Goudsche Courant, zaterdag 11 augustus 1917

mmÊÊ ÊÊmmmmmmmmmmÊmÊmmm m gewesen broodkaarten moeten gezinshoofden die een kind beneden één jaar hebben en voor een verhoogd gaarantsoen in aanmerking willen komen daarvan weer overlegging van bewyistukken aan de GemeenteLichtfabrieken doen biyken Wy vestigen in verband hiermede de aandacht op de aankondiging van de Directie der GemeenteLichtfabrieken in dit blad biimeui I o w t r tt nioeuAoüi l f i2 f LI ld u ri ari iio Awiij io i £ H 7r KroHa 11 36 f Js lUlwi por lOü liik j StokiKwmii t uit nt f ifl f 2i ld blimwrf f H 19 W ÖUtutioomvi iHiJt oi lib 18 ld btaoml fH tl3öO SolJbooiien bulionl iHQ i H ld biniienl f 10 f 17 rroi boonen Imitenl f 17 1 IB id bioiieni 5 540 Twiieien bultiml Ïl2 5aHM voje kooi ft KJ 7Ö Bood kool f5 50 f7 SO Witte koo 8 f5 50 all per 100 K O i Wort en t50 f7 Kroten f2 9 SeUlerie f 2 25 12 75 sUcM per IDü hm MPUWIRKKRK a id IJSHI L 10 Augiu iuir Kntfkoinkomkoera f 9 EM f lW dito w e Moort f 2 H0 btotiiikool biiltenl r iti bloitiikool Ie ifoort f ll HO p r 100 stok prin eM44 ooiHa f tT Txt f 2l lUi prlnccHwlfOoneu buUeiil laU ld blnnenl flÖHO pronkhoown baitwul f 14 f IM ld binwml f t A AO myboonra 19 01 f2l lomaten t i d tO 2e oort 110 I l7 lOBiateii groot f Iti f 17 l eM pi r 100 K d lich aan de zyde der Entwite schaarde om deze besprekingen wel een groot deel der actualiteit ontnomen maar toch biyven zy teekenend voor een algemeene st nming welke daarna tot uiting kwam Bovendien komt hierdoor duideiyker aan het licht hoe het ingrypen van China biykbaar niet meer is dan een handige politieke actie waarby het geenszins zou behoeven te terwonderm als Japan met dezen nieuwen bondgenoot maar matig sou zyn ingenomen Het bestuur der Eaasvereeniging bericht dat de bepaling sub 2 van circulaire Kaasexport No 36 dato 26 Mei 1917 mot ingang van 10 Aug is opgeheven en venrangen wordt door het volgeiule voorschrift Een exporteur mag op eiken Zaterdag ten hoogste een E F verplichting in voorraad hebben geiykstaande met de hoeveelheid welke uit süne inkoopen van producenten resp productie in de laatste 8 weken beschikbaar kwam verhoogd met de hoeveelheid welke hy in de vier laatste weken door ruiling of door inkoop met recepis op zich nam onder E P condities te verzenden Het bestuur deelt tevens mede dat het in verband met het besluit door de Rykacommlssie van Toezicht genomen van heden af geen consenten noch recepissen meer te verstrekken ook geen claims vertrekt zoolang bovenbedoeld besluit van kracht biyft Kon Ned Bond van Oud Onderofricleren Heden was de Kon Ned Bond van OudOnderofficleren in 29sto jaarvergadering byeen in de zaal van Concordia De vergadering werd geopend door den eerevoorzit ter den gepens lult generaal R J Graaf Schimmelpenninck adjudant in b d der Koningin In 1916 tot eere voorzitter benoemd was spr een vorig Jaar door dienst belet de jaarvergadering by te wonen thans zoo zeide hy was het hem een genoegen op deze 29ste algemeene vergadering aanwezig te kunnen zyn van den Bond wellfe hU zooveel sympathie toedraagt en welks belangen hy gaarne toezegt steeds en overat te zullen behartigen De preaideerend voorzitter van het Hoofdbestuur de heer Gerdes hierop den eersten spr beantwoordend dankte dezen voor den belangrijken moreelen steun welken hy door het eere voorzitterschap te aanvaarden aan den Bond heeft gegeven Namens de afdeeling Gouda heette de voorzitter de heer Droste de aanwezigen harteiyk welkom in de pypenstad daarby een woord van dank uitbrengend aan de directie der Stearine Kaarsenfabriek voor haar financieelen steun De heer Gerdes geeft vervolgens een kort overzicht van den toestand van den Bond welke over het algemeen bevredigend mag worden geacht en waarmee dan de besprekingen zyn ingeleid welke tot in den middag voortduurden Van avond zal een gemeenschappeiyke maaltyd worden gehouden met na afloop solréa 1 V tcrwyi ook nog morgen de featmteiten zullen voortduren in den vorm van een boottocht met ten besluite een gezamenlUk er 1 en Ruffi iscboor ogHka1 in t Uit Polrograd wordt vernomeu dsi een bi 2 ndler Vfrd dilgin£ t4P0inité wn soort oorlot kaljiiu t zsil warden gm onuil In d l 0 aMii an d rt oering on vtr SKuxlt lijk Uötaandt alt Kerenriti Nekra of TiTiw jfiiko en 8awiftkof i rocen togt n lirOHHtiiLor Volgenw üwi tch grain uit PMrograd zuu Op verlangen van den Arbeiidtt en goldfttcnraad k gen ilrotvwiiof i n te geiicrali ii van zi Blaf iiiltUaJre rcchB iiigarig zijn verleend Vcrwlu idfea officier Mi van den gi iwralwi Mta fran hrt grootu huoftlikwart or zijn trr bttKliikk Ing gf fll l l It os Sa r a j i Uit Pftrogiad word giimckl Naar aanloidiijg van d a a coniwciitlu luesc liL n d voorlooplg rt giH ring ei iie ÜPkrainsciii afgwaordiigde ht eft hrt ocwirité van tttertarahiü aaji de voorlooptge rogwrinR b Tlclil dat Hwwaraldö zieli v r7 et U fn Inlijf in l ij de Oekraint en autonomie Vt rlangt i Uu land ft inisntietUö f politiek Minister N ra8 rf en professor Benialaki advlHeeriHid bclieerdicr van hrt Miiiw irio va finaaüieii hpt l C a in oen ooderUoiid niW jourtiaUwlKii gi aegd i a voorloopigi regeeriiig ie benoetiid die rogeeriiig lot redding van het tainJl Die benaming a voldoi nde o ti de tft k vati den minlUer van finanolën aan te dmV deii De ei chen di r ln igrootlng gaan de vourKi iingen to bualeii de directe beladingen aiju reeds op mtu jnaxifinun geliraoht De iiilniHier n nu van plan eea aantal staaiaihandiokMnonopoJlc te verwezenlijken viOt hij als een ulterttlen maatregel beHchoiiwt in heginwel zou Niikra of an oordieel zijn dat de waarborg van KiiKlaindei welvaart gelegen i in kraidilige ontwtkkoling van liet mrtioulitT lu opeüfbaar initiatie op liet g bled Yan bande en industrie Hi zai daartoe hl a nK nwer4tiug ntet dtn miniater voor handel en indiiifllrk al het mogolljke 4oeni De vooriMiainBte taak van het ni4tilMefie zal bestaan in verbetering der ünanoii n Wat IiW builenlandöch cr Üet hv tieh dit hangt gebe l af van de gelwiir eiilM eji aan H front Da mluWer Is overtuigd dat de zware lniproeivinfeTen weldra lillen f indigeni en inoedgeft end feit fi dit dat de vrijbeidwleening tot llii9ver drieen een hnlf milliard hwft opgf Ieivprd Keizer Wilhelm on K a r p I Sftftr oen te Bern vorseliijnend dwanociari li blad berioht mwi lie ontmoeting tiirtJ hen k zer Wilbehi en kt zer Kftre4 te l uxmburg vrij koel gewn wt zi rii Höt blad ïetiligt er df aandacht op det keizer Karel aan d liovi n te Müncben en Stim8 rt oflideele lie oeken heefl a gwlt jd maar niet t Potedam wi tftU naar eanUirWng daarvan de vraag Wle kan welen of Karel I nirt d ze be oi iL 1 Ziii l I nitti iltjaud niet woiliclit een poging wilile doen om de ziiidHi e Diilt rt e Staten in den l omi n el o tenriik lot en anliPniisJHcli blok le zaïueii te Hmodien on met dit progransna de vwJJior iirt voor d ii vrede tilt te t k ri IIW liOint oiw niogeJiik voor d at dk ze b tto k en liider laadaanijeid ing lieijhen g gevtn lot lEe geruchten dii heiibeti ge4oo M n maar die wier zijn weerlegd door de jong ste gï lijksooriige verklaringen van den llüjkskan IIer en t zemiin Ambtenaren geen volksver togen w o 01 r dt ig e r V tlk vertPgenwoordigorR waren zij aiiil teiiaTen zijn zi than De irleksche in tholog1 leert onf èat zoo nii en dan ook terfelijiwn op A n CMympiiH werdinn toegelaten en d r tegelijkertijd met de loiten an de mnlirozijn mtwhten proo ven Dit voor jcold Hclüjnt de heoren van dn bureaucrMisolven Oiyiivpua voor den geet gezweefd te holilHii Zij © eren bet volk en de parlcïiRTiitHU dum dioor van leven hun eigen rang te vetibWfen Mniir deze De l u i o h e pers ontvangt de u Ijizigingen in Itel Diiite die kabtotM doepri ch en nuH wantrodweo opnH rkenile dat de invperialiMUche poHlidc van lAiibiuh Isnd zat ortduren III e r k a en de neutralen Door de aann ing van dip w 4 op do BUHOBmjJKB STAND V i V iKBtlRI N 10 Aug Johon Wlll iii Manuel s V J W M Botlerop en J Fontein tSDiiRTROUWD II NlbMliig on J C van Waa L Venm uU n pii i Balk RH van We kien en t dt Jong r Oedekerk Ie n i CT in en t de Vriea O 0 erkaniili l H II UsT dMe tt Blanken m M vaa N wki Uen 3 Lugtbarl en K V Sïtt e J J voft den Toorn te Zegvekl en A Zw n nlmrg II Boutwt en M J Jaapor 0V I BL1 1 1 N 10 Augu Jacotm do Vrupgt 71 j Liberal Unie De Vergadering van do Liberale ITnlo werd hedeiODiddsg te AuMtcrdlam K 4ion den IV 2 uur opende ite ho r Mr 1 Rink dl vergadering en deelde mrtte dat van de beeren Ëred Kle neiMiarg D J an Houten W V Kop Mr H J V Lewtwen A KootÖmyw en Motfouw llrot kema Bakkor tM rlohi was iugekomiti dat Bij nlei vuor wn beiwi tiilng tn aanniiTking Wenwtiten te kounit Tot loden vsn Itet bocrfdbSMtuur wertleii daarop ftukozon Mwr v BoaU a Klaar ea d heeren Pro Mr U D Kmfcimwf I rol Mr J K U en Mr 1 Koek Mr J KappüjM van dio CoppeHo Mr Dr i V Ketwlok Vep 3huHr Mr T IllnmTtH Jhr R U L de Mur t P 0110 Mr V Rink Mr H nie H O W Btroink en U Wmtn h Tot VoonBltler werd gekoseti l fof Mr arki P Otto k Bioscoop Gouda Vownit Dl ze inrichting heeft deae w ek wallerom een zwr aantrekkeü prograiiiliia In het bijzonder nocïnen wo VC W mioedi vrouw öponnend WilA Wewi dS oiiia en de eclile Amerikaansche kUiclit en kletne vergiwalng Hi t hoofdtinnwner in e n werkelijkuiagpifiek l eeld uil bel Iwen van eenHdiilder getiteld Amarant i1v Zigeunerin De fxplieatie Iri iM goed lenujlalé altljti gowle tmizlrk de voorsteMingnai vult ♦ IMMKOOP Daar Burg en Weth gebleken is dat op den eersten dag van gasbeperking niet is bereikt de besparing door het Rykskolendistributiebureau opgelegd is beslotm dat op Zondagen te beginnen met 12 Augustus slechts gas zal worden verstrekt van des voormiddags 11 tot des namiddags 2 uur Door de Winkellersvereeniging alhier worden pogingen in het werk gesteld teneinde in deze gemeente ook krygsgevangenen geplaatst te krygen in daarvoor ingerichte loodsen of by particulieren Nieuwe boottarieven ï Men schrijft ona De tarle en der pa gier K oteoi vooral op het traject louda Bo Jcoop zijn belangrijk verhoogd Q0UDB8AE Eli de glHter aMiier g lHMidi n kwirlng van landNormiUliolMigen van de Jaarklai se 1902 en l Wl zijji H per oiiwi onR fhikt bevonden en 9 goed kenni Telegrafisch Weerbericht erwacbting tot den olKenA n il g Matige tot kraehligo zuidelijke tot wttj teli Wind meest zwaar bewolkt tot l e trokken waarschijnlijk n gen of onMeers buien zelfde temiKTai uur De wisselende krijgskans in het Oosten In het Westen eenige inffiinterie aotie Het gele gevaar ONS OVEBZIGHT PAKLËMENTAIB NIEUWS Hoe weiniff waarde dikw Is algemee e beachoawingen hebben over de kr gsverrichtingien bUJkt ook thans weer eens by den toestand in het Oosten En dat getdt niet speciaal voor hen die ver van de fronten hun conclusies moeten trekken maar ook voor militaire deskundigen in de oorlogvoerende landen zelf Nog gisteren toen de krügskans gekeerd scheen en de Russische tegenstand van dien aard bleek dat verder oprukken voor de Centralen vr wel aandoeniyk zou worden schreef luitraiantgeneraal V Ardenne herinnerend aan de opmerking yan Clauzewitz dat zelfs in het meest schitterende offensief een hoogtepunt bestaat t welk de veldheer niet overschrüden kan xonder het tot dusver bereikte in gevaar te brengen Ën hü vervolgde On e tegenstanders koesteren ongetw feld den wensch dat wy onze strijdmacht door al te groote uitbreiding mochten verdunnen een reden voor de Duitsche legeraanvoering culks niet te doen Wanneer de offensieve bewegingen der Verbondenen op het Zuidoosteiyk oorlogsterrein nu een langzamer tempo aannemen zijn z niet onvrywillig tot staan gebracht maar levert hun goed overwogen terughouding het bewya dat zy hun operatie doeleinden ten volle bereikt hebben Doch ziet wat is volgens de latere legerberichten in stede hiervan het geval 7 Dat met vernieuwde woede heftige aanvallen ondernomen zyn welke den Verhondenen opnieuw niet gering voordeel brachten en waardoor met toenemend gevaar voor Moldavië dit front al meer afbrokkelt Zoo wordt dan vermeld dat in Eoemenl de Bilackensen s troepen reeds den tegenstand braken en den overgang over de Suaeta forceerden Ter weerszoden van den spoorweg FoBcani Adjucul Nou in noordeiyke richting vooruitgestormd overschreden de verbonden troepen de Suseta niet ver van de plaats waar deze rivier in de Sereth uitmondt Ook tusschen de Trotus en Putna dringen de Centrale troepen weer voorwaarts zy namen er hoogtestelllngen en maakten in de Laatste twee dagen ruim UOO gevangenen En nu mogen paniekachtige Russische berichten overdreven wijzen op het gevaar van omsingeling voor het Karpathen ieger op een opmarsch der Centralen nota bene door heel Roemenië over de Sereth en Proeth en over alle meren en rivieren heen door Besarabië naar Odessa kenneiyk met het doel de Russen te wyzen op de noodzakeiykheld aile energie voor de landsverdediging byeen te roepen toch neemt dit alles niet weg dat de toestand er voor de Russen nu niet bepaald rooskleurig uitziet ook al wlUen wy selfs aannemen dat ver doorgevoerde operaties door de Centralen zullen wonlen vermeden undat dit een verbruik v n krachten vorderen zou waarvan het ie vraag is of zulks in verband met de operaties i n het Westen niet als roekeloos zou moeten worden veroordeeld Intusschen zien we hier wel hoe het wisselend oorlogslot het vooruitloopen op mogelyke gebeuriykheden ondoeniyk maakt Op het Vlaamache front is de bedryvigheid der infanterie toegenomen Na een krachtig trommelvuur tusschen de Leye en den Yser vielen de Britten in de streek ten O van Yperen weder aan daarby de verovering van Westhoek voltooiend De ingenohien positie verbeteren dat is de term die ook voor de jongste Fransche actie dienstig is waarvan wy vernemen dat zy vorderingen bracht in plaatseiyke gevechten Jn de streek van Blxschoote en Langemark Wat de gevechten ten oosten van Monchyle Freux betreft hienwn meldt het Duitsche legerbericht dat de Britten met de zwaarste verliezen werden teniggeworpen terwyi volgens het Engelsche communiqué de aanvallers verdedigingswerken en schuilplaatsen vernielden tegenaanvallen stuitten en talrijke gevangenen werden gemaakt Vmi terreinwinst wordt evenwel niet gesproken Wel behaalden de Duitschers ten noordoosten van St Quentin eenig voordeel waar zy op een front van 1200 M eenige loopgraaflinies vermeesterden en 150 gevangenen maakten ofschoon dit volgens het Fransche legerbericht niet meer beteekent dan dat de Duitschers in het midden van het aanvalsfront en dan in eenige stukken vooruitgeschoven loopgraaf vasten voet kregen Een mysterie i de Entente bondgenoot Japan zeker Zgn industrieelen bloei heeft het door voordeeiige leverantiën Japan is ook de mogendheid die door zyn oorlogsleveranties Rusland strydkrachtig kan houden t fabelachtige hoogte weten op te voeren met kleine offe verzekerde t zich een mooi bexit van den vüand In yn buurt maar overigens spaart het enkele torpedojagers in de Middell Zee daargelaten zorgvuldig en onderwyi putten zyn vroegere op de vingers kykers zich totaal uit in een onmenscheiyken Europeeschen kr g Turkye aan de zyde der Centralen en Japan aan die der Entente het zyn de grootste en misschien meest beangstigende vraagstukken in den groot ChrisWyken broedermoord Een bericht nog niet too lang geleden uit Washingtoo heeft ons weer eens aan Japan en aan de aan dit land algemeen toegeschreven expansie zucht herinnerd Waar echter in die beschouwingen van Amerikaansche zyde het Japansche streveiii een Japansche editie van de Monroeleer heette het speciaal Chiiia goU daar is nu China ev nBU Wldc4 jToorzieuing in d Aiueriküaiiwhe Sooaal itf Hoover thauü dictator geword Ti Hit d ujwwt ullgol r ido volmachten om de li venaiiiiddi lenvoorziea4ng der volkeren te controleeren evenals do Verschepingen n ar neutrale landen Hel nieuwe ü o si tien rijk ch kabinet Naar verluidt zullen van de le erdder verschillende departentenien In het nieuwe ministerie de volgende personen optreden Ministerie van Justitie dr Von Sehariier treiherr Von Aohan leidier van h 4 dit pariemeut van spoorwegen en dr Vun liohmann de AriH4dbni4ndster Van de overige leiders zal waartwhijDlijk niemand tot luinieter worden iHSioenid De Saksische Landdag De Saksische Landdag is tegen 20 Augustus weer byeeng roepen en zal zich allereerst bezighouden met de politieke hervorming in Saksen en met de kolenvoorziening De Fransche lichtingen De legercommissie uit de Fransche Ejtmer heeft na den minister van oorlog gehoord te heben de conclusies van het rapport dat de militaire positie der oude lichtingen behandelde aangenomen De minister heeft thans ook zyne beslissing doen kennen De gemobiliseerden van de lichtingen 1888 en 1889 die nog onder de wapenen zyn zullen in t genot van onbepaalde opschorting van dienst worden gesteld Voor de lichting 1888 zal de terugkomst in het burgeriyke leven onverwyid geschieden Voor die van 1889 zat zU stelselmatig en geleideiyk onmiddeliyk daarna worden verwezeniykt Er kan geen kwestie zyn vian absolute Trilstelling van den militairen dienst zoo Bchryft de afgevaardigde Laffont in de Matin maar enkel van opschorting van civiele mobilisatie met verplichting tot werken Zóó is het régime analoog aan dat hetwelk reeds bestaat voor de landbouwers De landbouw zal de landbouwers van de lichting van 1891 terugkrygen en wel snel wil men gereed zyn voor de eerste dagen van de drukke herfst bezigheden Wat aangaat de lichting 1892 beeft de minister het volgende bepaald De tewerkstelling op het land van deze klasse zal worden tegemoet gezien na de voltooiing van die der voorafgaande categorieën Nieuwe Britsehe leening Het Lagerhuis dat binnenkort zal verdagen tot half October nam in tweede lezing de wet aan waarby de regeering wordt gemachtigd om een leening te treffen ten bedrage van £ 25 000 000 Peru en Duitschland Uit Uma wordt gemeld Peru heeft het aanbod van Duitschland om het tot zinken brengen van de bark Lorton aan de uitspraak van het prgzenhof te onderwerpen van de hand wezen De Regeeriiv verklaart dat het IM den grond booren onrechtmatig was en biyft aandringen op schadevergoeding BUITENLANDSCH NIEUWS DurrscHLANa Hot turnen Op df n grooien tiimeradag te Mainz zijn dn volgende reeofttifw aangenomen lo Klke jong Duitscher iai bij die wet verpliclit tiirtöchen Sohool i le erdi f l zieh lioliamelljk verdVr te oniwikkelen al oorl OT iding voor dieo weerd ienet 2o De wf iK riJifcii In het turnen iiwjeten lot een blijvende In tedÜng wordien lo Tor ber ordeTing van de g iSohtUtthi iil voor den dienst moet het volgend gewhiwien a Inwoering van 3 taimiiren een rpeelnilddBg op alle woliolen b Invoering van turnondeirwlja in de vooriiMVei dingH8olH len o versclmfling van plaatSi Ti tm Itailen voor alle Mc en vani het löric d liet liirncljfer telt mee bij rangnummer en overgang op de scholen e alleei op bwel van dien diokter kan vrijstelling van inmondierwiJM gegiwen worden f het turnonde rwiis moet door gedlploiueerde krfcohien gegevwi worden g voor toezicht moeten himinepecteiir worden b€ ioemd Crematoria pen eer len Augufltits went te PforrhcJm een crenftitorinni geopendl Dit is het 51 aio erewaiorluni in het Diütsohe rijk en het fie in Badleo In Pruisen zijn or d TÜen in werking In Th ringen tien in WurienrfKTg zee in Sakeen vijf in Hessen vier in Bederen drie een in Anhalt Brunwwtjk en de dlrle Hanae tledcn In Juni heW en In de Du t J e crematoria 1019 verbrandingen piaats gehad het totaal der in Dultechlandi uitgevoerd © oren arttfi bedraagt niet mincfc r dlan 103 278 AicauKA De gevaren dier Pera Te Montreal had een d nflnnirt ootplo flng plaata in de woning van l ix Athelftan eigenaar van het Wad Montreal Btar fiwTi der leden van het grain werd gewond Lord Atheiatan had brieven ontvangen waarin hij wegene het meunen van den dïenwtplioht nrct dien ikiod bednlgd werd ZWITSKKLANa De o V e r e e a k o m 1 met 1 tl i l A c h l sf n d Naar uil Bern wordt vern Mnen Is dw ov re nkomrt ttwschen Zwiteerland rti DuiL sehland vrijwel aeker De Iwvilng zai than n aandHijk i2Ü inilUoen franos bedragen en gegarandeerd worden door hy potheeaire zekerhedw en de onderleeicf nin der Duitsche Rijk i ank De remie zft veniioed üijk 6 pC t zi KUffLANOL Vreieispogingen Ue Tiiitwisclie g xl legiperden kwamen in hun be r ingni i iet bet o H rfwle partijhoBtuur der jciaJiMen en de Hocialiptlaelie Kaïimrfractia overeon oni al bet uiogclijke te doen om zoo ttpoev luo ge ijk A een vrede te geraken AUei wciali ttische parfijen van RWandl zijn volgeirs deze gedelegocrdBii voor deo vrede De i ropeeflche dwnocrolen iiKMJten Werin behulpzaaüi zgn NGELANa De beslissing over de conferentie te Stockholm De motie om afgevaardigden naar Stockholm te zenden is gister door de Laboureonferentie aangenomen met l 846 000 stemm i t en 660 000 Dwangmaatregelen De secretaris van Schotland machtigde den Lord Provoost chef constable van Glasgow de aldaar voorgenomen byeenkomst van den raad van arbeiders en soldaten te verhinderen die daar Zaterdag a 0 gehouden sou worden Een munitie ontploffing In een fabriek te Barking buite wyk ran Londen heeft een ontploffing plaats gehad Dertien personen kwamen om het levSn een aantal anderen werd gewond Oemwifd Oorlofuteim De duikboot In het Kngetfxdie KanaaJ en de Noordzee zijn dk or onze diilkfeooten wedieron vier fltoomeohepcn en twee zeilschepen tot zinken gebracht Schending der Zwaedsch e n e u t r a 1 i t e i t Volgens ZweedWoho berichti in werd het DtfitRche Friedrlob Karro den 8en dezer buiten die nnondlag in de Skellrfsarivier tot zinken gebracht Daar het s s volgens de verklaring van den loo v800 meter binnen de Zweedsdie wat rgren getorpedeerd werd ia het zinken brengen ernstige söhending der Zweedeohe neutraliteit De vreemde oftderzee r kwami na het torpe ieeren aan de oppervlakte dioch droeg geen kenteekenw Amerika fl voorbereièingl Volgen öergen s Allenbladei wordien voor de Amerikaansche Reffeering bij San Diego aan de kugt van de Stille Zuidzee op de Philippijnen en Hoaululu reusachtige stations voor draadüooze telegrsifie aangelegd Deze moeten in den herfst gereed zijn evenate twee of drie in Argentinië en Brazilië aille met masten zoo hoo Bi de EiffeJtoren en een werkingssfeer van 10 000 KM ludhlheratel in Rusland Kerenfiki zou tot de chefs van e militaire distriolen een rondöohrijvciip hebben gericht waarin hun geflaet wordt voor geen middelen terug te deinacn ten einde de orde in het legeir te handihan en F rsii8iclj minister van Marine Oharlee C hftumet beieft thans dé portCfctoitille van Marine aanvaarde Da Mlnitïlerraad besJoot voorts tot installing van een onderataatssiecretariaat voor Marine hetwelk aan Jaquee Loiila Duroesvll Is toevertrouwd Oriaiamaatrscêleii Schoenen Dl Minister van Ijajndllwuw lieofli de biirgemewrteTJ gieilast een st hrift tlijke vordering te richten tot 3jhoenifaft rUtanten oiii opg ve te doen van normaal prodiuo titvWmogen per week op 1 Augu machinaal of handwerk aantai arbeljkrs miz een en ander In verband met imaatregeten welke l ij den Minlator iu overweging zijn ton einde te bevorderen dat soboelsel togen redeiyken prijs iHWJInkbaai komt Tot dit doel te het noodaakeliji een overzicht te verkrijgen van de capaciteit onaer sclioemjukifltrle tf hoon het de bedoeling U dbt daarbij zooverf mogelijk aille daarvoor ia aaranierkingi komenden zullen kunnen medowerken wordt alleen van düegenen een opgave verlangd wier bedTijf een zoodnnigen ontvang hwft dat zij aaw raak kunnen maken op den naam van Khoenf a b r I k a n f em bv niet van hen voor wie het vervaardigen vsn 9choen in een bljkomntige werkzaambeid is De opgaven moeden door db sidhoeniabrikanten schrlfteiyk vóór 12 Augiufltua worden ingediend by d © burgemeefltcn dSe e op hun beurt vóór 15 Augustus moeten inzenden bf het Rï sddatrlbutiekantüor voor Huiden en Leder Ie sKïravenhage ontJer opgave daarby van hen die Onverhoopt aan de vordlering geea gevolg mochten hebben Uitvoer van Footuien en Sjalotten Van de voor uitvoer beistfmdé poolulen CU sjftlotten moet voorlooplg 2ft pCt worden geveild voor l ngelandi en 75 pCt voor Duitscfoland Dit nUMt op de buitenlandfiicfc veilingverklarijij door den voUingtoieeater worden aangegeven De oon en4en mooten aangeivraagKl worden bij de Vereenlging Gioenten CenÖBa en deze worden niet verleend dan nadat de cautie ie geatort bij de hted HajMlel maatBohappIj in Den Haag De oMitle bedraagt f20 vo elke 1000 K O of godtflte daarvan Zachte bmp 1 miöi ter van LandiKmw heeft onder in lrekking van zijn b whlkking van 21 JqU 1917 èeo OMzlmuDr pri voor i genseenten voop zachte zeep voor hui houdHijk gehniik voor M li lperfc loo V pendfc van 14 AugtiMu lot en 10 September 1917 bepaaid op 37 20 per 100 Wiflterurdappeleii Het bestuur vsn den Nwi R K MiddenfitanA ond heeft aan den Ministervan I AodlMHiw Nijverheid m HanieJ eenadres ge ondtm wavin den Minister veriBotbt wordt de volgende vier pumen te ivillen wpalen opdat het nistaau der aanhweleu een gOed verloop heblx Een tyd vatft te sttdhn waaropWder zijn Inkoop von aardappelen mag4oen ICen ie ïer te verplichten voor dtihelft aardappels te nemen die goedblijven tot F 4 ruari ea Maart m voor de and ere hsdft k eiaArdlvt pp4en 1 eu verkoopprijs vaf t te sWüHen din belde parUjen bevredigt IV Voor te Hchrljven dot Hfc gessln Zijn inkoop slechts mag doen bij Wn Ieverancier op een formulier dat door de plaataeh e distrihu tit kant ori n won it ingevuki Daar het beeftnur van den Nedi R K MidrlenHtandlAond me nt diat met inachtBPHÜng van de voorgaande bepalingen het i oopeo der aardappelen zonder be swaren kan geschieden verzoekt het den iilniisier alsnog aan particulieren bet opdoen van een wintervoorraad aardappels te willen toa iaan Oorlogsbier Omtrent die vooruUzidilen in de bierbrouwerijen verneemt De Tel dbt indien de oiBstandigiheden nirt rooebleuriger wordten binnen aiTzienharen tijd de bedrijven zullen worden topgeizet 1 en Ijeperking van hel verbruik zal db eenige manier zijn om een mogeflijkei altopteiilng te voorkomen Men zal im inden hftnd l brengen een z k oorlogwbier liolit ♦ n donker lic domer zaïl zijn z g tolksbler en goedkooojr dan het lichte ppïde wooHen zullen f llohier zijn dan Bet huidige bier de prijs zal echter veel hooger zijn Men noemt reeds oen prijs van 28 en 18 cent per Liter D kwftlitedt van het bier zal gieleidedtJijk minder worden totdto het geuite fel liereikl Overwogen wordt om iV gilaizen kplolner te n aken waardoor de prijsstijging jhi baar mindier Is Da schaarschte aan vaste brandstoffen en noodmaatregelen Invoer van kolen uit Duitschland In don aanivong van dit jaar zijn met Dultstshlaud onderhandelLngen gevoerd betreflende den iniv oer hier te lande van Duitftche reap Bolgisolie kolen Deze onderhandelingen hadden tot resultaat dat one voor de laoand Maart circa 350 000 t i werden toegezegd en geleverd De maanden April en Meii brachten In dezen invoer geen wijziging Langsi versehinende wegen is bekend geworden hoe Duitachland aKoren ook toor de maanden Juni en Juli in een gelijken toea oer van koden toe te steoir we een voor ona land zeer bewwarondo Contrapraestatie heteft geöiscbt te weU n den vervroegden uitvoer van aardappeien Sinds den aanvang van de maand Augustus ia de toestand weder gewijzigd en heeft de aanvoer per werkdag niet fieer bediragcu dan droa 4000 ton per werkdag of weg 100 000 ton per maand Deze aanaienJijke vermSnderlng heeft et aan de Ri tsdistrlbutio omnogtsl ijk geDMokt aan de in dufitrle in het algeioeen toewijzingen in kolen te dk en toetkomftn Immers deze 100 000 ton en de mftöndproductie der LlmfcurgBohe ntitoen ai 225 000 2Ö0 000 ton moeten hijkanö zo der viltzondiering dienen voor huiidjrand gapfa4 rieken electrisc o eenirale spoorwegen en dtfe induatriën al l akkerijen meeMwbrleken wafsï cherijen watertt idiinr gm poldergemalen en dergelijke waarvan de voorziening van kolen voor het economische leven onomtilK erlijk Is Met J ult chland wordien onderlwndleiülgon gefvoerd waari ij d ezei zijdla met d i uteeetcn klem ie va tg W iid aan een voortgezette maandlelijbs e levering van 3 10 000 ton kolen zoolang deze onderhandelingen niet zijn a geloopen kan de iiKlufitrie geen loedeelingen van kolm ontvangen Vertrouwd wordt dat tbanw binnw korten ti W een dWinarief rcfiBiiltaal zal worden bereikt Opvoering onzer kolenproduetie Xaar wij vermTOcn ligt het in dö bedoeling om door den brandbtoffennood daartoe gedwongen de prodtioöe derLünburgscho mijrven aanzieni ijk op te voeren In verband daarmede zou het aMital n ijawerkera aftn nerkeil tk wordm ui ebroid Men e r ekt zelfs van een vwdubheling Ter bespreking tm Pegieling van deze kweKie zijn yeede oenig nauw bij de kolen prodnOtle betrokke personen uit den Haag naar het mijmSstHol vertrokken Geen extra kolen voor bloemenkassen Door den directeur van de ItykskoIenL diHiributie ia de volgende droulairc gew nd en aan de versohüIcndlB brandetoffenooinmisolee Nu mïj van verschalende zijden aan vragen bereiken om toewijzing voor ex tra kwftntit ften brandstoffen apeoiaal voor de verwarming vaa blownenkasBen en serres moet ik u er op wijzen dat ia het algemeen aan dergelijke verzoeken niet kan worden voldaan De brandstoffefiooramiebies dienen ecliter zulke aanvragers attent te maken op d brand toffenbeeparingk die in deze kan worden verkn en door de treflende plants van diverse bezitter in die omgeving bijeen te brengen wat in verSfhiMende districten reed met eoed g t 8 gt ahiedt StopsetlltiK nn bedrifven fl Tweatói Stooinit leekerii i gjeteravoBd wegen gebrek aan kólen stopgezet Op 4e hbrlek werk w oweveer 300 pwwooen BASNOOD Te Ameiwtoorl ztf de gM iiJ rlek worJ lopgwet ifcgejfjItiiBh v n 1 u n ui lot y Q Dbiii Baa jNISOB¥lMGHN De KMd d gemeente Uouda besloot in eyne vergadering van doi len Augustus j l L met ingang van 2 Augustus 1917 in de by zyn besluit van 12 Mei 1916 no 610 laatsteiyk gewyzigde Voorwaarden betreffende de levering van gas aan te brengen de volgende wyzigingen a artikel 3 tweede lid vervalt b artikel 3 derde lid wordt gelezen De gasverbruiker kan niet de plaatsing van meer dan één gasmeter in één perceel vorderen tenzg hy kan aantoonen dat de plaatsing van nog een Meter noodig is in verband met gebruik voor indostrieele doeleinden c in artikel 5 vüfde lid wordt in plaatsvan daggas gelezen industriegas d artikel 7 eerste lid vervalt e in artikel 7 tweele lid wordt in plaatsvan daggas gelezen j ndustriegas f in artikel 8 eerste lid vervallen dewoorden of de gasmeters g in artikel 10 wordt het eerste lid gelezen Voor het gebruik van gasmeters wordt den verbruiker de volgende huur in rekening gebracht per maand voor een 3 lichts meter ƒ 0 15 M 6 0 20 n 10 0 É6 n 20 0 S5 30 0 46 50 0 75 60 1 80 1 26 100 1 60 IBO 2 1 200 2 50 k artikel 11 tweede lid wordt gelezen De prys van het gas bedraagt 10 cents per UZ i artikel 11 derde lid wordt gelezen Voor tydeiyk gebruik in slechts voor korten tyd aan te sluiten perceelen tenten kramen enz vyftien cents per M3 j artikel 1 wordt gelezen By verhindering of stoornis in de levering van gas is de fabriek of d Gemeente tot geene schadevergoeding verplicht IL in te trekken de by zyn besluit van 1 December 1916 no 1076 vastgestelde Verordening tot tydeiyke buitengewone verhooging der pryzen van door de GemeenteLichtfabrieken geleverde Gas en electriciteit UI met ingang van 2 Augustus 1917 vast te stellen de navolgende Verordening tot tydeiyke buitengewone verhooging der pryzen van door de Gemeente Lichtfabrieken geleverde electriclteit Artikel 1 Met tydeiyke buitenwerkingstelling in zooverre van het Raadsbesluit van 12 Mei 1916 no 610 tot wyziging van artikel 15 der Voorwaarden betreffende de levering van electeiciteit Gemeenteblad 1910 no 21S wondt de pvys der geleverde eloctriciteit V04W verlichting gesteld op 24 cent per Kilowattuur by een verbruik van ten hoogste 95 van het normale verbruik in arbeiderswoningen en van ten hoogste 75 van hetn nnale verbruik in alle andere woningen huisen of groote gebouwen waaronderwerkplaatsen niet worden begrepen en op 36 cent per Kilowatt uur boven dezemaxima Artikel 2 Voor de toepassing van het vorige artikel wordt het normale gebruik geacht te zyn het verbruik in de overeenkomstige maand van het orige jaar Wanneer vergeiyking met het vorig jaar niet mogelyk is wordt door de Directie der GeitfèenteLichtfabrie ken het vermoeéeiyke normale verbruik vastgesteld behoudens beroep op Burgemeester en Wethouders Onder maand wordt verstaan de tydsruimte tusschen twee opvolgende meteropnemingwi Onder arbeiderswoning wordt verstaan iedere woning wier huurwaarde niet meer bedraagt dan ƒ 3 50 per week Artikel 3 Dese verordening treedt in werking op 2 Augustus 1917 IV De Directie der Gemeente Lichtfabrieken voor den duur der geldigheid der sub III bedoelde Verordening te machtigen dea toevoer van electriclteit doen eindigen by verbruikers die na waarschuwing voortgaan met een naar haar oordeel onnoodig groot verbruik waaronder kan worden verstaan een verbruik van meer dan 80 van het verbruik in de overeenkomstige maand van het vorige jaar alleen in zeer byzondere gevallen kan de afsnyding van toevoer worden nagelaten zulks ter beoordeeling van Burgemeester en Wethou rs V met ingang van de meteropneming in September 1917 gasverbruik over de maand Augustus vast te stellen de navolgende Verordening tot tydeiyke bui ngewone verhooging van door de Gemeente Lichtfabrieken geleverd gas Artikel 1 Met tydelüke buitenwerkingstelling in zooverre van het bepaalde in de Voorwaarden betreffende leverkg van gas laatstelyk gewyrigd by besluit van 1 Augustus 1917 no 602 en het bepaalde In de Verordening regelende de voorwaarden waaropdoor de Gemeente Lichtfabrieken der gemeente Gouda gas over muatgasmeters zalworden geleverd wordt het gasverbruik alavolgt geregeld aan gezinnen van 1 en 2 personsii MEpnlt toegestaan een verbruik van ten Jioogste 25 M3 per ma asA die va 8 en 4 personen 80 M8 van 6 en 6 personen 36 M3 van J en S personen 40 M3 en van 9 per son eai meer 45 M8 aUes voor wat metergas behalve industriegas betreft voor verbruikers die niet kfAaa p vute brandstof tegen 10 cents per M3L en voor rauntgasveyjtruikers tegen 9 cents per JI8 ter wyi by overschryding van de vermelde toegestane hoeveelheden voor de eerste 10 M3 ƒ 0 20 per M8 en voor de tweede 10 Ma of meer ƒ 1 per MS wordt berekend aan verbruikers van metergas behalve industriegas die koken op vaste brandstof wordt toegestaan een verbruik van ten hoogste 10 M8 per maand en wel vim O tot en met 6 M8 berekend naar 10 cents per M3 en van 6 tot en met 10 M3 berekend lïftsr 20 cents per M3 terwyl elke M3 boven 10 wordt berekend naar ƒ 1 per M8 aan gasverbruikers die geheel of gedeeltelyk industriegas gebruiken kan per maand ten hoogste eene hoeveelheid van 75 van hun verbruik over de maand November 1916 worden toegestaan en zulks berekend naar 12 cents per M3 Artikel 2 Aan muntgasverbruikers lal by elke meteropneming 1 cent per M3 verbruikt gas worden byberekend in verband met de huur voor metera en toestellen Artikel S Het aantal personen van een gezin wordt berekend naar den toestand op 1 Augustus 1917 biykende uit de controle kaarten voor broodrantsoeneering of anderstina Artfkel 4 Ongeacht het bep slde in artikel 1 xal het geoorloofd zyn de daar genoemde rantsoenen te overschryden en wet voor verbruikers van metergas behalve Industriegas die niet koken op vaste brandstof en muntgas éénmaal met 20 M3 van welke de eerste 10 MS worden berekend naar 20 cents per M3 en de volgende naar ƒ 1 per MS of tweemalen met 10 M8 berekend naar 20 cents per MS ArÜkel 5 Burgemeester en Wethouders zyn bevoegd door de Directie der Gemeente Lichtfabrieken te doen bekend maken dat voor niet aangeslotenen aan het electrische kabelnet het rantsoen bepaald by de artikelen lo jo4 eerst zal eindigen by een hooger getal M3 dan volgens die artikelen geoorloofd is Artikel 6 Onder maand wordt verstaan de tyd tusschen twee opvolgende meteropnemingen De Directie der Gemeente Lichtfabrieken is bevoegd den gastoevoer te doen eindigen by verbruikers die de rantsoenen vastgesteld met inachtneming van het bepaalde by de artikelen 1 4 en 6 overschryden Alleen in zeer byzondere gevallen kan de afsnyding van toevoer worden nagelaten zulks ter beoordeeling van Burgemeester en Wethouders Artikel 7 Deze Verordening zat voor de eerste maal worden toegepast hy de meteropneming in September 1917 gasverbruik over Augustus VI Burgemeester en Wethouders te machtigen om by gebleken noodzaketykheid zoodanige maatregelen ten aanzien der gasvoorziening te treffen als zy zullen wenscheiyk oordeelen met dins verstande dat eene nadere wyziging van de gaspryzen van 10 cents per MS 9 cents per M3 muntgas en 12 eents per MS industriegas de voorafgaande goedkeuring van den Raad behoeft VIL in te trekken de by zyn besluit van 1 December 1916 Gemeenteblad nö 266 gewyzigd by besluit van 6 Februari 1917 Gemeenteblad no 268 vastgestelde Verordening ter beperking van het gas en electriciteitsverbrulk Mjucimumprya Regeeringseleren De BURGEMEESTER van GOUDA Brengt ter algemeene kennis dat nwt ingang van 12 Augustus 1917 voor volversche geschouwde Regeeringskipeieren by verkoop aan het publiek een maximumprijs zal gelden van 9 cent per stuk Gouda den 11 Augustus 1917 De Burgemeester voornoemd A J USSELSTUN Azn L B STADBNIEUW8 GOUDA 11 Augaatus 1917 Ihronken hniaM Hi ennadit oraetredts 12 uur maakte een van de hier ingtkwartierdo huzaren die in eriKftigen staat von droidceosohap verkoerde een gewË4d1 ge herrie in de Wilhelmlnastraal De huzaar werd door de poMtie ingekünd en is hedcnuiorgen aan zijn O0ni mandant overgegeven Door een aap gebeten Clusteren is bij de politie aangifte gedaan door vrouw v A uit de Lango Dwiareetraat dat haar vyijartg doohtertje op de Karnomelkeloot door een aap toöbeboorcnde aan een aldaar wonende catébouder waw gebeten Het kind werd bij de politie verbonden waarna gicueeefcoDdige hulp werd ingeroepeni Oetukkiff l ek de wmul niet cmMlgte zijn Door do politie zullen maatregielea worden geniomen om de aap von den wegj to verwijderen RÜwiel opgelicht Do u de politie alhier is gistecen aangebon n een iS jarigen jongen die bij eenf rijwielhand e aar e n rij wiel had giv hmrtd en dit rijwiel niet terug had gebracht De jongen wan blijkltaar hiertoe aangezet doof een schipper ibie tiet rijwiel beeft opgcMdit Mr politie Htelt een imdca zoek in 4ias ook voor zuigelinveK In de verordening betreffende het beperkte gasverbruik is een bepaling opgenomen waarin wordt gezegd dat kinderen beneden het jaar beschouwd worden als leden van het gezin hetgeen by de broodrantsoeneering niet het geval ia Daar voor de zuigelingen geen btoodkaart wordt verstrekt en de bepaling vnn het gattrantaoen geschiedt naar gelang fan het aantal to PREDKBfiURTEN ZONDAG 12 AUG GOUDA REMONSTRANTSCHA KSRK lOH u v m Ds S K BAKK B Ned Herv Pred t Zwolle ST JANSKBRK 7H u T m Ds J HOEK Kaas nit Oud at r 10 u v m Ds A REINIER Em Prwi te Utrwsht 2 u D m Geen dienst KERK PEPERSTRAAT i u n m Ds J TIMMER l red te Waarder LUTHERSCHB KERK 10 u vjn Ds J SIHON van Weesp BOSKOOP NEO HERV KERK Geen opgaaf ontvangen GEBOUW SALVATORI 6 u n m Ds L J S CROUSAR uit Maassluis WADDINXVEEN NED HERV KERK 10 u v m en 6 i u n m Ds OOSTERZEE van StulpwiJk REHONSTRANTSCHE KERK 10 u v m Ds LINDEMAN MOORDRECHT NBD HERV KERK 10 u v m Da A Th L v d VEN Doopen GOUDERAK NED HERV KERK 10 u v m Da J E IMMIKK uU Uoereappelle 3 u n m Ds MONTFRANS LAAT8TK BKBXCHTKN uit Ouderkerk a d IJssel HAASTRECHT NKD HERV KERK 10 u v m Ds M HOEKSTRA Em Pred Den Haag STOLWIJK NED HERV KERK 10 u v m Ds F A FRANCB EVANGELISATIEGIDBOUW Gouwwiif 9H u V en 7 4 u n m Ds D PLANTINGA uit Hoogeveen WOENSDAG 15 AUG ST JANSKERK 12 u m Ds VAN OOSTERZEE Haweiyksiniegentng MarktbeHohtsn Groen tenvelltng Cotfp TuliiieraT reeiüf Inff Gotida en omstreken te Oowla Heera tot SecretarUi Veiling van 10 Augu l heiiikoiimwTH buitenl f 2 H0 I t A ADVERTENTIëN GrootB HaUjaarlijksclie Opming PV Onze gewoonte gelrouw om 2 maal in t Jaar al onze artikelen voor veel verminderden pHfi te verkoopen en wat door ttaleercD of andertzini bcicbadlgd li voor ipotprys op te ruimen bieden wQ ook nu weder REUZENKOOPJES aan zoowel In t TAPUT al In t BEDDENVAK ALLE VOORRADIGE 1867 120 Kapok Bedden en Matrassen worden alhoewel de kapok zeer duur li tegen ZEER VERLAASDEN PRUS OPOBRUIMO Een enorme partij Wollen Dekens leU vuil geworden VOOR 8P0TPRUZEN SATINET DKKKNS groote qiaat en pracht kwaliteit vanaf f 4 99 Qesfikto D k ns wan f f 4 28 Voatkussans vanaf 18 ots ENORME VOORRAAD Tapis Beige en Koehaar Karpetten t wwkalllk laf prllni biTAPISTRYSTUKOOED een zeer groote aorteerlng vanaf I M5 per el OOUPONSVLOBRZBILBN voor d kalft vid itn koittndu rrl Alli GaCOS MTIIElEII kij ii ipraiiiii Mm VITRAGES tc en epotprÜMn 11Houten en Uzeren LEDIKANTEN ena ena ZIE ETALAGES ZIE BTALAOES V CHR KEET Markt 4 N V Mode Etablissement Gouda Markt 26 j TeL 131 2o Reeds ontvangen NIEUWE STOFFEN Atelier voor bontveranderingen n r araties