Goudsche Courant, donderdag 26 juli 1917

No 13454 OidMronTll N R SLOP TRUCE T C USSBLSTMN 26 Jull 1917 Van het front in Galieië komen opnieuw berichten va den terugslag der Russen Het hönt dat de demoralisatie der troepen Iwnd over hond toeneemt hetgeen den Duitsch Oostenryksche troepen flucces op fluccen geeft Thans wordt gemeld dat de hoogten ten noorden van Tarnopol en den Goiesna sector tot den straatweg Trembowla Husiatyn en de meer Zuid weatelljk gelegen plaatsen Buczacz Flumacz Otynia en D Iatyn zyn genomen De toestand is werkeiyk hooi 8t ernstig Dit bl kt ook uit hetgeen de Morning Post uit Petrograd verneemt Generaal Komilof heeft op grond van het besluit van de soldaten dat terechtstelling het eenige middel tegen militaire verraders is een geheele divisie van het elfde leger aan het Galicische front door haar eigen artillerie aan flarden geschoten Dat leger was kwistig uitgerust o a met Engelsche en Fransche kanonnen en kanonniers vliegtuigen en vliegeniers en BMgelsche gepant v serde auto s Z n artillerie was ideaal opgesteld maar de infanterie schoot haar eigen kanonniers neer om hij den terugtocht de paarden in handen te kragen Dit had ten gevolge dat de artillerie vermeesterd werd en er is ook geen boop dat de artillerie van Het evende en achtste leger te redden zal zUn Oolc Is twijfelachtig of het achtste leger zelf wel ontkomen zal Zal de voorloopige regeering met Minister Kerenski aan het hoofd het middel weten te vinden om een débficle te ontkomen Zoo juist komt een V D bericht ons melden dat een poging der Duitschers om denlinkervleugel van het leger van generaalKomiloff om te trekken is mislukt De Russische legers trekken langzaam terug omte ontsnappen aan het gevaar van achterente worden aangevallen De Duitschers doengeen poging om den aanval door te zettenin noordelijke en oostelijke richting Delinkervleugel van het leger van Komiloffneemt thans meer geconcentreerde stellingen in welke voor verdediging geschiktz n ïi is van Brezany gebracht naar delyn GaworonkBuczacï Monastirgisco waardoor het plan der Duitschers is verijdeld De troepen van generaal TscheremisBow ziJn teruggetrokken onder den druk van den vijand waarby echter de orde bewaard bleef In de streek van Smorgan en Krewo zoo meldt dit bericht verder en in de bosschen van Nowo Spasow heeft een Siberisch re giment hetwelk reeds bij Warschau en Openliare ïerkoopiiig te Goudai op MAANDAG 30 JULI 1917 arend 7 uu in de R K LEESVEREENIGING ten overataan van Nolaria J Koamaiii Een goed onderhouden WOONHUIS No 8 met anneie SCHUUR KAPBERG VARKENSSCHUREN en GROENTEN TUINDERIJ aan den Winterdijk te Gouda groot 74 aren 74 centiaren atrekkende van den weg lot den Staat poorweg Breeder bl biljetten Nadere inlichtingen geeft Nourll Koemante Haaurecht 1800 W Zi n Engelsche Vrouw Naw het DuUaeb door RUDOLF STBATZ GeaotortolmEde Uitgave bewerkt door Unr J P WrSSEUNK VAN R08SUM Zij zwaaidieu dfe nogi vam diruk inkt vochtige bladien Veraoherping van het conllict motDuitaöhJand in de Porzisohe GoH Depremier komt vanawond van zijn slot inde ad terug voor de zitting van hetparlwoewt z aopI zei John Wlldlne mat De auto hIcMl sMt De kneoht vloog op oen wenk van zijn heer van dlwi bok tn kwam na eea oogOBAjlik niet wn nammor terug De giriise OiföTUBn nau het sloeg net opeiL m laei omtor het verdier njden de tAetgraaiicolam De dam vctrftiurJkten Be oude heer iteuwfc pk t0e lii zacht fciet ób ooiraut uit de hand vallm en zoiak ineen Zijn ïaowl WSB opeo Zijn hoo d voorov r Het wg er arg uit Het leet en herwrte Of tm minate erm flauwte Maar hij wae bij het bewtwtzijn Hij preVL de nal onverstaanbaars bij zkAooif Zijn Upp Ti beetóen zeauwftobtig ofkder den dunne ii grijzen liaaitf De w g o had op em bevel van mrs WlMiiig zi loop weer g rta t De knecbt wm weer algeeproug n ea stond la bilqeUgQM bolpvaanUffbeid bMclen i 6 Aug 2 u Gebouw Bouw en Wooingtoezlcht OndergtandwoimiiiMie Aimenzorg Beleefd Toraotkea wll sereceld tUdli mededeelkw te ungen ontniclo TH T TKade lll e oonoerteo TCnuikdUlEb den enz om dese dw In onse H ad te vermeldtti BleotriMie Druldnrij A BRINKIUN a ZOOS Qoola NUuiruktrk t i Uml Oowla VM 60 V Hedcn overlcvd plotMUnl chl B kalm onze liave JURRIAAN op den iMfl ven I i iter M A J KORTBNOEVBRM E KORTENOEVER Slof Goude 23 Juli 1917 1886 IS Besoeken kunaea Jiiet worden 4cwechl KVIUJISD tegen half Auguitui voor dea H t eea bekwame Keukenmeid loon 180 i I 200 en een Kamermeisje loon f 160 è f 180 in delUg lub in 3 peraonen veel TerYel Brie n onder no 1884 Bureau GoudidieCaurani Markt 31 14 OKVrAAOO een JuffffrouiMT voor KaatoorwarkMiaflabedeB Brieven onderNo 1894 Bureau Goudacbe Courant Markt 31 8 Ageot Margarine Eene bekende Martfartnefabriek ZOEKT een plaatselijk Agent goed geïntroduceerd bij Winkeliersin Koloniale Waren Brieven metopgaaf van tegenwoordigen werkkring en verdere referentien onderNo 1893 Bureau Goudsche Courant Markt 31 22 OnKem Kamera gevraagd Telen Oct of Nov 3 14 oad Kamera met Keukentje levraafd door kleine fam tonder kinderen Brieven onder No 309 Boekhandel firma L J C BOUCHER Noordeinde 64c Den Haaf 1891 6 Hospitaaldoek au 1887 12 Fa Weijer Hoefhamer OOUWE 135 TEL 37 S Ca van Oudheusden Co VoorradU eene roota wrteerinc nieuwe en beapoelde Inetmmenten AU oeeulon voorradia een 1821 10 Upp VlMgal r 675 aoo o d el nieuw Ibaoh maalno t SSO Lanid ar Specialiteit Stemmen Repareeren Verhuren WM lr at II T l an DU HMa Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van ITaamaclmies want SINGËR Naaimachines zyn een EersteKlas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle hnishoudeiyk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SmOEB KAAOaCHIlES knni U krücen in al onze winkels DIE MEN AAN LITi ÏÏITHANGBOBD ZANEENNEN SINGER Mutsehappij Dapóis alom Adverteert in dit Blad ïOUDA Kleiweg 5 BANK VOOR PERSOONLIJKE EN ZAKELIJKE ZEKERHEID MaatMhappeiyk Kapitaal EEN MILLIOEN GULDEN aoodsokourtl bl Konlnklllk Buluit vui 13 Dnumkor 1909 Gerestitd te s RAVENHAGE RUNSTRAAT 11 Directeuren C H KUNKELER en Mr T A TEN CATE UITGIFTE van 250 000 Gulden 3 pCt Premie OblitfatiBn aan toonder root VIJF GULDEN met premie uitlotini op 1 AUGUSTUS Vi 1 SErTEMBER n en 1 OCTOBER a der vollende b dra en Een premie van f 25000 Een premie van 5000 Vijf premiën ellc van 1000 Vijf en twintig premiën eilc van 100 Q n ro N ilii PremiSn limede nomineal b dre d f 5 der obli etie worden OBBlldd ll lc o de rekking tOnder eeni e korting uitbetaald iiili Na de trekkingen blijven de niet met een premie uitgelote obligatiën onverkort bet eigendom der beiilten en worden deze ingevolge rt 18 der tlatulen I pari uitgeloot en Wel voor bel eerst in 1922 Si tl U S s s i i 9 Si g VERKRIJQBAAR 1839 Uf bij den Hoofd vertegeAiroordltfar m l MMl UMi Bmri 2 60DD1 alimede ten Hoofd kantore s Hage Rijnstraat 11 H H KAASHANDELAREN WAAGBILJETTEN en KOOPBRIEFJES vr van Zegel genoemd ia de Mededeeliniender Nederl Vereenifiog van Kaashandelaren No 93 van 7 Juni 1917 i met eigen firma naam bedrukt en in boekformaat gebonden levert spoedigst de DRUKSERU A BRINKMAN ZOON TEL 82 MARKT 31 Hoofdroos Exzema c s or Dn Dn Dn t a n Ken Vele lijden aan huidiiekten hebben reedi xoo vele middelen beproefd loovele doctoren geraadpleegd dat te ten einde raad zijn en geen geld meer voor een nieuw middel over hebben Het ii juiit tot die lijden van puiiten koralen pukkeli kinder exxema pioriasïi droge eizema open beenen ringworm dat wij nu on 55 ds fleich D D D aanbieden Honderden in Holland hebben bet reedi met luccei gebruikt en nog dagelijki melden genezen pertonen hunne genezing aan hunne drogiiten Vale dankbetuigingen zijn ingezonden en het middel D D D wordt door de gebruikert lom aan bevolen NERGEE I Energievomier vDor Klnderea ZaniMevaklaeD enDcrstdlenden fiuMtm vanaf eO C DpAA I POORIM ARNHEM fit i othxdvero Ib i aK gteten I IMJ De heer Jb S t den Helder achrijft Ikheb uw O D D recept aangewend bij mijndochtertje welke uitilag bad op haar boofd Readi bij de eente proeflacon kon ik beterichap waarnemen Uw middel heeft bewezen het juiite geneeanlddel te lija daar ik vele andere middelen gebruikt heb en de doktermij nieta kon geven wat hlelp Ik zal uw middel bij iedereen aanbevelen Verkrijgbaar bij ANTON COOPS ta Qouda 1141 66 Waar niet verkrijgbaar wende mcn iich lot de D D D Company Amiterdam wmii Unljh FMeo pesliiil lelonenNr oFOEsioflT tras Voedert uw Fee met de uivere murwt LIJNZAADROEREN merk TER en W L an SOVABOONEHKOEKEli maHi WaL Ditmuntende door hooi eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde B r lHploma Pori s 1900 Seoen Oouden UedaiUn Jk heb nooJt myn Baar verwaarlopsd tk kek KOKO vooHaarcaa ce den u laar acbmllit en aa haw gebralh feeb Ih myac wcaUc M GlaDaeaa C fvcwl Q t M aaat le Mik Bl M VOOR HET U kunt ook lang OeEOnn Hur nebhani Beproef dcie mathode CD be n vandug O naar Uw Apoth licr Orocllt of Kapper koop een fleach KOKO n P am gebruik h t 14 dagen xeoal vaotv geKhnvtn eo Lel dan op hM raraehn B o fulvert Heldere Niet vette vloelitot bivordart dm Hurgroel Venterkt de hllenn en dott dienst tls een Tonicitm voor de Haarworteti Voorkomt he Splyten ol Uitvallen Nooldteer en Roos verdwyoen nadat men KOKO een paar keer gebruikt hfctt meO prerikell het eenvoudig op hit Hasr dan wryftmen tiet ucht In eene neder ftartsche rlctitlngen Donlalt het Rink u Wy ittllin Man dwua f enmeflalyke ilachfn I aan Keke maar wy moaa an naitdan v l dat ata aan Zuiver Ganaaamiddal nar bal I Kur gaan airdar Praparaal dll kaa avanara moTo aui WAARSCHUWINai UlUtekande pnparatan wardaa dlkwyls nuamaaktt van bal kryte ven da aiehU Keko hanrt hat saacea van Uw Haar al Welvar alka fleach dia U als Kaka wardt aaacahMlaa dia niet duldaiyk ana Hasdalsaark Ban Vrauw ta Paard pda livllanvarpakkipt draart Echt Kake wardt no Ua varkoebt an wardt aoell NET lEKEI ntZdriB tl 0 75 1 60 SB fl 3 p r Flacon Alleen Verteganwoordigen Voor N en Z KoTund Utrecht Zeeland N Brabant en Limburg P DCtVCRS AmaUnlBM Voor Friesland Oronlagan Drenthe Overyscl en QelderlandFlpma B MEINDEIIftMAi Snaak KOKO StIAMPOO POeoei lyn wel een proefwaard twee lourten Nat en Droog Ihap te waar U KoKO koopt P 0 12 per palt e imOII E0IIP8 lfijil lfaal 29 Uk ymmSEMcWoyefl Tgdelijke Pnijsvephooging Kleine flesch t 0 85 Mlddensoort t 1 80 Oroote Hesch f 3 25 BOEKHOUDEN in drie maanden met Teilimonium J Ca ter BRUGGEN Leeraar Boekhouden M O BLEEKERSSINOEL 3 OOUDA Prospectus met overtalrijka prima getuigeniiien op aanvrage franco Ervaring met drieduizend Oud Leerlingeny een voor een persoonlijk geleerd MONDELING EN SCHRIFTELUK Het Boekhouden is niet iets geleerdweteo schappelijke noch iets nieuws bet is eernatuurlijk eenvoudig vanzelf sprekendSTELSEL zeer gemakkelijk door ieder te begrijpeo en zoo oud als de wereld 996 43 Nimtgtn 30 Januari 1914 Kattanitlaan 8 Gtackti Hetr Ttr Briiggtn Koopt Uw Hoeden Petten II Baretten Ml CAREL KROPMAM KLUWEB I aOUDM ieiiwe morialleB 12 Hurmtdt 6ttm £ li U nogmaals mén oprechUn Jank voor dt gmoitn Usstn m htt Rotkhoudtn Umt brufwtutlliutn ktb ik van xulk hoog gtkaitt ktvondtn dat ik m4 verplicht gtveil hervan uiUngUgtvtn opdat ook andtrtn htt voordtil tn veorrecht dtur lenen hiiitn HoogachUnd Uw Dienstm Dtenaar C SCHEEPENS EmpL Bataaftcbt Ftlrol Mi oud Utrhng A C EaïT3D A Dienstaanbiedingen hebben in de Cjoudsche Courant fleeé tueeeê 1 Dmc adferttiDlMo kostu sleekto kU Tooroltkeltllog 1 6 regels f 0 2B voor elke regel moer 6 oenti Opgaat nitsloitend aan het Bueaa 50e Jaargang Vrydag 27 Jali 1017 fiOlDSGHË mMkWï XTie u Txrs © aau A d vert©an ti©Tola oox G o a d a © xi Qa5a etx©33c©3a VERSCHIJNT DAGELIJKS M BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN MKDSOEUJNaCN l i II Op de eoorpaglne dobbel lariet Gewone leenaaia en ia a il Be dMU W b4 ftifi GrooM lenaia a raartaa aaa ptaalarai l KLEINE ADVBBTENTltN aanna aa i kon aa aartoop taa a orkaa I S laa I SJS a ngal i bauU 4 Il üniaa onM 10 ragala l M n m S Mal ABONNEtfENTSraUS pe kwaiuM IJS pee e k 10 eaoi mei Zondagablad par kvanaal f I 7S pei Mk 14 oeu tnent na de baaorging per looper geKlü li Franco paf poel pv knranaal I IM nel Zondagiblad I I AbonnaiMUen oeden da elltk aanSnooaa aan ona bunau MaUT 31 GouBa b aan maaWB dan boakhandel en da poa utonn ADVEBTBNTIBFRUSi Uit Gooda an omalreken bekoorende lm daa beaorgkring IS regob i 0 55 alka rafal ma f 0 0 Bij drie adaeremrolgand plaalringen worden daM laaan iMa bankwL Vu bnllaa OMda a dan beaorgkriag I S lagel OJO alka r S aaai U ennh Telefoon latere 82 Telefoon Intere 82 Uitgevers A BRINtMAN ZOON De Centrale troepen naderen de grens van Galioiëa Nieuwe Ruésisohe aanvaliena Een vrouwen bataiiion in den strijdi Duitaolie piaatseiijiie auocessen in iiet Westena ONS OVEHHCHT aan de muiterij in bet Nger dat er nog troepenmachten aan RMflische zijde zijn die op het Oostelijk frons stand hoiiden Het is mogelijk dat dele acUe een direct uitvloeisel is van de sympathiebetuigingen die Minister Kerenski v n alle kanten uit Rusland ontving uitingen van sympathie en steun voor de voorloopig regeering zoowel als voor den Minister van Oorlog Het leger In het bijzonder verklaart dat onder zijn gal eren voldoende burgers en soldaten voorkomen die bereid zün op de eerste oproeping van den Miniater van Ooriog dezen den veriangüen steun te veileenen om de zaak van de vrijheid te bevorderen WiJ wachten nu verder af De Duitschers hebbé ep het Westfront weer plaatseli ie successen behaald Het DuitBChe legetbericht meldt dat na uitmuntende artillarie voorbereiding gisterenavond gedeelten van een Westfaalsch regiment de Fransche stelling ten Zuiden van Allies over een breedte van 1800 meter en ter diepte van 400 meter in storm hebben genomen Ten Noordwesten van da Ilurteblse hoeve werd een deel van een behqerschende hoogte bezet en in Champagne slaagden de Duitschers er in opnieuw den IJont Haut te bezetten En in deze drie VevechtstelUngen werden door de Duitschers 1150 gevangenen gemaakt onder wie 46 officieren terwijl veel materiaal hen In handm viel In Vlaanderen duurt het artltleriegevecht met onverminderde hevlghaid voort ook in den nacht Herhaaldelijk wordt een trommelvuur geopend op de D tMhe sUtiingen tusschen de kust en de Lye en ook bü Hellwirden was dit het geval Onophoudelijk doen de Engelschen verkenningen die doen veronderstellen lat een aanval der Engelschen op komst is Op Zeebrugge hebben verscheidene aanvallen van uit de lucht plaats gehad Ook bij Gent zyn Maandagavond bommen geworpen dut li zich vereenigt met een vrede zonder annexaties en oorlogsschatting en bereid ia een regeeringsstelsel in te voeren waarbij de regeering verantwoordelijk Is aan de Volksvertegenwoordiging Duitsch Zwitsarscke handelsovereenkom t jMVR fcat Beri Tagebl wordt uit Bern gaveind Op dit oogenblik wordt te Bern onderhandeld over een nieuw Duitsch Zwltsersch economisch verdrag Tot hu toe vonden drie conferenties plaats waarop slechts het vraagstuk van de kotenlevering door Duitschland kon worden besproken Tot overeenstanming Is men nog niet gekomen eener zijds wegens den omvang van de hoeveelheden die Zwitserland als compensatie zal leveren en anderzijds wegens de Duïtsche leveringen van kolen Uje oplossing van het vraagstuk baart groote moeilijkheden Gisteren kwam de 4de conferentie bijeen De onderhandelingen worden geleid door den Nationaalraad Schmid litiny Michaëlis op reis Naar de Norddeutache verneemt gaat de nieuwe kanselier a B Zondag op reis en begMft zich eerst naar MUnchen om zich aan den Beierschen gezant voor te stellen Na een oponthoud van een dag vertrekt hij naar Weenen m bU keizer Karel ziJn opwachting te maken en zich in verbinding te stellen met de leidende staatslieden der Donau monarchie Donderdag xal hij sich te Dresden aan den koning van Saksfen Voorstellen Voor verdere bezoeken aan de andere hoofdsteden van de bondsstaten zijn reeds plannen gemaakt De kanselier ontving gisterenmorgen den Nederlandschen gezant baron Gevers den Noorschen gezant Von Ditten den gezant van Columbid Michelsen den Argentijnschen gezant Nolma den Chileenschen gezant Cruchaga den Penslschen gezant HuBsem Kuli Khan Nawal den ZwitserBchengexant Haab den Zweedschen gezant vrtjhaer Erser den zaakgelastigde van Uraguay Masson en den tusschentijdschen Mexlcaanschen zaakgelastigde Ortitz Lotz zich onderscheiden had op één enkelen dag 60 mitrailleurs en vele miJn en bommenwerpers buitgemaakt en eenige honderden gevangenen gemaakt terwyl hun bovendien een groote hoeveelheid oorlogsmaterieel in handen viel In di gevecht werd voor het eerst deelgenomen door n bataiiion vrouwen uit Petrograd onder bevel van Mevr Botschkarew die gewond werd welk bataiiion ten voorbeeld strekt aan de soldaten en hunne achting verwierf door zijn dapper gedrag De verliezen der Duitschers waren enorm en worden geschat op meer dan 20 000 de bosschen en loopgraven waren bezaaid met gesneuvelde Duitschers 3 regimenten die van Illukst naar Wilna gekomen waren zijn geheel vernietigd Meer dan 2000 man z jn gevangen genomen en vele wapenen buitgemaakt volgens gevangenen zijn er geen Duïtsche reserves meer in de richting van Wilnd De strijd duurt voort terwijl maatregelen zijn genomen om het offensief te ontwikkelen De werkzaamheid der Russische artillerie is boven allen lof verheven In de OestelUke streek der Karpathen heeft het Russische leger van generaal Rafozo en het Roemeensche leger onder generaal Lax Averesco front der Duitfichers doorbroken De dorpen Miresci en Volocsciany zijn genomen en verscheidene honderden manschappen gevangen gemaakt an X9 kanonnen W O eenige van zw aar kaliber veroverd De vijand ontving den aanval met een zeer hevig infanterieen rnitrailleur vuur De artillerie der Russen en Roemeniërs beschoot die van den vijand wier vuur weldra ongeregeld wenl terwijl men haar spoedig daarna zag terugtrekken Door een Btoutmoedigen aanval namen de troepen der Russen en Roemeniërs achtereenvolgens twee hoogten terwijl zij door de versterkingen van den vijand drongen De linie van den vijand is doorbroken over éen uitgebreid fl ont Deze overwinning heeft een groote bewondering verwekt onder de Busslsche troepen aan het Roemeensche front waarvan verschillende eenheden van verschillende afdeelingen verzoeken om aan den strijd te mogen deelnemen en evenzeer onder de Roemeniërs die deze eerste voorspoedige gevechten van het herstel der Russische legers begroeten Indien dat V D bericht dat uit Petersburg komt juist is en de berichten van die zijde zijn nogal openhartig dan zou daaruit reeds bljjken dat er een eind komt k ut n uijvdrh id tU wean xim vau groot hviatm tljfx voor do ooououiésobe ouIwiik a iking an DuaaolUaud uM 0 xiklk tt u kraolMditP wijze ordMi oliolpen O tfo door fcm ooriog got iditi In krunpn dio 1 ii uho helr kkmn Htoau tol d re ik njo wl t luoer n intior d a vrlulgJng veld dat rewter Al UV xprtvtailie oor do fluuKHoole ondmrfdAiming die ij van M rijk nilltvt krIJgMo i lc enknl en oUewo In dtea H an ht vaderland uwetra frteUon Du vraohnarlwan iniUeii wtft dtjli ge regudb luoeton woF ien wiuii van tta liiuueo Ugo gniuen hlijveiKk hoogLiT der vravhtprijzoii voor d In te voeren grondWof Ua liongiL tvu Mangrijk gi t lio van het woiT op gong breftifeiu van onwi wtasi huii boudlng na don oorlQti nf k vraohiprijzen luortm door dn Hlj t ire p ¥rtng na r boven wonl n Itegri usd zonder a het rijk tow W ht Wndi rhjk wordt ImUeiii iri irt g Mng op iS u j t bied itoodijOktHijk H dan W het op Iwt grfJenlifc r i Sioliltarb Vtiii na ten oortofj atidi r krij hot gohwtl DiiMiwlio olk en d doboeli Dititm Hi handt l Af koHten Ie dr tH BÜITENLANDSCH NIEUWS DUITSCILANa De verklaring van den Rijks kanseller en de Duïtsche socialisten Door de sociaal democratische partij te Frankfurt a M werd een buitengewone vergadering gehouden waarin door den party secretaris Wittrisch een resolutie werd toegelicht houdende de verklaring dat de rede van den Rijkskanselier wat betreft het oorlogsdoel en de binnenlandsche hervormingen onvoldoende was De partij had verwacht dat de socialistische fractie het stemmen voor de laatste oorlogscredieten afhankelijk zou hebben gesteld van een verklaring der regeering Voor dï i oorlog hobben dti r wfcn vaak n L jruik gwniMkt van buooe naofaUg i potiitle vooraJ al zij xk4i ia Konb roiiiM u hadden v t rei4iflgd etouduu zi nwtuiithjk st r sUtrk teituBov ir dM wrvriwlUxTH iKw zJoh iiMtf Ihui wt c4ien oxKisiaa vocven iiiH at vroA ikkttkaaa of woorot 1 er voor diF revderijen niet ovtiigoeiil vartlo tarlovMi kunnen worden vart g h M ikU voor de MpoorwefCo Dew buMnlen hoMxn vor streitkende limoegd bedo maar zij itMg n op grond an H tu lj ka l tipal ngiitk nl w ierMi gnedon u to r verz n ilnv t ooonptefrwu Inilleu du afzonder ii Zi4ura voorwaarden vokitoi m ook luogeo iij don ten niet naar c4 i wtlb itirr g iaMtlgvr oonditlew lien dan den ondt r DH ded n do ro dipTK voor dtti oorlof niaar a t vaak Wordt e Ni Iwviialdi t ililor an na di n oork onuogwlijk g aiuukl dan il dit ikk t aHoeii don oxpwMteAirN uuwr di i gi ho kn miitócbe hendjoi U n gwd konion De reohiten en plichten der Duitsobe re idorij on In do VoflW Ztg van 21 Juti verdw t Paul yiiigor luet voorwtW diT rf gofriiig om dB uitöchfl rewdcrtj iiiot wm reiitolooe voorsoltot van i oiiilliard in staet te nteJilen de vorloroii gegwiecn zwaar IjeHohatBgdw huaidiRi M lw ptsi ifiuor iiiouwit te vervani it De M rv4o KM niillioen zodden nog in diii loop van dSt jaar word si uKJjetaftM iSchnjfvor acht hot Iw grijHiJ Jwtlii rovt r lu 7 ei on liid i trL 4 kring4iu onterrodwihetd i ometaen daar andere tsk Sohrijvor acht hti oogwUHUt ouk do bevoegdliödon h r reodem to r igol i jukt daarom oo gujiHtlg onidat de irudl en K onfiicoiUBOn a iwtT Im hmuui Men niioet or ohtor rekcniinf hhxIo Iwudwi dat DKn don reeiJ ra ten t zif ilo van liet butitenitaiiul k vrije Itond kan Imbiii onder vw rw nïe dat dl iJiiilwelM vervrat tcv féet u t wondt ge UI bij divi buUmiMidMoho 3K oalii voor A a oorloff maar al tH vaak go i4ikddc Hk hlM in ih rwdi rlJon UHt deze b pa gt a auoordgiaan zou Hiugir hm voor fiuniicievlt titidKrHtotining van rijla wego lii oaunRTklaig wiH u lotm komen Feuilleton oudste koopman droog oa nta Dat stijn bcursiuaaiioeuvreM Komt ii van lU IxiirM Ue eIf4N3ttïiitiaic laar knikte n iorgit Koiu or juiHt vanilaao térl Do öffeotealjeurs ia nirt Uf lioudein D kotirseu dsilen sued AliP plaatsen op hot vsöiolaod brengen boHcliiben van psnlok In Duit ohlaiid Avi o THtn rnns op ó i paarkasBon In Franikrijk groote onrnnt Morgen wanketlt op de tKwidW it l ond ifc New York ook fJe tijden zijn einiittig air DIe znllen ook weer kahn worden Nu In fik geval verhoog lip dlH Ijoyd oo jiiiat de vii rz t rlngi voor oorlog ge vaar mot vijf en twintfg prooenl zei éo offeiotvinniakolaar 11 aiotvt het nwn ac4iPngietwenMé daar achter de imin oeiin zien lur Witdlng Het is 9 grBi je OoeOm dag sir Ik dank u sirt John WihHn retjk te den bearnspecuUnt de hand 7 i toeo uw k rairHitige stem Kaar ml v De wagon pold in d i lanc arom voor H de pajrk vooTge ül r i gang in do ric in van dra Iriooifboogi l e oude OïtJ nian zst strak en rtij on veTroo k zJoh nM C e rh pc4 op zijn gelaat trilde Zijn VMNiw m doöhWTfl waagAvi mrt te spreken Stanmiend uit kooT ni inÉskrine D QpffBgroaid in dB we reld vsn dwi koopman kendm zij precl w Sp bandolsoitoiAsen dte van tijd tot tij4 den handerisihenieJ ou liet vooriioofd dxr inannen tjowoikten ZIJ wirttti na a na kw in zonn Bclii i l oog ooojunctuur vrooli lMid n o eTvloed van geJd maar zoo eriwtag als nu had ii zij het hoofd dar faiudlie nooit geelen IHe vrecnndeafgetpokkoniiWd in zijn blUc wu dw o een aieuw BCbake i oandeloozt i kei ting van FngeisotiI liit iu oa MiitiHnK Bl wa Miur M Hij BMMkte ticb oniwxKBg zoïKoii Uf dtokt T nKKwt goItaald wonKn Fai in het rond inrtwolHm loA cn zonwgiamt aksof v niiO woh voorg HlU n DoTv glads Hch H n gieviclkten di r genllemeii deze det A Irfowvidif i M4n iloor de Aport Öberpe tp tluni dwr ladiw g iHi ladlUm loonden ve k nw ïorgo oo toid vn iigdu in het uitgaand b ven an d pMon Men rwd mon lllrllo de mennoii toonden hun votblonk de vrouwen haar brlljanUm aiui dii wHwillondiK menigte 1 on IkvW van h t g ik ien l zti rmiggwihm in h t Uchi van M HiKth MorkiT hotS xwijgtnd iiaaHt haar vadc r iiwt dw handen in Ve lioot naar het levon ii d Iwwoglng gi4£ u Toi ft zij hot in cHi rirK haddi n ou door d straten van Ju Weteend reden verbrak il pk tBe4fa g het zwijK it llij iMt t groot gWiJk Wij lijn tvn volk van kwgHooperi AW d tijden oo dreiK id zijn waaroro Wijven ij dan in ih dppark rondrijden on doen al f or vivtu vtm gpJwird Wie h t g i HPhnwI ina Het was voor het orM 4iidv langen lijd dot zij vnjwllttg div luuu vMi haar nuin nittipnk ik kvi haar vwtrek lu dtvroogtfl lüt Czenstowliz drl iiiaandi n geleden had zlj wH rogeimatig un h ni brieven ontvangen Maar zij tH ntwoordde er geen Haar moedtr en ïiwlor wis ekK n veolzcg mdtv blik Mnf Wilding aofaraapte dn ket4 Niemand schijnt mij minder er Utt g re tipl doarovur ie oonli kn dan je man dio lubïwchltai poodig tot orzj ijand m be ioort Waar blij ik dwi Do jonge vrouw rlehKo zloh o en 0n $ adrukt toot4 J bU la u fiti ko tijden llovof zi i vadorlaod djevM Aw rioh hk r auHiweri daarvan kiu Ifc btn g on verwijt iiiokon Mrs Wtldtaig trok A wwlbrauwen op Het was haar Mhockln giL lan4 Nerwljtendn verbooing Hot v TlrtMwt H ij dol van j l hooron l AiSftr Het verbaast iitij otjk dat ik Mteg nvotho rI Maar hot U zoo Ik w b er Y nnj mi vaak ovtt dnt wij aHen zOO Iwon roor nleta on nog tt m nkial Po iiiagtTe otido ilofue gUmkwhI i nil d ItooKlo Zij zat zoo n iü alMof zijitii i ok iAd IngWMlikt Mot oon gtmhHinn werken kind 0 iiiiawotiifltt Mn lub Jft ze Kd sti zoo woi d wd mvaatl fratlni dot do bolik loitteR ffewooe wea tneonkrcu en Hop 41Jk hA klen éi imnoen op deu b A bot td t gelioard Hot sou tth niafK i H M n kift g kk nk n hebben weHuiL in llydopstf k Ja luochHf Mm niooi wt4 workeo n IWAtoldeod m Mrs WittnK zwo ontwl I4 Wat wa hoer H fn l vm dan gTitw wei Sedert haar c illtktulo jaar om hr ni t siporl en uktA itM naar Iwt voi Hi aiyi JuM bonoolarijen en tijdve rbrUf op hwt voMetattd VH orbijg gaan Fn dat all H aou Otiteiat v e Td zi i mc oM fet Ot UK h Bii Mett Hot wa toch gOH Kon g hlvurdfgdP veroittiraardtgincl b 4 er 4 B baar ent afwachtend naast het poriier Po cliaiiffeui wendd zich hom rgdi ii l t l di in den auto stonden op on bog n zich ovec den eülUgeauwt i vadi r Dia hW eiemekiaTM ln booM op en kwk vwwsrf rond To n kregen i aodera zoo vrlmdelljke adUe irfkkea oon barttoho 11drukking Wat 1 er gwheikwl Vroeg hij strenigi Wat treklüv Jelal voor e n gerfcht Waarom houdipq wij hkr irfotóeling tU Niemand waagde het te amtwoord cn Hij vprvolgdw dh l tlg Ik ben vwbaasé Me © kijkt naar on Ik wenflch niet Inbet oog tis vaiien Geen gientl man voftigt zoo do aandacht op zich SniVth opje ptaatfl ató jo bUeftl k Ja Sirl Fn g jelui ook zMitenl Zool Hij wend e hH boofd energiek naar den Aautfeur on En im verder rijd i Maar voordat nog éei imuïlwMen hun eerate omweeMcdingj haddtn g wiaakt atopte ginde aan deti anderen kant vanden rijweg een andere antomohid Ken handelgvrknd van John Wltdlng staipie uit en Ueip dwsirs over dte Btraat naar hein toe D © hooge hoed zat door de opwinding M at stStfet op hft voorhoofd van den gladtert orm achttiarm ouden tyiraan Hij nam hem ai voor de danvps n riep W 4 mr WHdlng Sl Jhle h richten De Duitf oheir treJcken aan de Porztócbe Golf hm achip wW terug Sedert stèren ligt er een eekaOnir i an on naast De toestand wordt emeUgor Ik heb bet géhnm drV W i God be ioada oiur nu voor het een of ander mtoverrtand Óe eerate kaoonakogel ginds ooitluteni dm wareldoorio Zoo T r it wy ooff nietr zet de