Olympia contra het G V B bestuur betreffende o a enkele bestuursbesluiten Bovendien worden de in da vorige vergadering uitgestelde reglementswUzigingen van den heer Vermeulen den hoofdconsul wederom behandeld LAATSTE BERIOHTËN Zondags en nachtarbeid bakkers Men seint ons uit Den Haag Naar mj vernemen Is zeer spoedig te verwachten de indiening bÜ de Tweede Kamer van een wetsontwerp ter beperking van Zondagsarbeid en nachtarbeid in broodbakkerijen en van de arbeidsduur van bakkersgezellen Regeeringscommlaale paMr Amerika Men seint ona uit den Haagv Door den Minister van Laöc uw zal een Commissie worden aangewezen die zich naar Amerika zal begeven ten einde daar bii de autoriteiten de Nederlandsehe belengen te behartigen ten opffchte van het verkeer met Amerika en de expeditie vandaar naar Nederland Poging tot moord en zelfmoord Men meldt ons uit Rotterdam Toen mej A Z zioh bedeomorgen naar baar werkhais begaf werd zy op de Hoogstraat opgewacht door haar man met wien zg in onmin leefde Na een woordenwisseling baalde de man een revolver te voorBcb jn en schoot de vrouw in den mg Daarna richtte hij het wapen op zich zelf schoot zich voor bet hoofd en viel dood neer De vrouw werd naar het ziekenhuis vervoerd waar baar wond bleek niet gevaariyk te zijn Distributie van Rundvleesch Het Persbureau Vas Diaz verneemt dat een distributieregeling van rundvleesch tegemoet kan worden gezien Hierb z de vrge handel voor den slager bl jven bestaan Boodat de slager op de markt vrg beesten kan inkoopen De regeling sal in werking treden zoodra de minister zgn goed keuring hieraan heeft gehecht Vermoedelijk kan zy binnen niet al te langen tyd worden tegemoet gezien De redactie van het persbureau toekent hierby aan dat in Amsterdamsche slagerskringen nog niets omtrent bedoelde regeling is bekend Nekkramp Te Amersfoort beeft zich een geval van nekkramp voorgedaan De aanval hij Bergen in den DaUschen RUkadag besproken In de RijkHdagaHting van gisteren i eoft vraag gea teFld door den nat IMi von StroB nann over de neu raUteitsw sohendina dci Hollaindrich territoriale wait or n door England op 15 dfcsteT Dit gel deo directiwir van Iw raiinisteaie van Buit nland Botie Zaken ftanteiding niedo te deepen dat de Ihiiteohe rogieoring omnldiielli t door den DuitoolKti oonöul lm HWterdero e n oiiiiler aoek Uot hkatellem waarvan het resultaat eüliter oog nie hvkvn i i der hepil de DiiiWciie rregeering in ï ea Haag lalea verklaren dat Holland van l ig land volledige voldoening en en bin dendw verklaring moet vCTlangien opdat een zuUce n et het voIk u ocht in alnjd zijnde schending der nwitraUteCt niet meer voorkom Ata vMdowüng verwachten wij gaat Kriego voort oiunidtteltijka teriiggavH der in dw N ier aoderfio territoriaJe watiBTc buitgemaakte chepen beneven dter UuRng volledige eohado iir kibsreclrt m de oudo overfu idki taai ba vrijürn IIi rntlHi iilui ki wni lilvoorwt iiioi lii den iMvfHt kouten Wij e Wwheo bovrijdiof voor tïi p r i van tlo fwwnur on liivrijbeidateJIlug van polllieke imHda big T W IJ aan ik ooi logHr r d1eten toe In i gM Mt dw raodo goodtng voor do gi zonkeu jwlicpni eu vooi lbo geiuoitde DiiKttulie zeo ii d u ol tan du MinlieH der gcdoode um IWcIk u Telegrafinicli Weerbericht Hoogate bsrometersUnd 766 2 t Vijulngen I aaffste barointerstand 7 3 8 te Stockholm Verwachtinr tot den TOlffmd n avond Moeit matige noordolUke tot weitelljke wind half tot zwaar bewolkt weinig of geen regen ieta warmer Nog voordal du DuHtJohu gnv aut dt zt slappen liiad omïeniuium Im p I tht iNoih rlaudsohu regeermg haar diep leedwOB n over het voorKWalleao beluigd en verklaard dat ZIJ volUvUgc voldoening van de ufseitKhc regoLTmg zal verlauguti l u Nidcrloiidkiolie inariuo zaj alliM dtM n uiii t 0 herhablng van di rge iJko voorvdJI a te voorkonien De Nuderlatulwolui ics ring itt vSHt besloten d c door oiw vlvwaohte vokïoenilig im alle ei ii rgie door to etUftt vu hoeft uiet nadruk wi tfiuk op Ilt obcod n van l et voW mjN W n echeirpe nota aan da Britscbo r gv T M gezonden BUROEBUJKB STAND ioi HA liKlIOHIN 17 Juli lijdHTl z V J I Um Ml M Vil 19 JuU wnhctolna Jacoha d v W Baliker m O M van Ix iwt ri M Juli MzlnaJoliaiina 1 J van tk Ijlni i on 1 Mo iilfnw iier l l imiOliWn J llodfrW toMnpfwl tn H t au J J van tor Meer 10 i lïravt iiliaK J 11 lil Waard J i 1 001 on M iroogv toorn P J frn OVI RI i Dl K 1 JuM IrNjo va VViingaaritnv 7 1 li Juli Calharlna Wdland wM V A Zand Voorl M 1 21 Juli Anna I PKvé w l v j WujutiT fa j rf i vv i rKi IKIfUllt K AdrJa ia K1I ii1k 4Ii I t li Natey Ml n e Kool OMKHTHOÜWD fle T Vmmoat m Oeerlje Kool l4laK i h Comrtl i t3to4 p im JanJiMjo tU ni HöPvanRer lETIWnjWU Onrl rd Jobt TUI imm Uv iravrtilia ïe en Weiiitj Hui nian Ik t HaagHtlie orreHponJentit4 iire u u I A dat Had de NederlaitdHclM nv Tiug bti ken 4 liuar coiiammlquó van Dondndogaivonil gi taau hw i gfh e t lut i vn bt v egiing ia gtMoltled zondt r tKHil u draug Mi and re zi k Onxtü regoerlng tooh vftvt zelve wal haar la zulkó gevAllea tt doen utaei j til den l u Uaol4en H IJk n dag Aan de vwklarlifcgen door do partijlcidtTÉ ia deu l ulti li i Rijksdag vam I ondvrdag 04 sfn wij nog do Vulgeiwlo toe Advertentiën QEVRAAQD een nette KELLNER mei de drukke kcrniiidegen AdrM Caf DB ZON MARKT 31 aOUOA 1837 10 8oh 4d Niiaiin wc dw verklaarde vt rvotgens Wij warou poiiUoko t on iidcTH van dvn Kaïirtc UfT qvaar do vijand Fwltap vi a zakolijk en ondenwhciiUo zioh van andere vijamlticli p die peri ooulijk aa De lasterlijk ttowenng dat titi gevolge von da oonimiiiaiitMmderhandolliigen in den Hijkwliag v m paniek liwit gi hfersoht ia e m Unigen ir werddaarnielB aiidera van tHtocitenin ojigiiiwrkt dbii wat mijn vrUmdeii IiIlt rlikwijd hol ben gefzegd Wij btvMrijdieii lU a ihiikbooloorlog omdat wij liet nad l voor grooter houden dan hot oonK el Wij kunnen den oorlog tlloor iidUtaipe imdtM ni oveiimiin twi t lnd hreiigen al de leg4iu taii derw nioar Irolw k n drletjaTlg oorlog li vti ei n git weUi ige ovenuadrt HLoaii wij ongübrokem tot v t In Ik I gttOlcd van di vijaiMfcn In onzo venhxllglng zijn wij ono e wilInl llJk 1 aalnJlanglgt iij o tie 1 4 reedö lang giineeiigocd van liet volk logn n andiirc volken lioon n dat wij met naar vrcn aiidl goed vci iangen ni dat wij A ereid zijn tot oen recht vaar dig Ak OT int rnai lionai reclili vvaftrborgen v r A inTdfn vrede WHIen de vijanden dat iiift dan trijd i wij V4 Tdor VVannoe r zulk oen motie in heit I nge olio ijag Thnl ingiodiend door den I iigiaLt olien Kaïi ftiliiT tn onajoo werd tieentwoord zoudim morgen de v edtlv ondl Tll nd1 ltngl n kuniK n hnginnwi IVi woordlun van dim Kanwelita over de dtinoerelile bevredigen jpij nle Do Köiiaeller iiwwit on van hiH dï lo kliW Jiii B W VAN DE PAVOORDT Elictriscba Miubilmakirii Bihangerij Stsifieriiirij Beddsfliuliarij LANGE TIENDEWEG 10 18 Tal Int 200 Opootst Magasllnan van Tapijten Linelaunis Gnrdijnstoffen Vitragas Matraasao Dakait aiz Speciaal vestigen wij Uwe aandacht op onse 1866 eOCOS m AXMINSTBR AltTIKKUm 00 COMPLEETE MEUBILEERINOEN Salon Huis Slaapkamer en Kantoormeuboien MT Lift naar de Boveaina aziinen Zie EtaUfet De NeÉl Glasverzekerino Maat appij herstelt SPOEDIG de schaden trots de in vele opzichten moeilijice tijdsomstandigheden Vraag premie MJ 1866 M C C KROM eUlSHJUIDELAAIl Telefoon 113 II KOLEI Ter yerrantfintf van kolen of anthraciet leveren wij EIKENHOUT op 20 O M tfeuagd en ekloofd PRIJS OP AANVRAAG Dom nu r ia uw b st lllna n JOH DE88ING A Co Kaïttoori Oesl llawan 21 an sss = SPECIALE RECLAMB Laat Uw RIJWIEL EIHAILLEEREN voor f3 Het wordl bl la eadlB van deie advetlealie leheel GRATIS GEBIESD bij y A A SEEQERT Jr 1449 20 VwMfakrlkaM KaalUeer ea Vae lkkellni lla Vrcdenoordplein I ROTTERDAM Advmr mmr In dH Blad