Goudsche Courant, donderdag 2 augustus 1917

ViRULY s Zeeppoeder merk de hamer So 13450a Donderdag 2 Augustus 1917a 56e Jaargang D worsteling in het Westen De Duitsohe op marsoh in het Oosten Mog ens Ribot owtr het ooHogsdloei ONS OVEBZIOHT Weer waart de dood rond Yperen duizei den ten grave aleepcnd en wat wordt er ba reife We weten het nog niet maar zooals de stafberichten thans voor ons liggen sch nt het front lichte schommelingen over een weer daargelaten Mh vrijwel onbewegeiyk te biyven Dat Wtf eien eereten Btoot door de Engelsche en Fransche troepen wel eenig voordeel ie bereikt kan niet ontkend maar het ia zeer de vraag of bij de heftige verdediging door de Duitschera nog aan een doorbraak een herovering van Vlaanderen zooals het heette kan borden geloofd IntuMken blUkt dat het offensief breed was Ipfitet en met groote onstuimigheid gesctÉldde terwüt ook de ruiter in gevechtn erd gebracht Het resultaat van den eeraten aanval geeft aan n boog van kleine plaatsjes waar dank z het hevig artlU lerievuur wel geen steen meer op den anderen zal staan De linie loopniu over Bixschoote Steenbraek Hooge Westhoek Hellebeke Labassevile en nog eenige gvhuchten Dat door de Duitschers echter al weer tegenaanvallen tegen deze nieuwe stellingen o a by Labasseville zün uitgevoerd bl kt uit een later bericht al wordt daarin gemeld dat deze pogit gen met succes werden afgeslagen geiyk eveneens ten noorden van het Kanaal Yperen Koomen en meer noorttelQk In de buurt van een spoor weg Yperen Louhers het geval moet zUn Wat de Duitsche berichten betreft ook deze maken melding van de geweldige hevigheid van den str d waarmee in Vlaanderen het vierde orlogajaar ia ingezet Nauw aaneengesloten aanvelagolven van dicht op elkaar volgende divisies door talrijke motorvoertuigen en ruiterij verbonden traden op en overal werd gestreden in heftig bloedig handgemeen Succesvoller voor de Duitschera die het verlies van Bixschoote erkennen alsook het feit dat ten N eo N O van Yperen het door de EngelMben en Franschen bezet gehouden trechterveld dieper bleef zün inmiddels de tegenaanvallen ten Z van het gehucht La Bovelle waar de Duitsche regimenten friach er op los gaand dit zijn de woorden van het officieele legerbericht uit Berlijn den Franschen na een korte artilerie voorbereiding de veroverde loopgraven op de hoogten ten Z van het gehucht La Bovelle ontnamen waarbij 1500 gevangenen In hun hailden vielen terwijl aan de Chemin des Dames in vergeefsche Btormaanvallen de Franschen trachtten de Duitschers uit de stellingen van Viltera te werpen Zijn Engelsche Vrouw NawrhetDuiWcibdöoir RUDOLF 8TRATZ GeautoriaewdB Ultgftve bewerkt door Mm J p WESSEHNK VAN R0S8UM Naidruk verbod 61 Waard nerf Leopold t Krnatóge handalaaaingHleg nhi d i over welko Mt ook uiiüit u zou wiilc n 9preki ii mij na vwirtdg jaa weor In lUim vadiprdted Ik dienk er aan boo wgl pis JOBigoiiH roet eakaan heiyhea g pf ld fu mHp ia mij aang m imer dan te b Montm boe vnlmdieillic giij mijn docniT f diith liL t l ontvangen gcduirondo haar kort vwblijt lm hot garniaoen Abïheini Ik zou u daarvoor geacae de band d rukkcn Ik w P dai h u en mr von Wiidmg 8 1 Wit Ik v raoek u baar voor niij t Kro€ en Ik ben xiv Kcjioorzaino dienaar en nerf JOHN WILDING Hij hcmiBrkte bij hM opatellm der reR M boe morflijk het hem v4i4 in het t ii te achri m Mrf bet Diiltsdi eprrften gin bet no r zonder moeite Maar weg iang0 de pen hraxht heni gohe een tmOero iaaX Dat drukte Imn pioteeüïig JOB © en la t op het hart T waar Dultflchta luoht en DüAtacLe heuï OiuTingdeo Hij zond dm brlrf n et em bode e op antwoord moest Ondergeteekende brengt lijn oprechten dank aan allen die hulplu blipii verleend bij het ongeluk dat Zondag 29 dezer aan zijn molen plaats vond imi u C W OSKAM HaMtrecht 31 Juli 17 heb nooit myn Haar k verwaarloosd Ik kcb liOKO vaaHdanad eaH dart IS Jaar gakralkl aa aaa Mar gcarnJk kek Ik myaa waal e v a oiakxeni vea e cMlil IMV M4 Acai W t kuni eek Uoi OmohiI Hur tNll J Btptotl deti methode en IM I6 vao4U W Qm near Uw Apotheker Oroilil fR Kapper koop etn tleich KOKO van i If F aTS gebruik het 14 dafen looals voei f gcaclireven en UI d n op bal f ra hl De Burgemeester van STOLWIJK maakt bekend in overleg met de Brandstoffen Commissie dat uitv0er van TURF uit de gemeente STOLWIJK is VERBODEN 1940 M STOLWIJK 1 Au 1917 P ZILVER bericht aan zijno goorde beguDstigers dat hy eTenafa vorige aren weder ia geplaatat op de MARKT tegeoovar den heer 0 C Kafu De bekende Heerlijke Wafelen EN O uro n Ml r au TOLWIJK d IRMMINK COMPLEX HUIZEN TE KOOP TE GOUDA HOKKPBItCKatLBN VOOR NET 0 1 één an é kMte brMd II M t r lano IS Matar Zaapgaaohikl oor Blaaoaop ol gpoota iaplohtlag Brieven No 2228 Alt RdemidiAdr Bur Slilvcld S Roll rd m 1939 16 PHoro UR HIT lEVM Een tulvere Heldere NIel vette vloclatol bcvordarl tcn NairfroFl Vcnterlit ié kitertn en doel dieail fli een Toofcutn voor da Hui worfeli Voorkomt he Splylen of Ulivallin Hoofdxeer en Rooi verdwynen nadat mep KOKO cto paar ke r cebrulkl hetft nen iprankril het eapvoudlg op het Haar dan wryll men ta t zacht fn ene nederWavtiche rlcjitinf en börttelt het tltnk Wjr elellaA aien dwu of onmiB lyli Itohfn iin Koho maar wy t$tf heuOn vel it tit een Zutvtr QM itiilMel veer hd Haar gein ander Preparaat dil kt evantraa Een heerlijk zi e uit hal kermiagewoel met een lekker glaaaje bier in da veranda wan die de firma 1 ZILVER bakt worden zonder pryaverhooginc aan hnii bezorgd terwijl bestellingen worden aangenomen loolang de kraam staat Evenals vorige jaren zal hij ook nu door nette prompte bediening de gunst en het vertrouwen weten te verwerven hetwelk hem nn reeds meer dan 63 jaren door het Gondsohe publiek zoo ruimschoots is geschonken De prijzen der Wafels zijn 10 oent per stuk Uen wordt veraooht de bestellingen op te geven uitsluitend aan de kraam Aanbevelend 1929 44 Firma P ZILVER WAARSCHUWINQI y LW J W wordt aeelt CAFÉ BELVÉDÈRE MARKT hoek Hoogstraat AanDaoalaaé 19 8 0 Ca VAN VLIET ANTOON BENNER s Sloomcaroussel Salon fl 0 7B fl 1 60 $ n ff 8 per FlMOW Alleen VerteKenwooriJlien Voor N en Z Holiand Utrecht Zeeland N Brabant en Limburg P DC9SeilS Am t rtf m Voor PrleiJand Groningen Drenthe Ovcryitl en Gelderland Firma B WeillDEIiSMA tiiMk Cake Walk met Rutschloopbaan Men 1 door electricileit naar boven en men komt slilend op oen rollend tapijt naar baaeden Lachen Lachen Lachen KOKO SHAMPOO POBOCRS lyn wel een proelwaard twee soDrIen Nat en Droog Koop ie wair U KoKO koopt F QlZ h per pakje In BEMNEII a Zeer mooie aollede meubelen als Talela Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen TlieeU feis Buffetten Stgiameublemen ten in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbesicpen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamerraeubelen ens enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf £ 17 50 StUlkast £ 20 StyiUfel £ 9 60 Spiegels £ 6 60 £ 7 60 enz llinsnilT44t l HllllDltull llS lll Wt Rotlerdiim AEROPLANE aullan da bapoamda liagapa aa dit jaap wadapom aradliiaiUn Sl ndpl ati MARKT le eoover Arti Le i I 1923 50 Hopende evenels vorige j rea mei eenzelfde bezoek vereen te mo en worden A l evele d AWTOON BENNER gtf Abonneert U op Tijdelijke Prijsvephooging Klelii eacl SSJIddeiisoor LSO root lescl Adverteert in dit Blad Het Steflografjscli Verslao van het Verhandelde in den Gemeenteraad van Gouda S C van Oudheusden Co Voorradii een froote torleeriol oieuwe eo beipeeid Initrumenten AU occMion voorridil een 1821 10 LIpp Vleug f 675 xoo oed nieuw Ibaoh Planlno f 550 Lan d ar Specialiteit Stemmen Repareeren Verhuren W OM lraat 118 T l SSS DEM HJIJia Eenig Depot van Thee uit het Magazfln van n RAVENSWAAY ZOMEN OORINCHEM De e Theeën worden afgclevwd in verzegelde pakjea van vijf twee en een half en één Ned otii met vermelding van Nommer en Prija voorwen van volgeni de Wet gedeponeerd Merk Zicb tot de uitvoering van Uwe gefarde ordera aanbevelend J C BIJL voorheen J BRBBBAART Lz S67 20 Markt g Berat ALLE bij den Baad inkomenda stnkken de besohikkingen daarop en de Btenografiich opgenomea discnasies alles byeen in boekformaai Bloedannoede L r Bleekzucht Zenuwzwakte Oorzaken ven bloednrmoeile en aenuwzwakte een druk leven featoorde functien verzwakte b rtawerkinj ilechte apijaverteering leven boveo de kracht Verschlloselen bleek kleur booldpijnen gedurig vermoeidheid alape looaheld prikkelbaarheid gebrek aan eetluat Behandeling tweemalen per dal eenlepel 1890 40 SANGÜÏNOSE Sanguinoae koat f 1 50 6 B I 8 12 11 t 15 WACHT U VOOR NAMAAK I Bij alle voorname Apolhekera en Droglaten VAN DAM Co De Riemeratraal 2c4 Den Htf 1 Gouda Anton Coopa Wijdrtraat 29 choonhoven A N Zeaaen Boa koop Wed I Spruit J F Verkade Waddiniveen A V d Heid Moordrecht J v Gennep ABONNEMENTSPRIJS voor abonni s op dit blad f 0 25 per kwartaal bij vooruitbetaling voor niet abonaó a J 0 50 per kwartaal bij vooruitbetaling V Abonnementen worden aangenomen door de Prnkli erij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake i van ITaaimacliiiies f V Rijwielen m k ilunton Uit bouen Dienstaanbie dingen hebben in de ïoudsche Courant feMia meee$l MT Deze adverteDtiën kostei slMkla bij Tooroltbclalliij 1 6 regel f 0 25 voor elke regel moer 5 cents Opgaal uitsluitend aan het Bureau elk aad rrnenk want SINGEK Naaimacliines zijn een ËerHe Klas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelyk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft Sn EB NAAIMACHINSS kunt U kragen In al onze winkels N V RIJWIEL INDUSTRIE DIE MEIJT AAIT mwrn UITHANQBOED ZAN KBinJEir Vh F i J vAn Werveh MEPPEL A v w h T I M 11 Miirk lij i Vertegenwoordiger A RIETKERK Gouda 1906 só i taeii 8 loflilijte Mtt psldlelorinerfeer DPaBBiCHT ircs SIN6EB Maatschappij Depöte alom OTJDA Kleiweg 6 Koopt Uw Hoeden Petten 8D Baretten kil OAREL KROPMAN KLEIWUI li aOUDA Voedert uw Vee met de suioera murwe aEXTS L 6 Aug 2 u Gebouw Bouw en Woainffto zicht OnderstaiidscoittiiiiMle Anuen ZOTg Beleefd verzoekea wi gfiM M Ujaiff mededeeÜQ te nvogeo ootrasffeo van T rgadearlii m oooeeriao TennakeUjU dm aa om desa dan Is oom oda te TenoeldMi LIJNZAADROEKEN merk STER en W L en SOVABOOMENKOEKEM merk W L Uitmuntende door iioo elirit en vetgehalte en groote voedingswaarde B n IHploma Parij 1900 S aen Ooudeu MedaiUs Drinkt lüsselsti jn s Rood iTie vx WTs © aa A d Trert©3a ti©TolsLcL voor C3 o a c5Lsu © aa Oa stx©le © VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALN E ZON EN FEESTDAGEN ABONNBUBNTSrRUa I pm kwarual I 2S pm wmk 10 cwt mei Zoodafablad p v kmumi t 1 75 per wvck 14 e Hii orcnU WMt de bMorglng pm looper oaduedL Pnacfper pOM p r kwertael I I 50 Zoade bUd I 2 f AbeaMinmte worden dafeliika au M BM MS 0M hmêm MailT 31 Goup l4 MM sjtsotu den boeklMulel en de poalk Btor n ADVBRTKNTUPRUSi UK Gowl m ORMra i bekoorende tol des beaorgkrlng l S regcia I O SS elke ragel aseer f 0 10 Bit dn adiiereenvolgende pUelaingen wordea dM legeo iwee borskeod VaA traltm Oovd eo 4 beeorgkrieg 1 S ngeU f OJO elk r el meer r O IS INUKZONDBN kCBDEOBBUPfaSN 1 4 M b HM Mm it0ti Mf 101 Op de voorpettne dubM tarM Gewone odverMUita m lageuadM ladaéailla g M b i prqa GrooM Ivttvra en randm mmai pla barBi te KLKINB AOVKRTENTlftN eauamg aatiiiAij koot m koop touf wrlMw I S i la f 0 25 elkn r al mm 4 aal M i faeteUM MutiMM gTMM 10 r iali iMl iH w S eML Telefoon latere 82 Telefoon Inter 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON ook daar den loop der verdere gebeurtenispen tegemoet Tot zoover de geveehtsterrelneo thansnog enkele brokstutjes uit den oorlog inwoord en geschrift zowls ook deze derilaatstM t9d hevig Utffi voortgezet Zookomt uit Beriyn een offtf nl protest tegende onthullingen in de Tinu i over den Krooni aad welke Juli 1914 b Potsdam ondefvoorzitterschap van den eizer zou hebbenplaats gehad en waarin iet ilan tot hetontketenen van dezen oor tg zou zyn genomen Met stelligheid vt dt hiertegenoverdan verzekerd dat deze nededeelingen ende daaraan vastgeknoM e byzonderhedentotaal uit de lucht zÜn ffwrepen wyt nochop genoemden datum nofèi op een anderendag in JuH xoo n geme lucbappeiyke kabinets raad heeft plaats 4rehad Ook vanRibot heeft het vervolg van zyn tegenspKBAk tegenover de uitlatingen van Mi dbÉensT alB zou Poincaré de overeenkomst MrefMlKlle Elzaa Lotbaugen en de gebieden van den linker j ynoever hebbenaangegaan zonder meeiifeten van Briand ons ttiana bereikt Daaruit biykt dat hU iniet ontkent dat Frankryk voornemens Is om niet alleen Elzas Lothoringen weer o ider zijn vlag te brengen doch tevens oni Duitsche gebieden op den linker RynoeVer te maken tot een autonomen bufferstaat ter waarborging der Fransche en Belgisch grens Het oude tsaristische Rusland v bond lich om Frankryk In deze aansp p3r Q en voornemens te steunen Dat deze bevestiging ia Duitschland nog meer verbittering zal w en is begrMpeluk want of de bedoeld ÜWftchb gebieden Fransch dan wel autonoom worden men wenscht ze dan toch biykbaar aan Duitschland te onttrekken Natuuriyk dat dit de patriotten slechts een aansporing te meer kan zyn tot h t voortzetten van den oorlog En zoo schynt Michaëlis met deze onthullingen wel een sterken troef te hebben uitgespeeld waarop de Keizer in z n proclamaties biykbaar kon zinspelen Zeker brengt dit antwoord van Ribot den vrede niej nader UanM Villi AiiK rika in Iw t BJ g looi en dieiitHtjaar l iijkt dat het toHtal der in i n uih o Ten 8 i l Otm nOO k llar be beloo pen I tt N hft hoo i c oi er m nu to voorgvk ineifk tKilH jxti xtk aiit ii rkrub f r krulwTa Hob oorlofiaidiotil raaf n lloruAle d lMiUa aol D oonferenttn tP Btookholnu De Aiiieiit Bnn lie arlit tóerftiiartij lieefl d iiltnoodUging van het N h rl t4iajidi na itob eOTHtlA aanginiiinwti oiu afjptvaardïg b n nnor Mtocliliobn te ïtniden die het wtondimnt an h Amerikafln wlieBrbeitb Trt ten op lcIi te an dcu oorlog iilleen willeii zi ti n ZWEDEN De ZweedlMO be handol i Do h4 K T van dk Zweidlttoti Amerikaan wlie cojifliMwMie zou onver rieliter iake naar Klotkbolni zi U rugi kiH rd l rtsHiileikt Wbkon lM It n l verklaani ilat Zwf en inoet klnzen tn t elien hi t Fttokei van dKm UomtuitvojT iwWf de etHiiralerj of lnH zien HlrtHinnwn i f d n geb leu Z WfHtlMchen bRiidel Ook op d i linker Maasoever in het gebied tusschen Avocourt en hoogte SM wisten na dagwilange voorbereiding Ba denscbe bataljons de stellingen aan weera zyden van den straatweg Aianes Malancourt te bezetten waarby een terrein van 2 K M breedte en 700 M diepte weer voor de Franschen verloren ging Dat de Duitschers den hevigsten aanVftl welke ooit op het Westeiyk front schünt uitgevoerd weerstonden getuigt zeker van een byzondere gevechtskracht maar van iets anders getuigen weer dadelyk ook de volgen r woorden uit het legerbericht van de legergroep van Kroonprins Ruprecht van Bdercn waar staat Vot trots op de eigen prestaties en het groote succes waarin iedere staat en stad des r ka aandeel heeft z i e n d e 1 e iders ei 4e troepen den te verwoch tm verddren stry d met vertrouenK egemoet OoJll de Keizer hun allergenadigaten Heer heeft in het volgend telegram aan Pïins Ruprecht v Beieren van zijn genoegdoening doen biyken Ik wensch u geluk met het groote succes dat het onder uw bevel staande 4e leger den Sisten Juli heefti behaald Uwe instructies en doortastende jLvelen alsmede de niet te breken wil tot fcrwinnen van uw trpeiwn badden het verheuirende resultaat den eersten geweldigen aanval van bet groote Engelsch Frensche offensief dat de verovering der Vlaamsche kust ten doel had te doen mislukken God de Heer zal ook verder met u en uw onvergel ükeiyke troepen zyn In het Oosten schynen de Russen zich nog niet hersteld te hebben en blyft het den DuitschOostenrykschen troepen mogelijk voortgang te maken ofschoon toch reeds van hardnekkigen tegenstand wordt gesproken misscKien ook wel om er wat meer kleur aan te geven want als er niet te vechten valt biedt het oprukken ook weinig Kriegsfreude Tusschen de Dnjester en Froeth zyn dan nu de stelingen aan den straatweg Horodenkft Czemowits geforceerd waardoor de Centralen thans op een flinken dagmarsch ten w ten van Czemowitz staan Ook ten Noorden van denjDnjester Ün thans de Russen teruggetrokken Toch sehünen op enkele plaatsen alweer tegenaanvallen te worden uitgevoerd zooals by Iwankoetsz en op den Mgr Casimulici in de Woud Karpathen Rooskleurig ziet het er intusschen voor de Russen nog niet uit en in spanning ziet men In oer incftaniie onnat h k tlofil Vin Trtiite en diiwr de getuitUnwdien mignm k Hl Wat A kwiwHe van éc Adrla l iii Zei iwitreft dc e i reedt tot g motigen di r co 4rael w ide parti n gere p kl bij het verdrag van IXMulKn 8 r iö kOA t zleli niet op em ig gronden Iflg ni ver dot llalli d B ratti fAc4H eu eco onWtK h4 poMtle knjgt dk hrt if liuM toekomt Wat AMiaAlö betreft vwibuigi lüUl de onaaiankrfijMit van dit landt H kau niel tütMtaen dat AlbauiA oaOet do Ualkaïi tab n wordt verdoold o door Owlearijk wordt iugupakud Iiartli vMvujiciit ook dat lH kenèKKk du vruchten riukt van dwi twwKteo Batkanoorlo 6 mttacd Oorloffnrirawi On d irriciheidi ngen ift bol Hel g i 9 c h e leger Wij ontleennn Uh wlg wle amn de Helgiflolie egeifl 0 t Wivrdim benotiiiKll tot Rkliderfl der L 0 poldwrdN P Michaux twi k ka teln W K offliM lult Tiant In A Ro hertn Jone hiiliwnd iThiltenflilt Inif Rid ïer der I eovoMhoisle en ontisBflgi rt iw t UosHflwkiuIft H ittbertv li poitd r liiiti uinl ill M r i iu hulpontKu lniti natit inf K lOoettiian Iniljtonduiluitenant Inf Werdi n i frvoi bij Legj dagordliir ver nmid en ojif vlng n bet Oorlo kml j li BlmmuefTt jiohiaai oorlogisvrijw Inf A Iioiirg oirf oWaftt oorlogBvrljw inf R Ma w soldaat nc l Ui laf W OgJerd Hoidaat granoatwerpero J Blerlotre sob diiat 11 19i t T S L Baugniet soldiaut oorlosHvrijw oonip granataitwerpers J van Gulk aolilaal nv 1913 inf H JanswMi ttoldaatoortoBwrijw groop L A V I OOM twkltaet i 1013 laf H Po fó wiwhtmw ïler ui liltl cavai II Horrenianrt oldaait ni 1912 cava4 Do vorliezen aian oorloga o h p e n dor JO n t e n t o MPt het tot ztnkon brengen van een krnbier van lo l ladoeiii kla e Uitragen dt totale verl i Qen aan oorlogwoliepen van d ftiteiite IG i vlootweniioA n tot een g t zaaaJTitIjke tonnenmaat van 93Ö 015 ton Daarvan vorkwr alleen FngHand lOfi eenheden ntetenidiü r 4i9 390 ton In bet dterde oOfk g aflr bt rft die Duit Holie vloot bot verièee van geen enkel groot tfoMp to betreuren 1 iaarentt gen bedraagt bet verUert der T nuiite in liet deriV ooT logwjaar niet lalin Hr r diaii 19 groota cbei en n4 9 tlagHthepen 2 pantser Wat brt HtOAiij g fc 4lü van de Mtd MIwhMoIio Ziv betreft df ikt Itoil er niet aa4i Indien de vrnlieHOOli ereiftLe hd Ix uHel van MangiHooMhcttt vooropt rfl dit l e iln cl te olwnd Maar imflm dn ge lti enfeft om oen of teidur ftrfen zieb vaai KlebiAzlJl wrttf cJ meester e ma km kmi niet verwHOlrt wordiii dnt lialie 00f IwA uiipwialtiRim dur andt gealllivrdlii taiMbii zal zwirfrteft onidat h tw iiHvr dan lullljk it dat lui BMobt ov nwiehi Dirf t n nadKHu voa IMê vordk gewl lgil Duht iablftDd H vljandeii Me laiMhffi thaiM ritat d nttabni in i iX v nm ifiug MiF WBTri van viJBnd vV iHne laodiFO zi i Frankrijk Kngetand Riifdand IUtiU t B gtO JafMhn Port igai H rvie MontMMwr KoeuiwiiP Ver Maitm en dtt Zikl l Amtvtic Htaten Deze rijk4ii boHJaan nw l dk kotorfttft een oppePvUli tu gron vant totaal pü m HSWM aai K 4Ï 9 m Mitm rm g nienlljk aantal inwutifn van lKtd t i3 üU BUITENIANDSCH NIEUW8 De A Dtl 4DuH0cM VawtoglftS In l olojv In veiriiand mei dkn rmatatio van PllwedHiil iHielt bet omruinndo van db PoolKclie le $io Hii beeloUfk oW zoodanig ontHJag k amtm AMERIKA Lcve nifl nVididelan dIctator Il e n o e nr d rrft Idienit Wilson horft bot pielt in de levenfisnidüipilcnw gewoiBien Hel Hule vaji afl evaardigd en en de Senaat h i ln n er in toegiewlemd Hoever als levenfflnlddolen dictator te aanivaardcn in plaaU van oeik oonimteöie voor toezicht op do levensmiddelen iAa tA parMmni zou bestaan Ovörzoööche handel VA liet vwalag van d m oviTzeoachen l on bt VQ rdPritt De keiver hw t waar bel Woiffliureati oHidep iDiftdt zijn tweed v zoon itrhui f MUJ Frlixlri li Bin b 4oonin p voor de getbirendti di n grfieelen vet Jto l ain iro penijetder l Hwezen voortrrffrfljko dUwtWn lMii04 iiid tot Uióer van bet etvMe Pma RMinwIke vfltdhrttiieHe rci tiieot De buil der Kntnnta Gedurende la t derdv fiogMjaar maak len de ngeJaoh FraiMiciH U r Hi3 00 inan krijgsgevangen ondipr wie fiOO t fieieren terwijl I JH kanonnen eu 26S0 nïitrailUnirs wenb n V wo erd Feuilleton Aan tafH werd natuurlijk uog nli t over zftkw gowproktti Kr wa tn liojve de getitiinraadi von Wikllitg uleniaiid ander dWi zijn vrouw ook uit eeu oudrranktorler ïMUoreii ge lacht va zijn zoon diL voorniallg tuJeul uit Oxford din nu I Beriiju in 0tsatadien t wa t De beor dt hulz voiioddw na een pauze In het geeprfk dot wat John WH dlng in llbe darfil Jal Ht4 g at ons goed nwV Jolml zt i hj Tefoi d Ho woo te goedf Voor ie JidÜe twwtopt voour on do vi 4UgMtk4 lep Um Dulwolftaikl van tegenwoonKg i akf Mm geweld e rtloomkctel gelodm niet panki ht die naar buHen dkingt dringen nKX t volitttjtf een natiiurw Maar waar ook opgeMor peWo vfit nutr eai ul iangi zoekt daar tMan juMIo ree en vertt vt ons den wfigl Ali k thiü kooit John breng dan aan jo C it Tnannen van mU em groet ov T en zc hun dat in Dulurfiland d mwnonwt r op 1 9 staat AI wij inde tucht vMegnk wij zijn jrfid best klant Wij wram jcl I jnw i i rrt e het gehw le ondi Furopft er lj 1 vrwigde van de Yankees en Japanneesen Hij hltf d t M op Mok M i fliftiur aan en zrf tamc en de tanden zaoht en on verM 4i4tHg oiaiur daarbij sprak uit de gtJu lc hondlu van den iinl en Uien wUtdcnaoU En dan i egiiU eQ wij weer VM vorm al aanl Hij Kop naar do d ur y n paar goiü gckktedlc iiiann n uit het volk uiLi loode daasen ütaan en ktkert beiu flonttjei na Zij ha Mr n bun onviT oenlijk cn t igetwlander hiwkend df n nwin die owraj In d pem zoowel aij in A voJkwvergBïïerlng tegenover de rt kiinff oo Hi i 9ieB zoowe4 ab In de verga dwrzaal dier bankiers en g HK tln ifl rieelen aan de sodaal dlptnlocratie met l Eeren wil bet Iwofd i ood Nn in zitn eigen hiii vm Irij een beminnrfljk al wat b t ook mi trn tlg gaalbeer Zlki per oo4ii Me bii d zware niet opdrlngeriiKe weefde die van de voordeur aif door de vea Jbule been naar l oven tw aille vertrekken verviddie nrker met de gfeuÜgesiolioreri l ed5en SFii d oud inefMferw tt Rcn de wanilen hH zwttsf praolitig zilver en dr orolu dk e lik de kartMcn op tafel kon nrk In Ingeland geeai patrio4 ir woning zihi Dat nwewt Iolin WlldFng ziebwdf l ekpnnen met nieuwo vertiwzlng Hii bad dP Frankfortop hooêrïiak van h t buk Wüdtnani tmiPliik aiki welgirwleldl in d Beitoehle Maair hÜ wEst ook diat de e nlkdipirt inlÈertiid bij het ulKvn aan vim ImÏ vermogen een zwaren stoot lia l g kreg Deze iie van uilIUo ien l Oven de tafel dot kon hij b koo Hn n ht iHMt Iteoordeelcfi wofl fdiMditM voor ei n kb n doel geörliï hH uH pfte wa v wrworvai kwaui niit van de r nte vsn oudk tijden maaauU lui wfHf vat den dtaar wver rfegeWe dm nirtoloozen artH t dlw hM van vroow in dt n iiw T en aan de Oflverw van den Rijn In elktm voro h bt lolKaWad rr ien n weer zH bij tol Kwhï lf Waar lH4 li m wM in de m nnye ooRen Wel ziki wij bansi voor du DuLU ers Wet eliiinpen wij op ben Maar waf zij eifiientijk zyn au tija dftt veten wij alat voorhoofd een Wweging die hij ziob eedeirt jairen liad aangewendi Daarna Hep liij enig naar het hotel Hij h tte nb t 0 ten weg Onl wtisl vondi bif dien Zijn voeten dToPgen h m bUmk HnfiH aW in ziin jomge jaren diooc dip kromiuwstraten der omle aifod naar de Zeil j naar zi do l VoOT hot hotel fltond een groote autonwMel Daarvoor mv dIeT en eer ded dfwr eont gigant inet ontil oot hooJdl geleid een lan f breedge houdrrde Iimt met grijzen tward Hij sprak mW ieinBniï wieni woord l evet wafl IHif aN mr Wlldin c lerugkoiiil Ik as blei oiri hein te halem Hert nm A infijnhefTl en bft zal mij verbpiigen al hij vaimvond hij mif eet H 4 wd iniinhwr O duar U raiinhfierr Do betde neven d groofw en de kleine kiekerv elkaar een oogenhHk weifelend ooii Tveopolil John Daaimft ihndd i zij ellcaflr do liondt en de oonsrnl generaal von Wüdinff zei op zAia korte bealUite in nier Au vpij zijn beiden ga fia geworden ieen wonder Kom m Stap In De doop waoMI Maar ik mfx t toirh ei rwt mifn rok Waaronx Wij rijn on er onfll Te 7ult hong Tiff zitn Ik hen hW ookl Ik heb gwi tiid T t alia kwaini er op mlHialren toon uit Mmt het vanzeK sprak T en kracbtlfte wH dïe nJt gewoonte elke ti iniJïpraak en te en taad terzlido K tHrf Ixo poM von WikKèff liet zi i ng teohen nerf hft eerst fai iea autocnobieJ atappen n volffde hala toen Op de atraat bleven waobien naar hH huie van zijn neef naai door Jnnwlijko oonist gedireven zi iii boed en ging we T op slraaf al een kiicin onaanMenlijk beer dSe in n iiienecJipngoworf van het trottoir vwloren als een diroppel wailw in de ee Hir stond eoiniber en pcCnzefld Blil voor do ouderlifco palrioiflch © woning op die Rozenjiiarkt Fr was niet vprf verandierd Hij kom het dubbele raam Iwvem den f i vel flgl herkennen waatr destifdö de ionge zoon de hufec had gewoond die tocm now niet John iijaar Jantje bootte en beneden In bot kantoor aaik r foeaiolrt van dten ouden gebrild en protMraUL houder Bolzflni dia ondiainkH zijn naain een goede Tranfeforter wat in do gn lielinen dtoordrong van hot ItaHaianfidtï lioekboud en in liet dSeConto ep valuta in delerndere en reanl e Hif hoorde onf zioh heon het gczflli Frankforten Diiüfich fcü hii cdert jaron niet meer had gi iioonli bij diaicht oant db appelwijnbergrnt gimtfe in Raichi haLi en aan de tokoudi Minde tante Lotje gJndfe in t Mooie TJitaloht We de nwcder van OopÜie nopr po v had gekemd cji aan wie bphalve hü zrfier niemand meer daoht en te dk droeviger werd het dem srzameti oud t man te moede hij krePK het vreemde bewuölzijndat K aB hei begin van Je lovrm Fn nu ia Uer weer hft oin SjKu digt 1 bet zoover Spoedig wordt tij door Hem daarboven gerof Hn Spoed g hebt Sfij e pootboek en zowren aohttT u Vn dat te goed zoo Ofj kunt bel to4 h niet meer dra i Hot U fe veel Wor t venoI fA Pas lof opl riep wn man niet f ti pak op den ru Mo h n a ngw tw t n bad hem genwedelijk toe John Wlfdln keek verward rond Waar wo hij dan Aoh ja juist Hij Bloot mi oogeirfdik de oogou etk streek met d0 hand over het