Goudsche Courant, donderdag 2 augustus 1917

ItftliiKHiwoIi front Ill lift hJc Mlill t t 11 lf IL lHiJkH MeeHnV ti na een limtgo artflleHtvvoorbereWlnit jiwehx teiid iMerliï iw dii tf woibe artilltTliv mi jtatrouUle wtie v vVitv bi du bflrvArdkMi door hari onweiC lml n worden IWtnnm rd On t p litii tlt K la o on niUQlt jia Er heeft acn ontplottlng plaato g 4uut io Zubd Wadas wumloor inMivieeile whado W to eit raoht terwijl r m pennnen ff a gMdtooul ivi diHe gvwond lotwlHeU g J l d ni g raakff nabU Ter ♦ülu lfiiij ♦ riHii lU ii grond Hoor de MnnenkoiiaH binnen Ih I N fcirlaiidfcK liii rc ilitMgnlji d werd dk o Svüvrlaiutodiii toonrtreller vrl tiTwIjl lU alif pi ijitbrtiiannln r fiin4pa r id iiaUrW wer gtilnterm Vp r g vring ImWi l tfvendien bij du Duitnohe n geerlng geprole leerd togf k dp onreehiinaitlgo wij waarop hbv b H prijnreold waH ull eofl ead aangeizlen liet reolit van anJiouiliinfr ea op ren ultaluitiW aan oorlognvaar tiüA Ti V lilut aan een Hotup owli r priJ4bnnaniiing ieolcMinl In antwoord lilerop he ft d i DiiLlM iie reÉpeeain trkend daA de opbrenging d Koningin I nana onrne rtn wb ge ♦ctrit d ♦ Zij heeft over lieze out mi bare rfH trijrfkraohton haar opreoiit Un l zt i l e i igd m z dl liereid verklaard do tengevolge dt r aanliomUng p de Mranding der Koi i n l naua geipd n Holiade te vcrgofidpo lie Duiteohe n gwring hoeft da arlMJ d vcrz 4M rlng gegeven dat alle mwxligo niaa rtgii len xijn g iomon teniln df ey luTlwillnK a4L zooilauig voorva l te Vrtorkojiitiii t T ijti A 8 nfk i Hi vftn I c u MlUlb U hiUiuKw tfotdaut U 1 t Jft i ii hidi rt 3 JuU deserteur Hij la ooér ohuldSg aan d on rewidUng van yen rijwiel tl Lcnauer De oidiiat U t r liet dtlkklnK goatfid van d luMUairr eiitOT4tt4tni lis Deirt N V d D vhhI 1 irti lh n i iii vr imuifT t i wriiiil wni Oe Iv viTrtlrikk ïïi bo Vi liWil giw per inaknd zou voor de kleine gMtlnni n nog VIT iMïiedeii de A i M l nweteci lig gen nNNiMirmo Aflevering en rerreer ran aardappelco r o lurittii Mioi Hrn u v n ooi ha flelH op de olrouJolre Ad 2H Jiill 11 17 no aüWïl Ce afd U B Wreolk voa den r iondlbou h Brengt liir ftlgrtu ne ki nnifl dat ioor v ort ngenoi iuden MJnlM T la va tgr tp l ik navolgende rf oUn voor dn dMrlbiLtu van aardftppedea ATtlkel i Vc a levi lng en h t daarinwh verliand houdetide vervoer van alle oördtoppolon U verboden Artikel 2 Ui in artikH 1 vernielde v rbod U niet tot a tilijk op de aüevnriijgj en het daftriiKMlc verl and lioiidoiide vervoer van a die Hoorteu oaTdtipflteJen wdlke iiltsluilnuï eia vxoi o aArdappt den in denhandel konicu b Kigi iiJit iinery of Borgera o de aardiappe4 gi dckt door eooverïOfrlRiwiijft hetwelk in afgcgwen dkwr de Rijköoooaniafeio van Toezicht op de Aard aiiypeh Wei niging floiida dien 2 Aiigualu 1917 I e Burgemeester vooraoenMl A 1 IJHSKI riJN I B m = Zware regena EHndu DiufdagavoDd voortdurende dfu Da t door heWt de rtvgiiival neA0t nut ook solubdiu veroorzifiikt vtMral aan du liilntn Zoo olu iJlt luen uit Hoek aoji du lehl dat d aaoJimidendn ii ortJ uiin in de tuliHii en vooral In vllln s dtiohii hebbm buliDgvilkOudlon Vooral di bellendu tuinen van villa Broubulzen aan deu Jtet ktH hwiweg jiK i lK i het nieten ontgelden dii tUihipadm zljti bier m ook t lden gehM iiitgcHpO dL Het van do heuvelen offgutpoeldo zand had ziob naar gtnioonte op vele punleii over do Igu liiT icctriÉiohfl train verwpredd Op iiionige plaaU ha Ë het zaïid zie i opgelioopl dat iu t tranabedrijf er door miilgoztt werd Mi het buiten Overbergi waren do rniU geliert onder het zand l cdolvcn zoodat de trani er doorhef i geTverkt inoo t worden Ook de trainéijn Beek Klee bleek zoo door liet VoHgewwlde zand overdekt to zijn dat de tramdienet eenlgo nren nsoeat vertraagd worden tot groot ongerief vin do talrijke Noderl4Uii l iclie aarbcdder dio dagoliJwi iu het na lmrigo Klw gioan wfn ken Tliana hadden ïlj een xlwongen vu voor hun beur rtchadolijk oponthoud au eendge uren aan grens te Reek Mt t man en nieölit wenli er aan Duitaohe ïij de gewerkt om de tramrails van het l ergzana te rotniflgn Na ecnige uren vrrtragingi kon m eleotrisdie weder naar Klei f alrijden Hoven Anior foort ontlaalte zich gisteren een wolkbreuk Hot water kwaan in etrooBM n dtin berg afzetten overBtroon do de poorlijn naar Soest Woudenberg en Kesteren o lijn naar Kftrti ren verzak Ie en oin negen uur moest het trcinverkoeir worden topgwzet Do overweg aan den I eiiflderweg stond geheel blank allo verkeer werd gfetremd Ook bij den Vlartokkeroverwog wtwg het van dien borg Ktroomende water steedti hoogïT en beredkto de bt n sdidiBtei Iwiisjes van idizahrtJidorp we ke licht goliouwdl oJs zo zijn apoedig luTgonn n te zakken on ontriiinid werden MilitaiLrtHi traclitten hier lK t water af tf daniim n ITH alle deeleii dfr stad kwamen iK ricblen au oversirooBirfng co lekkag Po miUtairen g kamipeerdl in do barakken op de Vlakkere heWien het naar inen aan het Hbldi meldt uiterst kwaad giJiad door den zworen regemvaJ VeJe barakken waren ondergi Joopi n Gistermiddag oonferwnlm te Amersfoort dk geiKH¥dcuniJfife autoriteUen iiKi de officierm van gezondlieïdi oin te beraadslagen o er do wensohoiijkht id oni de bao akken op de VlaiMikkiir te doen ontruimen De mediaohO owtoriteMi n aagen dtm tooaland niet koo zwaar in dti b zij aanleiding vondiwi de barftkktn ta doen ontruimen Door de aamhoiKkndo regens der laatste 21 uren staat een deel van het dorp Jtoefliinn ondier watier Vele inwoner zijn g edwongon hun inboedel noar veilige plaotöcn over te brengen BINNENLAND De Mural op d DaitKhe Mkece Door hrt lid aii k Twe de Kftiuw den h er Van der Voort van Zijp tl de rolgende olirlftelijke vra ien tot di n MtoiMer van M nlBe gt riclit Wa het den Marlne airtoritellcn bekend dw inr den naoht van 16 op ItiJult 1 1 een oon ooi Duitdohe HulieponMU der Ho4Und0oli h veiu zoti vurtaton oni koere te setton naar hot NoordiuiiVZoo Jft zljn er dan maatreffelf n guiomen oru dcaa sohepen o vrijwaren fvenm cniaeele aanvallen in onxe territorialewateren Indien die maatregejivb uil el leventijn wan dU te wijten a n gWircJi aaamaterieei Zoo B k do tuindster voomemenfl ten spoedïgjBte ovw te itaan lot het iu dienet stellen van lueer bulpvaartu4gan Oipdat een voldoend tocxiobt oponae Icust vengeicerd zij 3 Waren er lilj dvn aanval van een Ea elsolio ondenzeMKwi op twee ipoheptm 27 JuU j t bij d TezolMtlto kuM booten buitengaats teneinde in obizu wateren tocaicht te houden of inoest ook bier toen gevaar voor tioliendliiii der neutra iUeit dreigde woidlon gt waoht op de komst van torpcdobootcn uit iv haven van Nleuwediep Kamerietel Gnkhulseii Naar vemonwn w ord konrt voor de VMoaÉu rehOoflterbaon naaM den oudgou vomeur getieraaJi Idonburg ook erurtig in aammoricing de hear C Sroeeak redecteuT van Patrfanoniura l e heer Skownk ia in liot district een goede iK iienide ali redacteur van het a r orgaan voor HoilandB Noorderkwan4er De Vinje Weet frtca OIQHENGDB BBBIGHTEN Vlachlucht m varkenivlceach Pe dïr txeur an hot oUttolr In UtrociijTdeelt ÏM vojgende iu de Sedert eenigiën tijd vevetrekken versolilllende vartcensnieaters aan d varkenH voedm hetwelk met vlscJialval in veru engd Hierdoor kan liei niet iiilblijvwn dat h t vlecMcli en Hpek der varkms lnj hft koken ot braden een geur verwpn iilt weiko uvenzoo optreedt bij hot kok n of boickon van vitnAu Het vleofloh van sonnnigo r eerliigiBvaritena wefee glrtteren en heden op het abattoir zijn goslaolut bleek bij kook en bpaadppoeven een ftoherj e viaoliiluolit te vtirsprcWien De Hniaak was oveniwet oortnrffelijfc xoodal liet vleewcli van deze varkeuH nlt voor de consumptie kon worden a ekeiird Het ia daawni te hopen deit het vleescli co i pok dt eor varkcTW nitt door hotpiiblick zaJ wonl i vp noondlfM d onidat vrij zc4cer de naak nif tfl Ie wennohen zal overlaten en van nndeotigo gwolgen m het g ruik geen ffprake zal zijn Onkruid opgekocht Het oDkmid krode dat hoog opgroeit tuBsohen rogge en aardappelen en dat tot nog toe waardeloos was wordt in de gemeente Schoterland opgekocht tegen f40 de 1000 Kilo Roggekaf wordt daar opgekocht tegen f30 de 1000 KUo STADSNIEUWS GOUDA 2 Augustus 1917 De Burgemeeeter Omtrent den toestand van den burgemeester kan heden worden medegedeeld dat de patiënt nog steeds eenige temperatuursverhooging houdt en zeei zwak blijft Uit den Goudschen Raad Het overzicht Uit den Goudschen Raad kan ditmaal gevoe eiyk achterwege bleven wü verwezen naar het verslag in dit blad 2 Augustua Men zou door die joelige keniuiöklinikteallucbt minder direct d vlaggen op denstadMoren bomerken Do vlaggen in hunfliynvboliek ter eere van den negen en vijffcigwlen vergaardag an d e KoningnniMoo def die vooral ah Regentea reftlw zichzooveel liiWo en aclrtingi van onw volkWiist Ie verwerven De vierdo Jaarda wdke zonder openlijk vortoon HoAr tereejo aai voorbijgaan nu rondom de oortogsvlammen hooge n ooit te vorenopalaan CBISiS UAAIBEQEIifiN Hoot De uitv oerenda ooiniuiarte van de N O T deell mede dat do veriohlUendia brouwttrijen in ons land weUce l etMK lle ludden aan mout in staat zijn gi tt Jd luout te betrekken uJt do ladung welke was aangevoerd door liet s b l JluI liaenrit nadat overeenatetouiing wa verkregen ntet do tiroe Inportcur van de ladknc t eohip lu o variif met de Miveri e4d onMoii 4e en dö is O T heéiben deoe zidlt n l bereid vorilUaard een gedeelte vui dfvee ladUig ton l elH ev e van de kleinere vviHjruLke van mont al Ook al oud riet voor veevoeder Id de gemeente Haskerland werd gisteren een oude boerensohaur verkocht Een heer bood f 100 meer dan diverse timmerlieden enkel om het riet waarmee de schuur gedekt was Dit riet zou tot veevoeder vermalen worden Engelech 1 o Voor het examen Engelsch 1 o slaagden gisteren te s Gravenhage de dames H C Boumana H Hamme en M J Koenraad allen alhier Examen gymnastiek Te Utrecht slaagde gisteren voor het examen gymnastiek l o de heer Th Roelofsen alhier VerdrMiken Te St Oedenrode N B is de milicien der mitrailleur iJdeeling v R geboortig te Qilze Ryen bij het baden in de Dommel verdronken Uniforme prtfe voor ateeukokn Door de Arnhenisolio Vereenig4ng voor Handei en Mjverhdd te Arnihein ie aan den UbiJ0t r van Landbouw een adrea gerioht mot verzoek tot invoering van een uniforme prijaregMlin voor 0teenicool in het gehede land FailÜMement De Rechtbank te Rotterdam heeft het faillissement uitgesproken van Dt A Heus meubelfabrikant Robaarsteeg 29 alhier Tot curator is benoemd Mr W A van Tree te Rotterdam Een levMieluatlge lioaderdjarige Men sohrgft uit Bameveld De rnim 100 jarige Johannes van den Boom uit Voorthuizen bezocht gisteren ons dorp met het doel een kosthuis te zoeken Op de vraag waarom hy op znn stokouden dag nog van woonplaats wilde veranderen antwoordde fay dat het hem in zijn tegenwoordige kosthuis waar hg het overigens uitktekend naar den zin had te stil was Slechts wensohte hij wat meer leven en drukte om zich heen te zien Voorloopig ia de oud stryder nog niet gealaagd Ingebroken Te lOdo y ingobpoken bij een alleenwonende dame mevrouw weduwe I I fjiijdve diat een bodtag aan geld uit een kaat ootvrtwand i werd de bewoon ster door d dief ininlbandield Knoeierljen met regeeringsvarkens Hedenmorgen vond men dien lioofdAgent van politie P te Zutphen dood te bed Hij heeft zloh vennoedielij door vwgifÜging an het levm beroofdi Algemieen wordt gezegd dat d ize wanhoopedaad in verl and zou Htaan met de hier loopemie met de aldaar ioopende gieruchlen omtrMit groote knoeienjen welke zonden lieit lM n plaats geliad nicit regeerlngBvarkene Naar wij vomeinien zal ooretdoafes in den gcTHeenteraad een interpellatie wordien geJioudea over knoeierljen met regeeringBvarkons Kaas De Kaaavereeniging bericht dat te beginnen met de bestellingen die op 30 Juli j l hii haar inkwamen de orders op Edammerkaas 40 van 500 K G en hooger tot nader order voor 1 5 in commissie of middelbare kaas 40 f zulFen worden uitgevoerd Leveringen ten behoeve der intendance van 600 K G en meer zullen ook voor 1 6 in commissie of middelbare kaas worden geremplaceerd Da fruitverkooplngen Lenige groolo v ereeoig ttng m nn fruUkooplieden en tejera hebben eenigen tijd geleden hun baawaren ontwikkwd It cn Ie het verbod van onderhandjohe fruilvetkoopingcu zoooJa die in de Betuwiti nUUbr voorai In Maas enrWaai wordien ge houden 2e htt voorandirifc ooik alle Iruit van één uigonaar koopet te doen veUfu over één bepaaJd aang winen vetUng waaraan zij toevoegden het verzoek aan de rogeeiring om vanwe go dko veroeniS ng O te mogen aanMoiien kmruKeeters iUe in ON ertes oei de Icider van dwi Kport de iOaaBirioatie v n het voor export bestemde fniit sullen bepalen Naar aanleldii hier aui ontvlngf de heer W C Kiego Jr tu Tiei voorzitter van die aJdaar geveabigdo Ned Vereeniglngi tec beaohenningi an do belangen van den fniUhande In da provincie Gelderland het Uw beawareui Kijn met da Iti t eon mtosie van toeizloht op de I Tultoontrale besproken en kan oploöurmg in bovredigenden dn tcgenvoet geaien worden Namen do oouttiiifittle van bijalaiid iichhn van der Ixjeiff 6ASN00D De Amhemsche gasrantsoeneering ZooaLs voor eeiiiige weken in O e rneenteraad van Arnhenï werd mwdegedkMSld verkeerde da giemeento Arnheau ten opzjcbito van de ranteooneering van hei gas in een bevoom chte poeitif omdat een voo t l van B en W volgen bet oordeel van do Rij kolendisiributlü den grootaten waarèor Ijood voor een bohoorlijitje beapairingl en oindbt liet Kolendjatributlebureeu daaroin met deze regeling een proef genonvm wüde zienMen zou vol enfl dat vooretel mo en gebruiken 30 M3 A 6 cent en van 20 40 M3 k aü oem por M3 terwijl daiarl oven f 1 per M3 u word n betaald met de zokerliedd dat na waarwhnwinflp bij ei n gebruik boven 40 M3 do ga 10iivoer zou wordcav afgconcden Po Raad nami evenwel een amendement aan v an dv n heer Herman waardoor de 30 40 M3 tjetoold zou worden mot f 0 10 per M3 Naar wij ilianri vemiednen ia deze gewijzigde regeling door de Ri kolendïe tri l utia niet goodgckourd soodat ook Arnhem gerant oeneord wordt op J2 M3 per maand en per aanshiiUngi Volgenfl de vooreteiilen van B en W v a ni B u s e u nu zal het geerantöoen aldaar gwiteld worden op 40 M 3 per maand voor geoinnMx van 5 personen voor ete gözinslidi meer voiidt het ranteoen met 3 M3 verhoogd tot een maximium van 15 Mfl De prijs blijft tot maaliiKan 2ö M3 eventueel verhoogd bij grootere gcizinneni normaal van 25 tot 33 M3 15 cont per M3 vml 32 tot 40 M3 30 oent per M3 Boven 40 M3 met eventueeifl verboogiDg fl per M3 waarbij de goBtoevoer voor nader te bepalen tormijn wordt a geBneden Kaaa voor het Binnenland De ICaamereoniglngi beeft aan dt gjrosisiera in volvetio Joudbche kaas borieht diait In verband iiwt dto voorraxlen in de Conlrale pakhuizen het niet mogelijlc if do toegeiweaen hoöveedhedien van CioudEjolio kaesi volledig in die kwaliteit te leveren Veertig procent van d iKwteldo of toegeweetia hoovce lheid kan wordlen afgöleverd do reetieereiidö westlg procent kunnen op verzoek worden aangevuld ineC Ediammer 40 + Goudbohe 30 4 en Uoudadlie 30 4 naar kenza Het Hollandsche snelverkeer Ilerliooldclijk koanen klachten over d o vertraging van paflBagflers goed op do treinen Ate curieus gtoaltie vertelt oen Wvxr did gisteren do rei uit BCThjn naar Uen Haoig heeft genuiakt aan t Vad hoe eobitc terend het vorkeer In Duiteëhland 1 geregeld Zijn bagagie werd nlettefeonBlaand zeer korten tijd van overöfcappen to enomio drukte aan de station van militairen pr ol op tijd in Oldenzaial afgeleverd In Pon Hoagi aangieikoanicn nvoest men na een kwartier w aalttont vernemen dat men in Utrec waaj geriiimen tijd werd ülgoiMaan kan had gezien een goheeien bagag Owaigen oohter te laten tol niiaHoliien den volgenden trrfn Moeten wij nog steedif een oorlog land ton voorboeiki houden Gelukkig maar d t hier nog vredet en ordö heersoht De Kermis in Ons Genoegen De tweede opvoering van de revue Twaalf uur sluiten in den Nieuwen Schouwburg heeft mede groot succes gehad en werd heeft weder groot succes gehad en werd door een zeer groot publiek bijgewoond Vanavond gaat ze voor de derde maal en morgen en volgeyde dagen komt de operette De dochter van den Tamboer Majoor Men leze daarvoor de aankondiging in dit blad De S he pT art en de Ooriog De aeheepvaart Oflioieel Aangezien van de zijde van de Brittwhe re eeringi bericht itt ontvangen du Iwi leggen van nïijneu in liet onlaogM aangekondiigde nieuwe Briteohe mijnenvtid niet kan worden opgieeobort en do juiste afbakening van de opengwbk ven nauwe pOMsagie moet waurfitt n tot nauwkeurige a0trononiii lcbe plaalMieipculfug lOogelijk te moe t die doorvaart onv de Noord voorloopig ala uiterst gevaarlijk worden besobeuwd De KonüiglB Ëmna OMdeeJ Het minifelerie van buibeniandsche zaken deelt ntede Öen 3dea Mei j I werd de NerflBrlandw istooaiitreller Koningin Knnna SCH 417 aangohouden door den twider DuitBche prijtfbemanniing naar Emden varenden Nederlandabheni stoomtreller Ekmna IJM 177 Van de hnnna ging een Duitsöh DMUroo aAs prij beanann4ng op de Koningin FWma over teneinde het scéiip naar een iHülache haven op te brengjen Tai oige van verkeerde navigatie kwam Ter Hall a Revue A f k l o p p e n Ter Kali s laatste revue gaat thans ook op de Goudsche Kermis in een faeusche kermistent Dat is wat anders dan een jubileum met deze revue houden in Amsterdam of Den Haagl Toch zou men verkeerd doen zich thans een bezoek aan de revue te ontzeggen zoo men een gang daarheen biyft beschouwen als een kennis attractie te meer Immers wat het m in een revue moet doen Is zeker niet in de laatste plaats de aankleeding we bedoelen hier het decor en zelfs als men dezelfde requlaieten gebruikt gel k elders doch de ruimte ontbreekt deze ook op het tooneel te doen uitkomen dan veriiest een revue ongetw feld Een oldaat oplichter Te Sneek heeft opn oi lichter zijn slaig weten te laan Zich voordoend e als iMKTierheer of zeüer ondw den naam J Kouw toerendle met een jaolit op da Frieeche nieren be ddie hij In het ho el De Wipiberg aldaar gwlKirende vier dagen vier Itamere voor vier pcrffonen Bif da finua Bervoeb kooht hij zetlerakleedli witte pantalon porthemd wit veet en boord Na ontvamgBt van deze goedwren in het hotel la hij ondW liet voorwendsel zirfi te gaan verkieeden met do Noorderzon en zonder betaling rdwenen Pe miarecèau Bee snapte hemi te Lee i Het rantsoen na 1 October Het ligt volgen de Ned In de be j ïr o 1 doeling van do Regeerlng iogaandfe 1 O © K flOiugSn 1 mimi Mi r binoen Neder warden Bi het verhoor bleek de opliolk OcIoImt voor bet g oele land unUonn veel van z n bekoring iVfaar Utcn wo ïïv i geen vergelykingeu muken wolko zoo licht tot onbllttjkhoden telden en dan dadetyk erkennen hoe et goed geroeid iit met de riemen die men heeft Ja waarl k dan mag men de regie prijaen voor hetgeen z nog van het tota te muken weet dat ia niet weinig Van den iiüioud der revue u naverteltan Zooals in alle revue s hangen do vele tafereelen in bonte warreling aan elkaar Het ia uls steeda n uan eenraging van fragmenten welker seènea gelegenheid bieden tot menig bon mot Nu aan de Nieuwenhuizen a en Buzlan ii t zeker wel toevertrouwd de kwinkslagen tot hun recht te doen komen z hebben hun sporen op dit gebied verdiend en dragen niet weinig bjj tot het welslagen der vertooningen Uat ook in iedere revue het achoone geslacht een belangr k aandeel in het succea heeft niemand zal het ontkennen en temeer kan dit succes verzekerd zUn mdien zooala b Ter Hall steeds het geval ia aan de costuineering zoo groote zorg wordt besteed zonder nu toch bepaald in een décostumé te vervallen Van de scènes welke steeda wel het meest inslaan noemen wij in hare verscheidenheid dan nog behalve de slottofreelen der verschillende acten de scènes aan het strand aan den trein de Nederl wimpeltocht de regeeringsbakkery en de neutrale landen Waar Intusschen eritiek zou z n te uiten willen we er het zwijgen toe doen Het ia kermis men vermaakt zich en waartijk niet het minst by deze revue I Coöp Varkenaexport Hedenmoi gen werd in de Soc Ons Genoegen een ledenvergadering gehouden van den Bond van Kaasproducenten ter bespreking van een Coöp Varkensexport Voor een goed gevulde zaal opende de voorzitter de heer A van W jj n e n de vergadering met een kort opemngewoord ter inleidmg Spr deelde mede dat getracht was voor deze vergadering een spreker uit Friesland te kragen maar waar dit nu niet gelukt was daar moest wel op eigen krachten gesteund worden Reeds geruimeu tyd zun er in het Bestuur plannen gemaakt om te komen tot een Coöp Varkaasexport slachterg en werd er in een algemeene vergadering een commissie benoemd om de wenschelükheid en uitvoerbaarheid van dit plan te onderzoeken Spr wilde thans het woord geven aan die commissie doch wenschte gelyktijdig mede te deelen dat hy zich deze vergadering tweeledig gedacht had en kwam later op dit 2e doel terug De heer den Hertog Oudshoorn bracht namens de commissie rapport uit van haar onderzoekingen Het resultaat is geweest dat de commissie adviseert over te gaan tot gebruikmaking van een bestaand abattoir en nog met over te gaan tot het bouwen en inrichting van een eigen groot abattoir omdat dit nog wel te kostbaar zou zign Spr gaf ais oorzaak op van deze vergadering het courantengesohr f waar het al niet goed voor is Bed betreffende afslachting of export van millioen stuks vee Dit gaf aanleiding om spoed te maken met de onderzoekingen en thans kon geadviseerd worden om voorloopig over te gaan tot oprichting van een coöperatieve export slachterü met e v gebruikmaking van een abattoir als te Leiden waar de commissie een kykje genomen had en welk abattoir spr prees om z jn keurige mrichting en een model inrichting noemde De Jeer den Hertog deelde verder nog mede at de commissie een voorloopig reglement opgemaakt had en behandelde dit hierna De Voorzitter gaf daarop gelegenheid tot het stellen van vragen waarvan de heer Van Kooyen gebruik maakte met te vragen of levering van mestvee enz verplicht was hoe de kringen geregeld werden waarop de heer den Hertog van antwoord diende De heer van Dam vroeg of het de bedoeling was dat de leden hun vee aan de vereen gaven alleen als er export was het antwoord was daarop dat als er geen export was het werken van de commissie doelloos zou zUn geweest kwam er evenwel wel export dan moest de vereeniging klaar zUn De heer van Hezerik beneden Lek meende dat de oprichting van een exportslachterU nog wel eens nader onder de oogen mocht worden gezien omdat er heel wat bezwaren waren betreffende dubbel vervoer enz De heer den Hertog meende dat er natuurlijk veel bezworen waren voor de vereeniging goed en wel op touw was gezet doch die waren wel te overkomen Op een desbetreffende vraag deelde de heer den Hertog mede dat het de bedoeling ia geweest om de oprichting provmciaal te houden Tegen leden in de grensplaatsen van de provincie bestonden voorloopig niet zooveel bezwaron Dé heer de Jong wenschte een te benoemen commissaris beéedigd te zien hetgeen de heer den Hertog overbodig noemde omdat men in een bepaalde kring zelf zjjn eigen commissaris kiest en die man dus als vanzelf het vertrouwen van die kring beeft Betreffende de verzekering deelde de heer den Hertog mede dat de z gJi veeverzekering bij den eigenaar zelf bl ft en eigenlijk niet noodig is ook een inlichting betreffende de transportkosten werd beantwoord Een vraag van den heer d e J o n g of ook vee dat de veehouder kw jt wilde en dat goed was natuurlijk niet toch reeds kon worden opgenomen voor zouten enz werd medegedeeld dat dit alles op den weg van dea exporteur lag en zoodra de vereeniging opgericht was zou deze moeten worden ingeschreven als exporteur en ligt dit vanzelf op haar weg Door den heer Bukman werd er op aangedrongen dat nu eens meer g prokea u vvoM en over de maatregelen die geaotum zullen worden door do Regeermg b J MO vafilachting om te latoi tazoeren door 2 regeeringscommiBiarissen de spr wilde daarby dat één hiervan veehouder of focr wus en wilde daaraan strikt vasthouden daanooila met weigering om het vee af te staan De heer Van Wijnen beantwoordde deze spren stelde daarop nogmaals het ast van een coup exportalachteru in het Ueht Op zUn venoeW verklaarden b aa alle aanwezigen zich bereid mede te werken tot oprichting van een Zuid Hollandsche CoÖp Sjcportslachterij De Voorzitter ging daarna over tot Int 2e doel dezer vergadering De toestand ymi de veehouderij is van dien aard dat het gj noodig is dat de Zuid HolIandsche boenv zich eens uitspreken over de algemeene UHnen die de Regeering volgt tegenover de Tfehoude Het lijkt spr gewenscht liever itn aparte vergadering daarover te beleggtn omdat de vergadering nog zal moeten voortduren om eenige huishoudel ke zaken nui de export vereen te bespreken De vergadering stemde daarmede in waarna de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor de opkomst sloot Üe aanwezigen die ingestemd hadden met een oprichting van de coöperatieve exportslachtery bleven daarna nog eenigen tlJd büeen ter bespreking van enkele onderdeelen en tot aanwyzing van een voorloopig bestuur Gekozen werden daarop tot leden van het voorloopig bestuur de heeren A den Hertog Wz A N Dogterom H Anker J R laarsdam A Tukker Bz A C van Dam en C V d Heuvel wier taak het zal zyn statuten en reglement samen te stellen en ter goedkeuring voor te leggen De vereeniging telt by deze oprichting reeds ruim 70 1 e d e n Kermis relletjes Inderdaad hebben de ingekwartierde veld art illeristen eich gister niet van de kermis onthouden ondanks den zwaren dagmirsch welken zij reeds achter den rug haddon Integendeel hebben zij zioh danig geroerd helaas ook in ongunstingen aint waarbij ook het overvloedig gebruik van sterken drank een rol speelde Zoo moesten o a in een café aan de Zeugstraat eenige lichtolijkaangeschotenkrijgsmakkers die het wel wat al te bont maakte door de po litie daar worden verwijderd Op de Markt kregen enkelö andere kornuiten het blijkbaar te kwaad met een schipperaknecht zoodanig dat de politie met geweld tusschen beiden moest komen Hot gevolg was dat de schipper naar het bureau werd overgebracht waarbij deze zoowel als de militairen een dreigende b onding tegenover de politie aannamen Verder is gister door den jhoudervan de kioderdraaimolen Vermeien aangifte gedaan van het ontvreemden van eenige koperen bellen Dei politie stelt een onderzoek in Ook vandaag met de drukte van den marktdag hadden reeds enkele ongeregeldheden plaats Zoo kwam een meer dan vroolok stelletje Waddiniveensche lossewerk lieden die hier de bloemetjes blijkbaar eens zouden buiten zetten zeker om te groeien in de Augnstusregen de poffertjeskraam van DeJHaan binnenBohuiven doch toen de heeren na de noodige porties poffertjes verorberd te hebben vertrokken waren bleken met de poffertjes ook de vorken weggewerkt te zijn De politie hield het stel aan en geleide hen naar het bureau waar men de vorken op hen terugvond j Ze wouën zoo zeiden ze maar s een lolletje hebben Na weer tot kiümte gebracht te zgn liet mon hen vertrekken doch de zaak met de vorken blgft in handen der politie In de poffertjes kraam van v d Steen kwam vanmorgen al een zeer rumoerig heer binnenzeilen die zeker ter vervanging van het aannemen zoo op de tafel bonkte dat deze den geest gaf Het heerschap werd door politie verwijderd en meegenomen om eenigen tijd later tot bedaren gekomen weer op vrije voeten te worden gesteld OUDEWATEK De heer J O neweer onderwijzer alhier slaagde voor de akte Engelsch L O en de heer N R van der King onderwijzer voor het diploma Handelskennis By eenige ingezetenen zullen hier 27 Duitsche kinderen worden geplaatst SPMtT Militaire sportfeeaten Zag de luüht er van luorg n vroeg al dreigend uit te en 9 uur verawieird het ilreagendio luohtje in een vie vet r gentje In de etadi docht men algeü een dat do Sportfeerten niet zouden doorgaan lOoar da mUitairen darfiten er anders over Of ziet een nililitair tflgen een nat pakte op Niett gen taande den regen w fl het Sportterrein wel glad maar overigens kenrtg in orde Vanmorgen 9 uur be K m h vijfkaiiip ib KM M ki 4 Uoo leii liouyrtpnngen ofcrtèr en dn 110 M biiMiernlÉt AIm vanzelf Mprckond wax er liij Al deeltwtii rti zeil geoo ig anluio wat nog verhoogd werd door omi vrooli i mumnerljje naiasiek v an iu t noldaienor elKMt VVat prewtfttle uangaal dU itljn jiiM tioordot weiT i n gJati terrol iiiüt nicitiewerkten niet onaardig g wiMwt Zoo wenl de 400 M door een der medlwUngvT gtrJooiK n lu 1 tij4ii 1 2 5 hwo e ao 2 volg iiK t l imiu 2 1 5 mo Ho 2 luit V d t e klopti t cliler allin biutfii iu iilii dii ging door de 100 M in 1 mm tu iooiten Het hooüwpriiiften broi ht 1 15 M al0 houg t wat gi zleu dU otiistaiidigliHlUi lang l el tfleoht Ut Bij koge ttlüo lil warm wid goede kradrteri n ar daar wi nog al ecno ouzuIv t ge toolrn wat iion iirlijk van invloed iH op den albtamll Pu totalUis riii nUsla wurf than nog niet l ekeu l mdvi U ii WIJ moTgni mede Onder noic vetter riigentjo kwaio vniiiiïwldag de wedloop en vu ldill Po IHO deefcueuier gingen allien WHlg ooi nietlegeiu tuaiil L het nattLi weerj in wn flmlij tempo AMttirect li iiidliaien Breljeiaan den khi met eeu anderen looper en aiettegt nBtaindu den wlt kerig i we do V ek öilooten an alootjoö blen en b en aan den iFop on Hreijiir braoht de o a i iv M er af in uuttHekende eondSUe in 2Ö iiilu 35 eo Ook de veldrUkwaaii blJ het iicAiriJven hiervan suoceuHievcJijk binnen Wol deden we mede liot do jongeiw van dn lorde ooniipagnle èn viildJoop bn vi ldrit wonnen Morgi n meer hierover Poelen wij verder nog iiK de tiiot de zwew weidis ri n endomonMrattcs hedonaivond evenwus zullendoorgaan Gemeenteraad van Gonda Vergadering van 1 Augs 1 17 Vervolg De heer K o t Ij n leidde de besprekingen der maatregelen inzake gasbesparing in verband met het ingekomen verzoek van de heeren Koiyn es in De Voorzitter had by het aan de orde stellen van dit punt medegedeeld dat de Directie van de Gemeente Lichtfabrieken zich ten stadhuize bevond en bereid waa tot het geven van inlichtingen De heer K o 1 y n achtte het niet noodig de Directie direct In de vergadering toe te laten De Voorxitter was van meening dat inlichtingen van de Directie noodig zonden kunnen zyn OoIT de heer Knuttel meende zulks en wees er op dat het dan noodig zou zyn dat door de Directie alles weer moest worden herhaald De heer Van Galen noende deze zaak er eene van zuiver 8dminis ralieven aard Na meerdere discussie werd tot toelating der Directie van de Lichtfabrieken in den Raad besloten De heer K o 1 ü n wees er nu op dat de maatregelen van het gemeentebestuur inzake de gasbesparing wel zeer tegenstrydlg zyn Eerst wordt afgekondigd dat er gasnood Is en dat tengevolge daarvan op Zondag geen gas kan worden verstrekt behoudens twee middaguren en direct daarop wordt afgekondigd een ontheffing waarby gelegenheid wordt gegeven tot 12 uur licht te branden Op die wyze gelooft het publiek niet aan de noodzakeiykheld van gasbezuiniging De overheid moest in deze het goede voorbeeld geven om te beperken waar maar mogeiyk De nuttigheid van de meerdere gasverstrekking is door B en W niet aangetoond Het gemeentebestuur heeft meer gegeven dan door de sigarenwinkels is gevraagd Zy vroegen tot 11 uur en kregen tot 12 en 1 uur Winkels magazgnen en etalages hebben in t algemeen van die ontheffing geen profyt het komt alleen neer op de koffiehuizen sociëteiten e d Het is een zaak van louter genot en de maatregelen tot besparing komen daartegenover in een belachelyk daglicht Spr vroeg of de kermisweek genoemd kon worden een byzonder geval zooals de verordening aangeeft Spr meent van niet daar de kermis elk jaar terugkeert De toepassing van dit artikel meende spr dan ook een verkrachting van het begrip daarin neergelegd Spr wilde niet spreken van de kermis of van het kernUszwgn zooals dat in Rotterdam is gebeurd maar toch meende hg er op te moeten wgzen dat de overheid een andere roeping heeft dan die welke zij volgt Spr diende ten slotte een motie In luidende De Raad kennis genomen hebbende van het besluit van B en W tot ontheffing van de bepalingen van de Artt 1 en 2 der Verordening ter beperking van het Gaa en Electriciteits verbruik geeft als zyn meening te kennen dat onder de tegenwoordige moeiiyke omstandigheden voor het gasbedrgf een dergeiyk besluit ten zeerste te betreuren is en in lynrechten strijd met de voorgenomen krasse maatregelen tot bezuiniging van gas door de burgerg De heer Van der Want noemde het gesprokene van den heer Koiyn oppervlakkig juist maar als men het nader beschouwt is het dat niet De aangehaalde motieven zijn werkeiyk van geen gewicht Spr wees er op dat de winkeliers en koffiehuishouders in den afgeloopen tgd meer dan hun verplichtingen zgn nagekomen Wanneer er nu een gelegenheid Is dat die menschen iets extra s kummi verdienen dan mag hen deze niet worden onthouden Het meerdere dat verbruikt wordt is zoo miniem dat dit van geen belang la De consequentie van het standpunt van den heer Kolgn zou zyn dat alles wat dient tot vermaak zou moeten worden uitgeschakeld bioscopen e d dus ook Spr Is van oordeel dat op die wyze een misdaad wordt begaan aan velen De heer M n y 1 w y k vroeg welke belangen de winkeliers hebben bü een lateresluiting alleen do sigarenwinkeliers hebben er belang bg en dan verder de koffiehuizen en sociëteiten De heel h o I y n den beer Van der Want van repliek dienend we er op dat het antwoord niet juist la gesteld Het gaat er niet om of parilculieraa genot zoeken dan wel of de overheid daartoe df geli enheid biedt Spr vroeg of het de roeping der overheid is da kermla te doen doorgaan Naar apr a opvatting heeft d overheid te regeeren In Gods naara heeCt ly er voor te waken dat niets wordt toejicelaten waar Godi naam wordt gelasterd De Voorzitter deelde mede i t met het oog op de blliykheld de winkeliers de gelegenheid hebben hunne winkels later dan 11 uur te verlichten De kermlbindustrlee len worden door de Rykakolemhutributie erkend en hen worden brandstoffen verschaft buiten de gemeente om Zy hebben met de gemeente gecontracteerd op grond van de bepalingen genoemd in de politieverordening Wanneer nu de inrichtingen op de kermis tot een later uur mogen verlicht zyn dan de winkels en koffiehuizen In onze gemeente zou eene groote onbilukhcid zijn begaan De heer VanderWerf verklaarde zich tegen de motle Koiyn De rechterzyde meent wel de wgsheid in pacht te hebben en de zedeiyiüield er bU maar daarom is bet nog niet zoo Spr la van meening dat de overheid recht moet betrachten en geen belemmering moet in den weg leggen aan kermisbedrijven dat Is volgens spr evenzeer onrecht Het standpunt van den heer Koiyn zou meebrengen dat uUe genotmiddelen zouden moeten worden afgeschaft koek banket evenzoo als dranken De heer Koiyn dupliceerde en herhaalde dat het de taak Is van de overheid Gods naam hoog te houden Naar spr s me ng kan de kermis niet beschouwd worden ala een byzonder geval De heer Jongenburger vroeg hoe het mogeiyk waa dat het gemeentebestuur tot dergeiyke maatregelen kwam Spr noemde de toepaaahaf voorts een groote partydigheid daar een andere categorie van menschen die later wellicht eens iets zou kunnen verdienen niet zullen worden behandeld als die groepen die thans profiteeren De beer Knuttel antwoordde den heer Koiyn nog dat de kermis voor velen nog n genot biykt te zyn en een onschuldig vermaak Spr acht t niet de roeping van de overheid tot afschaffing daarvan over te gaan Voorts wees spr ook op de onbiUgkheden die zouden ontstaan zyn ten opzichte van winkeliers e d bü niet verleenen van de ontheffing De heer Donker verklaarde nog voor de motie te zullen stemmen In stemming gebracht wenl de motleKoiyn verworpen met 7 tegen 10 st rechts tegen links Afwezig waren de heeren Van de Velde en de Jong De heeren Van Galen Dercksan e a stelden voor de vergadering te verdagen tot 8 uur Van verschillende zydeiwwerd daartegen geopponeerd Do Voor i t e r verklaarde het nog aan de orde zynde voorstel te willen behandelen daar het nog slechts kwart voor vyf was Aan de orde werd nu gesteld het nadere voorstel van B en W inzake de gasbesparing De heer Van Galen achtte het thans geboden voorstel wel beter dan het vorige maar gebleven ds de groote onbiliykheid dat leder evenveel gas kan gebruiken Een groote inrichting ala de Zalm b v kan ook niet meer dan 45 M3 gas bekomen en dat beteekent daarvoor natuurlgk niemendal Daardoor worden groote onbiligkheden geschapen Een percantage regeling biyft spr het beste achten De heer M u g 1 w g k is wel dankbaar voor dit veorstel maar het bevreemdt hem dat waar vroeger 30 M3 voor ieder werd toegewezeit nu 25 MS wordt genoemd In de vorige zitting is toch door den adj directeur der Gem Lichtfabrieken met nadruk gewezen op de besehikbaaratelling van 30 M3 voor ieder De vaststelling van de grootte van het gezin naar het aantal broodkaarten maakt dat de zuigelingen beneden een jaar worden uitgeschakeld en daarvoor is nog wel wat gas noodig Spr noemde het onbillgk dat kermisteoten 11 cent zouden betalen voor hun gaa en industrieën 13 cent Spr meent dat dit moet worden veranderd De heer JongenbUrger drukte er zgn spgt over uit dat de heer Van de Velde die het onderhoud met de Directie van de Rykskolendistributie heeft bUgewoond niet aanwezig is Deze toch zou den brief van den Kotendistributie kunnen toelichten Want in dien brief stiWt niet dat een percentage niet wordt toeg itaan Onjuist is in deze regeling ook dat in een arbeidersgezin met 7 kinderen het maximale verbruik van 45 M3 kan worden toegewezen terwyl het zeker met wordt verbruikt en anderen het met kunnen krygen De algemeene beschouwingen werden gesloten en er wenl overgegaan tot de artikelsgewijze behandeling van de ontwerpverordening De heer Van der Want stelde daarbU voor het industriegaa te bi ngen op II cent in plaats van 13 Een tusschenvoorstel van den heer Knuttel om den prijs te brangea op 12 cent werd door B en W overgenomen en daarna aangenomen De heer Koiyn stelde de vraag rtf de toepaasing dezer verordening meebrengt dat menschen die kookgas krijgen geen vaste brandstof wordt verschaft Er is spr een geval bekend dat dit Is geschied De heer V i n g e r 11 n g wees er op dat het toch onmogeiyk is dat iemand met 2 H L vaste brandstof Mcomt tot October dat niemand die daa at nemen en zoodoende het gasverbruik zal toenemen inplaats van verminditTen De adjanct dlrectiBur der Ge ne U Llcht fabrieken deelde mede lat deie verordening de macht geeft om te vooriiomen dat hn brandatof én kookgaa wordt vcrachaft één van beiden la maar geoorloofd Het bezwaar van dm heer Vlngerllng dat niemand met 2 HL kolen toe kan is niet te ondervangen Kom n er meer kolen dan gaat dit toch afvan bet rantsoen van deien winter Maarhet Is juist de bedoeling dat zy die kookgaakunnen gebruiken dat ook gebruiken daardoor wordt da braadatoffttalevering verlicht Op vooratel van don heer Van der Werf werd de prils van het inuntgas Inplaats van op 10 op 9 cent gebracht De heer Knuttel daclde het beswaar van den heer Muyiw k Inzake da getalsterkte van het gezin Spr gaf in overweging den eenvoudlgen weg te kleien door de gezinshoofden in de g legeulieid te stellen aun de Lichtfabrieken met hun trouwboekje te toonon dat een kind beneden het Jaar tot hun gezin behoort Dienavolgens werd besloten De heer Dercksen verzocht de opname zooveel mogelök elke maand op denzelfden datum te doen geschieden De Directeur der Gemeente Lichtfabrieken deelde mede dat zulks zooveel mogetyk geschiedt Waar het niet kan wordt met n datum van vorige opname rekening gehouden on dit geschiedt zoo billijk als maar mogeiyk is Een maximum van 45 MS in de Verordening is alleen mogeiyk als de kleine verbruiken minder gebruiken dan hun Is toc gewezen anders kon het rdet daar de KyksItolendistributie niet meer be hikbaar stelt dan gemiddeld 30 M3 per annaluiting Do Verordening werd t n slotte aangenomen Do voornaamste artikelen zyn thüis aldus vastgesteld Art 1 Aan gezinnen van 1 en 2 personen wordt toegestaan een verbruik van ten hoogste 25 M3 per maand aan die van 3 en 4 personen 30 M8 van B en 6 personen 36 M3 van 7 en 8 personen 40 MS envan 9 personen en meer 46 MS allea voorwat metergas behalve industriegos betreft voor verbruikers die met koken opvaste brandstof en voor muntgoa allestegen 10 cents per MS en voor muntgasvoor 9 centa per M3 terwyi by overschrijding van de vermelde toegestane hoeveelheden voor de eerste 10 M8 ƒ 0 20 per MS en voor de tweede 10 M3 of meer f 1 per MS wordt berekend aen verbruikersvan metergaa behalve industriegaa diekoken op vaste brandstof wordt toegestaaneen verbruik van ten hoogste 10 M3 permaand en wel van O tot en met 5 M3 berekend naar 10 cents per M3 en van 6 tot onmet 10 M3 berekend naar 20 cents per U8 terwyl elke M3 boven 10 wordt berekendnaar ƒ 1 per M8 aan gasverbruikers diegeheel of getleeltelgk industriegaa gebruiken kan per maand ten hoogste eene hoeveelheid van 75 A Van hun verbruik overde maand November 1916 worden toegestaan en zulks berekend naar 12 centsper M3 Art 2 Aan muntgaaverbruikers aal by elke meteropnemlng 1 cent per M3 wrbruikt gaa worden byberekend in verband met de huur voor metera en tpesteilen Art 3 Het aantal personen van een gezin wordt berekend naar den toestand op 1 Augustus 1917 blijkende uit de contrölekaarten voor de broodrantsoeneering of anderszins Art 4 Ongeacht het bepaalde in artikel 1 zal het geoorloofd zyn de daar genoemde rantsoenen te overschryden en wel voor gebruikers van metergas behalve Industriegas dio niet koken op vaste brandstof en muntgas éénmaal met 20 M3 van welke de eerste 10 U3 worden berekend naar 20 cents per M8 en de volgende 10 naar ƒ 1 per M3 of tweemalen mat 10 M3 berekend naar 20 cents par MS Art 6 Onder maand wordt verstaan de tyd tusschen twee opeenvolgende meteropnemmgen De Directie der Gemeente Lichtfabrieken is bevoegd den gastoevoer te doen eindigen by verbruikers die de rantsoenen vaatgesteld met inachtneming van het bepaalde by de artikelen 1 4 en 6 overschrijden Alleen in zeer bgzondere gevallen kan de afsnyding van toevoer worden nagelaten zulks ter beoordeeling van Burgemeester en Wethouders Art 7 Deze Verordening zal voor de eerste maat worden toegepast by de meteropneming in September 1917 gasverbruik over Augustus Aan het eind der vergadering stelde de heer Koiyn nog deze vragen aan de Directie der Gemeente Lichtfabrieken zyn er bepaalde bezwaren verbonden omden toevoer van gas op Zondag ook gedurende den morgen voer korten tyd ta verstrekken is r veel verschil in het kolenverbruik daarvoor Hoe groot is de besparing geweest op den Zondag waarop de toevoer was afgesloten Er ia een besparing genoemd In de vorige raadszitting van 3000 M3 De heer Van Galen voegde aan deze vragen nog deze toe of het verbruik van het gas op Zaterdag voor den Zondag van afsluiting was vermeerden door dat vele menschen tweemaal eten hebben gekookt eenmaal vooruit voor Zondag De Directeur der Gemeente Lichtfabrieken antwoordde dat er bspaalde technische bezwaren xyn om tweemaal daags den gastoevoer stop te zetten Dat is niet zoo eenvoudig a s men denkt De besparing aan gaa Is op den eeraten Zondag van afsluiting geweest 2000 H8 en op den tweeden 2300 M3 Het verbruik op den Zaterdag voor deii Zondag van afsluiting is 10 M3 minder geweest dan andere Zaterdagen De Vergadering werd daarop gesloten LAATSTE BERICHTEN Engebch legerbericht HiM 1 n t Aug OfficleW avondljoricht Derf heelen dag it het blijvtn regenen Poor t en gedaagde operatie op on niiHiwe ölagfront b oiwe linie in do buurt Van den weg Zilh l eet e Zand voorde eeniff ln voonii ebradit Aan Ui liiKkiT flank van oni i aanviU ront hehlien on e bom jt nootni iiMi Iwrein gewonnen W tl 0 k n M Iiili n diileu MeikcMi Hii l iJ i Mtrijdkra lil tb knu Hlgo ti eu aaiivollMk V y waren genoopt on vooriill bo oii roti lufleii uru til ïniken Po geVrtiWii w rfn IitjwniJ r vcrwo f om hf 1 1 van het ttnrp i tAlKi 4 wiutr aii i ii IrOi pen lliaiiH de wMt ll e l ullenttlfk ii iH zet houdni In fct buurt van d poora K Vt Uo v olapre Hoiiler la lh vijand er in g Mbutgti op i u taiMil frwit lu on voornltfre4 ii v n wHiHIng dliuien U drln p aPu KevecUen iju noti mn Oen gang Het aantal kt aag l o r 1 f n gt tailie troepen genOBHni bt dtaagt ineer daii r OlH o M offieienii ook aitjn kaaotini U ii oen aantal niiK ltlai g wMrt u n MrliuoHhnorUiveii genWKin tiirteren llt l lien eiW e V lli Rtuid II üudai H het rileclite weiv den luWm lag voiding met du Jprukkeiidr ItiJanlerle tie Iwuden n Vijand vUejprelden tran i orten en Infanttvle werden ook mei fpwd g n oig met bouuiien ud nMM3liiiM w rvuur iKwtoaU P weinJ vijandelijke vikV li aiJilten Ui vlli gen wer Utfi aiuigifvaJloii en mm Tvaii w eidmi gevtdd Prle van onae Nlieg tig wwd vtunuéM SBRSTK KAMER ZUUng van Poadtinlag 3 Anteill voorallter lierA ikt leovii joardagj van di Koniugln M O xUT Zond ir hnidiiriiig wordt a ïig no nen d IimB wIhi Ivinéng m verwhllli wlo kleinere 0 H Wpeii 1 t voorzitter zegt toe do KaniOr Hpoedlgi na het lukoiiKti van het Ehid verrfl K t zullen bijtenroe ien voor o ln llnnd liug van de Noodllw M liw t en hoopt ilo l port i r le voor K rtt itlHT te kiMiuun Urten aldwn 1K KoniH r goat tot noderv bijwivriH plnfr uiteen MarktlMrlohtoii OOlIPA 2 AiigiiMiw 1917 KAAa Han i i vlug te kwal f5H f 00 2u kwal f 55 1 57 xwaarderu 1 4 Ü gtwteiiim kW f t l iHmAl Welnl Oanvw r HaF d l vhig lioeJioler f l f 1 12 Vi lK ttT I ll Ki lO tta ptv y kHo Vi iMAHKT te varktHit r ï aAovoer Uauitel matig 3tl 50 ot per y kik Mngi re biggen rvd aanvoer liandel blijft Hledrt eWu rfeliap u red aanvoiv liamlel zeer matig f lH f 25 Niiriitero i alvreren rctl aanvoer handig vrijwH I ht 10 Fokkalvcrrii fl5 f3H l UKRI N rod aonvoor IwuidPl vrijvs 1 pur too St f8 2r r8 i Go0p Tulaiemvereealtlax MOoüdn en omttreken te Gonda GroentenvelHng Veiling van 1 Augustus 1917 Komkommers bultenl I ƒ ft 7 80 II ƒ 4 4 60 binnenl ƒ 2 26 6 80 geit ƒ 2 8 bloemkool 1 ƒ 13 32 U ƒ Ö 11 Allea per 100 stuks Pronkboonen bultenl 18 Üanenl ƒ 7 75 anyboonan bultanl 23 2 binnenl J 1 22 stukbooiuni bnltenl ƒ 22 24 binBfnl IS ifS statnboonen bultenl ƒ 1 binnenl ƒ 11 13 tomaten bultenl 2b 37 alles per 100 K G Wortelen drogerij 10 binnenl ƒ 4 7 6t par 100 boa Telegrafisch Weerbericht IlooKUle ItarotiiWerHlaiid 7lJ7 ri te HerRomai Loagttte ImrometerHtalid 753 O h VlUiMlugen erwaotilniK tot dm volgeiuU ii dag Meetit matigen U lelljk wHlli4it kiucliligu wind uit Ziudel ti en Hiirtelijke rV tlugen elrokken tot zwaar tiowolkt waarwiliijnllijk regfuof Oïiweortliuieii leta zaoiiter BUHÜERLMKË STAND GOUDA GEBOREN 30 Juli Dirk Harinus z v W Verschoor en A Mes Ingetje d v J van Koon en C Tom Gemt v C van den Boogaerd en E M Boot 31 Johanna Catharina d v H van Os en C van Gilot GETROUWD 1 Aug G StMnbergM en J M Van t Hof J P Boot en M Hoogendoom J P de Bruyn en H P Kaatelain J Godfried en R CaU J Spruyt en M Kuis J van Vliet ui C van wyk ONDERTROUWD G O C Weil te Hilversum en A B Bonie J van Beek te Boskoop en A Lafeber D Verboom te Boskoop en M J de Jong B Perdyk en B Idsinga C DIkhooff en A Tol boom OVERLEDEN 31 Juli Marytje BeUen wed V C Snaters 73 J ADVERTENTIëN UiVIIAAQO op ccn haad ltkaatoor hiar i r tlede een Jongste Bediende Eigenhandig Mchrevcn brieven oadcr letlcf A aan het bureeu van dit blad 1950 11 GYMNASIUM TE GOUDA Itl 28 IDNli EUIIEII zal worden afgenonicn 3 4 sn S SEPTEMBER a s Aaa If a daarvoor moeten v46r 19 Aa a tM wordeo edain bij den RmMov Dr A VAN UtSNDUK IM 15