Goudsche Courant, donderdag 9 augustus 1917

IfiRULY s Zeeppoeder merk de hamer No 13465 Vrjjdag 10 Augustus 1017 50e laargaog ROOKT Hel Russisch defensief in het Oosten Aan het Westelljlc front plaatselijke actie De conferentie te Stockholm Kantklosttttit Oad mchi m liM maken t i ILOSEANT tegen bitltjke condltifai Inlichtingen gratia bij Mej M TIESEMA FLUWEELEN SINOBL 14 IMS 10 Zijn Engeisctie Vrouw Nauh tDiill shdaar BUDOLF STBATZ G aiHorlMerd UltgAve bowarkt door ll r 3 P WrSSFLINK VAN E0S6ÜU Naldnili verboiJ n 67 Er viel niets te ztou en bovertdlen was I nacht Ilct was lw h n onwllk keurigo beweging ïeroorzaakt door ijq ongewonöenhejfl Toen tem hi wtHrsll en wa ihtte geduld incH gJn n liooH ai w e besliHeing ovt r I ngeland n Duitediland zou vaJlan 1 n wat van hem zou wor n liii hia die beide molcnslwmMi Hij dacht aan dt woorden van zijn trf t ergtti4 ren in Frankfort Vaag droï hH tot henü door dat dl twee landen h oi ig Uijk het zeUde warm Ilij zou m fik zijn IteA ljf hebben uitgeoefend Ook in 4 fn di rck onverdahfllig in welk wereldld ee4 ook Hij bezat geen vaderiand HiJ miaie ho o niet Hij liad er nooit rrn ii aan gelifaHoht dat hij er een z Hi k iinnen In t ben en ho het hem dan to moede zou zijn Maar daa r zagen anderen uat tr keerdb ta Zij beeohiiWÉgd ri heini van lauwhedd Het waa hem alsof i r zich ietó Id en aan hem wretAte wat hij zc4 niet begfpep Ifij zon he bben knnnni ww nen sooate bij daar ondter do nwnagtt waohtto een zandkorrel aan de zee ewi onder tiondluizetMlien en ioch andera dan te anderea Die rondom hem tonden wa KLEINE ADVERTENTIËN i 5 o nl p r r d 1 bi TOorul een Winketjuffrouw onvertcfailllg in welke branche Br no 1979 Bureau Qoudache CoiirMt Markt 11 Auc ConcOTi 11 u Atf Vevgvl Kon Ntd Bond van OudOaderoMr cl€ r iL 11 Au i Lttgordiac Be M varwMken wIJ B r ffal4 tlidlf BkustrlMlw DrukkWH A BsaouuN a zoon Oo WERKLIEDEli U t a vakarbeider OFVRAAOD Adre Eipediriekantmir wane HondHlraar IS Kotlerd Tandpasta Tandpoedep Tandbopstels BIJ 1969 15 Fa Waijer Hoefhamer APOTHEEK OOUWE 135 TEL 37 Bioscoop m voemiiT 1970 BUITENaRWOON 30 VACANTIE PROGRAM Met de hoofdfilin AMARANT DE ZIGEUNERIN Boaland drama In 3 aotcn EEN MOEDIGE VROUW Pr ohtl Wlld W u drama SPANNFNU MOOIt OPNAMEN Verder uitgebreid afwiiiclend programniB GEWONE PRIJZEN II S 0 van Oudheusden Co Voorradig eene groote aorleeHnl nieuwe ea betpceldc Initrumenten All occailon voorradig een 1821 10 Llpp Vlauo t f 675 xoo goed ala nieuwIbaoh Pianino f 550 Langd gar Spccialiieil Slemmen Repareeren Verhuren agMiatraat 119 Tal 28 DEN HAAQ BOEKHOUDEN io drie maanden met TeiijmoniuiD J C ter BRUGGEN Leeraar Boekhouden M O BLEEKERSSINOEL 3 GOUDA Proipectu met overtalrljke prima Catui eniHca op aanvrage franco Ervaring met drieduizend Oud LeerlingeHi een voor een persoonlijlc geleerd MONDELING EN SCHRIFTELUK Het Boekhouden ii ntel leU geleerdweten cbappelijki noch leta meuwi het eernatuurltjlc eenvoudig vanielf aprekendSTELSEL zaer gemakkelijk door teder ie be grijpan en too oud ali de wereld 996 63 OuJsiaonr h Aifihen a J Rpit 30 Maart 1914 Wtlhd Hftr J C Ttr Brugsen Lttraar flotkkoudtn M O Miinkttr Htl de$t mf gtHotgen xan U m n TtUimtmum ti Mhtn onlvaniin nut omdat ik di leiua morde till vtrrt van dit kei mat mÜ tietds ttn ge MOfgen tan U onderwas te onltangen en met II Ie corrisp ndteren SUedi hei tk met plaier Urn tthett lan het Boekhouden Ur hand genomen en wanneer er tick een meeilfkheid voordeed dan was steeds dal boei daar dal mg alie mugelgie antwoorden gaf het mét mf dan alsof li U hoorde spreken Ook de Drie Balansen gaten m teel licht vroeger ma een Balans voor mn een dood element doch thans HU ik kennis gemaakt hei met dit boektke il dit voor mv gemorden een Irvens itMchrifving to afmisselmg Ik kan dan ook niet anders dan Uw onderwas ten ieder ten sterkste aaifieitlen Vóór onre kennismaking mas de Boekhouding voor my een Mvslene doch thans kan ik getuigen dal U m heit gemaakt lol een ingewtde en reeds verscheiden malen heb li lol mifn genoegen ge I oeld hoe prettig het ts Boekhoud onderwas ge noten te hebben Met harlel ken dank voor hel genoten onderwfs Iteken ik Vw oud leerling en triend A DEN ni HTOO tien Landbouwer FS U kunt naar Uw goedi Inden hiertan teiruik maken Dienstaaiibiediiigeo hebben in de Ch udsche Courant êleea maecet lar Drtr dverlrnllfD ItostcD slecblA hl voorilllheialiiiK 1 5 regols O 26 voor olko rogel moer 5 OAnta Opgaaf öifstnjt ond lan hot Bnreau ROTTERDAM CANADA HYPOTHEEKBANK Rotterdam De BANK ieeh nu S o o PANOBRIEVEN A 99i 2 0 0 Verkn baar te Oouda bi de NATIONALE BANKVEREENIGING i de HearenM J OGIFR ft Co en H H Effectenhandelaren 1224 20 Pandbrleven in omloop ruim f 10 500000 Abonneert U op Het Steflografiscii Verslag van het Verhandelde in den Gemeenteraad wan Goudaa Bevat ALLE bij den Raad inkomende stukken de beaohikkingen daarop en de atenograüach opgenomen disouRsies alles bijeen in boekformaai ABONNEMTNTSPRUS voor abonni s op dit blad f 0 25 per kwartaal bg vooruitbetaling voor niet abonnó s f 0 50 per kwartaal by voornitbetaling V Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA IO 0 IIIUIVUI HUDU oa Tl OEBRUIIIEII EK HEER VtUIIEMTC mO ZUIIITIUM II iOLKIIDf KKUHTIUnULlEa WWMI STtCOS EM FUESCH Hiimf KW RiilMM Heldwm NW roti Tloelatof beTOrdort den HaargroolVenlerbt de klioren en doet dienst ala en Toetaum voorde naarworteia oorkomt Itet lflpl rt o of Ultrallen ïlooriiwor en Kooa vewlwrnen nadat men Koko aen paar keor Kobniikt hooft men sprenkelt lol eenvoudig op het Haar dan wr ft men hot racht fn eena neder waar Iscbe riohUng en borstelt he nir Ie UW APOTHtXER 0RMI8T OF KIPPER HEEFT KSKO VOORRADIO EN HY ZAL U OF 1EVREDEHHEI0 VAN ANDERE VERBRUIKERS NEDEDEELEN KOOP VANDAAI EEN KLEINE FLESCH F 07S UH latand prapartin oor in HkHii 1 na wan hl van nM k aniliHhta Kokti hanfl hc 1 HtaiU ha t w 1kw kaflrv Hit U all Keko mwdt tanialHHlfn dl ntct dédalyk on llan I 1 H ri Han Vtoar laatJ p da buli iv ipakkln liaart ha Kofco wnT iwirk t ir kwh ca irofdt imit muil n tn iM mt utr tum ABaan Vatt a oanMfaw pVeot N aa Z Holland VttmcM Zaalana U rtbaH r ttUIIRI AMStMdaH nm aaiMSBBiam iMMk AfTTON COOPS Wydatraat 29 Gouda A N VAN ZESSEN Schoonhoven 130 Tijdelijke Prysverhooging Kleine fleach f 0 85 Middensoort f 1 80 Oroote fletch f 325 BANK VOOR PERSOONLIJKE EN ZAKELIJKE ZEKERHEID Maatschappelijk Kapitaal EEN MILLIOEN GULDEN ao dr lc urd bl ICoalnklllk BMlalt van aj D CMaa r 1909 Geveltijd te a GRAVENHAGE RIJNSTRAAT II Directeuren C H KUNKELER an Mr T A TEN CATE UITGIFTE van 250 000 Guldan 3 pCt Premie Oblijatien aan toonder root VIJF GULDEN met premie mtlotintf op 1 SEPTEMBER a a cii 1 OCTOBER a der rollend bedragen Een premie van f 25DO0 Een premie van 5000 Vijf premiën eiic van 1000 Vijf en twintig premiën B k van 100 PrentiKn alimade nommial bedrag ad f 5 der obligatie worden onmlddellik ni de trekking nmder eenige korting uitbetaald Na de trekkingen blijven de niet mri een premie Uitgelote obligaliën onverkort hel eigendom der beziiteri en worden deie ingevolge art 18 der statuten i ptri uitgeloot en wcl voor hel ecrit in 1922 VERKRIJGBAAR 1839 llf bi den Hoofd Tert g BWoordi r L BiSSCfllIP IlDllliBis BDflri 2 GOmi aliroede ten Hoofd kantore s Hage Rijnstraat 11 Fraai Drukwerk Toor den Handel Vereenigingen en Particulieren levert vluj en billijk de DRUKKERIJ A BRINKMAN ZOON MAEKT 31 GOUDA == == TELEF 82 === i BIBDT ZICH AAN Zeer mooie sollede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spleeela Schilderyen Theetafels Buffetten StQlamcBblemen ten In leer en peinch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatraascn Slaapkamermeubeten ena enz allei Bpotgoedkoop Rugbekleede Leerstoden vanaf f17 60 Styikaat f2a StUItafel f 9 60 Spiegels f 660 f 7 60 ena aif ESïTr MinflUTUb bmMiiiüliifcHikiit Rotterdam Koopf Uw om ém daa fa Hoeden Petten n Baretten feil OAREL KROPMAN Liiecai souDA Iwaia niaaallaa 12 2iTi ® jL vTS oxx A ca v erteaatie bla d voox G o o d a eaa Oï etx©3icen VERSCHIJNT DAGELIJKS lJfel BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNEMUSmf aua par kwaitul f I 2S per w dt 10 cent met Zoddagablad per kwartaal f I 1 5 per waak 14 eefU oreraJ waar de tMiorging p r looper geachiedt Franco par poft pm kwartaal f 1 SO mal Zondagabtad I 2 AboAnemaalca worden dagelijka aangonootea am onj burean Markt 31 CouD b M agenioA den boekhandel en d poatkanioren ADVERTENTIEPRIJS UU Gooda an omatreken behoorende tot den bciorgknng I S re Ia I 0 55 elke regel ineer f O 10 Bi drie achtsreeoTolgende plaatiingcn worden deae tagaa twee berekcad Van bolles Gouda deo beiaorgknog 1 regelt t OM elke r i Moer f 0 15 INGEZONDEN MKDBOBKLINaRN i 1 4 i ito f IA Ito Op d ourpagina dubbel Ur el Ocwone edTenewrfn ea logeMMdea ïïiiiffiialiajM k4 raMmri MM pn i GrooM loucr ea renden eaer plaetarviaiia KLEINS ADVERTENTIËN auvrafaa biedia w Utiigipli iiii t koop ce arkoop bw mm iwhe l 5 i t b f OJS elke n rf mmm mat k wraltI ie ragafci R aaa S mm Telefoon InterCe 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON zien van de tieste manier om de Poolsche crisis tot oploHstng te brmgen Duitochland stelt voor Polen tuaschen Duitschland en OstenrUk te verdeelen doch Keizer Karl weigert dit en heeft zulks duidelijk aan Michaelin te verstaan gegeven Hit b 4 uur van di rt hol n a voort aan komen aan di plaal lijki orgam n an zttflieritmir Ht ook ile kmizo di r let nnldUulin V rlj U uait a e ri eerlng t I ouiïi lith hit re lit op eonirolit voor Hei parliniihr oiwie rwiv viordt volko mi II V ri gWa fn De voorloopig regf wing heeft reeds tl aiw een liihniMbe llooffeiicbool te ft lis geojieiid eii lJniiver itt UfW iHn cwk lirbni h afdee lliigin otirvattet tu Ir kuilnk m it laMjkiua tUA te Berm il dl aldaar Ingaande afdeetln van de Kilvtrwlleit li Pitrograd worden ultgt Irtld lot Kil i igin imlveirnllett De lioogiri inrii Itiiniien nn oiidi rwijH voor vrouwen wordm hervomwt In bet najaar willm lKi i dli n honderd nJtMiwe ItMnnafti van 1 kliMten vvorden geopend het aantal Ntaa4 gvmnaMa bfdk Ovft tot diiMVir 7tHI m voortrt Jfitl iiiiwiwi hoofertiliaiiilalri m holen wU r g taj lol du vtr M W bedroeg ronweiitkleMrHahi Pi Ittohnbtoht vronwen habben f eitnlt voerigd verklaring lot ée recJinl ihe t4 R V aardigtien gi rU bl waarin ziJ ri aabi iu vruuwuiklc treilit m gWij goroöhltgüKTItf voor dt vrouwtn in tt t openlAri le m ij ijz n er op lat zij och ook de held dtr Isyeotiiitche natte vomtiei mI ai tiet leed van dlfu oorlog d p H r heiilien tiMHÏcfped ragen D voormohtm van het get ladii beiliooreu tjneufpoi d te vervallen alH de voorrechun diir vemehillewb luwtm HET BRITSCHK RUK De toekomat van Bngttseh Ihdlë Lord TflUngton d onder iecretarii voor Indlë heeft giatertn te Oxford een nl tofficltiele reden gehouden over de problemen van de regeering van IndlS Het tegenwoordige bestuur van Indië telde hU is een omvangrijke bureaucratie Op den duur echter behoort IndlK te geraken tot een ver antwoordelijke regeering in de lijst van het ryk Men zou moeten beginnen met het bestuur van gemeenten en districten De plaatselijke regeeringen zouden dan de be bevoegdheid moeten krijgen belastingen te heffen De centrale Indiwhe regeenng sou het bestuur op xlch kunnen nemen van militaire en marinezaken post en dergelijke De inboorlingen ataten zouden moeten worden bewogen zich uit vrijen wil bil het itel set aan te sluiten De Times veriilaart zich eeni met het beginsel De Westminiter Gazette hoopt dat het denkbeeld van lallngton om met plaataety ke autonomie te beginnen beantwoordt aan de inzichten van de regeering ONS OVKHZIOHT De Politiek Na de rede van Kerensky gaf de minister van Buitenlandsche Zaken Terestsjenko een uiteenzetting van zijn aanjitaande i eis naar het algemeen hoofdkwartier teneinde zich met den nieuwen opperbevelhebber te ver staan omtrent de voorwaarden welke deze zoo duidelyk heeft genteld De fronten In de toestand in het Oosten sch nt eenige kentering te komen m het voordeel der geallieerden nu de tegenstand der Rus sen toeneemt juist op het oogenbltk dat hun terugwijken voor Moldavië noodlottig scheen te worden Dat tenminste de succes sen van Mackensen dte van uit het zuiden Moldavië bedreigt zich niet konden uitbrel den dank zU krachtige tegenaanvallen be wyat dat de te voren teruggedrongen tree pen toch nog volstrekt niet lamgeslagen zijn terwijl zulks evenals het Hussisch zu het plaatselyk succes m het noorden aan de monding van Dnjester en Zbrucz er op 8ch jnt te wyzen dat het moreel der troepen zich herstellen gaat Alleen op deze wijze zal het dan ook mogelijk zijn dat de evenwichtatoeetand aan het oostelijk front terugkeert De Verbonden troepen welke opereeien jn het gebied der dalen van de Moldawa in de richting van Gura Uumora buczawa n Sereth aan welke laatste rivier de stad Sereth reetls werd bereikt konden alleen nog eenigen voortgang maken ondanks de moeilykheden aan een dergelijk offensief verbonden daar in dit terrein de smalle wegen tot oneindige verlenging der colon nes noodzaken en de artillerie hier slechts uiterst langzaam en moeilyk kan worden vooruitgebracht Ook wisten de Centnalen het offensief van het Roemeenscheleger dat onder bevel van generaal Averescu poogde den Oikoz pas te forceeren om van daaruit Zevenburgen te bedreigen blykbaar te stuf ten Volgens Bulgaarache en Weensche Ie gerbel7chten tenminste werden de aanval len nabu het klooster Lepsa op den Imker Putna oever en uit het oosten op den Casi nulut berg afgeslagen Van het Westelijk gevechts terrein waar slechts de Franschen n Vlaanderen ten noordwesten van Bixschoo te nog eenige vorderingen maakten valt weinig nieuws te berichten Nu de groote slag voorby is en eerst door eemge dagen rust is gevolgd wordt zu zoo als zoo menigmaal reeds een groot krygs bedryf hervat in den vorm van verschil lende plaataetijke ondernemingen Het verschil in waardeermg van den uit stag van dezen derden groeten slag by Yperen ligt dus weer vooral m den k jk op de toekomst waarbij de bondgenooten by her halmg van den aanval vergrooting van de resultaten verwachten doch op grond van dezelfde gebeurtenissen We kunnen dan ook met beter doen dan afwachten BU1TENLAND8CH NIEUWS Het Nederlandsch Skandmaafsch comité ter voorbereiding van een internationaal so ciaal democratisch vredescongres te Stock holm 18 althans m zooverre gestaagd dat ook de Engelsche en de l ransche socialia tische meerderheidspartijen nu den afge vaardigden van de Russische soldaten en ar beidersraden hebben toegezegd dat zy te Stockholm zullen verschijnen Het onder scheid van den fngelschen arbeidsleider minister Henderson dat de bedoeling van het congres niet is bindende besluiten te ne men doch slechts om gemeenschappelijke wenachen uit te brengen omtrent de vredes voorwaarden doet mets af van de beteeke nis van het feit dat er in alle oorlog voerende landen een belangruke en sterk georganiseerde party is welke zich los maakt van het nationale blok en over het hoofd der verantwoordelyke regeeringen weg in onderhandelingen treedt met haie partijgenooten uit het vyandeiyke leger De Stockholmsche actie en het congres waarin zy voorloopig haar hoogtepunt zal vinden is een staatkundig verschynsel waarvan de gevolgen ver kunnen strekken en het zal als zoodanig door de onderschei den regeeringen met den noodigen ernst on der de oogen moeten worden gezien bUITSCHLANa 1 1 u i l u o il L h u d voert nog lev tnnni indelen uit i r iie jUriehtr 7fitnng m hrijifl l at itt on i door di I mt nto geie enlt wnmi li t lufld niet wter vtrialeit Ii4 r kI lüo vaak h loogU i ftwt tii dal v i otitf e n herliBiling luor kiumtii ii r a lui VVai M ht r vier dn aaiida Htt r liint en tot heden loi iloor dk met DiillMobiaiid 111 ecomnnifx hen xtrijd ztjndi iiiof ïTi heiten nog nli t v oldoeiulé uaur wanrik w ordt geMïhat iw hoi tiiA dat wit fland lilt nuitm Jilaihl m Oob i nrijk nog Hl l 1 1 t nb 1 iL d I t n Ih tn kt liet Madi gtift dan enilge aan offieirv Il rttalirtliektn ontlemtti tiffir i lu rellendfj il II tvit tiTXCihen tn ei ititvofn an lev i nridtli Sni in l Hb In dat jaar voerde witrierlamll t t tlb ton liveiDailiitkh eik vooiuaant ii iiivulprodkuten in rnch iLii naar DiiilHddaiid uit DnitsiclilaDd livi dt doftrcntegtn w itaerlaind Tl5 9ton Iv iiMiiiftkUtten dus 10 3 11 ton m tii e rl 1 e l DiiilHchi le eii inwllA 4ei iultvoer ouv aiu oadir iiKHr Naar Oo twinjk Hongarije exporleerdt 7wil rtandi virled jaar 828 Ion lo iihiiiiJiilii n terwijl dtp Donanmiwiarohb aan witHilan i H M7 lm lm ikiwiii id I II I verdt I II H lil ton iii t rl M In k siiikiTiiitvoer van OoMwnrijk Hou Rftiy I droeg II OU ton I BUSLANZX Dl Ondi rwij bflang pn I lis ift waaiirtcliljnlijk In hoofili ai l dixir den afg trinlen iifinNu Mai iil I ff iiitK wirKl plan zal Int ond rwijH i r lÜi I i Wirtchi kint n n Inwinnen im i n HniH titatre boo van S of klaw n Daarna kan d Ie r ling naar een 111 ui gnan üur algeti ei vi untwikkehng jf I Htl 1 fi m dl voorin rt Idit lot e ii Im 1 Rp Na Ie I luiiintaire iiM hoot olgni allir I rM linndiwdku of Ni iv rtii L lte holui of v i Hoogt rt I letn ntoJre Sdiolni van Mfi kloifbtfii Wie devf hoogt ri i itnen tiilri scImmiI liet ft dtoorlooptm kan hi in V iddt4l are niJvHrbu iduwhGoI of m hel iVii ikBijhini van vier kiamen woriiwi lot mlaiia Wie h H liynmawiui hwJl iloor looj ti het ft toi ang tol év iinivtirKit 11 lil atl Itjuhulscbt lluo 4 ohojui I i k rkiliiki Moliohn zuikn vooitaan idir htl Mmist iit van Omkrwijrt rt sorteen n De Duitsche kap♦r schepen In het Engelsche liagefhuis antwoordde Mac Namara ministei van Marine op een vraag of hy nadere mededeelingen kon doen betreffende het DuHsche kaperschip Wulf m den Indiachen Oceaan en de zeil schepen Mowe Vmeta Puyme en andere die voor eenigen t d in den Atlantischen Oceaan opereerden en waarvan tegenwoor dig niets meer werd gehooW dat de regee ring niet zonder bericht was maar het in de tegenwoordige omstandigheden met in t algemeen belang geachtf kon worden de vraag te beantwoorden Oppositie tegen kichaelis Dat men over den nieuwen Duifichen Rijkakanselier nu met 700 bijzonder te spie ken IS blijkt wel uit de vW schillende pers uitlatingen De Neue Strassburger Ztg komt nu plot seling met het bericht it betiouwbare bron dat dr MichaÖlis met lang kanselier zal blijven daar de schikkingen welke tot zyn benoeming geleid hebben slechts van voorloopigen aaid zyn Voorbarig schijnt dit wel Ben burger C om mi s i e v o or PARLEMENTAIR NIEUWS Dienstplicht in Canada De Senaat heeft in derde lezing de wet op den militairen dienstplicht aangenomen Czernin naar Berlyn De Oostenryksche minister van Buiten landsche Zaken Czemin gaat hedenavond vergezeld door den gezantschapssecretaris graaf Walterskuchen naar het Duitsche hoofdkwartier en van daar naar Berlijn om den Rykskanselier een tegenbezoek te bren gen Kerensky aan het woord In de eerste zitting der nieuwe regeenng legde Kerensky er den nadruk op dat het nieuwe Kabinet al zyn aandacht al moeten concentreeren op de quaestie der nationale verdediging en de organisatie in het land zelf voomamelyk op financieel en economisch gebied Ho wekte vervolgens alle leden der re geenng op hun inspanning te verdubbelen m verband met de organisatie en bevesti ging van het gezag en Je opvoering der werkzaamheid op verschillend gebied recruteerJng Bonar Law deelde mede dat het Britsche kabinet in beginsel aanvaard heeft dat de verantwoordelykheid voor de ultvoe ring van het recruteeringsstelsel overgedra gen zal worden aan een burgerlijke com misBie Het nieuwe Oosten rij kache Kabinet In parlementaire kringen verluidt dat het definitieve nieuwe Kabinet binnen enkele dagen gevormd zal zyn Het zal een ambte naren ministerie yn Het heet dat evenwel met alle leden van het huidige Kabinet deel zullen uitmaken van het toekomstige Mi nistene O cm engil Oorlo ntenwi De Amerikaansche uitvoer Naar verwacht wordt zal de raad aan bevelen timmerhout suiker en katoen te plaatsen op de lyflt van goederen waarvoor uitvoer conaenten worden vereischt In t byzonder wordt controle verlangd op de ka toen verschepingen Im toextand In tM t drukk vak in DuitAohland In een Brtiktt over het iün 3Ht lootila rief door dm Hond van PiitiMche Boek De verdeeling van Polen Ondanks de reis die Michaelis naar Wee nen zyn Duitschland en Oostenrijk met tot Feuilleton overeenstemming kunnen komen ten aan ren Bntloi ondainkö limi virtdh bloedim katmtt adwnlooe waUit nd Hritten Hij Wft3 Tiii als zij I D ook niiH rU dt Diiitachere glndte Hij bikoniintjrÖo ich ni t Wil ijn volk tn oiii iijn laiut Hi aorgdf voor zijn gtl4 wildt g ld vtr diontn aan wat er gt bourdt i n het was hciii albOf juiMt daiarom deee beld t vreeeelijkt mactUtn van beide zijtJen der Noordizee sttt naditr op bwii aandron gen ho n tusüühiu zich dniktLni als vin noot Ht t w irim dfe inemaohtniiienigtin dic dtn oiid ii tityinan £ w redit s tii üiiitH an aohlcr cai van voron beiiauwclfn oo diat hij t mauwt mood mot i ankiii kon hai n Hii 8 imd Kij ktek naar tn politieagait om dio licin au kuniunliel pfn Manr oip hilzalldM oog nblik krng hij 1 loht Ir watt plot Hng bf vo mR in di massa eoa warreling outatond dli in lii t nifddfn d pr niPnigti zijn oorfl ronf aiii zich voori pftö over de van ho ik n zich verttt r voortj lant1 mi brak l igf n de virwijd enk huizenrij len man drOng zich kwr dt gro pen hften vn bciirttniw di filndli wp ff eon Daar wn genfltnnan iii it grijzen hoogtn ho ï len Dat wonlt morg Ti etn iwarl nj dax Op dr eiir ais sudcrt jaren nld 1 zei naajift Jolm Wilding lixmnd teg i zijn maJcker Ten ander t4 wild tn knjgs kiMlg tot zijn vriendi Je kunt rr op aan diat nu poetttg de Ijchlen op d Noordtife gebliuielit zullen wordenil In dMr waar em derde hiid m barwdi jAoli wat Dt itj h eft zich al g do a teig i den kwr van morRiii Ik nut diachl John Wilding met wn re n dt lietii ziilf onaamg uanii kali te Ik b i geiiiliHtrd geniTiiMnt gorumitirdi Ik had my liKh nli t f taand kunnen houdien Maar iiu t o iil ir in krnch waarover nog lang zal worlui gm M ok n I He £ bI tti oliBUid i lijk dLhouWHpeil zijn voor eiken aoliteiu waar digeii koopman Hij had een gtwot t atoof hij r lidw ini int t niet r lot de g üMxnsehaip dtr guilltïiien htHioonl II j traiehtte tusöoben de opgiwCMwkn gpw j n uit te kouHni ilij nohltt ziisli wlmwiiaar het dïikrtir naar dw 1 hctiii Daar op dt ï niiftiikuft wai he mImhI I eg en vtrlalen AHeiii tie thibl elf rij laiiiaanw Hcheïii Td in een imdfclooR zidi Uuiir HiHi ot V r uitatrt4tkettle lijti den na 1 I in Daar li p hij niel Iteen bltn plof flding riiaaii ktvk vepi a d ninr dni m zaaiii in t wokachlig ten hvun l yioh i litffMuh naald an leopatra sohuikl hethoofd alHof hy ailvvi nlrt ni r bugreep wat ron ïom heiii gt bexirde tn vot ld i n lood ware iiiodieM ra hartkbfiioiitn h benaawdhMdl 1 m rijtuig kwam aan ihj rlip het en rtvd weer naar zijn kanjoor Aktllg stii uitgflBtorvfn ali epii groot korkhof lag de f lt IM gtratti van A mb khmk tralen vir I e itonk n gt ïaanti van de liiir en daar voor iK Baiikm Htaandf iKwaknM kin in ond r swwktm het hoofd om Wat lat w H zou betfH kenen I e hewaktr van hei huU Wilding tradi daddijk wantnuiwendl nailer toen hpt rjtuig Stil liicW Hij hirkend ijn heer groette en opend di poort Ilij waagv het met zijn vt rba mg ti uiten Hij zag alleen nog den chef tier firma snel in zijn prlv antoor gaan en boord boe binnen den sleutel werd om lliui tgckomin droote od wat mod dat i wkitien f Ik weft hiM werkelijk nJH mrM lerker Mk ehlen weet df na fttwaher lelrt Sobiirter U Sam t r niri wh n ttogi ch wat Die gaat t04rh allijil r tk OU sin en uur we g HoogHtnü iKinarrejt hij soniH nog wat op de plaats rond I Nu ik zal ei mt zlm I Dl tieir S tiu ttï tuTipal Joli naar ach teren m kwam kort daarna imt im ra dl looe eik ver lirikt gi zlobl tt rug Aten Ilii Ih niet Ie vimku wn Viir ktr Maar Wat dan maar Hprei4 toch I 1 w vDtkr lé toch hii Mtn kan door bit raaui op d liinmni plaat In ziju kantoor zien Ilij zH lu zijn tioti i n el asti Om rodMwK dt anm pa dtiik ge heelcn nailrt nu t In in Ó IK jonge vrotiw miei Ie naar iK dotir en klopte H ordt toch wakkttr a I I Ifoe o teii Ik ben het t fdWi etn antwoord t lii idK klerknn wk öklea bcvoradi blikken Doe open pa t pft t ï leve itoó wat in dat Zoo van kan toch niet aiapenr Ml achitf iM ntijiibeir Wilding walmirkomenl I r moei nasi len iilottiuaker giHOa n worden I Ach onoin uApAim Bftn Mf I ple ottdi dmr gedraald Waaro n John Wilding dat d vd i t hij ïilf ni t Nil ntlddin in dm naiht Htoonle niemand h 4n looli Hij btin k l h zuiver wtvktuigeliik Alli aan hem wBri non tih HitM werkiuigvdijk o k dat hi nii zyn ttoeiviji tl voor0i li ijn haaUk fi bij tul fHujUMtJ van de nli rltiLb laiiip be gon tl r kintn Dt njlvm dHUütm voor zijn oogtii NtHMi Hl i warm zwaxlp punttii lm gt Ukki r t u anf Hij mIooI Sf oog4e h i flij was h o lïiKj I m paar maai hi woog hij U h nog n hoa h zwaar ivdemr loi n zat hij hi I til iue4 h t hoofd ü f IjOTHt ifn roohtprarm IHirg omlaag Htt wa teffen nefte n uur dm volgm ik 11 iikorgt I het hand i Im c raa in de t i tv ontwaaitti poH totn dt autoiiiobWI der Wiklinf voor hit liiiW in DU llroa I frtrwt fltillM 4d l dith Mtrktr utS a U en haaiftlg het kantoor l nn i Mi I I voor eriri kkiin wantti ii n paar ong tl d n aanwi 7ig Dntt t rtl H d i 1 1 heer u1ti luitnid in d4eii t nfliu onnlüt r goedkoop waren t n mlipt m iiiin w rk 7 IJ wMt diat en vroeg tmel en Itraorg l in het DulUé b Ia miju vadir Mtv Nu al Neen mr M rker Heel zet tr niet f Zt er ait mra M rki r Maa klopt u voor aile 2 kerhe d nog en aan htA priv kantoor mijnhw r ZHUcc Neen nl nimnd antwoflf dt D dmr Im nog ge stotui ooaki aUiJd I Waar weii was ni jn ader r W IJ lioordtn toervallig aivondb van k nniR eir dW hij lo dt ity waxi m iim J lixtenn wa mr W ihiing i r den geliivlen dagl Veel Uofer dao ander Hij waa er a c0 toen vnij heiticingin Fd dkok Waarom i Ml toen ui t