Goudsche Courant, dinsdag 7 augustus 1917

Atte Jaargaog No 13463e In iMt Westen geen actie Oe opmarsoh der Oentralen in de Boekowina blijft voortgezet De oonferentie der Geallieerden te Londen De Hmerlkaansclie voorbereiding Het nieuwe Russisohe Kabinet De Chineesche oorlogsverklaring ONS OVERZICHT De fronten Terwijl in het Westen blikbaar d stilte heerscht welke aan een nieuwen storm zal Tooraffaan bl ft inde Boekowina de opmarsch der Centralen voortduren in het Sereth en Suczawa dal waar al vechtende terrein gewonnen wordt Uit de richtins van Klmpolung naderen de DuitschOostenrijksche troepen nu de laatste plaats van beteekenis aan de Roemeensche grens n l Gurahumoro Dat de orde in het Russische ieger nog volstrekt niet geheet hersteld is mag worden afgeleid uit het Russische legebericht waarin wordt gemeld hoe met het oog op de omstandigheid van eenige van hun troepen z j hier genoodzaakt waren eenigszins naar het Oosten te wijken Ook aan het Russisch Roemeensche front zyn de Geallieerden volgens de laatste legerberichten weer minder voorspoedig zoo werdm bU Putna en Susita hunne aanvalleD door de Duitsch Oostenr ksche troepen afgeslagen terw l ten zuiden van dit gebied Maekensen s troepen met succes de Russiseh Roemeensche stellingen bestormden daarbU 1300 man gevangen namen en 18 stukken geschut veroverden Eveneens werd ten noorden van de Putna en Susita ter hoogte van de Töleyes bergen de linie der Bussen en Roemeniérs tot over de grens achteruit gedrongen En al mogen deze successen vooralsnog een plaatselUlc katakrer dragen zü zouden in verband met de operaties in het zuiden van de Boekowina wel eens kunnen blijken van nietge ring belang te zijn Onder de belangrijke telegrammen gisteren onder onze laatste berichten opgenomen maakte n melding van de aankomst van den Pranschen premier te Londen teneinde deel te nemen aan de conferentie der Geallieerden waarvan het voornaamste doel is maatregelen te bespreken in het belang van een krachtige voortzetting van den oorlog Met twee lange zittingen is nu gisteren de eerste conferentiedag aangevangen waarbij tegenwoordig waren de Britsche ministers Sinnono Ribot Thomas de Pransche mmister van Munitie Lord Bertie de Britsche gezant te Parijs en een aantal andere vertegenwoordigers der Geallieerden en hoofdofficieren Amerika is dos niet vertegenwoordigd Dat de Ver Staten echter hun medewerking geven om een krachtige oorlogvoering te bevorderen blijkt wel uit den nieuwen n aatregel waarvan het telegram uit Washington gewaagde Feuilleton BOEKHOUDEN in drl nuaden met Tettimoniun J C ter BRUGGEN LeerMr Boekhouden M O BLEEKERSSINOEL 3 GOUDA Protpectui mei ovenilrijke prim C ml BlHea op Riarrafe fr Dco Ervaring met drieduizend Oud Leerlingeni een voor een pereoonlijk geleerd MONDELING EN SCHRIFTELUK Hel BoekbMiden nlel icti eleer welen I chippeiijke oocb leu oieum hel ii e SÏÏ i i HJ MiTOudii TCDielf prekendSTELSEL ster lemekkelljk door ieder Ie be grepen en km oud eli de wereld 996 63 Oudihotrm ha Alpktm § ld 30 Maart 1914 WilEd ifêtr J C Ttr Bnigttm Zijn Engelscha Vrouw Nmt het DuUMh door RUDOLF BTRATZ GwotorlMerde Ultgrnve beweiriU door Vtrn 3 F WE88EUNK VAN ROflSUM Naldruk verbodoQ 65 Fn abt God mij eens oproept dian kan Ik zogg Ik wam niet alleen em koopn an Ik ben in een grooten lijA groot s worden en he4 urij oipneoht mopüte gegievc niet kleiner te zijn dan ini i tijdl t 11 ie je nee4 John daarom zijn men schen als jij dit inlu 9ch n in hr buitenland nlechm aan een boetjc g 4d xerditnan hefeben gedaöh mij zoo on indi r vrctindl hai voel ik antwoordde d ouA CAjlnen zactit Hij hftd iranen in de oogMh I u ii je hebt nieto voor utij N en nee Jolml D deur VfrA geopend De zoon dm huizes kwMn binnen Hij had wn paar brieven in de hand en achem opgwwekt Vengee mdj dht Ik u atoorl zei hij tegen zi vaóer Maar wij hehlien juist berichten uit Berli u zult er ook belang In Btellen Wij geven dïaeo keer 19 niet toe In het Engetenftie ooaifUct I pna Wp bnjft in de Perzische CUAt Hel LoDdnkEWbe Kabinet heelt er heden auibteJl c koaais van nbrecenl wVerrwd om hkr geea 8t ate ebei Hit éatt mü fmtttm m U mifn Têtttmtnium tt Mm mtvmngim nitt tmdat ik it Utun mud ktn vtrr van dit htt mat mif ttetd $ tfn gt MjM Dan V md rmf $ t tmtvaagtm m m$t V Il ctrrtspandêtnm Sited M ik m l pittitr Vm Schtt van ktt Batkèavdtm ttr kamd ftmamm n wamniar tr Mkk ttn mo il§kktid vnrdttd dan mat tUtdt dat Utk daar dat m dit m4g ltki anlmeordtn ga htt m ma dam alt ik U htordt tfirtkin Oak dt Drtt Balanitn gavtn my vtti lithl vrtgtr mat tn Balant vaar mif nn dnd titmtnt dêck tkant nu ik itnnit gtmaaki ktk mtt dii katktk it dit vtar m4 gtwtrdt tt Itvtntkitckrifving val a mitttltng Ik kan dam aaé nitt andtrt dan Um tndtrmifi ttn iidtr tin tttrktl aankrvtUn VUr tnt kinnitmaking mat di Btikkêudimg vaar mij um Myitirie dack tkant kan ikgitmigim dat U mli Ml gimaakt tal ttn ingiw$d tn ritdt virtchiidin maltn ktk ik Itt m n gtnttgtm givtitd ka prtlUg kit it BatkioHd êndirwgt gi maltn tt ktkitm Mtt kmrtaiiktn damk vaar kit gtnalam amdtrmëi ttiktn ik Um amd ittrlimg in vriind A DEN HERTOG fFsm Lsmdkammtr f S U inmt maar Um gttdvimdtn kiirtvngfèrmik mêifn 1 iRULY s Zeeppoeder merk de haimier Aano boct tn n pap HUISHOUDZEEP merk PREMIER injistN rail 100 ilviiliele stykken ConcurresrMila prijs N O T vrij 1 p mu n oHerl In gaaa raga man prija MJ W C M SEPERS Turfmarkt III OOUDA Metselaars geïraagil bekend met boerenverk Loon 0 mB ftmr uur 6ebr van Staveren Kralliftck Vxr I 1970 30 Bioscoop Gouda Voor uit i Wea ns Enorm Succes im Oeprolongeerd 1967 12 Aangeboden HuishoudzeepPREMIER RECORD H V N O T vrfl MACISTE De man met den stalen nek Buigt een staaf ijaei in zijn nelc krom DONDERDAGAVOND onlierroepeiijlc H LAASTE OPTREDEN PALiWINA i BKlit kwintbm In kielen van 100 dubbele itukkeo i96l 28 ZnpliliriiliJE nirjipopZooi Annileit M richleii ain A DI8KB Tandpasta Tandpoeden Tandbopstels 1969 IS Fa Weijer Hoefliamer APOTHEEK HEDEN GEARRIVEERD SALON SPIRITISME Mpa GARRIBALDI Waarzegger hand an gadackrtaaluar Ophelderinl r d vi omtrent alle dui t r aken uit tlevw heden verleden en toekom t Dalelijki te ipreken van 10 utir v m tot 10 uur i avondi KORTK TIBNDKWKQ laa S X ballen Lut ilch ook aan huli ontbieden 195J 35 Hoofdroos Exzema dm r D D D te u nrnxmn OOUWE l j TEL 37 S C vanOudlieusden Co l Vele lijden ain huidziekten hebben reeda oo vele middelen beproefd zoovele doctoren ieraadplee d dat ze ten einde raad zijn en tfecQ jeld meer voor een nieuw middel over hebben Het it juiat tol die lijden van puiiten koralen pukkeli kinder ezzema piorieiia dro e zeme open beenen ringworm dat wij nu onze 55 CU fleich D D D aanbieden Honderden in Holland hebben hel reeda met luccei ebruikl ea aot datfelijki melden enezen penenen hunne genezing aan hunne dro iflten Vele dank belui io£en xljn ingezonden en het middel D D D wordt door de tfebmiken alom aas bevolen Voorr dl eeoe froole Kneerin nieuwe enbespeelde Initrumenten I TOOtndll een 18JL 10 Ihaoh Planlm f 550 Unid i Specialiteit Stemmen Repireeren Verhuren Mil in T I tM DM HAÜO DienstaanbiedingeB 1 NERGEE hebben in de Goudsche Courant De heer Jb S te den Helder icbrijfl ïfc heb uw D D D recepi inCewend bij mijn B kil j dochtertje welke uitalig had op baar boord te ui hne e mrd£ l r ƒ r r Wdel heef beween i I l Ik vele andere middelen Jebruikt heb en de dokt b l brAN TVNTo5J srSoud V J IT ll l OO W iel v lmitbaar wende men ich tol de D D D Company AmMerdam tteeat iMjeaa Energievanner oor Kindereo Zenuwzwakkeo enüerstellenden f 1 S5 DpAA L POGHM tdS ÖKjgtoten I ARNHEM e Deie adverlentieo kosten slcckte ky Tooruilbelaling 1 6 regeli i 0 25 voor elke regel moer 6 oeiti W STIJNIS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzer waren Keukeng erei Itijwielen en onderdeden Landbonwgereedschappen en Werktui gen Singer Dit éÉne wooril zegt alles wanneer er sprake is van ITaaimacliiiies want SINGER Naaimachines zijn een EersteKlas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishondelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SINGER NAAIMACHINES kunt U kragen In al onze winkels H H KAASHANDELAREN Opgaaf nitaloitend aan bet Bnreau waaobiljetten koopbriÈfjes rrlj v n ZeSd I Tart t n poedlS t de DRUKXERU A BRINKMAN A ZOON BANK VOOR PERSOONLIJKE EN ZAKELIJKE ZEKERHEID MaattchappelUk Kapitaal EEN MILLIOEN GULDEN Ooedi keurd bl Konlnklllk Beilult van 13 December 1909 Gevestigd te a GRAVENHAGE RIJNSTRAAT 11 Directeuren C H KUNKELER an Mr T A TEN CATE UITGIFTE Zeer mooie sollede meubelen ala Talels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theetafels Buffetten Stgiameublemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veeienbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamemieabelen enz enz allea apotgoedkoop RngbeUeede Leerstoelen vanaf f 17 50 Styikast f20 styitatel f 9 60 Spiegels f 6 60 f 7 60 eni mamm mnigiiidiiiikUf kali Rotterdam van 250 000 Gulden 3 pCt Premie Oblitfatiën aan toonder iroot VIJF GULDEN met pteqiie uillolin op 1 AUGUSTUS 1 SEPTEMBER a i en 1 OCTOBER der vollende bedr en Lnraar B kinudtH M O f 25000 5000 1000 100 Een premie van MÜmittr Een premie van Vijf premiën eiic van Vijf en twintig premiën eiic van ï 1 I s I SH S S S5 Premiën alimede aomineel bedra l ad f 5 der obll aiie worden onnlddelljk na de Irekklnj tonder eenife korting ullbeiaald DIE MEN AAN mm ÜITHAN BOBD EANEENNEN A aEiTlD A ï S h Na de lrekkin en blijren de niet met oea premie uil eloie obl etien onverkort het eigendom der besluera en worden desein evolje art 18 der aialuten peri uil c1ool en wel voor bel eertt in 1922 11 Autr Concordia 11 u Alg Vergad Kon Hei Bond van Ou K ten mci i Belwtd venneken wij gflr ffeld tQdlff mededeelbic te BNPffOi ontvuccii Tta T rgftd rliig o MiMirtea TtMMkeÜ li dca eoe m d H dan la omm êgmd 8j 8 VERKRIJGBAAR 1839 n sss 2 § bij den Hoord VertegenwoordJier SINGER Maatsdiappy Depots alom aOUDA Kleiweg 5 L raof Daliliele üieri 2 fiODU alimed u EUeotriwlM Drokkaril I K BRINKMAN ZOOH Qona ï ten Hoofd kantore Hage Ejjnitraat 11 e Aclv rto Pl In dH Blaul Woensdag 8 ugustus 1917 GOMCHE KOIRANT IïTi© ü ws © aa d v ©rt©a 3Lti©Tola d JTroQr G o va d a © aa OaacLstxelceaa VERSCHIJNT DAGELIJICS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN A ONNEMBNT§rUiS I pw kwartaal f 1 25 per week 10 cMt net Zond BblMt pv kwartaal f 1 75 per wMk 14 asai owraJ wmmi da bnorfio per toopcr feaduedL Praaco per poel per kwaitad f 1 S0 met Zoadatablod I 1 Atmoaemaataa wordaa dagelljka ungmoraea aan ona barvao MaUT 31 Gouda bij Mianiea dea boaUuuidal ma de poMkanloreo AOVBKTENtUrKUS I Uit Gouda a omstreken behoorende lot dea be or krinC 1 5 ra ela I fiJÜ elke r al auer t 0 10 Bij dne acfaureeaTolleade plaauln n wordea ëMa ia aa l aa bara k d Vaa balla Qmada ea dea boaorCkriaj 1 raMla f OJO eUw relal ar f LIS WGK20NDKN MKDKDBKUNQKN 1 4 Op de aorpafliaa dobbel lanet GtwoM edvencnlUa aa prna GnMita aOera aa raadaa aw KLEINE AOVEETKIVTItN oi ea Mfkoop hmm m iwhaw I $ n ale f batalinf hlanaaM jmoMa 10 fa la la S Uitgevers A BRINKMAN ZOON Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 in China aanwezige kapitalen der MiddenStaten pertement te worden Tsereteili tevoren Binsml Zaken ntaakt van het nieuwe kablaet geen deel meer uit ondank het aandragen van Kerensky Tsereteili grondde kijn weigering op het verlangen zich geheel te n jden aan democratische instellingen Hij is nu vervangen door Avkeentief rev soc voorzitter van het uitvoerend comit4 van Boerenafgevaardigden Verder werden nog benoemd Provokowltsj soe voorzitter van de Economische Commissie tot minister van Hamiel en Nijverheid Zarcudny soc bekend door het Beiliaproces tot minister van Justitie Joerenef Kadet lid van de eerste Doema en adj burgemeester van Walbchau tot minister van Verkeerswezen Oldenburg Kadet permanent secretaris der Academie van Wetenschappen tot minieter V Openb Onderwijs Nilitme soc dem advocaat tot minister der Post en Telegrafie terwijl ook de Kadet Kokochkine zitting heeft Nog beoogt de regeering de Instelling van een bijzonder orgaan dat de bevoegdheid zal hebben tot het opperbestour van alle quaesties die met de nationale verdediging in verband staan Was het doel van de oorlogsverklaring van Siam aan de Centralen niet anders dan een middel om in de gelegenki d te zijn de Duitsche en Oosteurijksche hindelsschepen die in Oost Aziatische l Vens in Aug 1914 een schuilplaats zochtmib in te palmen hetzelfde uiterlijke sut es zal voorloopig wel alleen te wachten zyn van de Chineesche oorlogsverklaring al is zij ook van eenigszins anderen aard Van het bericht dat de zich op het oogcnblik te Parijs be ndende chef van den Chineeschen generalen staf aan een vertegenwoordiger van Excelsior zou hebben verklaard dat China twee divisies zal zenden die in het voorjaar in Frankrijk zullen aankomen en aan de Entente zeer veel Chineesche arbeidskrachten ter beschikking zullen worden gesteld zal men zich dan ook wel niet veel behoeven voor te stellen Dat buitenlandsche invloeden aan deze oorlogsverklaring niet vreemd zijn in een tijd dat in China zelf nog oneenigheden heerschen en de poging om de Mantsjoedynastie op den troon te herstellen nauwelijks is afgewend ia wel zeker Duitsche en Oosteurijksche bladen verklaren dan ook eenvoudig dat deze oorlogsverklaring het werk der Entente in t bijzonder van Wilson is om Duitschland en OostenrijkHonga rije economisch te treffen en twee lastige mededingers op te ruimen terwijl den Chineezen een voorwendsel wordt gegeven hun schulden niet te betalen en de aan Oostenrijk Hongaarsche en Duitsche ondernemingen toegestane spoorwegconcessies of verleende voorrechten te laten vervallen op de BUITBNLAJVDSCU MKUW8 ner nirt dood 1 Uit de Mortiii i Powl hji tt ftt ook mevrouw Parker d i zu Ier vftu Kih htTVcr dat gelooft Hij niet dood zegt zij en cal nog ttmii te rugkfloren NIEUW ZEELAND il e t K e aa rdhe I ngi Welllng on i Aug Ken hevige aard lieving heeft hrt zuidelijk W aii liet Noeiddijk Hlamt getei terd en erge cliiule aangerlehf vooral in het WiJrarupaHiS tlrloL Admiraal N e m 1 1 z Admiraal NeniUz die zie i onderMoheiden heeft bij de onlunen der Zwa le Zee viool s tot conitnawlant draunr Wo t fa noemd n l dat het Amerikaansche departement voor oorlogsindustrie besloten heeft aan de geallieerden dezelfde voordeelen te zullen verleenen bü den aankoop van oorlogstuig in de Ver Staten als aan de regeering te Washington Amerika Is nu eenmaal den oorlog begonnen en er valt niet aan te twijfelen of het zal even zeker als Engeland ook doorzetten I e geruchten over de onderhandelingen met Japan wijzen daarbü eveneens op een beslist gekozen deutsch feindliche politiek Ook in Rusland blijkt de partij die voor n krachtige voortzetting van den oorlog is te hebben overwonnenff en is het Kerenski gelukt het kabinet te hervormen Persoonlijk heeft hy daartoe van Zaterdag af de onderhandelingen met de verschillende vertegenwoordigers der vijf politieke partijen geleid die aan de conferentie van 8 Aug In het Winterpaleis deelnamen Kerensky zelf heeft nu de leiding van Oorlog zoowel als van Marine op zich genomen met een zoo onbegrensde volmacht dat hij feitelijk als Russisch dictator is te beschouwen Dat deze hervorming van hat kabinet niet in overeeu8temm ilf is met de opvattingen van Tsjeide en Tsereteili kan blijken indien wü nog even herinneren aan de Zaterdag gehouden bijeenkomst waarin Miljoekof na de uiteenzetting van den toestand aan Tsjeide vroeg of de Raad van Arbeiders en Soldaten de dictatuur van Kerensky zal erkennen dan wel het gezag wil aanvaarden aan den Sovjet opgedragen waarop Tsjeidse antwoordde dat de Sovjet categorisch weigert dat gezag te aanvaarden maar eveneens toestemming weigert tot het verteenen van de dictatoriale macht aan Kerensky welke opvatting ook Tsereteili in beginsel deelde Wel heeft thans de machtige partij der Kadetten een aandeel in de regeling aanvaard en kan Kerensky voor doorzetting van den oorlog zeker z jn van hun steun Terestsjenko houdt nu Buitenlandsche Zaken en Nekrasof tevoren Justitie aanvaardde ofschoon hij aanvankelijk slechts de functie van plaatsvervangend kabinetsleider wenschte te behouden de portefeuille van Financiën daar hü 9 jaren lang deelnam aan den arbeid der begrootingscommisaie van de Doema Aangezien hü zich echter niet voldoende op de hoogte achtte van het vraagstuk der belastingen noodigde hij een specialiteit daarin prof Bematski radicaal democraat uit om directeur van het de Vrije vaart voor de 4 hottpitaalriohepen Gemencd Oorlottnteawt r ed e V e r I aiigen In n glKteren Ie Ensen gi lioiijeii m looi verHcliillend dkilzendeii perKOnen voorwwiieli liiijnwerken he ioiJiie vergadering werd een niolie aangenomen waarin iiieji verklaart lii te Hteiimit U met liet Kii iMlagheHtnii ten giuu e aii een reJe ilioor ergelijli 1 e vergadkrlng spralk lie lioop uit dal de door dn Hegei ring heloofde hervoniïlnigili niet meer 0 p de lanfi haan j ouiïen worden geweho eii iriekenland ten tftrijfle Naar nit Athene gemeid wordt heeft Veiilzelo verklaanï dat irlei enlaml met de ieai leerden ttni trtnjile j al trekkeni zoodra di soldaten vnu lu iM odlg4 uitriuting zal ijn Noorzlen en al h 4ge n Vl rdl nootKg 1 ia tigiwcihaft De J t r ijd in de 1 u o li t DullMohe He gtuige badorft aan dokn xah Koerland he l i n in de afgt oopeii weeii iifihlaire Mlrl k$rin leh Jng 1l bij Dtiiiajnilnde en de verdedigde havcnplaatHen aan de ZuidTui t van het ellaml Hriel mH ontiplofliare en hrandlioiiaiien bestookt Alle vlit gluigen zijn zomlt r verlien of Heliade ttniggekeerd lii leiiniddiig waren de riigel lui vllegeiK ttetr in itaat oin geHlaag le honihardiinenlen en ander werk uit te voeren na V ericheidm dagen van werkeloo held Vijf Diillwhe vliegtuigen werden ncerge4iaald 1 Kngelsch wordt vennist Amerika en de ooiaiidigcn Naar de Matin ut New York vernei mt verlangt Amerika van de rejfee ringen der onaijdige Noord f iropeiewohe Staten uitvoerige opheldering o er Inm l ensnTicklelenvoorzienlnig daar htt blijkhaat In do bedoeling der Ainerikaaiwclie regeerlng Kjjt d n uitvoer naar de e landen tot het uken t noodz elijke te beperken hn gilüoh vér A véi e i i e Timed van 1 m 2 Amg i flu geeft h i I ngelscho verllrai n op 2Ï2 oHieiei en en 3 t 0 minderen Kitchener In 1 ihgeland bestaat omk r het volk een wijtlvertfpreid bijgeloof dat Kitehe rte Heraido meldt dat de DultHcht regeeriuif h l locgtwleiud In de v rije vaart van hoMpilaalxllhepefi o r voorwaardi dat tXvh een Sipaansvti maruw oflirier aan boord zal htMnden Al waarlK werd gt iiPchl dat de scheiien alU en geiwxEigd ïuHen worden voor hel vervo r v n zitkem en gitwondctn De 1 ugelnche eu EraiwHihe refiwriiDcie hebben f e re giHlng aanvaard n0t AinarlkftanMohe leger 1 vri HiHige r wrultvrlufc heeft iu d Vereoftlipdct Staten iHxlert de oorlotfifverklartiig geregeild en oualg ebraken i iaai Oj liet oogenbliik hettlH u meer ilan it u uhUiocu vrijwiMlg Tv aindti do oorlogsverklaring gettHkemk Iu April Ii4deii i lgw en vloot aleobttt fUK lU l iiidltll4 4iiseHerM Üwn zi er 700 01 0 ü H 00 In dite iiHtanden kwam het gertigeldu teger van lUO üDO mam op 2 iO t O0 u a4i dl nationale garde au LjO OUÜ op Ü60 0ÜO d fuwetlerwvan 17 H 0 op 10ÖÜt het aaiUal mairozei dat thamt L HKOOCt l edraa t v rdubb id Kr word n la dt in tnioti kam p n 40 000 olfleleren opgeleid beetemd voor bet kaAtr van het nitwwe h er Itegkiienten Mpoorwtlghi ionieT zi op dn liem gt iraolit 1 dtw i ldat n oMM ttv tien Atlantl aehen Oceaan oveffsteknu ao decetroe pen der nic iiHe leigerK mo t imni nog een lull lioeft f ldaleu loevot en die dt Vme rikaansohe riigecrJng thans recrulet rl door lotliif De Amerikaan ohe koopvaardijacbepen Kaar de Ajwoclattd Pre iili Wa hmgton verneemt zal de Raad van d Öoheepvaaw po Hg e n voorwti pihtiWeeeren oi alii koopvaftrdli ehe en te requireeren Deze niAatregH wordt bekrwhtigd door de nieuwe wel door het ougreM aangenomen waardoor wordt voldaan aan deoveri eukoiuMt turwülien ClrootUrilannl en de Vereenigdv Staten gesloten ter verzorging van het Iia di4 verkeer ler zee door een gezaiueailijk oplro den der Iwkle Stattsi Het doei an di en luaaitregel U nteer ohepwi voor liet tran allantUioh verkeer Iu krijgen Talrijke Amerikaan ehe kiurtvaarderrt die ziiih ia dm ïroot ii Oceaan l oviivVu eu aij die op ZuittAitierLka varen zullen in den Allanli 4ip Oceaan worden gezomlen Japan ho en onzijdig weliepen ziilWi hen in den irooïen Oceaan vervangen ge oortelaiul Htiet luiu uit Hij wlM iiicl redit waarom IIij had tooti nit Wsleohlw gixlöaii Iri g nil i d Ilij wa ziJ vea long latwociiilijk g w e w a naair do kwk giTgann had voor de zijiiwti gezorgd zijn iH ilaiiting betaaid Mjfi ondergeffctiSkten beltoorlijk bezoldlgnf allfn KO atH hi l e ii a 5rtbare koopmau betaamde Fr waren reiziger inet htnn in het ooni paTÜaiw nt Zij hadden Oiiit AM bladra voor Ich en praktm opgewonden over pdUliek en iHMinsAof rseft l e cliet pvaartaBtidi elen daaiiden snel groote beHtellingen kolen iiaciitplot eii guwfe hij Krupp de Orfni vereoherpt zleh uu o ei morgen na de zitling in h I agwhuls te Londen zou iiien zleol John Wilding hoorde koortrwclttig toe Hij daoht ja overmorgen wat ia er dan met imj Hij voer wer bi Kanaal on dadelijk verder naar de llieeiiiBatad Eiigedaaid waa Meigroen Het geJieeJe Zuuleli iVeW Hchtfvt een groot park Een oogenbUk dook vMi achter Dover Itosemary HlItM op WUsLraJend be ieerscbte hrt op een alot gelijkend landhtii vana zij0 beu eï de liejelijke onïgHving John Wilding za zi n eigendwii veiwïhijnen en verdwijnen en zuclwtw liep en daoht Wat zal w van diat ali word Hei behoort maj ienuMiwernood nog toe Toeii Ihj aan het Victoria tation was a ug icomen gaf hij zijn rijtuig dladelijk order naO f de CHtJ te gaan m roióip schuw gedoken in den lioek van de taxi zijn stadswoning in Beigiravia vootImJ Daar waren Ei n fanidlieledeU Maar hij wHde hen n ict zien en niet dckor hen gezien woirdeii Hij zou niet met beD hebben kunnen mprekma Hij waa Ingeland waw het ttislot men iiwt een Htok in wil tiiUrenltoop had ge tok j zoo wrlemtikltt eii warreldo ia i twHijnbaar doollooM ktHii dborelkaar Dat kende John WUdingi rt nlh eden vWe ileniBl i n van jaren Hij waii groot geworde i inde City en grijs Vandaai verbaawdi hij zioh voor het ew t ovar dckoortsa iitlgts haa t Het sdheen hem twaa en doeilooa WaarOU Hij wwd het zk fi bt wii oidUal hij zlcdzedf in de gettH niet inetir ten vuile im ttiklel Hij stond er al re vl blji a hiSteii Voor l eïu was Af wild jaohl liijna tin eiüd Dat verrooeddt doc niemand Maar Iklnnen enkele digtii wist ieder htt 1 e Oude MatlieH Kitk het lioold naar liinuen liij had nie4 gehoord van d IkOrlit ri M D ar l uit9 4aivl van lUjn handt liwrieiïd Zeg eens Johnw solweiniwde hÜ mtt zijn Dtok dc or de dtMir zwaaiend Krld ke dag e rMt Maw ieen meiiaoh Mt nne r waar zfl aan te houd n Zij lellen waaraehtlfi al aan 4f knoopen van hun e t af oorlog of vnNfot Hij iï uwde op den grw en ak toen het hftH afgy4 etint Igareni Jtonnne weef la den niOfMttioek Vanavond na do zltiing van Ikx parlement iillin we w t H eer wrtm vervolgde Wj D n zulle we wetra of ze ginds in Duitgohland toegeven of idel en wat onze igeering dkarvan ae t Maar tan Ik M te laat Dut helpt het on4 niei ukct Dan U de groote gi egotdieldl vvrsuinriil Wat dmk jij r van MetH In het g ie H n4et 4 zii d ander aan de w rijCiaf 4 nrU De verwilderde orl 0ne lacht Woi t ymma De geJieiniraad zeWfi eeut gospanin ii gezioht Hii dtoorlaop éua brltrf dien zijn zoon htm had g ig weD Die ktH li over zi ii Bchoudier Toen wendde d li tT Wilding zich otu Httnel Johu Waair ia hij he ai De Cityiuiao had terwijl de lwe heiu den rug toekeorden zonder gtxïruisch door die openstaande d Mr de kaïu r verlaten In d e vcetiljulo bent dwi wan geni knecht Hij nam zelf haastig zijn hoed van den kJapstok eni lit p don voortuin in De heer die huize zag heiii vanaf het raajii in onackerö sohredieni den rijweg van de Bockenh diu rstrauBe oveireteken Hij wili heul nog nagaan Mapr een lililk zei h mi dat het tn laat was I e klleine g bogen gestaille verdween in hei duister Hij wenddie zic4i sotKniderophslend en zeer ernstig om Daar gaat hij iiu zei bij Wat moet ik doen Ik ben de Voorzienigheid nieil Wat lö er dan Nietö NIe t Maar ik zal moi en gtUd geveo voor eem atacittinff voor onze oorlogHveteran ni Woilgang on tm ago weteo gteruet te BteJlefu John Wilding wae teruggekeerd in z hotel Hij Miep dieai nacht vau uHpu ting ate een doode D i volgemli n nitorgen ontwaakt © hij met oea plotedingim schrik vroeg de rekMungi tm vertrok Hij had angist gdiregen voor zi vaderatadl angtd voor DiiHsohlanid in t ailg neen dat au buiten door d i rxAten van het raanvpje met zijn scliooiniteonm en bcv n bakken en geflikkar van hoogovens ak een vtjand In den üpoorwagon keek een vijand op de wereidtaunrkt een vijand van Aea oodeo CUywm in bal bi ui r Het baiig voor hea Wat wa hij met lin gc handen nog voor hen Zij hadden iiooil ieth ander van hem gewild dan geldl Zij MiOt den voorioopig geiieel iiR l te w ten dat hij in Londen wa Il ij rel tot zkhïHJf met mnarlelijk hartrtvr Ik wa allijd te zwak voor lien Het was hulpelooze toorn Het kwam te laati Hij wltft het wei Vrot er aou liet ook vSfAa gcAiolpen hehlten Kvvoala eiken niorgen ging hij ook nu zijii kantoor biun beaiuwooidde uKi zijiVfttiiU droge waardlgheitl de grueteu van liet personoei diat vma o riaan gat den kn ht zijn hoogen hoed en begia rich in zijn door een glaaen wand van de overige niimte algeidcheldeii privt kanloor Daar la en de brlerven tdegtraiiHiuH en oonno Meinenten Hij begon ze door Ie werken en vroeg lichz f af wat doe ik Het hev toofi geen doel Allea In loch 1 en wonder in de fit waar al die duizenden hersen zondw fout rekendentweemaal twee U vierl Waar in df duizenden grootboeken deiw en er Mt ondw de afüluiiMretp tot op een cent ntotvitra kloppen en eik ding op aairdie zijn in zoi vaBt Mlelden luarktprijH had Het wax bt Hachelijk aau oen wtMHktr te denkenl De oude he r etetinde het grijzt bootd In Ae hand en keek door lH t opeUi rnmn in de Old HroadwayMraat De Ih mei boven tie daken wa t blauw Remeden op de door de zon hWverlichte traat weiiieMh het van de uRniHohen meik ioliini met bloot hoofd lueiiflolteti met ifctiet ven ho ii Imm I imni ien In een tusi zenuwadiUg 0OTo e et ogt n ongedijldigi omdat zi rUet voorukkwaauen Olnt aan bet elod der atraai tegen de Bink van