Goudsche Courant, vrijdag 10 augustus 1917

So 13466 56e Jaargang Eenig DepöTvan Thee uit het Magazgn van Ma RAVENSWAAY ZONEN GORINCHEM Deze Theeën worden afgeleverd in verzegelde pakjea van vijf twee en een half en n Ned om met vermelding van Nommer en Prija vooralen van volgeni de Wet gedeponeerd Merk Zich tot de uitvoering van Uwe geëerd orden aanbevelend J C BUL voorhMa J BREBBAART U 567 20 Markt J VerkriUb ar bij L J C BOUCHER Dan Haa Drie Balansen w o der Nederlandsche Bank theoretisch toegelicht en vooraien van quinteaaeni van hetBoekhouden f 2 S0 Scheti v h boekhouden t 1 50 Beide door 3 C TER BRUGGEN Lceraar Boekhouden 1016 11 Dit nnmmer bestiat nli twee bladen De Lijkverbranding Vermibua erepti puro consumimur ÏKiü Isdocte Tctitnm meng renorata petit Naar aanleiding van het ingrezondetigtukjes debat in ona blad tusachen de he ren Van AssenSelft en Hoffman over de lijkverbranding hebben ook wü nog eens enkele bronnen geraadpleegd en willen nu onzerz ds deze kwestie eens iets nader belichten AUsreerst zij er op gewezen hoe dit onderwerp natuuriijk van verschillende sQden kan worden bezien d w z uit een oogpunt van hygiëne rechtspraak en religie £ n het was wel voomamel k van dit laatste standpunt af dat de heer Hoffman de lu kverbranding bezag waar hü zün eerste antwoord Stukje aldus eindigde In dit laatste Opzicht religieuse innige ziele overtuiging ban ik nu te meer overtuigd dat de moderne lijkverbranding ingaat in diepste wezen tegen den geest van het christendom zooats WM dat sinds vele eeuwen is overgeleverd WaarlQk op zulk een wijze is nu wel gemakkelijk een algemeenheid neergeschreven maar niet aangetoond en ook Dr Hoffman vensuimde a n uiting te motlveeren bet aan ons latend het tegendeel te bewüzen We zullen dan ook maar met de deur in buis vallen en merken zoo al dadelijk op zle de belangrijke brochure van Dr L A Raedemaker Crematie dat reeds het Oude Testament op eenige plaatsen Jes 80 33 33 12 Amos 6 10 2 Kron 16 14 21 sporen van l jkverbranding bevat Van bijzondere liefde tot het bedden van de dooden In moeder aarde bl kt eigentgk nergens Trouwens do quaestie bestond nietl Hoe weinig Jezus de vorm der begrafenis belang inboezemde biijke uit de woorden Laat de dooden hun dooden begraven maar gÜ gaat heen en verkondigt het Koninkrijk Goda Evenzoo dient er de aandacht op gevestigd hoe Paulus de Heidenapostel die in zijn Brieven telkens en telkens de Heidmsche zeden zoo heftig bestrijdt toch mat geen enkel woord opkomt tegen de l jkverbranding Had hij daarin werkelijk n zonde gezien hij zou er ongetwijfeld tegen hebben gewaarschuwd Klaarblijkelijk was dit ech Dit is het opschrift op het crematorium te Hilaan dat vrij vertaald aldus luidt Griezelig gewormte ontkomend zullen ona reine vlammen sloepen Dwaas is het oude verbod bill k de wensch van nieuw inzicht Hoderakschool voor Gonda en omliggende plaatsen AangealoUa bIJ tla vareenlglng voor Moda vakflcholen te a QravaahaKa Goedgekeurd bij Kon Besl 26 Aug 11 No 46 Opleiding tot Costumière Coupeuse en Leerarea M gilmDlilil iHr iljiM gibnilli It iNni IIOIGEI HIMIE bd fOlKDIISDS De School il verplaatit van Gouwe 109 naar Bouwa ISl waar zich nieuwe leerlingen kunnen aanmelden voor half Aufuttua DIr Dames v HEYZELENDOORN Zijn Engeisciie Vrouw Naar het Dulisali iloor RUDOLF 8TRATZ Gautorlaaat UUgaTfl bavreaU door Maw J P WKSBELINK VAN B0B6Ü1I Natnili reitiodaii J B8 Pakt u uiaar arau neen verder naar bf wifeni Man I Zoo t Nu stevig Mtegen ge rapt met alle nra cbt Hewe QodI het geraas moest hnni toth w ker maken I Do d uir ging kraicend uit de voegen Da stoorde John WiWln niet Hij zat stH brt grijze hoofd op de borst geaonv ken de r0Qbt lMiDiif ufterhangfind e en ai den vorlgen avowk E Mth liep op hem toe ij fdoeg do annen ota hem heen zij kedt in het vreewrie wadileeke gelaat zij scfcreeuwde het uit in ongetoovigeti schrik Pa Pat In de voorvertrebken w e een lange gla escborpn oude hpw blnm ngeetonnd vertilt met zweetdroppeU van de Meizon op het voorhooWL de rffertenmakelaar nw wien J n Witèing op zijn Iftafc4t n rit in H tfenpark had gwtproken la mr Wildling ar r Ja dMr Is bt al maar Dim mi dadelijk bij hein aaa Ik moet besilst me4 faeu preken T Fr kwpen sindb een kwartier geruchten vwbin eniaseii uwer Hnna Ik vertrouw mijB oorcD niet ik wU en kw het lüat Advertjentiën OEMEUBILBEKDE Zit en Slaapkamer OKVNAAOD DienstaanbiedingeD hebben in de Qoudsche Courant ateedë guccea Wtr Deie adverteDtién kosteo slecbts bIJ voornilbelftllog 1 5 regels f 0 26 voor elke re moer 6 oents Opfcaaf uiUtnitend an het Bureaa Zeer mooie sollede meubelen all Tatelg Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen Theeta lels Buffetten Styiameublemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles Bpotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 50 Styikast f20 Stljltatel f 9 60 Spiegels f B BO f 7 B0 eni UHISnilTUb loigiibiiltiialilldtScliliklil Rotterdam m PENSION Br No 1984 Bureiu Goudich Courant Markt 3 9 Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van ITaaimachines want SINGER Naaimachines zijn een EersteKlas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SDTGEH NAAIMACHINES DIE MEN AAN DIH UITHANGBORD EAN KENNEN kunt U krllgen In al onze winkels SINGER Maatschappij OepAla alom GaUDA Kleiweg 5 Koopt Uw Hoeden Petten Baretten w CAREL KROPMAN KLEIMtWI aOUDA a awaallaa 12 Gro 2t ote Paardenmonstering door de Gebr BOLT te Groningen DINSDAG 14 AUGUSTUS 1S17 alles nieuwe tijd van paarden van S lol n mei 12 laar Moercappelte Zevenhuizen Waddinxveen Oouda Bodegraven Woerden Harmclen Vleuten Maanen Breukelen Nieuweraltiig Baambru e Abcoude Duivendrecht Diemerbrug Muiden Weesp Weeipercaripel Hólei Copptfe 7 uur bij H Venlooi 1 40 uur bij Si Jorii 2 l bij G H Vermeulen 2 20 Marktplein 2 50 bij Wed N Oudejana 3 20 De dubbele Sleutel 3 50 Het Wapen van Harmelen 4 10 op het Dorp 4 30 bij De Harmonie 4 50 bij het Stdtewapen 5 10 bij Stomp De Kampioen 5 30 Uitip Klein Baambru e 5 50 het AmitcrdamBch Koffiehuis 6 10 bij Th van Ne 6 30 w Cafó Pereboom 6 50 Riij Hof van Holland 7 10 bij Bu da Hotel de Ro kam 7 30 7 50 C f Rooi 7 20 bij Werkhoven 7 40 Hotel Met 8 Hotel Treur 8 20 Hotel Duivenvoorden 8 40 C de Rijk 9 C K Wed V Vliet 9 30 Cafó Smit 9 50 bij T J V d fioach 10 10 bij A L Kortekiai 10 30 bij A H Beumer lO SO Hotel De Verjulde Wt en 11 20 bij A L van Griethuizen 11 40 12 Het Wtpen van Hazerswoude 12 20 bij W Schuddebeuri 12 40 Hotel de Jon e Prins l bij café Gaaiperzicht ju VAN WIErimOEM Commisaionaip Dorp 1 20 i Sai aMTIm RHEUMATIEK JICHT LUMBAGO 70 ota per flacon 9ni M SBTINK Onfeilbaar tegen HOOFDPIJN KOORTS INFLUENZA 40otS per tube aq 19 V L Laboratorium Ml uiifO w a 9 WatarBra mo r Verkrijgbaar bij S H van Loon drogiil Markt en A Coopi drogiit Markt Gouda GERnAAH RIJWIELEN RUWIELMBmCK F aj vAn WERVan 9 nCPPEL C At Vertegenwoordiger A RIETKERK Oouda Abonneert U op Het Stefloorafisch Verslag van het Verhandelde in den Gemeenteraad van Gouda Bevat ALLE bij den Raad inkomende stukken de besohikkingen daarop en de stenografisch opgenomen discussies alles bijeen in boekformaai ABONNEMENTSPRIJS voor abonné s op dit blad f 0 5 per kwartaal bij vooruitbetaling voor nietabonné s f 0 50 per kwartaal bij vooruitbetaling B f Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA 1 NERdEE OPGERICHT traa Voedert uw Vee met de tuivere tuuru e Eneorgievoniier voor Kindereii ZeniiwzwakkeD iHerstellendffli LIJNZAADROEREN Cussen vanaf 80 C n x twt nwvr ltenl ogtaten I ARXHEM e merk STER en W L en SOYABOOMENKOEKEN merk W L Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde fttmttUnloma P r WOO Veaon GotuUn MmlnVUH NATIOIIIILE BmmVEREEIilGIIIG Kant oor GO UDA Kapitaal an Rasarvaa f e 900 000 Bevordert Oprichting en Uitbreiding wan Handelszalien Beiast zioh met Remises en Owerboeiiingennaar en van andere Landen en Werelddeelen 1974 44 HoofdrooSy Exzema doop D D D te genaaEan Behandelt Effeoten Coupons en Wissels KLEINE ADVERTENTIËN H H KAASHANDELAREN I 1 S naat par re el bij vooruitbaUUal BIEDT ZICH AAN 5 een Winkeljuffrouw oaverachillig in wetke branche Br no 1979 Bureau Goudiche Courant Markt WAAQBILJETTEN KOOPBRIEFJES vrij van Za l lavart ten apoadifat da DRUUEKU A BRINKMAN A ZOON 11 Au Concordia 11 u Alff Vei Kmi Ned Bond vaa OudOndWofHclc rea 11 Auff Legerdbg i Sopt 2 u Geljoiiw Bouw en Woning lOfzJoht iidpretaniA oiioui 4lp Armen Beleefd verzoekea wlJ gerecodd tijdig mededeelliig te mogea ontraaifcD thi rergadfliriiiiai ocHweiieai TanMkdipdi den na om desa daa ta an te TOTm dw Vele lijdera aan huidziekten hebben reed zoo vele middelen beproefd zoovele doctoren jfcraadpleegd dat ze ten einde raad sijn en geen geld meer voor een nieuw middel over hebben Het ia fuiil tot die lijdera van puiiten kotsten pukketi kinder exzema pioriaaii droge ezienia t wn beenen ringworm dat wij nu onze 55 cti 6eBch D D D aanbieden Honderden in Holland hebben hel reeda met iuccea gebruikt en nog dagelijkB melden genezen pertonen hunne geaeziog aan hunne drogltten Vele dankbefuigingcn zijn ingezonden en het middel O D D wordt door de gebruikera alom aan bevolen SaC vanOudheusden Co Voorradig eene groote aorteering nieuwe en beapeelde Inatr urnen ten Ali occaaion voorradig een 1821 10 Lipp Vl ia l i 675 oo goed ali nieuw Ibaoh PlaHino f 550 Laagd gar Specialiteit Stemmen Repareeren Verhiuen Mr tMatFMt lltf Tak Ml Dl Bleottiwihfl DruUrarü A BRINKMAN ft ZO W Gtoaib De heer Jb 8 te den Helder achrtjfi Ikheb uw 0 D D recept aangewend bij mijndochtertje welke uitBlag had op haar hoofd Rcedi bij de eenie proeflacon kon ik beterachap waarnemen Uw middel heeft bewezen het julate geneeBmlddel te lijn daar ik vele andere middelen gelTniikl heb en de doktermij nielB kon geven wat hielp Ik lal aw middel bij iedereen aanbevelen Verkrijgbaar bij ANTON COOPS te Oouda 1141 66 Waar nici varkrijgbaar wende men slcb loi de D D D Conpany Amalerdam Zaterdag 11 Augustus 1017 fiOMdE C011AIVT 3iTio a 3 s exa fi d Tr©xteaa 3 e bla ó6 V9 pa G o u d su © aa QaacLStxels © VERSCHIJNT DAGELIJiCS iJfeli l BEHALVE ZON EI FEESTDAGEN INGEZONDEN MBOEDEBLINIMM i n i IJt alka l Op d oorpaflaa dabbal laaiat Gawona advanaatida aa lajaa l ia j aa iidifcll ia k4 aaalMM M taaa pnia Grooia laruta aa raadaa naar plaaiwaipli j CLBINB AOVEaTENTdtN aaaavaaaa a ii kia ia iiir till fl Um aSONHUIKNTinUIS i p bvnnaal f IJS par nat IS can n l Zaada Bhlad pa kwartaal f I 7S par waak 14 aaal ovwnl waaa da baaorsla par loopar ewbiadL Franc p poai par kwartaal I IS laai Zn adas ahla d I I Abonnaaaataa wardoa dagiaika aansaao aaa aaa om baraaa kfaaET 31 CoUBA kii aaaa a aaica daa b o a fc ha ad a l aa da poaikaalaran AOVEBTBNTUPKUBi Uil Goada aa ooiarakaa bakooranda tot daa benKtkrini I S ragala I O SS alka aaal maar f 0 10 Bi dn chtareaavol oda plaatainsen wordaa daaa la aa Iwaa k a r a k a a i l Vaa balHa QaMla aa daa baorlkrial i fi tafaU I 0 80 alka aaal anar SJSl aaM k aaata kaap aa varkaap kaar aa varkaaa l t laaala SJS alka lagri I IS i da aiiliai S Telefoon latere 82a T efoon loterca 82a Uitgevers A BRINKMAN ZOON óes in den oven getuigen dat hun stof ona iets meer hun geest on hun hertanering fns alles Is 1 Dat do crematie den nabootaanden vM 4e kerkhofpoëiie sou moetan ontnemen is éiet waar Zie aleehta naar het buitenland 4 aar de schoonste Umem tulnen vorrozen Vllt ge daar den Um onder de groone io ien begraven gy kunt het doen maar atk lunt ge h n plaatsen op een marmeroii zuil énder schaduwryke hoornen of In hot volle licht dor ion Zoo ruste dan in liboolite rust do reine asschol In een volgend overzicht stMlon wy ins voor een en ander uit ds cromattoiteratuur te noteeren uit oogpunt vanrechtspraak en hygiëne Rod juist de Vrumetselaren een klein procent aan den oven leveren Intusschen moet dese tegenstand der Kerk worden betreurd temeer omdat men aan d zyda der crematietoorstanders zeer gaarne kerkeiyke medeWerking zou zien en ook uit de statistieken biykt dat in Duitschland by tweederde deel der crematie godsdienstplechtigheden plaats hadden Een ander argument zoeken de tegenstandera hierin dat men door zich te laten verbranden de hopeloosheid ten opzichte van t atoffeiyk overschot zou betuigen en daarmee uitdrukken dat men aan geen opstanding des vleesches gelooft Natuuriyk dat men evenwel geen kans ziet aan te toonen waarom men door in 2H unr te willen ontbinden niet in de opstanding der doodwi sou kunnen gelooven en wè door de keuzo Tan een ontbinding in 30 of meer jaren Ontbindhig en dit brengt ons dan tevens tot een ander aanzicht van dit onderwerp als gevoelskwestie want men wil het niet uitepreken maar een Ieder moet toch weten dat niet overgeven aan de vlammen heteekent overgeven aan de dieren Een lykfauna dus waarover Mégnin een studie schreef La faun des cadavres G Masson Paris uit welk werk wij afgryseljike waarheden over het ontblndlngaprocea ónder den aardbodem zouden kunnen navertellen Wij zullen onze lezers dit alles echter hesparen er den nadruk opleggend dat de rust der dooden eenmaal aan de aarde toevertrouwd wel zeer denkbeeldig is en tn werkeiykheld om onze dooden door de z g travallleurs de la mort tallooze vraatzuchtige insecten een ware ondetaardsche veldslag geleverd wordt Dat ook Jezus niet hoog docht van de poëzie van het graf btyke uit zijn woord Wee u gij Schriftgeleerden en Pharizeeërs gy huichelaars Gy zyt als de wlt gepleisterde graven welke van buiten schoon schynen maar van binnen zljn zy vol doodubeenderen en ónreinigheid En sprak Bard in zyn voren aangehaalde brochure niet van den afschuw der ontbinding daarmee indirect dus toegevende dat hy de ontbinding in het alles reinigend vuur minder afschuwwekkend vindt Niet gering is nog de invloed ran de gewoonte op ons gevoel en terecht vraagt men zich af of niet het eeuwenlang heer chen van de begrafenis gewoon te ons gevoel voor die plechtigheid zoozeer zou hebben beïnvloed Zagen we niet dat toen na too langen tyd het begraven in de kerk werd verboden dat verbod werd gevoeld als een te kort koming aan den doodeT Men leze er de literatuur van dien tyd maar eens op nal Wie echter voelt dit thans nog als zoodanig Wat zou men er trouwens met recht wel te verstaan tegen kunnen aanvoeren dat wy onze dooden het afgryaeiyk proces in bet graf willen besparen en door een pro ter voor den in de eerste plaats geestelÜken trader een zaak van geen belang De dood is volgens de Bijbelsche leer de bezoldiging der zonde dus straf der zonde Goed maar gaat het nu aan looals de tegenstanders der crematie doen te verklaren dat ook de langzame ontfoindmg van het lijk nog tot de zondestraf behoort Zoo kchr ft op dit Uiema doorgaand de geheime opperkerkeraad D P Bard uit Mecklenburg in zijn brochure JKe Leichenverbrenmung und die Kirche Je Christi Het Weerspreekt dus de paedagogie Gods zich oor valsche voorspiegelingen of willekeurige handelingen aan den schrik van 4en dood en den afschuw der ontbinding te willen onttrekken Dat men op deze eigen gevolgtrekkende w ze intus chen tot rare consequenties zou komen wordt blijklHtar over het hoofd gezien Immers de Bijbel beschouwt ziekten natuurrampen enz Öök als straffen Gods zoodat men aldus redeneerend ook daar niet zou mogen ingrijpen We zouden met betrekking tot ons onderwerp nog verder kunnen gaan en vragen of van d t standpimt af bezien men zich dan ook niet zou moeten terzetten tegen maatregelen welke het ioor God gewilde ontblndingsproces vertragen zooala dubbele en zinken kisten grafkelders inspuiting balseming e d Maar iet dan komt men weer op andere wijze in strijd met de feiten daar de Joden teA tijde van Jezus hun dooden in een spelonk legden geUjk óók met Jezus zelf geschledèe terwijl we bovendien lezen n maatfegelen voor i n balseming Niettegenstaande echter de crematie noch met eenig goddelijk gebod In str d Is noch met eenig artikel van het Christelijk feloof blijft Juist de kerk de minsttoena derende vijandin der lijkverbranding waarbij zij zelfs niet schroomt meermalen de meest ongerijmde middelen tebaat te nemen om de crematie in een ongunstig Hcht te stellen Het was dan ook alleen de befaamde om geen onder woord te gebruiken theologische spitsvondigheid welke in staat stelde een verbod tegen de crematie te distilleeren Toch kon Ds van Oosterzee in Stemmen voor waarheid en vrede 1874 loo heel terecht opmerken dat het onderwijs van den Heer en c n apostelen wèl het doodgmven veronderatelt omdat het d ür destyds gebruikelijk was maar dat overigens uit dat onderwijs niets is af te leiden aangaande hetgeen men eene Christelijke behandeling der lüken zou moeten noemen De Christelijke godsdienst gebiedt of verbiedt geen bepaalde wijze van iijkbehandeling en de hoop des eeuwigen levens blflft onaangeroerd Intuaschen kan men nu in het algemeen wel zeggen dat de Katholieke en de orthodoxe deelen van Protestaotsche en Joodaehe kerken de lijkverbranding bestrijden Niet altijd evenwel heeft de Katholieke Kerk M Eerste Blad genover deze zaak gestaan l it zij tusechen haakjes Óók opgemerkt ten pzichte van de Vrymetselarü Zoo schMif Monsignori Mattta Naldi arts en gebeim kamerheer van Paus Alexander VH la zijn kerkelijkgoedgekeurd boek llegole per ia cura del ontagio Geenszins kan als verafschuwenswaardig geiden wat doèr zoovele eeuwen In eere gehouden werd Tusschen verbranding en begrafenis bestaat geen ander nderscheld dan dat bü verbranding de lijkten op geheel dezelfde w ze maar met zekerheid vernietigd wordw zooals de tüd dat maar onder veterlei gebaar ook doet r aijn trouwens mtAt Kfttholieke geeslelijken die In vroeger en ktter tijd getuigi s dat het geloof niets m de wijze van begraven uitstaande heeft BBIEVEN UIT DE HOFSTAD crruxxxin j Den Haag ii de rtad van ét tiaaiiljiii aiiaf den Minister tul den loopjongea ill ih ii lioodhchappendH4 ni t VhLka cft ieder lOo zijn Mptwdale itir kklng f aai voor bijzoiulerei üwallteileii noodlg ziju tiiaar waarvoor inra andere bijeonr i u ikwalileiten weer kan nilfMen Op oogi itiilik Fn hel aant 4 liauitjt ht n Haug eiMirm groot ft N M T eo rege TingHuonnmiifcls hoMien pakhuiant ol baantjiv AW d oorlOg nog llenjaar iiurdt wLiri dra Haag een en al kaoXoor tp i nvotid komt bet nitH aan Zoodra nieuwe oouiMtii 4e benoewd wordt onU etm groot wooniiiilH g4 4niur l waar i liot butuau gaat seteien Dvle ol vUv Iwken een hwpiwteiir een ftfri tarlw en ooncii rgo mu ijpa t ward eik aanfte oonieii i n dan gaat zaak draalen of J niet draalen Want stel je oor dat e naak hmMK x ijk draalde dan hatil jti I die i n lJ 4lef niet nnHr niwftgi t aal gek niet uJke iuMifUingen Hue SietT piTMnevt lioe alrom T de fpUlgi In én bel ei nlge iirl kleil om Ht ii n 9 lu Tl rHni4len heel lo zijn uiei r perMonet l f en belio4 l geen laugo xtudiH la de fl j 0 if gemaakt ti lit t bwi om hieruit te i Tij nn kt op die wijjw het helt aii et a h rlaiul ttpocdigi op de allerlrfwta fiyt nordl behartlgli l en Haag de itiad van du baantjts i n ieiilen e oigi van de baan4K i g r i Op i l Dtigeiihlik Im Ik I ee ii aug lw ikki iHt rct hijTwet dat zich voordoet optu t v iitl van de haanljüH Waar luoeteii al it HMtiMohen b en alH Mifki de N O Tfn tk N II M en ai die coiiNnitsitn u c r ii nien opgedoekt tr I i4t lo al dat pertioueel de stlUe hoop ktt liet wH weer aan een Imairtje geliolpen ïia worden t I alltniiaal Iom werk wat nu erriulrtiHi en voor veliv l f hH werk dat óór tkwen luimner hatklen vt rrlehi A N O T heeft zeJfs dJitmMttiM éAfi s aannonHit oor allerlei adhnlniMratlt werk een wip kuniu n zo nMboliitte it hnj en U dW kiiïiiH n ztttt tt ZU Imn Zonflfr clii n Itotvd op lr ken haar laartje i Nog uit 1904 is voorts bekend dat de Katholieke geneesheer Ubrich uit Reichenberg in een uitvoerig gedocomenteerd verzoekschrift den H Stoel ophoffing verzocht Tan het eerst op 19 Mei 18M uitgevaardigd decreet tegoi de lijkverbranding Wat de Evangelische kerken in Dultschtand betreft daar moest op de Kerkelijke Conferentie vanElsenack 1898 worden toegegeven dat de verbranding met geen enkel goddelijk gebod in stryd ia ofschoon desniettegenstaande n in de meeste Duttsche andskerken deelneming van geestelijken an de crematie verboden bleef l hter konden er de crematoria te Gotba Heidelberg n Hamburg door geestel en worden ingewijd Felle tegenstanders bleven nog de oi thodox Iaraëlietiache geMtelBkw al honden zy op een tot hen gericht drW nd verzoek de verbodplaats noch in Talmud noch in Thorah aanwijzen Dat echter in atreng geloovige secten ook fie andere stemmen gehoord worden moge biyken att de woorden van den Baptistenpredikant te Cincinnati dia het crranatorium aldaar ingewijdde met deze woorden Of ik mijn dooden op een kerkhof begraaf of hun asch in een um bewaar m jn hoop zal hun altijd voorlichten op het pad dat daarheen leidt waarnaar ik en zU steeds hebben gestreefd Toch neemt gely k gezegd in het algemeen de kerk nu niet di reet een verdraagzame houding tegenover de crematie aan Integendeel Theatraal aldus dr Wijnaendts Francken in een Pro en Contra maar toch biJ de groote menigte zijn werking niet missend heeft zü het dikwijls voorgesteld als wilde de crematie een specifiek heidenscb gebruik Invoegen of als ware zij slechts een voermiddel Tan Vrijmetselarij om afbreuk te doen aan het gezag der Katholieke Kerk Wat de Vrijmetselaren hierbij betreft zij echter opgemerkt dat ofschoon Italië inderdaad de bakermat der crematie is geweest het daar alleen ging om het vrliheidabeginsel en niet om de zaak zelf geiyk kan worden afge leid uit de statistieken waaruit blUkt dat Feuilleton gelooven l aaj kijk air I e fltfaiP tMnaicfdaar bleet ontsteld Btaau Naaal httM chrw if df heer Zlllic Dtet bpvende steti door hrt open raam in het geivoH der Iraet builen Mr Kvansi Mr RvanBt komt als t u belidt gaaw I IvR toe allig fear voortiijrijdemll arhi Uet Htil houden gtaptt uit baamk zich n weg tiloor hrt gewirwar dt r voeréuilgen naar het trottoir snelde hel huid In en bleef voor den stillen man en Aa Ïinge vpo w er Utast staan Hij voelde PO pols onderzoeht Toen vroeg hij fluistereod Wie ia die l adt Do dociriw l r Het dloet niij leed hel te moeten zeg en mevrouw Ik kan hier niet meer elpen I D © Heer geve u Merkte fhn Godswil mijn vaider Ia heengi aans mevrouw He sohijn een beroerte e zi Keeda sedte rtureol HOOFDSfTUK XIV Bpflte Hf lie I ïk hf je voor drie dagen naair Ozeii 4towi4z geteJegdrefeeitl Maar je kwaan niet en er kwam geen antwoord Toen maakte ik mij beaig tn heb naar je rtighiient geteiegraleerd en dat asUwoorddf dat je voor een wei4c met verW uaar Bertijnt waart Toen meende dht ffc mij tol je Bioödw moest wenden en hefc awi haar adree te F riigKJï grtolegraieerd Maar otA ïlj weet je adres niet ia Berlijn Daardoor moet ik je per brief medede Jen dat nviin goede vader In dea oaicht van Donderctag op Vrijdag plotseling aan een beroerte ts ge orviv Wij hebben beoi zooeven begrsven De blauwe oogen tw Ëcith Merker tH h RM ehjk bij joti te koiiti n eit ik len nitt adlem een dooltter ik l en ook rouw al leef ik ook aouder imju iiian UI eetrtl liet ik hnu ffoed leeren keoN n va op en aaidere utmsr nMtigv me Ier teertio li 4heiU en wt iart nit t ne r liij mtj Is Ik weet nl t hoe dat e rijmen h Maar het W zoo tk zou ii l li l over de zw naar je toe vlietn Je waM altijd zoo goed voor mij e hebt Ulij aMJd door gi libreven of dioon ik zueig ar imi ik ie meer lan ntiit noodig hnt lui koiul er ge De iikJtl mpaile op M papier zoo faaaefiiï liet F Mth Merker dé pen Zij ouianuden elkaar iMig si ra ien tij geen oord Zlj kusten elkaar f eehts art 4D hu 4ii en titet ds weer De lon n Vrouw wmnde util fta giJuk en saaaK In dHi tweesirl l barer ÏA tuMHchen den Aood vut hedni en bt t tewes van worten Zij vlijde zich legen haar bmu ON beaugrf dat hij baar weMr zou verlate Kij sloeg dbor haar traae laehrnd de Oofen naar heui op Ehtdeliik hea e r riwMijfc Helutut Merker as in eivM hij had qi douiinr rtHiWDMutUtt aan wn rouwband oui den ara WttA vorral0i lakolijk aaiigelt geniliede iiegonuHu waarvoor biJialvi A zoon vso John Wilding en eenige Woeth erw aiWi n ook een do ijn cit men veracliem n wareni 1 lo hecren zaten er n i reed drie vier niir Het fta i iiKrkwaswrdifi itil onder hen Ternauueniood droiitt t e tki 4en keer een luid woord door tiet v olg w BrltMehf i oonlv lidit gi4iouwde htüti l dMü Merker olireiJf verder Hel Is wtn kulijk slM hl van mij op eeu dog aW hud n aan mriiseU te den keu Itellie Ik zou het ook iiiH doen alu ik jou tol troost bij mij bad Ik y naai je loe ioddank nu kan ik naar jo toe Du gioöde pa U er niet meer I Hij heeft hrt zAw goeiJ lut iinj bwiorfd Hei pa imi niet eea oordeel over hem te velkm EIlj heUt iittj ulet naar jt iov laten gaan Hij heeft er n J het ReH aiet voor gegeven HleMÏs eer moetit ik r hem dletLen winter om vragen rteeih weet Wingerd hij het mij En ik heb Eelf loch lUeW Van hatgeen van onx geld over watt dat je nnit in het najaor helft achtergeiatent heili iik nog lubtt twintig pond over I sh mi in de la l le dagen werd father aiAter gintiteiud Toen heeli bij mij toen lLogtm op betere tijden genaakt Hij it naar Duilwhtand geweest Zeker zou bij nu na zijn tertit eer ni4jn wenseh vervuld hebWii Maar toen riep God hnn tot zkdt De aon sciiem zoo Warm toen ij beu begroeven Kn de Aominee heWl zoovwt woorden van troo gebroken och H Ute U w ret Toen ik nog een iiwH je was lieeft father inij dMi wiJU gezegd ilat iit een fen t vXe van vijfiiiWionderd pond zou r ren I i Ih voldoeode Voor Jou en aiij hl DuU0etUuMf Ul schaam mU zoo aaa Eet geh te denkae Mur het maakt ma Tuldi u zuil met tranen 7a leRuW liaai ptti iie uen haakl Ins zaiiiluek te voor iijn lu liet diitpe sfwart van den rouw z t zlj voor liet open raam van haai vectiek in BelgiftV ia Warme voorjoar tliieht woei naar Mnm n en l otderdi de blauwroode katoenen gordijn op van de twee vriendelijke IngalisaliHgiHzellige tog t rkMnem die ii sediert een half jaar in het hui harer ouderri hewoomle Builen rolde aulo achler ottlo rijtuig acliter rijtuig vierfcipannen de Lomlensche seo on waa in vollen gsjig ie n oorli g en OOïlogH goaolirewnM geen doodl walleu toerden haar liet was alHof er gtt n lorg en leed op de werp4d waren I M jonge vroitw ging mrt vocbtlR oogen voort im t sehrij en Sedert ik Kernttnorgen van zenatoaitz hen vurtrokkeo h ik jm brieven iriet meer been I woord Mnar niet zou ireefH Ji er zijn HeÜie dan waaneer je daardoor meende dat ik je minder li thad dan vroeger Neen ife he je meer lief ik heib van Keratmts tot Pasdien niet iirfj zelf geworsteld om dk fa te zien oiiidat ik hi t eigenlijk niet wilde fawien God heeft utfj torfi zoo Voppig johchapen en reedfct dlkwijb h 4 Ik Saarmedc de meneduii bedïoeid Maar nu e ik d t ik dit moet inzien en ik HKjet het je zeggen ooiidftt Ik nu zoo gehee ailien en tSubltei verlaten ben èn èoör nwjn goede pa èn door mijn man Ill Jp naaale kamer hoord aij Ie heldere attwi van kleine Mary Zij glimlachte flauwtjeft en treurig en keek door het raain pen cait hii4dl til Ken oude heet rta ite er uit en ging langzaam ernstig en nadenkend het Iwia van rouw binnen Hij wa vandaag nJtt de eerste Dftdelijk na de begrafenis wa beneden in te dréwliii oom eaa oonteronUe over