Goudsche Courant, maandag 30 juli 1917

door te brekn en d Dnitachan v de Vlaamscke kust af t dringen of in te sluiten en over de greni van ZeéuwadiVlaaB deren t Jagen DAn wordt de stelling in BetgiS vanzelf opgerold Duitschland ku nu eindelijk de Ya i mudatie breken door de sluizen te vernietigen zg zijn nu vlak by gdtomenl en langz de duinen door te dringen naar Dumkerken en Calais Daarmede zou het Noord Franzche front zijn steunpunt verliezen Belgié gansch worden veroverd en Engelanda millioenenleger in z jn achterwaartBche verbmdingen worden bedreigd Voor belde machten beteekent de overwinning hier door den tegenstander behaald weinig minder dan een débftcle Vandaar dat alle krachten er van weeruijden op worden gezet om deze ramp t veriioeden Nederland luistert met angst lifet om zichzelf WU taan met het geweer hij den voet en verwachten noch dulden vijandelijkheid op onzen grmid Haar met angzt om het groote wereldgebeumi Zal dan ten slotte vlak naast onze deur de beslissing vallen En met angst ook om de weerlooze slachtoffers die kunnen vallen Want lils het handgemeoi losbreekt in Vlaanderen over groote afstanden in een bewegingskrijg wee de bewoners I Waarheen zullen ztj ijlings vluchten Het land zal plotseling in lichtelaale staan V66r en ichter vuur Indien ooit deze ondenkbare verschrikking mocht komen dan staat Holland weer voor de broedervluchtelingen open Moge de weerlooze bevolking van kuststreek en van Zuid Vlaanderen dan tijdig de grens kunnui bereiken Ken duikboot door ca aleri v a itgi hoad en H 4 blijkt dftt dei bij Jalalff geDtrondp DuiUiühf duikboot lift eerst I ontdekt door KrantfctK diouanebeaiiïlit n fvn Vtcadiv ea a kri 4 diet aan hH oc m vfhn waa ¥ oh iwtl De cBAai P nfritii beigav zioli tP water en dwongïti de IxüWuiindig van do dulk Itool Ttoh o oT te gwv i dio dtuurop naar ftlalt werdien ov rK il racJit I t d4i kl oot wa to vOTMii zwasd l osotiadligKÏ Patron II f nv art UI igioa gf lg n a 1 o r d filHiHTtn paiws epdeni Iwtwordipn Ameland w vllcigiUiigiBnj Ixmevim migia patroulllevaartiHgen Herdenking 1 Aaguitus ltl4 Op de nationale bijeenkomst van doi Nederlandschen AntiOorlog Raad op Dinsdagmiddag SI Juli in het Theater De Seinpost te Scheveningen zullen als sprekers optreden mevr H van Riel Smeenge te Emmen prof dr H Bavlnck hoogleeraar aap de Vrge Universiteit te Ajnsterdam de heer J IDouwes voorzitter van de afdeeling Amsterdam van Patrimonium mr H C Dresselhuys lid van de Tweede Kamer eo Voorzitter van den Nederlandschen AntiOorlog Raad dr J van Leeuwen lid van de Tweede Kamer prof dr J W Pont bestuurlid van de Nederlandsche afdeeling van den Wereldbond der Kerken tot het bevorderen van een goede verstandhouding tusschen de volkeren Verder heeft Mevr Bika Hopper hare medewerking toegezegd om eenige verten te declameeren Bet scheidsgerccht in zake de geïnterneerde duikbooten De Times heeft naar een Reutertetegram meldt een artikel over het seheidsgerecht in zake de geïnterneerde Dultsche duikbooten Het blad jroorspelt dat de uitspraak ten gunste van Otiitschland zal zijn en betoogi dat de NederlanthK he Regeering dan de verantwoordelijkheid zat cbben tedragen van d op grond daarvan te nemen beslissing Het blad zet verder uitetm dat hoeveel sympathie de Geallieerden ook moge hebben voor de kleine landen ala Nederland en Zwitserland die in de verdrukking geraken en hoewel zU dankbaar erkennen wat door Nederland is gedaan om de ellende van den oorloif te verzachten zij niet mogen vergeten daden van neutralen die den oorlog verlengen door zijdelings hulp aan den vijand te verteenen Wanneer de Geallieerden d overwinning behaald hebben zij met mogen vei vachten dat hun houding spoedig vergeven zal worden De minister van landbouwl nijverheid enhandel heeft bepaald lo dat voor ieder hoeveelheid van 100 volversche kipeieren waarvoor cjina nt tot uitvoer wordt afgegeven voor de dftgen 29 Juli tot en met 4 Augustus 1917 yéne hoeveelheid van 70 kipeieren beschfkbèar moet worden gesteld 2o dat andere eiersoorten niet beschikbaar behoeven te worden gesteld voor bianenlandsch verbruik 8o dat een deel van de ReBchikbaar testellen kipeieren bestemd voor distributiedoor de gemeentebesturen zoomede een ander deel bestemd om te worden geconserveerd moet worden geleverd tegen een prijsvan ƒ 7 0 per 100 stuks Stct ï Soh 3 1 lieeit giatereti 1 Scheve ningen tmineogieil racJtt de enuin ing van do viagchciraaleeqAioot Sch iT9 die g Bter i lö 19 mi van IJïwiiden la gefcraoht De schipper w Regeeringsbloem De minister van landbouw nijverheid enhandel heeft ingetrokken den vaati teldenmaximum groothandelprjjs voor regeeringsbloem Stct wQ en oBu b idff noot n maar d vtjandelyke mog ndheden schuld hebben aan de veertMtting vmn den oorlog dat niet w maar onte vtjanden naar verovenngeo haken Dit bewuttzgn van de rechtvaardigheid van onzen verdedigingaoorlog zal ook verder onze kracht en vaatberadenfaeid BtUven De Oo8tenrgk Hongaanehe Hiniiter van Buitenlandflche Zaken Cxemin heeft aaa de pen van Oostenrgk Hongarge een uiteenzetting gegeven van den algemeenen polibeken toeitand en hg deed zulkz aan de hand Tan de rede van Lioyd G orge dte hem de vraag deed ztellcn Wat wil de Entente elgenlttkT Nooit Boo aci Ciemin zultm wQ inatetnmen in een vrede die voor ons niet eervol Mu s n Wil cU Entente op dezen duidelük omachreven grondslag met ons niet m onderhandelingen treden dan zullen wij dezen oerit verder voeren en streden tot het uiterste Het ts m om het even of men deze bekenteiusien een teeken van zwakte ot van kracht wU zien Voor mU iz het slechts een teeken van verstand en zedelijkheid welke zich er tegen verzetten om den oorlog voort te zetten die reeds heden zinneloos biykt daar ik van de overtuiging doordrongen ben dat het der Entente nooit zal gtiukken om te overwinnen En daar wU all verdedigers niet de bedoeling hebben den tegenstander te vernietigen zal deze oorlog vroeg of laat moeten uitloopen op een vrede door overeenkomst Daaruit volgt echter voor miü de natuuriyke gevolgtrekking dat verdere offers en het aan de geheele menschheid opgelegde Igden nutteloos zUn en dat in bet belang der geheele menschheid noodzakel k Is om zoo spoedig mogetyk tot dezen vrede door overeenstemming te geraken Dat is het wat wij wenschen Maar ik heriiaa het dat niemand moet denken dat deze vredeswensch niet ziin vastgetrokken lUn heeft en niet Heen binnni het kader der eer kan gesloten worden Zooals wij met onze trouwe bondgenooten gestreden hebben zoo zullen wij gemeenzaam met hen vrede sluiten Thans of later En w zullen té zamen met hen verder strijden tot het torste indien den tegenstander het begrip voor dit standpunt nit b te brengen valt WU en onze bondgenooten hebben recht op Ieren en ontwikkeling evengoed als de andere volken en er bestaat geen macht ter wereld die ons zou kunnen dwingen daarfiu Af te zien En hij besluit WU willen en zullen ons een eervoUen vrede verschaffen doot strijd en wÜ willen en zuUen er ons voor inspannw om een nieuwe wereld te scheppen die waarborgen bevat dat het ontzettende ongeluk van een wereldoorlog zich niet herhaald Dat zUn de doeleinden waarvoor w iJl den en waarvoor w stand houden en iMUuvelen De beteekenis van deze onthullingen en verttlaring Is slechts deze voortzetting van den strijd De razemg is nog niet ten einde BUITENLANDSGH NÏÏ W8 KIWLANIX Degronxen gcsilol e n D voorloopig lUtrwituc HegoiMliig heeft bcBtottfi nirt hrt oogi op do huüengemooe onetand lKtiicYi vau dm ataet van 26 Juli U middiornaclit al tot ib AuI umIuh de gn tiw i gi ulottii U hotuten Die KCTUfreAlH Ho o n Goedio zijn naar Bt Feten niPff ontbodwi l e bijtvtilcuinMt r ui hH NaJion 4c onAgVüt te MoHkoii w uitgCHtuul totdat dtreconetruotio van hrt Kabiii zai ijii v lobldL KiTan lu3 in hfi ot itiiaJi i oomltè Tlan diP radiRii van A o S frsJ oeT n van lipt bcfduU d r Tf eeHng getJud oni anarohi vtk rMWie kraohtógi t iSptriJden De MmiMtr V f3ioc4it liH eon Ské te brpkpti nw do 4 iiwpl ti die pen l n foSi THijfttdlze drt ooir tttpa Mooidlt dor regi eciog Kteuii OenuiKd Qarlogudeuw ArtilleriestrUd in Vlaand en De Aardenburgsche correepondent van de N Crt schruft Lang scheen het alsof de twee boofdteg i staiuiera Engeland en Duitschland elkander op dit terrein schenen te ontwgken België verdedigde de Yserlinie En het bleef daar in verhouding tot de andere fronten nu twee aar betrekkel k atil Thans schijnt het anders te gaan worden Sinds een paar weken dreunt telkens en telkens weder dagenlang het kanonvuur In Vlaanderen Het komt uit de jnchtmg van Nieuwpoort Zou op dit historische gevechtsterrein eindeiyk de beslissing in den wereldkamp worden uitgevochten Reeds bevreemdend was het dat men t daar niet probeerde Want de heerschappij over dezen hoek van de wereld verzekert onmiskenbare misehien beslissende voordeelen aan den overwinnaar Zal Engeland thans den voordeelen willen veroveren Of zal Duitachl d de hand uitstrekken tot vtfnvfnring van dien prijs T Ongetwijfeld woedt sinds Vrijdag in die streken iet hevigste artillerleruur dat nog ooit hier is gehoord Alle krachten worden er wederzijds op gezet Ontelbare zware kanonnen dreunen voortdurend Het grove seheepsgesclhlt mengt zich in den strijd Des nachts voortdurende vlammengtoed aan den hemel Liehtgranaten en zoeklichten gaan telkens obihoog De vlieger actie Is constant Geen dag gaat voorbij of wU hooren hun gezoem Soms zi n wiJ ze enkele apart of heele zwermen Hevige bombardementen Afweergeschut komt tn actie Na weinige telnuten ia het weer gepaaaeerd Maai aliW4 r komt nieuw gegons Óf kracAten worden gemetA pB laud kan een slaf slaan door daar De Ie ttee omvat het vaste laad der provincie NoordHolland bezuiden het U en het Noordaeekanaal benevens de navolgende gemeenten Zaandam Zaandijk Westzaan Oostzaan Koog aan de Zaan Aasandelft Heemskerk Wfjk aan Zee en Dnin Wormerveer Krommenie Velsen Beverwijk Nieuweadam N H Landsmeer IIpendam Broek in Waterland Buiksloot en Ransdorp het vaste land der provincie Zuid Holland benoorden Nieuwe Maas n Lek benevens het eiluid Uaselmonde het eiland van Dordrecht en de gemeenten OudAlblas en Papendretïht de provincie Utrecht De tweede m zdne omvat het overige gedeelte van het Rijk De prijs die door de leverancien van consumptiemelk d i volle rauwe melk ten hoogste in rdtening mag wordoi gebracht aair dengene die deze aan vwbruikers levert is voor de Ie melkzdne ilMi cent per liter en voor de 2e roelkzöne 11 cent per liter in belde geviülen af boerderij De prijs die aan de verbruikers van conHumptlemelk d i volle rauwe melk in beide z6nes in rekening mag worden gebracht is ten hoogste 18 cent per liter Aan melkinrichtmgen en aan hiellulijters kan een toeslag van tm hoogste 8 cent per liter volle rauwe melk worden uitgekeerd eveneens voor gepaRteuriseerde rtiielk doch niet voor karnemelk noch voor ondermelk Het bedrag van dezen toeslag zal door den minister van Landbouw voor elke gemeente afzonderlijk worden bepaald nadat in de betrokken gemeente gezien het desbetreffend voorstel van den burgemeester de maximum conaumpticmelkpriiB zal zijn vastgesteld Deze üitkeeringen zullen geschieden na voorafgaande goedkeuring van de door burgemeesters bij het RUks Centraai distributiekantoor ingediende controleregeling en na Bccoordbevindmg der wekelijks aldaar in te zenden verzamelHtaten van de geleverde melk ingericht volgens de door bovengenoemd kantoor gegeven of te geven aanwijzingen Bovenbedoelde toeslag zal ook kunnen worden uitgekeerd aan gemengde bedrijven doch slechts voor zooveel zij kunnen aantoonen dat de ontvangen melk rechtstreeks voor consumptie is geleverd BINNENLAND Uitkeering van den toeslag kan door burgemeesters aan slijters of melkinrichtingen worden onthouden indien door hen handelingen worden gepleegd die in strijd zijn met den opzet der regeling voor de melkvoorzienlng of Indien ten genoege van den burgemeester aangetoond is dat de door hen geleverde melk niet voldeed aan de eischen in den Codex Alimentarius De aldua gewijzigde regeling wordt geacht te zijn ingegaan op 1 Mei 1917 zij zal gelden tot nadere aankondiging St Ct r Hennep Door Wnoeüngen van de N O T zijn belangrijke parfeUen hMin p vrijgekomen Mjp Koffie Naar ftien aan de Avp uit betrouwbare bron mededeelt is thans een plan in bewerking tot invoering van een bonnenstelsel voor den verkoop van koffie in het klein dat waarschiJBlijk tegenj September in werking zal treden Aardappdett De minister van landbouw nijverheid en handel gezien zijn beschikking van 19 Juli heeft ingetrokken zijn hierboven genoemde beschikking en bepaald Artikel 1 De aflevunng en het daarmede verband houdmd vervoer van alle aard appelen is verboden Artikel 2 Het verbod in het voorgaand artikel gesteld tïNftiet van toet asing op de aflevering en hdgnaarmede verband houdend vervoer vanjT die soorten aardappelen welke uitsluitend als vroege aardappelen yin den handel komen b Eigenheimers of Borgerg c de aardappelen gedekt door een vervoerbewijs afgegeven door de Rijkscommissie va Toezicht op de Aardappelvereeniirlnf StCt Prof dr J Woltjer t Na een langdurig lijden is te Ahuterdam in 68jarIgen ouderdom overleden prof dr J Woltjer hoogleeraar aan de Vrije Universiteit en rector van het Gereformeerd Gymnasium V De overledene werd 4 Febr 1849 t Groningen geboren en w rd aanvankelijk voor het onderwijs opgeleid Na eenigen tijd te Westsaan onderwijzer te zijn geweest deed hii in 1872 het admlssie examen voor de Groni gsche Hoogeschool waar hiJ In de klassieke letteren studeerde Op 20 Oct 1877 promoveerde hij tot doctor in dat vak op ee dissertatie getiteld Lucretn Pholoóphla eum fontibus comparata Ooedemvervtter N ar wij vernemen zullen met het oog op kolenbepèrking de goederentreinen zooveel mogelijk worden opgeheven De zendingen welke per waterweg hun bestemming kunnen bereiken zullen dien weg moeten volgen Aan alle mspecties is gevraagd welke zendingen te water van het naaatbijzijnde station af kunnen worden vervoerd t het vervoer per boot niet verder getdUeck dan hoogst noodzakelijk ie Achtereenvolgens werd hij leeramr aan degymnasia te Leiden en te Groningen totdathU 8 Oct 1881 het ambt van hoogleeraaraan de Vrije tJ iversiteit aanvaardde welkebetrekking hj tot aan zijn dood bekleedheeft CHIBfS lft4ATHEGEaj3J De eona mpticmelk De minister van Landbouw heitft dat de indeelmg vaii het Rjük in Aielkitees alsT61ft1s t bepaald mAaj De S hM nrMirt en de Oorlof Hel twpe J e cr e n der Sdwvcntngselic visseheraackepcB i lilpp T Woul4T Hog ao de logger Uinm Mtft Du vnen deh 2 4 wi d u reedcnj Jao de UuUï o Z xmeu e dtM tot zukcu giBbradfle ticéuNaa metibe Miliejx v irtietde over de torpeAeeniig bet 0lg li ll üe tK niaiuiJng we MasdMnde oojir gegMt iiemiek op 2 gr 71 m N U 4U gr I m 0 1 o had tuist de ui tfn htgehiMild toen e kwart ov r een ongonerlUo iHiUaohe dlulik KMA iu zicht kwaoi Mo ie Ü uur en waarechuwiugescliut UkHe dat 2t M vaa d u lot fï r m zw t in t4 kwaro OuaudcUelijk weiM nd Zfjicfi lii Wre tfn vn w a d de N kJerlajidstlio Vlag geiitwehcti Lm Iiwartier later wsls do iluikboot UL d i aJiijlM Ht aa de IHrk van ihiijnm geiconipe i waarop luppcT R og zich met d scheti pdfpaplereo aaiï betont vau liiet oorLogtwaaTtuig In gal lio BCheppdpapdetreii werdfn nivl teruggtip Mm eu d cbuikbootootianacdAnt toeg gevu BcJit op die Opmerking van dm cmppiir dot mes bk4 oen neutraat vaartuig k doen had i or VEvd r i Ofmntrkliigfu diHcliippeiT had w op willm wijpswi dai hg zich in d veiügw va jigi il l wondl wem geeu ged t aheid gtiMea hivKihte werd 5 10 luuoiuten lijd gego ea otn dB bcmannkigi vena boord te nak n Na Ij 7 ndniuten wet Av utt K man befUanndle b 4iiaiuiiug alUit Üclie emLageirB UI de loe p en nauw iiji t had tkrto zit i 2 minmten Tomieo0 verwi Brd ot vau de diiikbooit wtvdeu 12 kanonsoliotcn waar van 7 tretfer op d ii logger gieiofit dïe na 3 uïlttutiia zonk I e t etnianuijuig had 2 uur in de sloepiKHKijgmaren loefk ziji door de tioti 4fi4wcrü op noiueti Aan lK ord van ditvaaatuig hoorde izij jiog te 8 luir mineten utt de noltting waar haar i iip waeten 0rondle geg eax Voordat dn Writ van I ui nen tot zinken was geil racht wa haer btiuanmng giuLuige vati de vernletigan iivt £ di 170 wijl zii daarna de Boh 1 16 tot zinkien ïjagi brengicn t hippen Kog veruiooddo dat dime boldiei vaartu in drijv ide zijn gietolovfln i enii laa andar was de loop dor fpabeurtariaaeci ukA de rn jlli Bch IdG van du N V ZeLtvtaH iH Aaaa schappij Stoni directeur D f Moö L e bcainniajng van dil Diodat Iwt waairaohuwing duikboot v as giekxK toe zich ia de Ioep uioeet diit bcfYOl werd ojunidücdli ven l o Bloep werd naar boot getroeiiS waar zAoh allen op éón maa na aan boord be eii Hierop uiociiM d in d eloop jiiobleven C do Jong tweie Dulbsche lualrixooa onder oouHueudio vaa een offiouT aan boord van de tSilcriia ibmeng ia waiarm drie boinniiua werdtia ueergiukffdl 6 iogeoi ée dOQk de twee andetre iU idliKihee p8i terwijl do baroiuater een zakjo Vlaggien een klok en een zuidweplior VBi en der nairozeu wwdeaumeegfedoguen en bf wudico evena40 de Wsli ffpspaptfrpeik Het kOinipAei en eu kijker werden ter haiui gesteld aan den uMn tu de sloep dfio iiuar den den onderzoek nicMteit tedrugroieiieni oaii d e Doitsohe manuohappen terug te bpungieii oq de overig © ii Utn der beuMU ung van den ïogtffor op t wautvi Omiiiddeflijk nax t dit was giescliied oiiitiploöim dto bonanien ma boord van d e öliernft die evenwel na 2 iiur toe dte na een lia I uur dioor do Ylaairdiingtw 4 opgenHnaen l emanning haar uit hui oog vertoor nog dri vt id wtu iJo beiiitemiHg wa vol lof over de huilpva nli i dd der beiiKiiiiiing van hel Viaardbwgwchfl vaartuig Ook over d vnend e4i w d der iJuUtwlieiuMtroacn iiioolU hij aaieniiin t i Ifttfiiii tie eomniandant vaai df dyikJi iot wa e vn w 4 het t ig 4 de vap vriepdeiijk Aan Hic4ïi pper Arie VerlKMHu wi rd oenwengereod antwoord gi gefVrti op zijn verzoek ofiiv wat water voor bet lentohen van zijn dorst Oo dl eqii tuiing Vftn dlo Steriul boorde iLOgt tot lant in dm avond ijchiekm in dlE omgHA uii van ilu plek de onheilr Met IvAfT der l eidk schepon ging voor oiigeveier 200 haring verlon n terwijl de benimningen nletw an hbn dgien dOïii befcben innen redden Met daimieffite bfelwtlïedd word ve zekierd 1ll de logger waarop mee ziati bevond oh binoen da vrije vaarogul bevond Veunnedd d ent nog dot naar ac ipper Eog mededeelde vaa de eveneens bot zinken getorachtö Scb 170 dbor den onderzeeër w rd ea lueegenonien êo vqwrftdlen erwten boonefl en njat heneventit em koperten tang De Scb 479 tot zinken gebracML r enuin ing vai m Mi giaU len JfS z kei KiMA Jneiii Het verbod van uitYaren van Ned achepen uit Amerika De N R Ct ierDic nt uit Ijondfn Uit Wauliingiton ie d d gtoleren Ik richt ontvangen dbt de raad voor de uitvoeren e n bettliiit he t genoiueu dat f 0 Xed r4andh ie sKhepen i dl haven van New Vg zaJ dwingen om de ladingen waai JFe ZIJ zouden vertrekken te loeHen De raad voor de iit ooren had nofuea dsjt het graao en do aoderp produettvi aan boord liestemd waren om naarDiutBchlatid tu woirl n uitg wiH eid le enprodiiot is dïo Nederland aut geen atitkTland kan iK ttsiktii t De i e iiiip ie BUien willipii aan iiLo trajiwaütiwt nUt oïeeJielpen In verichei den A ui nkaaiMcih haven aan de toHtk uBt Mtbeni d i plaateie4i üe aSAovi i uk an den raad voor de uHvofren gmvelgerA uiildcJar ing4 rieA csi to ver i ekkfn aan een aiaulal naufrale Adpen allo geladen met grwmi en lovtaJeQ LAND BN ZSBaUCHT Officiera eyliBidtng De oppierbe lln t ber Ideëel bepaaid dat alle wrffeeol aa outtere imiitU U t gm d a aa de gie t elde ebAtlien oor op leiding tót ver1o rt off cUT voldoen ook zij die Uertoe niet g negcn zi j bet voifpen van e en 0p4eidteg aan dm inq ec eur der infanterie la aanmerking bebooren te worden gebral GBMENGDB BIGBIOBTEN Zeer bittere koekJes Dezer dagen vervoegde zuh een familie aan de Hilveraumachen Keunngsdienst omdat zij zich door het gebruik van bitterkoekjes niet wel gevoelde Na otuierzoek bleek dat in deze chlnlne aanwezig was De veriiooper deelde mede dat hi dezein het deeg had gevoegd om de koekjes bitter te maken HÏj was van deze nuuioeuvreop de hoogte gebracht door zi n vroegerenpatroon die ook wel eena naar den apotheker liep om chinme voor bitterkoekjes Doodriag In den naolu van Za4 irdlaig op p dag werd zekere Hen lier noiKmde Ir de TWiiuinen te ABUsterdlaiu bij eeiw vpohtparlij op kïi Haar l n n itir Ii Ujiy dauig 3ii een uk toegelakWd dat fay emwdfel giewond near het HinnetifgaetJ ha luovet worden overgtibrBoht we r hij iM overtóBen ZondagavondreUetje In eea oafé aan de Nieuwe Madct te AimMerdani veroorzaakien i beraivoudi nit litaJren overtaat zoodat tk pohtie g noodtsaakt vob het oafö U ontruimen Oe miUtain n zeittn daairop hun lu in de JodenibreefltraaA zoodat do poim weer Iwndelend moest optreden m tsa H loUi ik4 de blanke satbol de vechtende hoop ludlMalren en bürgiera uit elkander moest slaan Drie personen é burger en twee mdiitairen werden naar het Ja ra t ieicbt ekcnlbuia a iei iebivbcl t Df eene jinlitiauwerd na v Hboudien te zijq naar het uiiliitadr IioKipitaal giebra ht de andier naar li t bureau an politie Zendeling vermoord Uit Batavia wordt gwnold aan die l el dat de zendeling van de Lioosdrecdit te Eaïitepan op Celeil e door irtbooriuigïn 1 vermoord De gouverneur FrijBin i reedis vertrokken om oen onderzoek in o flte4Icn £ en fraudeer ule borgeneester In het verslag van den toestand der provincie Zeeland over 1916 wordt o a medegedeeld dat de loop der administratie en het geldelijk beheer in een der gemeenten reeds geruimn ti d aanleiding gaf tot klachten en dat ook bij verschillende kasopnemingen onnauwkeurigheden werden aangetroffen In 1916 werden termen gevonden door eene commissie uit Ged Staten een opzetteltjk onderzoek te doen instellen Op iea morgen dat die commissie zich voor dat onderzoek naar bedoelde gemeente begaf werd de burgemeester stervende m zijn Immer gevonden Het onderzoek bracht een schromelijke verwarring in het geldelgk be heer aan het licht De gemeente ontvanger een eenvoiMig man met weinig begrip van administratie liet veel over aan den burgemeester zoodat o a e geheele verrekenmg van den bouw van twee gasfabrieken en van de daarvoor aangegane geldleeningen door diens handen gegaan was Er werd een tekort van ongeveer ƒ 16 000 geconstateerd Ook de kassen van polders waarvan de burgemeester ontvanger was waren niet in orde Intusschen ziJn alle tekorten in den loop van 1917 aangezuiverd Rij wielen vervoer per apoor In f mU ond aderatooH onder RooBendöail lie il gis teren eem 17 jarigse jongwi A R zijn vader oen 3 tai miW9teken toie braoht waardoor deze onmidtÜelJi ï dOod werd HuJ eliiio oneanigheiul flolii t oor a k van deze daad te zijn Duurtetoealag SpoorwegpersMieeL Op lie telegreni der sannenweiriMOde ♦ ereeiBligBi pen giericiit aan tlic i ix tó der öpoorwegieni om verhoogaigi vso den duurtetoealag en id reclutötreeksehe i derliandehm met de Organ i a t aaa drie in dat teleigratn genoemde iwfflonen 5m ondorhioud te vopleetien kwam vso de Okvotie der g H IJ M N t S berici dat wn ondi rhoud zti vnxrAna verleend indien e 9i doRteCH Fl nd verzoek wordt ingediend op die pIP hrt K V I resp de l ep o h Peraoned 1OT7 aangflgBVen wijze Het deebetreftwvde artikel l epaali éeA unbtenaren ra of xa priitan nits im geit van mmstene viJI en twintig perwpnen gezanten Hfr wemsohen oJ tiezwareii de veraoekeM betreffendle i cbtstreeke sehriMijk t kenni van di Diwotio kimneai fkrengen en ten boof iMei drie jwcsonen kunnen aanyijzen tt dit verzoek roet de Directie te bestreken I Aan deee bJoote fonnailiAelt za4 nu voldaan wordew waardoor lwtdo Mie drie peraonen op die wi e iwuikw de asiUfn WAri nd organ Haiiiiv de wenjwhcn ziilln gaan be pkJt n KENN0QETINO IMirtHbatle van kaaran ea adieneriichten De BüBUïM lfiOlhR van JOÜDA Brengt ter a enH De kennhf ttM op dl titan fai onfloop zijpde bonA lijj de inguzeteneu voor de vierkrijging aD kaarsen en adaenM rliühteo nog flieolita tot en met Zaïterdsg 4 Auguatu 1917 Mn pak ksarM ii dan v A één doos Hobetoerllclttf Wn word i gekocht bij den bikr T Crebaa Wijdstraat 17 aUifter GoiidA d 80 Juli 1917 Dn lïurgeniiecBter voornoPiml A J IJSS J Sri lJN L B STADBNIfiUWS ÖOUDA 30 Juli 1917 Spoedvergadering Gemeenteraad N ar WÜ vernemen komt de Gemeoiteraad Woensdagmiddag in spoedvergadering bijeen Een bajonetaiedk Gisterenavond is bij de politie aangifte gedaan jdat in de z g Glazen ICast in de Boelekade de daar wonende v H door zekere v W een militair met verlof met een bajonet in de borst is gestoken Door een te hulp geroepen gemeente geneesheer werd geconstateerd dat le verwonding niet levensgevaarlijk is De dader werd gearresteerd en procesveri aal is tegoi hem t gemaakt Een dronken vluchtelinge De politie hee t bedennacht op een l ank in oen pianlwoen aangetroffen n üelgitMdie vlUit itelioge die In kennelijlien rtaat van dronkenweliap verkeerde De po lilie bradJt haar over naar het Vliichtoond en vandaar w £ heden in ov rleg inet dfl Comnïiasie van Twwi iit overgobraoht naar het kauïp te Niinsp e Valsche zUverbonfe In omloop Afln het loket van liet sta loni van de ata ita8 00TW gen is yfm ateohe zilverlion van 11 in iMStaling ontvangon vernioerfelijfc van teanand uit l eii Haag Verder 1 ook aan een bankjorskaotoor hier ter gtod oen alselie zilverbon van f l In lietailnng gegeven In v ert uid liiermede veflttilgïm wij de aandaoht er op dat dH vajwolw papkiren g d Wijkl aer geirmakt ia long phoio raliwltiiii V i s het papier i dSkker en het wtttenuerk uan de aohteraiidb ataat er heeil on be iollipen op Bij da oiiAvengiat van zilverbons lette inen daarop Kaas Tor voWtoening aan de behoefte vanvolvette OoudÖoho kaa voor blniienlaiuUadli gelinilk i l etpaaJd dat van alleinkooi en volvette Goudarfne kaaö van 129 Juli tot 5 Augustus boven het t Gutaknde MnnieBlanKfeii percentagie aan deC tutralo pakhuizen moet worden afgt tji A25 X van de van prodlicfnten ingkiitoi llöhocveettioid Het wittebrood N uir d Maasbode verabeemt bralaau er piannieo ont Éo sainesistelling vun het w ittt4 roo i biiHwn 2f x korten tijd te ij zlgen Het nKhïeuioel waardoor het brOt d een gieelaiahtig en tint verkrijgt stal Diploma Boekhouden Bij het in ilk origif week J Niliouden eTtajwn ao de Voreemging van kvrarcn ill die Ilondlelam 4 en chflii pen tafl ie o a Voor het dSplomn lM ckho don on o O0THi ige raladgcnoot ft btsr J i Veriiwij Herziening J Arw dden Onderwijzmd personeel aan de lagere scholen In een uitvoerig schrijven aan den Raad dezer gemeente d d 24 Juli worden door B en W vooratellen gedaan tot verhooging der jaarwedden van het onderwijzend personeel aan de lagere scholen In dit schr ljven wordt gewezen op de 4d 28 Maart J l bü den Raad ingekomen adreir sen van de afd Gouda en Omstreken vanj den Bond van Ned Onderwijzers en van dé afd Gouda van de Vereen voor M U L € en van een thans nog mgekotnen adrm vii de Coramiasie van Toezicht op hetlLager Onderwus waann op wijziging der bestaande salaris egeling wordt aangedrongen Hoewel in de laatste jaren telkens herzieniftg de jaarwedden van het meergenoemde personeel heeft plaats gehad blffkt uit de adressen ten duldelykste dat de nu sinds 1 September 1916 in onze geine nte bestaande ijggehng vooral wat de hoofdzaak betreft mmimum en maxiipum niet is zooaU ze behoort te z n Het aanvangssalaris ƒ 600 moet werkelijk te Uutg worden geacht feitelijk bedraagt het slechts ƒ 668 daar 7 wonlt afgedragen voor eigenen voor weduwen en weezenpensioen ongerekend dus nog de kosten verbonden aan voortgezette studie Tal van gemeenten hebben om deze reden al of met onder den invloed der omstandigheden het minimum gebracht op ƒ 700 terwyl een voorstel tot verhooging van het wettelijTt minimum met ƒ 100 door de Tweede Kamer der Staten Generaal met groote meerderheid werd aangenomen De regeling van de maximum jaarwedde thans ƒ 1200 bedragende en bereikt wordende eerst na 24 jarigen diensttijd voldoet evenmin eer aan eiaéhen welke in billijkheid mogen worden gesteld en W scharen zich aian de zijde o a van den Inbpecteur van het Lager Onderwijs in de Eerste Inspectie en de DlstrietsSehoolopzieners tot die inspectie behoorende welke ƒ 1 00 als maximum J iarwedde aanbev oi aan cte Gedeputecji e Staten hunner provinetfa Aan de ond e r w i j tp van tMJrtand rnden I B en W bovendien gaama zl i toeg epd eene hoogere belooning 2M in plains van ƒ 100 voH het beilt van de middelbare akte voor het vak of de vakken Fraasch Oiiltack Kngelach WUkande en TodUMs waarin hun opdracht is verstrekt nevens de gewone vakken onderwijs te geven Met betrekking tot de jaarwedde der hoeden van schoten komt het B en W allereerst gewenscht voor de aanvangsjaarwedde afgescheiden van het verplicht bezit van bijakten te brengen van ƒ 1600 op ƒ 1600 terwijl zU het voorts bil k zouden achten ook hier de opkUmmmg apoedlger dan thans na 15 jaar te doen geschieden daarbij als maximum stellende ƒ 2100 te bereken na lO jarigcn diensttijd Ter wegneming van een verkeerden toestand in e salaneering der hoofden van de burgerscholen en van de school voor voortgezet gewoon lager onderwijs zouden B en W gaarne zien bepaald dat het Hoofd van de 2e Burgerschool voor jongens die in het verplicht bezit is van dne taaiakten en de akte wiskunde 4X 100 wordt toegekend boven het gewone salaris het Hoofd der 2e Burgerschool voor meisjes 3X 100 Franscfa Dultsch en Engelsch het Hoofd der Ie Burgerschool voor jongens 2X 100 Fransch en Wiskunde het Hoofd der Ie Burgerschool voor meisjes 2X 100 Fransch en Wiskunde en het Hoofd der school voor voortgezet gewoon lager onderwijs eveneens 2X 100 Wiskunde en Handteekenen Er zal dan bestaan uniformiteit in de e hoogere beïooning welke thans ontbreekt zooals uit de bestaande regeling blijkt Ten aanzien der meerbedoelde hoofden vinden B en W het verder gewenscht het bedrag der hun bij gemis van vrije woning toe te kennen vergoeding op 400 te bepalen in plaats van f S50 voor welk laatstgenoemd bedrag het niet wel mogelijk is eene passende woning voor een zij het dan ook niet talrijk gezin te verkrijgen B en W zouden ook gaarne eene nadere regeling zien van de Jaarwedde van den onderwijzer in het handteekcnen aan de lagere scholen B en W achten het billijk dat ook dezen titularto verhoogingen worden toegekend en dat zijn maximum aalaris ten minate gelijk wordt aan dat van een gewoon onderwijzer Mm bijstand De navolgende regeling zou daarin voorzien ƒ 40 per wekelijksch lesuur met vier driejaarlijkache verhoogingen van ƒ 6 per wekelijksch lesuur en bovendien ƒ 200 voor het bezit eener middelbare akte voor handteekenen Het salaris van den tegenwoordigen verdienstelijken titularis den h er Bosch zal daardoor gebracht worden van ƒ 1040 op ƒ 1370 De voorgestelde herziening zal een uitgaaf vorderen van rond 28 000 van welk bedrag echter ongeveer ƒ 8000 door het RiJk zal worden gedragen zéo het voorstel van wet van den heer Marchant c s tot wijziging van artikel 26 der Wet tot regeling v n het lager onderwijs wet wordt Aan het alot van hun betoog zeggen B en W In de voorgestelde regeling ligt onzes inziens de waarborg dat Gouda dank zij de belooning het onderwijzend personeel der lagere scholen toegekend aanspraak mag maken op het verkrijgen en behouden van leerkrachten die ook ihet het oog op de aanwezigheid te dezer stede van verschillende inrichtmgen van middelbaar hooger en vak onderwi s van zoo groot nut zijn Voorgesteld wordt te besluiten lo Met ingang van 1 Januari 1918 in de Verordening regelende de bevoldlging van het onderwijzend personeel aan de lagere scholen der gemeerite Gouda Gemeenteblad 1908 No 199 de navolgende wijzigingen aan te brengen Artikel 1 wordt gelezen De jaarwedde van de hoofden der openbare lagere scholen bedraagt a Voor de hoofden der scholen voor gejyoon lager onderwijs met minder dan twee dienstjaren ƒ 1600 met twee en meer doch minder dan vier dienstjaren f 170 1 met vier en meer doch minder dan zesdienstjaren ƒ 1800 met zes en meer doch minder don acht dienstjaren ƒ 1900 met acht en meer doch minder dan tien dienstJBMm ƒ 2000 met tien en meer dienstjaren ƒ 2100 b voor het Hoofd der Tweede Burgerschool voor Jongens ƒ 400 voor het Hoofdder Tweede Burgerschool voor Meisjes ƒ 300 en voor de Hoofden der Eerste fiui erscholen en der school voor voortgezet lager onderwijs 200 meer dan de onder a genoemdebedragen De Hoofden Ser openbare lagerescholen genieten bdialve hunne jaarweddennog vrije woning zoo mogelijk met eenentuin bij gemis van vrije woning wordt huneene vergoeding vobr huishuur toegekendten bedrage van ƒ 4 X s joars Artikel 2 woHt gelese De Jaywedde der onderwijzers en onderw zeressen die de hoofden der scholen bijstaan bedragen voor hen met minder dan twee dienstjaren 700 met twee en meer doch minder dan vier dienstjaren ƒ 800 met vier en meev doch minder dan xw dienstjaren f 900 met zes en meer doch minder dan acht dienstj ƒ 1000 met acht en meer doch minder dan tien dienstjaren ƒ 1100 met tien en meer doch minder dan twaalf dienstjaren 1200 met twaalf en meer doch ndnder dan wertien dienstjaren ƒ 1300 met veertien en meer doch minder dan zestien dienstjaren f 1400 met zestien en meer doch minder dan achttien dienstjaren ƒ 1500 met achttien en meer dienstjaren ƒ 1600 Aan artttul 6 wordt een derde Ud teege voegd luidende als volgti Bij het bezit eener middelbare akte A of B voor Fraasch Duitsch of Sngelsch en ewier middelbare akte voor handteekraen of van de akte K 1 voor de Wiskunde worden de bedragoi sub b e genoemd verdubbeUL 2o Met ingang van 1 Januari 1918 onder intrekking van te dezer zake vroeger genomen besluiten de Jaarwedde van den onderwijzer In het handteekenen aan de openbare lagere scholen dezer gemeente vaat te stellen op ƒ 40 per wekelijkaeb lenor met vier driejaarl jksche verhoogtngen van ƒ 6 i er wekei ksch lesuur verhoogd het TOO voor het beiit eener middelbare akte voor handteekenen 3o In verband met het ub 2o bepaalde den penaioensgrondalag vaa den onderwijzer in het handteekenen aan de openbare lagere acholen den heer C J J Bosch met In4 ng van 1 Januari 1918 voorlooplg nader vaat te stellen van 1040 op ƒ 1870 JBOSKOOP Handel in benmeM ei plantn IV iinddeu van dien carltieki n UMwtuid in IkMkoop wordt d ptaatHt lijke incluHtrki op dM oogvn4 lik uog bMireigd door eeu be 1 a n g en t r ijd turMolieuido t g kwet vti 8 an land et wrztjdH eu dekwi tv ker lumdelaarai andcrzud itn lHUt iiMudiK l atuU i sou gotxl ak erm tigd U igi A u g foud llgl en du haudedaar kweeker8 oodRnki du groottilo t genHpocdien nog u ffroote moeite aan him Uoutboopache afrekmlng met Kenitt Uh Imil kuau n oldu Mi hoewel zij BMt wetetu hoe de handrl wwr n oet hersteld worden zijn de zak ii der Icweokeru aan loiul naar ouMtaudlgihitK a vnj gun t vcrloopen ank zij gt ïioetu b iL tt un ftig n aiUoop dt r IxAaJlngeu vu dank zij ook de hulp van Iwl nationaal tXouflooami Do kwetV aun lai d vereendgd in de ItorikooptKlie Algxtiwyme llooiu kweekerHNereeniigiiiiig liel be i nu in tanieuwerking niie4i de Kooin oh Ka hoti ke lioofO k wirBiv reenJgMiig bij a iortrtit e bekend gemaakt dat zij zich verblwlm op giËen andere voorwaaunMn meer te verkoopen dïui due wuUce door hen zijik vaiAgtïrtakl afai BookoopflobQ Verkoopoondltiew Oewo toch wij on gelieel al iia de jareniaoge voorwaarden blj tranaoi ii m luesohea de kweaker onderUngi va utet de kwe en andlcéaare Waar de lioudel bttv zoozeer afluuokelijk ia V au de Malingavoorwaardm in bel buitf nlaiid na dt oorlogi eii r0lf de NederiandablM Reg tfiug Wijkeii lie h diende l zporiwet de CB Ügpt gov olgeo MTfCÊit la het in Bo knop een gewichtige zBAk dsA d e strijd in dezen edoobton tijd ontbrandt MitsaL itcoy dat de pau opgiTiohio Tuinbouwoentrai i imddet vindt onv een bolaingcn trijd t vooriuntieo De zaak la echter moeilijk vooral daer de handc4 Va l t om n m p an ten tooh al0 iodere hand gaat om lo vraag en aAubod So loven en bkden Ia deze gemoonte aal oen particuliere lUkdbtveiUgheidBdientft logü fiteld wordun D uiltAbMK van de o Oouda dhouden kouring an landMonnpHdidgen van ds iaaoï laAiO 1902 ia al vo4g t aanUiI Ingeeolmwcnien 39 gosohlkt 1 oogtsMiikt 9 nu t verttctoewen 12 en va £ jaarklaewf 1003 aantal inge il reveiwn M g ac iikt 11 ongescdfi 4 niet ver c waen 9 Bij de op 25 dezer doOr de AMeeling BxmmCcaimiimie van da Vereenigiug Boom en Plaittenbetir sillier 1h aan da nbeuwe roosi R wwia x Poly aiiitiiai vanV den Iteer A JIfHaix i een oertifioaat Ie kl met lofWijke venm ldlngi toegekend De bhxrnii h groot en goed ge iüd en d€i kiU ur olikiU rend rood BODEOBAVXN Tol pn dSlyint bij d Xed Herv Gemeente alHiier i bero€ pen IW 1 11 liee kenkaiiip t Oldebmek MAjunaMomn Aanbestedkig Zttterdalg 1 1 werd aaiblxvtiiH d 1k I ou w n van t en gii lK uwt cti liot plaa U t u vao een eleotro iiiouw nnt eenirïfiigaalBpDq voor dtn pol fer Agterpoort ailAer MkMte inac irijfvtr voor da madiüieri n wATcu de heeron J n en en de Iroot albliT en voor be g e HtuwtJe deheer II Paul BJietaf tvrk de hoer Th Hooft De boor Paul w hoogöto liwrfirijvervOOr de afbraak vm den beHtaandeo molen ZondB0mldtta ontlaütte zlcb boven deze gumeenlo een hevig onweer Ongwve T 3 uur deed zich plolseUog li t ffeTuid van d ti brantaioora hooren ea bleek dsi de bliksem w8 ingetilageii In den korenmokui van den lu er ÜiAaui aan den H Irechteohei d £ In een oogwenk room ioa de ven chrd£te lnwoo B ar de plaató de oiibdMa dft brandalpuitea ruk n uit doch I el bleek dal w4tergeven oonoodlg w W Wel brandde de kop van den uwh en een dBT wieka Tiad vlau wat doch door viergidf optreden oomemSUc VMi den Iveor O eo i enlge biin ii het bt n v a brand c xMrfig g dindX Üiii half vijf konden de tuien weer iarikkk n Vei ederii an den Ra i d vaa Oudewaiter op Vrijdag 27 JullM9f7 T ipmwoard g aile lecfea bebadvo de beerwi an der Mw i leu i ervoS ontelag wordt vwlectid aan d o I ot houder der üatétiirMi en WaterWdin den hïw 1 den Hariog la ziju pUMti wordt b io ud de hew A U BovenbtTg t Veiiïo M l en Moskkn op de voordr cbt de heeren M K llWU te StemViA n j I A v der lïeijde te an eeulge bedeiüringön ék de lo ix leitr van de VoHMfewMidbeid maakte legn de hlgeBODden Inetruetle voor dengmteenteiffnetMtMQer wfMtdl lüei v daan Meo baaluit de insiruorta oBVeniMi l liandbarven au d u expl Mia4ri der ttjiuc Dte4nDr la e u iitiMk ing kuoi ii oiu Id nnourbllj en af te obainni Zonder boofdHijke Mtiitwliig wonk iMerop a wijzMMt lieHcbll t De getooUirievdD au du hiv rvu ücutlDg troeoeweg m llewen wordeu oudi rzooht eu lu ordp e Hukii MllMdivra wordt boftoteu tot hutui tovlatiiif al raadHtetÏMi VKiigt4 odect wwdl 4b nkenlag dar ge litiHiWe owr I91ti 1 iHi nieuw taiiei voor don U ü wordt vsMtgiwIeld MtgKwUikl wordt p m veroedtainf op de t liiAcltriuMinf Op ffemroae dHg 4i rdt tK t uur liepsttiid op 9 uur op itaterdkf op lOJi uur Htnvig T e aUngen voor do gaMbeper king wordivi varfgeHteld VerbruUiei vmi luiititgaH tteliJM voortaan mjit op M M m lichi en kook Mi op 40 US p uluaaod Vmi 1 uw ë mhMh B f de hoofdkraan ssin de UasMirisk al al Aan dii geini nte werkliiedGO wordt Wk een duiLrtK iot Hlag sd f OO verk ud BASNOOD It au W van r o u I n g e n ellen den raad voor da oiet ingang an een kmi na de eerWe ioe T0 piM iiug lu Ai guMu0 iw4 intrvkkltig van o r desl e4rel t tule raadHibeMtiiiteik dt pri au het gfl0 geieverd San partiouUtT u voor kook in verriobricgffdóeliikidèu ond r voorliedumd der goedkeiirliig v n htst Hljk koleiulknribuüe aldwf zaj zijn geregeld lo voor gawMTbrtilker lüv voor verllclk Hig n t enH fli aaiLgxwtoiefi aan he ekvtrulcb kalM lmi oor de eerste 32 Ml pur maan d ceut per MD voor de olge du Sü M i per moMwl 12 oeiu m voor verder g 4Nruikto hoevee4hcdBu per UMiand l ONtt per M3 2e voor gnaverbrulkera d e voor vertlchtinv levend zijn sangeiHoten aan be4 leo lMih kaibeln x oi da eerate 20 M H per maand H oivi4 per M voor verdere gebruikte lweve lbet eik 15 oent per MS Voorts steakn It eo W voor dM ziJ iKn oegd zullen zijn voor b t g it nlk van eleotriaolie trooui oen mwxUutunhoe tvl heid vaiHt te stellen welke £ oiuk r betaIhkg van toei Mg kan worden g ebruik4 In do Zaterdag ctioddiii vergaderlo g van den geuje nt 4raa 4 vi n VH eirl 0 gen1 qso i w r1 de vetvrdenlDg tot beaulnylnff van bet gaarerbruik ItcTzien zoodat de gn prljii voorde giewono nietern wordt verhooKd vau 9 tot 12 eent per M9 voor een verbruik van SO pCt van dM In de overoi komatig nwaod vaa het vori0 jaar Voor heA verbnilk bo en 50 prooent wortk de prij verdul beld Ten aanzien van du nuHUmetere zal voorlaen l w t in plaalM vju oeait voor de eerate 50 over Mne rr mJ in dkw meter aanweilge tauntatukken utocten worden bljbetaakl voor elk unintAuk boven de 50 1 cent B en W worden gevnaoltfrigd den gu toevoer te doen aJaoUden vaA hem 4le bll E4 aar elke pogtoff tot bezuhitglngi ver Te a Ü w Ij k ut Ifepaatd dat de pri van hei gtSM weUke quautiiiu het KijkikolefUHlfeeu of nWg e n dk n MttoHlell va ter dlatnilinlie voor de genhfente Ui wi i bedraagt 8 oentr per U muntgia oude prijff Aan Iict genietwtebeHtuur wordt ojm do a4g beeki oontrAle over bet der afoevwr en bet reotit gegevtn vhn guheeje of lijdelijke nijding zoo h t lp v aange 4loU ne toegfwiane maxiiiHinii of ov ersüliredfn in ot naar hun i oordeel dreigt overwohrodm te wordro ijH geuM ent 4 eHitiiur In KMidt zich IhiÜ reehl voor bet per aafifeHdoteue totlKtxtane maxJimtni te verlagen lot fi i pf t van het gelirufk van de geijjkhildeode UMLaiMl van het varl jaar voor ben dlo niet pp g 9 koken of nog meer pw b wparlng bmt hitu oordeii kuniM D aanA r uff ik Voor Oudewator um het gr nM wteraedimrrtag kk dit blad De brandstoffennood De brandstoffen commitwle te I eerdam heeft de ingezetenen gewaarschuwd de verwachtingen omtrent brandstof rantsoeatn niet te hoog te stellen Zij heeft toch gedurende de maanden Mei Juni en Jult nog de helft niet van de hoeveelheid ontvangen die er noodig is om ieder een ranUoeu van 12 U L per jaar toe te kennen ooBusroNDwru Pb N Uw lofewMMfen oKHt waehten tot moiyn K d Goudhwbe Zwmntub De U Z C beeft voor Zondsy 19 Au slu a zooaia reedv erdcr genHtld naCtoiiAle zwennretMrijdPn ullgeschrévvn w 4k b middhgiw e 1 uur pr ciiea aulieca aasivviigien kt de l HdelglCe Zw nninrlolitlng n de Hwitin o vrachi Ih t progr nana er votK Ut aJit volgt HaiiM gi ftekl BorfftKwemnen Junioreti 40 M llorMtarweniB l anini 40 M KugzHiiunwm Iiinioroti 10 M vrijedec4nauM tni ttzwnmutii 240 U vrije dtwiname liorMawetiaiKa 40 M voor ke van b Ü Z C Bon zw nn o HO l vri p deelname WtHHMa H maai W M vnje deetnaate MliooMag rttpém m rrtje iriacf talette raoe 5 maat iO M vnje dmloaiae Horatawcanueia 40 U voor denirK lcdFni vaitt de O ZX RugiBWtiunien 80 U vrije deduaue Waterapringen voor danna en beemi 2 vrije apnmgm eo 3 verpMcirfe n l fcedneraproos ImIv sefaroef eu kwIK mHo Gekteed thittbfn polow dstri l i ZXK lM tip vennoKd fijk ImKen mogn ljk nog ren polownlutrijii Voor h fm aHe nunmiera wordm drie UMNkiiIkH bracfaikl ar 0eetekL I Utiectitdehei Zweutdiih ldf4d gi 4eren baar ntfthmaie neclHtrt ik a Wlj v mit4d n hkr eoMe ukaAtMm 80 U rugcwtsmti J fan 4 r RrleaA IJ ip l adn 10 t n M buswawiMiisn 80 J Klif bout IJ In 5 ir aï 4te 1 mMl 50 ii h t iJ im t m SUfliuiit Me t boom MtreobrooduiKH m artoa Uk 0 uiin tO j wl Melaw i uNi OOJil cèool éag 50 U rhi 4 eu M H vri ili0j J van ibr trkodt kt 2 wAu M3 b M0 M tiorMvwfniOKn U Kreau tn 3 nee 7 Afb s o Aan d KanwincikidoDt apmkk i atovm Gouda 1 c m tiwV V 2 uit Mdiledeia MettegiLiurtMnde Gouda nog luvat ii dn werd eiT mat ao vw4 vuur ffhnseeM ds Goudft oMt é 1 én bMsvbhiBf Het moet een aard e weiMnjd gawe wH ai Vk en vwslac In het UaandhipoabMnd Uad betrelfAde de JaarvrrgadnrioC van dm lUMmMobKsrilkolMbm VoetfaalbOMi te Utreotit Urri V wlj iw t volgend Uij 4lt UilMidedlug vaa bet eoowpt biUhJwukëgk n gU UMiii kwaii liet verbod van liondHlfdN n ii aoiigcwlolen verM iig4ng i Ier tiprake oiii h gen nMMM gndottmi tvt en cfaig v wtlMrijdm Ie Hpifleti lie vtvcicnlcing VooruH rtrechtj i epleltte btt Mpelen vaa vrVtidHohacipellJka ooImoiiHigcn Oiet nnilNv4 r 4lM lugen maar kaprlaan J t van Wijk vra laarde ric4i U a tMrkm egeu dB denkbeeld daarbij usrad op de z l antl ICaiholleka hotiditi r ooor do n niUibl vnre vig4ngii op de laM ttgi houdk ii adgnnwtfno ergade ptMf aa den lUreditMatHii Provlnolaleu VoHba4bend aangnaoniMn l e algtn aard lgdi D n VoothH llebtU nog t e4M hvt Maiidpunt van zijn verenilgiag toe luaar erklaai di aic4i l n itioHe bereid aioh bt bH k vki4IJk gvsaff neer to b vm Itesiotan werd dst gaande dkiqpsaMittR voor wMhitr Iv ge pt Ktw4tJk nwirsie olubw hvt d vleH van Ml advltKHir dn KsdioUekft ulub moet wor ki u IngenvinuMV S oor wedatrl ien te en Mm iipeik nde duttf hM eereiï do boiMhMwIv l eurM MariitbariaMMi RMtwduuclw VmmwM HuuttK aO JM 1U7 Atnriwr HBS vet nindmn IIH vWI m ïruk 4v vtii 5aö VMrluwi Crij v tte kotkii Ie kw I iM Da kW MW l k w 11 aam lo It l7 3e ri IH a fO t ktjvonn l f I M 11 16 Se tU I HckaiMn 1 i to itt 3 lt M taiiaumu 1 IMR 3b fu tu vukwi 1 1 VI ie IMO 90 iO U Uoht nmi Ir IO U IO M CMik IWaiusTmtalglK Saada n MutnkM tt fin4a Vgllhic rw MMmkf DU Juli K iiik iiUM buk I I ü t 7 1 U kl Il I4 IS 5 1 1 UmnI IS IW ii de 12 1 lU M HlMDkool I 114 193 M 11 M 5a I9 iMai pn II II i Praokbowm buUnd I IH id lilmicol 10 1 aaUbmMn bultaii liO l l U blwMnJ II8 W I36 Stokhowm bulIml lauCM bt hlou nl 117 IM uai H iin liullr 110 I IB U lilnaiwl IViMHi Tonwm buMBl 39 197 atlw per U K U WorMen ballnil I lü ril M Unxal KMfaarhl OVDEWATER 10 Juli 1 17 A imwr 73 puttttn wuraader nwt RUIuiMrk 93H tiiV rewicht 16425 K O PH OoUlMli Kika oort 66 611 2e oort ƒ 62 64i 1 aoort met U kxmerk ƒ 6d Hendel matif Telegrafisch Weerbericht Hoofete burometeretend 760 te OoetOulteehlend Uailte berometeratend 7M 8 Ie HeUar VerweehUni t den eelfendeii enadi Zwakke bt matige wind uit ZuldelOke en Weatellike nchtlnfen meeet iwaar bevoftt zelfde temperatuur BUaOjBBLUKB WAWP Il ii i TV VI ÖJJll UI 1IUH 36 JuU V nrtfft Ut Mlh a V 1 KkeviNlil ea J J Fk r 36 Juk WniMkirfiu Jan A v J B Jaaalo d C U Uorler UbuIte VfKMniaa 4 t P J VeciwIW C 8lpK r Prtru Maria i v W llau Iljli n U II Hagere Btmardella Anthoola it v U KakK er II Tl vaib dm I QM MhirrHÜIWIl H KalklMB Ie A Véaaer ai Hgn Ie Bixkwaiven H J Incetbnal J kMkil to WaAlkuvwu tn ran A li N R Slep l Nbnwirkwk a i IJ arl I n Th IJiwMIki 0VII l llfï4 96 JuM Hmatea C Idauw 3 J 7 JuU Ph J T der Onwil 4 md Adilam rm dw WoU 32 Jaar Adyertentiên Pe He r aa lieeioew SLKOT Kiiuuiaa aeea keaale vaa 4a akaotte eai kaa aoaa HUIBEIIT l MjBllt l Hedea avarlMd pkwaaHae eaae BHeHe Iraedei aa Om HBNRI OE HOOG T DR HOOO Oouna 30 Jall IMT IM 14 Aakm da Viackauikl M