Goudsche Courant, woensdag 1 augustus 1917

utta A Tt nlii iolM ModMrinksMX raHHolic nartlj Ht iiUHk kl H ntt i iV i Lii MliikJuo tli i v rwie ImAtWIouiIm tlw tlniHwrMiii tn in dir iitoiwroliiio ii db Mikmoiiiti vMi lilt iXh cdiUfotH voUt J e t l rft ff ftilioiKini t rgai pr1iig wivd kK r onfl Vrt r acHMI i rtOiMii bew ck w arond r lich MjJiaii TH xttn ttllo I mjocIiUw pa MJm bmMulim m wm tin toor dr Hoiikop n fujMoeriniP weM f fJiOiKkn Ma 2 ureo wawlu bU iiO itMW Jlii nadiruk le op h i a 1 ff tn tM D v r o d v4 Tarlttibcaik fTWr U kk till dpnoodulc tlJlchH t ki M Uflfat van lie t n V 0 erlnf 0 4ttior donrooratlMotx ffrondWHt en domaor at i ee r4n t T ni alle publtokrf dht rlllk InAtPlIInffon lm rwoluilej wwrin l An ImbKi wcnien wMig vat erd iih alg fiHMiH KlonniKm awigrlUKuflw onJcr IhH iiipiii tb r laiionaliHcdpron Iïotrtingi t knaiirciL nlw voor ElWtAKa Hualaad fo PoUn Abu IUi ilL ln voorkxnjlgt r t ring in MB vooTfltol ami k i mUrtMl T van BultralMHinoliu 7 akm voorgt h tf3i oir do i oononrintthf 4r klntptm lo ItmdiiUi ron din tuiMClKii HiuiUiul i n twt nkniwo P m iiKXten iKWtaan 1 to n wHtitf li ft deem ftrtxikl xal iM waten Daniocratit riorinig Do vooirloopiffo regwTinfif l ts ft diL n inb r van jiif jU op t lrn iti tHi vfinontv vp iiU lo wi diivi tot aJ c Milfiii d r voorreohtrti van ffOiii ii Kt kla i ii biih ftiicratlitohH pwh n cii civldo otuWHchd Algemeene Rekenkamw en D G Koot rerendaris b j dit college Ver WatcfMatagbaUagfla I e alfTffiM lw VNTipftikirtiiC van dt Ver fitglnit K oor WalerkHiftiKj Mi i pn n NiikTlaital al I en 4 S 4 AniKMdaii worden geliwMlHi o or l laUib aan lïe Kanier Dn inotlo wenl aantcxnoim n urt M ttigi ii £ i üinnUM n reohW t gitNi llnkit mtt ulteonderinff vaïi do bewiti Bob twv 4n van tWemt Ter Bpétl ii KnoM H wei de itebfrftl b t4 flwtMiidim Dl V nngiaidiTkig rfng daarop tot iMbb re b o roepfei0 uitev a zakte ineen en gaf spoedig daaropdon geest De dador die tot dusv nog niet met de Justitie in aanrakingkwam werd spoedig daarop gl rresteerd hl viUmuuIMp l ll vnirtnutl 1 1 hvn aan M Korrtjtroiik lijki bi ri bt over di oiiizallg i arl l Ui d wn voor BoHtioopKoo drornigi it ti i uU i tof Ie vo gtt i tw berlc i giiftTT Radbeak aan 4 grcna Zaterdag en Zondag kwamen te Oldenzaal niet minder dan 4 Engelsche I één Franst e en 7 Rusaiache krygi rvangenen over de grens benewni Duitsche deserteurs Met één dier Russen had op de grensscheiding een vermakeiyk voorval plaats Juist toen h de grens wilde oversteken werd hy door een Duitsohan grenswBchtsoldaat vastgegrepen Er ontstond een worsteling De Rus wierp zich op den grond en lag nu met net bovendeel v in zgn lichaam in Nederland en met het andere gedeelte in Duitsohland Dit sag een Nederlandsche grenswachter Hii sue de den Rus te hulp vatte hem bg da armen en trok De Duitsohe soldaat trok ook maar aan de beenen en in de tegenovergestelde richting De Ros was daardoor in een aUeibebalvo béngdenswaardige positie gekomen Maar de i welkome hnlp vanden Hollander bemerkende begonhg oit alle maoht te trappen met hetgevolg dat de Nederlandsohe gretuwat t hem bniten de gevaarlgke Eöne kon trekken Hbl Oe schaarschte aan vaste brandstoffan en noodmaatregelen BakkarU en verMnlglng Di akk U rooi Ki nigiiig3 nii Itelaii in Hwim JusVt Zoudag een vur godcrltm iMdtigd Inj viTbaiul iih de vra jg of wqgcqk d t brandjMoffeikHobtULreolito tol c ntru rtatUi dieot Hoorii Jit bakktï iien I iiiOMt worden ovivgfguiaji Hosloteu wenl voomliaods dtt nog niiet te dueu maar allotr aan to wenden onr te zorgen dat da brandmoflen voor h it bedrij iioodlg xoovi e4 HMgellJk In dt Wad blij en Zoo tang uiogolljk hoopt men ook in over k iiK Ie braniAito feDOoii ilrt ly op eigen g leeenJiekl te kunnen blijveik bakken In overli g im de brandNioflenxMtiUTWri file znlKv Alter vorMDhillenjdi I anke4i nkkem rewto nu Ituo bedrijf comtraH k cren Fabriek Kwstta atopgaiet WiifciM tfulra rifcbte aan tti iikoU n jade W rkzaainbo ben aoib d loooluil efabrlek Kwatta o Breda loodaidg IngekromjM n dat wigeveer een paar bondordp iTHonen tijiMijk godaan heb on giekre n nI Concentratie van waaachery a Voig nH d 11 t zit bij bt t llljkm koli ndtatitl uflle Jureftu hot Htr vvoi voor eert oonoentratlu van de waHMCJieTijen Yn atrijkerijm te verkrijgen tor bwtpariA van UienkoJwverbnilk Doze conoentra tóe zal in elke geiiioe nte plaofcw lijk wordkm g iregeild lu verband niet do aldaar iMwtaaiklo lo taïwk n ougtn et r op ik zcllde wijze aki dk tiK nJ met U l akkorijeu goffOhiidt Da Conmliëa l i dm Inracr alt Aeurlka I e iXNiMiilMie wolko In opdreolit onztv I Kcgeeriiiv naar Amerika zal faan om daar dB htianfftm van den export naar Nrtbrland ll tK Uitttiii Iiofft zloli alit wrtjr HarWi loMgevoegd dm hein J tl Hfldrinff a dt lii Hchfl van d N O T Nad Oadcn UMnilÖeiiootickaVh yirtrt w rd to VnwAi ffdani de 71 e Alt wgadtTir 8i gflioiidtii nu het Ned OiiAtwIJb tr Oenootwhap IV iKHy 11 l ano f Md van bt hootA iHulufur tUrld iif 0 MHi4n tiHrede it tfp ttljrend dat dkvx ei aiUTkvj er een ld van bfnlen dtiff Jp ti Fci ruarl lH t2 t4 ah w vd op liUllalb f van i n ïiigiug van klrav tibaagMulKi ndnrwijwrw na nkraNitigv jav entange tKÜa van liaar voorzlttC r V BtuUbgh te tJrav iklia80 liet VdcrlaiwlHHi Ondt d wijEenigeiiooiHctia p opx rlcbu Het 4 dDnkiiOhrHt dat iü vol e bol twrtrIiiU on Jo vorige Al icnn em Tga Tln t i o 4 vtvwltijnrtis aial naar wpf vertrouwt In aant liHtlnu bij tu t i Hti nkbot uiliK ev n bij M r j rlff jublUimi 11 o erzirfit geven a an gw chledertiH van dt ue Vakvweeolffingiover de Jaotfite kwarteetiw AlKvtW8t bleld r pen be ioliouwing over de bt rKicnincr van art J93 der iron 1lMt 4 lu tgetti zoo goed ala tiit go wofrdeiL i Spr bedprak viirvolgywi dt MilariAkw wtie 4 n borinnerde er aan hoe ten Motte n Al Tweedt Kamer h t InlUaliefvoorritH van 1 verteg woor ligem der UnkMolie part j0roep4 n on di nilnéina im t t liH te v dioogen 1m aangenouH n Spr heiJnn erde voortw aui lii t ftMl i f aan die wi hiwen van vóór l90 ï overleden of epen ion ieerdi ooU ga wet ingantf van I Januari 1917 jHTWloen to fe iend werd Dat ga wm aanKenaroo vol kx iikig aan d orih rw ijzorrt orgftniH tic die ïxMuïer i ap uMwomWlng bHitx n 98niengewfirkt o u dit dool W beroikcii I N A O R en de oorlog HttUiren had het b rtiHir ao den N tf irlandlw fn An i X rl Ka d in Po öt inpoflt te ö he eiitn en een Nationalii bijeenkOTiÉM uHgeeclnreven ter herdenkioff van M ulAbreiceo van dw oorlog op 1 Augustus 1914 De bijeenkomst opfndte met eea lied gtaongrti dkxM e ï koor onder leiding van d Pn herr AmoW Öpoc De voorzitter de heer mr H f Dr 4KuvH prak ew woord van wtikoni tot tadrljke aomwoaigen liet woord werd no f gevoent illoor dr J V Leeuwon do heer Douwob Oot Bitter van het Thrkteli e Wdtwrbon en Me TOiiw van Rledr Sniei ngie Me TO w Hika Hopper zogdio voor de pauzi Pot de Monts Do kurawfeTA van WiTofeoirt op Na dte paaze droeg zi voor een geAdii an nie vro w Maekay geHtel i l i Vwdwor en eon gwlloht van Aleida van FOTe fc Wen di naar Vrede Te Arnbeiii tt aagl uismttk hoofilakte I miiring Rlliiiv vhW iDe pr sen der afgesneden rozen wkren op de laatate tellingen sterk délönde QOUDIOUK H G A Pott predikint bn de Ned Herv Oem te Leerbroek heeft voor het beroep alhier bedankt SCHOONHOVEN Uitvoer Van fruit Do minister van landbouw ingverhei en handel heeft bepaald aanHe lyat vaif stations waar inladingvan fruit onder ambteiyk toezichtkan geschieden wordt toegevoegd aohoonhovon Stot g M ri n voor bel iiNyuffrouw J 11 iSRN RBOB De Rechtbank te i Rotterdam veroordeelde P A K 3ia r reoidiviet erman te Gonda en v D pO H r beha ger te s Gravenhsge wegens dimtal door tiree veieenigde personen iroor K bg herhaling gepleegd vanieen moltoir deken en een innen onqMrbroek ieder tot acht n aa idei vangtl isstraf JUITDE PARI BMENTEN In bet Kngelflobi La perliutH Na BttHour R mfe in hM ag rr mif vTOflï HoJt of d y Kt rin9 in uiimiw Tktn im dto goam rdou nin toniNsHl door du aanK wf z tL iHpion Ü 4o koualcn Du t ahlaud de v w kon te l of lut bcrv d wM Bf e FruArijk tv d andow bcoettn Htrckcn to ontruJmcn iw to h r i e l ti PoiMOnlj v ze0e dat Italfoiir la plaMM van iJoh tot aJgK iir enl nk ti te bepêfftm al to grootrtfc nadriik had g l 0d op bet vraagHtiik Hza0 l tttairin In tijn antwoord zwddle Balfour datbij g cuii na wkmulg rapport liadi iiilgvl raobt met Iwtrekkiinf tot wa ii k 4 wordL tofg pa trti opilobto van I iiropa vn zip midvof iHiitf njort dii ook nltt In éim zin wordk Qpg T t Ik gaf ifxtn oiKEg een antwoord in poni B cutwif over redervoerIo n óiewatm gwhotidtli n Ponsonby ntoet Uia iil t zoggt n tat Ik li n onrectite dwi nadnik hrti gvilcgd op hot e no o Andon gi xlec4t Mijii antwoonl wae nUt hedocid airf wo ovorriol van g J l0 zaak In den Riltr daiff HH lidi van de nafkmaal UIxral ni d dB raoti Ötrewetnajin w ik TOlgwndo Vragen tot Apn Kijkdkan wdinr ridbt Vo efu mededeetingitn ki die ii utrnto pera bf fak Februari 1917 tiiflMtiw d FraiMche m RuawinicJiP Keftt riiHf 4 n g beim verd aigi g 8totcti waaj bij Franfcntk hH volg ndu wcrd toogwvcBU ïK Frankrijk krijgt I ixa Utharin MiOTrt de gireneen van 1790 Frankrijk krljft hd Ba j l It Met betrekking tot do KiJn ro Mclg krijgt Frankrilt m oort rcclrt van prLo rttei vo gMui hftwrtk bw ovw Bo dw Ira van do provtac4e dlw lu noodig beetft hmctulkkm kan terwijl uit de re t dPT provUicie In wn of aiulor i vorm een Intffcinaaat tf e ortiKll wordt 4 Fra ri c knjgt i rlé U do Hijk ansollpr in Bteat ov t bestaan van zoodteU t verdrag Inlicbdng n U vf iKs kktn PolIti ike U r vorirfi ufr i OOBtoarijk In aUe muit hvümi ni tiwo l olaii ijk l eN rt4 ing n plaats ttwk Km drrt OofltrarijlaiiolKiL n liijirat a pr i h m do Mdfra der pairbiiKiiitBAro frartf w overt n fipoedltcer tuTVoniiInff van iK t kabiiu t flet progirani koüA In lioofdsiaak nfvr op d oplominc van belangirijfcf i coiioi dii ba m polUit4oa vraA Nttikkicn bot lioorToercn van zolflifwlinir oor dt iiallonaHMIiNt In dt i KroonJaniKm re f ringi boopl nirf op onvoor waardedi kfa stwn a4i i o pai ijon voor dit proifran tboh zl rtr ft naar tfo vorludn wtBPT partemwitairw niwrderboéd Een nieuw Russisch Kabinet De voorkH i ig raKeeringr houdt lift prekln cn mot Aert s nwoürdIJï iJrH dt r vt raohillendie politieke pa rlijeti onu c n nieuw kabinet te voriiM n Men g looft dat de nIet ocJalleilw ie partijen daarin d6 overhand zullen liotrfxtu P © cad en zullen vert f vniwoordilgd worden door l Vii nten uit Moecou He porte euillo van Oorlog en Marines zal waarsobijniijk aan em i ecialltWt wordm toevertrouwd In FlnlaadL AlMkMida vmi tiit uU Ha ai anda dat de RuA 4B0he r gefring van plan in do Ipden van d n ïlnflclien Senaat m van den I iuiddag te doen arr Bte r i bMo i BohrijÉt uit Twente M veroïdwiinf van den aerntorial eHHil l er waarbij allo virvow vwi hout wwdt verbodwi teiizi4 uH gwUit fei ioor een eoiiöent vftji den bèrgefmecater d T U trokken goiueenten ia hU r in het secr boMjbirijke Twenlv g ien dogite Vot geitoolnen Dag in dag uit cSg mm opd laad tegea op alle denkbaro manicrev bout vervoeren beudwagendi utti joogo BtanimietjeB kruiwageiWi kiodorwagen n a K rti carren volgw ladt u net tOikkiiiJKttiaen fn spnrfikelhoiit zdte ictocn met nKMfUi to vervoeren overblijfflelen an j geveldio boomen do j bnwken o toSll knJ I Heelo wohaireD vaoantt4 J t nde aohooljeiigd die bdbailve hei hout prükkr i len no a i lerled ndndesr gvweOjSobto raat ii achcndfrije i bedrev maaktea de anden zoo sttillw lamdvvegwi en bo rtKiaditii voor den ruaWgen wandelaar mv ltifc DievelMio waodetaao kan Mgel jke tal van veddagen ontdekken do r fiet op hout boluBte v dk o aan het jI ooUü IwscblandHciiap bedreven Want nlof enki4 het dorre aprodtkelbout leverde ditó buit op Onder het gaaa werden gro e takken algeriikt fie men hoopte een ToJgenden dag ak verdord bout te kunnen nifone OK IU Overai in de boflöohen ziet iifiMi poren an onooideedkundfig afgehouwen takken k tronken zr4fa eJgezang lioomen waarvaui liet overgebleven Mtiuk giclulgt van de onbedrwen hand e het onVï4doende jfareedSKihap waarmerle do daad wordt bedreven Nog erger de sobendende hand ontnam aaoi do jonge l 0om ii An rtohoT wel wetende dat de dood er op Volgen OU waarna dbn de den ot berk ate weUtooio bult kon worden weggealeept Een Ireiwigei aanblik leiverl dat ÓUeH op voor de natuurHefliebl er ïelukkig ie tPedert enkele dag dnnk I zij bei verbod tol liout ervoer van den teirrltoriajm iM velhebbeir aan Mt allee een edndo giejcouien Jeen ladïngen IkmU geen whreeiiwendo itraatjeugd meer langH d wegMi Jammer dat reeds zooveej ver nieid werd waarvan niets meer iv redden ak ktÉfriehUw reeJ nTeüJag Tu ifbouwveitmg Nieuweril en pq kt8rekei Eng komL dito 2e ïoort ƒ 5 6 Unikemmers ƒ 8 6 Akomwers A2 10 2 80 ƒ 16 dito le soort IK koml m ers 6 b 6 po pjai 100 bos Htjnféfi ƒ 21 24 1 ƒ 17 20 W tiluriprin8essen l 11 Iprottkbejfftïen buitenland ƒ 17 18 dito binnenland ƒ W 7 20 snyboonen ƒ 19 24 tomaten ƒ 81 dito 2e soort l ƒ 38 dito groot 85 per 100 k g Kaasmarkt WOEUIÏEN X AuguSlua AaagvvoRrd 180 parüjen Uou kicUa tm I 7 t tW mlndfre kwal fM 157 mei UUksiaerk ffiO Handel vhiff Stopgezet Ter betOporing vaji rttoenkolen xillm do fat rlcikm dar Viix iiigd f Koninklgke aipUirlabrfA n der firma van fioldcr en Zonen te Wormer yïpt doorn Velson m Renkiua werkende In totaai miet ongeveer 1700 DMUt aanvankelijk 6 n da per week worden atopjjoaeti De brandatofrendiitrtbutie en het bout MinietOT I osthuma heeit Vrijdag in de Kaïnor oen regeüng in het vooruUzIcU gestetó ouï de houtvoorraden hij jjaruculitTen tot hot rawtrioen te laten mwk rekentsit H t Hbid vindt dat onbUdijk tegenover U n I ewonpr van grootere wonii igen Een onbillijkht itli io grootor wijl in vt Ie gevallen bij dat bout op aanwijzing van den mUiiititer self gekocht lieefl I m te grievendi r wijl de miniflter iixt dozen m atr ig 4 de braadatolvoo rzimiatf oolfi voor dejk miniimunA rliruikcT absoJuit niet beter maakt maar zooals de bi r I Wibaut ter aanpnjzingi daarvan ie kennen gaj liet alleen doet out den pajcLLaohon inv+oüd Het doet velen gwio lfen alls do iiienHCJien dte in groote buizen wonen eenö Irftker Wonde lijden en omdal de etiegmuingi daardoor goi d wordt I zAl em hoogst onWilijko niaatrt g l die geeit raoli oli nut bee t wordi L doorgedreven Ttigen óo innorlijko ovortiilging van den min m Imnierai t i nUta veranderd Mndt den dag dat de iminlsiur de meuHchen aannKKdÜ n onii tegen bui löiïHporlgi lioogo prijzen bu tengiewoonmmderwaardlg liiwit van den armen lano man te koopen Nletri verand Td dun dat de i odaaiV1 uDca ilfit cb v 1k sv rii genwoordSgïT die onv pPopa andHliw bd redenen den mï tregal wn cblen eiop hebben aan edrong n fl MlnuHer l eloogl kurmn iK rop netr dat ail er koudot luotH wordfn geleden dit ook moe4 g rtcbwden lïoor m if c ifen die hout 1 voorraad beblieni Moar ala fa der N wam te lieeft kan het deni Minlfrter niet oheb n dat men 4 of i houtvuren Itrandt AI er koude moet wor den geleden dan moet die boutvoorraad echter worden niedlpgierdtend Dan moet h t gaan al bij de bruanbroodparlode aikwiaal bnilnbrood alleniaai kou Gemeenteraad van Uonda Do hedenmiddag onder vooraitterschap van den wethouder IJsselstijn gebonden vergadering van den gemeenteraad welke aanvankeiyk werd bygewoond door 13 leden was belegd naar aanleiding van het bekende verzoek van de heeren P J Koiyn P D Muyiwyk J van Galen P A Vlngertmg en J A Donker Ingekomen waren bebalre de aan de orde gestelde punten Een voorstel van B en W tot verleening eener gratificatie aan den politieagent P Huisman wegens bewezen diensten ten behoeve der levensmlddelenvoorziemng een voorstel van Burgemeester en Wethouders tot nadere wyziging van artikel 12 van het Reglement voor bet Burgeriyk Armbestuur een nader voorstel van Burgemeester en Wethouders in zake de gasbesparing een schryven van de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwys alhier houdende verzoek te willen overgaan tot herziening der jaarwedden van het onderwyzend personeel aan de openbare lagere scholen der Gemeente een voorstel van Burgemeeestef en Wethouders tot herziening der jaarwedden van het ondenvyxend personeel aan de openbare lagere scholen der gemeente de begrooting van inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar 1918 van het Hoffman s Gesticht de begrooting van inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar 1918 van bet Israëtietisch Armbestuur een schryven der Commissie van Toezicht op de Stads Muziekschool houdende aanbeveling ter voorziening eener vacature in haar midden een adres van do N V de Goudsche Machinale Garenspinnery alhier betreffende den door de Gemeente verzochten eigen domsafstand van haar grond aan de Jan Philipslaan een adres van C J Boer C van Krimpen en J van Wyk Aen allen alhier houdende beklag over door den waamemenden Burgemeester in de openbare Raadsvergadering van 20 Juli 1917 gesproken woorden ten aanzien van de vroeger loor hen gevolgde wtfze van distributie van enkele gerantsoeneerde Regeeringsartikelen De begrooting van inkomsten en uitgaven voor 1918 van bet Hoffhianrt gesticbt werden gesteld in handen eener commissie beataande uit de beeren IJsselstUn de Jong en Koiyn die van het IsraÜüetiscb Armbestuur in banden van een commissie bestaande uit de heeren Usselstyn Tongenburger en Van der Torren Naar aanleiding van het adres der heeren C J Boer C van Krimpen en J van Wyk Aan werd door de w n voorzitter Wj e ri stfUl e eM m M heer Van de Velde Mt CBISIS MAATREGELEÏN Opdrijving van prijiai De minister van Landbouw Ngverheid en Handel brengt het volgende ter algemeene kennis In verband met het feit dat de prycen van voederbieten koolrapen e d tengevolge van aankoopen door speculanten die voor deze producten in voorkoop buitensporige bedragen besteden worden opgejaagd worden maatregelen overwogen om dit tegen te gaan Evenals eulks reeds is bekend gemaakt met betrekking tot stroo zullen de te nemen maatregelen ook hier waarsch nlijk bestsan in het vaststellen van mazimumpryzen Daar bg deze maximumpr sregeling geen rekening aal worden gehouden metgeslotenvoorkoopcontraoten wordt belanghebbenden aangeraden zich van het opkoopen van deze producten te onthouden Voorts brengt de minister van Ijsndboaw Nyverheid en Handel ter kennis van belanghebbenden dat wordt overwogen by verdere stgging van de pryzen van oud en nieuw peradraad dit artikel te brengen onder de bepalingen van do Distributiewet 1916 en daarvoor maximumprijzen vast te stellen waarbij geen rekening zal worden gehouden met de inko9 prgzen Ncderlandera In Zwaden UU iStoekhohn word aan M Hbld geseind Vier Nederlanden h it ben toestesnmio gekreg i door DnitHChland naar Nedvrtand te v rire4i k i Hieronder beftlnilen zioii do lieer ScJwdd directeur di r Ne derlandHiclilndS e ie Handelsbank en do heer Dingier dïrecteur der Internationale Credieten Handfdm ereen 8ng I Smokkelaara Ondfer Ubbergen werd een troop van 40 smokkelaars aangehouden die 1500 kilo peperkorrels vervoerden Van de smokkelaars werden er eenige gearresteerd de buit is in beslag genomen Onitschc kinderen Gisteren kwamen te Arnhem in twee transporten te zamen 400 Duitsche kinderen aan voor een groot deel voor Den Haag en Leiden Een ander transport van 200 keerde na een verblgf van enkele weken in ons land weer naar Duitsohland terug DiefstaUm door rollttairen In verband nret den in de faliriefe van dfl ffmia Clfta de Graaff te Waalwijk gepieegden dieiwU zijn nli vennoedelijko dader i drio te Beöoj i ingekwarlberdo iniililairm geanreeteerd V ti groot gedeelte di y gtwbojen goederen la reedb in bP tdag genomen 1 0 kwartafirgever van een der ftokteten had aig vaan en fid a de politdenMot een en ander in fcennd mK t bet gevolg dat toen de dlevenMaandaffnacJit nit4 eesi gedeelte der g rtoleo goederen inet dt tooiiiilK Tlior van Rotteedhnip wlbb ii vertrekken kij door de politie werden overv ffillen Zij iwoeten iwd l e4t Mid hd l en den diefstal te hefcben gepleegd f en gedeelte wa reeds te VHertogen bo eh verkocht GEMENGDE DËBICOTBN I Zware mishandeling In den nacht van Zaterdag op Zondag is onder Mariënberg gevonden de turfsteker Kikkert met een gevaarlijken messteek in den buik en een snijwonde in den linkerarm K had twist gehad waarvan een vechtpartij het gevolg was geweest Hrj ia terstond naar het Ziekenhuis te Almelo vervoerd Doodilag Door welk een nietige oorzaak dikwyis een menachenleven verloren gaat bleek weder bg een vechtpartg op den Haarlemmerdijk te Amsterdam zoo lezen we in het Hbld Ongeveer 11 nnr zaten daar in een café een tweetal jonge mannen rustig aan een tafeltje toen een luidruchtig stelletje van twee jongens met bun meiden al zwaaiende binnen kwamen Ze stootten tegen het tafeltje van de eerstbedoelde jonge mannen waardoor de consumptie omviel Dat gaf aanleiding tot een woordenwisseling welke spoedig ontaardde in een hevige vecht Êartij De 18 jarige stukadoor Q olleman die het laatst binnen was gekomen heeft daarbg den l9 jarigen van Lier met een dolkmes een tweetol steken in den buik gegeven Dese BINNENLAND De Seheepvaart en die Oorlog D Rebnikamer controle op het BroodBureau tA Naar de Reeb verneemt beeft de Algemeene Bekenkamer gebruik makende van de haar b de Wet van 28 Mei 1917 Stbl no 422 verleende bavoegdheid een commissie ingeateld om controle nit te oefenen op het geldel k beheer van het door de economische oriiiB in het leven geroepen Broodbureau en verdere met Eyki gelden handelende boreanx van dien aard De commissie werd samengesteld uit de heeren G C baron van Albeck en B Znyderhoff leden der De gestrande Conrier Aan de Tel wordt gemeld Het is de firma Zurmnhlen niet gelukt het Noorsche stoomschip Courier vlot te brengen Beide sleepbooten welke eenige dagen bezig zyn geweest zijn hier gisteravond teruggekeerden hebben een groot aantal mschinedeelen meegenomen welke aan den strandvonder agn afgegeven Het blgkt meer en meer dat de Courier met moedwil op de Noordergronden is rt om als baken te dienen voor Daitsohe handelssohepen welke van eo naar Rotterdam gaan Ket stoomschip Oonrier dat water maakt aal waartohyniyk door de marine worden opgeruimd met dynamiet Dt SMTisselMrll De in IJmniden binnengekomen tretlloggen uit Katwjjk zollen tot nader order niet weer ter vissoherg uitvaren in verband met het torpedeeren van eenige Scheveningache loggers wsardoor de zee niet meer veilig wordt geacht BEB8TEKAMEB Verg derii m Mnedhf l Juli Do Voorzitter Mprak ooulgo waardJ wwndii woonfcn naar anJeWlng van liet ovtTliJdm van Prof Wolt er do Min V Binnen Zaken nameofl tb Ke gwiintf b toten void do van du TwtM d s Kanker logelianiMk ontwtirpen In de afikvlln g n tö Miandelen Do beer Polak dronf aan op Mneliw lwhandelln van de Hoschwol 8pr weeA o dnu etnwH van de zaak H H 1 noodzakdijk dat éo nüulsttT ti diff over do lievooffifMd l esahikt e t tu eel hout te gaan faatrlhueeren Bovendien wordt thM v el uit en w rkhout opgeofferd Daarian moet ct n oindv kotai ii ïiftM uioel Dwdi xdiSff di opfnl ü e biv liaiide4ili roKlkr plaató betj x Hrt V oOTHÜet PoiaL w+ rd aangetioiiuti inet 21 t T 5en l utennwn Do TorgadlerÉiig werd daarop veirihiagd tot Do d nJag 1 uur TWSED1 KAMBB Verg l rin van Dlwtdttfp Hl Juli De voaralltw iHTinuiTde bij d n aanvang dor vergacUiriHg aan liet oveclijdpn van kia hectr Oo tcrbaaii o aiprok eenige woorden van waardwinlngl De beer Po thunia Minister aib Ijandïwuw Bloot zidi naujeotf do itegc rlng bij den voorzlUer aan Daarna Hord de hoer J van Ullrie nienw gekoien Kd voor Zutphen grtnI ptaileerd Bowöhwet In bdiandolioc knauv daiarop bet ontwerp Nood Boediwi bt treiffendo Iwt bts boud eii ïrtoigwiiiig v an iMwaolien t n andere iwutopHtrödon De beer T e e n ï t r v d woei er op dat bet eotwerp aH cen opgaand hout betreït hij zou ook gaarne zien opgenotitm kreupci en haihout De hec r van Sasse v IJaiflielir k menkto oj dat meer boesohen tot bet HtAatodoniedu nweton l whoore i oib doaidoor een einde aan de mAuMnnden te maken r De heer van Doorn ui betoogde dat het oeitwefp veel eeirdor bad motsen komen De Miuiator zaJ wannew het ontweri ki db ataatHoourant staat onmiddellijk tOfi een AlgMneien kaïpvtwbod jnoeteu k Buen De Min UT van Laiidiwuw de hoer Poflthiimia Vfrklaairdo eer t than met bet omwerp fe komen omdtu do liegt ring niet wrd r ailk oen groote bOToegdbekl wlMe vra en De beer van der Voldie a r licbi e een vicirtal amendementen toe i eerflta 01 te doen vervallen do bepa41ng dat het kapvcrbod ook zal trekken tot bewaring van naiuurHChoon Zonder nadere dt lnlliie hHTvan werd z i een te groote inaolit aan don Jilinimor gegt veni Verdor wH sipr om j rac ri iebio rodcnem bet boutvorvoer door anderen dan den eigenaar of reohthol beadt In ha bijzonder op den openliaren wejf in l fi aaJdo gevallon doen verbieden Dan wil hij liet beganael van robob Hoering m da wet legden door dt ao al voorwaank te steilen voor liet verlof tot kiapp in Twi vu rde asD id t Ijedoolt te zor g n dat d zö noodwet de normaio lioeoh ploitatio niet beli t en dat or g i ooi flioti kojnoü niet andere liertaflndei wetten Do Immit Van t iaHBe v IJ Rolt ric ÜoIiUe een anyendenient too om aan cte ai onare van roolrtbeI l end op Iw wlien of andere houtfftaijden teg n i oq kapverl od een middel van redrew te geven door oen Ix roop op de Kroon terwijl de Raad van S aii i over luci gieeohil zal besMasen D Min V Landbouw Moogde dtat luit ontwerp jiilst noodïg 1h voor t ehoud van bet natuurncboon dat ander zai wijken voor dk factor dat nvonkan winfl maiürti Do amcndtTOenten v d Velde werdtm daarop verworpen het aiuendesneot van SadHo van IJaselt werd aangienomen Hot w o weid z h St aangenonjen Deven mfdde lenvootrz ening Aan dn Ofde kwaiu daarop de ïminrfng over dto wotle van den T uik lui dendf De Kamer van oopdeei du de jeperkilng an bet credS4 tot 80 m l ioen voor do regecrlng ge n roden magi zijn om in do volksiieboeften O onivoldoende wija t voor van oordoei voorts dat de bij rtroulaire van Seritember lOlfi vawtgeeteWe nwwiïrtimiiprijKen voor de verbruikoivi v n fe oodty art t van de DkJtmtHirtewet l9lfi v rl t dlo artlke lei in geni geval moeten wonU n v tboogd en de reedw ing PVoerde vorboofrlnjfen wedV r moettti vervMIrti dbt daareniboven de miarhmuaprijH voor njwt aonnierkeüjk et worden verlaütf i en dat naart reod inge olge art 1 der DlHtratHitiiewet 1910 oangiiwraen artlk Jen nofT l t Hi edlg to tegen vorruindertien prijtf moet Ti worden lie cAikhnar gwhUl kk lung Hoboelsel Im iwoJ sajet zoolloder en kloropen gaat over tot de orde van d i I k Do beer Bflumer o h vroeg ot de MinlHfer l ereid k g olg te geven afin de in do uiwö geno iidpi verMen n f e M infator van Ijandiponw de beer Poathuina zeide d lieelifltting geheel Kraatlf m aongeluk bOTige oiHplofiii plaat gi Iiad lo do twoodo Wertlailjk Id tlnv van dti atjn PriUddent bij Boohnm OpbM IwjUwliWt van h t ongfvni warm daarin ongtrviw tM mJ iwi rktinu ttcrkjaain oor oover l ek iid werden 2ll arboldt rH gt Jood i 1 g wond Van u lot Ut ovt rigwi t t iiog ► keiwl HtH re Wing i werkt duurt voort PaardM brood dar V a lyr lM ntw oorrtingi van dn vele tw haar Dorieirt vragen on iiUlditingen dk M ttn ViUi rlandKtbe NorettiisiiiK tot liOMcb r i iJk van ilii rm Ii 11 m d d t li tTl t l iotiHnK llgï allo tol bi dtn panfrïbaihrood bakkende falwl ken In de HJAf qilLiL d te Ht 4len Wl Itrootl otg n i i iJwuiKiiHt 4ling d r D It u bakk n die iHVeid riftt h brood onder eon tryle d T V D H t fa r1oeer m opdat iiKfetr Hiail een Vo4 l a mi paardenütrood g4 garajidecïd i liiiui ialii n de 4t d V D B mo ii dat d R gieierlngi in de nog gt t ne U allMtliig beeft genonKf = Droevig enteral op de Zuldersre Een droeVig ongeluk is gistermorgen te Harlingen gebeurd Twee zoonsvan den heer Ot van Drimmelen eigenaar der werf Welgelegen aldaarwareoj met een anderen knaap eenlogé uit Rotterdam op zee aan hetzeilen Ten gevolge van een rukwindgeraakte het ranke vaartuigje tenwesten van den PoUendam voTvtater Om de booLwat te verlichten sprongde d idste Ibon van den heer vanDrimmelen i pverboordi Na meet laneen uur gjrtHvommen te hebben lwerdhg opge itjl door den TerscbellingerPols Met diens bo ter werd nu da el k naar de boól gesBOofat do i niets Wjiird gevonden I en het vaaéiuig to Hatrhngen aanlwkm iVerliete onmiddellijk eenige iohepeti de iven mi dekiepen op de sporen Df toot Wjérdgevonden doch helaas leiWE D bei4ejongens zgn dus jamof rlgk vejdronken NÉÉr de Igken wérdt ki noggezonh fP iV s mamuwÉi lÖOUDA 1 Augustus 1917 Db tnkwartiering No Turiwahe aehommei of andere reeda ovt rdtag gi opende rtpullen noch J eignet8fcrauK i poileryeetanteni a4 and f zintf vtini oöbten in do uïiddogureu de iiunigi naar de k ini te trekken nu maagaan het water uit de atrak gtauwe luchten noergiitst maar niet £ oo kwamen de n Htairen paardovoUt öogi well d w X de rijdende rtUlerie of overal dokon kijkJiwrtigen op dlo zicfli ter weeiwzijdBu van den govoJgdcni weg v zafitoldwi IVtMiwen bet wao reedh tij ig bekend gemaakt dat Oouda oen bezoek zou krljgien van In te kwartiterea soldaten der Veid waarvan een a deoUng V an pi m 700 ma van I en Haagi in vijfdaagfBohen inarHch naar Utdcnbroèik om trekken onder bevel van kapitein Methorst Nu de jongena bdilKin bet d aen ccrHlen dbg niet erg mc4 bet weer gietiroffen Drulpeïid zaten de keifb op de dofgeregondo paardwi terwijl het water lange do luUi anziende zadelffiissohen sii ix Jde Tot Hoheen de gt t van den troep er niet ondw to beblien geHeden m tagen de mieei4ten a k d o Hoogteraat langs gwetlen werd al glundw naar allo vermftkelijkhedeo weJke lien in de rimturen waeliten Ze ijn nou tocth nati Zoo trok mea lange dn Dubbde Buurt Haven VeeiiHtail m Buurtje naar df Kerkhoflaan waar du tukken werden gviplaatyt terwi de paarden ia de innaanboiitt yijnde gobouwm van do zet lljnek D Ha uier wenlon ondi rg ibraebt Hie ma Heten de nwnscliappen zUib het onderwcig op do keukemwag jsw iMve lde t t i we4 Hmaken en werden zij in hun kwartieren ondergebraeJH Worden om zeö uur zal de troep de marsolt voortzetl ai Wenechcn wij hun beter weer toe dan hebben wij het op de kepmiö in t be4aug dXT kt nudsga ten niel mtador óók zoo kan dvi deugd van aatriiïaliiiei aan bet ogo fflue ffeipaard nordien 1 Kaasvereeniging Het bestuur der Kaasvereeniging bericht dat de bestaande prijzen en voorwaarden voor aflevering van kaas aan de D H H van toepassing blijven op het exportgedeelte van productie en inkoopen dat beschikbaar komt tot 5 Augustus a s Gratificatie aan de Kaarsenfabriek Naar wij vernemen heeft de Directie der Koninklgke Stearine Kaarsenfabriek Gouda te Gouda in verband met de tijdsomstandigheden wederom besloten aan het personeel der fabriek een gratificatie toe te kennen Deise gratificatie zal bedragen het totaal van 3 weken loon en in 3 termijnen uitbetaald worden de 1 week wordt heden de 2 week 8 Augustus en de 3 week 15 Augustus uitgekeerd Uit de kerk verw derd Door dt politie allileir ïa gi 4 ren op VBryook van den koHter van do K K kerk aao te iouwe et n iivcuii verwljlerd die in betfcihonken toeHtand verkeerde Legaten Bij wH befcfthilkkin f van wi en ttmv J wed A I Wuv er Privt p woond b bbMdo Ktttt ii ingi l ti ifl g li t erd au de wpeewigiing Vrirnxizorg tH n Iwtbrag van Ï60U MUI de Wljkverpfcgwig f 2 10 aan d Kindi rlHwaarirf ftbi im en aan dt Werkhiriefitilnff tot vi ivlng iW bt h lA vrij vuu duüuvi Hj ven iii i loó Hi r obtuu 4 EtadaaamM V S M u iiM ouH BIJ tie gulioudon etodexamenti It II ti ti 6 larlg o ourmu 4 agd ii lied i de leerUug van te R H B alhier B van Tlja L Uodiq u J de Itr ilu Spaar a Hulpbaok i4 diMreude de maand Juli zijn ingelt l m tenitlMlaaid de iM volgund i dragen Inleg in JK if iijjgfl i urevetl rente t fUit43ti8H TertigtielaJl irjtMMJHe ïoer terugbt t Jiint Mtm r t ïUOi i Aan hét etnd der m naii e di r iid vg vii li roodat hun tegoed ultil Iüü7fi77i6 lil den loop diT nliiiwH bowkjew afgiV j i otikinH opnimiw In gel bovkjctf geliefd allietaali einde dtr maand Jnti otnioop waren I wpnlwi in d Iditiiig Vw i3N iH rll In h ttgvioopf S oüioguatmkm j JWU koolil In do lul tav goorde Malieand Juli 1917 14740 M lotaal inhoud Ivleiten uiti I ScfaeepT aitbewegn jgataluis gedurende d m Schepen 2102 inh istoomaohepen 616 ial tbtaal Tautaigen 2711 223270 U n 7 fakende 12 koppeli 1 BioKoop im maakt ons erlo WMaoiate d ie jga ida Voorin Goudi ijjni ten dez orkzaani joereU in f Tergiat f vorei ïoodaf hebbenl i n ituk i r nu tiHlë avoiid m den ren Schou fiti ir r n fM bezet bui gegaan t Was de revlie vaji BarbaroBW en Rip Twaalf uur sluiteé Een danarevue wordt zé gffliocimd en die naam is zQcr terecht Want de dans vormt m deze revue een overwegend deel En wanneer dit wordt gezegd dan ia daarmede tevens te koman gegeven dat bet aohoone geslacht in groot aantal op de planken was en w voegen daaraan toe een overwegend deal van bei U B oaa aaa do eproering dsr ram heeft weten te behalen De danseuses in deze revue ze zü charmant en hun optreden is zoo vol verscheidenheid dat elk danstaf sre l bl ft een attractie ala een uiting van gratievol beyegen Wat moeten wy van deze revue vertellen Een revue is geenatuk maar een aamenvoeging van stukken van stukken en als zoodanig zit er dan ook geen verband In Het gaat ook In Twaalf uur sluiten van den hak op den tak zoo geeft het tooneel het pension Het gestroopte kon n waar moeder Scbnbbel van de slaapstet haar scepter zwaait en waar danseuses vUegen en muggen imiteerend het de slapers lastig maken en waar ineens de Boemelbaron uit een kast komt rollen met al de evoluties daaraan verbonden en juffrouw Constitutie een speech afsteekt en zoo is het een nizie tooneeltje over het bezetten van het Caaino in Rotterdam waarbg de verschillende troepen die om den voorrang dingen moeten optreden Als al die tooneelen z n gepasseerd dan Is het eerst twaalf uur sluiten En zoo kragen wy allerlei tafereelen keurig gecostumeerd die byzondere aandacht trekken Zoo is er een kermis tafereel een broodkaarten scène een 12uur sluitingstooneel een nacbtleiren tafereel uit Rotterdam een l ntrekkende gemeente werkman onbewoonbaar verklaarde woningen het arme kind en haar droom de teaselect bg Kirsch de HoUandsche scheepvaart met apotheose de Vrede de bloempjes het btoemenpaleis met apotheose onze driekleur enz Het gaat met aan in den breede over deze tafereelen te gaan uitweiden maar op een heel mooi gedeelte willen wy toch in t byzonder wyzen n l bet tafereel van De droom van het arme kind Het kind dat zoo graag een pop wilde hebben ziet daar in haar droom een poppenballet van levende figuren Dat ballet was in byzondere mate goed verzorgd fraai aangekleed en de dansen waren magnifiek Er is in deze revue natuuriyk heel wat lachwekkends Het type de Boemelbaron van Piet KÖhler is grappig Zyn aankleedmg alleen reeds brengt succes en zoo heeft hy ook thans heel wat lachers op zyn hand gekregen Het tooneeltje van den O W er met zyn vrouw en kind bü Hirscb is ook heel vermakeiyk en zoo zUn er meer De muziek onder leiding van den heer Kmsbergen deed het heel goed De decors zien er keurig uit Dat laat niets te wenschen over Vanavond zal ongetwyfeld de opToenng nog vlotter gaan dan gisteren en lal het succes nog voter z n BOSKOOP I n zoaden aeaeble Redactie Waar d i beer W de Kuijter voorzit ter van een der strijdend kueekeraiver tmtglngen isijn bt riobl gegronde ew teid weuUii de kot b ik bn K m nn mM fkHn v riof If t laat l ili aauai ii raialpi eii mauM bafkptw laiO van f l rn H korj 8ept iMber iirt OB fpaa i geaoodm iMen ordiii kb in ïarbrf i k bereid heeft verklaard de adresMwton des Dlnsdaga voor XZ uur e tadhulaa te ont vangen om eltUgghm U geren van ito be swarm Insake de wUse van rantaoeDeerinr i van dUtribetisartlkaleB Over dese aangelegsnbsld ward een seer bread dlaoussia gevoerd LAATBTH BiSHlUHTfiN Kaaalaeba kferberlchtea PETROQRAD 31 Juli Pogingen van den vgand om in da streek van Foeohlinny en Podtilipie de Zbrucz over te trekken mialnktea Onder den druk van den v and hebben onze troepen Zaleaosiyki ontmimd Bg den aanval gingen onee stetliogea van de eene hand in de andere over De vgand slaagde erin onie troepen terug ta dringen in da streek van Dorosjoüemts en Zastafna by Werentsjaoka en Orosjepy PETROGFUD 31 Juli Aanvallen van den vgand ten N van den weg van Vale Putna Kimpulung ign alle afgeslagen Alleen ten Z van den weg slaagde hg erin onie linie eenigiains terug te dringen Tien werst ton N W van Soweje staai de vyendeiyke troepen Itp den reohteroever van de Poetna Aan het joverige front geweervuur GaUcM deer da KHaam enlralaMt Uit b t oorlogsperakwartier wordt gemeld dat met hel ryken der legergroep van generaal Komjloff over de Zubrucs de bevrydmg van Galicië een loo goe l bIS vdI dongen feit is Slechts een smalle strDok aan weemzyden van de Brotiy bevindt slch nog kt de handen der Russen met de atadj B Zodkimica en Seatiniow niet grooter dan de smalle at ook van d n Elzas dl n de Pranschaa bezat houden M K Caarina Naar oit Petrograd bericht wordt heeft de commandant va het paUia ta Zarakoja Salo waar de Caaar met syn familie is geïnterneerd aan de commissie van defensie van den raad van Arbeiders en Soldaten t Petrograd In ayn laatste bericht gemeld dat d vroegere Szarina Alexandra tengevolge eener snel verergerde bartsiekte lydt aan een sterke verlamming der onderde ledematen waardoor haar bet gaan geheel onmogeiyk Is geworden Franseb t i rbericht PARUS Officieel avondbèrlcht van 81 JuLL Na het User kanatfl des nachts te zUtt overg trokken hebbe de Franacbm om vier uur s morgens tetamon mat da Britanha logaxa en aanval gUun Ztf rektra voort op dm weg Uxema Dixmuiden sn veroverden het dorpBIxschooto en do herberg Kortakeer Onze verliezen stfn onbeteekenend Er ïs ons veel buit in handen gevallen en het aantal gevangenen is aansieniyk Het slagveld is bedekt met lyken van Duitschera Aan bat Alsne front was de a r tillerieatry d bat hevigst Drie Duitsche regimenten vielen ten Oo t t van Cemy aan over een front van IBOO meter zy werden door onmiüdeltyke tegenaanvallen teruggeslagen Besloten werd bet achryvia voor kaaaligeving aan te nemen Tc vorea echter ward door den w n voorsltter de toeiegglng gedaan aan den hatr Van de VeWa te veraoeken een achriftetyke mededeeting over d ie aangelegenheid te mogen ontvangen De heer Uereksen verklaarde met de mededeollng geen genoegen te kunnen nemen De taak is In t publiek besproken en moet In t publiek worden opgehelderd De Voorzitter wees ar op dat de beer Van de Velde een parsooniyke meening heeft geuit an hy op d t oogenbllk niet aanwezig Is om te antwoorden De heer D er é k s n acht B an W verantwoordeiyk daar geen der wethouders zich tegen die uitlating heeft verzet De baar Knuttel antwoordde daarop dat bU da ruwe wyxa van besprekbig deser taak door den heer Van Ualm da vorige maal spr geen lust had om ilaarop In te gaan en culki ook nimmer doen zal wanneer de discuifsia op gaiyke wyzc wordt gevoerd De hear Darckiaa verklaarde het door den heer Van Gatan gesprokene voor iyn nikening t nemen Hy aeht B an W Aansprakeiyk De Voorzitter vindt het protest van den heer Dercksen vreemd daar dezeqoaestie in besloten vergadering uitvoerig is behandeld Toen hi een protaat daart genuitgebleven Er is hu gebleken dat er eenige onbiliykheden ayn begaan tegen enkel grosaitra Spr gaf daarom de toezegging bO komende nieuwe distributle artikelen met dezen toestand relwnlng te zullen houden IJ I De heeren Dercksen bonksr en later de hnf V1 ft g t r 1 1 n f verklaarden de zlens yie van len voonltterj iet te dfelen if De heer V dek Want zalda dat btl de bespreking la IjMoten zitting niet U tgesproken de uit4 i tlng van de andere grossiers De Heer Van vie n verklaarde bet standpunt m den hee Uasalatttn te de len De betir Usselstan voegt aan zyn woorden aog toe dal de nadere regeling zoo mbgeiyk n de naakte toekomst sal geschieden De heer Dercksen witd dikarop een afwachtende houding èannemen De he r Broekhuizen veiklaarde geen onrecht te willen Spr viel daarop den heer Knuttel aan over diens woorden die tot zeer heftig debat aanleiding gaf De Raad benoemde tot lid van het Burgerlek Annbutuur Mr K N Hengeveld tofe onderwyzerea aan de Burgeraehool voor Jongens MeJ R C van Dök te KapelAvaxaatbï tot onderwyzer aan de school no li K C L de Knegt te Waddinxveen tot onderwyzer aan da school no 3 J W Lans te Kapel Avesaath en H van Oeelen te Schoonhovwi Nadat na eenige discussie besloten was tot toelating van de Directie der Lichtfabrieken in den Raadsvergadering kwamen aan de orde de besprekingen der maatregelen inzake gasbesparing in verband met het ingekomen verzoek van de heeren Koiyn e s Deze besprekingen werden ingeleid door den heer Koiyn Telegrafisch Weerbericht De Vergadering duurt voort LAND BN SEEHAGHT llooBHtt Ijaronu ti rwaiid 7h7 l Ie Hvrno Mand Laag te barouK ereiaml 7öl 3 ie Groningen VfTwoeJititi let b ii volftcuttfn dag KraobHge tot matige wind uil Ut 4eji lt n ZuKMiJke yleldiii en b 4rekken lot zwaar lx wolki iljdt ijlc opk ar iid w K lit nog iH niy reg ni ui onw vr ZdWe tt iiiperatiiur Reserrekader Wij kam in do Msh Aan liet examen voor M wetennichappelijk diploma voor h rewervckwK r dat m Aw maand te HKira eniliag i voor een C4 nlralii eomuvlHwie beeft plaaW gehad M door 248 jonge41odien A eigenomen uaarvuu er naar wQ vtvnenien iiwar 16 voldaan brtiben aan te geatelde tsffolu n Advertentiën Heden overlwd plotMlln oose lelleld Broiler u Oom HENRI DE HOOG in den ouderdom en 56 jeer Nemen de Femllle T DE HOOG OOUDA 30 Juli 1917 1930 14 Aduei de VlKkmukl Naar wij vernemen Ls de schooi voor V erfofrf offieieiren tf Borgen op Zooin doordat er gfiteek ia aan onderofdcivren tor oplfiidiaig tot vaajwfc ig lijileJijk opgn bt V i Il al aldaar door dez fda oHieierni g ei hirfndo 7 maanden plaattf beblM ii lUi opUidlng tot korporaal ii tw rfetftnt voor een do d van bel reMTvckatUcT u tui gt volgti van de mlai teTie 4e Utioliiikkuig op 1 AiigiH tiu0 voor i enite oe e £ng on der de wapenen konvt MiUtiellcbtlng 1912 Men t int out uil s dravmbagi XficleeJ De dfenHtptiohtige k oriK raa d en itianHldia p n van dki niiiilitl 4it illiigi 1912 beitoorende lot de pant i rfortartillejiie n tarpe lflt n uilen vormotilWijk Op 17 AugiMtiut a H in het g nut van BEKENDMAKING AAN DE gsachte Burger s van Boucia sn Omstrsksn Wegens scherpe daling van de veeprijzen sitcht I J VBRZIJL van de week v M ko l n per S oas 66 65 65 75 76 85 80 RUNDERLAPPEN PRIMA GEHAKT RÜKDERPOLET ROLLADE en ROSBIEF RIB 8 B BIEFSTUK OSSENHAAS BAKLAPPEN 76 KALraPILET 90 KALFSSCHIJF 90 KALFSI APPEN 86 KALFSUEHAKT 75 KARBONADE 76 KALFSOiMTERS Oa