Goudsche Courant, zaterdag 21 juli 1917

TWAALF ÜÜR SLUITEN in lossing mn lading prima tegon oen billijken prgs 1886 15 lippiaair GOPi BIJ Ë iiummii W iVI ELSHOUT RAAM S3 OOUDA Telef 347 Deze aardappelen kunnen op een koele plaats eenifie weken bewaard blijven Onderlinge Lompen en IMetalenhandel stoofsteeg 3 4 Tel Int 503 Het beste adres 1872 voor h t T rkoopen rao 20 alle soorten Lompen Metaten Couranten Gummi oud IJzer enz MT Ooi te ontbieden Roburine kindermeel Nestle farine lactée Kuf eke kindermeel Molenaar s kindermeel Arrowroot BIJ 1863 16 Fa Weijer Hoefliamer GOUWE 135 TEL 37 S C van Oudheusden Co Voorradig een groote orlcerlng nieuwe ea l pMlde Inrirumenlen Al occion voorr dlg een 1821 10 Lipp VIsugal f 675 soo goed ai nieuw IbMh Planhia 550 L ngd gar Speci iileil Stemman Repareeren Verhuren WagaMtrut IIR T l ns DEN Haaa Koopt Uw Hoeden Petten li Baretten hij CAREL KROPMAN LEIWEB 2 aOUOA ilMiwa modallMi 12 UI Iw ÉM tij 1 MmaD Zoon DE DOCHTER VAN DEN TAMBOER M A JOOR MOOISTB OJ KmiTTK van lOFPBNBACH KOMT MKT DE KmtMIS m OMH NWUWKN SCHOUWBUItOL Db meest pakkende en mooist gemon teerde REVUE D SAM80M Markt 26 Veop llPMOt amyrmmutt 1B57 20 aankomenile Verkoopsters on Leerlingen Grooto Halfjaarlijksche Oproiming HIT Onze gewoonte getrouw om 2 maal in t jaar al onze artikelen voor veel verminderdenpriji te verkoopen en wat door étalqeren ofanderazini beschadigd ia voor apotprija op te ruimen bieden wij ook nu weder REUZENKÖOPJES aan zoowel in t TAPUT als in t BED ALLE VOORRADIGK Kapok Bedden en Matrassen worden alhoewel de kapok zeer duur Is tegen ZEER VERLAAGDEN PRIJS OPGERUIMD Een enorme partij Wollen Dekens Iets vuil geworden VOOR SPOTPRyZEN SATINET DEKENS groote maat en praclit kwaliteit vanaf f 4 95 Gestikte Dekens vanaf f 4 25 Voetkussens vanaf 18 ets ENORME VOORRAAD T pis Beige en Koehaar Karpetten t tecflB warkeUjk Itg priixcn In TAPISTRY STUKGOED een zeer groote sorteering vanaf f 1 45 per el COUPONS VLOERZEILEN voor da faelft van den koitendien pri i Alle COCOS AIITIKEIEH bij de opruiinino inbegrepeii VITRAGES tegen spotprijzen 11 Houten en IJzeren Lediicanten enz enz BV ZIE ETALAGES ZIE ETALAGES IN CHR KEET Markt 4 c 0 lU IV E T c ig ai et te id 1 HE B E8TI r OVi met ral io BOUPO VEI 1C ns vo IKRIJ ca or ku IGBA nl astgra AR 1710 rure 100 1 ARBAROSSA KOMT = t da kaïHiila n 4 Nlauwan Sehouwburi A P MARTENS Co KLEIWEG 17 I9p GOUDA Groote Opruiming DAMES MANTELS én BLOUSES voop spotprijzen Extra koopjes Nachtjaponnen Dameshemden en Pantalons Groote partij lappen in keper katoen graslinnen en flanel bljzondap voopdeallfl Extra aanbieding KATOENEN KINDERJURKEN alle maten alle soorten ver onder fabrieksprijs Men profiteers nu nog van deze bijzonder voordeelige gelegenheid daar de prijzen steeds stijgende zullen blijven I860 150 Rpielitiagazjjneo vao J L IIOLlEMill Lang Tlendeiweg S en ie Ia voorraad caae groote ortesrloi 1854 40 Burgers E N R Rijwielen b n T na andere prima merkm ALLE RIJWIELEN worden m t rale kl u banden gemoate rd Groota aoptaaring ondardaalanantaabahaoren EMAILLBBRBN n VERNIXEELEN poadlg en bUlIjk Bondsrlj ylslhspstei pl ts n Tsl 3SO Pas op UW gezondheid Hoeit jij Kucht gij Zijt gij verkouden Wacht niet lot dat een bronchitii influenza of asthma U aanpakt Weet gij wel dat aelfa het chijnbaar onbeduïdendite kuchje bij verwaarloozing gevaariiike gevolgen kan hebben Verlieit geen koatbaren tijd doch gebruikt tijdig het juitte genecimiddel Koop nog haden de veelgeroemde ABDIJSIROOP welke dadelijk uw hoeit en erkoudbeid krachtig beitrijdt en de ontsteking veroorxakende slijm krachtig kan doen loskomen De Abdijiiroop veraachl uivert geneest en wordt alom geprewn bij 1815 49 hoMt hanohhaid ktwlpijn oatarrh liroiiohltis wwaarlooada verkoudhald aliim an kinkhoest lulluenxa an asthma per pl t onz Hacon van pi m 230 gr f 1 25 van pi m 550 gr 2 25 1000 gr 1 3 75 Alom verkrijgbaar Ei cht rooden band handleekening h I AKKER Rotterdam 1845 70 Fa W J V 2ANEN 20 C Haven Atelier voor 98 ZATERDAG 21 JULI 1917 Tweede Blad U ons f arhmant EEBSTK KAMEB Farraalbme De Eerste Kamer heeft een besÜBBing genomen die bijkans onwelriekend is ran het forniaÜBme De vraaff die door den heer de Vos van Steenwyk werd gesteld was deze is de Eerste Kamer gerechtlerd wetsontwerpen te behandelen die afkomstig zijn van de vorige ontbonden Tweede Kamer De Grondwet eischt voor een wet gemeen overleg der Staten Generaal Bestaat dat als de Kamera ontbonden ïtjn Ge i enkele bepaling in de Grondwet verbiedt de Eerste Kamer deze ontwerpen die haar op normale wUae hebben bereikt te behandelen geen practisch belang is er mee gemoeid geen nut is er te behalen geen onheil valt er mee te stichten geen onrechtvaardigheid kan worden begaan en toch wees de Eerste Kamer de behandeling af Op grond waarvan Op verklaringen van wetsuitleggers uit de oude doos bU wien steeds de gedachte heeft voorgezeten dat ontbinding het geval is van een conflict Met veel omhaal van mooie woorden heeft de heer de Vos dit betoogd en hy vond steun bij de heeren Fokker en Binnerts terwUl de heeren van der Feltz en van Nierop die opvatting bestreden Minister Gort van der Linden hield een glashelder betoog waarin hU uiteenzette dat het beginsel van stuiting der beraadslagingen alleen een regeeringsrecht was maar dat de Kamer dat niet mocht hanteeren tegen de regeering Ontbinding tast het lichaam der Staten Generaal niet aan doch alleen de mandaten der leden wat vó6r de ontbinding is beslist is en biyft van kracht en alleen aan de Regeering is de macht gegeven een ontwerp dat a door de Tweede Kamer is aangenomen in te trekken Ondanks dat alles zonder repliek op het duideiyke betoog van den Minister besloot de Kamer met 21 tegen 18 stemmen de ontwerpen niet te behandelen zoodat de Regeering wel verplicht is ze in te trekken en opnieuw in te dienen Het is te hopen dat de Tweede Kamer door ze alle zonder één kik aan te nemen zal toonen het dwaze formalisme beneden zich te achten Het zou veeleer de vraag kunnen zyn of deze daad van de Eerste Kamer wel grondwettig is hetgeen doideiyk wordt wanneer men zich het geval stelt dat de Regeering niet voldeed aan het verlangen en de ontwerpen niet introk Het feit dat de ontwerpen niet van jsetf Mitomatisch alten maar dat een regeeringsdaad nomlg is bewijst reeds dat de opvatting der Eerste Kamer kort weg onzin is Natuurlek geeft dit gevat veel stagnatie in den wetgenpnden arbeid Tegenover den Minister van Binnenlandsche Zaken was het optreden op den rand van onwelwillend De Eerste Kamer is nu voorloopig naar huis TWEEDE KAMER Regeling van Werkzaamheden Export CentriOe Bg den aanvang der eerste vergadering die de Kamer deze week hield herdacht de Voorzitter met eenige hartelijke woorden het overleden lid der Kamer Fr Lieftinck Hü herinnerde aan zyn geestigheid en yn standigheid dwong eerbied en ontzag af al BRIEVEN VAX EEN BURGER SOLDAAT Zoo neerstedag Het is eigenlijk wonderligk onwerkelijk We zaten daar vanmorgen op die geweldig ommuurde binnenplaats van de kazerne plat op den grond de beenen wijd gespreid om ruimte te maken voor wat aardappelen en een waschblik waarin de geschrapte piepers worden gegooid en je richtte het hoofd op en keek dan eens rond niets dan muren en vensters en de klok boven de poort Nog niet eens zeven uur Je begr pt niet hoe t mogeiyk is dat jy daar nu zit Jij die gewoon bent tot acht uur te slapen en om even half negen naar t bureau te stappen en je peinsde welke indruk de man die je zelf bent op je zou nuiken als Je hem kan zien zitten met z n geel omzoomde veldmuis z n groen werkpak waarvan de broekspijpen een manchethoogte zijn opgeslagen z n model trappers en z n door t schrappen extra smerige handen je bent tenslotte maar blö dat je hem niet kunt tegenkomen Want spiegels z n er niet in de kazerne Als n breede looper liggen de aardappelen uitgestort in t vierkant van de binnenplaats en aan weerszijden van die looper staan mannen en schrappen Anderen hebben hun waschblik volgeschept en z n tegen de muren gaan zitten of hebben een ateuntje voor hun rug gezocht tegen een der tonnen die halfvol water staan en waarin men de volle waachbükken ledigt Maar de laatsten hebben tegen dat wanneer de lul rondom hen hun geschilde aardappelen één voor één In den ton mikken het water eruit tjoept en in hun nek spat AI meer dan e n week doen we dienst maar nog altijd zjjn we burger zija we na den dieast s middags om 4 uur vry om ons werkpak uit en de burgerkleeren weer Aan te trekken om de kazerne te verlaten als we tenminste niet zyn aangewezen om eten t halen of gamellen eetketels achoon tmlangs nog zoo duidelijk bleek Die zelfstandigheid dwong eerbied en ontzag os al was mevhet met zijn overtuiging niet eens Zijn aangename persoonlijkheid zal men noode missen Namens de Regeering sloot Minister Cort van der Linden zich by dete woorden aan By de regeling van werkzaamheden vroeg de heer Schaper verlof eenige vragefi te mogen richten tot de Regeering In zake haar houding tegenover het votum der Eerste Kamer 17 dezer gevallen A S Dinsdag komt deze interpellatie aan de orde Na de Export Centrale zal aan de orde komen de motie van den Tempel in zake de levensmiddelenkwestie Zonder discussie en stemming werd besloten dat Ned Indië weer 50 ralUioen gulden mag leenen ♦ Naar aanleiding van een veertigtal natu ralisatieontwerpen opperden de heeren Bichon van IJaselmonde en van Hamel bezwaren tegen de wüze waarop deze natarallsetiea werden voorbereid De Minister van Buitenlandsche Zaken wenscht ndch te verklaren dat zU strüdig zyn met het landsbelang noch dat zjj in het landsbelang zün Jaren geleden zU de ouders van deze personen uit Nederland vertrokken en zij lieten zich niets aan ons land gelegen liggen Nu met den oorlog wenschen zü weer Nederlanders te worden DaaiToor gevoelden die heeren niets Gevreesd w rd dat deze personen gevaarlyk zullen worden omdat zy spionnage zouden kunnen plegen Door de heeren Knobel en Kleerekoper werd daartegenover betoogd dat dergelijke gevaren precies in dezelfde mate bestaan zonder naturalisatie Trouwens de Minister wees er op dat deze menachen alle in het buitenland wonen zoodat dit gevaar denkbeeldig is Veeleer is het van belang dat er in andere landen Nederlanders vertoeven waardoor de Nederlandsche belangen allicht beter worden behartigd Slechts een zevental leden deelde de bezwaren van de bestryders De 40 voorgedragenen werden tot Nederlanders gepromoveerd Dan de Eport Centrale Eigenlijk is dit onderwerp al geheel afgezaagd door de uitvoerige voorbereiding en de discussies op Vergaderingen door de artikelen in de pers an de etteiyke adressen Het doel van deze centrale is centraliseering van den uitvoer en winstbejag ten bate der schatkist Beide doeleinden zyn echter weer ondergeschikt aan het algemeene de voorziening van de Nederlandsche consumenten met alle artikelen die zy noodig hebben De uitvoer wordt hier niet bevorderd om der wille van den uitvoer maar ten gfunste van den invoer van andere artikelen Volgens tien heer van BeresteiJn den eersten woordvoerder ia de aanleiding voor de indiening van dit ontwerp eigeniyk niets van dit alles De ware oorzaak is gelegen in de omstandigheid dat de bankiers vastzitten met hun papieren door deze centralisatie van den ruilhandel zal daarin verbetering worden gebracht Het syteem dat de regeering wenscht te volgen achtte hy niet gelukkig zyn systeem is een regeeringsbureau omdat de Regeering nu eenmaal het onbeperkte vertrouwen heeft en over meer gegevens beschikt Het denkbeeld zal niet leiden tot céntralisatie maar zat veeleer de zaken laten zooals ze zijn Door den heer Beresteün ia een amendement ingediend dat volgena zyn zeggen althans beter de grondgedachte van het ministerieel voorstel uitwerkt dan in dit voorstel zelf geschiedt Hoe het de anderen vergaat weet ik niet maar ik gevoel me nog in hart en nierenburger Voortdurend lykt het me of dit maar heel kort zal duren of t een eigenaardige gril n bizonder vacantie uitstapje ie Je moet er maar niet aan denken dat dit maanden en maanden kan duren Reeds den eersten dag heb ik kennis gemaakt met dat eigenaardige Russische stopsysteem dat de dienst dikwyia zoo onbitiyk maakt Iemand een militair wiena rang ik verzwyg vroeg toen aan een ander en aan my of we er prijs op stelden in den Haag te biyven want we zouden zoo goed als zeker worden toegevoegd aan de Grenadiers en in Waalsdorp komen Er was echter een middel om in Den Haag te biyven dat middel was zich te vervoegen by iemand die zich weliswaar niet liet omkoopen maar die sigaren verkocht Indien we van hem cliënt wilden worden zouden we veel gedaan kragen Onze vriendetyke raadsman sprak uit ondervinding We hebljen deze l emiddeting niet ingeroepen en haar ook niet noodig gehad Maar het Bpyt je als de pnaktyk Je al den eersten dag bewyst dat wat de kankeraars altyd beweren over bevoorrechting niet heelemaal onjuist ia Aan de kazerne werden we door een sergeant verwelkomd met een ach jasaes nog meer slachtoffers We moesten maar doorloopen doch waarschijniyk hadden we eenige passen gedaan of een collega van m die zich in z n schildwachthuisje teruggetrokken had als n apin in een hoek van haar web schoot eensklaps op ons argelooze slachtoffers toe en riep met een vervaariyk geluid waar moet dat heen Dit waren wy We keerden terug verzekerden dat we niets kwaads in t zin hadden en met eens uit eigen beweging naar binnen gingen waarop de sergeant zei dat burgers slechts onder militaire geleide de kazerne raochten betreden Hy meldde onze aankomst telefonisch ea even later viel als t ware automatisch een soldaat wiena magvilieid MO iKheiv ontnurt Tonnd n t d Weinig vertrouwen had de heer van Beresteyn in de mogeiykheid dat de Regeering oorlogswinst zal maken met de Export Centrale Immers naar mate de pryien der uit te voeren artikelen stygen stUgen de geimporteerde artikelen ook in prya zoodat cte eventueele oorlogswinst van den Staat betaald wordt door de Nederlandsche consumenten Tegen de koersspeculatie van de certlfioaten van de vennootschap dient de regeering te waken Deze speculatie kan groote afmetingen aannemen wanneer de certificaten in de beursnoteering komen By interruptie deelde Minister Treub echter reeds mede dat ze niet in die noteering zullen komen Ten slotte atelde de heer van Beresteyn tal van vragen ten einde nog meer inlichtingen over den opzet der Centrale te verkrygen De rede van den heer Beresteyn was niet altyd even klaar en op vele punten te populair Dat zal hy wet ondervinden ata de Minister hem beantwoordt De heeren Merchant en Limburg hebben er geen gras over laten groeien 17 Juli heeft de Eerste Kamer hun ontwerpen van de baan geschoven 18 Juli dienden zy ze weer in Mr Merchant dat betreffende de onderwyzerssalarissen Mr Limburg dat betreffende de wyziging der Hooger Onder wyawet Vóór het reces zullen die nog wel even worden afgedaan UIT DE PEB8 Een Nederlandsch orgaan Het Handelsblad vestigt nog eens de aandacht op de vreemdsoortige actie van De Telegraaf T e gele pers van Engeland de pers die in haar chauvinisme en Jingoïsme geen enkel neutraal land ontzien wil en in het byzonder ook de rechten van Nederland met voeten wil treden heeft ook hier in Nederland thans een orgaan constateert het Hbl De Telegraaf is een orgaan van de Northcliffe pers wyi op redactioneel gebied niet alleen een innige samenwerking tusscbtB de Northcl if f e bladen en De Telegraaf biykt te bestaan maar ook elke campagne van de Northcliffe pers in het byzonder elke campagne tegen Nederland op een wijze die van georganiseerd samengaan en gezameniyke voorbereiding getuigt door De Telegraaf gesteund en Voorbereid wordt Er gaat waariyk geen dag voorby of deze handlewyze van het blad dat zooals onze Regeering verklaarde wel in de Nederl taal gedrukt is maar beslist geen Nederlandsche denkbeelden twvat komt aan het licht De Telegraaf ia een orgaan van de Jingo pera een wapen dat in elke campagme tegen onze Regeering gebruikt wordt wy zouden eiken dag voorbeelden kunnen geven Wy zullen uit het aiy rlafttste nummer enkele bewyzen geven Reeda vroeger is er op gewezen dat artikelen van De Telegraaf in de Times besproken en toe gejuicht werden vóór zU nog in De Tele graaf verschenen De Timea bad een intelligent anticipation van wat er in De Telegraaf geschreven zou worden Maar nemen wy b v het avondblad van gisteren Daarin vinden wij een hoofdartikel over de Eemsquaestle Elke Nederiander weet dat waar de Regeering die Eems grensregeling vóór den oorlog ten gunste van Duitschland heeft getolereerd het practisch en feiteiyk ondoeniyk is daarin thans verandering te brengen en de zeer ongewenschte grens die thans van weerazyden gerespecteerd wordt te wyzigen De Telegraaf meent echter thans juist de Regeering daarover te moeten aanvallen Dat de Eems regeling zal zoo niet langer kunnen biyven Er Is TCtheid van zyn kleeding uit de groote poort Hy waa de man die ons bracht naar de groote recreatiezaat die tijdeiyk als opslagplaats wordt gebruikt Hier werden we ingeschreven kregen ieder een van de stroozakken welke op een berg die byna tot de zotdering reikte waren gestapeld daarby een sloop met stroo gevuld en een deken en moesten met de lange ronde stroozak in de eene de koffer hoofd kussen en deken in de andere hand weer verder we laveerden netjes door t nauwe deurtje van de zaal en kwamen op onze chambree waar de kemerwacht algemeen onder den naem Sam bekend zich verloochende en aan t werk ging om het bed en het hoofdkussen te bedansen waardoor deze dingen althans eenigszina bruikbaar werden en daarna In een leege krib belandden Vervolgens kregen we een werkpak veldmuta twee paar schoenen waschblik bord zakmes vork n lepel allemaal voorwerpen die zoowat unifonn zyn Van het weikpak Is het eigenaardige dat het altyd past omdat men n l uitgaat van het principe dat het pak aan den man en de man aan het pak moet wennen Dat zal dan ook wel zoo zyn op den duur Op krimpen en groeien Ia allereerst gerekend waardoor het Je in t begin lykt of allea ietwat wyd is Met de schoenen gaat het ongeveer eender Ook die krüg je flink ruim maar de man die ze aanpast kent ze beter dan wy nieuwlichters In de eerste dagen heb Je halswerk om die dingen af te richten zoodat wanneer je in de houding staat niet alleen je voeten maar ook Je aehoenen naar bulten wyzen omdat Immers de sergeant oordeelt naar den stand van je schoenen en niet naar die van Je voeten Doch na n paar dagen ben je ze volkomen meester Kort daarop kregen we de eerste theorie Hoe laat de dienst aanvangt en hoe laat hy ebidigt enz Voor op de krib werd de naam van den tydeiyken eigenaar geschreven en we mochten het bed probeeren wat me niet hoopvol voor den nacht stemde Zacht zUn dis Isngs rveroi niet co d eente niicfateD niet Umger reden uit den weg te gaan voor elke onrechtmatige gezagsaanmatiging nog minder voor inbreuk op onze rechten Let wel het betreft hier zooals Da Telegraaf zelf zegt een grensgeschil dat onbeslecht ia gebleven En thans wil het blad dit geschil beslechten En ziet eens in ons ochtendblad lezen wy dat het Jlngo parlementalid Bellairs aan Lord Cecil herinnert dot hy de aandacht heeft gevestigd op de monden van de Eems Ja hy en De Telegraaf Die meneer Bellairs zegt nog meer In de Nederlandsche bladen zUn berichten voorgekomen welke er op wyzen dat de Dultschera herhaaldeiyk Nederiandsche territoriale wateren hebben geschonden Dat alles houdt verband met de oampagne Het Hbl wyat vervolgens op de anti Kederlandache houding van De Telegraaf in zake den doorvoer van zand en grind door Nederlandsche kanalen voor Duitsche loopgraven aan het Fransche front en vervolgt dan Hoe De Telegraaf en do Londenache correspondent van De Telegraaf steeds gewerkt hebben om onjuiste denkbeelden over de houding van onze Regeering over den handel door ons land met Duitschland gedreven en den uitvoer naar Duitschland te verspreiden en de campagne tot uithongering van Nederland die in de Engelache pers gevoerd la te steunen l ehoeven wU er nog aan te herinneren 7 Het is helaas niet te veel gezegd dat De Telegraaf door het opiettelyk verspreiden van onjuiste mededeelingen omtrent onzen In en uitvoer en door het vastknoopen van ophitsende beschouwingen aan deze misleidende berichten een zeer groot deel draagt van de verantwoordeiykheld voor de Jongste onlusten in verband met den aardappelnood en voor het bloed dat by die gelegenheid Is gevloeid Hoewel een ieder kon weten dat deze export noodsakelyk Is in ruil tegen het beschikbaar stellen van steenkolen door Duitschland Engeland levert ons sinds het verscherpen van den duikbootooriog geen kolen meer inainueerde De Telegraaf Waarom moeten Juist aardappels uitgevoerd worden Met quasi vertoon van geleerdheid werd vervolgens aan dit ophitsende geschryf achynbaar een grond van juistheid gegeven door de publicatie van een artikel van een der medewerkers getiteld Uitvoer in het avondblad van De Telegraaf van 29 Juni Op grond van de cyfers der Nederlandsche handelsstatistiek werd daarin betoogd dat Duitschland ons van Januari tot Maart 1917 voor een waarde van ruim ƒ 10 9 mlllioen had geleverd wy daarentegen aan Duitschland voor een waarde van ƒ 46 millioen In het Handelsblad werd er op gewezen dat deze cyfers volkomen onjuist waren De Nederiandsche in port uit Duitschland bedroeg volgens de officieele cUfera in de eerste drie maanden van 1917 niet ƒ 10 9 maar ruim 26 milUoen en omvatte behalve yzer en steenkool ook groote hoeveelheden papier fabrieks Jandbouw en stoomwerktuigen etc In plaats van de gemaakte fout te herstellen die bU de geestesgesteldheid waarin een groot deel onzer bevolking toenmaals verkeerde niet anders dan noodlottige uitwerking kon hebben had j e Telegraaf de ongeloofiyke brutaliteit djn cyfers welker onjuistheid door ieder die de officieele statistiek raadpleegt kon worden gecontroleerd staande te houden Het beriep zich hlerby op een uit den aard der zaak hoogst onvolledig uittreksel van enkele der voornaamste artikelen welke in het weekblad In en Uitvoer was verschenen Toen genoemd lyeekblad daarna zelf op de quaestie terug kwam en een volledige berekening opnam In het nummer van 27 Juni waaruit natuuriyk de volslagen onjuistheid van De Telegraaf cyfers bleek verwaardigde laatstgenoemd blad zich kun Je onmogeiyk op je stroozuk blOven liggen je giydt er af en je rug zoekt uteun tegen een horizontale yzeren apyt die niets meegeeft Om vier uur waren we vry Toen ben ik zonder het eten af te wachten met den eersten den besten trein letteriyk gevlucht uit die nieuwe omgeving zoo heel verschillend aan die welke je gewoon Itent en waar je Jezelf niet meer voelt waar je alle comfort miat en waar Je beseft in dlenat d w i niet meer vrU te zyn Gy burger die nooit soldaat zyt geweest ge kunt u dat niet voorstellen omdat ge t nooit meemaakte Dien avond toen ik op een heeriyk zachte divan lag een geurige cigaret rookte en met zorg bereide thee uit een fyn porcelein kopje dronk waardeerde ik voor t eerat ten volle de weelde van het burgerleven genóót ik van al die dingen zooala ik er nog nooit van genoten heb Helaas het duurde slechta kort om 10 uur 18 het aantreden voor de bedden het avondappèl Toen ik In den trein stapte was t met een zeker gevoel van heimwee Alles wat je In dienat ziet alles wat je er hoort en er ondervindt ia primitief alle schoonheid ontbreekt in de kazerne en dat een heelen dag lang te missen geeft Je in t eerat een hopeloos gevoel van armoede Met deze gedachten stapte ik In den trein Toen we bulten het station kwamen was het of we den avondhemel met zyn meren van vuur tegemoet reden De zon ging half schuil achter violette wolken Delft met z n twee typische torene z n fabriekspypen en wydgespreide molenwieken stond aan den horizont als een gedroomde stad zoo yl en zoo ragfyn geteekend Het vlakke tand met z n struiken en koeien z n huisjes en alooten van vurig woter zonk achter ons weg naar de groote stad die al In schaduwen lag toen we haar verlieten Die weelde van licht en kleuren Is zoo groot dat zü haar schoonheid in Je doet overvloeien en je rijk maakt ook al ga je den nacht doorbrengen in een oude kazerne dat M Je leveiubiybeld geeft ook al weet niet hiervan ook maar met en enkel woord gewag te maken Het gif had zyn werking geciean En er kon dus naar nieuwe stof voor agitatie en gelntrlgeer worden uitgezien Ja Het Ia niet veel minder dan landverraad wat dageiyks in door en voor De Telegraaf geschiedt En wy meenen eens Juiat en duideiyk en recht op de man f te moeten zeggen wat ieder denkt en mompelt wyi De Telegraar in vele kringen nog een gezien blad is Daarom achten wU het noodzakeiyk de houding van dat blad eens openiyk te besprekm Uit de Goudtclie Getofaiedenii xvm Oat handelt over daden Tot slot lezer nog iets over de daden van onze nchutters GÜ hebt van groote maaltijden gehoord van drinkgelagen en wapenHchouwingi n zoodat ge den indruk moet hebben gekregen d t het allea maar ipel was Toch Is dat niet juist hebben r wal schutters gestreden ztfn er guneuvekl met het vuurroer in da wist Zy verleenden hulp by voor mOide braad en watersnood en namen ali er nieta bisondera gebeurde de wacht waar lederen nacht waa er een kleine ofdeeling een rot met een luitenant of vaandrig aan het hotrfd op wacht Soms moest als het roerig was met dubbele rotten gewaakt worden en op kermisdagen in Jul dus werd de wacht achtereenvolgens door de vier heele compagnieën betrokken Niet zelden herstelden zy de ortle In de stad zooala b v in 1698 toen de inwonen de grutters niet konden uitstaan en by twee hunner de glazen insloegen De achutterU ttad toen op en verhinderde samenscholingen zoodat de misdadigheid van de maaaa niet tot uiting kon komen en In 1780 werden de relletjes ook door ha r onderdrukt Sommige wachtpoaten waren toen door militairen die hier In gamitoen logen beiet en de Inwonera wilden zich door da vreemde huurlingen de wet niet laten stellen Toen de schutters hun plaatsen inna men werd de mat spoedig hersteld Wie weet hoe rustig de aardappelopstootjee In Amsterdam vertoopen waren Indien er nof schutters geweest waren Maar nog andere dingen zyn te meldM In 139S trok burgemeester Costyn GillelnH aan het hoofd van vele schutters tegen de Friezen op en ook by het beleg van Utrecht la 148S waren eveneens Goudsche schutters QqV In i 72 by de poging die gedaan werd om Haarlem te ontzetten streden Goudsche schutters mee Wel mislukte dit ontzet maar dliar zullen zy toch de oorzaak niet van geweest zyn Hun namen zyn vereenigd op een lyst waarop geschreven staat Rolle van de goetwillighe compagnie der stede v n der Goude ten vsrsoecke van zyn Prinseiycke Excellentie Graaf Willem van Nassouw ia ghemeenschap van andere atedes naemteltjok Donlrecht Delft ende Rotterdam verzamelt tot ontset van de belegher nge der atadt Haerlem den Uen Juni 1673 Eerst Capiteyn Gherrit PVetèru de Oruyter met Jan Plagge zyn knecht Jan Alewynsz Paleateyn al a Lieutenant Comeles Jansz Cencq Vaendragher In t Vaendel stont Gouda daer by gwhreven stont Gods onderstant verwint de Albsnlaten is voor Hoerlem gebleven Cornelia Jonaz Vroezen Vamdrigs Lieutenant mede doot Christlaen Boens Wachtmeester Hans Boys Vuyrder Herman Sterre Veltweyfel Jacob doet quaett Vuyi er is voor Hur lem gebleven Weldighen van Enghen Forrler jf dat een harde stroozak je wacht Het i altyd weer dat groote wonder van de natuur dat zy ons door haar oneindige sehoonheid en majesteit aan onszelf teruggeeft De eerste nacht in de koxemé waa noga rumoerig Want Je hebt onder die lui van 29 jaar er nog die hoewel zy getrouwd en vader zUn vol kwajongensatreken zitten Toch worden tenminate by ons de londstormers 1908 niet als recruten behandeld ia het optreden van de instructeurs h el welwillend en gemoedeiyk wat ni prettigen indruk maakt Reeds den eersten dog toonde de sectiecommandant te begrypen hoe zwaar ons menschen die niets voor den dienst kunnen veelen omdat we onze hoofden by andere by onze zaken hebben deze plicht is Dat de onderwUzera een zware taak hebben omdat luitjea van 28 en 29 Jaar dikwyia alle lenigheid missen en in de meeste gevallen geen hersengymnasUek kennen ia te begrypen Want by die toch nog jintge mensehen zyn droeve figuren mannen die door het leven reeds half lyn gesloopt en die Ja 40 50 Jaar oudt geven n Hopeloos gezicht die den eersten dag te zien klimmen en springen Haar nu na n week merk Je duideiyk dat wat nog los te maken la geoefend wordt Dat la het goede van den dlenat je traint Je styve spieren en dat kon niet anders dan heilzaam voor het lichaam zlJn en dan je kunt in de kazerne studie maken van menschentypen want er Is van atles onder die oudste landatonnjaarklaaae De eerste conclusie tot welke Je komt ia deze het Ia maar goed dat de lui ziehietf niet bezig zien en ze na om elkaar pret hebben zoowel by de theorie als by 7e practiache oefeningen