Goudsche Courant, dinsdag 24 juli 1917

zaak ia na de henron inc vtn het ministvie en de bekendmaking Tan den reyeeringiTorm De regeering zal echter op het ooffenbUk te erg door de binnenlandBche vraagstukken in beslag worden genomen om te treden in de Terklariog van den Duitachen rykskanaelier De Petersburgsche bladen melden dat de bevelhebber van de Oostxee Tloot admiraal Waderefski in hechtenis ia genomen DUrriCHLANDL I e D u l tfls c hl d uoaiaiuat tn ea de Keizer Kaar aaiil idkng van do aaiuenlioincit lier wxHaaWcanwira met d i kd cr en de uiN g4 dip lu4d dat du ifodaal dt tuocra Umi üioai üio rfigöt ring zulit d ulii iii i 18 gwtwroii een Uaflriu v erd allewrat gc siirokiti ovit d tWHWtaandien panijdtïig die vaii lift lHXi te gowicLt 7M wordï diaar alle l e lifciU o vftii vrofg sro iaarVOTgadwingvu en mtonuwioiiol cuugrceewi eviniai dt bcpalkigcn v an liet vrtKlesüongrce in Bern oiiboudIfeAr gublokvn zijm HvT i Il KcToniAi vroogiero voorvedi ers vwi tk volkeroH vivdo bebboii bfldK a dm Mri ll U gea L uiteclfland fsvof dikt Indien dl socifiAl ditsuooraUfi gevolg gcvoii a n de imnood igin f vaci lu t imiiial rw van binnciilaind oIic zai n m d k 7AT aaïi de da r g ihoiidegi bewprei iïig dwlttewiit i lUt gveatizim in i np iiioi do aociaail iictuoci alii cli principe De verga ioniig ineeodio wdw dat d r iJavidi gelieel oorrooi lifliidddie uxa hi gO hoor gaï aaii d u ultuood igiog van d on kroonprins KvAzer m koninir hoblx uit ém nrand der soolaaJ diMoocFatfin wiliiii liOOTon wat iHJt vo4k dïukt i welke hulp iiioet word wreolialt Do wooiaaldiiiio oratie Is oen rpvoJutionmro partij Zij utwi dioriiaiv iiidi i dw verandwiK cmiiiïiai d4g h yk3in dit □ ooiM g iitakon brr ken met haar plg i reolitefi ea tradïtiee i n icirdo Bpix kcr zeldo nog Indien de BooiaaJdkfliKWratio haar l n el wil vptwcAöolJjLjeii dan pre kt hot van zisjf diat zij w naar abroeft dii ci te vorwiTvmi lil dn rog ï ing Er Iw sUat geon lM zwftar tegen buzw ken aan h hof inpdi n du maar gtiHi fliknooierij word Mtm kan iw oh rtitHjlilfl verheugen Indien dw kiezer en do kjroon pnn tot Mïdtir gediwjlil n zijii g koir ii pm ni nw r iodere aarnrakdng iiifft do Hociaa li kt iocratfin vtTuiijd n Hit fe vpi gaderiiig ging geen protest tegen diOM woortfrm vi md De brandnoitelaultuur in D u i t ri c I 1 a n d Ia DuilHoblandl het ft mein v i ledie t jaar onitd kt cibt du v©zti dor braaidiurfelH e ii ZLiBT getwhikt niatOTiBal voraueiL vloor de leitielifidiuötrie en dödt Iijk werd op giroote öeliaa Iwgoimtii ure het verzaiiieliPtti k oor pianteai J r word ee iiiiaatiioliö ppij opgeriotrt db DeulHOlw Neewelaflbau tiewilaoliaft dSo naar uit deti naam bÜ t o m deïi aanplam van braüdn t 4ff Idwjri lu bevordtan Do Lcapieei Noue N dirioIit n vaj 17 Juli nicWt nu da ± het kapitaal dit T uiaMsdiappij tot 5 iiïU lioen Maak Is verhoogd U w kapilaalsverliioogang bleek noüdig oiiaiai de aanplant van brantinelelH wit r vpïols een ult t ikeflid suTrt aal van katoen vormen op bre dior cluial zftl goaduedipii dan tot nu toi liet geval wae Vooral zuilen braakliggetido laiiden in oullmir worden g raohl lerrtt was er Rprako van het kapitaal op 1 nHillioeii Mark te brengen umair tto ftiigeiiwene ver gadfuring besloot een iiniiigi het ot 5 iiMlIioen uit te bronkan Du branickn vezels kuiuwm alleen zonder oeeigii toeivoo gui van katoen ot widerw aïoffen verniK nnen wontwi Men lieelt diaarto n edö VüraoliitlendiB proeédi s on biükl ddo zeer goed oldooll H o u tl a p ij ten De Leipeiger Neue o Nachriwhtcn van 17 JuU maakt meeding van een nietiwo ultWndiing op taplHWirieg biodi een parkwtapijt waor oor sleclit ze r weinig Lont noodSg Ih Do lioutdeelljewztjn Bleclits 5 uiiliHuR ter dik en word en ond r Iwogon druk 111 daaiTtoo pf rfaa geoon 4nie Tdo pöfsen vervajardigrf en inoetew In bijzondere dpoopovenu howHi godroogd Zij worden in aJlo x rlangde aifincdingen vervaardigd on kunnen direct op dim ruften inentvloer worden gnik wal een i groot voordlee i t n oen belaiigri e bcBparing geeit In vergelijking met het tlianö alglctiiwm gevolgdto wyttUeenii De prijs van het nieuwe faljricaat dat reede in dfn lierfat op de markt al komen en waarki nwïi oen goed uto oerartikW meent til he l en gevonden zaïl ongevoer met den vredeaprIjB van een goedl vloivzeii ovcr FRANEBUZ Do piipiorvJoot der Parljffcho pers ZooaiH met atle door dien oorlog veroorzaakte kwaden het geval m sdiijnt ooi de papiernoodl waardloor dt oourant n geteisterd wordt n zkrii zoo langaa nHrhand tot e m internationale plaag te oiitwikktilen De zorg dier bladien i zeer l egrijpeli en ven begrijpelijk Is liet lat imn overal overweegt hoe nie i in dit euvri iiKX t t iuoet komen Het eigenaardlgw 4 gf olgi vaji drae pogiiig i in wel dö stichting van oene papicrvloot der ParijHolie pers Naar men uU e i tx rieht in de Deaivre ofleidien kan ln gon do gie elvieéBnl 9 diaarmede diot d o Frennclio rqgeoring op aandirliigen der oonranien im nieuwen bondg w ot Amwika vei zoolit e tlo bepaoildo lioerveielheJil i nj i i voor dk Franficlio ni Tiw laden e leveren Do Amerikanen gaven gaarne hunne toezegging en do vr igdie in Parijfl wan groot om echter weldra weer in trouriglieid ïi eTgem oni te slaafl Want hel WA 4 rüH vo doendr dat het papier goed verpakt in een paklnii aan de liaven van New Tork lag Het moert ook naar Frankri worden gel raciit en dat was pen vwo mopilljker g iohied ii Daar de Frausohe rog ering zich Awnnede in hot g faeri nte bemoeide begoten dto groote l arijrtolw Waden voor bnnne behoede op ülgen lioHtcn ome papiervlóot aaoien ta U Hm Vooirioopig beetaat zij eciiter skwhte tut een eenheid n l uit een s van tóOO toa éUt door de Matki eo een ander groot blad giehuurd wevd Natu iirlijk zal dH f4Ghip fljeohts itet oot zijne eigenaar l e tetnde papder opnefiKoi De Duitiche pers over de rede van Lloyd George De KÖId Zeitung zegt in liin rede te Glasgow heeft Uojrd George verklaard dat Mesopotamië Arme nié en de Duitache koloniën in andere handen moesten overgaan Thana verlangen zij niet alleen de wederoprichting maar ook de vergrooting van België wat uitstekend past by de woorden van Carson dat w j over den Rijn moeten terugtrekken en natuurlijk ook de prijsgave van ElzasLo tharingen Daar de nieuwe kanselier op zulke waanzinnige gedachten niet in zal gaan en opdat hii in zljn rede verklaard heeft voor Duitachland een eervoUen vrede te willen sluiten heeft de kanselier volgens Lloyd George een oorlogsrede gehouden en daar om geeft Lloyd George alleen beschimgingen ten beste De Berl Lokal Anz schryft Lloyd George toonde zich ook ditmaal weder een zeer handige redenaar Hu hoedde zich voor de eischen die zijn collega Carson heeft gesteld Peiteiyk is echter zijn antwoord aan den nieuwen rjjkskanselier opzichzelf niets anders dan een scherp neen Het Berl Tngebl zegt 4ndien men de redevoering van den rjjkskanselier opvat als eoi aanvaarding van de motie van den r kMag dan is ook iedere gedachte dat België een protectoraat van Duitschland zou worden uitgesloten en de zeer mooie frase van het zwaard dat België moet zü n verliest dan de rest van haar beteekenls De Vorwarta merkt op dat de Engelsche premier zeer handig gebruik heeft gemaakt van de zwakkepunten in de redevoering van den rijkskanselier doch met betrekking tot België heefthü geen diepere gedachten uitgedrukt Overde toekomst van België kan na de verklaring van den rüksdag die Lloyd George naar het schijnt voorzichtigerwijze geheelheeft doodgezwegen geen twyfel meer bestaan De Deutsche Tageszt schrijft Een vrij en onafhankelijk België is zooals de gebeurtenissen van dezen oorlog en de voorbereidingen daartoe door de Entente duidelijk hebben gemaakt een fictie België zal na den oorlog een vazalstaet van Engeland en daarmede een opmarschgebied tegen Duitschland zijn of het zal onder Duitsche opper heerschappij staan Een derde geval bestaat niet De levensbelangen van het Duitsche rijk eischen echter nadrukkelijk dat van de eerste mogelijkheid in geen enkel geval sprake kan zijn Lloyd George kan verzekerd ziJn dat het Duitsche rijk den onwrikbaren wil heeft België nooit weer onder Engelschen invloed te laten komen VREDESBEWEGING De Paus en de vrede Do KooiihsioIi ICatilioiicke Volk iliondI had ginleieni te AniBt rdaoi In dkm tuïn van het ToUmia eeo dTiik U aoebto inwting Megdl waar aW sprekers optradlen Pater ItaptrtMw lieijaienberg lut Itotttldani en liir i ilomen Patw Ha5 aHio Keijnenberg diw het eerwl iM t wooTxl voeixle heiriiiDerdkii aan hi i mcialiistVcho vredeHcongTCH t StodkJiollii BlH wilde op d ze plaat geen twijfet uit roke n onitredl de goedo lM lio ildng n der mannen dit aan döt congreöi diec Bamen maar pr wilde er toch op wijim dat van dlii kant der Hociali i de vrede niet kan koiiKm imanerw e n der growdïxiiaineit eö van het f ocialif nie W niet vrede maar h t r ij d in als van dien kant sdujnbaair een oiidw wo rdt g ïnaakt aan dleaeu oorlog dan zml er een hevigo stirtjd komen p eoooomiach en maalschaippcjijk getded 1 en werkelijke vredii it ahit niofe elijk zonder éen Pauw Als er é n dSng iii dart vaMalaat dan im het we4 dit dat hiuiiaOiteit eai deiiiiooratio niet in staat zijn oen Diiet te vomtoren vrodk te giwven Deze oorlog ia een In ronlnK vfui d eillondige huanaiiJti lt en dte wrkoerde dieniocratiei van de laaAHtB eeuw De vredie moet uitgaan va bilefjiwelen die door God zeU zijp ietisa eveC en daarom moet die vredei uitgiaan van den Pautï I e Pan wil dat e w ffeildl geipegieerd w rdt olgene do wetten van recht en lieide geJijk ChrfotU dSo gepredikt heeft Do dttdien van hem die den vredk voorsUdt moeten in vero w ffmmB ng zi met zijn IxTglwaele h a van wien ia dit ander liet gidval dlan van d i Pau Ven het socsaJiBttB kan zooletf zeker met gezegd wordE Want wat heeft liet aocialirtine gedaan voor de varzaciitlng van de oorlogHH t 4Mki Wie heeft ook maiar eeolge h fo van liH sociaJisme ondtrvondien in di i u oorlog Dit in tronwenö ook onr niogejijk Want er kan gceu liefde zijn buiten t hrifitu Wannei r men den Paiw tot sch idsman n enit iH voig iB spr de oorlog geëindigd en de vredie staat vast voor lange lange jair x 8pr lan onfangw in 6 der dag li idm Wlj geloovflü nii t diat dto sociaUdtlsolte oonfereUfo In Stodcholml ons den vrede zal brengen Indien het zoo wa louóen wij het toeiuic ien Hoe zeer gpr ook het einde van den oorli wcnairfit hij zou niet kunnen juichen a ft er e i vrede door het oongre te f ooktwhnt tot atandi zou worden f bracht Want dian zou de wereld weer geregwerd wordien wlgmw dira d l egtiise4en ato db laMAo bonderd jaren eti wij Bowlen niet andOTH krijgicn dan cctip Khlju v rodu AHóón den l au kan olgene Apr oen i urzatnoa vrede tot stand bren ea Hlema apr nrr Boman waarna de v rigende motie werd MngmovaeD Do openbare meeiinfï gehouden in di n tuin v n bet Tolbuitt te Amisteirdami op 22 Joli gehoord dé beide prekenr over den Paua e den vrede conAatoort dbt het Imtietietf tot het oproepen van de Katholieke arbeiders aller landw om den Paus hun v vlanig n voor een epoedïgen vrcd kenbaar te maken gienoinwn werd door den BeBtuuiwraad van do AiiwtfTdaniHülw AWeehiug van Koouksch KaUiohektv VolkaOcrnid i l osluit ich aan to aUiiten bij de motk van den tlweeden KatttoUekeodi r tlrontngcn l rentiwi wi draa h b i uur op deze motie ter kennis te ttrmgca van den PniuSi4ijken geoMU te Gravmbag Maand Crt BfKNBNLAJfl fieki onware beackuhUgiBf Kaar aanleiding van een Reuter telegram uit Londen volgens hetwelk Nederland in 1916 voor ongeveer ƒ 160 miUioen of tonder de margarine slechta voor 60 millioen aan landbouwproducten eni naar Engeland zou h bben uitgevoerd tegen een uitvoer tot eeik waarde van ongeveer ƒ 540 milhoen naar puitachtand heeft het Corr Bureau zich iot het Landbouw Exportbureau om inlichtingen gewend Het C B vernam daar dat het niet duidelijk was uit welke bron de genoemde cijfers kunnen zijn geput maar dat de juistheid er van ongetwijfeld zeer aanvechtbaar is Uit een globale berekening toch viel af te leidm dat Ehigeland alleen reeds van April tot uit December 1916 inclusief de margarine voor een waarde van meer dan ƒ 222 mülioen gulden heeft ontvangen Overigens moet men niet vergeten dat tot 1 Juli 1916 er zoo goed als geen export naar Engeland plaats had maar vrijwel alles naar Duitschland werd geëxporteerd Toen is een voortoopige overeenkomst getroffen met de British and General Trading Assosiation volgens welke een zeker percentage van verschillende landbouwproducten naar Engeland Zou worden geëxporteerd tegenover een bepaald percentage naar Duitschland Op 1 November 1916 is een definitieve overeenkomsst gesloten waaraan verder strikt de hand is gehouden zoodat Engeland sindsdien heeft ontvangen het gedeelte waarop het aanspraak kon maken In de tweede plaats dient niet uit het oog verloren dat ook vóór den oorlog steeds meer naar Duitschland dan naar Engeland werd geëxporteerd Gebleken is zelfs dat sinds het in werking treden van de bovenbedoelde overeenkomst met Engeland de naar dat land uitgevoerde hoeveelheid kaas zoo groot was dat zij feitelijk onverkoopbaar was in S i land In de derde plaats bedenke men dat Duitschland in het algemeen voor de verschillende landbouwproducten veel hooger prijzen betaalt dan Engeland en dat het in elk geval in 1916 hooger prijzen betaalde dan de Engelsche prijzen zoodat hierdoor de waarde van den export naar Duitschland vanzelf een hooger cüfer bedraagt En ten vierde moet men niet vergeten dat een groot deel van de geëxporteerde producten is afgeleverd aan de Belgische Re liefcommissie Dit deel van den export ofschoon het niet over zee maar over land is verzonden behoort niet te worden gerekend bij de uitvoer naar Duitschland maar biJ die naar Engeland Eindelijk moet worden herinnerd aan de omstandigheid dat hi het begin van 1916 dus toen de regeling met Engeland nog niet in werking was getreden een groote uitvoer naar Duitschland heeft plaats gehad van vee afkomstig uit de watersnoodstreken wat eveneens van invloed is geweest op het totaalcijfer Uit de staten welke ons op het Landbouw Exportbureau welwillend ter inzage worden verstrekt van de uitvoeren gedurende de perioden Juli October 1916 en November 1916 April 1917 hebben wij de overtuiging geput dat het LandbouwEx portbureau aa de met Engeland overeengekomen percentages betreffende den export over zee van de verschillende categoriën landbouwproductn nauwgezet de hand heeft gehouden Het RÜkigraanbedrtlf Het Kameriid de heer Van Vuunm heeft de volgende schriftelijke vragen ingezonden I Is de Minister van Landbouw reeds instaat mede te deelen of en zoo ja welke wijzigingen hiJ Toomemena is te brengen in degestie van het Rjjksgnaanbedrijf naar aanleiding van het dienaangaande aan hem uitgebracht verslag van de commissie van on derzoek doqr hem ingesteld bij beschikking van den 3den November 1916 II Is de Mmister van Landbouw metname voornemens om zooala in het Verslagin overweging Is gegeven a voor het graanbedrijf alsnog eene gecentraliseerde commercieele boekhouding tedoen inrichten waardoor een juister enmeer overzichtelijk beeld van den stand vanzaken zal kunnen worden verkregen danthans het geval is blz XXIX b de agenten in buitenlandscho tarweop de een of andere wijze in den aankoop tebetrekken opdat de verbinding met hunoverzeesche relaties zooveel mogelijk wordthersteld blz XDC c den geheelen graanhandel ook te Amsterdam de oen deelen in de opdracht aande commissie van den Graanhandel blz XXX Ned Verbond van Vakvercenigingen Zoradagmorgeo werd iu het Ctmoectge IrtJiiw Ie Amöterdani een vergadering geiioudeii an de lioofdbeeturen der Nederloudeobo vakboudni wctice aanwngeeloteu zip bij liet NedieriacdBch ei 4 oud van vakvereeuigingen onder leading van den voorzitter van dit Uchaam den heer J üudogwst In zi a opeulngflredlo ze4diei de voOTzitter beöls te zijn geweest tot verbeteriofp vau da levensmiddedeuKoorzleniug Öpr zeide dM thana het oogeoblik weer m gekomear om te onderzoden wat er door do nyeoring met het oog op den wiioter im gedaan Zou At reed een reden gewet t zijn onv een Hoofdbceturenvurgaderlng to houden dubbel belangrij wordt do bijeenkonwt nu dea week de ulOtde van den inedlobeetuurdtv van het Verbood dk heer v dL Tenvpeil in de KaïiicT in bcliandoiing komt De vergadering beoogt to tegpenover de Rageering èn tegietiover hd geJicelo land Uijk te geven dal de geèee 9 arbedderskilafiBO aditer dcoo motie staat on zoo groot moge lijko lenigingvmi dfeo nood verlangt De heer Oudlegioast deedde nicdE hit blunenkoirt weer een vergadering zal wordttt geho4idcn om de motie v d TennpeJ te besprekea ten aanzien van de houding dier Jtegeening m Kamer tegen deze motie Mooiit zij worden verworpen of de toeziiggangCTi der regeering g aoht worduw niot aan de vragitai t voldoen don zal o vr de geéigendo middelen worden beraadïMaagdi om tot b€ ere toezeggingen te komen l e huidtge vergadenng m in hooldttaak beleigd ter ondersteuning aii de uiotie v d Tentipel De I Ie seoretarifl van liet N V V do lieer do Flnanen hield daarnei een uitvoerige rodevoering waarin hy kortelijk de revue het paasceren wat door de N V V en do C titira ie CommMwio uit de Arbelderebeweging voor d LevenemtdÖelenvoorzlening in den loop der oriflis isge daan Te alotiei weaxil met algwneene flten men txvi nwolutie aangenomen waarbij do Kaanor dringend wordt verzocht de motie van den Tempel aa ii te nemen tea einde daardoor do rïgeering aan te sporen gtehoor te gievcn aan de door degje organiaeerdö arbeli lelrökïaBBe ten aaneien der lervenRtiilldtielenvoorziienin gestoidle fu Bchm Engelsche vliegers geland Eerste laitenant Knight en tweede taitenaut Fralock van het Engelsohe vliegcorps vlogen gistennoreeii boven België en waren genoodsaakt tot een noodlanding Zij wierpen patronen en wapenen nit voor ze daalden maar aij kwamen neer op de Aielsohe vlakte Meenende in België te znn staken zg fann vliegtuig in brand Zij waren zeer in hun schik toen zjj vernamen in Nederland te zgn Zij gaven han eerewoord en zijn onder geleide doorgereisd naar het interneeringakamp By K B il benoemd tot burgemeester der gemeente Zwammerdam P Hoogenboom secretaris dier gemeente LANDBOUW NederL Landbonw Comité Zaterdag vergaderde te s Gravenhage het N L C onder leiding van mr J T Linthorst Homan die in zijn kort openingswoord opmerkte dat de landbouw nog geenszins gerust is na hetgeen minister Treub in de Kamer heeft gezegd over de Export Centrale By de hierop gevolgde verkiezingen werden de voorzitter en de aftredende bestuursleden de heeren J L Pauwen en mr A G A Ridder van Rappard herkozen Besloten werd tot instelling van een Handels kamer Handels Advies Bureau voor den Landbouw die als een centraal verzamelstation alle bereikbare gegevens samenbrengt en naar het buitenland deskundige Nederlanders uitzendt om daar gegevens te verzamelen voor het centraal station Voor een aanvang op bescheiden schaal zal voor de instelling hier te lande een bedrag van ongeveer ƒ 10 000 per Jaar noodig zijn terwijl voor den inlichtingendienst in het buitenland mag gerekend worden op den steun der regeering Teneinde met de plannen voortgang te kunnen maken vroeg het bestuur voor elk der Jaren 1917 1918 en 1919 een maximumcrediet van ƒ 10 000 De begrooting voor het dienstjaar 1918 sluitende ki ontvangst en uitgaaf met ƒ 26 394 28 geen aanleiding tot het maken van eenige opmerking en werd bü acclamatie goedgekeurd Voor men overging tot statutenwijziging werden eenige algemeene beschouwingen gehouden over den noodtoestand van ons vee Algeme was men van oordeel dat dé I veestapel te groot is en direct vee moet I worden opgeruimd voor vele boeren In verband met de onbillijke hooivorderingen voor het leger werd besloten een telegram te zenden aan den Hinister van Oorlog en aan den Minister van Landbouw CBISIS BfAA TOEesaiBN Vroege aardappelen Do Ri ta Comtoieaie van Toezic9i4 op de iro n w entiralo hee t bepaaJd dat inditii op dö veilingien de prijs deir groote aardappelen loopt beneden 4 oertt en van de poter of drieilngen beneden 3 oeiit p r K G de deèbetretfende partijen respeetievfiijk voor het buitenland mogen wxirden overgweild HoelUJkhcden in den bierhandeL Vol enM een nvededeeling van den Ned Bond ven koffiehuis en reetaurant oudenf caJ binncDkort dotir da brouw effEJcn deobtB één soort bier worden a epleverd twen een nog vee hoogeran prijs dan tot h den lie gt vai ie terwijl de ainemer slechte de helft kunnen bf4tomen van de hoeveeiUieid die onder normafle oMatandigheden dtoor ben betrokke werd Het spreekt we4 vanzelf dat al deze moeih baden dotw het imbliek gedeefid gullen moeten WOïdHO DUtribntie htmlg De minieter van landbouw heeft ingesteld een Rijkedisilrfbutie bureau voor ho nlg en benownd tot dïrecteuren daarvan P Doyeor werktuigkundigi ingenieur on P Dctkep civiel ingenieur beiden te VGravenhage Voorla ie vaetgteeteld een d4 tributJ HreigeJing voor bijenhonigi in water opgeloate honig z g zoetwatorj n ongezul CIdle bijenwafl FmituitToer Door dö FruitoentTale is vaatgeetoldl dat an appelen on peren 40 pet voor het binneoiand en 60 pot voor export geveiid omte worden van lngie öc ekrozen 26 pc voor het binmenlandi 25 pet voor dte fabrieken en 50 pet voor export i van pronkboonen 10 pot voor het biiineii land 40 pot voor de fabrieken en 50 pot voor export Verbouw van koolrapen en knollen Om teffemoet te komen in de oIiaarBohte aan veevoeder heeft diei minister van l aindbouw bopaaldt dat de ver muw van koolnaipen en knollen ala twoedio gewaa zal ZIJD toegcetaan bedialve na de reeds genoemde giewaasen ook na spinaeieizaaden spurrie Öi cn Verbouw van mosterdzaad De minister van LandbMiw hiiWt pa ld diat de beperking van den verbouw van geel moateird zaadl niet van toopaaHing zal zijn op den vt rbo iw van geH mosterdzaad geteeld voor grotenvoedier en nog da2 n herf to oc t ten aJ f tweede gewart na gran en vroede aa rdöppt eii kioalaaad of karwijizaad SU cri Dreigende werkloosheid In verband met de oH is ontstaan door het gebrek aan plaatijzer waaixHoor eenige duizenden werklieden aa a dk eiiiiailleerfabrirfceni t Terborg Geld weikloo worden hebben oenago predikanten de luaachenkomfit van den iwiniifcte r van la idl ouw nii verheidi en haride l ingeroepen can ftlano te iraciiten den nifvoer van de noodïge grondiitoffen mogelijk te maken ten einde grootere wenkloosheid e voork wnen Krachtvoeder voor paarden Door de Nederlandsche Vereeniging tot bescherming van Dieren Y D B is aan den Minister van Landbouw een request gezonden waarin de resultaten worden medegedeeld van proefnemingen door deze vereeniging op het gebied van vervangend krachtvoeder voor paarden genomen Dit in aamenwerking met het op initiatief van de Nederlandsche Roode Ster tot stand gekomen Paarden Steuncomité In dit request wordt verzocht het daarheen te leiden dat de voor de paarden beschikbare maïs niet in onverwerkten toestand wordt gedistribueerd doch onder toezicht van de V D B met gebruikmaking van andere grondstoffen hoofdzakelijk afvalproducten verwerkt wordttot een paardenbrood waarvan de voedingswaarde ongeveer tweemaal zoo groot is als die van de maïs in onverwerkten toestand toegediend De branderijen Naar de IST Sohiedamsche Ct meedeelt dreigt er voor de Schiedamsche branderijen weer een nieuw gevaar Het Rijkagraandistributiebureau heeft de pryzen der granen die aan Sohie dam s branderijen geleverd worden nogmaals aanzienlijk verhoogd In Augustus zullen de graanprijzen ala volgt zijn Rogge f 645 per last thans f B96 gerst f B74 per last thans f 524 maïs f 474 per last thana f419 Dit zijn prgzen die nog nooit in Schiedam betaald zijn Deze enorme prijs verhooging zal de productiekosten van den moutwgn dermate verhoogen dat men met het fabriceeren van moutwgn bezwaarlijk kan voortgaan Bij de sterke graanprgsverhooging komt nog het te Bchiedam ontvangen bericht dat aan branders een beduidend kwantum kolen minder moet worden verstrekt Naar het blad verneemt overwegen verschillende branden waaronder de grootste te Schiedam om hun bedrgven stop te zetten Braadhont De raad der gemeente Assen besloot ter voorziening in de behoefte van brandstoffen de hoornen aan de Loomentraat te hakken het vrijkomende hout tot brandhout te doen verwerken en dit hout voor de ingezetenen tegen matigen prijs beachikbaor te stellen Pe StiheepT rt en f Oerioy Het D ui 190 he s Norderney ge to r ped eerd Aan de Zuidkust van Texel ishetDuiU scho a NordeTuey geladen met staenkol o op wcgi van Rotterdam naar Btock hohn getorpedteerd Aaa het Hbtd oteldt men pof nader Het A Norderney groot pl nn 1000 ton vim Zoodagnaoht van Rotlerdami vertfokkon met bestemming na r Komur in Penemao ken en geladen met kolen GletMTTBOrgieii oniBtre itsl haiIfeW werd het er hoogte van de NoordtTl aak9grondeii pl m 2 nïiji uit do ku getorpedloerd waarsohijnli door een I iigel blien onderzeeftr Duidelijk ia door de l emanning de l ellenl aan der torpedo waarge wMuen Ien oorlogHvaartuig werd oohteir niet gezien Do torpedo trol het ffohip in de etóokiriaat waardloor een stoker van 19 jaar gedood weni Het aclwt verbrijzelde een der l etd o 8ulieepe 4ocpen Uot sohip ia echter op do wolierdichite shotten van machinekamer blijven dnjrven De Iremanning begaf zich omniddHJijk na do ontplotlïng in de eenig ove ge lo 1en atoep en werd kort daaima opgenomen door iU Nederlaodflohe torpodoboot l 0 In verband met liet blijven drijven dor Norüarney keerden oeni gien tijd later die kapiteiD de rtuurman en do bootsman met n andere Nederlandsche t pedoboot naar bet schip terug Het torpedeeren van de Breda De bemanning van het stooinscliip Brwto u te Vlieöingen gkterenmidtteg aangvbiwht Kapitein Do Wit m zijn neigen medcopvarenden maakt fta hert allen uitHtekend Het 300 ton groote nohip is Zondagmorgen aangevailen door 2 Ituilsolie ondepzoeëre die niot inimter dan 33 echotien en een torpedo noofig hoddettu om het kleine bootje tot inken te brengen De mannen 4ÏÏe slechte enkele voor de hand staande zakwi konden redden stonden in do beWe l OOten noff groot gevaar uit om gietiroffen te worden Op de komat van oen Franeohe vliegmachine dbken die ondieraectiT onder en spoedig versohenen ook een zestal Engeileohe torpHdojageirs waarvan een de luoniien van de Breda aan boordi nam wajar men zeer voorkomend was voor de zedieden In de buurt van de Breda hervonden zicli nogi twee kleine XeiJerlandtwhe iHiepon die vermoedelijk aan do dijikbooten 7ijn ontkomen De BTedla was onderwfig van Rotterdam near Ixmden met aardn ppeflen Motorschoener Sirra getorpedeerd Bij die firma Soetepincer Fekkee en Co te KotterdlanB eigenairesB © van d en motorschoener SLrrfl i telegipafiflch bericht ontvangen dat dit sohoepjti op wegi naar Amerika is getorpedeerd cil do voltadligo equipage op de Shetlandö ellliandteii geland is Nadere bijzondieriiedicn oniLbreJ n 4140 STAATS LOTERiJ ia kl Tr king van DinodBg 24 Pull ƒ 5M0 No S922 ƒ 1 NK NOT 13309 18120 f 200 N J 11107 f 100 No 1U61 12103 15174 16651 16219 en 16827 Pnjza v i 1 20 31 45 54 99 134 132 139 157 193 237 298 299 338 340 561 599 708 894 896 899 907 1024 1037 1109 1169 1183 1215 1217 1337 1360 141314M 1487 1490 1514 1619 1723 1730 1735 1797 1861 1900 1919 1951 1982 2088 2116 2127 2143 2201 2262 22 ïl 2272 2340 2347 2376 2416 2512 2517 2567 2578 2683 2718 2719 2734 2843 2848 2881 2898 8016 3028 3035 3072 3075 3111 3204 3217 3235 3332 3335 T370 1473 8601 3503 3511 3584 3686 3628 3682 3695 3697 3726 3749 8891 3919 4053 4069 4107 41 56 4233 4276 4280 4 372 4873 4389 UIS 4446 4521 457 1 4615 4621 4742 4787 4816 4877 4993 5000 6053 6142 6165 6197 5213 5214 6297 5304 6318 W56 5374 6413 5591 5754 6801 5823 5912 5982 6018 6025 0072 6226 6228 6960 6201 6297 6302 6323 6337 6364 6474 6499 ft 12 6646 6897 6733 6757 6758 6790 6800 6836 6913 6919 7013 7041 7081 7140 7148 7262 7326 7342 7402 7503 7531 7585 7629 7631 7662 7603 7678 7713 7781 7749 7756 7852 7893 8040 8101 8166 8172 8174 S251 8 3 53 8366 8375 8469 8182 8517 8657 8560 86K 8602 8601 8646 8708 8777 8778 9028 9080 9088 9168 9239 9248 9268 8275 9ai lt 92 9355 9460 9483 9503 9649 9691 984 1 9883 9912 10067 10081 10096 10118 10181 10218 10222 10880 10253 102 59 10284 10319 10347 10407 10432 10444 10467 10686 10626 10636 10671 10678 10722 10745 107 58 10794 10815 10929 10953 10959 10071 10977 11016 11060 11067 11109 nul 11296 11 334 11346 11469 11643 11546 11651 11552 11672 11598 116 34 11648 11694 11743 11770 11793 11810 11850 11887 11868 U921 11933 11980 12140 lajlO 1 69 12289 12329 13352 12432 12150 12467 12176 18489 18490 12600 12534 12648 12619 12629 U669 1270S 12712 12777 12826 12844 12871 12876 12886 13888 13030 13068 18071 18072 13130 13153 13253 13289 13812 13387 13459 13460 13473 18533 185156 13669 13578 13637 13650 13663 1S676 18842 18960 14028 14033 14037 14211 14238 14276 14466 14512 14623 14588 14611 14779 14824 14844 14850 14887 14939 14959 14967 1 5131 15229 15288 16346 15359 D 391 15446 16469 16501 15504 15646 I570S 16744 16748 15T79 16891 15928 16030 16O10 16088 16116 16119 16154 16162 16180 16210 16215 16256 16308 16323 16338 1634 16 383 16448 16487 16681 16617 16637 16686 16656 16687 16716 16726 16813 16829 16866 16887 16963 16966 17003 17021 17084 17089 17125 17127 17198 17151 17347 17359 17 338 17388 17411 17470 17603 17636 17686 178 5 17903 17961 17962 17997 18068 18077 18179 16193 18347 18261 18399 18380 18452 18516 1 571 18584 18616 18623 18631 18648 18758 18764 18839 18947 19097 19048 19056 191B6 19201 19861 19 393 19411 19413 19417 19495 19552 19600 19636 19647 19717 19790 19853 19869 19893 19922 19945 19972 19986 19990 20053 20148 20167 20232 20275 20319 30893 20399 20425 2M66 20472 20473 30480 20493 20575 20613 20616 20657 20666 20668 20906 20929 T as 4s n i 1 kt Ie LIJM No 837 1 ï 887 GEUfiNODE BBBIOHTEN BruUf sDfcluk Tw o dooden ééu zwaar eewoade GUU r n is aan die Droppelblice iu do ticliajkaolttclHiide l ïj lra oen vrtie t Ujk ongeluk gebeurd liv 18 j r e zoon voii r Molenaar had oen kop van e gra noatkoj cu gtevondnil en mede naar üui genomen om lien aan verMeliiUeiuU kenDi en Le loUn zien TtniU Ii 4 lijj den kop op nen ceo nten vloer vallui nnl ii iWKxUollig gevolg ilat deze ontpiOfte wanrdoor zgn moeder op slag gK dood wowl Uaair lichaam wa n A woudien overijebd Lte joogen zelf wend eveneeim op 9lag g doo l lien hoodi werdi hem van hel Uohoatn gerukl Loa 8 jaffa mediyjo ia viaac gewond HKai vreeet voor haar levtti Nog 2 kmdoren zi mindier emstiBi gewond en zijn op tost van don dokter nil Mialelrode die ïadlelijk tier plaatee wbü naar liet ziekcaihuie vervoeni De kamer waarin h t ongetuit heeft plaa4 ffellad i tolooi vernield De vader wo op liet oo viltlik vaa hei oDgrfuk niet iSiuiff Nekkruip To Breda ifl Ijij een luiiitair een geval vaov netkramip voatgeateédi llo lijdior ie in een zickenbarak geïsoleerd terwijl de oompa nio waartoe hij biihoort in obnervalle 1 genomen To Amersfoort lieeft zioh weer ix n gt val van nekkramp votffgedoaji Knoeierg by de Distrbutie Mea Bchr ft aan het Hbl Bij den Officier van Justitie te Arnhem is een aanklacht ingediend wegena oplichting tegen den slager tevens raadslid D van Hnnnik te Ede Deze aanklacht staat in verband met een ernstige knoeiertj bij de uitvoering der Distribatiewet in die gemeente In de maand Juni bestond er een tekort aan regeeringsvarkena en namens de Regeering tverd toen de burgemeester door de Vleeschvereoniging gemachtigd door eigen aankoop voor aanvulling van het tekort te zorgen De levering werd opge dragen aan genoemden v H die hiertoe 19 varkens waarbij 14 van onvoldoend slachtgewioht 90 kilo aankocht Voor dese 14 varkens werd f 1 22 per kilo betaald In den door den gemeentesecretaris den heer Berger opgemaakten staat welke door den burgemeester onderteekend aan de vleesohvereeniging werd verzonden werd een lager aantal varkens ingevuld maar een hooger alachtgewicht opgegeven en tegen f 1 28 per kilo in rekening gebracht Het verschil ad 1250 werd niet verantwoord noch itt de gemeentekas gestort Door een drietal ambtenaren der Vleesohvereeniging werd te Ede een uitvoerig onderzoek ingesteld Er is gebleken dat de slager raadalid voor eigen rekening kocht en weer aan de gemeente verkocht Aan een der verkoopers zeide hij dat de Regeering niet meer betaalde dan 1 22 en dat hij dus ook niet meer gaf De man schreef aan de Vleeschvereeniging waarop deze v H gelastte het prgsverschil f 22 41 bij te betalen Op diens waigering volgde toen do aanklacht wegens oplichting aazoiidwi ÜMladMlIliaMi Koopt Uw Hoeden Petten id Baretten bij CAREL KROPMAN KLEIWEB 2 il aOUOA Niram modallM 12 STADBNIBUWa GOUDA 24 Jnli 1917 Se MiUti listrict ïlij Kont l e6Ïiiit 7ijn tx qioeiwll in liet Se milltiediBtr In Z Holl tot voorz Vf l era W der Pnw Staten ptaalRvorvOnger mr P Briët aiKi voren lodit J P J Drieaneo oudUid van den Uaod van Leiden en J P Vergouwen directeur van do red4etb k voor Ned addftar plttatevervaaigfflrö uur V W van dlee Foet Hz en A MuWor Leikhn lid van den Haad aldaar Ue heer F IU k b m albior b te ifrGra venhago gee4aa voor k ider van MohooniBoef entogen Verkooping Nol Pitlo De iB Jtslag van de giatepon door Not R W H Pitlo geèoudcn vorkoopéog is Is volgt Peroeea I ten Heepenbuls met tuin KaMwiaingel 46 koepor P Bokbo en voor I10 6 Peroeei II Beneden en bovenhuis aan do turhaarkt 26 27 kooper F W v d Slee voor f3900 Peroeei III Huie en erf aan deMsaeilaon kooper A Fokken voor f 1825 Hedennacht is ingebroken in de broeikas van den heer M Walraad Kozenlaan en zijn alle koperen buizen gestolen OVDWWATtm 7Merd gD Md g ontt nd een b4 n van brand ten huj e ven U van der W aI hur Ktn tel gopdsjwiy brantkltv geheel op Votxllg kon men het braintj blus Hchen Hl ajielen nw t luolfer door klndi ren wut ooraaak 11 Hoaxl deziir genR ente kt bijeeng roe pon tXTgeii Vrl a AglHida Onderzoek g 4oobb i v Wgalglnc tarief 11 n Veronfeiiing op Ie wlnkel Uiiaiig li noeimiig iKKkhowier der Gg iilinek NiOifiiiiigiiiovuKiisliaiiliiirM S er ftjeimg viui J J Jiiii i u hixt Keus Oouda ttiuigde iju IwdfwecDen dat deao vurjfadeninfel iiiei TüeB v m böleKd en teide Uu vi uttg waarom ZuidHohujid upnuiiw uiioeeti aetuATT+iaan bi iNoorOhhoItandi Do Voorzitter iHwU i d ziUkR de vergader ing wa nirt vtHtniU to l t paleu en ii ttr pr ineeomg watt i ot rd Uüuaiid mei in twwe conditio thui iiumkUoilainl l o IwxT Keus voewtM d uuU g in iv aau dat Ümts roedb door tvu tuaaltlal IwUin contract m g VuvkeoA ilij bcignvp nuot lioö dK iNioouiHiolwitjItWii fx Knteurw Wu l odrogliig van ld die in hw coalraet wordt gtnociiid zooiiiaar liobben ua nvaanl zonder d ft rowirent zeikerlii ui to iiebkwn Spr Is van iiiweumg lUt waair iiits oxporteiira gedur iuiw dno jaren iii ïtvi lanclrtlnijaiig bun iimJ W rl inig heijlx aii verw viid t vaak Unx tvu Jte vaii au lczeli nu d erioenogtiiiil haar Itmtlpunt nioert vasthoiidm m liet loiiti act unit aanvaardden iJ hoer do O e ii ai l flaa wri er luenio op dot ty ten opzichte ii üi n iaaAlta i d i luet dlU wooddj t laiiiJifhuhui iiwiar wordt gfweiK iiiid die kaaw huincMaaiwoe4 mi wd dat aao h n de vmxlitig aii kaaw voor het giertiwlu land i üp Jl draaien Ma r dk vareeniglng looTif iiitww toil aaii iL u van dit otMilratA riigg giafu to iKibbcai Do lieer van i i k GoudaJ gaf iih zijii ineoniiug lo ikennen dat die veignde ruig luoi t ixivliuU ïii dut oontraot nut u tfiitcenm wanneer niet tegetiwi l gn kuiin ü wordit aau d L tK wai n dliii gixk iaulli vrd Ivuiuieii ordi ai genoemd lic Ikih i KeuH zou weïisditii dat de erplioIitü vooiTaanli vaa diL ïi ixpo ncui naar ziju initooiptin wordt iKn okeud opiim het mot ïail vooriwMiieiL stooöU tluiiis af veol o liwir die Cioua fcal iii o er cgui j 0111 wil itwoluüo m d m geet t aii duvan NoonlHoüaaidi aan te miiwiu ik Voor 41 ii er io van nmioiuii diat die dOor den lie sr KfMö g nv iii i litü regL linfe o tT don vea pUc4iten voonjiad door diiL iMiniiB ti r niet za l w uiden guicoeptoord Do heer bohilt Uoudü doelt muJo dat een vetmteidieHrb ran hot boeteeteJ8ol dioor dk Kaa orw nigiiuÉf iiu it zul wor don aamyv aai d Dei opliiggiu aii iMitle gtrfdiiedll iUia4ag Do heen L e b r o t DordrecJit inerkto daarinj op diat indiuMi van go sd i tioiiw kmi wordiai gesproken de botio gchwi moet orvaükn Ue JKwrtïi van Zwct itottoidunO u van l ijk be tircdian do inevnins Do howr iSotnIt ftciit dit ai t jiii yl en xeidiLi dat itr wt l di olijk re ke ung goiioiulkiii woidt mirt veel ot wwiiig koopeai feipr weer vr op dat waar u voimoodfi lijk afolaclitmg onder hU iv al komtm de torim voor den verplietiton voorraad uwxilijk zal kunnen wonkinverhnigil Spr lH ciili eoide de onniii ssie van liijsiaiid wkt prijHwtoUing al lw w iiiaaudlen uublijft Na iiirourdeire ht tchoiiwiDg n oonclu deejdö filtï Vooi ittir dat Jiet Ihajih güwMiiöolit ia aan de KaaiHM jxtiiiigJiig ni e k jü dien kü dat do lodiïi van d ü Nodu rlKMiTOolit Vereeniging ani Ka itjhiaiidclairou adieen dan genengd zi b Jul contiaKJt l ti eiieiien indien aan hmmo wniHülwti wordtt legeniioet geikomem 2o dat zal wordi n bepacldl oji welke wiy Agairanitie knn worden g ig m n inzake liG iiH leb4iU4i 0 ïo lat dKj hlmii waarbp dk vivrpliohte voorradion moeten zijn opgologdi wordt Verlengd to4 15 Nov iiiil er 40 dut wijziging wordt gt Jiraeht In bet boeW k l el zoodaing dat dj opji gging fa iUtatK al gewtiiiedlen ni 5o dot naast do Uijk coi ïmi8 tt Min Toezicèt ook dü oxporlenra liui re k moeten heilrfien liet contract to veitiroken Ten aaozim van kv verpJidtten voor raad v lvt e kaas van l YieHiaiMi aneende de Iiwr van K ij k dat moet wordtM vastgeiegd dat óf Frietrtand zelf voorden Bawnaak ttewT kanfl iiwset zorgeti of wol de aaakoop in Ziud IIOfllaiid moet gcflchk don maar dan zoodainig dat do perWjU g wi door Ieder exporteur naar gertjn aji zijn vorpUchten voorraad wordt everdl e boer de G e u a gaf lucht aan zijn ontrtWffirtiilrig over d e wijztj woorop d inHchri ngcn voor dip CentraHe PaJflhuizf vorlgo eek hadden piaate gt trndt lh ziet Uiï n tnii giooto onlilllijkheid U gi novor dewkanero finii s Spr verklaarde d t iM t Vorlrouwen in ilcn liowr Sehilt Mo voor dio SiihoormiBHUie In th z iw opgetreden wwr ü geseiiokt De beer Bebllt kwnm iegea deze oaotijif ng op ni vorkla rdo M de rige iff eiter oond oL r t niet op ile liooffie te zijn vml Itotgx ti U gtWdeil Vf eöntrak j aklnii n niotHtoii wwnl ii voorzl n hi enkele dageiv en da roiir hMt 9pr aan öwiige groote flmia M vorzoelil dl cmtralo pakbuiz n lor wUfe t zijn on Ke tt helpviif i in dt blnnenJaiulVnjhe li vvring iik t to ittten atópix want er waH kaaeitt od bij d pakitni tii De libseluBijtvern h ïlt i dan o Ai üan tl ve afdblit iih l vi rdi nidi lnt $ ende i iiiic ttluTO iii iohTljverB willen gaftme van hun m zogKi its n af Wie wil kan diirt iiog lllHollTliViTl Ook dH he Ten van Z w o t n andoren vorkJaaxik n dree aienfliH Ijsin dojuinte IK heeir K u ij p n r i Hoik ravwi lxtreiircte liet to dht dkxw deao zaak do vorigo week dï markt in die war wn gej tuii rd In verband hIiTiiie lo rna klo di heer van Zwot dTtnffend aan toeh ndrt hoog r tei koopeqi dan f 56 wiuter haalt imni eon Htrop Wftnmvr op Av inafklonclo prif en mo lioog hlijveu dan ai ht k i het volrtliekt ïitilteilooH lij ite Kaanveroiiriging oan te k op i oiii oii juU4o to standdi wog U ne m daar lez dan direct zJi l vorwijKi n nflar dp manier waaiop dl kaafrthmidel ziehizolt yn winwl Inat ontgaan De vorgïutorlng wwd dn rop te 1 uur S o en mOIIXONOBN Buitm fwantwoordelijkfietd der Red De Heer A C A Hoffman en de Itlkverbranding Hooggeachte Redaotear Ër is geen sprake vaa dat ik een onwaarheid onbewust zou wiUon sanctioneeren Er is voor mij alleen Bprake gowoest nu langs eigen weg naar de waarheid onderzoek te doen Hierin kwam voor mij Zondagnamiddag zuivere oplosaing Ën alleen door allen tijd roovende drukte was het m j niet mogelijk U tijdig voor Uw Maandagnummer bericht te zenden Mijne informaiiën komen tevens vanRoomschKatholieke priesterlijke zgde En zij luiden dat het bericht in debladen ook niet kathoiieke nietjaistkan zyn st Op dat oogenblik is voor my de plicht ontstaan niet langer het bericht dier bladen te mogen steunen middellijk Doch onmiddellijk Ik verklaar hier dus openlijk enonomwonden dat myne ter meetinggesproken woorden indien bet bericht in dien vorm juist ia dan enz in dezen zin moeten worden begrepen dat het bericht werkelyk niet aan de waarheid beantwoordt Daarom verklaar ik hier dus tevens dat m ne mededeeling niet had moeten worden uitgesproken en dat de door mij daarbij ter meeting gegeven toelichting vanzelf geheel onjuist is Voor de betrokken personen en de hun dierbare richting doet mij dit eveneens vanzelf van harte leed om de eenvoudige reden dat ik hen daarmede heb gegriefd wat als zoodanig zeker niet in mijne bedoeling lag Meer kan en mag ik niet verklaren daar ik geen reden had den ernst der betrokken bladen meer rianU mijnheer de Redacteur noemt en daarby van onderscheiden richting reeds van te voren te dezer zake te moeten wantrouwen op geiyke wijze als ook U in Uwe couranten vertrouwen stelt Blijve met gevoelens van hoogachting Uwe U dienstw dnr Dr A CA HOFFMAN Goflda 23 Juli 1917 Dr Hoffman 8 woord doet ons in bijzondere mate genoegen De zaak waarom het hier ging is thana in het juiste licht gesteld De waarheid is hiennede gediend en daarmede is de zaak uit Zonder eenige reserve kunnen wij thana do waarheidtievendheid van Dr Hoffman aannemen Dat Dr Hoffman heeft vertrouwd op lyn r k partijbladen m deze i voor ons volkomen begriipelufcr hebben w j hem ook geen oogenblik ten kwade geduid Het was ons alleen onverklaarbaar toen w gisteren ona onderschrift plaatsten dat na de pertinente verzekering van den voor ons en ook voor Dr Hoffinan betrouwbaren inzender Ds H van Assendelft niét eerder een onderzoek en een duidelijke verklaring is gevolgd W zün van meenmg dat boven een vertrouwen staat een eigen onderzoek waa dat eerder geschied dan had de zaak al direct kunnen worden recht gezet Red MarMberiohtan Rott Veemarkt Heden geen noteermg ontvangen GnMutenvelIing NIEUWERKERK a d USSEL 23 JuU Veilingsbericht van de Coöperatieve Tuinbouwveiling Nieuwerkerk a d IJasel en Omstreken De prijzen waren heden voor Eng komkommers Ie art ƒ 9 60 11 idem 2e Brt ƒ 7 40 8 kleine halve idem ƒ 4 80 5 60 groengele idem ƒ 6 20 bloemkool buitenl ƒ 16 18 idem 2fl srt 4 90 10 10 idem binnenl 10 60 12 allu per 100 at grof stek komkommera ƒ 8 14 per 100 K G peen bultenl 9 idem binnenl S O 4 20 per 100 bos tuinboonen buitenl ƒ 10 idem binnenl ƒ 6 10 atamprincesseboonen buitenl 18 idem binnenl ƒ 13 60 pronkboonen buitenl 18 Id m bioneiU 7 5 60 7 tomaten 42 idem 2t irt 88 Idem bOBkea 40 alle Mr 100 K O Kaaanarkt ODKGUAVEN 24 Juh Aanvoer 260 paiv tü n waaronder yo met RjJkHmerk 14 614 ituks gewicht 87684 K G PrUa üoudache luuu Ie aoort ƒ 68 60 2e soort ƒ 66 7 Ie soort met RUksmerk ƒ 61 Handel DMtig LAATSTK BEKICUTEN In het HongaarMhe Uuls van Argevaardifden BlIDAP r 2 1 Juli V rmi Tinza heeft in Ik 4 Hctfiie r tui liuuf vaai AfgeV iaitUgiU n vtirfclaardi tot dt rtxlk van tkm Ul MtViiVT IU dMIV DlllMl lflt Uij iHlgt proiceiv volkomi wouxlt oudernjlire ett ijr i voikonirti over iua Pinudngi liit rtohen Ilimgarij ni liW Duit ii Kijk MinA t T ïraal h Wriieay e klaard dot do oorlog tM Idljven govocTd word ii alt V erd ligi gïHH i log 1 11 ge ti vtToviTin reu word i t o gd llongtt rijo sh n k biiTfitó in 0V4 p nurtiiiiiiiiiig im d L tiont tnodt eeo i tyhtkw vniJio te rtlulirti Het UuiH van A if vaar ligiiUti ocr Iwjt zonwrreoft ver w4pï De Joden en de vrede fjaar aanleiding van de congressen o a In Amerika OdstenrUk en Rusland te houden waar de Joden hun wenm hen voor de vredesconferentie zullen kenbaar maken heeft de commissie ad hoc uit de NederlandMhe afdeeling der Alliance iKraélite Universelle den Nederlandachen Zioniatenbond en de Nederlandache Ito federatie beatoten in November of December te Amsterdam een yroote nationale betooging te houden Het programma sal nader worden bekend gemaakt Fruit De Fruitcentrale heeft vastgesteld dat van appelen en peren 40 procent voor het binnenland en 60 pet voor export geveild moet worden van Engelsche kroten 2fi pet voor het binnenland 26 pet voor de fabrieken en 50 pet voor export van pronkboonen 10 pet voor het binnenland 40 pet voor de fabrieken en 60 pet voor export TWEEDE KAACEB ZitUng van 24 Juli Na verdagmg wegens onvoltalligbeid komt aan de orde de interpellatie van den heer iJchaper over de door de Eerste Kamer niet in behandeling genomen ontwerpen Op de vraag van den interpellant aan de Regeeruig antwoordt Min Cort ran der Linden dat intrekking met onmiddell ke wederindiening de eenige weg iB die openstaat Ten aanzien van de Ouderdomswet w zigiog der Radenwet en aanpassingswet die politieke beteekenls heb ben moet de regeering zich echter haar houding voorbehouden De heer Schaper diende echter een motie in met verzoek de weder mdiening dv ontwerpen met bekwamen spoed te bevdrderen Na behandeling werd de motie n uitvoerige diBcusflie aangenomen met 86 tegen M stemmen links tegen rechts St enkolen uit Daitschland Naar ooavkH ilng van het iKrlolit bctridfiildo du üU eukokii uit Dultr olil nd iiletdA het ItbUI In tkw laawton lijd werd m alle kiaeliten imgwiMiiiiien oiii üoovw niMgoiijk kolen naar o is land t krijg rt mt t Ui i s por A lKoept goiliifctilMMd dodi ook per troin Voor iiot vervoer werdm in ciaai Hollan ii ïcliie waggcma Utuit Nu He ii en hot eeJitor oo altlian do ouh vitultreJtte IjvlichtlngMi dut door oen en aiidier d invo ir twiauga ijk hooger w rd dan wM overextïgfiioiiiwi l aaraan l t eft inou i DudtMoliloiid nu i t i ndo L iiiiaakt door onk lo iroiiien tu tat U vervalUm Do oviTeeiigokoim liotwwÜK id steeako kn Ml i oliUT t i volle worden gek verd Staking GnientcadrogerU Hedenmorgen heeft het personeel van d groentcndroger van de firma Blad en Prins wegens looneJschen het werk neergalegd Telegroflsch Weerbericht lïooi Ht i aronioloi lan li ti JM Ie Waa irielit Ung +U harotiieier ond U lo N Q fllMbM daiut orwadil ig lot È i vo4ge di m dug M H y wakke vtfl amfcrlijkü wind gt teiA N ili iM olkt waaasflii lijk droog we r ui waniHT = BÜB GEBUJKK STAND oi ii v UOKI N l J Juli WiHn iiiii d v 1 i so1k iu mi t stooidp ao Juli l rrit I V Boi Ao ai A II Ik aa Juni lohMuiw z v J Tuitoo m 1 II V x Paula Uj bortiw ti llH ll li IJ 1 1 N 23 JuH Amu C M van dfr flioot J HA VMTWCllT il lll WIl W IxxixKTakw ro N Advertentiên ♦ 0 ba i AAKT f DE JONO H DE lONa V m Oouna 23 JuU 1917 Oouw 203