Goudsche Courant, zaterdag 11 augustus 1917

So 13467 V on Lltv hiiiig linblioji liij don I uilrtclien Kijktuhg otii iinerpol Ingt Mond waarin gevraagd wordt of hi t th iv M hkaniflitT hfkend I dat hij b iïhikk i 11 R van h i I c o in II a n d o van het Lk Itgerkorp aan At Frantf Ztg de vorpttohttng U D kge4iird 41e loWoïi Hthe MTk bten Mo dit Wad van zijn l iireat Ie lleriljn ontvangi vóór zij Ier pr r4i gaso aan de ouiyHHir voor to loggen er T wordl gwraegd of hoi den lt ÉJk kan teIit r tK end h dal do hlorU gi n re d 2Ö Smi lng 4irachto l wartfl hog Het uit d n we zijn gwuinal Toit slot Ie woriH gavraagd wat de KiJÉwkanw Her doiiki Ie dot n brt voorid Jwiid tngrtjpt n V au d mlUtairo ovorbi d u p hot g bieil dtr algemene poUtluL u vtMrhindi r n Kon verapledllatpttprooe Nivar tiara mkni bil ki uit het groQlï vorapldjainglsVl ruP OH Ir Han Franolaco hot l uta blaiMl In AuM Hka m Azië heofl gebanik ld Het zond nchejwn uit b Retiid om Ihilirobe oortofpsacnöpm te voofv lfin vocii t AuftueUw 1914 lot l Januari m Ook Ijeproefd 1 uiti oiaaaa la UrlMiHk lndtjt 0 if tand tu wt kkeo reitlh n jaar voor dtin oorlog om daardoor I ng i cho iroe en uU I iiropa h lioitden r e naiwnzw rlng word ultg wwTd door I ulMichP diplomatieke aecntfn In dip Vwocnlgiilo Blaten In China Hofwiodoe Elalavl Manilla w Mam Zij kregm cijfi rt legranttit uit B rllM lbor be ulddi 4in p van he DuUsoho ffexanMïhap te WaMiIngton Mannen wenloit gtworwn on naar Iiwtte gecondi n HeèuH4ijk wvrdon uit Japan en C hlna wap n en nmnltle gt t ndm e n Uaira dMik ndl i m tm tot de rovoliilionatro benden In RrllAChIndit organlsoeren Italië en BervU OfAcdcuse ItaliuineolM blailm zien t n Jongste door I rd Cecil gWiwidiii rwio voor t nt itiliioodiging aan door dn tngtilwhe rrtgewing tot Hwrvlö gorlolk om niH Ita l ondorhaikdellngm aan to knoopen om dt wedurke rlgo aaiMOprukeii in de Adristwfiie Zee IW os oro w e imintip t brei pcn Daardoor oii het iiingHiJk uorden do lieMaando iaoii4htKm t r hllt len bij lo It ii Dozo h H tIit wordt nog lioveMligil door hol feit ihit minlAler pi uffiift nt rft ll J i or rttleag vai p4an Ih naar Kotno te reizon iodurindi ztj seTblijI In d Itallaanaohe booTAtOd zou lu aaiwitwiTklng niet do pyillie r li n door Sorvifl en Uatölk ftetialvo i on millUlr offi TUtlol wn p KieenJftiliaiipeliJki dtplotnalloke iifc lio worden iefp nni n mt t hf4 dbej oiu met verei n K kracliH n Itet plan tol veihrokkeilngl van de IHmauinotutrchle gelijk dit door l BMjit J ontworpen Ia uit tü voeren zijn ami om haar Ih oo kOii ulaan imziin kind eft haar miH zloh inenuimeo Daar nciirlktp zij op on hooff luUlomul on verschrikt het blonde hot d Wat wa dai VOO ivn gU lMni d j ia du drawingroom Daar woer Vrouwenrtoininon ntanaon daarluww on hot ttonHnNe met em doel slaan van dmiren Iemand rlrp om water voor Mr WiVtti B idhh Metkor snelde do trap af Bontst Intend do dour open Haar tnowiir zat root eon i rak gelaat en itarreoogoii In don hoek der a a Men bflspronkfldo haar mol waifr Bij hot rsaui Mtlkto Jane onbedaarlijk NaeM haar wi nd baar i üt oo zii ter zaoht en waikhoplg ou hleM daarbij kranaxaahtig bulmoekend do hand van haar vatïér dvo ouatan Augiu tti 4 FU k va t lll te Iiaanuao bekosanorde lith ni t oiu haM Hij Hop woest mot jp oote paflHvn op en neer Ja wat ndieWt julHe daa ftUthV zwager Mav l omlok hii f liet hoofd op rilj zilt genilbot d WUmn m Co Ib faffllrtl Fn boe failliet teÜm Frnl Fr Mljrft goen oent Pa heeft de l a a ÉH o togoQ nog alH en kraakzinialgo gmp n looTiH Wij aijn aan den IH afl Fn Diekle bIvW alMn mi t Diado J p aohandetijkate bankreet dat w MmW jaren Is ewewll O zeg dat bM van Pai f De ioiti van Fdtm l eofdo van ontrotrlnfir Hot l i Mollif Blot waar Zyn Engalsche Vrouw Naar bet Duibuh door RUDOLF STRATZ GMutorLaMH de Uitgave bewerkt door lïevr J P Wi seKUNK VAN ROSBUM Kaïdruk verboden 59 Groo forenA tram stoti hij dhar on hield haitr Hn tWn airin r aDik 9Uj inantal 2iJ heelt je telegram ftaa haar naar Berlijn opgezonden naar het koittiMaidttiit nbuts waar Üt inij voor miljn verlo heb niooten iMèten Ik wa ntaar voor een paar dï en in Ber Uin Voor mUitsire vertalingen uit hH IngeUwh zooalfli vropgior al jonggozpl Hij brak af Zij begreep zlhi ocken don blik Kloiiio Mary i mH dt miree uUI zei zij Zij korrrt ovtT iinr terug Dan zat j haar rienl Ai4i HiilHe welk een ongvduk de arOK pa Zoo plfvtfA hig Ik wa ifc eerste donk rena aan Weer kwamen do Irflnen bij ili tierinnering aan het vr f liik i o t rAiiir In de VAty HiJ zat zoo vredig Hellif Niemand zou gt ociè hebben dat hl Al dte lakt n zijn db oorzaak Hel4i mi in de2 U ruwen tijd Ho hwretb zeggen dat iwn nil noff nirt weet oï het oorloff of vrede wordt Je iitag met In di oorlog Htllie i j iiieJl Zl ktooidé zich aan liffn vant tllj ViRULY s Zeeppoeder merk de hamer l i Geen Ziekte kan blijven beitain indien tlscbli hel tocdejeneeimiddel wordt ngewend Bloedarmoede bleelu jelaaukleur zwakte Qebrulk En r atibletten I Per koker fl 3 kok f2 65 Fa W J V ZANEN 20 O Havcn Atelier voor Moderne Portret Fotogralle s N Ï Internationale Commercleele Bank gaweBligd to Qpawanhage De inaohriJTing vordt opengesteld tegen den koers van 100 pOt op Wormen wsm OPGERICHT ires Voedert aw V e met de uuivere murw kinderen en volwaiicnea Neem EnfanbonbonB Per dooi 30 cl 6 pCt Obligatiën Hoofdpijn Mljn lurdl i H Gezonde LIJNZAADROEKEN merk STER en W L sn SOYABOONENKOEKEN merk W L Uitmantende door hooff eiwit en veigehalte en groote Toedingswaudt E r JHvloma Parijs 1900 Hegen Oouden MedaOle Mljnhardt i Hoofdpij otabletleo Per koker 45 et liooïdhuid loader hanroItTal bevrijd van rooi Waach U met Purolzeep Per tuk 60 et 3 ituki f 1 70 met extra Winstuitkeering terugbetaalbaar einde 1993 tegen 100 pCt in stuiclcen van f 100 f 250 f 500 en f 1000 Gal en slijm verwijderd door Mijohnrdt Lazeertabletten Deze lablcllen zijn bloedluiverend regelen den atoelganf Per dooi 35 et Sdoozenfl worden Prospeotnaaen en insohrijviagsbiljetten op aanvrage verkrijgbaarten kantore der Bank Laan 33 1973 80 Roode Kpulpbpoaklos Handdoeken KIndeppakles Theedoeken oatitoken huid doorloopen ceereplekken achrijnen en imetten der huid Gebruik Parol IHSBHi Per doos 15 en 30 et Overspanning Zenuwachti heid ilapelooiheid onruil gejaagdheid ezatnenvrees Mljohnrdt a Zenuwtabletten mtÊÊÊ Per koker 60 et 3 kok f 1 70 Maagzuur Maagwater en opriipïng MUabardt i Maagtabletten Per koker 60 cl 3 kok f 1 65 Klnderschoptjes Bordendoeken Kindepkoueen Servetten ENZ ENZ In de grootste lorteerlng bij 17S2 30 Wijiistraal D LEEFSMA i Go SPECIALE RECLAI Laat Uw RIJWIEL EMAILLEEREN voor f3 Hel worde bi Imeadinf in den dveiuolie ebeel GRATIS GEBIESD bl Hoesten A A SEEGERT Jr 1449 20 RiJwielfabrikaDt Em ill r en VanilkkcliarlohtiBtf TBilzittend ilijm op de bont kriebeling in de keel verkoudheid Neem Anga bonbona Per dooa 30 en 60 et Als gij U Vredenoordplein I ROTTERDAM afgemat gevoelt en lijdt aan voortdurende vermoeidheid gebruikt dan Lcvetogen mmm Buaaen90ct f 1 75 f4 25 f8 25 Zie bij koop toe dat op het door U gekochte voorkomt de naam van den fabrikant A MUNHARDT Pharmac Fabriek ZEIST Bij Apolh en alle Drogiitea Te Gouda Anton Coopi Wljdatr 29 1SohoonhoTen A N v Zenen Boakoap Wed I Spruit J F Vtrkade Waddlazvcan A v d Heide Moordrecht J v Gennep 1988 69 Lijdt Gij aan Asilima VarlloM dan dad ll k Uw BKNAUWDHKID QabPuIM onv riMrl ld d = ABDIJSIROOP ononll pll k voor Asllimall d ps om de taaie slijm los te maken waardoor de ademhaling weer diep en vrij kan worden Een voortgezet gebruik met de Abdgsiroop hoeft reeds vele borstiyders gegeven wat ze zoo verlangden n l Gezondheid JB ADRKS bij opruimingen Tan kleeding boeken schoenen en antiquiteiten ia BECKER S 2e handszaak LEVENSLUST en LEVENSMOED De ABDIJ8IR00P voorkwam vaak erger Veelgeprezen herstellend zuiverend on genezend bij GOUWE e Ovsral te oNtbiedan GOUDA 1911 10 aandoeningen der luchtwegen Friif per fllcoD vtn pl m 230 ir f 1 25 van pi m 550 r f 2 25 v n pl tn 1000 r r 3l7S Alom verkrijgbaar Elachl ROODEN BAND mei Zeer mooie sollede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theetafels BuRetten Sty lameublemen ten in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onl eslapen Veerenbèdstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 60 Styikast f20 styitafel f 9 60 Spiegels f 6 60 f 7 50 enz SiOnmiTM lnegllDllDlllydlitU kldL RoHeiMiani otite haiidleekeiilii L I AKKER ROTTERDAM 1986 74 Dienstaanbiedingen hebben in de Croudschd Courant ateeti êueeet f0f Dcie idTertcDlIiD kosten sleohto kU voorallkeliliiig 1 5 regels f 0 26 voor elke regel maar 5 cents Opgaaf uitaloitend aan bet Bnreaa Vertegenwoordlcer A RIETKERK Qouda as lidlas FeMeuüi en leDie iloreji Levering van Machinale Brandhoutzagcn Aanbevelend VEST ÏQ9 111 J VAN DUIN Tijdelijke PnUsverhoofliing Kleine escli f 0 85 Middensoort ft 1 80 Oroote Bescli f 3 Adverteert io dit Blad AOe Jaargang baandag 13 Augustus 1917 fiOMCHË dOURANT l ie vjL xrs © xl i c3 V©rt©ïxtieTolsud vooa Gro a d SL © an OaasLSta ©lc©aa VERSCHIJNT DAGELIJKS 4ki BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN MKDKOBKLDKiBN a 1 4 it th HM Op de Koarpacia dybbal ivtal Gewone edvMiMlti iagWadi MMhéMAa M pnia Grwoaa Ummn tm nMda uv ftmmtmiam ELEINE ADVEE iaWUlfl m m ii wfcaM 1 5 f9$Ht I Jt m m 0mm Itt f iiiii iie w ii 4 i ABONNBHKNTSrKUta p fcoaftMl f IJS pw Mk 10 Mt Mt 7 d a hM perkwtmaal 1 1 75 per ♦ M 9 l0Bp r aeefcMk fnmo r poll P r kwarf J I l M mei ZoMlafablad I 2 AboaneuMlM woröoB dageUika aa n nm n W baiMS MftBBT 31 GOUM HMae aganion dea boekhandel en de po t haBtowi a mmH ADVBRTBNTIBPKUS I Uli Oooda wi oauMrekM fb al toowde uu dea bc or ng 1 S n a I 0J6 alka ndal mw f 0 10 Bl drie dMa N aa fWM ki u fciai Vna I n el mmt l 0 15 MiM Oow 4m m at0 iHté l MÉvb M tt Telefoon Interc 82 Telefoon Intero 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON baar niet meer is dan een handige politieke actie waarbil het geenszins zou behoeven te verwonderen als Japan met desen nieuwen bondgenoot maar matig zou zijn ingenomen Een mysterie ia de nJÉnte bondgenoot Japan zeker Zijn indusC len bloei heeft het door voordeellge leveraatlën Japan is ook de mogendheid die door zijn oorlogsleveranties Rusland strijdkrachtig kan houden tot fabelachtige hoogte weten op te voeren met kleine offers verzekerde t zich een mooi bezit van den vijand In itjn buurt maar overigens spaart het enkele torpedojagers in de Middell Zee daargelaten zorgvuldig zijn strijdkrachten terwijl lUn vroegere opde vingars kiJkerB zich In ew onmenschelijken Earopeaaehen kriJg totaal uitputten 1 Turkije aan de zijde der Centralen en Japan aan die der Entente het liJn de grootste en misaohien meest beangstigende vraagstukken In den groot Chriitelökm broedermoord In het Oosten geringe vovileringen der Oentralen Op het Westeiyk front plontselijke gevechten en levendiger artlllerieaotie Luohtgeveohten en een roid op Engeland Henderson als ministsr afgetreden ONS OVEBZICHT besluit tot deelneming aaj de conferentie aannam zijn treden uit efc Kabinet dat zich tegen de conferentie k tte wel volgen moest kan geen verwonderiw wekken Aan het publiek heeft hij slechtl gevraagd het oordeel op te schorten tot atte feiten bekend zullen zijn Ia de lucht Js nu 66 t weer gestreden nadat het ongunstige weer meer dan een week In het Westen de vlieger actle belette d w z althans op eenigszlns groote schaal Gisteren echter zoo meldt het Engetsch legerbericht van Londen van 12 Aug toonden vijandelijke luchtstrijdkrachten zich zeer bedrijvig ZiJ staken daarbü op talrijke punten de Engelsche linies over en trachtten het werk dor artillerie te belemmeren Ook onze vliegers vielen iji aan maar konden niet verhinderen dat wy in den loop van den dag en s nachts 6H ton bommen op vijandelijke vliegkampen munitie depOts en punten van militaire beteekenis wierpen Tien Duitsche machines werden neergeschoten en vijf tot dalen gedwongen Een andere Duitsche machine werd door artillerie neergehaald Van Engelsche zilde worden naar het bericht luidt 12 machines vermist Voorts bericht een tri ram nit Londen de herhaling van een Duitsche luchtrald op Engeland met een eskader van circa 20 Duitsche vliegtuigen Deze volgden de kust tot Clacton waar hetjakader ich splitste Het eene gedeelte b af ifli naar Margate waar bommen werdei Jteworpen Het andere gedeelte vloog over d kust en wierp bommen in de streek van uthend Berichten over de sUui toffers en schade zijn echter nog niet ontvangen Ook op het oostelijk gevechtsterrein hebben de vliegers zich weer eens geroerd Zoo meldt een officieel bericht uit Petersburg dat vijandelijke vliegers bommen hebben geworpen op het station Moldetsjno De politiek Lang heeft Henderson in een tweeslachtige uiterstmoeilijke positie verkeerd en wel eenerzijds als E ngelsch minister anderzijds als leider der Arbeiders Partij mo i lijkheden werden te grooter naarmate het tijdstip naderde waarop het vraagstuk der Stockholmer conferentie tot oplossing zou moeten worden gebracht Reeds met Henderson s reis naar Parijs was het critieke keerpunt in zijn mlnisterieelen loopbaan aangevangen Wel had hij tengevolge van een interpellatie in het Britsche parlement gelegenheid zijn standpunt uiteen te zetten maar zijn tegenstanders overtuigen vermocht hÜ niet Dat nu de Labour Party na ijn gloedvolle rede het De fronten Dat de opmarsch der Central o aan het Oostelijk front weer eeh Btfjgend verzet van de z de der Russen ondervindt blijkt wel uit de laatste Duitache en Oostenrijkache legerberichten waarin wordt melding gemaakt van met sterke troepenmachten uitgevoerde tsgen aanvatlen op verschillende plaatsen van het front Dat dit krachtiger defensief den opmarsch der Centralen niet in eens tot staan kan brengen blijkt wel als we zien dat bijvoorbeeld ten noordwesten van Fokczani de Russen en Roemeniörs nog iets verder werden teruggedrongen maar in ieder geval wordt toch de infanterieactie der Centralen hierdoor aanmerkelijk vertraagd En aan tijd gewonnen ia al veel gewonnen op een tijdstip dat verbetering van den inwendigen toestand van het Bussische leger nog zooveel ïorg vereischt Dat de Russische opperbevelhebber Komiloff daarbij niet voor krachtige maatregelen terugdeinst is reeds wel gebleken Zoo zijn thans de aan alle hoogere commando s toegevoegde politieke commissies van controle opgeheven en is de onbeperkte commando bevoegdheid der bevelhebbers hersteld Verder werken op het oogenblik ongeveer 800 poUtiektetrouwba re en door Kerenski zelf gekozen leden der arbeiders en aoldatenraden aan het front om de manschappen te bewerken terwijl met nog grooter kracht tegen deserteurs wordt opgetreden dan vroeger De laatste krijgsraad althans heeft besloten elk geweldadig middel toe te passen om leger en land te redden Dat dit alles zware noodzaak is geworden erkennen zelfs de meest linksche bladen die aandringen op eendrachtige samenjverking in een krachtig defensief tfgen den vüand wiens opdringen het land èn de revolutie in gevaar dreigt te brengen Dat inderdaad at dece maatregel i Oiet sullen nalaten een gunstig uitwerking te hebben is wet aannemelijk Inhet Westen zijn plaatselijke aeties met nieuwe hevigheid ingezet met het gevolg dat de Dnltscher de Ëngelsche linie bij Yperen een weinig terugdrongen terwijl de Engelschen vorderingen maakten op den rechter Steenbeekoever waarbij 124 gevangenen hun in handen vlelMt Ook aan het front bÜ St Quentin heerschte grootere bedrijvigheid en wisten de Fransche troepen hun linie bij Fayet te herstellen Over het geheele front is e ar tillerieactie toegenomen Arthur Henderson werd Oi 1863 te Glasgow geboren Hü begon ztfn loopbaan als molenaars jongmaatje te New Castle en bekleedde een aantal officiwle functies in verband staande met de arifidersbewegJng Hij is eenigen tijd gemeeiteraadslid van New Castle en burgemeester van Darlington geweest Van 1908 tot 1910 was hij voorzitter van de Labour PartJj in het Parlement en werd als zoodanig gedurende den oorlog opnieuw gekozen Tefens waa hy secretaris van de Labour Party Voorts was Henderson lid van talrijke Ifouvemementsen departementacommissies o a in 1911 van de Railway Commission Sedert 1915 was hü vootittter van de onderw scomrolsaie t PABLEMENTAÏB NIEUWS Polnearé van plan at to t T den Naar het Berner Tagblatt utt Parl vorni oiirt diH4de Polncaré minb tf preM Anit aan Rtbot ntf dat hij van plao 1 af tu treden KUwt heoft na bpraadslaging nw bet iiiin v terio dtn president der Uiipublick v rzoc t dp aancri beuhi ld tot 1 w r IiijttsikMiven di r Kamem to I t m rus u BOTtwtiglug vsn du borioht U oog niet verkreflfOT Bed Het allrodod van Henéeraoa Henderson he t bij den efltwten n lni er ïfin ontelag ingediend en dH verkregwi 1 1 utlor on publiaHTdo een verklaring narin hij het volk vorzo l zijn oordr I op te sehorten l M hvi de feilen kiut h author 4 ftln a f gtet r don lio direottnir van den Nationalen Lienst Nuville Chsmherlain heeft zijn ontoïag genomen II c t II o n g a a r K o II o Kabinet 1 Staatiwoiiranl imblkwrde he van kiacht gwwordon wel b liilt over do oprltjliling van 1 iiongaap he n Inl t n ftuln zondiilierjiaaido orlt e illle I ezt vnctthire 7ullen nt r spofdig wordvn K n irtil lAard4 enilng Mac A do o vraaigt het AniorikBanseb longrt H iiiBchtl g nog een lecnlng van 1 ifllUard doUar ui te gt v a Da a n l lUHr l a voortritftroveiuU efg aardiigdi n Do Den 9en Augustus 1916 hajminiBter Henderwm zijn ontslag ingedienp omdat t hem niet mogelijk leek zijn werkzaamheden voor de Board of Education te combineeren met zijn taak als arbeidersafgevaardigde hij bleef toen zitting houden in het kabinet als adviseur der regeering io arbeidersaangelegenheden Als minister van Onderwö werd hij toen opgevolgd door markies Cr we terwijl hij zelf de functie kreeg van algemeen betaalmeester Dat was feitelijk niet meer dan een sinecure zoodat men op ÓKOf wüze aan zijn wenschen te gemoet kwauurllKbWT n Barnes hadden ook geen portefeuille ZiJn taak als voorzitter van de commissie die de militaire pensioenen regelt bleef hij vervullen Het gele gavaar Overdruk Waar het drukfouten duiveltje ons zoo leelijk parten speelde achten wij het gewenscht het laatste gedeelte van ona overzicht van Zaterdagavond te her plaatsen temeer daar ook eenig gedeelte in onjuiste volgorde was toegevo d Een bericht nog niet zoo lang geleden uit Washington heeft ons weer eens aan Japan en aan de aan dit land algemeen toegeschreven expansiezucht herinnerd Waar echter in die beschouwbigen van Amerikaansche zijde het Japansche streven een Japansche editie van de Monroeleer heette het speciaal China gold daar is nu China zich aan de zijde der Entente schaarde aan deze besprekingen wel een groot deel der actualiteit ontnomen maar toch blijven zü teekenend voor een algemeene stemming welke daarmee tot uiting kwam Bovendien komt hierdoor duidelijker aan het licht hoe het Ingrijpen van China blijk dooreen art eon strijd door nevel en on leed en g uk Het waa lo gauw gtgaan In deze dagen SJoff op slag het wat bijna niet Oin uit te boudeft Het noodlot nam met dw eeno haml den v dür gaf miet do andere don man Ztj voelde zldi plechtig g Hl SQd Zij legde de hantïen in Ikaar ak in de kerk m wpumJü Het ratelen dor aiitoiiwiiieifn wefci baar lilt liaar nistigw Jta4me tfliamlng ll f handeliwrlMidBn verlieten het bul on fllapten in hun aulo w onmngt n zwijgt nd mot enMige gedrukte uitdriikklmr andere onrustig eii opgowondtm op ingnboudeiï toon h m geaprek voortï U iid Zij reden in oostelijke richting naar de fhy IdKtli hoorde boa e n van hen vo dl ke or pleohtlf en ontoteld uitziend gtmtloraan luid dm f amffour hel adre oi paf vair een zeer bekend I ondensch advocaat Daarna Wopte do knoohl de heeren Wilding on Mac Comlok laten Tiiro erkor vorBOfkenr voer do besproking iMnerien te konH n Ja ja zei do Jonge vrouw en vorroerde zidh nh f Do gwiwAle an hot marohandk ren oin go t voöd zij optHt oogesihlik lnoh iwf4ljk F r wB g org Meer dan genoegf Hoerert dat bohoffde mei tooh niet te l 4lm Haar gcdachten dwaalden al Terng naar do IWrgBlrwso Naar AWboin Zij glinUaohtp hij i horinnoring Het wan daar oigonlijk toch wH g elKg en hiilsolijk gowoent liriereon WW ZOO goed voor haar Zij lof fden zoo vrt Sf ï dor zorg Zoo zou hfl ook nu weer zijn glnch aan do Riwhiseho gron In de nieuwe troepenafdeellng Hefnntt zei toe da het ItT ef ftlf eon Rrooto faiE He ra Zij keek d straat iJ of bij nog nle lerugikvaai Zij kon lemauwemood waebtm tot hij Feiiilleton legde zijn hand op haar hooltB wi keak hOAr ernstig in het mooie angetige Weeks gtscicM Wat mij befreft Edith verlang ik naair den oorlog Ander zoM Ik g©eo soldaat zija Maar oui jou verlang ik hein niet Nu do vrede ons al heeïtgiechelden hoe zou het dttn wol Ia diPO oor log worden Ik bOT waar jij hml Hedllo Altijd CU eeuwig Jij P Mth Sed ert wanneer is dat Pat kKnikt andere dfcn vroeger Zij vouwde de handen SedVrt Ik je niet he gphad eedtTl hi t hal jaar ik kaui itlet zonder ji zija je bent ftterker dan ik Ik ga ijiet je nie tot aan liet einde dier wi reld Weer vonden hun Uppen elkaar Het wae eeoi lange vurige kuw Fdith Merker hniverdo Zij voelde een wi InROver zioh komt n Zij tfl zaohi Je kotut toch nooit meer naar Fnge land dat wt et ik nu Neen Daarom ga ik met jon terug naar riiiksohland Ik lien nu tooh vrijl Fn er zal geen oorlog komenl Ik zal OcM zoo bidden ïat HiJ onö niet straft Het zal vred zijn Kn wii willen in vrede In 0ultfl landl Iwen Kn jij zult oWloter zijn 1 n waar do Keizer heermtuurt zal Ik hei owd vliwlen Ik wil altijd zoo zijn ale hrt voor jou goeiï isl Ik bim oen haivf Dult be HolUe ik zal lij zooveel nw ite g sv dal ik gphw om Dull ohe wordt iKi braieht haar handen aan zijn lippen en licdokle ze niet kuwwn M fc zijn oogtTi waren vochtig Nu ben Ik de gelukkigste mM ACh op aaiKte Kdifh ze hij m zij zwegen enkuMen elkaar weer en liWtv elkaar lo de nweder van b th kwaui hinnwi Inhaar rouwkleoren deed zij denken aanwn lange wwarte aohaAiW ddo reoht opgericht door do kaui r gteedi Zij hadvan do kornet van haar DudtscheaiaohoonMon gehoord maar zij ging deiikondeaan zijn optredlen met Kfa tavona winder op hem te letlen mei ft owtonkahaar mart strong en ijaiKe uihlniWtingzoo dïcht langs hem lieeu lat do dbiikero rand van be r rok heat bijna aanraaivU tn zei alsof zij allein mrt di jonge Daar i toch waarlijk nog lij mede Wij koniwi zoo juM vsn het kwkhoM nal ht ik ook gezegd Maar d gewlPinwi ze gm Neen Nif f W drin gmder dam dat Zij veitangen er iiftar ons Bportllg iiifdedodhigMï te 10 I n boud J6 gereed Mra Wilding d lPflBch geworden ijziBp waardiIgh Hd chreed do t nir wt r uit l r e luitenant Merker k v haar na en haalde do Bclioiidor op Ik kan in dit hui nlot Idijv n darling zei hij m jl ala mijn vronwook nil wn Ik ga DM je me Hij keek op de klok W t vvralfi Ik zal in h hotei kajiiers voor ons btrteilen Over eep W hm Ik wePr tertig IoW m n ak je allw in ordo voor de verhiiteln van jo i en kl ine Marj en de mir c Begrfi en1 Ik ao sll wat je ml Ilohnut kMte ijn vroiiw nog eens ni neli d katnuT uit Zij l Mil Maan waar zij etffo lo iM goKdoaUe