Goudsche Courant, zaterdag 28 juli 1917

IMIIT weer opnieuw ingediand na het bekende votum van de Eerste Kamer gingen er gemakkelijk door het tweede met 6 stemmen tegen ziob maar aanbiiidt Honk aangeuomeii KOodat oeni aelcotio nkH aK er wordt guiiMftkt Wlj betilwn vroi gi r otl an tiangi gev u wat éa gtfvolgt a aljn gi wi wt van de aaiiiwfiiiug van iiiei J a d duttrfllB tn fléwbwte oploHrtbg van d nio l lijklKxim IVouwiqwt dl Maat Lu lieolt tttaal e i domoor Nog dnüor dag n viTuauKv wfij dat wu inenJgto jongHui die gwtaagtl zija voor h t JchM aiiM alx onderwijzw H op de kantoren van do N O T m n gucrlngi mnwii In dlriwt Xijn getr4 d vu l t Staat U aalt t lo dlg itija vijfhonderd gu iltn voor kiihvii a giHcverdo onder wif4crat il eii het oiwbu ttlj beeft er g m voord 44 b i I it jaar i bijdo akttf fxaiuwifl r ij door tïe U i ring aan idlrotigt n tou oleiiRinLiH voor de jongo iuaimen luot hti oog op de luubiIL atle ba Wi vflritaiid met he gi irek aan ouderw i SBTH ten ptMt u laude l e Staal ia du pood zóóver dat hij zijn elsofttiii gaat madgra tm inAo pwwonoel te ri gen om aymavvo dat ullenitat gVKolilkl 1 om met verdubbelde iinolbeéd do na ken acbteruh te bcApm Htj de MM ter jcu rn ti lcgrafie liwft luen di i weg bewan duld ttwiw gaat b H bIJ h A oikdtTwiiH ook die riillitiiiig uil Maar de Htaat Woiuudt iea werkiii en wiwa naarf het gionoraniiiddiel Un gaat abi bij het oudh arlliago dot verloren ging terwijl A HonK riiiHohe B i at aJ maar aan l t d bbereer wa HAGI NAAH kalMider Uea kon fc booonk z ultfnrP uWtiKti alM du peulen biffiedeU het midd u van dt t t ü gvaett n Itaar fjro Ki kleur gaaa vivtitMuti tu bruin of swjm Monltik tilt Mbditi zijn tbau nogi blt t4 groen all ti d navH or an ï 7wmr Wie laUT ziebl loojH nli t allrt tt ge a r do ootliMvtle booixm te verliexm UMar krijgt ook gnm kwaliteit d t ootifn uilfeeu Ui girwKum rio lilaiikiMM Het iH irekkehjk vrw stolen vsiuptwten t u boomii ge bovnndl dit oorAnd ifat ht verkref ii Mlrod nitl rlWn luakehjker luaw ook voedfcawer blijft C H ZATERDAG 28 JULI 1917 BBI£V£N UIT Dfi HOFSTAa Tweede Blad tcx LXXXi Mfu Uaagt er wol eeiut ovvt dat er eoft ODlevrod ataawaiat in li al umtH D hferticlit i en allm wat vm kn titaal uityaat fn 6f auiWewar ft iiK i pwt a vaak iai hfl piiWii t htm zoo Vürlcifrd btsjord it Naiuurii 7al d t oonWiJ wel wiw oiiieohl 7ijn u eAr e4p gm alU n sclniiK er wel v l waar In jUat viut A Mublonarm uitg gewlaedl ook ltijil op Züo ii öigwuaartHgü mjlailw dat 1h 8l chle oonlwl W onlM Uu uHWt l w de WLTkmg dwr portWriAi m VetegiaUe wordt ia den iaa4dt iu Üjt voorUkirt nd gcwe klaagd Uti groote mtitllMild cc tiauwkouright ld waarmttlMi vroeger Inj dtfzt alv k u an taatitdioaflt wwd gewprkt schijnen gf w en M vfTdweoHi to zl Al win ienkT iiWjlHSi nij aan dw htauil vaii w ü g geven die wij daarover jn pfn ter j aka kututtigö baüni outvaoftim ilaorover het ee eo ander mpegcd t d b r iH e u Donn gfbr k aaih perron U t u toch aarzult man ultuw aau U stt l Icii onidat roea vrooflt na iea ooiiog U vwl te auüwi hebben Intuasoha i fmt drutt b Ithan beaag zij hn jnn uiet druk aan de voorlMireidiiig lau dcu poötchèquc en girodtt iwt Mn Jum zon dat inieiiwa al bcgwiwii zijn hol Ih giii wfrd vertfftd na r U ii Augiistu m ttmns is hi t wt er uitig t Rtelo tot Octül ft Uczer da n iiH ldldm du do lUadm dat lil du lUBAdul Augutrtud eiMi i xMiiitii al wiii dfvi g ihoiKKii voor kantoorlx luti l aan d vp iiiciitton lalt van dÜwiHl 1 etwlHii d ö gesu ld wofdiw zijn do vUdf liié voor bwlirtuiie bij die pofftcnjen waarvoor iiMMi ge w g gadl8 i ii we tp Oii A n H gebouw a rin dt dièque in gl roditvkit gipiv tigd al word ti i log op gwïi Htiikit na klaar Mvn Ke ft düuarvDOT aangieltooht dé plail4 4 lilMt ki rij Ruzeniburg een g OUw dtit rsatunrlijk gehiél ongertt hlkt is m IwhlH dioor een koHtbam veTiboiiwiiig Imilkhaar kan wor dan Men 1 dien druk bwig do voorlif reitltindlo utaatng dHi te tn ffffl liopwcl inon diaarvaw op tin powtkaiUon waar niCQ ImH tot b UI de wratc plaaitf moest l no nj l f liesptMirl MisBotiten gaat hft T imv ab uw dit luvoHrlng van d zt elwt it Twee d as i vóór do ijivotTiiig wt rd aan do po ll öauibt n ii ami ti iiari ii een Ml botJtjt ui1ig Mvikt waariiinncdlDd liïifcfn q ver de iiU voeringi van d eze wc4 voor znmiv iv dim pottdït ifH raaJtlcai wt rdi g rtvt Mo dW 7óó h den clièqiK 1 glrodiefiHt ook gaan IMse rtl nst Hou inun zloh voorstelt dim nietiwiin tak in tfl vwTrti terwijl o allo po l kantorm ewi tefcort aan w rélanor4 bcutaat dat bovwidlen mc4 d n Mg e r r wordt s H n raadwpl V TiüWdNijk verwacht men diat die di nHt der portwiriwjri zofr zal pffïivuwikprrwt en idlat deoarvooi die di utiddi Drtt kan Ia de plaatH iretH Dat iH naiiiiirlijfc v HMelding In dm bcgiime zal lM t aanUtJ d H lii iierH aan ii giro dliwifi g riii i zijn t n xal d Itoervtv hfld to Aorrii hlm ai Mud ziw groot zijii Vaii Am gangi van zaken a dk n Triton tijd zal Iwvl vcol aftiangwi voor liet fllagt van dtn dlc w t n Ik is volgcna inHolrtingwi van deakiindlgei zijd onrt ers n kt totóail onmogt lijk han d © jwi kaniwen nogi mvi deae n iiniwen tak vafli óieinat i tuMwansu zoiidtT de kaoH to loopnt dal aiWm ia de war loopt Mi i liw ft in dl laatMti jarfii dt po tkaiitorMi onder Ii6t wwk bfladtii thiH door di i oorlog dH dwnat op zichzi lf el zoovic zwaardtf ia gcHordcii UK tciiort aan aïublfiiarwi gwd oniwikkeldn cïi pfaolisch bruiklMbre n iiit onniHlbantid toe Hi vorfof lhjke si il9 4 TI otit dat adlorb l onbruiikliaar pwiwneel op de kantoren braelit wreekt riab dag ilijk in 8te dl ftni 4iger mat Lr ziin aiubteuaren dio in Wn laand liondterd uren overwerk vwrichtea het aantal zieken Sb 9 eor groot Fn t 4k 9i0 wordm staataotmauiisieries in lu leven geroepen om Ie zoi k ii naar het giM esiiMddel ïat vlak vóór do htvreji htin neua taai ImHm niet oniiiiddellijk Tl aai zienli ke salarieverbeierin plaats heeft zal de aanvoer van nicu se fcraohtm steedK gwingw word n In partiei lierptj dinuft kan mm tPgwnwOopdIg zooveel niwr venBenen din bij deti Btaat dM g e i flinke jong tuan er iuc r ovttr denkt oiu Jiaar d tu poBidienut tu gaan E i ergKte 1 dat Ihans van allud wat U ons € arhmMt TVnUU KAMKl HH ntHiB v n de Eerste Kamer Export Centrale Alvorens de discussie over de ExportCentrale voort te zetten werd de interpel latieSchaper behandeld waarbij gerraaffd werd naar de houding der Begeering ten aanzien van de beslissing der Eerste Kamer om de ontwerpen die z heeft niet te behandelen De beer Schaper zag twee oplosBingen öf de Regeering trekt de ontwerpen in en dient ze opnieuw in Öf de Tweede Kamer vraagt ze eenvoudig van de Eerste Kamer terug Dit laatste is echter niet mogeliyk omdat de Eerste Kamer zou kunnen xeggen dat z ij ontwerpen die niet meer bestaan Slet kan terugzenden De Eerste Kamer heeft n l verklaard dat de wetsontwerpen haars Inziens van rechtswege zü n vervallen Nu is het alleen maar een moeiiyke kwestie ten aanzien van de politieke ontwerpen de ouderdomswet en de wyzlging der Radenwet De Kegeering zal immers geen politieke ontwerpen meer indienen Dit gold natuurlyk alleen voor nieu we ontwerpen en niet voor oude die heringediend z jn Echter verklaarde Minister Cort van der Linden dat de Regeering haar gedragslijn nog niet heeft bepaald Ten einde de Regeering te bewegen ze toch wel in te dienen stelde de heer Schaper een raotie voor om de Regeering dit te verzoeken waarbü de Kamer uitsprak dat die indiening een formaliteit is Volgens de heer Visser van IJzendoom was het geen formabteit omdat de ontwerpen precies gelijk zijn aan andere ontwerpen Of de behandeling een formaliteit zal zijn hangt af van de behandeling Als het geen formaliteit is riep de heer Kooien uit is het politiek en mogen ze niet behandeld worden Er kwam hoe langer hoe meer politiek in de zaak Zelfs ging de heer Rutgers zich er mee bemoeien Z i gaf ber indiening van de ouderdomswet toch geen effect voor de arme ouden van dagen omdat de Eerste Kamer ze toch niet aanneemt De heer Schaper schrapte uit zijn motie de verklaring dat de indiening een formaliteit is Volgens den heer Limburg had de rechterzUde het convenant te goeder trouw na te leven en wanneer zij niet wilde dat de ouderdomswet weer werd ingediend behaalde tii een voordeet Het convenant brengt mede dat de toestand gehandhaafd bleef die bestond bü het maken van het eouvenant Niettegenstaande dat werd de motiefichaper slechts rechte tegen links aangenomen Als inzet voor het neutrale jaar wel eenigszins zonderling Te zonderling omdat in geen enkel opzicht is gebleken dat in de Eerste Kamer de politiek dee had aan haar dwaze beslissing Fokveadag l RottanUa Dit jaar op Dinsdag U September op het temln hii de Veemarkt te Rotterdam waar ook de PaascbtentoonHteihng gronden wordt zat d fokveetentoonstelling plaats hebben De organisatie van die tentoonstelllBff ia dezen keer in handen van eane commissie waann behalve het bestuur van den Provincialen Bond van Kundveefokvereanlgingen in Zuid Hol laiul ook de regelingscom missie voor de ve okkerU m die Provincie vertegenwoordigd is Uitstekende samenwerking dus van alle zijden e n andar waarachitnluk gunstiger gelegen terrein en de dag een Dinsdag alle naar we hopen factoren om een druk bezoek te mogen vuwachten leder die op de hoogte wil aiJn of blijven van de veefokkeriJ U Zuid Holland houde dien dag dus au reeds voor de t toonstelllng vriJ Mededinging is toegestaan aan bij den Bond aangesloten of door d Regelingscommlasie erkende vareenlgingen en haar leden terwUl alle dieren moeten zijn ingeschreven in Stamboek Register of Jongveeregister van hel Nederlandsch Rundveestamboek Aan de productie der koeien en stieranmoeders worden minimumelsehen geal ld zoowel wat vetgehalte als tc ale hoeveelhafd botervet in een lactatie periode betreft Voor hoogere opbrengsten en voor afstamming worden bü de keuring die volgens het puntenatelsel vno het Nederl Bundveestamboek plaats heeft toeslagea gegeven De indeeling van het programme baaft bij verieden Jaar eenige wijaiging ondwgaan nieuw is b v klasse XIII A keurverzamelingen van fokvereenigingen of fokkerii waar gvMlsebt worden door den fokkef of in da fokvereeniglng gefokte koeien klasse XIV vijf voor het rst drachtige volbloedvaarzen van 2 tot S Jaar afstammende van één vader klasse XV vi f volbloed m lkvaarz i afstammende van een vader klasse XVII minstens S volbloed af stammelingea van ééne koe mit of zonder d i e Bt mmne ler klasse XViUI mlnsteni ler M fokker gefokta volbioeden ouder dan t Jaar terwijl da stieren behoorende biJ da grotpen ook in de Stierenk tassen kunnen worden ingesohreveo pe keuring is als vorige jaren met 2 Juryleden zoo noodig met een arbiter en mtt bekendmaking van iten uitslag op cartons die bij de dieren worden opgehangen De prijzen zullen bestaan uit medailles terwijl beschikbare gelden zulten dienen ter gemoetkoraing in de reiskosten voor de Ingezonden dieren De zending zal mogelijk in door den geringen grasgroei tn door de scherper eischen voor de toelating wat klainer liJn dan verieden Jaar Wat ingezonden wordt zal dan ook zeker zijn het beste wat ZuldHoltand aan zwartbont vee kan leveren Op Dinsdag U September a s dus t belangstellenden In de veefokkerij van ZiUdHolland luar Rotterdam Evenals verleden jaar zal ook nu w r de fokveetent onstelling voor zwartblaard vee te tuiden worden gehouden LANDBOUW De Oogsten van Erwten en Boonen Ir ijn in dut jaar h wal imfrirw ten en Ikmmm g l V aiKlero jarea la Htr 4wi waw nmi e te vor qi iilui iiHir Vf4e giuvajleii tand zijiL gif ozi n van dw V B geie voor hot oogwteii h il Hwt4o mot word i I ij aan de beurt m t t Ak va g HHt tiiktu tukken lAndlKHiw Tüuranl k volgeiid wwiken i waiiniHM gt vii lit erwten zijn IwH eer t Il wcrtkii ia den niget Jutl of in i bemUi van Augiuxui in siudoven gi4cgili Tooli liech te tnm iidi t U yvM 1 aan dtezo data tiiv iiierw lK t wetw upefih lm dezen p u groo l n t oge voorzonWT voor l iMk an aobter den nig M ben kan die O0 c tltl d vim4 vervrotuf n kan M gfrwa Iwodrljp maken We aa i vHe perce4 en In dien tot Htaiid U Jiet l epalen van den oog ttljil daarvan laat Mm de kalender fUkaal In d eii Ml O k halvH tte naar andiere nierktei tnM n lieb lii ii 0111 te zien Hij iTwt4 n daai If tten we voorai op de otwlarHl IM iiUiK Zoodira de e rim iHig wonki dié zadtti dlrogefi en loslaten van den woiuB d v poubii ig tiet tijdtrijp van zlchijffi ange4 r n MogfJijk zi ii dau do hooigHt leopUatste peulen bij lange na itog niet rijp ai ii telfw da toppen d T enge49 nog uifM Idoemw getooid maar dit niB van den oogst niet tifl ughouikm Zeker door een week te wofhtt n gaan balfnjtpo tot gf weinjpe en bloenMik lot liftKrljpo i enlen over maar tag lijk rbigt ii de iMidwHta j eulea opm en i e lo e Éwtiooven Wijven op dm grond liglgen zijn iK aan de boveiuijdiii gedroogd dUn keert imm ze ouii en liangl M na wnJge dagen op ruUi Vooreen zwaar gewa wonden 5Ü ruUen per II A vokk eod geacht Kan van ruilen gem gebruik worden gemaakt dlaif z l al naar deu aard van t woer litM liaalt ehjk oiuknertv noodig kunnen blijken Slet genoeg kan wordi aangerad n er imiiwkeur op te HSten dat dit trwlt n gwtl dwwg zi vó r tot dorschen wordt ovf rgtigaan Wie dit veraiuliift krijgt v an kleurige rwten ni 4 iidndere handeK oar ok bet xioltten van paardiHi oon lt ro sehiedt n iH teed op denzeUdtii dalum alvtucr genren lH paa veranderlngm der p ulen biwr een v iligw aanwij tan d De discussie over de Export Centrale is door de rede van Minister Tt ub lamgeslagen Nog hebben vele leden het woord gevoerd maar het was meer gemopper teg ti bet stelsel dan een goed geargumenteerd betoog Eerst de heer Engels die liever ia samenweridng der belanghebbenden een middel tot centralisatie had willen zoeken dan in een semi officieel lichaam Daarna de heer Teenstra die natuurlijk In den geest van den heer van Beresteijn aprak bi zake het buitenlandsche papier sloot hij zich bij da heer Patü n aan Z i hebben de bankiers el degelijk belang bij deze wet omdat het voor hen ook beter wordt als het papier in het algemeen stijgt Overigens jammerde hü er over dat het ontwerp onduidelijk was en geen beeld gaf van hetgeen men wil Van de zijde der sociaal democraten kreeg de Uinister naast kritiek ook steun Het was de heer Sannes die voor deze fractie het woord voerde ZJ is de vaagheid die het voorstel kenmerkt onvermijdelijk omdat alleen de praktijk kan teeren hoe de weiUttg zal Vn De Centrale blijft echter stwda Mn instrument in banden van den D6 Scli6 pT rt d9 Obrloc BA KrakaUa Het atooinittebip Kraktioti van cfe Kon Naderi Stooiinaart UafttH 6aM fi dM naar ÜMiurtaiidHc i In fle W iiltg rm lAgli t ir tuiiii idafc Vi imr Ib uHnutm bi t Uob wliip Dogx f ai itik Zuid tipatHMA BRIEVEN VAN EBN BURGER SOLDAAT verder n mensch van hem maken Vandaag had hij waarachtig al een scheiding in z n haar Voor zoo iemand is het kazerne leven het soldaat zijn uiUtekend Er zijn er genoeg anderen die evenmin als de smokkelaar de rangen en graden kunnen verklaren Een boer met kromme beenen en n wanhopig scheef bovenlijf de schrik van de sergeants bij het marcheeren is er ook bij Als hij privaatles krjjgt op t Malieveld ziet t zwart van menschen die behagen scheppen in ziJn capriolen terwijl zij ons gewone soldaten geen bhk waardig keuren Deze man zal wel spoedig landstormer af zijn dank zij ön exhorbitanten lichaamsbouw evenals een boerenjongen uit t Geldersche een lange lummel van 29 Jaar die zoo zenuwachUg is dat hiJ bij elke oefening hartkloppingen krijgt en gaat huilen als hiJ streng wordt aangekeken Toen we verleden week met 24 uur mochten was hy de e uge die aarvan geen gebruik maakte omdat hij opzag tegen het afscheid van huis DcM man leeft nu machinaal denkt niet meer en staart maar we tenloos voor zich uit Het liJn wel stakkers des lul Anderen zijn er die voor H gemak maar seggeii dat sü niet onthouden hwman Maar i66 kooMs M tr Bi t af want M lolt hëttt gedreigd dat wanneer zij t eenvoudige lijstje van de rangen en graden niet binnen bepaalden tijd onder de knie hebben met kwartierarrest zullen worden gestraft om den achterstand in te halen Dat beteekent dat zit dan niet als de anderen de kazerne na den dienst mogen verlaten Doch dat is voor die menschen meest boeren feitelijk geen straf Want meesUl veriaten zij de kazerne toch niet als zij vrij zUn verkiezen het verblijf tn de bedompte donkere chambree boven een wandeling in den heerlijken zomeravond ze kaarten liever van 6 tot 10 uur Grappig is het dat de Instructeurs het onderling niet altijd eens zijn Onlangs vertelde een van hen dat n generaal vier gouden sterren heeft aan weerszijden van d kraag en toen men hem opmerkzaam maakte dat t instructiaboekje meldde dat deze hoogste in rang bü ons leger alleen de koning is i neraal en omdat we dien niet hebben is er ook geen generaat vier zilveren sterren draagt ging ottz instructeur bij sijn collega s eens hoortn n daai ij bleek dat niemand t eigenlijk p4 aiti f durfde ceiCgen Je moet zei verieden een sergeant tegea me met die Undstormers oppaasen want ze vragen Ja dingen dJe Je niet allera oiM watt maar waarorw J mUs nog nooit aa gedacht hebt En dat geldt niet allaeo voor de sergeants want toen dezer dagan één van ons den luit vroeg waar van da naam schout bU nacht is afgeleid aai hij dat h t waarachtig met wist en t nooit had gehoord Doch hii soa t opzoeken al kostte t hem nog zooveel moeite den velganden dag hoordan w wat desa naam tctmiyk beteekent Is er aoms lemaad dl er bsnleawd naar isT Trouwens ook de sergaants tifa maar blij als t twaalf of vier uur ia Ibi vaadaag war ze in em bisonden stemming za hsMklen n l gehoord dat ze voor t maerMideel in September met onbepaald verlof gaan ze verborgen hun vreugd ow dit vooruitzicht alet Wam wy ook maar seo ver Reeds zijn enkelen van ons op t bureau geweest en hebben daar gehoord dat lU vermoedelijk de opleiding sullen moeten volgen De lust daarvoor is niet groot De om na den ander zoekt dien dans te ontspringen Doch als Ja aangewezen wordt heb Je te gehoorzamen m Je zult vaandrig word B of wilt of niet Je soudt zoo zeggra da lui noeatea ar fel op z jn Maar r sÜn BU eenmaal ge a raarder wezans daa laadstormeral Theorie De meesten beschouwen den dienst als een reuzelijn waarin je alles moet doen om loo weinig mogelijk te doen en daarbij zorgen dat je niet in de gaten loopt Want foodra te je in de pinken kragen is t lieve leven uit gaan ze je zoeken Zoo is de algemeene opvatting Of t daardoor komt weet ik niet maar t ia bedroefd zoo weinig aU de Initjee opsteken bü de theorie Eenzelfde les wordt some zes zeven koer opgedreund en dan weten ze t nog niet wat natuurlijk voor hen die t nu al droomen kunnen stier vervelend is Haar de landBtormera van 08 hebben zes maanden tijd m t depftt en alle haast is dtis uit dra boozo alle ver overbodig Da prima Mintrekkera votmen altijd zoo t aetfda troepje van zes zeven man dat bü de theorie de achterste linie vormt en op de kribs gaat zitten terwijl de anderen op banken hebben plaats genomen Is de theorie eenmaal begonnen dan zakt die heele Unie langtaam uit t golchtneld den imV en neemt de horizontale b 4i aan d orde in de met org opge i voMJ TM d kMMrwlea t Lappen week bi Ziet vooral deze week onze speciale étalage van lappen Stoffen en Zijde 20 7 KORTIilii OP ALLE MODE AIITIKELEII Uitsluitend a contant Zup lieblps PelroleuDi en BeDie iloreD Levering van Machinale Brandlioutzagen Aanbevelend VEST 109 111 j VAN DUIN Draaft Blauw Keper Werkpakken van De Kleine Winst Wy garaiideeren Lage prijzen Prima kwaliteit Waschech e kleur GROOTE OPRUIMING in de GOEOKOOPE WINKEL Alle restanten schoeisel worden aan spotprijsen verkocht iZIE DE ETALAGE iiwsno KLEIWEG No 1 hoelc Turfmarict III KOLENM Ter vervanging van kolen of anthraoiet leveren wij EIKENHOUT op 20 C M gozaatfd en gekloofd PRUS OP AANVRAA Oom nu ds Uw b sl lllnfl n JOH DESSING it Co Kantoor I Oost Havon 21 4 a s 8PEOIALE RECLiAIMlEa i i i i i Laat Uw RIJWIEL EMAILLEEREN voor l a Hel worde bl Innmliill nii den dvert mie ehcel GRATIS GEBIESD bi A SEEOERT Jr 1449 20 Mjwl ir b ik il Em lU r V nilkk U rlDblliil y Vredenoordpleln I ROTTERDAM ELECTRO TECHNIEK Adr de Groot OOUDA T l f HAASTRECHT arocM HawMi I Wie éiu koker hoofdpiiotiblctten koopt wafcrop de ni m A MUohardt Z Ul ontbreekt koopt aaaeak Eitchdaaiom in Uw eifeo belaof uitdrukkelijk en koker MUohardt i HoofdpiinUblctten Bi Apott en aUe Drogiatmi vëïder Terkri baarbi iieadreiicn in dil blad onder advertenlie MBloaderiiioade BOEKHOUDEN la drie BDuaden met Teitlmomum J C ter BRUGGEN Leeraar Boekhouden M O BLEEKERSSINGEL 3 GOUDA Proipectui met overtainjke prima 4eUii flni ieB op aanvrage franco Ervaring met drieduizend Oud Leeriingeny een voor een persoonlijk geleerd MONDELINO EN SCHRIFTELUK Het Boekhouden ii niet ieli leleerd welen cheppetijka noch ieta nieuwi hel ii eernatuurlijk eenvoudil vantelf ifAekendSTELSEL zeer emakkelijk door ieder te belrijpen en zoo oud aii de wereld 996 63 Oudshwrn ti Ahktn ajd R n 30 Maart 1914 WtlEd Hter J C Tir Bruggtn Utraar BoeiheuJtH M O Mifnhter Hrt dott ms gtnotitn van V m n Ttstimomum U hehbtn ontvang omdat ik de Usiim motdt ben vtrrt van étt het was mg sleedt een genoegen van U otfderwgt It ontvangen en met U te correspondetrtn Steeds heb ik met pUxitr Uw Schttt van het Öoeihouden ter hand genomen en wanneer er Muh een moeilgikeid voerdeed dan wat tteeds dat boek daar dat m alle mogelifke antwoorden gaf het wat mil dan altof ik U hoorde spreken Ook de Drtt Balansen gaven my veei Ucht proeger mat gn Balans voor my een dood element doch Ihant nu ik kennit gemaakt heb met ditboektie IS dit voor mg geworden eert levens betchrgving vol afwisseling Ik kan dan ook met anders dan U onderwgt een teder ten sterkste aanbevelen Vóór onxe kennismaking wat de Boekhouding voor mer een Mysterie doch thans kan ik getuigen Jat U mg hebt gemaatt lol een ingewt de en reeds verscheidene malen heb tk tot myn genoegen gevoeld hoe prettig het ts lioekboud ondefw t genoten te hebben Met karlel ken dank voor het genoten onderw s teeken ik Uw oud lterhng en vriend A DEN HERTOG Win Landbouw P S a kunt naar Uw goedvinden hen gebruik maken JB ADRKS bij opruimingen van kleeding boeken schoenen en antiquiteiten ia BECKER S 2e handszaak GOUWE 9 GOUDA Owaral aütfeladm 1911 10 Drogisterij MARKT 8 LAX HAARPOEDER é li ot Varvutt lltw Hoofd BauM CotofM V rkrIJtbMr fcU S H VAN LOON 13 Y b WOLFF Co Adverteert in dit Blad Oprisping M xuur Mielpijn VcritoppiotGebruik 1902 13 MUabwdf M l iblellei Pet koker 60 et 3 koken fl SS Bij Apolh eo Dro let n Verder verknjtbur iie adreiieii in il blid bij dv n iilie l d r HIEUWE SCHOUW BURG Sociëtei t Ons Benoegeii DINSDAG 31 JULI WOENSDAG 1 en DONDERDAG 2 AUGUSTUS TWAALF UUR SLUITEN Moderne DANSItBVUK van BARBAROSSA en RIP Muziekarrangement van SOL J KINSBERGEN lm 3 b drUT D of io lafereeUa LCorps m baltol vkn 84 tÈmwnmm = NIEUWB DECORS PRACHTVOLLE COSTUkltg Aanvang half 8 p ics Ie tafereel In bel peniioa van Moeder Schrikkel 2t taf Voor het Centraal Theater Amaterdam 3e laf Een Zaterdaj nacbt op de oude Rottfli damache Kermia 4e tat De brood kaarten Se laf 12 uur aluiten 6c taf De Rotlerdama he Zandatraat bij nacht 7e taf De Gemeentewerkman 8e laf De onbewoonbaar verklaarde woningen 9e laf Het aratkind 10e taf De tea aelecl He taf De ridderkruizen root défilé 12e tef De cabaret vooratellint HJJ ij en d pieno 13e uf Onze Hollandiche Scheepvaart Oroote finaleen apotheoie D Vr d 14e taf Aan het Scbeveniafiche itrand 15e taf De voetbelltn 16e taf Aan de lui van de trani 17e uf Het oote offenaief 18e Uf De bloempjet dafen I9e laf De bloempjei 20e laf Het bloemenpaleii Groole finale en apotheoaaONZE DRIEKEUR 1917 68 TOEOANG8BEPALINGEN Voor leden der Sociëteit hunne Damei en Kinderen LiM Stallea en Balcon f 1 35 per perioon niet Ieden f l SO per peraoon Gallerij Voor leden en niel Ieden f 0 50 per peraoon Allea Ie verhoojen met 10 voor auteurarechten PlaalibeaprekinC bij lolin è 10 cent per plaati Maanda avond 8 uur voor de ▼ eoraieUio op Dinidajavond Voor de overige voorttelliagen op den dag der vooratellin a raergcni 9 uur Bond van Gemengde Zangvereenigingen Groot Zangersfeest op WOENSDAG 8 AUGUSTUS a s = TE STOLWIÜK = AMNVAaa 10 UUR V M Aantal Zangers en Zangeressen 1120 Verschillende vermakell kheden op het Feestterrein s Avonds Kermesse d l Cone n en om 9 uur Opoot SehltK nd Vuupwark V Detgicaarten 60 ot Avondkaarten 2S et 1840 50 HET BESTUUR ANTOON BENNER s Stoomcaroussel Salon Caice Walic met Rutscliioopbaan Lachen Men gaat door electricileit naar boven en men komt xittend op een rollend tapijt nakr beneden Lachen Lachen In BEMIIER s AEROPLANE Kullan d 6 baroamila vllagara van dit Jaar wadaram wadlivMva Standptaata MARKT tegenover Arti Le i 1923 50 Hopende evenals vorige jaren met eenielfde bezoek vereerd Ie mogen worden A be i ANTOON BEtINBIl lessaneo sUÉijkeFaiebD pvesliidletaniier OPGBEIOHT iraa Voedert iw Vee met de euivere murwe LIJNZAADROEREN merk STER en W L en SOYABOOMEHKOEKEN merk W L uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde Kmw IMoloma Pariis 1900 Heoen Oouden MedaUleê Fa W J v ZANEN 20 0 Haven AtoUor voor Moderne Portret Fotografie i ROHERDAM CANADA HYPOTHEEKBANK Rotterdam De BANK eeft uil S o o PANDBRIEVEN A 99 l o Verkriilbi r te Goud bii de NATIONALE BANKVBKEENIOINO I d HMfWM J OGIES a Co en H H ES ctei h DdeUreii 1234 W Pandbrleven in omloop ruim f 10 500 000 Abonneert U op Het Steiiografiscli Verslag van het Verhandelde in den Gemeenteraad van Gouda Bevat ALLE bg den Baad inkomende atokken de beschikkingen daarop en de iteuografiich opgenomen diaonaaiea alles b een in boekforraaai ABONNEMENTSPRIJS op dit blad f 0 25 per kwartaal voor abonni i r r a voomitbetJing voor niet abonné i f OJO per kwartaJ bij voomitbetaling BV Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 60UPA ÜKlilscka Dndte A BBINUUN ZOOM OMia Minister zy voert geen wetten uit maar slechts beslissingen die door den Mmister zijn genomen m verband met de wet De Staat zal geen Owee er worden meende hj maar er zal winst gemaakt worden De producenten zullen wel winst maken en daarom zal hun energie met verlamd worden Voor een regeenngabureau gevoelde hiJ veel al zag hij de voordeelen van een semiparticulier bureau niet over het hoofd vooral in verband met de onderhandelingen met het buitenland Hö drong er op aan dat consumenten speciaal arbeiders een commissie van advies zullen vormen voor de Centrale Van belang Is dat deze afgevaardigde de Regeenng categorisch de vraag stelde wat ze zal doen als het ontwerp wordt verworpen of bet amendement Beresteiln wordt aangenomen De heer Snoeck Henkemans gaf de Regoering gaarne zÜn vertrouwen Dit wetsontwerp was eigenlijk niet veel meer dan een motie ran vertrouwen in de Begeerhig In de dne oorlogsjaren had zij met talent de economische belangen behartigd De beer Van Doom vroeg wat er lou gebeuren als het garantiebedrag van twintig millioen Is overschreden Overigens valt van dezen spreker alleen mee te deelen dat hij den vorm der vennootschap niet ongelukkig vond iedere vorm dien men zou kunnen kiezen zou ten slotte gelijken op dien van een vennootschap wat trouwens een ongelukkige vorm is voor het drijven van handel Nadat de heeren Niei trasz en Rutgers nog wat meer vragen hadden gesteld was eindelijk Mmister Posthuma aan het woord Deze had een lange rede op papier staan en las die met groote snelheid voor Slechts enkele punten kunnen wij er uit halen Zoo zal de Ceütrale pas gaan werken als de distributie voldoende heeft voor de binnenlandsche consumenten Het is echter met alleen de kwestie dat er genoeg eet waren zijn Ook de industrie moet aan den gang blijven en daarvoor dient men zich eenige opofferingen te getroosten Het hoofddoel van de Centrale is het streven om de geëxporteerde waren betaald te krijgen met waren DaaH iJ moet echter vaststaan dat de export niet wordt stopgezet als het niet of met geheel gelukt Voor het meer uitgevoerde ial papier geaccepteerd moeten worden en om daarmede te financieren is een bank noodig In het algemeen zal de Centrale consenten blijven verleenen als uitzondering zal ze goederen op eigen naam nemen Vandaar dat zij als vennootschap moet kunnen optreden Voor een regeeringsbureau gelden dezelfde moeilijkheden als voor het semiofficieele bureau en bovendien nog vele andere bezwat n In het buitenland bestaan alerlel instellingen maar aangezien de toestanden daar heel apders ziJn geeft ons dat geen houvast Een regeeringsbureau wiJst de Minister geheel f Wat de Regeering zoo doen als het ontwerp verworpen wordt Precies hetzelfde zeide de Minister omdat de credietvraag opgelost moet worden Desnoods ware dan een andere vorm te vinden de vereenlging bijvoorbwld Maar in wezen moet de oplossing in dezelfde richting gezocht worden Mmister Treub vulde ziJn redo van de vorige week nog wat aan Hij bestreedt de opvatting dat door de centrale verkapte belastingen werden geheven Dat het overschot van de vennootschap ten slotte in de schatkist zal komen bewijst niet dat het een belasting is Bij de bedrijven is dit precies hetzelfde Nog kort verde4iKde h de vennootschap een systeem dat ook in Dultacbland in de Reichsstellen wordt gevolgd Daarna vingen de replieken aan die zéér uitvoerig warai Een lange avondvergadedering en nog haast een geheele dag gingen er mee heen Het resultaat was dat eenige amendementen werden ingetrokken of overgenomen waarna het geheele wetsontwerp met 44 tegen 26 werd aangenomen Na de vriJ grootsch opgezette oppositie was dit een succes voor de Regeering vooral voor minister Treub De tegenstemmers waren 13 Roomschen 2 antirevolutionairen 2 christelifk historischen 4 vrijzinnig democraten 4 unie liberalen en 1 vrij liberaal De wetaontwerpen Limborg en Merchant resp tot aanvulling van de H O wet en tot verhooging van de minimum salarissen voor de onderwijzers belde dadelijk storend En als een sergeant theorie geeft durven ze gerust vijf minuten te pakken De antwoorden z n soms kostelijk Tc Heb er onlangs een hooren zeggen to i hem gevraagd werd hoe n sergeact er uit zog n dubbele strip van gdtselon loudgalon Een ander die beweerde dat Je x adjudantNkon kennen aan twee zilveren sterren en een gouden balk was toen enkele collega s die L misschien zelf niet goed wisten In den llach schoten zoo beleedigd dat hij maar meteen losbarstte as ge om ml lacht zal k oe over de moei naaien waarmee hu waarschijnlijk bedoelde dat hij de lachers op t gezicht wilde timmeren Deze driftkop zeeman rijk getatoueerd slinger artiest bij het orgel van een paardenspul enz enz meer bekend onder den naam van de smokkelaar munt uit door t keurig opmaken van z n woUetje HU had dat n l reeds lang voor hiJ in dienst kwam geleerd in de gevangenis waar hij laatstelijk drie maandjes heeft opgeknapt Risico van t smokkelaarabedrijf Daaraan hebben wij t te danken dat hü in ons midden verkeert Toen zijn lichting die van 09 opkwam wilden se hem in Veenhuizen nog met kwjjt Maar nu hebben wjj m dan toch gelukkig in de gevangenis waar hü oo met elkaar n jaar of vier doorbruUit heeft hij lezen ehi TW vimci m da dienst wl uu f i