Goudsche Courant, dinsdag 14 augustus 1917

50e Jaargang No 13400 De frontene Van het front in Vlaanderen wordt weder hevige artiUerievoorl ereiding gemeld Wolff spreekt van vuurgolven van afwisselende sterkte met het doel de Duitsche verdediging te schokken Ook hü Verdun waar het zoo lang rustig geweest is schiünt nieuwe actie te worden voorbereid De Fransche berichten BÜn soberder blijkbaar wenscht men zich niet in de kaart te laten zien doch de algemeene hevige artil leriegevechten afgewisseld door plaateeIvjke uitvallen stellen nieuwe gebeuriykheden wel in bet vooruitzicht Ook hier is de boodsdiap afwachten óók hier want eveneens op het O o s t e 1 y k front bl f t de toestand onzeker Wel neemt er het defenBiefsief der Russen in kracht toe en slaagden zij er zelfs in ten noorden van Foceani een 1200 gevangenen te maken maar elk verder opdringen der Centralen tegen te houden vermogen ze blikbaar nog niet Zelfs zouden volgens een bericht uit Berlijn de Russen in den BoemeenBchen berghoek tUBHchen Trotu Putna en Sereth beginnen te wijken zoodat indien het Mackensen In dat geval mogel k is zyn opmarsch noordwaarts in het Sereth dal te forceeren het te verwachten is dat de Russen en Roemeniërs ook verder naar het noordwesten bij Ocna zullen moeten terugtrekken wegens gevaar voor flankbedreiging De poHtiek Merkwaardig Is hoe in den loop van den oorlog de publieke belangstelling niet alleen in de neutrale maar ook in de oorlogvoerende landen een andere richting gekozen heeft Was er al een t d dat men het eerst de stafberichten las ongeacht de moeilijkheid van onuitspreekbare plaatsnamen die in elk bericht weer anders zijn gespeld thans heeft men goeddeels de belangsteling voor den oorlog als zoodanig verloren en wordt kritischer het poUtieke nieuws beschouwd want men heeft allereerst in Duitflchland en de Donaumonarchie leeren inzien dat ondanks vlaggen klokgelui en overwinningsgeschreeav riiiet de legers maar de politieke verhoudingen tot het einddoel moeten voeren d w z het evenwicht moeten herstellen tusschen Geallieerden eenerzti ds en Centralen anderzyds Wat op pt if Neon kMje ép tiii ttttuu ik last je niet Io Kn 11 mr l c I e grijze kate WKfliiivi r Mond In xUu donkere JBH bij de Hir ftii hoogea boedi lik du oena tkn slok mrt gixidnt knop In de aiulnre hand Ht teMt giuft voor hem Maan o set iu het I i t lvab Ik knk u voor uw g06d b So Sn ï n mr Fl okI Dok lüt naaiu tmp ttr vrouw Vw voorslaft Itf dte vao i SMaitlematk Dat kk daarop niet tagau al Ik u oJ be hoeven te zttelfen HeUlt t In j j I ditb WMW kf je bUeltJUitl jiMËtill Dü mr KI N3k Mg het ladar wlw htt aangaat dkl Ik lëll tiiano g no bea oin voor vrouw en kind Ie zorgeul Ik wopt jdH hor iw Merkar lk ook nog nMl z 4 Helmut Merker Maar waartoe teelt de hmtei daa Iemand hk paar kraMitigtf armeui l w lopvot jeu ddhi u ewr aan n MerktTl Ze doen u tNi r Maar têg uhu ze zl h in daden fi Me4 deoJti In b 4 a4den arl eid H r Het U juUt de vreca daarvoor dl mij iwhr hier brf gt Wij zijn swaar gi rofft i d or dv haod Hmffen wij wtHen wonitehro om n te bMjv m en d He r zal oom helpen onze a rtMBswa rdlg poidite In de wereM Ie behouden Voor adia pftrt Ab omtt iUtd op hel oogvnidik nli ta betert te doea h ek nHUfcr d lu Zijn Eifgefsche Vrouw NswhetDutoohduor RUDOLF 8TRAT2 OeaatarlsoNde Ultgftvo boworiU door IfaTB Je F WE8ÖELINK VAN ROeSUM Nadruk verboden Hij reikte hewil nie die hand Gedurende al de laren dat zij eikaar kfiidlen had dfze koele vervroenidlBflr boataAOi Helmut Merker eU kwi l bont begnjaw bijden vader vam Augustus bleek Jr wien hij iiMkfti d Ëdlth had afhandig gmnaakt m a aedeart dien geon voet ni er ia het huls hater ouders had geart Ook tegeiv o ei de vrouw Uwaaipdo de luan uit Maor cb teler dezelfde ijzige koölfieW Maarlntua chen waö hij kIh geoüeman hoWell en vensoeaingisgeiidnd IIij stak 4ea langon hals die hem op een ouddo gier deed gelijken naar KdHli uit schraapte de kee4 en vervolgdle naader jBeölgeo hartetoobt welke moatreigieleii r genon en uiooteq word emI Het zal mij a ni naaia zijn als oo k mr Merker de goedheid wil hebbeu naar mijn uiteenzettingen te iuiaterenl AiigtiBlüi FieoÉt w chtl6 oeop oogenblik en Ik n Mae Comick hHjlKti ock groote verlioxen geleden Za vallm on zwaar Maar wij iljo Qoio zij Amk j H de eertiiea de besten Fleck eo zoon kunnen een Moofie reden Daardbor zijn Mac Conkk ea Ik Ifi d 06U giÖmAJ voor 11 Au Legerdae 3 Sept 2 u Gebouw Boow en Woniiir toealcbt Oi K tawMixiii lti la Arnenzorg BelMta rwnxkni wl r eld Hjdit aododoeUng te aiofen ontraiicea ▼ Tarodarlaceo gniMitin ymmM Oiüen Mm 00 la kt t TamUa Blectriwhe Drakktirq A BBINKIUN a ZOON Ooads If iRULY s Zeeppoeder merk de hamer Op een ZOUTBRU KANTOOB Ir BOSBOOr wordt GEVBAAOD oo ó ncu iadieoitlredial en XantoorlieÉiiile HEER of DAME bekend met mfUm brUven en eeni ixiot met boekhoiideB Brieven met opfaef ven Terlan d weekloononder No 2002 Bureau Goudiche Courent Markt 31 14 SaC vanOudheusden Co PIANO EN OROELHANDEL W gH tnM IIS DEM Haaa T I M 1990 GROOTE SORTEERING to INSTRUMENTEN VOORRADIG BILLIJKE PRIJZEN GARANTIE You Ilk a nice claaret Zeer mooie sollede meubelen alt Talels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theetiilels Butretten St jlanieublenien ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen ens onz allei spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vantt f 17 60 Styikast 20 StBIUlel 9 60 Spiegels f 6 60 7j ens SillSTUiTUk liniitiiliiiilillliMI kidl RoHerdam WKRKLIEDEN oor DnllMiliUad Mn vekerbeiden leTranld Adrei Eipediliekenloor Zwarte Honditreet 15 BolMrdaai 2008 5 Smoke Couvet D r anrd r J J T DEN BOEB te GOUDA FLUwi i NirNO i 30 Telefoon 2S2 sll op WOENSDAG IS AUGUSTUS 1917 V IB 9 uur op het torreia ras CaM Taa Vliet aan d Bnrnnmalkaloot te Gonda publlMk n om eonlant sald vapkoopani kozUnen ramen deuren korte en lan e ronde palen 2 X 3 en korte plankjes Handkar Mallejan een oud Weston takel hjjschhoogte 3 M enz enz Tc tien d n uur vóór den verkoop Goederen van denxetfden aard kunnen worden bIKebracht 1972 20 10 A ia Cents mO ZUSETIUM m S0L EIIDE ITDEtOIITiaEnUUM II B S Gymnasium nllanilelssclioolliOGlieii mLDU 01 TE EMUIIU El IMEn ÏElUMEim Openbare Vrijwillige Vericooping mei 10 tol 50 korting LEVERT 2010 36 Notaril 8 8 WU8ENBEEB Ie Rollndam aal op DINSDAG 4 SEPTEMBEB 1917 bij reilinl en op DINSDAG 11 SEPTEMBEB 1917 bij aMa lelkeni dei voormiddali te 11 uur in het NotarUhuia aan de Galdaraolie Bade la ROTTEBDAIM in het opaabaar varkoopaa i De voor enkele jaren nieuw gebouwde In ultnemenden staat van onderhoud verkeerende M TOKKIE ür Boekhandel Plat Hainstraal 70 DBN HAAG TEL 049 OS m n£scH voorïW VOOR HET jommiin hoeve VMrkVmThVrSp tMirfljitTalkiL HoofdMor an Boo vardwrnen nadat man Koko n paar koar gobnilkt heertrman iprankalt hel eeoTOudlK op bet Haar dan wrjrft meii het uoht In een nederwaartaobe richting en borstelt het Hink UW APOTHEKER DR06IIT OF KAPPER HEEH KOKO VOORfUOlG EM HY ZAL U DF UVREDENHEID VAN ANDERE VERiMUJIKERS MEDEDEELEN KOOP VAKOAAO EEN KLEINE FtESGH F 0 71 met aan ebouwd n atat voor 16 koeiea afaonderlijka achuur waarin allin toor 5 I koeion en 6 paarden teenen ichuur injeMcht tot varlteoimeateri S roeden hooiberg wajlenbuli en verdere getimincrien mei groote werf en daarbij behoorenden MOESTUIN en WEILANDEN een en ander eieren in den Priaa Alouador Poldor in de nabiiheid van bet dorp WAAMOBUWaiOl istakinl pnpantes wtiim ttü tsvinU hsar r Wall u noch die U ak XDko onH i rd üD ri uJttnrirj kkl PRMS Fl LTi fl 1 H in fl MO pv flaow ABhp VatttfenwoordJcais Vaat N u Z Hcdlind Utrecht ZmUiu N Brabaal 9 uamutmu MMMMtim Voor Friesland Gronlrvan Drentha OmrMlw nm IMMSBMA inaaka Nieuwerkerk a d IJssely wordt arp kkifir aan den iioofdw Krekkende van dien wej tot aan den Ommooraohao Toohl kadliiiraal bekend Gcmaenle Nieuwerkerk a d IJiiel Sectie A noa 2107 2108 en 2758 e amen root It H A 88 A ANTON COOPS Wüdstraat 29 Goud A N VAN ZESSEN Schoonhoven 130 De Weilanden leenen cich bg uïtflteks oor Tuinderij Ta veilen ïn dm perceeleo combliuiiea en Tijdelijke Ppijsverhooging Kleine flesch t 0 85 Middensoort f l gQ Qroote llesch t 325 GroadbeUiiini over 1917 f 37 11 Polderlaitcn r 190 08 Scbielandi Peinin ld f 33 Eenig Depot van Thee uit het MagazQn van M RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Dtat ThecSn wordan af dercrd la verse eldt pakj vaa vijf twee en een half en iéa Ned om met vermelding vari Nqmmer en Priji voorsiea van vol eni de Wet gHeponeerd Mark Zich lot de uilToeriai vin Uwe e erde order aanbevelend j c BUL voorbun J BRBBBAARI Z 5 7 20 Markt 5 Hel eh el ia letaanvaardeo op 1 November 1917 of xooveel viWfer ali mei de verkoopera uverecntekomen kan word n H H KAASHANDELAREN Beuling der kooppbajilngen op deo da der aanvuardinf WAAQBILJETTEN KOOPBwVjES Tril raa Zafal larart taa apoaili l da DRUKKEKU A BRINKMAN i ZOON Te besicbli en na 20 Auguatul a i eiken werkdag van 9 4 uur opöERiOHT ire Toedeit aw r met da u t r m urv e Uitvoerige notitün met tchetakaarl wordenna 22 Auguslua a a op aanvrage franco toegeKonden door voornoemden Notarii la wieoaKantore GooitlDgel 11a de beKheiden Ierimage liggen en alle verdere inlichtingen Iebekomen aijn 2009 70 Jeruel Bazar LIJNZAADROEREN merk STER en W U en SOYJIBOOHENKOEKEN merk W L Hat BESTUUR van het BOUWFONDS dar Slada EvaDgallaatle JEBUEL boopl ia 19 10 SEpfEBWER een BAZAR te houden STEUNT deze werkiaambeden Het doelti n allen wel bekend Gelieve irtcn o loedcren In te lenden aan 2001 17 D HOOOENDOORN Vtou eatea 2 W DE JONG Darde kade 54 Abonneert U op dit blaé Uitmiinteiide door hoog eiwit en Tetgehalte en groote rosdlngswaarde Bmvniolonut Paril 1000 S am GouOen MedaiUet A CI E3ïT3D Aa Dienstaanbiedingen VeitriUbur bij U J C BOUCHER Den Haa Drie Balansen w o der Ncderlandiche Banjt theorctlacb toe lelicht en vooralen van Quinteaaen van betBoekhouden I ISO Scheti b boekhoudenr 1 50 Beide door J C TER BRUGGEN Laaraar Boekhouden lOló II hebben in de Ctoudsche Courant afsMla muiee 1 D a wiTertoiilKg kosin sreckla kIJ TMraitkttalligi Adverteert in dit Blad Vertegenwoordiger A RIETKERK Gouda 1992 54 é 1 6 regels f 0 3S voor elke regel meer 6 centi Opgui nitaloitand m het Bureau Woensdag 15 Augustus 1017 eOllDSdE COVMIVT 3Srie u ws © aa d v ©rt©in ti©Tola cL oor G o a d a © xl Oxci tx@lsc xi VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN MEDEDEBUftaiN 1 4 Op tc oorpatiM duUMi utiat Gewone ad vnautim m 4A MOiidi prqa Grooe tc n rtndaa MMr pUmmrumH ELEINB ADVEBTENTlftN tam rm m koop en rfcoop hw m wb w 1 S n0tim f 0 25 Ik ngri twUling UuiiBiUi 09em 10 M M ii i W S MM 11 1 ABONNEHENTSraUSi im kwxual f I 2S pc nok 10 c al mei ZaadafabUd pat kvariaal t I 75 par weak H aeo owenl aaa da beao ftn par loopcf gcachiadl Praam p pon par knna 1 f 1 SO mal Zoodatablad I 2 AbOBaeroeiueB wordaa da£BU ka aantaDoiiiea aaa oaa buraao Maiit 31 Gouda bii aaa aaenlen dan boakhandal en da poatkaotorao 4 MM M MNÉI ikOVEBTKNTIEraUSi Uit Gouda es omatrekeo ft el oa oda to den beedraknnl 1 S re eb I 0J5 eUa nftl maar I O ia Bi dna acluereea ol enda plaatainlen orden aw ia an l an barekasd Van bnlun Ootala en dan b aorgkfln 1 5 in ala f OSO alka Telefoon Intere 82 Telefoon Intero 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON de regeeringen kunnen zijn als zich een werkelyk krachtige vredewtroommg openbaart om nog terug te korocn van haar formeel besluit Haar houding ie tèn opzichte van dit vraagstuk reeds Wo herhaaldelijk gewüzigd dat mogelijk de omstandigheden welke daarby een groote rol spelen haar opnieuw van inzicht zulten doen veranderen Belangrijk in dit verband is dan ook wat Branting naar uit Stockholm j fordt gemeld te dezer zake in Socialdemokraten schryft Het schijnt dat een breuk tusschen de regeeringen der Entente en de socjatistische partyen die zich in Stockholm willen laten vertegenwoordigen voor de deur staat De gevolgen zijn onberekenbaar maar de gedachte om door het optreden der arbeiders van alle landen een duorzamen rechtvaardigen vrede en nieuwe toestanden te scheppen kan door de weigering der passen niet uit den weg worden geruimd Deze maatregel zal misschien een politieke fout van den eersten rang bikken Nu echter deze vredesbemideling in gevaar dreigt te komen is het de Paus die opnieuw een poging tot bemiddeling waagt en naar een telegram uit Rome meldt vredeavoorstellen zond aan alle oorlogvoerende regeeringen Naar verluidt stelde de Paus voor herstel van België Servië en Roemenië en vreedzame oplossing van de vraagstukken omtrent Elzas Lotharingen Trentino Triest en Polen Henderson en Ltoyd George In verband met hetgeen vijj gisteren omtrent het conflict tuMcheiVTIenderBon en Lloyd George meedeelden willen wiJ thans nog een gedeelte laten volgen van hetgeen de correspondent van hét Wil te londen seinde Henderson s rede was even duideiyk en Qfp de man af als de in zeer scherpe woorden vervatte brief van Lloyd George maar hoewel hy onmiddell k de beschuldiging van kwade trouw door den minister president tegen hem geuit van de hand wees en diens verklaring ten zeerste bestreed beletten politieke overwegingen hem toch alle redenen die hem in zake Stockholm hadden geleid bloot te leggen De minister president die daarna het woord kreeg verzekerde opnieuw dat Henderson het oorlogskabinet had misleid maar nauwelyka had Lloyd George die woorden gesproken of Benderaon stond op en bestreed den premier opnieuw In dit stadium werd het conflict pj voortdurend werd de miniater preiadent by het aflegggi van zyn verklaring mtr zijn vroegeren collega in de rede gevaUen De geheele discussie beperkte zicBOot het telegram uit Rusland dat een geschiedkundige vermaardheid schynt te zullen krugen In antwoord op de interruptie varA den afgevaardigde Hogge zeide de minister i BUient dut het telegram van do Russische regeering was gekomen maar onmiddellijk daarom verwees hy naar de meer definitieve woorden vervat in het toelichtend schrijven dat met het telegram werd verzonden Wie schreef die toelichting interrumpeerde Snowden Lloyd George verklaarde dat hydatnietkonzoggen Laat het u voldoende zyn dat zy van de Russische ambassade kwam Zeer nadrukkeiyk wees Lloyd George er op dat er in Rusland een groote verandering had plaatsgehad In t algemeen gesproken was de meest merkwaardige onthulling in het debat wel Henderson s verklaring dat hy Vrydagavond vernomen had dat men door tusschenkomst van de Fransche ambassade een telegram had ontvangen waarin werd verklaarde dat Kerenski zich van de conferentie te Stockholm bad los gemaakt Dit telegram van Kerenski overgebracht door Frankryk en het telegram van de Russische regeering door middel van de Russische ambassade te Londen ontvangen met het toelichtend achryven hebben in het geheeld conflict de voornaamste rol gespeeld en voeren thans tot allerlei gissingen Staatoeonteruutin te Moskou De ioork oii4gv n eMrin iMieit Urng Volgo vatk d bult ng woiie li vvnwoordig t ft biiirteiaMiti m imt Wt oog ap d t iit $ iiuh auNMiwerklti p va k re g wriiiw mt4 all g organiswurdo knwiiieo van twt iandi IxtdiOitat te MoMkuu van 2 l ruAiMil loJL tker de liit uiinf ziilUii wordeu uK ifKitidiitd ikf verU f vuiMOOfdiigem vao d dt K crati iU4 iiotiunaJu eoolKJtid ebti Iiandeb en liuluMrie org i im dei le ldt rM vkA Ao revoliitlooair d iirucraUe du ODmaaJl t1 vt rtt g iwuonMl titt ati Ih4 leg r vul WHt iui ihappi lijku iifc4ellingeift urwverfdtt ilüii m dw Man der lioenn iu k r aud re drie veri ifcawoordlguid llcJiafieen l u MtuottKou urentl zal wordi ii gi iou den k luH Krwiliui al iM ea wonttfii geopn t met two rod i a Ann miniut rprudduxt dte iSm algwnt MfiUf v rklibrin zai oor z 0 I voor di ledk u éer oonffffiUbT den toiMafut van het laiul mI bloodeügeu n lu prograimua der rts w rhi soor aleuwu werkxaau iei VvrvoijfHidi mUen dv uAainumt m de vert eawoord gi rM der v wiwliii A iHfe éb trittt n raitofvoertugf n houden tot Mitriiling vaik ik i tottAaud in de ventobillon J aldwfrliigett van beéiUiur Mim tiMHiat dat wn duizend peraonAo ziiUiti dm4n itteo aan dv oonft nmlttt In het Wastttn aHill0H vooi ber icling De Oentral n dringen in liet Oosten langzaam vooruit De kwestie der Stookliolnier conferentie nog onopgelost Vredesbemiddeling door den Paus Nog eens Henderson s aftredeii en de gewijzigde houding der Russische regeering het oogenblik aller aandacht geboeid houdt zyn en blijven de vredesbemoeiïngen dooroverleg en de moeilijkheden door de Entente der Stockholmer conferentie in denweg gelegd Door de Entente want Duitschland maakte haar verlicht despotisme tenaput een beau geste van breeder opvatting dan hiermee in de democratische Ententelanden tot uiting kwam waar men immers een tegenbericht bleef uit voornemensmoet zyn de passen voor Stockholm te weigeren IntusBchen zUn ten aanzien vanDuitechland twee veronderstellingen mogelyk of men wenscht alles wat naar vredezweemt krachtig te steunen om hoe eerhoe liever tot een einde van den vroolijkenkrijg te komen óf wel men heeft de ontevredenheid der democratische klassen nietwillen aanwakkeren met het voornemenzich wemig te bekommeren om deze partijbijeenkomst eener party waaraan menvroeger en ook thans weer toont zich weinig gelegen te laten liggen In Engeland speelt Lloyd George inmiddels wel hoog spel want dat Bamer Henderson opvolgt bewijst nog geenszins dat de ArbeidersPartij zich neerlegt bij de passenweigering Des te belangrijker wordt nu het Congres dezer Party op 21 dezer Zoo Lloyd George het werkeiyk op het vraagstuk van de j assen tot een win the war verkiezing zou laten aankomen kon het wel eens gebeuren dat dit Kabinet het pleit verloor Bovendien bestaat het gevaar dat in Rusland socialistengroepen met deze weigering der passen een nieuwe politieke actie op touw zullen zetten hetgeen de eensgezindheid tuBschen Rusland en de Ententelanden niet ten goede zou komen want ofschoon Kerensky nu blgbaar van de Socialistische Conferentie te Stockholm afkeerig Is geworden ia het geensziiw nog zeker dat men hem algemeen in die politiek zal volgen Wat nu met de Conferentie te Stockholm zelf zal gebeuren Dat deze zoo eenvoudig van de baan te schuiven is lukt onwaarschyniyk gezien het feit dat reeds te voren zoovele hinderpalen moesten a ook zyn overwonnen Zou men dan nu het lenkf beeld opgeven Hoe het zy de lyds isgeBchiedenis der conferentie ia nog niet geëindigd Mogeiyk is ook dat de weigering der regeeringen de bevolkingen prikkelt en zyde toegang tot de conferentie zullen dreigen af te dwingen Dit zou een overweging voor ONS OVBBZICHT Qem uicd Oorloguitflaws PAKLEMKNTAIU NIEUWS iMilrriohe ehepen In Bifciu De oorlc eiHUarln van Hiam aaa iKdMcdOuid lieteckivit our iXtluKii laud hel i pU i van nts tP Hipwa dt la di i HisnitMMC ba ef M llggtii i n bt totaal li 2 2 bruto lOfuum luek ti ilM grootHtti Holiip er van 1 Af TrauliWi au de HaiMaiijn iut4eodo iGlKt ton Aan boord vaB sen ond r Po r In foeö anikei over da verdnndliflng twgen de duikbooUm iwhrijft l U rr4t Mllte In dü Tnupt dat ia kwnrtte dw lavt timiiiditMm vuv groot b itm Im voor dti becnonuinguB dto ma xmt zware taak iiiwte vervutUti Mt n inotit ucbtt r erkennen ver ol ft bij dut hvi im un aan itoord van de ondiTzeelkOouti dor 1 tUeu la hardwr l dan a n Oord vfti dSe der ihi sctieTM De redan daarvan Im AiyK mue duikbüouvk inM ti a Mieeo d vljandi lijko owU rztwbrrt opHVortn 1 tit ioaveu aecn J buptu a n ie oi peTvfaktt lot zkk ken te brvett n ow dtai jacltt zijn aij liis bijna altijd gtfiMiodzaakt om oodur water te var n Vsudaar fiii vaortiKirwide TuiWKpaniilag voor uuzf b uiaiuilnaeu en de oomogwIijkhtHd on Ittt twukvs dan geoi neerve rd levMMOLiddelen tw notUgen hr ii wi bfwsar t n klein rt tri foanttb voor d keuken m r tn verfMjdl Booveei mognlijk daarvaib g 4 ruik to laak ii Wa imor et u v pMxJt4i i diükjioot daareultivett baar mIihc g laaiii luwft kan xij zU li verwijiteren n kph l groot Zij Htiigt war du üp H r lakli mtntaix de riohlldpadden m kmit fear uiiriwti en AnatTlka a oorlogmdoeleilnidlen aar b 4i Tu wopdt Is de Aimvlkoaneeh sonaJor ötoni voonfiitier vaibdwoonim i+ i voor BiiitiiilaiwlMfiIie Zakr n rvoor dat de iitotle van imiBlor Latolb t e waarin verlai wordt dat Aiwrika zijn Oiork gHiloeit imllwi o m wiw zal loriiHilT Wn dl k RusrfiHohe fonimlo iwm aniKixfltli m gKvn i i ba k loo MteIliiig iï zal aanvaarihtn in k oonnltfuwle va i rapportiiim b44kand hl 7 11I voMi ti NaAf huh irK eiit zi r ik ovurigo IwJwft van di oom iitisHilii daarteff tlb i riokwohe K ftmüf Du ooiumrlrisle van dn frk4MnlH Kamer hcï t den tHt t van hit wHwoorl ii dfl Iroonrwl vaMg pwpi td Vrijtïa al daarover t ï t atie4 rd orden 11 K iii er lx groet fbe trooai riMWlijglng van koning Ab xamler n tïjm t k den wtmtwch uit dat ili rdft nen dlo er btvtfjiim ti ii bu enaiiblifeJIiA bij HpiirwpfH van vn uatxonalii vcrgadwlng welkv die groii 6 lag ik van enfli regn wrin ïi lli ovi ri wirilfiünring nmA Iwt diifiKicraliwelwi gi votili n van land zal btwe nigen poo iiMig verdwtjilwi T 4i aaiiirifv van d buri mlaiid fwli olUi J wordt vaMtg 4 W dWt ifcwr In t t n igco vMi zijn verux vwocrdi l ij k Midkirïi Stulm lri 4iwlai d weer op tik naH jgyij e wi a ia U vnsfU ke nl iiu de piaaft ft Ufvondt u ft wt tiH Jrontt tl ii i iiUin van di grocj Kiuor tbr4ob b naunt t htft alMialiilii ii btMri Feuilleton liet lavcmTOndorhoud van jo moediT to zorgtn dSth Merkt r knlkle dankilisiar mn r tegchjk ToH WHiigrt lanffzaatn tocuenienjio uitdrukking van angM Hot wa44 aLfol haar nu pM het een en ander toi hPt bewiiMzijn dioordroiig De oude he er vervolgdle Mijn dochkr Lucio e haar kinderen neeu ik bij mij en natuurlijk f o DIA haar man Hij mout zijn beat doen jrif JKr of daar nuKlg te maken Dat SHöConück voor JaïH ala zijn vrouw zorgt spreett vaa se Wat Fred betreït Uii ia ongetrouwd Hij heeft oea memgie vri fuk aan alle hoeken dt r weroldi Hij iê et a btJceiwi frportinaiil Zulk en jon oiiian Blaat er zich altliJ door Zelf inaaikt hij zi geeii zorg over zijn toekoiiiM Nu bli jij du alleen over De jon vrouw kwk veracJirlkt op en klnnuie de lippen op elkaar Auguatua Flock verv lgde met onverstoorbaro kalmte Mr Me rker ia In DuiWciiiandl officier Wij weten det de kuizer van Duitechland Jonge officieren zondipr eigen erim gef niet aaiwteJt Daorofu lileldje vader je hier terug i dith Uii had het Cnie4 meer voor je terugkeer naÜr s U Iand Hij moeet den laatslen tijd om elke duizend pond vechten en zorgde er voor dat niemand daar ieie van bemerkte T a oude koopman uit Manoheflter overlegde en xfi toen ra narfruk Mr Morker hw ziob naar Ik ele in d zt n tot tand al g aohikt Hij Uouf in DuHsohland en jij blce met jo kind hier H zou zeer ong tpaat van mij zijn uir M daarvan een verwijt te niakco dal koet vat hij hee t geltwrd it hij tulUklre beroe aiUMteoi ia e 9i vreraaden en mr Merker ataat a iiiiwchion to te Wgva en voor onw rijaadügeii ta t j van dnartiit van itijn gerii ge aoldlij die Vmaiiwemflod o r ziju eigiii liiveniMJtidentóiid loi Hkend U te ondertWwniMi zoti rar W rktn onnmgeli k zi Durf koint dlö aorg voor je onoorlioud dat tot nu toe io vader 1 dco tig i heerft than voor retiPtklng van on je IJoedverwanteo ik vvrzoek u nur Mt rker Ik zie dai u op prin t dttt u wUt ftprekïw Maar ik iwu u fcmitbaar zijn al u mHj tot h t elttdk let uitf preke Hij iiKiaicle e n drogo afwerend bnwe ging mvi de ha en vii t tot I dilh it v wtnd zei hjj Je zoudt du nirtjediochIcrlje afwiaseleod bij mij in Majirftewter D tuj Mac Corniok In Wverpoiil jtmls Otfl oiul rdak kunnen vindwi tin daar wom n Dat lii I n wij je liiamwlli aan Mwr kuuïiout wjj naar ons bt rto weten niet doenl Ik weet niM waaroin u uw viiU baJt mr Mfricpr Ik h i mij gem kwaad bewust Hier vervul ïk mijn plicht Ik pret ala Chriaten AlMgmtlemaij en ab Brit wat elg nlij t alle ino een en bctBeJtdo ia h n mi ben ik gerertl I T n u betidt u In waard heer f zei Helnwit Merker Hij kwam niw verder Zijn vrouw stond nikkei d en wanboptg voor hein Zij grfvp hem bij dii scbouder Zfj boproefde tot zijn verïjazlng hemjitn zich af te wendtm naar di deu toe Zij kon niet f r 4u n Hijmoakzlcn loA nam haar verbluft op m 7A Wat nu Kdtlh wat moet dat beteticenea Je gooit mij niijn eigen kamer uit Nd kon zij eJndHijk voorden vinden Gaf gSi ik anieek jie i V Waarbeni dan om Oodte wU Terug Mtf DalWjMaiiA oaar jo iDortt iand naïr je moMlwr je brwru en naar je olJa en In jij In kleine Mary W j Wi en bier k gf4oof dbt je kraiikKtmiig beiill lAal niij maar hb r Bi ketunH r je niet om ni4jl Ik kan het niet ivecr verantwoordw dat Ik Ji vrouw ben N u Ik ben daar hM tiwredeii iium I Iif l KlwïhtH een lawt in jo Iwm MetM in reiwlt ker dan dat en vrouw ttaar nvan tot la t UI J fl bent waaraolitig voor mij g nOf Jat 1 t n looden 0 wlcbt Zij rtliH liH adrtiiJoo uU Aug i i Fieek wifn keniiiii van de nulttM H taaJ wat inn rotrt wa kon haar woordtotwlrooni lel meer v lKen Ik haii aU tood aan ji Ik tnji je In de dlifïitrt Zondw imj Z0 1 ji go ï 1 vroolijfe la I uU c ilaiHÏ linen zooals hnl ging voordal wij e U kaftr leerden kenwn iJat wa n verwtwicU i vmn lijd l dltbl Zij Hiohudde wof t het blonde haofii spreiddt dt arnitm uit ea ke k wanho pIg naar den h r l HK Waarom Wft de goede God ocw b e ig 4 rft h als Ik je ooh aV m onge luk bnmr Dat h 4 in niet vttrdlend Hellk Je h nt mldMtt ra je Ixiit Duili cher In dat oiont je bh vmf M ta I Ik beier in d n tatl Fuik Ik ik dlB 00 lU fheb fthladar je M daarbij Je mort ïuïj aan mijn lot urlati D Je WM je van mij loKinakenlX Zll vi 4Uiiid snikkend vonr h v n r op den m nd Hij riohlle baar vub op en trok Mftr naar zi h loe Nu utf me4 dku omIwI aM Ui h bent d fje b kt w M bftjf j hegm