Goudsche Courant, donderdag 16 augustus 1917

50e Jaargang HetBestevoordeTanden Alleen echlin deze flacon T tien en Ie bevrafen bi J VEKSTOEr aienemer te Gouderek 2004 U Tandarts VAN ANDEL TK QOUDA il lot 20 UaUSTUS a a 2005 8 AFWEZIG De f ronton In het Westen blijven storm en regen de natuurli ke vijanden van den aanvaller Toch blijft de artilleriovoorbereiding bijna over het geheele front krachtig voortgezet en door vliegerverkenningen geleid terwijl op verschillende plaatsen reeds tot nieuwe krachtige infanteneaanvallen werd overgegaan Hierdoor is het in destreek Lens Looa den Britten gelukt de eerste Duitsche verdedigingslinie op alle punten te veroveren zoowol bij Bixschoot als ten Westen van Dixmuiden maakten ook de Fransche troepen vorderingen Ofschooa deze vooralsnog plaatselijko successen niet van overwegenden invloed zgn tenzij ter versterking van het moreel der Ententetroepen IS het toch opmerkelijk hoe in geïnspireerde artikelen de Duitsche pers haar lezers voorbereidt op zware gevechten en laat doorschemeren dat de Duitsche linie weer iets moet worden teruggebracht Op het OostelBk front blijft het voordeel nog steeds aan de zijde der Verbonden troepen Vooral de legergroep van Mackensen dringt in blikbaar onweerstaanbaren drang vooruit langzaam maar zeker zoodat in het lage land van de Sereth een terrein bijzonder geschikt voor den bewegingsoorlog do Russen terug moesten trekken en de op den westelijken Sereth oever gelegen bruggenhoofden van Baltaretu prgsgeven Bij deze gevechten zouden den Centraien thans moer dan 8000 ge vangenen geschut en machinegeweren in handen zijn gevallen De politiek Uit Petrograd is het bericht gekomen dat de ex Tsaar met de Keizer lijke familie in den nacht van 14 op 15 Augustus heimelgk is weggevoerd naar een bestemming welke later zal worden bekend gemaakt en tot welke D STIBBE NuÉrts is OONDERDAOMOROEN weer te consulteeren Korte Tiandeweg 15 2012 12 dB ADRKS btj oprnimingon van kleeding boeken schoenen en antiquiteiten is BECKER S 28 handszaak OOUWE 9 OOUDA a ral te aiitbiwlu 1911 10 Zijn Engelsche Vrouw NawbatDii liilo RUDOLF STRATZ aeaaurlaeatde Uitgave bewerkt door Itorr J P WESW LINK VAN BOeeUB Nsidnik Terbodon 62 l Ja vrouw zal zic4i steeds in 2cer goed kringeo bevindm zei de Inite nant In die van haar en V8 ü itfij Meer heWiesi wij eerliik geeogd niet noodigl AugtwtuB JilPck wendite zioh ot te jong vrouw Hu gal zloh inoeito letóalil vadwhjke zachtheid in Min koude oogi n te leggen H tl ndet verstandig Edi om ató ima het laatste verlort n h rft ook nog hei allerlaatste weg te werpen Zij antwoordde hem niet HijbeBcbouw do dat al een g natlg teeken Hij her haalde Hot la ndet verstandig geb n deldt Dat zie je zöH n Je hrf t het zooeven ze4f aen nir Merker voorg ateid om ddi weer van je te aoheaden voor tooplg ten minste fdtiti kee verbaal op ZiJ etreok toot de hand lanes baar roorboofd Ik Nu i Dan waet ik niet meer wat ik geMsd beb Fdkbl Ik doe wM hu wH t £ Uj veet het Merl DEE MEN AM DIT ÏÏITHAUGBOED KAN EENNEN W STIJIVIS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzerwaren Keukeng erei K ij wielen en onderdeden Landbonwgereedscliappen en Werktuigen SIN6EB Masfschappij Depots alom QOUDA Kleiweg 5 MHin l 0rljp de byeoodere beteeken van de merkwurdige werking van Odol Terwijl andere Mond en Tandreinigingvmiddelon voorzooverre die over t algemeen voor de da olgkiche behandeling der tanden in aanmerking komen alléén gedurende de weinige seconden van t mondreinigea hunne werking doen golden werkt Odol nog urenlang nadat men zich de tandon gepoetst hoeft na Door deze zeer byzondere dnarzame werking van t Odol worden de tandenvorwoestende giitingsen vervuihngBprocesien m den mond urenlang tegengewerkt en doeltreffend onderdrukt 2013 80 MÊmn waelit zieh voor namaak I Het echte mondwater Odol wordt alléén in flacona verkocht alii hier afgebeeld V9J Kleiiu lac9n 60 cl er tl € Jl4comt tttretktnd voor maandtn f I BOSEOOP wordt GEVRAAGD voor directe indienitlredmg een ROHERDAM CANADA HYPOTHEEKBANK Rotterdam De BANK eeft uu S o PANDBRIEVEN 08 o iiuiitiiwi MvmviiiiUj HGER of DANfE bekend met BMhlu Mhr fT B en eeoigixini met boakboudva dieven met op iif v n vcrUnfjd weekloon ond r No 2002 Bure u Coudtcbe Courant Markt 31 M Verkri b Ie Gonl bi de NATIONALE BANKVEBEENIOINO l de Heeren M I OGIEB Co n H H ElIeclenlundeUreil 1224 20 Pandbrieven In omloop ruim I ILOOO OOO GEVRAAGD ll B S fiyiiiiiasiuiii eillaDilelssiilioollioGl eii VIOLONCEL LES Brieven do 2011 Buteiu OaudKl Caiinnl a kt 31 7 mei 10 tol 50 korting LE eilT 2010 36 Ta koop M TOKKIE üp Boekhandel EEN FAKTU Plat iH ln tp at tyo DBMUHAACL TS TEL 0 i T l i I LNERGEE Eneorgievarmer oar Kinderen Zenin akkQi enHcrstelleiideD K htS SgiaXjsT I ARNHEM BANK VOOR PERSOONLIJKE EN ZAKELIJKE ZEKERHEIDe Maatschappeiyk Kapitaal EEN MILLIOEN GULDEN Ooedï keurd bIJ Koninklijk Besluit van aj December 1909 Gevestigd te s GRAV£NHAGE RIJNSTRAAT 11 Directeuren C H KUNKELER en Mr T A TEN CATE UITGIFTE van 250 000 Gulden 3 pCt Premie Oblitfatiën aan toonder jroot VIJF GULDEN met premie uittolin op 1 SEPTEMBER en 1 OCTOBER a der vol eade bedraden Een premie van f 25000 Een premie van 5000 Vijf premiën ellc van 1000 Vijf en twintig premiën ellc van 100 fi si 8 S I j s SÏ Premiën alimsde nominaal bedrag ad f 5 der obligatie worden Oiitntd l IlJk na da tnkklug geooder eetiije korting uitbetaald n iiiSï Na de trekkia en blijvm d alti met een premie uii clote obligatiéa onverkort hot eigendom der beslKeri en worden deie ingevolge art 18 der italulen k pari uitgeloot en w l voor het eerat ia 1922 M aRsil VERKRIJGBAAR 1839 llv bij den Hoofd T rt ganwoordlger i mmi mé m i coim Umede ten Hoofd kantore s Hage Bgnitraat 11 In Zeer mooie sollede meubelen all Tafels Stoelen Kasten Spiegels SchildeHlen TheeU feIs Buffetten Styianieublenien ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz allt apotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 60 StUlkast f20 StUIUfel f 9 50 Spiegels f B 50 f 7 60 enz UlWIifUirM bniMiiaUliiicUitlil Rotterdam Advortoopt In dit Blad Hoofdroos Exzema doop D D D Ie gonazon Vele lijdera aan huidsiekten hebben reedt zoo vele middelen beproefd zoovel doctoreq geraadpleegd dat ie ten einde raad xijn en geen geld meer Toor een nieuw middel over hebben Het ii juitt tot die lijdera van puiaten korateti pukkelt kinder exsema paeriaait droge exsema open beenen ringworm dat wij nu on e S5 cta fleach D D D unbieden Honderden in Holland hebben het reedt met luccet gebruikt en nog dagelijka melden gcoesen pcnoaeo hunne genezing aan hunne drogiatea Vele dank betuigwgen aijn ingczondeo en h middel D D D wordt door d gebruiken alom aan bevolen Oe heer Jb 8 te den Held f ichrijft Ik heb uw D D D recept aangewend bij mijn dochtertje welke uilalog hnd op baar hoofd Reeda bij de eerale proaflacon kon ik betcrtchap waarnetnea Uw middel heeft bcwesen bri julate geneetmiddel ta xijn Jmt ih vele ander middelen gebruikt hebendedt ermy nlela koa geven wat hielp Ik aal uw middel bu iedareen aaobevalan VerknJg b ar bil ANTON COOPS I Gouda 1141 66 Waar ai l verknjgbaar r iijd men ilch tot de D D D Conponjr Amaterdam NATIOmilE BimXVEIEEIIIGINE Kant oop OO UPA Kapitaal an Raaapvas f e SOO OfM Bevopdert Oprichting en tlitbreiding van Handelszaken Belast zicli met Remises en Ovepboeiilngennaar en wan andere Landen en Werelddeeien w 44 Beiiandeil Effeolen Soupons en Wissels ÜF Abonneert U op let Stenograliscli Verslao van het Verliandeide in den Gemeenteraad wan Gouda Bevat ALLE bij den Baad inkomende stukken de beschikkingen daarop en de Btenografisch opgenomen ducnssiea alles bijeen in boekforinaai ABONNEMENTSPRIJS voor abonni s op dit blad f 0 25 per kwartaal bg vooruitbetaling voor nietabonné s f 0 50 per kwartaal bj vooruitbetabng V Abonnementen worden aangenomen door de RMWinMMKK Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA Vertegenwoordiger A RIETKERK Oouda taneD s Unkie FaMen mii Ie loiiimef OPÖERICHT Voedert nw Vee met de tuivere murwe LUNZAADROEREN merk STER en W L en SOYABOOMENKOEKEII merlc W L Uitrauntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde KereTHvloma ParHf IfiOO yeaen Gottden MedaiUx Eenig Depot van Thee uit het Magazyn van M RAVENSWAAY ZONEN QORINCHEM Deie Thqein worden afgeleverd in veriegeld pakjea van vijf twee en een half eo Ha Ned ona met vermelding van Nommer en Prija vooralen van volgena de Wet gedeponeerd Merk Zich tot de uitTOcrIng van Uwe gelierde ordera aanbevelead J C BUL VDOrlmB BRBBBMRT Li 567 20 Markt t Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van UaaimacMnes want SINGER Naaimachines zijn een Eerste Klas Fabrikaat dat zich reeda meer dan n halve eeuw voor alle bmshoudelyk en industneel werk met roem gehandhaafd heeft Ml Iv Étferk x lij i IriinaD k Zoon SDTGEB UAAIMACHIIIES kunt U krUgen In al onze winkels A a E3ïTlD A Hl Auffiiirt ifl Yi M iiM de HarinovA s A g va¥xxm W rga tering Goud ha WiukdUa m f reenlgln 31 Aug LegerdBV 3 Sepl 2 u Qeboow Bouw ea Woi iii toewlit OndersUuuMoouuUBie ArnHn zorg Beleell Tenoekea wtl flr fdd llj mededeeUoc to bmwa ontvüfen vin TeiKderiaf muntai venniluitlkl tal en in ew dw b mm iwaSa t verwMw IlMtilfotM Dnddnr4 BBIKKMAM ZOON Chnda Donderdag 16 Augustus 1017 fiOVMHË COÜMIVT IïTxe u ws © aa A d v©rt©aa ti©T= la d v oor 0 o a d su © ra Oaa=LStr©lc©ra VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN 1 4 r f 109 Ik n AaONNEtfBjrfiraUSi r k uu l t l 2S n k lO i Zoii l t t l l pa k U I f 1 75 p r Mk 14 Mol orcnl wur d bM0rgln4 fwr loopcr MduMk fnaso Mr iMMt fvt k rtul I 1 OMi ZoaABffihlmi f 2 AboiuemMiwa wordea d Adi kt Mnfaooai mn m bnruo Uaut 31 Goud bi Mlfl itfralen dsn bocUundcl m do p nlk otor AOVIUITBIVTIErUJSi UU G n l to oonrekm bdiooreiid M de bnorlkrinl I S nl I O SS elk Md mm f 010 B dn whK c ivorf nid i uuiii o oiiid int ut nra bnxluad Vn Mm Ooudi ra dra brao krii4 1 J nfcla OJO dt M MM r Q 1S r rsji INGEZONDEN KBDBOEBLmaEN I Op k xp riu diiblMl imntL O oa Mlv n a a ra laSMMdM iw M riiM N i u mt mA lol M t t tm t u Mm pri t GnMM iMlm ra tmaóÊm matt pJraurajinM KLEINE AOVEBTEIfTttN u n ra ra ii Ilii IMi l i li I H t koop koop km ra nfkao I i i s 1 I OJS Ik ns Mn S tm H b ali Mula a focU 10 n Jt UwUMÊtmtn i raM Telefoon lettere 82 Telefoon Interc 83 Uitgevers A BRINKMAN ZOON vraagstukken door den oorlog ontstaan zg aan de beslaiten door die conferentie op te stellen niet t karakter kan toekennen dat uitsluitend en alleen kan toebehooren aan de besluiten der geallieerde regeenngen Met andere woorJeni dat men dua te doen heefjt met een partg bijeenkomst welker besluiten als zoodanig voor de regeenng geen bind de boteekeniH zuilen hebben EenorzijdB wil mon dui de politieke beteekema met ontkencTend du toch wul de afgevaardigden laten gaan kennelijk met het doel de socialisten te vriend te houden maar antlerzuds en daartegenover de te nemen besluiten mhileeron door te vorklaren dat zg geen enkele regeenng kunnen binden Ook hier zitten wij das weer te midden van het pohtiak gemodder waarvan de ellende nog met is te voorzien Intasschen zal t ook wol bltjkon mot zoo makkelyk te gaan den afgevaardigden hun passen te weigeren want zooals men gisteren onder onze laatste telegrammen heeft kunnen lezen hebben do uitvoerende comitó s dor Britache Arbeidörspartij zich opnieuw verklaard voor vertegenwoordiging op de conferentie te Stockholm en mag worden aangenomen dat ook de conferentie op 21 Augustus iii den zin van do voorgestelde motie zal beslissen Of daarna de regeenng zich zal kunnen handhaven als Lloyd Oeorge den constitutioneelen weg volgend oen beroep doet op het volk is zeer de vraag ook al zal do stemming nu zoovelen aan het front zgn en de kiezersUjsten met zgn bijgewerkt met geheel zmvor kunnen wezen En zooals het in Engeland staat zoo sohgnt het ook m Frankrgk te zgn waar Ribot evenmm aller atenn kan verwachten voor zoover althans de loopende geruchten daaromtrent tot ons doordrongen Zeker ligt er dan ook voel waars m hetgeen Huyamana in een intervieuw meedeelde toen hg zeide dat de regeeringen een grove dwahng begmgen hier tuaschenboide te komen en hg vervolgde Zg verbreken den godavrede on werpen de arbeiders in de oppositie terng Kan Ribot bhjven met de oppositie van een kleine honderd leden Het zal heel moeilijk zgn Kan Lloyd George den wil van twee milIioen arbeiders mijnwerkers en metanï bewerkers gewold aandoen Dat lal eveneens heel moetlgk zgn Laat ik U dit mogen zoggen de organisatie voor de coDferentie te Stockholm aa langer duren dan dn ministers die de paspoorten geweigerd hebben Ook op de vredespoging door den Paus aangewend wekken in zooveler harten de hoop op een naderend emde van het bloedig wereldgebeuren dat al jaren nn da monachen neerdrukt in angstige beklemming willen WIJ mot een enkel woord terugkomen na uitvoeriger telegrammen daarover melden Zoo blgken de voornaamste beginseieft van den Fans volkomen overeen te stemmen met die van Wilson geen annexaties arbritage beperking van bewapening vryheid ter zee voorkoming van economi ahe confiioten Do nationalisten questio schenkt hg wel zgn aandacht zonder haar principieel te behandelen Een gr ndigo oplosaing geeft hg niet maar ook de Entente het het lot van een aantal nationaliteiten zooals o a de Finnen de Ieren de Denen m Sleetwgk Holatein onaangeroerd De hoofdbeginselen der Entenko voor een dunrzamen vrede en hon voornaamste vooi waarde herstel wil hg verwezenlqken evenals het beginsel geen annexaties neergelegd tn de motie ran den Duitsohen Rgkadag Toch kan men mede m verband met de versohillende persstemmen met aannemen dat de regoonngen zeer hartelijk de hand zuUen aanvaarden die haar uit de impasse redt waann de houding dor arbeiders en de toenemende vredeistemming dor bevolking haar hebben gebracht Integendeel zoomin de Ëntonte als der Centraien pers stelt bhjkbaar volkomen vertrouwen in deze bemiddelingspogingen En het zyn vooral de punten geen viargoedingen ofschoon het voorstel wat de vergoedingen betroft een uitzondering scbgnt te maken voor sommige zeer besohadigde streken in BelgiÖ Frankrgk en Sor viö on teruggave van de Duitsche külomön welke de jingo s een wapen in de hand geven om te spreken van een DaitschTand in de kaart spelen terwijl anderzgdi de Dmtsche pers in dit geval de Lok Anzeigor meent dat de nota zich van het meerendeel dar zotgonaamde j redesuitingen oit het kamp der geallieerden nauwelgki onderscheidt alloen op het punt van teruggave dor Dmtsohe Kolomhn hoatlt het vooistel rekening met do Duitaoh levenibelangao aegt het blad dat voorloopige koele ternghoudenheid ten aanaien van dezo jongste bemiddeling unboveelt Maar er a n nog andere faotorea in het spel Zoo is het bgvoorbeeld eer de vraag of hoewel de uitertte ncbtmgen hier elkander op een gftmoenachappelp terrein louden kannen aanvullea de sooialiitea des bemiddehngspohtiek van den Pans E e laUen aanvaarden vaar i j van een vrede welke aan hün lef zon te danken sgn een aanmerkelgke vermeerdonng van haa invloed kunnen verwachten Vestigen wg tenslotte de aandacht op het beaoek van Poinoard aan het Italtaaniohe front waar h vergeeld van minister Léoo Bourgeoli den Koumg benevens Boselli en Sonnino aantrof Ook het feit dat de Itahaansohe ge zant te Pargs en de Franaohe Getant te Rorao daar aanwezig a n duidt op belangrgke besprekingen ttuuohen Frankrgk en Italit besprekingen die n w wi vreozeiL weinig met vroda uitstaande sullen hebben Engelsolie en Fransolie suooessen in liet Westen In liet Oosten winnen de Centraien terrein De Tsaren familie weggevoerd Oe iiouding der Russische Regeering en de Conferentie teSlooliiioim Hel Pauselijice redeswoorstei Poinoaré in Italië ONS OVEBZIOBT verwijdering de VoorloopigeEogeering heeft beslotoQ zander eenig overleg met dea Kaad van Arbeidorii en Sol daten Het schijnt dus wel dat de regeenng zich zeer sterk voelt tegenover den Sovjet dat ztj dit lichaam bij haar zoo belangrijk besluit heeft kunnen negeeren Welke beweegreden achter een en ander zit ia mtnsschen met duidelijk en het Bcbtjnt weoschelijk zonder op de eaak voorait toloopen nadere berichten tegemoet te zien Qeneiifd Oorloguleawa De eerste oorlogsdaad van Chin a De Chinewche manne aatorlteitan legden beiUg op 3 Oostentgkstihê koopvaardgschepon die m de naven geïnterneerd waren De schepen waren niet beschadigd en er word geen verzot geboden Totaal zun na 18000 ton aan Daitoohe en Oostenr ksoha iohepen ia beslag gesomen H t ftetffflleaM vraagslak In het Britsche lagerhuis diende Lons een wettrooretel in dat de regeering met da controle over het xoeken naar e n productie van petroleum ut het Brlteehe rt k belast Kr werd op geweien dat terwijl onw eerst plicht wae petroleum uit andere tanden te betrekken er ook aprake kan lUn van een ontwikkeling van mogelijke levering binnen de grenxen Het admiraliteitscomlt heeft eenlge van deze vragen overwogen en er werd op gewezen dat het heel wel mogetijk is dat er pe Conferentie te Stockholm Het 18 in Engeland gezien do redo voeringen en publicaties van Lloyd George en anderen voorgesteld gewof den alsof de Hussisohe regeenng welke aanvankelijk de actie ten nnste van de Stookholmer Conferentie steande daarvan thana afkeerig zon zijn geworden eoodat het gewensoht zou zijn géén Entente afgevaardigden te zenden Een der ingobladen ging daarbij z oover als zou het tegenover Rusland met verantwoord zijn indien men de passen afgaf Thans bUjkt echter dat men in z n conclusies het doel wel voorbij geschoten is dan wel dat Kerenaky zijn nieuwe tactiek niet al te ver meent te kunnen voortzetten Een nieuw bericht uit Petersburg meldt althans dat m den persoon van den ministor president on den minister van Buitenlandsche Zaken de Russische regeenng aan de regeeringen der geallieerden heeft doen weten dat zij het ongewenscht acht welke belemmering ook maar in den weg te stellen voor het deelnemen van socialistische vereenigingen aan die conferentie Toch neemt de Russische politiek te dezei zake blijkbaar geen zuiver standpunt in waar aan dit bericht wordt toegevoegd dat hoewel de Voorloopige Regeenng met de politieke beteekema ontkent van een sociahstische conferentie uit het oogpunt van verheldering der voornaamste Feuilleton IdiÜi van UiUputling dicht ij viul m ten aan onmaclrt grenz ndtn Blaap lltj ttond iik4 twuiieng viHiwtiL luindt n Ktil voo baar en lotg dtt j ni fllg ri gelmatigi IitrvL gL ziü it inft de iiotin wluip rö gade Nu zonder ijn Im TiwgKv zcllm aan wie bij let nu to t alltxin bad gedacht He hij blind voor allt aiwi n zaken getro t en gtkoe i rd bad kwam hiJ pan goodl tot zich z lf Hi In gon tt dit ken en zloh htzorgd U maJcm lii toekoiii onder do oogen I0 alen H druit tt h iu zetr H 4 ntaaklü liem ra Moo lUA was lusol wat andera zijii berseiH te kiorzmken om trooatgiroiwii n vu or evn Huikktnh vrouw te vinden dan t geoov r zkiize4r onverli d lijk r ktiüfehap a t kijfg n Wat morgen Hat wordt fT van jo eir van Jö gezin In zijn onrut t werd die kaïni r hem I l en uwd Hij verliet M vertnk tnging met Km hoed I bi t voorlioo d gi drukl de handen in den zak van sujn ja de straten van lOaiiden op i e reii7e tail ntet haar raadwelen baar omwtH h id haar Hebt tn baar donker haar it ea steJlingen van overvloed en bon tr cheen Iieiu nu het noodlot zeil te zfjn In bet btrafid g auwdin nog de lanla rens rolden de n tuiti e wa nog leven Zoo julwt warm de vile llii errt tn lïe onigevinff geitlotin Heert n In rok en boog n hoed ladie met bloot hwJd en in teere avondloiletlen Htakm g IttKi door poHtdeagenten den rijw ï over el an Ie nAchlvltlulers iih hun danie stroom den l et roslauran Savov bhtix n Hei mut Uep door lïat ail heen HoniMiite n de hij dat hij de laatste zea en ih rtig uren lndB hij Berlijn bad verlatwi om Mar Loadm te reiz écootuAtt Lnuten tear voor heifiTeAlwen de Cwuia of Inp aan d n ingauff van de It zUh in deo naolit ilij bleel Mnan en nam bit KltHn m ov rl lij w4 dtr mikhlvxiwi 11 uut ijïi g b miziiiuirge plt iu i gau geji op I iiklii geraakU bij dan nog iiia la oodir dtn ban van A vi mmi tn Ut lamt Hoe kwaiii bij weer naar bhrV Hij wlWi toch nliit en t wn ooverklaar Itarc niaolit een oiuzlelvtlKkre baud tichfiol iMm HÉ e lH wwr naar h plek wttke hij wilde ontv biölit eu Het wa al tvn wraak ontdat bij eeiw vnjw llK aan het I Uan dN nri boven ïijn e w vadi rland voorktiir bad gagiveu Hi liep v rdi r in zet onverblidiiijk tegiii zlUizttif lijdw bt ft g ij d uniform Am A n haak willen baii n Nu zult jpij h wfH tcn doen 1 lioarm InWt deae oude gth M liTap r uil Manehe ti r de eerwaard Au guMnUiM t lei k roet g ijk De laite fcani die ial u i tblami ni i zip gezin ftll n van zi n ol h kan eti ma ev dH zou nog g boren moiHeti wimtent Het it utt IM ia uUI Hij wai nu reed diep de Uv in Hij t 9 geen lovrtide ziei om ieh hewn Toeb wel gindto aan het einde der traal Mond paar gedaaiil biootijbooriki K 4uiWl in outti kobiurakken nut V rfclaa j in vt roog i iMioMdieren zooali4 WbUeohapt ze gin W uUHpuwdit tj socbten tiindjeM Nlgaar van den grond rinaa iapptii ehlUen renten van groenten en verdw ien brouHDef In hrt diiirter IMimi Meiker Uvk hiti uil en dacht iij paup 5m Hen ik rijker dan gij Vandaag m Maar aJü ik mor gen de rukt ng In ht hotel Ma td heb voor mij en d imjne heb ik wiffi veer uog juist evenveel ai glU NMoehjk uiottt Hij bevmd zidi op earn voor bet lage T ei 9tort M Ke op een driehoekige vesting Jilkeiuf g i Ouw van d Ha tk van tn gtjiuid ilij U p dn langen grauM tl voorgevW laiiit 4 dot d ii Itoik om vaniMd flroadkflre en atund voor e ii di uf nut kopt ren plaat John Wltding cq o Ilij vih niet lioe hj daarheen wa g koimn ItiJ kt ek naar de geMioten lut kin naar dM ouderwutsthf uaNe boege httW waaraan virder itietH hljMuiult rx wa U m rk n en Üetrfdijk Imlv erend rfatht hij diw daar ta het gelMnin Daar Imh 1 hw noodlot zh afg Mpei 4 k Siiite tn het rond i f m tatvm U loch wtl daar Wi di wibatluw van bt4 tegtiiovtirginiii de truOotr h iMle itniind Sn ttvi al i btj naar de pla M van John WihHiitCD g iik en eimfe keek De ipeXaltt virroerdi teb i i i Neen IHutftt4lag zetli deze deh lutH Wt lng bwauddwarm over de Mraat mm man met ItofHtelIg luwr kale overjn mi itWel m viHetihoed en verwil ttv t n gnj7 n baant rotidkmi het rood opgevnte gnithÉ it kr lo i joniieu kende hi r den t llj ongioeiA A ii oudi n mr Mailieti Die hU i voor b o audc r VlM i en laoblAort eu vr o l U Twijl luj uvi mt den kuop van 1 mok U en au NH ttkle Wütl mrSiiwfcer u Mer treu ren otu Aiioonpapaf Alt ri t tk ook AW hrt mij wat hiiJpt Dal dM het echter nle 0 d ho dij liad dien ond blikbaar nog tneer wht iiiQ en oda ipedronken dhn irwooa lijk HIJ vervolgde vot norwnh vrooïijkh id lerwijl Helmut Merker wiea ewog voW van oohehaaf lijkUtid btki oop zweeg Wei rwToKfl T lSJli ik vraag jt crnöHg Vu ftprong ZIJ op Haar eUTii was aet Hlj wil dai ik bii iKiii hlijl Ihiu ga ik iiïot Ufw waarhei n bijwiil l oor dik eti dlua Dan zulb a we aJiu a men doonnaikin Daar u goon n enBch en geen ding in ngeland dat mij daar van afbrengtl Al het zoo I dan hW ik tiier zeker mets Hïfw to ïotn wi A igystiiH I leek Hij l oog 8lij f vn vi riiot dt ka nier Joen hij vertrokken was bU v Ie twee lauigLii tij lfl iwijgtnd mei de armw om elkaar g wlag m staan ij wartn in dè ftUfiitiiing waarin ni en ondtr trantn lacht Waarin iinn icli im t t oorl over de vogel n diiw benw4t en o tr de Iriiftii dfW vHdfi troofat Waarin dt ba imerslagen an h noodlot I dilih droogde baar oogen en zH vol hoop we er in haar Britsche In Uaal terugvallend The Umï wfilj provukWor uöl Do Heor zal voor on zorgt n I a Ilelmirt drukte haar als een dapgnirim ka meraad de band Voorloopig oterkten zij niet van den ntrijd om tiet bestaan 21J waren hier boven in hiin vroohjke kamera met bet uitzicht op de 1 heeu ge borgen alij Juphreukeiing ofp een eiland Zoo bleven zij dien avond band in hand op A so a zilton en hadden H ka r zooveel te vertellen uit bet tiaJ f jaar hunner aoheiMa zoovei 4 Ie bieoh ten en te vergeven dal dn uren voorbij vlogen Ten lotte kwam eeo ga oote kaJin te over hen Zij voeHden zich aW ge4ou teri T eo xaUOenméht vMw de oog iiv ii