Goudsche Courant, maandag 13 augustus 1917

Owncagd OoriofMitawi JiipRU i efae oorlogiMffoliepfiit De JapamiBohc mariao utaché deelt mede dM nieiiwe Japauadie Tloot Mnhe xlch blj d gwiliic rdip Hlrljdkraohten In h urop belibcn fi o f d BUrTBNIiAcNDSOH NIBUWa SCANDINAVIË HHadeluaauferaatie Dt re d8 mdert Lwtf berMinde haodielaconferentie der Scwwhnavlsche Undon zal op 14 m 15 Seplember as to Btocfcliolm piaa 8 hebben SNOBLANa Paoifistiiehe mUawerktrs Nur de Monitig Post meldt hield de federatie ran mUnwericen m Zuid Walei den 8en Augustua een Tergadering te Cardiff by welke gelegenheid een motie werd aangenomen welke de wenachel kheid uitsprak eva begin te maken met een actie Toor den Trede in de oorlogvoerende lan den Verder werd een motie aangenomen waarbU geprotesteerd werd tegwi de verkrachting Tan het recht ran vereentging en Tergaderisg en dat van het rr e woord U a oonferentie te Stockholm VolgMW een telegraia der Am Pr eB uU WHiHhlagton zai dv regiMrlog poHseD voor de ooni reiiUle te Btoclcholm welge ren De Bmbteaaren aam het dtfpaniemvai van BuUoUandücbo Zaken blijvea de deel nomin aan zulli ecu ooikferentie nu alH ontijdig beechou Heur Speculanten Volgens een bericht Tan de United Presa heeft Wilson gelast een onderzoek in te stellen naar den toestand Ten handel en niJTetheid De president tegt in de toelichting dat hem ter kennis is gekomen dat speculanten profiteer n Tan de manl pulatiea op de kolenmarkt Krachtige maat regelen zullen worden genomen om hieraan een einde te maken WaarKhUnllJk zal de regeering ertoe besluiten alle mUnen onder haar toesleht te brengen X stralen onderzoek Er xullen 1000 recruten Tan den staat New Yoik worden onderzocht met X stra loi als het bl kt dat hieronder meer geTidlen van tuberculose worden ontdekt dan men sender de stralen zou hebben gevonden zullen alle recruten deze w jze van keuring ondergaan Uit het Pt iuch leger zijn l O 000 mannen Tcrwyderd wefens tuberculose Het grootgrondbezit OeneraaJ Konulof bedt di n groot gjfondr bezÜtlenf gewapendle besvilenaiiig to K B gd maar ben m t den dood bedreigd tngeval zij zlc bij de verdoeline van don ooffst niet aan da voorsohrifteu hou den daar zi dan ov i groo vorrader sijn als de agitators lo bet toKor Hel Jood ehe vraagistuk f n Finland De Sejin hee t na ren Isn debat do wet op de gttU sttJUnt der Iniboeauaohe Jod tn aangvnoaien Den gettdmdgircerdian Joden worden de rediten nog onihoudeu sDe roorganisatte aii Hii land Hel cwnM van Nailonale VerdedS lng nam een itwerp aa volfcene heiwolk hot mÜltaiiT gevag u 4 rtlido revfliteni krijgl oni du afgevaardHgd znuUm naar de fftbrlckcn tenednde daar de betrek kingen te regelen tiu bon arUiideT n patroons loonen to regelen arbeidere en lagere boamlbten te ontslaan m domoodA vsn ntilltMr gew gobrulk te makvu Oo faibrlclcen die oor de verd dlginK workfv zuUffi de oersbe zijn oiii brand tol tnetaai en ander materiaal te krü gen Vrljbeld ran geloof De o M loopig © n geering eobaite alt © lot nu tóe Itmtaande l eperkin n ten op zielite van de katholieke en ffoiinieerde kerken af BUmKNIiAN Tveede KamwTerUeslBg De eotrale A R Rleftvereeuigüi In 1 nibhulz i heeft candidaat gesteld oor lid van de Tweede Kamer tk hoer Co hjpi burgemeester van Nieuwer Ainwlel broedpr van den oud mloister De bommen op Zlcrikzee De Fn Osche re reorin r het t f120 000beAMcbaor ge te4d voor verfpoodlnig vand chade bij he werpen va bommendoor een Fnigedaohem vlieg r op ZleHkzee veroorzaakt De schade opffeniHOendoor een lid van den raaddeMkundlge enden gemeente bouwmeester wa0 op t 80 OOQgeraaOd Avp ProT Boad Taa B K KüeevereeiiiglBgeiif ia Zotd HoUaad In oen bestu unwengadering van den Provlnoiaien Bond van R K Kl vier eentglngcn tn Zuld Holland ie Ix ot op 9 September a s te Rotterdam ie hou den een bnlt ng Troiie algemoene verga deriag van den Bond te r bespreking van de reorffsntfaatie van de Haatseli e en rimfrale kleMVereenIgIngen In die provincit DaffUad geeehersL De commandant van bet vHdleger In Brabant be tft de ultganrea van het Ptndhovmatrii Dagblad van 13 tot nv mei 20 dezer verboden aulks naar aanle4 dlog van een artikel getiteld Koe himt g a K ya ai n uMiinpfuu j8on J lil hrtwetk o r de in den grond ge 1 orU Scbovening ciie loggwrs haiidWdf I h aanpMkbig van hot 8chor lng b luit i aan d burgemwwter van deomrlngaid plsatam gelast Hbld Hti EindlhoTeiMcii Dagblad he lt mza ke al t d or lng geproteMtaerd blj den iiiiiililter van Üoriogi die bericht herft daf df zaak wordt ondorzOc4it Hei protest ië ook toegezonden aaa de nnuirtera van Justitie cn van BinaealandcKhe Zakenen aan den opperbsnrdhebber Speelalistcn De i euwe Centntle Veartegicnwoordigjngvan Spedailaten In de Ned Mij ot be vordering der Qeneeskunat hoeft zloh als V olgt geoonsflUuetfrdl voore ter dr HU O J Brongcrwia e Amsterdisinsecretaris dr H S De Haan te Rotterdam en dr A J W Heinta ta Aptldoorn Nod T v Goii Übento Uidft In bet IntUM betnftaide dê vttUeaIng van bwrtaanleden roor de Ubemlo Unie ia doör WQ MÉDfout de fMumi mUr X Fock gekomen tanvtf deae er niet kt heort Mr Fock hMfl dch voor eea heuf ntng niet verkiesbaar gesteld CnUaiS UAAISBQEEAN Petroleum voor cafe s Men adhrijft aan de Maand Crl oolanu er petroleum wordt gedteitri buw rd zaJ oor café s reetaursnite en koffiehuizen in ene land 50 worsten geleverd van bet kwantum wat in 1914 werd verstrekt Boter stribu i Naar va welingelichte zijde wordt ver nomen La de Regeering voornemiene van Novetmber tot April tot boter dtïtrWHitie o e te gaan tegein verhoogden prijs Proefultvoer van rundvee naar Engeland Te Rotterdam is ook een vergadering ge houden van veehouders en veehandelaren uitgeschreven door de Nederlandsche Rund veevereenigmg in verband met de voorge nomen proefuitvoer naar Engeland van mi nimum 600 ton of wel een half mUlioen K G Tleeseh waarvoor 2000 vare koeien en 1000 slachtkalveren stier kalveren zullen gezonden worden voor risico van de leve ranciers welk risico In hoofdzaak zal ge legen zi n in den pr s die op de Londensche markt gemaakt zal worden Door den voorzitter de heer Wibbms werd medegedeeld dat deze proefzending beschouwd moet worden als een inlcidmg op eventueelen groeten uitvoer naar Engeland en ook naar Duitschland en Noord Frankr k Wanneer Tastgesteld is ran wie dieren zullen worden gezonden worden deze bijeen gebracht op centrale punten waar z gekeurd en getaxeerd worden Zij gaan dan per trein naar Hoek Tan Holland waar zij geslacht en gekoeld worden en daarna Ingeladen in een Engelsche koelboot De opbrmgst van de zending Terminderd met alle gemaakte onkosten wordt pond pondsgewijze naar verhouding Tan de getaxeerde waarde der geleverde beesten onder de Ie Tsranclers verdeeld die allen een gedetail leerde afrekening van de geheele zending zullen ontvangen De Seheepvaart en de Oorloff De VUsaingen 59 Men schrijft uit VHwnitgon aan de Maand X rt Naar men van r uit9ohe zi iio meldt zou uit opmotln con door do I uus e gnarine autorlledtwi ter plaaffle gedaan geblekeii ii D dst hot incident met de Vtis in reb f 9 ziob go i6e4 bulten torrllorlale wa leroa heeit a go pe id en zoo la wwh een gerucht dt wert d in inet het bekende R idohl wahr V ij hei ben liedt nog aals een ondx rhwM gelHud mei loodrtMtsMirö ctn der Belgm dio na ti deUjkc govangenoeming door die Dulb ersop vriji voeten lcwa i Do loodtM n hebben bo endi n gietulgen van andere scJK tpen en nog meer Ikwij zen voeren we aan rooniióohtig en Meseure zi bij hun aanhoiuiiig hij het opbrengen tot hun bevrijding nooit uit het H landNoh gebied gowoest De commandant van bet HoUandlach wachtschip ia mt t wot te werk g gttan Waro er geen Duitsohe torpedtoboot tot m het Noderlandooh water opgemoouid dan had do Donau niet aJleen de loodeen dim gevangen aiviateux en de ILsaingen 59 naai VHbsftfngen giebracht maar ook het wra van die Dat zijQ andere bewijzen dan het va ge bertdit over de opmeüngeo der Duit schc marine t Is niet i mechelijk all bijzonderibedni over dit ge M nu l open Siikir fiiil lliini iluMiliiiiilil ii OaaiB ht V ntoppiag Blaada aaed AfemiMlaa Haest BroaaUtla Asthma Jlobt ZiaUag ZaaawyUa velomen genniag deotplantenuiltraluelt vao Dr Dammen Vraa mei opgave voor welke tiekte der grat brodLNo 64 met bewijs aan SnablHc Apoth ObDoti MaaiT 7 Rottsrdjlm 1535 10 baren bijzonderiieden welke oveneeiwtee kenfflMfl zijn voor t bewij van dem schending der NMlorlaudachê aeutrallteil LAND m SIUDMAOHT Vry verroer vaa ml italreo K t Kamerlid de beer K ter Laanhetft den 26 i JuU de voigende vraagIngecooden In de LecCTorder I9i7 DeeJ B no 172 an 20 Juni 1917 bladz de b wordt bepai d dü aan gesEiuHboofdcn en aan hoofden van zaken tw etnEUHl iit de maand vrij ervoer voor rijkwokening tof pestawi k a u worden Hoe op dit oogenblik h t vrij vervoer voor d i © militairen gertgJd en ia er uitricdtt dat ook aan do o origc militairen twwmaal vnj vervoer in de msmod kan worden toef c0taan f De minister an ooriogi hééft daarop den 8sten dever geantwoord Mei juiatht d wordt In de viaa da nadruk er op U gd dat volg 4w Leger order 1917 B l7i aan i eBlnaboolden en aan hoofden van zaken tweemaal in do maand tii vtnoear voor riikarekening toegestaan kan worden i r werd In die Jjegerorder siiRipgeven hoe er de opperbevelhebber an land en zu niacht bij het verle ften an periodleko verloven mocht gaan De werkeiijke loeHtand i 9 dat de gesteldö grens nie Ia iKTpikl wegens d i steenkolöinood was bepeiking van de verlof worleeiiing nood zakdijk soodlat than alecbts éénmaal por maand vrij orvoer wxmit toegestaan ntziohi dat hierin verandtrljig Iraaht en ook aan de overige militairen twerti aai vrij ervoer in die maand toogertaan za kannen worden beMaait voor handfl niet Aangeïi n de Legerorder zooató niet alleen uit die vraag geblekon iei aanlei img gee i tot uibSv attinsr wordt zi gewijaigd De schaarschte aan vaste brandstoffen en noodmaatregelen De bakkers aan den Langiendiii te Z u i d Stot4ar w o udel besloten met over te gaan ot de oonoentralie der bak kerijcn ofschoon dit wa verzooM dioor de Cenirade Birandstoffenicomnilsisie maar zullen trachten het tekort aan brandstof aau te vullen door houtaankoop Üc bakkers m bloten NH hebh u met het dag l jk cb bestuur en den direcUur va het levenenriddelenbedrijf ver mderd en 1 effloteni ter beoulniging van brands tenverbruik de wericzaam heden onderling te verdoelen en verschil Itnde baikkenjen bi elkaar te voegien Op doze wijze kan ongeiveer de helft der bakkerijen worden stopgeizet In oen gittterenavond gjohouden confeicntie van den bung ne iter laet detakkern on directies der broodfabriekenen cooperataee te Arnhem ia beelotei voorlooplg nog ndet tot oonoentralievan lic t bedrijf over te gaan omdatbid aan bf waren vwbonden zijn ook lav rband met bet werkloos worden vanperaonM De vergadering meende cjvenwel tot W pf t koIenibaSparilng te zuUeoki nn ii geraken wanneer de baltkerüendit met andere dan de giedSsiribueerdebrandstof kunnen toekomen geen kolenmeer krijgen Fen oommiHsio werd be noeind om nwoht het rantsoen nogl meerverlaagd worden nlenwo mSMttregidim taoverwegen Kortere treinen In verband met de heersoheude kolenacdiaarsöhte zullen ingaande 11 dezer ver Bcbillend e rcdzlgerstreauen op de lijnen der H IJ S M uit minder rijtuigen worden samengesteld Hierbij ifl zooved mogeüjk rekeningigo houden met hei gebruik dat thans van de treinen wordt igemaakt en de lijnen waarop inkrimplngi het bcui kan plaats vinden Stopgezet De laatste iesBChenoven van v Devej tei 3 GlaAf bneken Zaterdaigniiddagwq en8 gebrek aan etoenkoleo gedoofdmoeieoi worden zoodat thans hei geheeleb drijf etHstaat GASNOOD Over dt maand JuU Ifl in AiiBterdam bijna 1 000 MIO M3 gfl moer verbruikt dan dioor die RijM oIcndïsitributie was toegtfltaan Deze overschrijding zou in Augustus moeien worden lngohas4d Dlenttengi votgie Ie voor deze maand ini totaal slechts boscMkbaar 4 Otil 199 M3 Over die eerste tien dagon werd door de gemeen t asïatirleken reeds afgieleverd 1791 l7i M3 zoodat voor de nog re teprendt 21 dogen sleohNi 2 266 02 M3 l eschikbaar i De directeur der Oaslabrluken raadt daarom drinifend aan vooral de grootst mogelijke zuinigheid te beirachten om te voorkouwm dat do gasieverlog zou mot ten wordum gestaakt Door den Hrecteur der Rijks kolen distributie is aan dte gemeente M a a t r i o h t medegodMd dat de ga abriek zicb niet boe t gehouden aan de voor geschreven beperking Moebt hem daarom in de earMe dagen van 3ept niJber blijk n dat de gaaafgifte over Augurtus is oversch rede dan Kille over Septem bw geen gaskolen meer verstrekt wor den Busaam en Naardea AU g e olg VBi de g 6eeie aiftduiting van dtn gastocvoi waardoor hei niet Ukogieil ia s nadits brood te bert den en ook tt r besparing va liiHit hebben de bakkers te Buwam en KaavdsB beulo ten het voMc e brood aJci eevdar dan s namiddags één oor te laten bezorgen Dt gemeenteraad vab Apeldoorn heeft besloten tot invoériliii eener gae rant oeneertiig waaitij het maxinw iw ver bruik per gaémeter wordt gestsld mSe tetraber op 23 kub meter en voor de win terawandec op 40 kub meter welke rantooeneering ook golden zai voor de wiukeliers en de exploitan4 n van koffie huizen en vergader en sctoouwburgntalen De bedtijven werden geoteid op een rant soen van 75 vao hei normale maand verbruik Het rantsoen zal kunoE i wor den overschrededen met 10 kub nieior per maaod ad 25 oeut en verder daeiHx ven l etaald moeten worden met f 1 pet kub meior ChEHENODB fiKBIOHTBN Ookt i O W er De territtwiale he elhebber to Asöenheeft een bekend smokkelaar hei verblijfin zijn gebied verboden Hij moei dusverhuizen voor een poo Hij beklaagtzich echter zegt het Volk dat er zooweinig plaats was te Seheveningen Hij heeft nu nogi een plaatsje kunnen krijgen en zijn vrotiw en Jdnd cren zul len eldere de aden geibruiken Vaa het perron gedrukt Toen het personeel dw PhnlipafaJirle ken dat van Heimond komt om 7 uur met den trein zou veartrckken werd door bet opdringen het l jarig molsje Mar ttna van het verbooffde perron gedrukt Het kind kwam tu laic en den muur van het perron en den nog loopenden trein terecht Met hevig © iawendügo kneu zingen on In levensgcfvaar is hei meisje naar het Elndboveneclie Ziekenhui ver Ongedierte In kazeraes De UaaigiBohe Post sohnj 1 r is eene kazerne lUer middoa inDeiv Haag die tot de slechtste be4mort envermaard is om haar bodorvcn aiuMHffeeren haar welig tierend ongedierte Vernvoedelijk houdt de eonservatlpve geefltdealegei ook nog vast aan de traditie dateen luchtje geen kwaad kao en dat lulzen een toeken van gezondheid zljut Hooeer hij op dit punt wordt beleerd en bekeerd de0 te beter lad ea wij zoo vrgpostig mogen zijn Prins Hendrik diezooveel beiang st dt in het velksw zijneen wenk te geven zouden wij hot planwillen opperen dat Z K H op de wi zevan een beroemd khaJief eens onverwacJitnaclitlnaipectie in de Oranie kajEerne houdtals boge4 lder niet de garwone adjudauten maar e goed onderlegd proles sora in de entymologie medenemend Wijzgn overtuigd dat het niet aau denPrins zaJ liggen indien niet spoedighierin veraDdsrlng kwnt Aardappdziekten Tc Haarlemmermeer ea omgeving komt de gevroefldie aardappeizlekte op de vel den vee lvuld voor VoorïoTgBtnaatiregcden atel besipuitlng met de bonlleiaieepap gereni weinig auo MAachMTen Nood maakt vludingri on zoo ia het alleszlnsi begTijpeJiJf dai t ng eivolgo van den brandletoffennood d e in den a a winter waansohijnlijk nijpend zaïl wo den tal van personen zloh besjg houden rooi het zoeken naar eenig ereaifiproduot V erachUlende kuoat turven en briketten w erden reeds samengesteld dooh voor het vervaardigen van al deze zijn muL of uuer ko bare toesteilen noodigi terwi de waarde ató brandstof ternauwernood opweegt tegen de moeite bij de aaoien stelling De heer C Prince te Driebergen die reeds zoo n ulbstekenden naam verwierf op t gebied van bulffvlijt vervaardigde uit ailorlei vroeger als waardeiooe weg gtwoipem afval een onMUs rf die naar het heet goed moet voldioen Maar de heer Prince waa daanuoe nog ndei tevreden en kreeg plotseling groote beflang stilling voor een hoop sintels en asch ccner fabriek ia zijne omgevung Het resultaat van zijn onderzoo om ook dit to benutteh was duj danig gunstig dat alle aanwezige vooraad smteib der gasfabriek te Zetst werd opgckodht om ze eoiivouddg te doen zeven en zoo hetgeen w aarde heeft te aoheiden van wat als vrijwel waardeloos moet worden aangomerkt De irrooie berg werd omgezet in 5 kleinere n 1 de met de handen ui iijctEOCbte stukJM puur ookee een tweede kwaliteit par cokca H stoenkolengruis geecbikt tot briket tenniaktTij A cb siof en roetdeelen voor vermenging bm meet voor landerlieo elnteia voor veibardlng van wegenAls refluKaat van dit zee procm hoopt do heer P ziohzeif en nog een 30 tal famlUee van ruim voldoet brandstof te voorzien Waar het dure hout voor OoiUtante vcrwanolng nietó aanhaait bevwit de heer P len zeerste aan ook in andore gemeenten dergejijke hoopen slnteto vaa de fabrieken t doen aorteeren De beer P die voigme de dMributioiijat recht heeft op 7500 KG coke lai ahast voor dit kwantum bedanken wat anderen ten goe komt Doen velen als hij dan ge dit e n basnariiie van groote be e kento waarom de hoor P ten slotte hoopt weidra 100600 aaivol elingen te hebben met deze brMdatoffen vlijt evenais hij 10 000 oijlbtaiIreD tot goedkoope hulsrrtijt b eerd heelt BKKamauKiNo letter boted pnuHonhotlder verhuurder van gemeubeMe of onejomeulM de kamers of b 2itter van ledig staande gebouwen of fabrieken die m eD uet4 v e r b 1 1 aan geteierneerde naar otm land te dl rlgeereo personen n I Brlteche en Duit i he offlderen oDder ifSoieTen miaderen 1 burger zwide kiumen verstrekken wordt verzocht v66t 17 Auffustaa aohrifteli mededeoUng Ie doen aan den Coiiini1aaiari van Politie te ouda met opgave van vfrian den penaonpn of huirpnjs voor zoover het gebouwen oa fabrii ken betreft en hei aantal perwneti dat zoude kunnen worden geplaatst oton deigebracbt De i omtelasarlö van Pohtie voornoemd A bf rthi T X STADSNIEUWS GHDTJDA 13 AnffnatM 1917 AbwuwmentsTooaeel voorst eUingen Voor het seizoen 1917 1918 aullmi in den Kienwen Schouwburg der Sociëteit Oob Genoegen weder abonnements tooneelvoor stellingen gegeven worden Waar steeds met de Ie klasse gezelschap pen werd gecontracteerd is dit ook thans het geval De beste op het repertoire staan de stukken sullen worden opgevoerd BehalTe het zoo overbekende en gewilde gezelschap de N V Het Rotterdamsch Too neei directie van Eijsden en Tartaud uj m het a B seizoen ook optreden het nieove gezelschap onder directie van dm heer Cor Tan der Lugt Melsert de N V et Hofstad Toone Waar hierbö de beste krach ten Tan andere gezelschappen zijn geënga geerd lijdt het geen twijfel of de te geven Toorstellingen zullen een gang naar den Schouwburg overwaard z n De Toorloopig vastgestelde datums z n Toor het Hofstad Tooneel op de Woens dagen 3 Oct 28 Not 1917 2 Jan 18 Maart en 10 April 1918 en voor het Rot terdamsch Tooneel de Woensdagen 24 Oct 7 Not 1917 SO Jan 13 Febr en 27 Maart 1918 Dezer dagen zal de inteekenl st worden aangeboden een ruime mteëkenmg zal on getwijfeld na boTenstaande mededeellng plaats hebben Om een vronw In den afgeloopen nacht omstreeks het middernachtelijk uur heeft er in het Re gentesseplantsoen een vechtpartij plaats ge had waarbij het mes is getrokken Het ging 9m een ttouw die hoewel getrouwd met een ander op stap was gegaan en blijk baar met Toor den eersten keer Dat deed z j trouwens met een anderen Triend dan dezen ook wel Nu wil het toeTal dat een dezer kennissen de Trouw tegenkomt met een anderen kennis Tan haar Dat wekte jalousie op Om de Trouw erin te laten loopen werd de echtgenoot gewaarschuwd en toen deze ver scheen ontstond er een kloppart waaibfj de uit zijnde kennis van de Trouw een messteek in het hoofd ontvinff die een hevig bloedende wonde veroorzaakte De verwonde moest onder heelkundige be handeling gesteld worden Dr Hamburger constateerde na onderzoek dat de verwonding niet gevaarlijk was De Termoedeiyke dader A t D is door de politie gearresteerd Poghig tot inbraak B de pobtie is aangifte gedaan dat getracht is in te breken in een auto garage aan de Krugerlaan Het slot werd gefor ceerd Da politie heeft een onderzoek ingesteld Hdnwt A mtvreemd Ten nadeele Tan een schipper ia in den nacht Tan Vrijdag op Zaterdag Tan diens aan het Veerstal bggende schuit de helm stok Tan het roer ontrreemd Een onderzoek wordt ingesteld RQwiel I Terwijl de deur aan stond is gisterenmidÓMg uit de gang Tan het door de Wedt V aan de Jemzalemstraat alhier bewoonde huifl een rijwiel gestolen De politie heeft een on raoek ingesteld Baidadigen In d St Anthonlesfe at hebbm gisteren emifc opgeschoten Jongens met keiei een paneel uitgegooid ran een woning u boTengenoemde straat De dader d 18Jange J M is door da politie rst en proces Terbaal is tegen hem opgemaakt Aangdioadai Zaterdagmorgen lyn door de pohtie twee personen aangehouden waarTan Mn militair die met Teel goeds in het schild Toerden Zy trachten een r wiel te huren met het kennelijk doel er mee van door te gun maar dat gelukte niet Hun twijfelachtige identiteit leidde tot hun aanhouding De burger werd buiten de goneente geleid en de militair die bleek zonder verlof zyn gar nizoen te hebben Terlaten werd ter beschikking gesteld Tan den militairen comniandant alhier HiMrgeu geen verach brood meer De Gottdsehe hakkereen hebben besloten nu de nachtarbeid bij gemeentelÜke Terordening rerboden is en zij door den koloinood bovendien gedwongen worden tot concentratie hunner bedrijven met ingang Tan morgen Dlnsdaff 14 Augustus niet vóór 12 nor d middags het brood t doen Rondbrengen Het ia dus uit met het versche brood 8 morgttiB Het gOToIff Tan dit besluit Is geweest dat bedn dt Tubraikan ar op heU en moe t it tekenen brood in vooirand te hebben foer morgenochteirf want morgen vreeg kgnt de bakker niet en morgen is het de butste dag van de broodkaart Tan Tersche nen week JemSl Bazar De Stads Evangelisatie MJeruel orgam seert een Bazar ten bate van haar bouw fonds op 18 19 1 20 Sept B S Nadere buzonderbeden vermeldt de adver tentie m dut blad 40 jaren in dienst Wowadag 16 Augustus a3 zal de heer P M provoo gedurende 40 jaren in dimst betrekking z jn bij d firma P M den Hertog t ikfabnkanten alhier Aanbevdtng Curator Gymnaaium Door Curatoren van het Gymnasium wordt in de vacature m hun College ont staan door het door Dr P J A Levedag genomen ontslag aanbevolen dr 3 G J £ vers arts en dr J G Eops arts beiden alhier BmoemiDg lewaren heovolA en Baale Curatoren b het Gymnasium stel len den Kaad voor definitief te benoemen tot Leeraar in de oude Talen dr H R M Leopold alhier by besluit van 25 Augustus 1916 tudeluk aangesteld tot Leeraar m de Fransche taal J J Baale mede alhier bjj besluit van 15 September j 1 eTeneens tijdelijk aangesteld Aflossing voorschot wmiiigbouw aan de ConteUs Ketelstraat B ai W deelen den Raad mede dat Tan het bij Koniukluk Bestuit van 8 April no 11 aan deze gemeente verleend voorschot mt a Itykskas van ƒ 122 000 voor den bouw van arbeiderswoningen aan de Cornelia Ke telstraat door de Bouwvereeniging Het Volksbslang alhier is uitbetaald een be drag van ƒ 119 908 TJh en dat met meer zal worden opgevraagd In verband hiermede bericht de heer Mi nister van Financien de annuïteit der terug betaling Tan dat voorschot ad ƒ 668175 door de GemMnte voor hgt eerst was verschuldigd op 10 December 1914 en dat ingevolge de roor die terugbetaling gelden de voorschriften het genoemde bedrag jaar l ks zal worden ingehouden op de betaling der R iksuitkeering aan de Gemeente toe komende ingevolge de wet van 4 Mei 1S97 3tbl no 156 orer het 4e kwartaal Aangezien deze inhouding reeds had moeten plaats hebb op het 4e kwartaal 1916 en 1916 verzocht de Minister B en W op 81 Juli j 1 de desbetreffeode verschul digde met rente verhoogde bedragen in s Rijkskas te sortten B en W deelden echter Z ner Excellentie mede dat de Ge meente begrooting roor den loopenden dienst met de te verrichten uitgaaf m over aanstemnung moet worden gvbraeht alvorens betaling zal kunnen plaats hebben In tusschen schreven B en W de Bouwver eeiugmg 3et Volksbelang aan om te zor gen dat krachtens sub I So der Voorwaarden waaronder haar door de Gemeente b Raadsbesluit van 19 December 1918 no 1080 een voorschot van ƒ l iJ2 000 als boven bedoeld is verleend vóór den IS Augustus ek een bedrag ran ƒ 11647 25 zijnde het totaal der beide achterstallige annuïteiten vermeerderd met f 485 75 wegens rente ad 4 over 19 maanden en over 7 maanden en voorts telken jare vóór den 10 December een bedrag van ƒ 568175 ten kantore van den Gemeente Ontvanger wordt gestort Ten einde alsnu de genoemde bedragen op de Gemeente begrooting voor het dienst jaar 1917 te brengen stellen B en W den Raad voor de thans tot een bedrag van ƒ 6287 28 uitgetrokken betreffende posten elk te verhoogen met ƒ i73 9 en derhalve te bi ttgen op ƒ 23616 28 Reepelsteettje Gistermiddag werd door het Belgische Kinderoperette gezelschap uit het Goudsche Vluchtoord in den Nieuwen Schouwburg een opvoering gegeven van de Kinderoperette Reepelsteeltje Zn alle opzichten is deze opvoering uitmuntend geslaagd De kleme kleuters be wogen zich rry en ongedwongen over het tooneel In het bijzonder de hoofdpersonen Reepelsteeltje en de Prins van Dorea de Koningin de Prinses en de Mole naar hebben het er keurig afgebracht Er werd aardig gezongen en het geheel hep riot De Costumes alle rervaardigd in het Vlachtoord waren fnsch en mochten gezien worden terwijl de decors bijzonder mooi waren Buitengewoon succes had het 4e bedr bij de Kabouters na afloop van de Kabou terdana klonk een daverend applaus Het was eoi mooie middag het was alleoi maar jammer dat slechts zoo weimg publiek aanwezig wds De thuisblIbTers hadden oogel kl Koa N d Bond van Oud Onderofflcleren Met een enkel woord willen wy nog mei ding maken van de voortgezette vergade ring waarin verschillende verslagen wor den goedgekeurd doch veel discussie werd uitgelokt oyer het voorstel Arnhem de statutenwijuging ran den Bond te laten rusten tot fusie zal hebben plaats gehad met de overeenkomstige Bonden met name de Bond van O I Onderofficieren Hadjoe de Vereemgmg van Oud Onderofficieren der Manne en den IGersteo Ned B md ran OudOnderofficierea Het resultaat der besprekingen was dat b j stemming 34 stemmen vWr 16 tegen Btatutenwifziging werden uitgebracht Aangezien evenwel tot statutenwijzigii met der stemmen moet worden besloten kon daartoe nu met worden overgegaan De voorgestelde reglementiw ugmgen konden slechts gedeeltelijk worden afgehan deld Besloten werd op vooratel Rotterdam de verdere behandeling uit te stellen Uit de TOlgende slgemeene vergadenng Vervolgens waren aan de orde de voor teilen sHertt enbosch ten eerste om het Hoofdbestuur op te dragen het daarheen te willen lelden dat in verband met dese benarde tydsomstandigheden een bgslag op het pensioen wordt verstrekt ten tweede om de jfbnsioenen per maand te doen uit betaleoy Aannande het eerste punt deelde de voorziEt r mede dat reeds over deze zaak IS gerequestreerd en over dit en andere puuten een andifeptie zal wordra aange vraagd Wat pensioen uitbetaling per maand betreft deze quaestie heeft de volle aandacht van het hoofdbestuur Besloten werd nog dat de rerennen Tan het postzegelfonds ten goede zuilen komen aan de weduwen a weezen ran leden Tot eerelid van den bond werd gekozen de heer Van den Bnnk te Den Haag en tot lid TOD verdienste de heer D Hermsen te Amsterdam Zooals wi reeds meedeelden werden Zon dag de festinteiten roortgezet Na een geanimeerde boottocht had tot besluit een ge zamelyk dmer plaats In de zaal van de Harmonie waar de kok J C BQl voor een keurige tafel had zorg gedrc ren Het Oorkfgsbier Door den Boud van Ned Lrland oh tiuuwerijcn Is oudagimorg i aou de oaté kofflehul en restauramlioudtrH lu gt htri Nederland etii circulaji verstrekt wnnrm wordt uiedt god eeld dal ton gt volg e van g e rtk aan grondstoffen hoofd KHkell steenkool van 12 Augu tus 191 f uf utet afscbarhiig van alio bestaande Merfi ooitt ii l eUal e twoul 1 Italuitend oorlogleblür zal wordtn vcrkoolit douker bitr Higtn f 18 per H L liolit bier tegen f de H L terwi hel stout zal worden vtr kochl en afgelcvtrd ultelultend aan de beetaaiide aini uiers vftn dit adrtikül on wel m btptrkte hoeveelheid gen f iS k c H L Door bet getirek aan koli n kan htt bier met op voldoeudt laffe tenipe latiiur worden gtbiacht zoodal hei oibmogiJi ut het lan ui do ki JünrH tt laten l goru waardoor de kwallttiit van het bier töVcna niind r wordt Voor de iioudbaarhtid kan dsn ook ui t wordien ingLftaaiii doch hi t publiek wordt gt waarachuwd indien het bier mat helder doch zoogienaamd gosiulerd Is het nitt als bedorven of sleoht te beechouwon i e mindere helderheid heeft geen iovlood op don Smaak in verband met de toegezo uiEm droii laiios van den Bood rau Nudorlauds hc Brouwerijen aan de bier lMtw en tap p rö lubben de directie der onderschel dene bierbroun erijcü böpaald dat nat ii oag van 12 AugoHltw 1917 allo be Btaaiidc kortiMKon aan de afurtutrer komen te He kwantmni vam het bier zal voort aau ökchts uit 50 beetaan torwi het ook In htt voornemen li bot god is tillöord U virhoogen n de prijlztm te brongBE op 9 13 en 15 c rt Uit zal ui otu volgi iidi üi adering van brou werijen en de pLimianmte oonmnHMle der drie ttfn einor bonden txi distlUaleUM wor leii htwproken BEBKENWOITDS In b pp gal niig van dcui Geaweontt laai van 11 Ang werd beHiIoUn wt gtna de t dwoviN andiighwlen diUiiaaJ d keriiiis die in 8opl ii l er zou worden g ijoiidlfn nlcl ti doen doorgoan at rdagmorgtn verlooi üm docbl ilj van dw heer K M alMer e i temkbit Jet van f40 De pofttbode C M atluer waq zoo gtluk kig he baukbiljtt Ie OAPELLB d UBKL l ondt hi a ond htaft dk KetcuwiheJ igd wwr etnö laten zien dat 7ii non boetaa l en jong berdorwhond oifl§eive ir 8 maanden oud wa uhH ziju ineeeteree ruetgeloopen die naar Bott rdakö mo Oinkrwtg Jetf hij achter De jiiffro iw waarschuwde haar men die te Kroitog solievepr wft om den hond mee terug tt lianen naar hui De moft iter M TiniK ii rf genaamd ging op zoek vond wèl ZIJ hond naar dood Door okole vrouwen was giozien dat do hond door j jongen gowapend met een tuk hout ra era hark hot armodier dood ge 4agra en in een modd rffloot g trapt hadden Dtzo afe uwoiijke daad ia spoedig aan hfi licht gekomfu zoodlat tSoor dra comeento viAlwachter De Kw i protx ver baal wird opgemflakt QOUDBBAK Tot predikant bf dö pd Horv Kerk aii ler in bwooptni Ds A II J Voorthiizra te ZegveM OUDEWATBB Door de genK Ontt poIiti rl biereen 1 et tal landlooper aang boudr Den efio wegtna M stelen an een koperen ge wicht de and rt wpg nw Iwt Btel Hi vao aardhppel n WABDINXYBIIN lot voorzitter van di KrandWoff nrooi miMc aihhr ia benoemd A hwr H l iuniBJt aidke tw vorvanging van dfn fr I A van fer Tomii dlo voor 1 7 liinctu had luxkuilit liÉpexsKyrsisüs INGISCHfMtN ButUn wrsHtwoorthiy eut der lied Diutacha kinderen tn Holland hm lattl tnt tijd kotura h t 1 ontiu dir Xerin on Chrl tI1qho llUlf tot plaat luit van t iil aoiit kind i ii m Holland vorwijtiii r oor © ak zou bet erazijUig rk Il iiitKl ilttnd Uoouiwuh K ithoht k tiindirtn plaatsen 1 gim dit trwljt ditmi eniHilg te wor d u oi gokom€u liet LoMité plaatst kind mi vauFLKl fioil ÜMHtigo g zindtc ou loiitir adr a n bei ontvangt de te iiKxr kinderen l iinnen worden ondergAtat ien bewiK hiervan h 4 ii wj fwin hu III HaddinxMM Ti ongtivoor 4t prolv tuni i fe teg n katbolii ke kinderen w i liui g plaatiirt on in Gouda behal e d Kïibolieke ivn 2 tal protfwtanlstli ra 4 IrtraéllliHChi klndereB M r Noonl ra UJidHIwIa id vtaai lot 1 V I uilökihend gePffstkt werd zgn In ale g nivontra die aangtnnuigh ktmhi u idii Ikon godÜKhen t go ltiattH nn etnzijditg vi rken Kun dïw nluwhi it t n prak4 zijn e n hou tl hit omitt iuh dringiend aanlHvvo4 i voor opgav n 0111 klnd rin van HMN goMitii t in lund wtlki kunnen wonlui lugMland Noiiirart hrt i omiie oroin vor hn ikIi Ihllf J B NJl IKH 1 l l MS 8P0BT Waterpok Hoor f m ovorwifliDiog glHuren vaahtt IJ op do AmCTsfoOrtSohe t i ï zal de beNjif Hlng 4v i d riid m 1 ii klasHi polo eoiiïpotitle gaan tuaaoh n het IJ in de rtU Nation Jïelge ooale wij rteilti niededeold n 7al de e wi diltrljd vcnuoediüliik a Zoiutog lihr g ipe ld wordtn AthlMlek IK llaaigsche oetbal Boni li efl g Itr n atbli Ssche wod tri dii g Iwudra 1 n re t ordl word hatr VeHbf tord n doorvan Happard de llO M hinde rni lam U cord van üeat 1912 114 nw In 171 10 seo De cKrtaiette word wederomJoor 8p rta g efWonn n in W soe UD maakte iG 4 5 en Ajax A 47 1 10see Het Np deH record pol= HhooR w rdna dpn wodstrird verbeterd dioor I rin dip 3 40 wprong reoord an ftol M n 3 8b M De reobtftbult n van Herouh Rand wi rk vel beterde gisteren lit t record vèr Spnugwi iwt b c M in braobi Int oy ToetbnL De woiistrijden om den Bt igeer Br Op lut Htrculew lorreiji tj Jtrotht w r deu giHttren do werie wexMrljH n g homlua om den Bogeer brfcer uflipecUi oVöw door Ilirculiti te L treeht Oiu h t zoer mooap geli tke grasvdd van de blre oliOwla Ie kloHWer op welk veld do piastre a in de ochtüiidureTi getn mvioe d had kuilncn doen geldkai warra v rij wat toe cèou werfe oaivwtaig die imt aandacht dt ver rlchtlngm v an de vyrsohUltnde plwgra volgden Het eerst tcadon 1 O d oii HorcuIeH 2 In het v ld l o goje DOS rw waren terk r en wonm n lian ook uM l o I aariWi Olgdem Oljmpia en Kaau iwng t tt7e WauwwlU onwraaarH i hm i van WkI den Hoed n 11 rrfon dl ver den V rvaH en door Sloj 0 Joi g on de Dekm doch ook Kan jong bad invoiUia irn vvaw in t IcciMw O man Vanaf dra aftrap m oljntpia verdluineir tloit u dank ii Int heohtt achti r oixh tel lh i iuon Jlingjjug vitrd 3u sjil m hoofdzaak op de Kan poug In tft ge bpield Ook Ue miild nKHii4e wctkIo mot kwaad al liep do rfclitt luilt wat todiolit acht I ik voorhoede aiui In dk voorhoede wBs liLt tftlitfT iiiicsère de oiik rru 4 h oa wel uil d In neii verdwenen maar nut uit ot hoofd n Wel t rd er vjitig ge Mp tld m goeyl vfrdttid luoar er werd zwr getalmd en elk eohot ontbrak n als 1 uijiw dSe hot Kohe ra lo nio©tindo n nog tenw got d scjioot liak hij ffc n gi luk of waw de JviuiiypongskK Jman hem te V lug af Hoe ha m toin v een uur goHpedd waw was liet nogi wie dü O f on ook de virkngiug bratlit g x n verandenofc Bijua wa £ e f Slop die het ovengi ng liet 1 goed deed ge fian seerd In de e verlenging bt te do Kam pongHjoelnian ra paar maal ra iiwUlijk t cboen de Ulyiinna aolrtertioede het mooi genot g te vinden Jüngikifi Ibt oen KomIK ngvr gaan die t op geen kaua gaf lO i jk gsilool dat ftilen blij warm hpt voJd te kunnen vuisten want hot zonnetje was wao ml ioch uos hot ecu zeei geajiimeerde en uiterst faire par tij al werd kemqxHig ten slotto win naar Daarop MOgen HnOtien n totoria aan De I trechlHtbo Ie klaawT Iiod het nog nieri e tn zoo heel geniakkdijk en won met S O Hij hadden geltKenbtld hier hot zeer ani4li apU vaii ik a rrcbisbuHen vau Randwijk te bewonderra Aht besluit kioptt een onvoUedi l V V met a l hel utlenethe Be QuukZoodat ondm a w gospoeid wofden £ O h HerfflUltia on kaiii otiiK IIl V JV zoMlet dü edndHtrijd h vn HeroitleM H lege elkaar zal bniigen liet roud h militair fi4ftai i9pe Idbbe dt miiii Idag vn w dbtrijd t gen vvn elftal 8u het Bal 1 ut Ni negen Het Vijiiie gHch Iftal speHdt htMil wat b Ur dan het tiOwdMch vormde twiminiHtt tn n ploeg 1 hadden boveodkn w iiiHek n dl linkHbiDiMn Het üoadHaht cjftalhi kl Mt betl fl oed dadi be fl tiAttAti swak k pickk die ln t bardi werken vn b bioott dOen 4ijn Iwiviwlira is voor hoede niet slti d vlug gt no n wordt er nog al tr m egen biHtenflp gie7on dtgd ht werd UH aniuK nietlfg mnaan dt d warinti giwp WI 1 bHao 4ier 11 V j nW 9 1 d baae 2 ware mi jIer geweeet Hoogstraat zUn door de knallen gesprongen iimar nergens brak brund uit I ngelsche vliegtuigen vtrvolgdtn de auuvallers spoo dig in de richting van de zic Protest tegen den Hialster van Landbouw AX FX U Aug Als een protest op het besluit van den Minister van h N n H inhoudende het verbod van verkoop van vroege aardappelen Is gister door een zestal aartittppel verbouwers uit Axel en Temeuzen het volgend telegram aan den Minister verzontien Op heden gehouden veiling alhier Ierneuzen z n vroege aardappelen unrerkoopbaar Stellen ter Uwer beachikkmg 100 000 K G vroege aartlappeico tegen maximumprQ van ƒ 6 per 100 K G Levering Maiufdag 11 Aug franco schip Nanzon Onmidellijke afname m verband met Uwe belofte dit Toorjaar In de Staatscourant gepubliceerd wordt geéisclit Zoo niet wordtvervolging wegens woordbreuk IngesteldNamena de Zeeuwsch Vluaim che aardappelverbouwers Volgen een zestal handtcekeningen Ben Dnttsche tweedekker gcUnd Tusaehcn Oostburg en SchooiutUkie is glstemamiddag huif een een Duitwhe tweedek ker gedaald Bfj de landing sloeg het vlieg tuig over den kop Do beitle inzittenden zUn ongedeerd en geïnterneerd Het vliegtuig is gemerkt 9067 U U Op den tweedekker staat een machinegeweer Te Koewacht is gisteren op een Duitnche Ttiegmachine geschoten Verkeer met Engeland Het ligt m de be loeling dat de mailboot Zeelandt die morgen v n Vtisslngen naar Soulhwold gant roor het afhalen nn In ho geland vertoevende Netierlanders zoo eenigszms mogel k morgenavomi nog te Vlisslngén zal terugkeeren Duitsche krijgsgevangenea uit Engeland Uit VlioHingeu woi It tremeld Br worden onderhandelingen gevoerd orer het afhalen uit Kngelaml vun Duitsche krijgsgevangenen door booten der Maat schappii Zeeland Behalve de n allboot Zeeland die tien laatsten t d enkele reizen naar Southwald heeft gemaakt zou vemioe del k ook de Koningin Regentes voor dit doel in gereedheid wordon gebracht I aar het inschepen In Fngéland rermoedelUk to Hull zal plaats hebben zouvdit een reis be teèkenen van ongeveer 18 uur heen en 18 uur terug zooilat zeker een dag of rier voor ledere reis zal noodig zijn Er zullen wel niet meer dan ongeveer 100 krügagevange nen per boot worden vervoerd liAND BN TUINBOUW Grant o voor de beena In ibiuid iut iU I laitu hrwutkaaude laiidtwnwf Tf hci it hu lloöfdixwtuuril r Muil VloaiMDJiappuj va l aiuiH ouw 1 lijkt UM mftlode lliig lu Iwt Vol 1 ndw Wti llml aan Uu Miii r va 1 iHMi ouv ijv Tbtid ib 11 iiwte l a elirijv II gozundtn waaim wurdt nitgt spiokei dat zul dtn prwkiM iit k KU wt r MKv of iMMiUruchu n voor tgvo voi d tig worltii g lalui tk nKduntrklng dtr IttfKtiöuwerfei lot nakoming dor Itogee lUifsMtaati 4t i 1 ni l dn at 4iju w Ike al t iuut iKKtdig lé vuuf wAi guedu brood VüorzIcnli g en IrH ovsvtuiftd Is dat lil üHl V itti tarnt roggt t II rtilv nu b I in t II a iiMst laiid ii rf t u hl aai hlnundx vourjuur doarduor att rk zat iiru nxn 11 t Hoof ffltiiHr ge Il t aflrom don Ml nlHit m rniriigt overweging soothtnlfe iiininn li n te wllUli triliut iu he t bt lang et n goinb broodvpor unliiif n oor deu wtitaoi 1918 dükcf tvftttMii tot L u mAxiotum op ft o tm int ih u protl ütiu voediugrtgtan ii m Moill dt l ii ii r hl riutj nl t kuniuii I hI II n dm iprfkt li lloolll iWitiii Itt 01 oiiitnoudeu lit dat uinrtiK ta i Ii I J de tt mivungei fcrOlteii i aai 1 wa lit u en wi trti iii J kiHYfiuU kan enl t an in t ii goedvii uil Kr landt ouw n I 1 ütking Ik ooi r nigiffs i nlrali Val 1 if Tfseh vi iliHR v rbaildtlth iu I M to l A ikiiffl A i ouftlzakehjjk aau I Iu iih ii t4t H dit jaar lüt 1 AujjuHtiiH t o liofg d uiimH rumi f lOlH meti nwm I jK il MSb tiaat tufu na dut oj t Vi ni V 001 p X lumdiff w uh g v t II li dan blijkt dat th lUshlM taod nolUttvefid w rd Ui tlifaald an poljlmitra wtrd voor tra bedrag van I JS i 0 g v Ud Ik pn s wa v el bettr dan hK vorig uiar Aaii groenten en Iruit wiird f M IMH v r koebt Ir wtu dtn Iwogi prijzra be ed votr 11 ut uitwhuttwd voor binn iklaiKlrteb veibriik lot 1 AuguHtUM wertl LAATbTK UUUCUTËN Westelijk front Van het Westelgk front wordt voortgezette artillerie en vUegeractie gemeld Een gewichtige conferentie te WasHingtop MarMb piohten Rottcrdamsche Veemarkt 18 Augustus 1917 Aanvoer 874 magere rundaten U rette on gffikalTeren 1 09 varimu 9115 sohapen en lammeren Prijzen ie kW 1 32 e kw 2 20 ae kW ƒ 1 Ossen 1 kw l o 2e kw ƒ 118 Se kw ƒ O BS Kalveren Ie kw 1 S6 2e kw 1 20 Se kW ƒ 100 Schapen lo kw 072 2e kw ƒ 068 Sa kw OU Lammeren Ie kw O 8O f0 82 Twlrans Ie kW ƒ 1 02 2e kW ƒ O 90 Se kw 080 Handel matig Katsmarkt OUDEWATER 18 Augustus 1917 Aan voei 8 paHiJen 160 stuks gewicht 1800 deen handel WASHINGTON JÜ Aug Do Scheep vaart commissie en air Thomas lioyden He vertegenwoordiger der Êingelsche scheep vaart beraadslaagden heden over het vraagstuk der centrals contrdle over de tonnemaatdergeheele wereld en van de aanzienlijke ver mindering der transatlantl sche vrachtpr u zen Wu vernemen dat de commlsaie het vow Htel rnstig in overweging neemt volgans hetwelk de Amenkaansehc regeenng zal deelnemen uan een tntergeailieerde charter conferentie en zal toetreden tot een gememschappelijke bunker oveieenkomst der geal lieerden Bommen op Frankfurt a U hUUM N 1 ug De Tel Union Bilut uU i rankiwrt a U terwrtnul ti g II 8 uiir r eJmii w vijandeiijki vlieger bovende i4ad die vernohilUiKle lonii II viierp op de door dra ontlaK dnikkr t tadHjgedeelttii i r lood n m vtrsyhlUend i VtOtL d n i n U betrrarra Telegrafisch Weerberidit IfotR u liaiomi l rwiaiid ttJÜ tn 7Ö i t Oo I UiltA hland Ijisgï te baroimterKtiDd 7 tt Helder rwaoliUng tot d n vole td fi da wakki tot mitigu uld liki lol 7a U ouwl lijk wind half lot waar btTvoMt nioffflijk nog tikele nifen of onwt H r hl 1 n iet warnwr lil 1 raiiwcJu hgcrberlc it meljt ovi r d v u 1 l l aan aJ la vii dmg voor hot iHHrfiBrdemmit iti Uit Bngeland BUBGEBLIJKE STAND 1 NhH HUK 0 1jH Kn JacobUH rburg oud i iBtfm 7 vXjacoKirf t rl irK n IVljit liV Wfn Maar adve l 0 DUN H Aug De DoJlj Ncw meldt Als het oongrw van tk arbt itttTA partly op 21 deaitT Henderson teiint iiwe t n de andere ministers vwi d arM teifclMwHJ aftre len Wen nwUH tiet do tirtJte aifnuKt I In dut ewal in tY n aip nimo verkiwing eea beroep op het ijtttd Oil doen NTÏëN y IN LOItSINa Ma Udial ZEEUWSCHE EIOENHEIMERS ea Udlol 2007 1 EERSTEUNOEN en ladin VOBRAARDAPPELEN Tevsna Tsrkr gbssr VOBRAARDAPPELEN per w a of Kbip De luehtHtd op Sigeland mUM WMR ILLMKIM paus LONDEN 13 Aug Omtrent de vlieger aanval op Engeland wordt nog het volgende gemeld Bg het prachtige weer was Southend vol bezoekers toen men aan de avondlucht Ut t rliegtuigen die uit allerlei rlchtmgen kwamen ontwaanle Zes vlogen over de stad en lieten tien minuten lang bommen vallen Van de 27 beuchadig de huizen liggen er 17 lp n straat De meeste verliezen vrerden toegebracht door een bom die m een menigte b Eoekera viel De ontploffingen ran de luehttorpcdo s wa ren geweldig De meeste ruiten van de W M ELSHOUT Raam 53 Tal latMW Mr De Goudsche bakkerif geeft kennis dst ingevolge de Verordening inzake de fsehafÜDg van nachtarbeid en de door dpn koleonood gedwongen concentratie van de bakkersbedrijven met ingang mn Dinsdag 14 Augustus a s geen brood meer bezorgd kan worden voor des middags 12 uur en des Zaterdags sieoiits éénmaal brood zal bezorgd wordeni zmbso