Goudsche Courant, donderdag 16 augustus 1917

RUflLANlX Be Ex Tsarina Volgens bericht uit Petrograd ia de toestand der ex trarina zoo verergerd dat bet ergste te verwachten Is ITAUë Vredesbeweging De vredesbeweging der Italiaansche soda listen schynt van grooter omvang te Un dan vermoed werd De officieele socialisten maken gebruik van de aanwezigheid der Sovjetafgevaardigden in Italif om vrededemonstraties te organjseeren POLEN Strikte onzUdtgheidr De Ziemia Lubelska Van 30 Juli schrijft onder den titel Polen wil den oorlog niet verklaren In de laatste vergadering van den Raad van Staten heeft de prelaat Przesdieckl op het verwyt van den Duitschen commissaris dat Polen den oorlog aan Rusland niet wilde verklaren het volgende geantwoord Polen wil den oorlog niet verklaren omdat zulk een stap fachadeiyk zou zyn voor het land en den Raad van State belacheiyk zou maken Polen moet integendeel de rol van vredeebemiddelaar op zich nemen om den oorlog te doen eindigen Welk figuur zou de Raad van State maken die op hetzelfde oogenblik dat in den Duitschen rijksdag over het vredesthema woj dt gesproken met een plotselinge ooriogaverklaring aan komt zetten CHINA De verkoop van de Duitsche Bank De gebouwen van de Duitsche Bank z jn by auctie verkocht aan Sir Paul Chaber voor de som van 336 000 dollar J lc omKii Hubl id Tti terwJil de vvor AtipT ti uil iding Ïu Wt g iioii lfö o r dv vraiiff Wolk niiK Kiii tiic4ku Ie aii iwei poJtticke toestonden san owzp propaganda P Normaal programma H S Ui i lioo llK HUiiir der 4 TC nieitito van I craron bij het Midultièbaar Oiniérwijs bw t in AprU Aexm jaar in ww adres aan d u MIdImUt van lïtnfwfilêiitl ite Ztbkam dt bezwaren uilteng czrt w lke in den kring dt r kcraren Intitaan tt gc n ln t nonmuüprogranuiia cfi d ui waarop ZIJ V i ig vwrd In iM iL nsdiur rapport waarin g Miniik L 1 g naakt van de iiiinpraken dkT Kktaarwvergaderingen zi i lii tx zMOfn ni liree It r iiitj ongpoiet an iKit tIot van dat rapport preekt Iwl lioof tt p tuur i oVPriuigingi ml dat u zoo ovpniiaaert ingc XTdï oavoldot nd voorbrrcidp maaSregeJ dio in diim krin vBïi bctangilfctJjliMnIen lot zooveej klaoli vii aaniJpjdStig g i it itihi zondiT jikht 7a woriI gdiandlioafili Itidieii al wil it oriitfUilprog rBtiiliia wen s Indijk w hiii loih gwn uiiifomi progrnmaiia e i ker niH één ain diit LAND EN KEEMACHT De deportatie van Ar TsarenfaMlIlr PETHOOBAl U Aii IJoBourooonrant deelt mede dat de Keixoriyke familie met een byiondereQ trein onder militair geleide naar Siberiö i overgebracht Twee leden van d regeering rergeielden baar De Hatd van Arbeiders en Soldaten eisohte dat do ex Taaar Tsaritaa eo de geweten troonopvolger Boudon worden overgebracht naar hot grenigebied van het ryk De dochten van den gewezen Tsaar ontvingen verlof te bly ven maar lij wilden lierer hnn oadevt vergeMllent De Bearfoonrant deelt voorta mede dat de Tiarenfamilte naar Dolsk ToboUk in Siberië wordt gebracht De kwestie van de deportatie ia veertien dagen geleden voor het eent ter sprake gekomen De voorloopig regeenng kreeg toen kennis van een agitatie voor een tegtiiirevo 1 o tie en de mogatykheid vaneen poging om den Tiaar te bevryden D Dillitan vaarl uit Naar het Hbld verneemt heeft het 1 1 BiHiton van de Maatiobappy Nederland vergunning verkregen uit te voren Het schip vertrekt Zaterdag en zal de Commissie luzako den handel ttuiohen Nederland en de Ver Staten derwaarta voeren Oaitoeh gesant tr Conslantloop Naar de Tel Union ait Berlynver neemt zal graaf Dernatorf gewezen gezant te Waahingion den staataieoretarli Von Knhlmao ali gezant te Oon tantinopel opvolgen Dnltsche eerachukl aan Nederland Naar wij vernemen wordt door dr A Plate namens de Nedettandiche Regeering met een scheepvaart vertegenwoordiger aangewezen door de Daitiohe regeering nog aityd onderhandeld over de af te tane Duitache ohepen Ëon koaze zal worden gedaan nit Duitsche koopviiarderii bggende in Ned Xudiiohe havens Deze zoadea de by de torpedeertng der 7 Nederl schepen in Februari j l b de Chilieilanden verloren gegane booten vervangen De onderhandelingen hebben door verschillende omstandigheden getraineerd doch zyn onlangs hervat en thans in een tBtadiam dat binnenkort belangryke mededeelingea konden worden verwacht uitvoer van ackapeavUesclb Wli vertoetiien dat verleden üvu k VAWt K O obopen vlewwli van iXw van Hollaind Wi voroendm ttMUw ibon W d fsport Mtopgex oiudiat d kOAloelhwaan den lio 4t vol zititn ntei gfoouhw varknMrvWfioli tii hliTtiiuur de t x K r van vloueoh wordt U iwiwerA De Voeb electriciteit voor verlichting gebezigd worden Alleen voor hospitalen ziekenhuizen en hotels wordt een uitzondering gemaakt In buitengewone gevallen kunnea B en W speciale vergunningen verleenen In hotels mag in elke logeerkamer slechta één metaaldraadlamp van ten hoogste 25 normaal kaarsen aanwezig Deze maatregelen worden voorloopig van kracht op heden Donderdag 16 Augustus ® u F o wwegen voorU de noodzakelijkheid om voor cafó s een vervroegd sluitingsuur in te stellen Stonairoepea j Dj opperbevelhebber heeft de op richting van stormtroepen bevolen Aan het aan de troepenoommandanten gezonden schrijven ontleent deTel het volgende De groote moeiiykliwen verbonden aan het nitvoeren van stormaanvallen in den loopgraafoorlog en de onmogelijkheid om aan alle soldaten zonder onderscheid voor het overwinnen van die moeilijkheden de meest volledige geschiktheid te verleenen hebben in de verschillende legers der oorlogvoerenden aanleiding gegeven tot het oprichten van speciale storm troepen Zij worden gevormd door vastberaden moedige mannen die voor gean opdracht hoe zwaar ook terugdeinzeD en die sportief zeer goed ontwikkeld zijn Hnn hbofdbestemming Ib om in afdeelingen vereenigd het gros van de aanval stroepen vooraf te gaan en dezen als het ware een weg te banen naar de vijandelijke stelling dan wel over de aanvahtroepen verdeeld deze door hnn voorbeeld aan te moedigen en door hun meerdere handigheid over moeilijkheden heen te helpen Ik acht het noodig ook in ons leger tot het oprichten van dergelijke afdeelingen over te gaan in verband waarmee ik bet volgende bepaal Bij iedere compagnie infanterie landweer worden met zorg gekozen het kader en de manschappen die geacht worden vorengenoemde eigenschappen te bezitten Zoo mogelgk worden zij bijeengevoegd tot een storm seotie die steeds de eerste sectie van de compagnie zal uitmaken en door een in alle opzichten bekwamen instructeur tevens aanvoerder in het byzonder in het uitvoeren van stormaan vallen zal worden geoefend De rest van de compagnie vormt de 2e 3e en 4e sectie ook al heeft de Btormsectie niet de volle sterkte Door overplaatsing moeten destormsecties van een bataljon uit een gelijk aantal geschikte elementen bestaan In geen geval mogen ter wille van I de getalsterkte ongeschikte elementen worden opgenomen want het ingedeeld zijn bij deze afdeelingen moet als een onderscheiding en als een waardeering van persoonlijke eigenschappen worden aangemerkt De officieren zullen het bnnne bij dragen door de groote waarde van een goed geoefenden stormtroep aan hun onderhoorigen duidelijk te maken aldas zorgende dat de beteekenis van het nieuwe instituut van stonde af aan goed wordt begrepen Op 15 September verwacht de opperbevelhebber bericht hoe ver de organisatie der stormtroepen is gevorderd GEMBNGDK BERICHTEN De R at Lccmlunlt Het Dnitiohe stoomschip Renate Leonhardt een der schepen die aas den Engelschen overval naby onze kust hebben blootgestaan en dat na gestrand geweest te zyn naarlJmmden werd opgebracht werd zooals is ge meld Aaar Amsterdam gesleept voor bodemonderzoek Toen het schip in het drogedok was opgenomen werd namens de N V Scheepsverbandbank op de Benate Leonardt beslag gelegd wegens een ottda onvoldane schuld als gevolg van een achterstallige vordering op het Duitsche stoomschip Eudolf Blumberg van dozelfde reederij op welk schip een groot verschot was verleend van welk verschot nog f 60 000 plus de rente onvoldaan was De aflossing van de schuld was niet geschied doordien de Rudolf Blumberg door de Amerikaansche regeering in beslag Comen werd en onder den naam ufort gebracht onder weiken naam het stoomschip is gebleven Wegens de vordering op het voormalige stoomschip Rudolf Blumberg werd thans ep het stoomschip Renate Leonhardt een beslag van f 60 000 gelegd De Renate Leonhardt is te IJmuiden teruggekeerd de bewaking waaronder het stoomschip te Amsterdam was gesteld is aan de havendienst te IJmuiden overgedragen Doodalltk troffan Terwgl een paar soldaat kommiezeu te Amstenrode hun boterham zaten te eten ging plotseling een schot af uit den dienstrevolver van óén hunner Kaar alle waarachgniykheid is hier ongeluk of hoogstens grove onvoorzichtigheid in het spel Geneeskundige hulp moobt niet baten Na eenige uren gaf de ongelnkkige den geest Door superieuren en politie wordt een onderzoek ingesteld Vatfche Züverbons la omloop Drl vardacliten gearrasteard Twee Dnitsohe deserteurs en een Hollander zyn door de Rotterdamsche politie aangehouden wegens het fabriceeren en uitgeven van valsche éóns gulden zilverbons De bons verschiUea van de geldige doordat ze geheel bruin zyn in plaats van bruin met zwart Ëen groot aantal is reeds uitgegeven door verachillende handlangers die de bons voor 60 ets per stuk in oonoignatie kregen De N R Ct meldt het volgende £ en rechercheur merkte gistermiddag in een op den Sohiedamschen dijk nitiiomende steeg een man op die bezig was een zilverbon van f 1 aan de achterzijde vuil te maken om den bon het aanzien van een veel gebruikten te geven De recherchenr volgde den man en arresteerde hem op de Lenvehaveu Het bleek te zyn de 22jarige Duitsche deserteur W K Fr op wien een enveloppe met 36 valsche zilverbons van f 1 werd gevonden Deze zilverbons verklaarde hy ontvangen te hebben van den mede gearresteerden 24 jarigen Duit sohen deserteur £ H H een fotograaf die ze langs fotograüscheu weg zoti hebben gemaakt Beide Duitschen hielden in logementen alhier verblyf en hebben waarsehynlyk ook in Den Haag Amsterdam en andere plaatsen valsche zilverbons uitgegeven Giatera ond heeft de recherche ook nog aangehouden den fotograaf E de H van de Kruiskade die van medeplichtigheid wordt verdacht Oistermorgen was de aandacht dei politie gevestigd op een Duitscherr die aan het Benrastation getracht heeft een valschen zilverbon in betaling te geven doch de vlucht nam toen b zag dat de valsohheid van den bon ontdekt werd CHISIfiPMAATREGELEN Verduarsaraen groenten en fruit In verband met de op 6 Juni 1917 door den minister van Landbouw gepubliceerde medcdeeling dat geen inschr ving meer zou kunnen plaats hebben van inrichtingen tot het verduurzamen van groenten en fruit is thans door den minister voornoemd nader beslist dat alsnog inschr ving kan plaats hebben van inrichtingen die Ie op den datum waarop bovenstaande kennisgeving geschiedde hare gebouwen en installaties goeddeels gereed hadden 2e reeds met de R ks Commissie van Toezicht op de Vereenigingen Groenten en Fruit Centrale in correspondentie stonden n wier plannen toen in een ï6ó ver gevordenl stadium van wording waren dat z door nietinschrijving groote schade zouden ondervinden Naar aanleiding van vorenstaande beslissing wordt aan belanghebbenden medegedeeld dat indien zij van deze gelegenheid wenschen gebruik te maken en hun inrichtingen op 6 Juni j l verkeerden in dên toestand ala hierboven geschetst zÜ zich alsnog resp opnieuw met hunne aanvragen tot de H ks Commissie voornoemd kunnen wenden Met vroegere aanvragen kan geen rekening worden gehouden terwyl aanvragers by hun verzoekschriften zullen moeten overleggen de bewijzen dat hun inrichting op 6 Juni 1917 voldoende gereed was BINNENLAND Schending van onze neutraliteit Officieel In aansluiting aan hetgeen het Ministerie van Marine daaromtrent heeft bekend ge maakt deelt het Mm van Buitenlandsche Zaken mede dat de Duitsche vliegenier die in de Nederiandsche territoriale wate ren aan boord van de VI 69 werd aangetroffen IS geïnterneerd Harer Majesteits Gezant te Berlün ontving de opdracht om ernstig te protesteeren tegen het feit dat twee Duitsche vliegtuigen boven de Nederiandsche territoriale wateren hebben gemanoeuvreei d terwyl een hunner daarop ia neergestreken om aan oorlogshandelingen deel te nemen alsmede tegen het feit dat een Duitsche torpedoboot zich binnen de territoriale wateren begeven heeft De petroleumnood Aan liJ n dio w Tgciisi talaal gebrek aan I piMroUiini zioh diiioct ioi d Tocwi zirifr i cotmmfclHio voor Petroliitim i i Htm Haaggï ftend Ik bl ii pt v arm k Inm ai d e till of BtidWM wi aan ppirok Ruii to liolpou iH door fiinoffliidiiï coirHiiisMio g aiitwOOnl ilat iet lliaais gf m zin on b bhpn liuiine aanvrngHH aan tM n ojkKt7 oi4i te oiidww rpm ftimmv Uti dw groote oiiz k Tl l Ii oUïtreinit verdtre aanvoeren lid noodig muekt diO teg uwoordigo diMffrfi ljiii lie r gi ll n i Y i m triieUj enkel dafpeii lo heir7ien Distributie benzine beperkt Iii tp vviji7iingwcoiiiiiiiifLai 4ie voor Beqizlne iirengt ter kcïiiijs vaa tK langMiIicndein i dat ibtiar het l NgtT van dei laailetaaii ejtonN n lathngi U nzui i r i groot d l heeft opg L w ht tiT ljli iloor dien laalsten tijii gi rert5ew tn op aartmoeaiiikhedt n nbwiii e onzokerhddl betpt ffeiidiH rdeïiwcn oanxoi r vaiii beftziiK is sitaan zij iu Xirt iuoet Iwnliiiteii do topwij ingen aatn veri iille n Iio calegoiriet n vaai IjeuKinovcrbriiikers ÏKxlHiid vKÏ to vwlajfen ten fimik d en fclfimm voorraad zoo lang imogi lifk te ikxii slriikkoii Mf t kl in dringit j Aflbnlvc ooJi bi Iw i diii nog voorrndtfii ly l hen op de i ootiMt iiïogdiike i iiijiigJHid bij Iwl Ik H zimveipbniik aan diiar andi rs cllicht htiiiMnjkoi t tioi een nog strenger n rantHH 4 i e ring zaJ inooten woirdii n overgf l iT v+fniiifft5n vfln oniiooJjge rorrcfi pojidiniitio Mijsrt zij er vooiLsi op dal doorde 4o wijjrfii vaslgiwtdd word Oip grondvaft Iwit normale iHTieineverbriiik ovw he voi igo jaAr en dii voorraaé zeor fHiKTklw hH haar niet mogelijk Kal zijn ver andwing in d imdiiviilHieelo toewijzlngi tebriing in tonzi uit or dioor 11 offieiwllidiaaiii tfoparliciiïnit van LandlKHiw Nij erii iiilwoo niii4s ip etc afg ie n verklarine Wifkt dia4 oeaf vurbooj mg 10 M bflanff der voJkffvo ii i g ii voorzi ig ig an iiei U et ot een anidtr grood be i ng ali oliiiit noodyakoli lfa ia RIJksquarantaInckamp Enschedé Dezer dagen dus ongeveer 6 weken nadat met den bouw van bet quarantainekamp te Enschedé werd aangevangen 18 de eerste quarantainist oen Duitsch doserlenr aldaar opgenomen Het quarantainekamp zelf bestaat uit 3 woon en slaapbarakken eene voor deserteurs en twee voor ontvluchte krijgsgevangenen om zooveel mogelijk Duitschers en hunne bondgenooten gescheiden te kunnen houden van hen die tot de Entente groep behooren Behalve de drie woon en slaapbarakken bevinden zich op het terrein der inrichting a een desinfectiebarak met waschbarak voor goederen en met een gelegenheid om in dit gebouw warm water te maken h een centraal goederen magazijn c een huishoudbarak waarin ook de diroctricehoofd verpleegster is ondergebracht t een quarantaine zieken barak voor 12 A 16 personen e een Rijksbarak ten gebruike in leen gegeven door den Centralen Gezondheidsraad en bestemd tot huisvesting van het Militaire Bewakingspersoneel terwyl nog in aanbouw is een gebonwtje met eenigszins meer geïsoleerde ruimten om officieren en vrouwen die eventueel in quarantaine mochten komen van andere 1 geïnterneerden en van elkaar gescheiden te kannen verplegen Het geheel ia voorzien van waterleiding rioleering en electrisch lichtj en ia berekend op de verpleging en verzorging van 150 d 160 quarantainisten De des infectie oven van den ministerieel goedgekearden gemeentelijken ontsmettingsdienst van Enschedé bevindt cich in de onmiddellyke nabijheid van het terrein waarop de quarantrine inrichting is gevestigd Antj rev propsgandsclubs ÜHUTiflii IttWt 1 I lntlit ond voorzilk nwhap van dr IJennwr dl ftarIljkxolK v rg4ul Tinf plaaltv ifi Jüui vui i ii Bond van wUl rm H oivagamlittcSuJiw Zti h t jaairvcrt ag n dfcii D lii wi n dr B muimt il S ht wiia mr H van Maare wortlett al l eAtuiiratiiliiii tioii o7 n NaoT hBtAeiSng van wn inleiding van den h f r J Koot avvr Botiééynwk v t rti hpMotim dnt bet hondBliefiimr dlpz yjiak nadw ond T dn oogt i zal zL ai lie Ikvt J Uaui prak vwsfc r qver Teiegraflsch Weerberieht lIoogiMt l au wiNt T Hiiaod 7U U Zui I iil Mc4iJ nd lAagBt boitif Verwaditbig tot den v eudi v dag M Hiatig wliiii lilt W lWijk riebliiigefi arwimwlmde ewolkliig waa rM i4J ilijk tiik k regen of oii T lmlni In ko ltT O0 schaarschte aan vaste brandstoffen en noodmaatregelen Besparing In wasch en strijlcinrichtingen De wasch en strijkinrichtingen teArnhem hebben besloten alle abonnementen op te zeggen en de prijzente brongen op 50 pCt boven die vanJuli 1914 Door voorts alleen hethoog noodige te strijken en des Zaterdags geen brandstof te gebruiken hoopt men zonder personeel te moetenontslaan de gewenschte besparing van 50 pGt in het kolen en gasverbruikte bereiken I BUBGBBUJKE STAND ÜOUUA GEBOREN U Au Johsnaa Cathariu d T G A n Kootwi n W B C Sta wlnkel 13 Aug Hindnk Willem t 1 W Le flaiiK Q J M van Schoonneld 14 Au Wllhelmiiui d r C S Voordwhuk m i U Su EllMb th d y J F an Woudmbtri m V VathtH GETROUWD 16 Aug i tHgnduunp m E ran ïinbergMi C Dikhoof m A Tolboom P rcrdljk m B Idling vM BMk 0 A Laf b r O Verboom en H J de Jong Q U C Well en A B Berrie OVERLEDEN 18 Aug Johuau C Jong 7 J Hl Kl WUK GI IBOHEN IM a A v H 3 Hf MxT in F e Sorf Loo 11 J de Joii m J vwk itooo Vfarriuut i V T RliOckl I lladwakiT iHII WU 1 VM iW tl 101 U KoiibT OVl RLHHK W ren d r Uan oul 1 iiiaaiiiiun GASNOOD Te Amsterdam zullen thans krachtige maatregelen genomen worden om het verbruik van kolen hoofdzakelijk ten behoeve der gasbereiding te beperken B en W hebben besloten aan den raad een crediet aan te dragen om de geheole gaa verlicht ing der stad te veranderen in een electritohe veriichting Voorloopig zal deze maand des namiddags van 6 9 unr degasdrnk beperkt worden tot een mii mnm G ebruik van gas gedurende die uren moet veiligheidshalve ernstig ontraden worden Het beste ia in dien tgd alle gaskraant es gesloten te houden Dit wat betre t de weekdagen Des Zondags zal bovendien vóór 4 uur des middags geen ga geleverd worden Op den Zondag kan men dus alleen gaa gebruiken van 4 6 uur n des avonds na 9 uur Zy die gas en electriciteit voor verlichting in huis hebben zullen alleen electrisch licht mogen gebrnikei het gaa mag slechts dienen voor koken s Naofatt ak 12 uur mag gaa nóoh De Scheepvaai t en de Oorlog De vrije vaargeul Naar Avi Nt dV rl uit m JH tiihVaartki nig n Vi n ii ieTirt h v4aat i vnj grooti niiog ibjklH idl dat di girootc vaart bin i nr kort w di r tSü kuniien worden lier t Mo lot ea videdtii om óe iiaiiwe viijd vaargeuJ vfihg en Iwvaarbaar Ie niflkfni Bchijiien tbaiui iii i ii Hta iiuiiii II zijn gietoïfïwi dait er gjonxhge hoop i op dïe bervaitlng an de tolie pvaart ADVERTENTI N HwkB ovcrlMd ont ioagM Iia li Matliica Alcxtnder Johannes bIJM rierrBUadea jd U A 1 KÜRTENOEVER M E kortenoever Slop Qoud 16 AugiMu 1 7 Baacken kaoaaa ai 1 wordM te wackl 2015 16 Gestrande Nederlanders uit Engeland r M Ti iiuildt iit V iih iiigvn Dn ijiHtllkHrt Zeeland ift gi T7iiiddag t 12 luir uil J ngciond ler ggdie ird mei fii aajitai gefl randie Nodcrlander nd r d I Jfi pa wagier waniL ÏI opvftreittftti vaji do AiimlelTand en 21 aii d in Jiiü in Mi AtlantifiCbeu Ociwii in ie n grond gesclioten ViaanÜngw lie logg rH l bor e n Pro n ning tiea rtf rilJireiikeliiigdi hftddi u ri Sp 4 en tl mir in d ojvn Iwot dioorg i raciil uivo nviH 71J in rng lanrt aan land kwanie n ver de i hftnd 4ing in Kng aiid wanti U Hcliipbrefikelingcn wer lm alg inoou voklaau mi ook het voi dw v m roldomde Omrwr HENGELEN Dri i i Hm I DKbca elMailkaid IC pachlea oa la dil i oca IcriBMl Ic k a l a ia GOED VISCHWATKR Br Ir oadw IMI R Z 1 a NuoH van Oniu s Al Me Bar Honeidea U 10 I m kort n ar hwi oaw kr h lt bovt ii Vt t liolt hij Zwoik gt Woed 1 Ijw rtinHoiijiig vau tm l ur i werd 8 trotten i u l ra tkl j lot ilou gjoiHi at Sog ni htiti wi rd gï troffwi iiiöat daar outi oml gwfli liraiKÏ I joiig j lat up d lo tp zot werikti dt i ïoiii tj tt vsii de voütm gt affc a Bi oiuhrzo k hlwk in eeniffe deelen T n Engeland i etroleuin te vinden 1 D FliiKh Luddac Naar wordt gemeld btitoot d Fituehe Landdag na de voorleting van het buluit tot ontbinding van den Landdag door de RuBsische regeenng uitgeraardigd het ontbindingabeve niet op t volgen en de xitttngen voort t cetten Daar de Landdag echter inziet dat een op de spits draven van het RuBBisch Pinache conflict niet in het belang is van het Finache volk beilot i de Finsche sociaal democraten die de meerder heid in den Landdag vormen tot een compromis Formeel verzetten de Finnen zich tegen het decreet van de Rusaiache regeering feltetUk echter znllen de leden van den Landdag voor korten duur byeenkomen waarschiiniyk voor een sitting en dan den Landdag zelf ontbinden nadat de Landdag nog eenmaal krachtig is opgekomen tegen de Rueaalche maatregelen BUITENLA ND8CH NIEUWS OOSTENRUK HONOAKUE De VoJkivoeding Het Staatsblad bevat een verordening van het departement voor volksToedine volgens welke de in Mei ingestelde beperking in het voediel▼erbruik ▼ vervalt en van 16 Anguitna êt gallen de zwaar werk verrichtende arbeiders 300 gram meel boeren 300 en boerenarbeiders 366 gram de overige bevolking zal 200 gram meel per hoofd ontvangen Ala nieuwe bepaling voorziet de verordening toegiften in griesmeel gerst haver ryst en bakkerswaren tot een maximam Tan V K O per week DUITSCHLAND Czernin terug De besprekingen tnsschen den Rnkskanselier en den OostenrgkschUon gaarsohen minister van Baitenlandsche Zaken zg n geëindigd ITALK DePans en de oorlog In zijn oproep w st de Paus op de verklanngen onlangs door de leiders der oorlogvoerende regeeringen afgelegd die naar zyn meeniog bewezen dat hun inEiehten niet zoo ver uiteenloopen als men wel aanneemt 100 semt Keuter aan eenige bladen De Paus stelt voor geen inlijvi 8i goAii schadeloosstelling de bgzondere gevallen van België ssoomede eenige Fransohe en Servische streken die ernstig gehavend zyn daargelaten Verder de oplossing van de qnaesties van Ëlzas Lotharingen Trentino en Triest volgens de wenschen der bewoners vuorzoover ver enigbaar met den algomeenen toestand en herstel van het oude koninkrijk polen alsmede van België on de Fransche departementen die Dnitschland heeft bizet Daartegenover moeten de Dnitsohe kolonies worden teruggegeven De Paus komt ook op voor de vrgheid op de zeëen ontwapening en de in telling van een scheidsgereoht ter beslechting van de geschillen tussohen de naties in de toekomst Het Vatioaan is zeer rooskleurig gestemd wat het gevolg van het nieuwe ingrijpen van doQ Paus aan gaat en acht het einde van den oorlog niet ver Men mag verwachten dat de Pans zich alvorens de nota te zenden ervan heeft veraekerd dat geen regeering botweg zal weigeren daarover in gedachten wisseling te treden Men koestert in het Vaticaan de hoop dat het voorstel van den Paus op het psychologische oogenblik is versobenen AMMRIKA Kensachtige leening aan de Entente Spoedig zal aan het Congres machtiging worden gevraagd voor een nienwe leening aan de geallieerden C t 3 tot 4 milliard dollard door Adoo toegestaan De Japansclie misele in Amerika IbJÜ bet hoofd der Japansche missie in de Vereenigde Staten ide na xUn aankomst volgens een Keuter telegram dat hy veriieugd was m Amerika te lUn nu dat land looveel moed en vaderlandsliefde toonde Natuurlek stelde Japan belang in de AmerikaajiHche toebereidselen waarin het slechts een voordeel kon sien voor de toe komst van beide landen Het verheugde hem de krachtsinspanning van Amerika te land en ter zee te zien en hy geloofde dat die den vrede zou bespoedigen Dit was geen tyd om in byzonderheden plannen bloot te leggen Het was voldoende dat Amerika zag boe trouw Japan was aan de beginselen waarvoor Amerika streed De missie wilde het Amerikaansche volk V opnieuw toosen dat Japan aan zyn zyde staat in den stryd voor vryheid en rechtvaardigheid Op de landingsplaats presenteerde th epen h t geweer en begeleidden daarna de leden der missie naar bet raadhuis ïiijji rtH litcrhWptfe gt weliiwiib te xijit cif hoOUKni WlTtlvil K tlUffiO 11 M vogrf lifiPTi dood op dcu wf ua r rf HctTeohroeiv Tifkrni oen kort maar hm lg onwcdirsloeg giiKTMiiiildilog dl hllkBOTi In gi lioim B van d mouwi kaaerne li Har d rwiyi alwaar de ötroozaiikt u waren op eliorrai Behalve dat Ti gat m Int dfikw rd geslagen bekwam be gebo r ï gi ntehatte In be InlonteenngBkaiiip loeg lie blikötail in do ondwrofficiersbit ik i2 10 1 n pmooncn word ttgai ilea grondceHlajP n I ea van hen word liclit gp frofta 1 1 Kwatta verbod Vaii MamalBB l im in Zmenaar fm KiialtaflKKolad nx T worden lng ociil Zulk in verliand inot den rcuswjiit g lokkelliandol welke in dit artikel ge mA wordt Het vorhoij heeft geen 1 0trtdjdnfi op andere tatirikateti Arnli Cu Inralide kr Kssevangenen In dk ter twtio iiiilieTncx rint i nnii iPii to Sowrterbfrg worden vier haraïtlxini nor m 21 ra diraw omtnitiiii Vfi niKK dmlijk ntaat dit in vtiriiaiia uiH opname vm jövalidt krijgögevnogtMicn wMikc IiIcT te lando wordnii gcïntiTiifci dDl onirujiimiln baraiikoin kunnon bijna iiOO HTHiiiifiK oynenHTii LAND EN TUINBOUW Granen en peulvruchten ala veevoedM De minister van Landbouw N verheid en Handel maakt bekend dat aan landbouwers die een zoogenaamd inzamelingsformulier hebben ingevuld en ingeleverd of dit nog moeten doen per stuk vee voor het tydvak 1 September 1917 tot en met 80 Juni 1918 hoogstens de navolgende hoeveelheden sullen worden teruggegeven zoogenaamd gelaten van de bjj hen in bezit genomen granen en peulvruchten welke hoeveelheden uitsluitend mogen worden gebruikt voor de voeding van eigen vee lo voor officieel erkende en by de veevoederburtiaux bekende dekhengsten 800 K G 2o voor zware landbouwpaarden z jn Belgen en Zeeuwen 800 K G 8o voor andere landbouwpaarden t ven de 3 jaar 600 K Q 4o voor paarden beneden de 8 Jaar 200 K G 5o voor officieel erkende en by de Veevoederbureaux bekende dekstieren 3 0 K G 6o voor melkgevende koeien 400 K G 7o voor droge koeien niets 8o voor Jong hoomvee 100 K G 9o voor varkens boven de 60 kilogram 300 K G lOo voor varkens beneden de 50 kilogram 150 K G 11e voor biggen beneden de 2 maanden niets 12o voor schapen niets 13o voor geiten niets 14o voor pluimvee niets Voor de nummers 1 tot en met 4 zullen haver en boonen worden teruggegeven en zoo deze niet in voldoende hoeveelheid bij den landbouwer aanwezig zün zal het ontbrekende kunnen worden aangevuld met gerst door de landbouwers geteeld Voor de nummers S tot en met 10 zal gerst Worden teruggegeven en zoo deze niet in voldoende hoeveelheid by den landbouwer aanwezig is zal het ontbrekende kunnen worden aangevuld met boonen en haver door dien landbouwer geteeld Indien de landbouwer niet voldoende haver gerst of boonen teelde om zyn veestapel de bovenvermelde hoeveelheden te geven kan een deel van het ontbrekende worden aangevuld uit de distributie van veevoeder De veevoederbureaux zullen zoo spoedig mogeiyk aan de bovenbedoelde landbouwyp kaarten uitreiken waarop met inachtneming van de bovengenoemde maxima en van de byzondere omstandigheden van eiken landbouwer de hoeveelheden en soorten veevoeder zijn vermeld welke den landbouwers zuUen worden teruggegeven De op deze kaarten vermelde hoeveelheden kunnen by verandering van omstandigheden door de veevoederbureaux worden gew zigd Bloemkoolbladeren Men schryft uit Enkhuizen aan het Hbld Het zal menigeen vreemd voorgekomen zyn het korte bericht uJt de Streek dat plotseling bloemkoolbladeren tot een waardevol artikel geworden zyn Men betaalde aan d veiling te Grootebroek Bovenkarspel tot ƒ 3 per 100 K G Dit was een uitkomst voor vele tuinders daar dit jaar de bloemkoolcultuur over t algemeen zeer matig was geweest door de droogte maar ook doordat het zaad in t vorig jaar gewonnen by menigeen slechte resultaten had gegeven Men heeft dus veel 3e soort bloemkool de soort die niet uitgevoerd mag worden diè in den blnnenlandflchen handel weinig of niets opbrengt en die dus waardeloos of nagenoeg waardeloos zou zyn ware t niet dat nu de bladeren die juist by zulke planten overvloedig en groot zyn alles weder goedmakten Nu verviel men echter de laatste dagen in de fout dat men op t tand ook de goede kooien en de nog onvotwassene uithakte om maar veel bladeren ter markt te kunnen brengen Het Bastuur van de Tuinbouw en de ryksambtenaren meenden terecht daartegen te moeten waken met het gevolg dat Dinsdag de prUs der bladeren tot 50 il 65 cent per 10 kilo gedaald was Wat natuuriyk aanleiding tot heel wat teleurstellinggaf KENNI8GBTIMO iBfiehtingen welke gevaar schade of hinder kunnen verooriaken BURGEMEESTEE en WETHOUDERS van GOUDA Gezien art 8 der Hinderwet Doen te weten Dat zy vergunning hebben verleend aan de Firma C de R k Zoon te Amsterdam en hare rechtverk regenden tot het uitbreiden der bestaande püpenfabriek door byhoaw en verplaatsing van den bestaanden oven in het perceel plaatseiyk gemerkt Gouwe No 140 kadastraal bekend gemeente Gouda sectie B No 1726 Gouda den 16 Augustus 1917 Burgemeester en Wethouden voornoemd A J USSBLSTUN Azn l B De Secretaris M VAN DER VEUR STADSNIEUWS GK UDA 16 AagQstua 1917 Storing In liet electrisch kabeh t Vanmorgen half zes is plotseling in het electrisch kabelnet in deze gemeente een storing ontstaan die de met electrischen stroom werkende bedryven heeft stop geset of verhinderd heeft te gaan werken Dat heeft een heele stagnatie gegeven Aanvankeiyk kon aan de Centrale niet worden geconstateerd waar de oorzaak van de storing zat en moest dit geleidelijk worden onderzocht Zoo kon in de morgenuren van 10 11 op e n gedeelte van het net weei stroom worden gegeven kon en ander gedeelte omstreeks 12 uur volgen en kon ten slotte omstreeks 2 uur het geheele net weer worden bediend omdat toen gebleken waa dat de storing zich moest bevinden m een apart gedeelte van het net dat ligt tusschen de Laiaruskade Wachtelstraat en Turfsingel In dit gedeelte is nu een serieus onderzoek gaande Dat een storing als deze voor ieder bedryf onaangenaam en zeer lastig is ligt voor de hand het is echter niet mogeiyk dit te vooricomen Het is dan ook het verstandigst om in een geval als heden in ieder bedrijf al het mogeiyke te doen om de stagnatie zoo gering mogeiyk te doen zUn en het bedrijf 100 mogeiyk tydeiyk aan t passen aan den plotseling ontstanen nood toestand of biymoedig af te wachten tot het euvel is verholpen Aan de Centrale is heden gedaan wat mogeiyk is om de stroomlevering zoo spoedig mogciyk te hervatten De gemeente Haastrecht heeft wyi ze op een apart net is aangesloten geen hinder ondervonden Kolen die onzen neus voorbijgaan Kort nadat de aanval van Engelsche oorlogsvaartuigen op Duitsche schepen onder de kust by Egmond heeft plaats gehad ia in eenige bladen een bericht verschenen waarin werd gemeld dat de Duitsche kolen welke te Rotterdam voor verscheping naar Zweden gereed lagen niet langs den zeeweg zouden worden verzonden doch hier te lande zouden biyven om tegemoet t komen aan den kolennood die ontstaan is door de onvoldoende aanvoeren per spoor uit de Duitsche mynen We hebben ons toen daarover verheugd omdat we met de kolenvoorziening duchtig in het nauw zitten Die biydschap is echter wel wat vroeg gewevst Het biykt n l dat de kolen tamga de binnenwaterwegen naar Delfzijl worden vervoerd vanwaar ze verder buiten de grenzen worden geëxpedieerd De 150 ton kolen worden nu in tjalken geladen en komen de Usel op om via Gouda hun bestemming te ber iken De Mallegatsluis heeft door deze kolenverlading een groote drukte daar er naar schatting wel een 150 grootere en kleinere rivierschepen noodig zyn en deze alle de sluis door moeten Is het voor de industrie een hard gelag zich deze kolen te zien ontgaan de schippers varen er wèl by daar zy naar wy vernemen tegen goede vrachtprijzen varen en het vrywel seker is dat zy met een lading hout of turf kunnen terugkeeren wy die ons aanvankeiyk over deze 150 ton kolen hebben verheugd wy hebben ons biy gemaakt met een doode musch zooals de volksmond zegt want wy zien ze in letteriyken zin hier onzen neus voorbygaan Benoeming ambtenaar Burgerlijken Stand Tt ngic olg van htt aan dtti lu iir J dfcni Ikeer L Boe den hoor J do Joogp IwJdiCTi 9e Conuirii Ier flecrotarlo dlpzpr gcnveeuto Kosten Hnurcomnisde I Oi koeten veroorzaai t door dei biatelling en fo werkzajainlwidl der IluurCom nrififiii v ke kigwoJge hrt bepaalde hij artikel 12 dwT w voor Ai helft door den fttaa word i g idragfn m voor de wodt rhelft loör do Ownwiile zullen voor dw g niepWe l ed agen f 761 25 13 € i W gimeo dien IK adi m overwtv ginig ia d J nieiinte lnTgrooUng van inkomiaftm i uitgaivm voor dieti diiwit I9i7 do in vtTband Iiiornwdt noo Ug wijaigingen aan U l rcng i Verhooging van jaarwedden ia takken van gemeentedienst Door B en W zqn aan den Raad eenige voprstellen toegezonden beoogend verhooging van de jaarwedden van verschillende ambtenaren in dienst der gemeente Voorgesteld wordt de jaarwedde van denDirecteur van den Reinigingsdienst met ingang van I Jan 1918 te brengen op ƒ 1860 met 5 tweeiaariyksche verhoogingen van ƒ 150 elk De tegenwoordige titularis J P Anemaet zal door dat wordt voorgesteld in verband met de byzondereverdienstenvandezen ambtenaar de regeling voor hem terekenon te zUn ingegaan op 1 Jan 1915 met 1 Jan 1918 eap Jaarwedde genieten van fc2000 Voorgesteld wordt de Jaarwedde van den opzichter van den Reinigingsdienst met ingang van 1 Jan 1918 te brengen op ƒ 1000 met 3 tweejaariyksche veriioogingea van ƒ 100 Voor den tegeowoordigen titularis I van Dyk wordt deie regeling gerekend te iiin ingegaan op 1 Jan 1916 aoodat op 1 Jan li 18 diens jaarwedde zal bedragenƒ1000 Ten aanzien van do ambtenaren by de Fabricage wordt voorgosUld te bepalen dat de jaarwodde van den op zichterteekenaar by dfl Fabricage bedraagt ƒ HOO met dria tweejaoriyksche verhoogingen van ƒ 100 j aan don titularis J Balder toe t kennen een buitengewone periodieke verhooging van ƒ 100 en in veband daarmede zynen pensioensgrondslag thans bjedragende f 1100 voorloopig Wttt te stellen op ƒ 1200 te bepalen dat voor dezen titularis voor d toekenning der ganoomde verfaoogingen op l Januari 1918 eene nieuwe penode van 2 jaar begmt te loopen ta bepalen dat de stodsboas by d Fabricage zal genieten eene Jaarwedde van ƒ 800 met zes drie Joariültsche verhoogingen van ƒ 60 en yn pensioensgrondslag van den titularis L Cuaveller thans bedragende ƒ 1000 voorloopig vast te stellen op ƒ 1100 Door den Schoolarts der gaueente ia verzocht met ingang van 1 Oct a a zyn Jaarwedde van ƒ 800 to verhoogen met ƒ 400 B en W geven den Raad in overweging de Jaarwedde van dezen gemeente schoolarts van ƒ 800 te brengen op ƒ 1000 met ingang van 1 Jan 1918 DiefstoL lïij d pom laan van dMMal aan boord van i i iK huit dtlo gi legwi wa aan d Nksuwo yaoiTi LK litiö 9te4t wi o dorzofk m Valsche Zilverbons Bij do iwlüw alhüer zijii gw pouct flrO 2 valMiiw zilvcTljowl van i gulden dlo lUor iu oiiilöop zi gobcacht iK zflwori zijn van dcwoÜdü soort aW dl welkiIn KoUüFdoii gurtwron in l w+lag zijii genoroen L o polUk Htolt two ondtTzook in BelaatingeB By Kon Besluit is benoemd tot ontvanger der directe belastingen en accynzen alhier de heer F H van Slooten ontvanger to sHertogenbosch Verbeter bericht Derde OrgelbeapcUng Het programma voor de 3de laatste orgelbespeling in de Oroote of St Janskerk ta Gouda op 31 Augustus 1917 des avonds 7 uur ter gelegenheid van den verjaardag van H M Koningin Wilhelmina door den heer J H B Spaanderman waarby als solisten zullen medewerken Mevrouw Baronesse A van Shngelandt van SUngelandt alt Nymegen de heer Brom van der Stap bariton Delft en de beer A Best Jr fluit leeraar aJr KoninlÜk Conservatorium den Haag bewit oju werken van Valerius Bach Beethoven Mozart Guilmant S de Lange A v Leeuwen L F BrantdtaBuys Jacques Eyskost Kor Kuiler Am Spoel P Hamers en G J van Veld Veldhoven BOSKOOP By Kon besluit ia benoemd tot ontvanger der directe belastingen Invoerrechten en accynzen te Tiel de heer G W Worst ontvanger der directe belastingen en accynzen alhier Marktberiohtan ti iri m Au iifltu K A S iet a aanvo T Ütyr flt WeiïilK aanvoer handW vhig Go l 0t r 1 15 fl2f Woibokv f 1 00 fl lü pcT kilo Vi M HKT M 4kvee w dn g aanvoer liand4 4 zeer utatlg prijzon niinil i r Vi to Varktim goedo aanvoer haade niotig t2 W ot per kilo Ma wa Uigg ti r d aanvoer handel ljh ft elcolu 2ft W ct per wwk ViiMo swhape weinég anvowr handlci uuitigi f 21 f 30 IjauHiH renj w iirlgi aaiwoiT IiaiiAJ lua ig f f 20 Nuchtere kalvoröii rfd aanvoer IwuMltJ vUig 12 2U ïrai tfvlv wn efmige aanvoer handel rnatlp f 25 f ISO FokkaJvtv ren IS f30 MERl N Weduig aanvoer handlul nialig per 100 Mukt 18 18 25 Groenten veiling CoBp ToiiitenTarMalclac nOottda en onutrekeB to Goad V©iUïi f vau 15 Aug 1917 Stokbooneu bulU f IH f 24 ut I lunwoi 11 24 StOBAooIien buiUmi fjfi Jl8 ld Iimiwnl f8 7 V ni Snijbooüt n biTitenl ru f24 id bhin oI fi2 22 Pronkboonen buitel f 121 18 W blnn ii 1 5 f G 30 Tomabm bulten f 12 50 f 18 S Werio f9 ri0 5 K Poter oli f 9 aHOB per UX K ü KorakonOiïerH bult il 1 2 80f 1 90 ppr lOÜ ntuit Krotov 2 f4 Worteleai f t 50 5 ptT 100 Iwe NIEUWERKER a d USEL 16 Aug Bericht van de Coöp TuinbouwveÜing Nieuwerkerit a d Use en Omstreken De prezen waren Eng komkommers ƒ 3 60 3 90 dito 2e srt ƒ 2 80 3 20 per lOO stokprincesseboonen buitenland 23 40 26 30 stokprincesseboonen ƒ 11 11 90 pronkboonen buitenland ƒ 12 rl8 pronkboonen ƒ 6 5 80 snyboonen ƒ 20 tomaten ƒ 18 dito 2e srt ƒ ie 17 dito groote H l7 per 100 k g SPORT ZweMMOO I c zwfqrtdNnonHtral in Sohoonhoven Zag b t w ciMt riw aaavMnkolijk Mcht uil lalw kaofite het wew op m koo tto iffil eHt 4iidi u onHtrati lAi i sJlont doorgaan maar tiovtwH ook i4lsigm Kr wa aan lic ordfjiiitg der vt tfclri3lL idk bikg u wet vii luoMtv t u zorg h4 l tT wan aea apario lirin ftuk gtwaoht vw rda boot nm r bij Oe Slwerklng aD lieil profprajiuua hhetit ïtet gv iA oon la lilt opziclit kundige kracbl ii wiordoor iH t trk op nW zwï vlot wafl i Imh laalHto b toolk ivn der vciHto vtToiMubUi i e U £ gat e u iwttndauoiM trs41 MvttobUlcudo 2ag n van zw aum i oclaiii Mtittwitw hnaevmu w u r vUlugidi irKUWtratiin lerwljl de Ro ordi iwcl f daUHU iiHi Uun iiMniigiEtaal bi sond r gof Bprongfla ov oonM vwl moom harddan Ho Vt H UmvAv vi rvol i ni mi 2 itmuilailkn otn partUtje waterpolo waarby d wlUuuu e U du blMiwm Toel 2 1 klopUti Na afloop bad o i kortte uwokljd piaat waarbij givproiuqi wfrd en wvitó aardige bPriraieriögwi wtTden ligwrikl oaii aAMs dookienier zoow duora oto hwrim Na yon l oo oaln Sohooubovw ViiamTHtol ncrd door AuaiHTHtol gctrokknk mil imiz uk oorop ala b Mu3t vao Aicett prapaitoudadag I r WB z vr ve I anbira blJ dcSohoonbovtvwoli kanllvdet T liopeu W IhH datdl de san ginicïtii een na wi rk idei propaganda za beblicn er i wal r giüwgin tk U k dmar mankeert 1h4 ihwf nietaan LAATST BËBICHTEN Engvisch legerbericht LthMltN ir Aug VauocbUni iK bbmv Caua le solK trwpti ö lh ilac M i lllugien la do streek van Loo up evu Iroiit van twtv mijltii aaogeMll Iie itluolid vvrdt dli ngmverkt n au heuvel 7 0 dit onzen aanval lii deu Blag Ijij Imoh an iSi j tt uiA er HMf wwrfftonitt ii tM fffdtert dBt n door im vijaud 0 fcl alli inani r ii wimt viir U rkt i u h t u r III ond T hand gouoiUt U Nadat onza iroo u liot voornto loopgraafni Mfiel van n vijaad boddi n bewtoniiit o derdeii zij tot dii weMtvlyku verdfdi iuSBwwkm van Cit6 ïiaint A u g u 11 ttkhiH Uv ti pfc an ong vtvr twii miil iu k Duiteolw sti iiugen doord iüg de lletiaivu ImI ingewk eldti loopgr r tBij f twtu Mi liki vorwdurkto puDltii diw uo vcrdedSging an licuv il 70 uiluwaitteii zya dy dorpm Jitó 6i KlizobcHh t ilü bt 1 iiiilu m Lüé LaitronC aksitcdk bet UAt Uomó V do wiïiu tijk bollt van h n UoU Hugo nu in on bozrt Oiwo verllwwi zijn gering Vljftndi tjko tetjt uaauvalUii wt rdftT door ona iinfaiktoj io aïgtwlagen of door onzo artltli riu in humie oiiiwikkfliiig gt iiulkt Do MfflU n van dm vijand zoowol bij onzu tiiguu aanval al bij zijn il luklo it iiaau vftlk ii ware awaar lltt aanIM gt vBng w n dat wIj Mibeu geiiiaaJit ia no ttift vaatij eeivii luaar er iijn K vAt a 2 waarbij 15 o lcliCin n gfr Kr ia g t TMi In dl e 1 u o b t IH govochte n Vwrtifli L ulWohe to rt tt m zl a naar iKiiMt n gt l r ülil Zwvco vau do on fi tv wonWiUi vivnilat Da voonteUoii roa im Poiu LONJ I N Iti Au Lk opwc ltln u dm Pau w hiw than i voll Hg pupiibUoiyird Kolialv litil wD rwxh gopubliowrd wL f wordt o a oog voorgctfttJdl wn g l jkftjilïfeo w d keerit iï venuiudipriug tk f Uiwapitiing de IfistelUnfc van arttlirago ivr vtrvauglngi dur i rtf dto vol k dige ontriiliuuig van Belgiö lu waarbm g van vokkonum politl k uiititaln ocotiouH wlut onaJba k4 liJkh dn oiKriiluwn van h branacbv gétkü twruggavo viHi dX DaltKClK koloiiii n Tt u aaaiiUii van ilallB n üb tKwtttiri Bülrn ia l rajiech ltiilttwlw IiTrUonalt kwc tl H liooirt d rail dat lfi i 5 parti divd in vtTKO ti4 nditi gvml kuIU u ondcrzockon iiit t inachliK iJiiiD van d V erlangitvui diT solk i De l aiut wl rt f v moMw ofi du iwritonalo oa po4iÜt e kwi LM bLtn fendw AruKnitt du Italkaunmm en Ik wuk koninkrijk l oU u wclkw naar bii hoopt bi w u gw t van r liivaanHglKM iv biUijklkeid iMm Mordm oDiderzoübt Do l ow Wk oor dat allt ttlud rpa li n voor lirt Verktvr uewoUwi d volken uit diu weg g vubud door óu voncfkt riog van de waT vr jlli 4d ea g in t nadiap d T zocto vn voÜtomea wwhtkw rlgv verguviiLg kti aanz van dw Ie iKTStotk n wbadt n en tlo ooriogAortwi Engelsche en Aiwikaanwhe persateMHen L0M 1 N 15 Aug De WoatniluB l r j a z e 11 uit i m artikel ovvr tM t vrfdiVPVoorHtei vau dco rau t de hoop dat dw g ajliewrdto rf gecrlngï obetaoTgvuldig auH overwogüt m nich nit t laten vBrleidm htt kra ditig van do hond t wijzt door bet vtTOOinwtwiid deokbeiHd dat b t twn Dultaehe intrige ii Iiulien Uei ók in don itt dit mi rt km temeer oui h l auxnii voorifU ihDi wriijk ea voriAandSg u b liaadulen Aan ds cmozijilui mOften we M aonueiaen van woardelooze vrudi woorwaardi n va aan da ondiïTo xti wHtgwmg v niajdw dio onszou branikucrktii al do aanv tt n Iwet b acht sou tk lrton tuMM M m du Uuhmh en om den Mrljdfunt bi DullMotitAiid weer zou aanwakluren en aan onze zijde ongeruetiieid en twljfol vxTOorrokeo ShW YüKK ia Aug Do New Vork Huratd wijdt mv artikri oau de vnde HH ta vop dnk l aiM IIr4 blad iiitviii dot wi iet vDtdwnde ifli alH Ht lgië ESiTvte en Noord t rankri k wordeu iMTit lHld ijmor dat voli Mbgü wdiodt Mv goitfeig van de a tM vrli h i tioliadu noo Mg i Ir kuk g Vft vn te kouwn waarbij tfci bei traMii r woydt v Tkre en va tifn dte Mcbiikfig bjn aid gtnn waarborgtti wotAu verkrtfi n legt htrbolbng vofl df iiéAtaod Iu ééa woord alH IhA PruiHiaiibiue voor altijd v mktigid U kan hel DtiHHcéki volk vredo krlJffnKnii t eerder AlAi brt btod dat de onvoorw anMt iP overgave van rb iotiUnd vi irtangt De World wijrt iT op dat grooti hiiMl Tpaal voor dm vr dc riUi ligi md tnl kwtMi Asn hft Duit u iMlUairh I UH uiaair in im kafoictnr vsu du tuvrertB il