Goudsche Courant, dinsdag 7 augustus 1917

No 13463 S C van Oudheusden Co be pSê 1 me tr Al occion ïooii dij een H Specialiteit Stemmen Repareeren Vert u WB tr tllB T I au DEN HM Adverteert in dit Blad Tei tond gevraagd en Boekhouder of Boekhoudster Brieven met volledige inlichtingen en verienid lerli onder No 1963 Bureeu GoudicheCourant Merkt 31 Goude 13 In gcheveainfen WORDT GEVRAAGD In 1965 9 een net burgermeisje tagen 1 of 15 Sepiembcr Bfieveo franco Mevr WIEROA UE LANGE BiLOIICHPLItN 9 SCHEVkNINQEN Steenbildiers OEVRAAQD warii OarenepiniieriJ tl TE HUUR GEVRAAGD voor nu of leler i liinlieereihui8 lieneileii oflioifenliyis óf peuli of miDSiiieuli kamers met keuken Ainblcdingen met priiiopgeve onder nummer 1960 Bureeu Goudiche Courent 12 TB KOOP Eiken Takkenbossen 14 et Dennen Takkenbossen 10 ot per stuk Droge Dennenappels f 1 40 per mud Franco itatioo van bealemmin Adrci W KRUIS Slondwamtraat 6611 RotUrdam 1962 10 Radaulat in do Boekowina iezet De strijd in het Westen Hoe de mlfistepieeie crisis in Duitsohland werd opgolostr Redevoeringen van alle kanton De oonferenjie te Stookholnji China in oontog ONS OTEBZIGfT De fronten In het OoBten btijft de Russische terufftocht nanhouden zij het dan onder heftigen tegenstand waardoor de Russen o o ten oosten van C2emowitz in staat ware 600 Oostenrijkers gevangen te maken Tacb moeten de Russen wjjken Thans is ook Radautz in handen der Centrale troepen gevallen waardoor de vrymaking der Boekowina weer aaniienlyk nader is gebracht Ook ter weerszijden van de Moldawa en aan den oosteiyken oever der Bistritza werden verscheidene hoogteatellingen aan de Russische achterhoede ontrukt zonder dat de le vendige actie der Roemeniërs aan de Alonte Casinulai en ten noorden van het Putna dal in staat was verlichting te brengen In het algemeen valt op te merken hoe de aanvallende legers der Centralen eenmaa de Russische grens naderend in hun opmarsch vertragen Of hierbU uit politieke oogmerken wordt gehandeld dan wel de Russische tegenstander Verder voorwaartsdringen belet is natuurlUk niet met zekerheid te zeggen In Vlaanderen it aar thans alleen n vtÜ krsclUiffe w l i da he artillerieactie wordt gevoerd en ook in Champagne en op de Maasoevers waar de Ëngelschen hun terreinwinst na de herovering van St Juiien nog een weinig naar het noord oosten hebben vergroot schijnt men zich voor te bereiden op een tweede phase van het offensief Immers hebben de biaden der Entente ons al niet dadelijk voorbereid op een slag welke weken en weken zal duren Het wordt een onderneming van langen adem zegt de M a t i n die hardnekkig en voorlichting zal worden uitgevoerd Dat het offensief gelet op de enorme voorbereiding vooralsnog weinig resultaat heeft bereikt al de Entente niet hoopvol stemmen maar daarb0 moet niet worden vergeten dat aanvankelük het weer de onderneming niet begunstigde terwijl over de moeilUkheden welke modderige wegen en gnanaattrechters die zich tot meer dan manshoogte met water vullen eenig offensief in den weg leggen niet licht te denken valt Of de Entente legers er intusschen in stagen zulten de Duitschers van de Vlaamsche kust te verdrijven Want het klinkt toch wel wat onwaarschiJnlük ook al verwkert de Matin dit met nog zoo n nadruk dat het werkelijk doel niet is terrein winnen doch de tuer du boche Bo Hoderakschool voor Gonda en omliggende plaatsen Aangasloteii bij da vareenlKlBg voor JMode vakfchoIan ta i Oravaitliaga Goedgekeurd bij Kon Besl 26 Ang 11 No 46 Opleiding tot Costumière Coupeuae en Leerarese M leiegeDliild mr eigen gebroik li lienii NOU MIDUS eo mmmi De School il verplaalil vun Gouwe 109 naar Souwa ISI waar zich nieuwe leerlingen kunnen aanmelden voor half Auguitua DIr Dames v HEYZELENDOORN Zijn Engeische Vrouw Nht het DakwdL door RUDOLF 8TBATZ OeaaUtriseerde Ultfwe bewerkt oor Merr J P EflSELINK VAN ROSflUM Nttlruk verboden En daar mwt ik verbeeild je ik zeg end Hoe he b je ja diW eigwilljk voorgartald ïk wee4 geen raad moerl Ik ben f een wanhopige naar hlor goreisdl Het s tooh mijn vadterstarf Er volgdla weer een angbtiff beunen De eenetoffsad von Wilding rookte in onvewrtoorbMo kafanie zijn importó vwrder Hij zei Zoo lan je zak n gioedl ginK WW je heeJ tióeH eea EngeisehJMnl Nu dsit de aoodi aan den man Is kfli het je eenskjftps in die gedsohte M Je oen Duitech bentl Zulke Dult hew ken ikt Ziin eoWer niet van mijn M John Joha denk je niet a het Bijbalwoora over dte lauwen die einwwd werden De kiMn Cltyraan stond huivereodi be kUgeuawMrdig n aaa te zim middoa er en wreet zich ï vend do ïk wil er niet op pochea dat ik een okforter ben Ik heb ml t leven Inng Mn ffedMiL Ik ben noch Duitwher Kn e4iMi aaa Ma r ik beo tooh je epwantl j ecète nerfl Ik draag nMta M jgi DM ia mijn 11 Aug ConccitxH 11 u Alï Vet Kon Nat Bood van OudhOndimilHcit¥t ntodedoelhv t mogM mtvK ói nï TOTSKlarlugeai ooneniM veniaikdijkli den nu om deia dan la n te vaniMlden BleotriatAa Dmkkaill BRINEUAN a ZOON Qoaila Advértentiën V D o 4e Au uitua overleed u Uidan mijn iie f d WalEd Oaitr Mr J T C VIRULY P M BISDOM VAN VLIETW l J J LE PÈVRE DE montTigny klein geiin Oud BurltmcMlcr via H Mlreclir n VIlH zeep Aangeboden Huishoudzeep PREMIER RECORD H V N O T vrU PALMINA in teder eweaicbt kwantum in kitten van 100 dubbele itukken 1961 28 ZupiiMJfir llipopZiigiii Aanvraten ta riclitcn aan A DI8KE aouda heaiiitf l 89b Rotterdam 3 4 en 5 SEPTEMBER a s Aaollhen daarvoor moeten v66r 19 Antfu tiu worden edaan bij den RaoMr Or A VAN USENDUK 1949 IS Adverteert in dit Blad GYMNASIUM TE GOUDA Geen enkel fabrikaat overtreft in kwaliteit SOENNECKEN s Losbladige KaïitoorboekeD Vr M0t Damonsiralla of Prllaooupanl Sa ROTTERDAM AMSTBRDAM Adr ROLLER van OS Abonneert U op Vertegenwoordiger A RIETKERK Gouda Het Steoografiscli Fersiag van het Verliandelde in den Gemeenteraad umn Goudsa Bevat ALLE bij den Raad inkomende stukken de beaohikkingen daarop en de stenografisch opgenomen discussies alles bijeen in boekformaat ABONNEMENTSPRIJS voor bonni s op dit blad f 0 25 per kwartaal b j voomitbetaling voor niet abonné a f 0 50 per kwartaal bij vooruitbetaling gr Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA Zeer mooie soUede meubelen als Tafels Stoelen Kaïten Spiegels Schilderden Theetafels Buffetten Stgiameublemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbealapen Veerenbedstelleo Kapokmatrassen Slaapkamenncubelen ens enz alles ipotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 60 Stfjlkast f20 StBItafel f 9 60 SplegeU f6 60 f 7lo ena tllinsnUT44t BimUiulllitMlt kidt Rotterdam Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van Naaimachines want SINGKR Naaimachines zijn een Eerste KIas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft snraEB naaimchihes kunt U krygen In al onzo winkels DIEMM A ATT A aB3ïT3D A I m UITHAITGBOIID EMEENNEN SINGER Maatschappij Dep ts alom GOUDA Kleiweg 5 50e Jaargang Dinsdag 7 Augustus 1017 iTi© u Txrs © aa £ d v©xt©aa ti©TDla d voox VERSCHIJNT DAGELIJICS k kÉ BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN ICKOEOKEUNOEM Op de o p v dubbel lerieC Gewone adveneui tm i aoadi pn Grooi latter e ra nd a muÊa plf ipiti KLEINE AOVBBTENTltN auvr v koop e vaekoop ba ea i M i S nttlm I S JS db ngd b uli 1 MuiaMt IraM 10 n J iil n ri i aM IIJ ABONNBMIUnrsrBUSi pw knn f l 2Sk per wedt IS eeu laM Zoulatablvl pe kwartaal I 7S per k 14 cM ovei 1 Mr bes r lnt pa looper euhiadL Fraiu pe pou pe kwaitad I IJO mal Zoada ebl l I S AboanamaiKn irorda d llika a n enoma JLt OU b M UaaiT 31 Gouda bij M aceitttti dwi bn fchanrt 1 ea de po kaatofe ADVEBTBNTIBrBUi UH Goula i om eken bekoorende loi de bcaoilkrinl I S UaU I lUS elke ra iiaa f 0 10 Bq Ikie echiem volie de pUeuin ea des I MM Ornd M êaa be r kria4y n cU f OM elk dn IH IM bmkwL Vh t n d r f S I I N I I l U I W p M 11 11 Ill Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 t Uitgevers A BRINKMAN ZOON Zoo heeft Lloyd George in de Queens Hall te Londen weer een rede gehouden onder leiding van het onlangs gevormde nationale comité van oorlogsdoeleinden dat Ingesteld werd om het doel van den oorlog voor de oogen van het publiek duidelijk te maken Dat dit noodcakelijk wordt geacht wijst intusschen wel op eenlge kentering in de houding vuk het volk Zijn speech draagt dan ook volkomen het karakter van een propaganUatoast voor de voortzettmg van den oorlog In zijn rede wees spr er daarbij op dat er menschen zijn die er grooter belang in stellen dat de oorlog eindigt dan dat hij gewonnen wordt En hij vervolgt dan Plannen die tot de overwinning leiden worden zoo ziJ den strijd verlengen door hen afgekeurd en degenen die aansprakelijk zijn voor die plannen wordm door hen veroordeeld Laat ons oog steeds gericljjt zijn op het winnen van dezen oorlog of beter gezegd beide oogen Bij sommigen aijn de rollen der beide oogen verdeeld Terw l het eene gevestigd is op de overwinning staart het andere naar het een of andfre lievellngs of partijplan van henzelf Latt ons oppassen dat wij niet scheel worden Als iemand thans natiomul wantrouwen en oneenigheid bevorder helpt hü den vijand en benadeelt hij zijn vaderland onverschillig of hü voor of tege deft oorlog is Laat ieder bedenken dat pis ge wantrouwen ontevredenheid tweedfccht zaait in de natie we nederlaag echter zaden van gedülo wrtrbuwen en eendracht xoalen zullen we de overwinning en haro vruchten oogsten Voor het overige getuigen ziJn woorden ook weer evenals bij vorige gelegenheden van volstrekt wantrouwen tegen Duitschland en de vredesmotle De toenadermg die daarin zou zijn gelegd erkent de Entente niet althans zij gelooft niet aan de oprechtheid ervan In het bijzonder verdient nog de aandacht de bij deze gelegenheid gewisselde aaluten tusschen de Engeische en Italiaansche premiers temeer omdat de Itnliaansche pers zich den laatsten tijd ontevreden betoond heeft over de verklaringen der Britsche regeeringsmannen waarbij Italië schijnbaar werd weggecijferd De Italiaansche premier S onn i n o die zooals het verslag meldt op deze vergadering onder een groote ovatie opstond zelde hier gaarne de gelegenheid te baat te nemen om zijn dank te betuigen voor de hartelijke ontvangst welke zijn landgenooten en hem in Engeland is ten deel gevallen Wij bondgenooten zoo leida hij moeten elkander wederzijds steun verieenen ten einde de grootste resultaten te verkrijgen uit het verschil van de natuurlijke politieke De afgevaardigden van d Poolache aoeiallrtlsche partij te Wanehau hebben een memorandum gericht aan het NederlandsehScandinavisch comité te Stockholm waarin m t krocht de onafhankelijkheid voor hun land wordt ge lscht Voorts eischen lU herstel van hun land door den gezamenliJken bijstand der natias Geheet Polen lou i26 milIloen bewoners hereenirm die thana gescheiden sijn en gekweld wonden door hunne onderdrukkers Oortogivarklarlnft De Associated Press verneemt nlt Peking dat de tijdelijke president Donder dag het eenstemmig besluit van hst ChJneesche kabinet goedkeurde waarbij de oorlog wordt verklaard aan Duitschland en Oosten riJkHongarije vendidpr zouden beide doeleinden wel samen kunnwgaan De politiek Gt4 B wij gisteren de namen der hieu beno BWe Duitsche regeerings personen daaru viel wel dadelijk reeds af te leiden dat v B een parlementariseering vah den Rijksdag nog geen sprake is integendeel na de jongste uitlatingen van Michaëlis schijnt het alsof een stap terug is gedaan Over U benoeming van Von KUhlmann zeiden we reeds een en ander Dat is inderdaad een benoeming van t litieke beteekenis welke een zekeren waarborg tegen de machtsbegeerte der Al Duitachers biedt voor het overige echter hebben de meesten der geheel buiten medeweten van den Rijksdag om gekozen staatslieden een zeer conservatieve kleur Geen wonder dan ook dat de wijze waarop de mintsterieele crisis ia opgelost in Duitschland allerminst onverdeelde instemming vindt zooals thans uit de bladen kan blijken Zelfs de anders zoo gematigde Y o s 8 2 1 g spreekt in een artikel haar misnoegen uit omdat het blad wel een persoon maar geep Bystcemverandering ziet n dat laatste komt het toch juist aan Daarbij komt nog dat het blad in het geheel niet met de nieuwe manier kan meegaan Terwijl het volk links wil kiest de Regeering rechts Het is een schijnvertoo ning Men kan werkelijk niet van een concessie spreken door de benoeming van Krause daar het overwicht van de anderen zoo groot is Dr Porsch behoort tot den rechtervleugel van het Centrum en staat recht tegenover de meerderheid van den Rijksdag Von Hassenbach Von Graevenitz en Von Waldow kan men conservatief agrarisch noemen terwijl de Keulsche burgemeester vrijconservatief heet Wel is Helfferich verdwenen moar als vicekanselier en spreekmeester blijfthij en met hem het systeem dat men verworpen waande Wij zouden verheugd zijn geweest wanneer met Von Trotz zu Solz en Von Schorlemer hun systeem meteen gevallen was Op den Rijksdag rust thans de verantwoordelijkheid voor den loop der dingen aldus besluit het blad De rodevoeringen met knaleffecten en saluutschoten zijn den laatsten tüd niet van de lucht economische en aardrijkskundige liggingef en hulpbronnen onzer respectieve landei Ieder van ons moet terzelfder tiJd sijt krachten geven voor den zegepraal dor gemeenschappelijke zaak De bijzondere ooiv logsdoeleinde kunnen eenvoudig vastgesteld worden Zij zijn de bevrijding van onze broeder uit de onderdrukking waaronder zij lijden en de verzekering van onze onaf hanketijkheid te land en te water dit alles in volkomen overeenstemming met onz bondgenooten xoodat het herstel voor al het onrecht wordt gegeven GeAienid Oorlofnlniwi De bendb nil dlRllii tegen h n 1 n en de ij n e n De pnoiirour g neraal van hel ffereohti hol te I lHersburg heeft In verband roet de ver oif ng lu reotitim v i L n en zijn aanhangers ouder wie lu l biteondt r dltiien genoemd Parvut Ko loMiy j wi tzky SumuoiuMii de Muuwoker van du nmltertj Ie Kroouutod Rasjal ra andere mttxImalistWvibe soolaal diiiiiocratentn de Itwülwhe l ladtn nkw wleekU dat al deze petHOiten ziin bem huldigd van luKig De proeurMir gi neraal laat o a iiitkiHiMMi dat de IikStruotle aan htt lloht bracht dat een wijdvertakte DiiUiWheHkpl onag orgai i atsti in Itti laiwl werkt en dat rtoimidge oixlietwiBtltare MU D doen ge loo en dat I eniu een l uiu b agent watt K itzei Knrel nasr zttrntO l wltz Naar uit Wi t nt n wordt gemeld ia d Ook de leider van het Duitsche r y k heeft gesproken korter en in nog meer algemeene termen daarbij verklarend 4ttt Duitschland het erfdeel zijner vaderen onverminderd wil bezitten Daar onder dit erfdeel o ik wel Ëlzas Lothanngen zal moeten worden verstaan konit men niets verder en brengen al deze uitlatingen ons den vrede zeker niet nader Integendeel als aan alle kanten zoo veel geredeneerd wordt kan dit wel eens nieuwe onaangename noodzakelijkheden voor de naaste toekomst ten gevolge hebben De internationale socialis tenconferentie te StoekhoLra is thans definitief op 9 September vastgesteld Rosanof lid van het Russisch uitvoerend comité van den Raad van Arbeiders en Solda1 nafgevaardigden heeft een rapport uitgebracht oywt t n reis het Iniltenland waar hU met zijn collega s heen gezonden was om over de internationale conferentie te Stockholm te ondet andelen In het verslag heet het dat het welslagen der conferentie afhangt van de Engeische en Fronsche kameraden maar ook van de Russen want de militaire zwakheid van Rusland zou het Duitsche imperialisme versterken Voorts zegt het rapport dat de minderheid der Duitsche sociaal democraten het Russische program in extenso ovemami maar de meerderheid zich daarmede minder eensgezind toonde Niettemin stemde ook zij er in toe zich aan de besluiten der conferentie te onderwerpen en nam ziJ eveneens het Russische program over Hoe de Fmnsche en Engeische kameraden denken over het programma daarover wordt niet gesproken Het is zelfs nog niet zeker of liun regeeringen hen zullen laten gaan Wat de Amerikaansche socialisten betreft weigert de Arbeidersfederatie nog steeds afgevaardigden te zenden Zoo blijft er twijfel of de conferentie te Stockholm een volledige vergadering zal worden De stemming ten opzichte van den vrede blijft in de oorlogvoerende landen slingeren en de houding der regeeringen reageert daarop verder ginK Mat waren tl en ws rin ik van zorgen h luuohla nU t ve l heb geolapt n In nioigenMi lagen voet brieven in miijn kantoor maar nooit en regel n teeken van Iot een nanrraM van jullhs Londi naarsi Hoe gast het Oooe vadi4s letMen In omnin ntouipelde Jolub WlkUpg Vé wm ik I n toen eJndWijk gaf Blsnmrck oos de e KihemK de reohten en afMlert Idoelt het In DullsoliJand tn ook Ik kwaï op ÓTiMd floddknk Nu aat mlju Irma zoo vs t dot eeu wereldcrisU ze iiieer kan A okkent Maar wat Ik gewordwi bi n dot Iwm Ik 1q l ulki0 itand en uH t I tilUaldand geworden Ik vofl in tiet geheei nietsi voor EngeJst henl In hen zie Ik skwhttf oonenrrmtlf op de wereldmarkt of tij nu ook denzt fden grootvador hebtten ot niHt Ik kan er niete aan doen nee Johnl Zoo ben Ik nu eenmaalt Ik ben uU hard hout gtvNieden Ik ga overa door oor een onanngi naHien ouden kere met wteif het nt t goed kersen ten tol Jat Je bent wo hard mraacht el John Wlldln r en ittond op De gWteimraod legde zijn zware hond op dien twhouder Ha spijt ini l aei hij Maar wat moet de m iBeh doent Ik km nu oeuuHUU atectttm drlv dingen Mijo foudlle nii zaak m wM Ik dan nog over heb dot wijd Ik aan de belaogen van het rijk soo goed oto ttc het opvat en tk h 4i nri n eenlgen Jeogen naar Berlijn gecoodra opdat ook hij het rijk dlMkt YfnM rarvolad Feuilleton hoopl Daarstaii mieeni ik pcn reolit tot mlju vorzodt to ontlecneml Jou gaat hfct torfi zoo goedl I e aouimen waanniv de je mij oodewteunt zi tooh niet erlorml Zij kunnen later In niilo zak n s1e k ik gt ea c ll zei de ffeJioIuiraad ongt voellg En het aHemiinet in bulteiilandtóohe Ik he hier een beter g ruik voor mijn g èd Het gaat ook ndet om een kaïpitaalebelegging maar om een ondersteimin onder blowBverwantent Kijk hier in het QoUliefooeJc heb Ik John WlldSng opende weer met bevende vingecö het lederen boekje Zijn neef maakte oen alwerendc beweging De knecht kwsnn met oen blad met bier binnen Ik ken er nietff aan dioenl zei hil Maar wil je werkelijk geen bier nee Neen Nu ta dan toe dist Ik Zoo ge kunt gean Maxi Dus weer onder vier oogen nettui het mij niet kwalijk maar teffenorer buU iliandiers die ik sedert een halve eeuw niet heb gestien heb ik met hut gcfvoei van bloecÜverwantscbap Dan Maat oHi dip een of ander niet verwante Dultflcher met wieo ik mij gehteele teven te doen bdi gehad ea dien ik keo werkelijk nader Maar er zijn tooli pliuhteoi Al erkent men ze InnerUjk niet vervullen moet men ze tocb Zulke plichten kiest men zedf niet u ik Die gaan wfeüjk op iemandl over Mijn waar antwoordde de geheimraad von Wilding en stond boog opgeritst de handen ia d In oetzakken met breede sohouders en wljdbeend voor den kl in i weer In den stoel neergezonken heer Kijlc nvlj eaotf aan Ik heb bier in DuihWMaod zooveel pllohtni op mlJ celMleo ftW een man niMr drs gen kan VriiwUlig heb ik ht t gtdoan Ik doe het fcraog IJaarvoo hen ik orl Ik heb het je toch gezi Ik hm In UuMöohland overal Wjl Ma r waaront ik ook in fiet buUt n4and pllohtm op nrij zou nenHii dat ziet mijn beperkt verstand niet lul Ik box toch ftlit uit ht i biiiU nhmdl Weevj toch uM zoo bar4 Ik beu tooh uit PrankloK De gelieinia eod naiiu eent gn oten slok uit zljm glas en ging toen HchrijlUigis op evn sloW ariueu over elkaar gitAitgen over do leuning tegenover iii tn gaat zitten Wij moeten elkaar min klaren wijn Bolienken nee Jolml z i hij Ofctchoon ik eigenlijk niet houd van groote woorden Maar üwniJi zijn ze noodig Denk eens terug bijna t en ha lve ei uw toeii waren wij jonge jongen Wij hebben eemeo op de Zeil gestaan en gezien hw de Pruisen blonei rokkenj Vogel von FaJciccnsteto aan het Iioofd Ml aoliter heol do dQvtelo Ooebeo en hoe zo de hooïdlwacJit bezet he jben en het wafl uit Herinner je hel je If Ja Soheuieraehtlgl Scheiaerachtlgll Nu hoe het zl Wa4 kan je dat nog ac ie4en Je bent i r FnfleUnd gegaan Goed Wl WiUIUigltzijil hier gebleven 0 4oof Je dat dat een grapjo was na 6G John Zea loilliocn oorlogisvergoedDng in dten tijd en allee voorbijl Ons Frankfort oas troU Bcbe oude Frankfort waar de kedzey werden gekroond waar de Duitsohff Bond zlpt zete4 had niet meer dlu een eenvoudige Pruieiedia provincieetadi Jk zie ODiaen grootvadtv nog voor mij den senator hoe de oude man in zijn hui rtecbttf een paar gchreden van bier heeft tikten sutireiia ia een kjod eu rondioni heiH de aiidt re oiith heorent Ik weet üog o BolzsuJ zijiit hoofd door da deur tUak t n sehrewiwd zootfvvn he t de burgniiteieflter ziUï Ittt le en benoiiMti ïltj houdt M nl t meer uit met dte Pruisen Ik Im U het nUH vergeten dal mijn vader verltoden bw ft dat ooU in zi n huis het woord Hlsmarok werd genoemdl Jai John Wat hc ien jmtlie van die tijden henierkt John Wilding üweeg Fin dan kwam zevenllgil vel zijn atvt Waar wiu jij toen Jolm In do CitS u wat mij b tr ft niIJn waardel Ik vm er bij Voor Metz heb ik het IJzeren Krula ver Mid en in de loopgraven d t phuH opgedaan en wa i nn i hot sluktii van dien vrede weer gezond en t en met du Prtikwn binnengetrokken met den dfigeo In de haiKll want in den oorlog had Ik het lot rtHerve Iuitenent gebracht Je hetrt intuswolien gimte salpeter ua r Haiiiliurg geïn pert erd en veel gekt g nieakt Dat doe k ook VoortreJfe4i i t Maar nu en dan moet de mensch ooit aan andere din ea denken beiite John AnAn in iij n el waard De grijze Cityiuan fvliuddi ttlebhm angstig het hoofd Hij begreep dat aJkw niet good Hot was een andere weretd andere ti dei dMt hij xo kende De heer von Wilding vervOl cde Nu waai alles goed In DuHsDhlandi net4 John maar bij on i nieti In de zaak nletl Toen kwanien de jaren van dw windhandel Toen kwam de krach En ons hul leed dubtiel Want wlJ hadden jullie Enge tHcfae WUdines moekea aHibe iexu Het bare geld was achoamoh Mi i vader Mlerf en Ik moest alltl ionffe atw aUeen het hoold boven water noudm en zien hoe het