Goudsche Courant, donderdag 16 augustus 1917

No 13471 De fronten Opnieuw ia gisterenmorgen de str d in Vlnanderen ontbrand en vielen de geallieerden aan op het front van Bixschoote tot Wytachaete dua over eea breedte van plm 18 K M Verbitterd la daar weer gevochten in oanvalten door de Sogelschen tot elf malen to herhaald Het dorp Langemarck dat door het voorafgaan vkn artillerievuur wel niet meer dan en verwoeste masaa zal ztjn Is veroverd en op tatr ke punten terrein Vewonnen zonder dat zulka nader woxdt aangeduid £ r zijn den Engelachen meer dan 1200 gevangenen en 6 stukken geschut in handen gevallen Ook rechts aangeleund aan het Britache leger ging langs den weg Steenatraete Dixmuiden de Fransche infanterie tot den aanval over waarbij zoo js hun legerbericht het vaag uitdrukt alle doeleinden ziiu bereikt Dat de DuitHhers huQ stellingen niet voetstoots pr sgeven bl kt wet uit den heftigen tegenstand en de hü herhaling uitgevoerde tegenaanvallen vooral ook in Artois in de streek van Lens en Loog De bij St Quentin door de Fnuischeo ontwikkelde levendige artilteriebedrijvlgheid heeft Hielaaa ook de mooie katbedraaal in vlammen gezet In het Oosten woedt de strijd niet minder hevig Op verschillende plaatsen waren het thans de Russen en Roemeniérs die tot den aanval overgingen terwijl vers he Ruaaische troepen in het vuur werden gebracht Hierdoor la het gelukt in de streek van Stroani en P nciu de Centralen voor het oogenblilt tot staan te brengen terwijl In de dalen vftn Oltos en Slanic de Roemeniërs de Centralen t Tig dringen Langs de Sereth blijven de gevechten in het voordeel der Duitsche troepen die de geallieerden over deze rivier terug wierpen en 3500 gevangenen maakten benevens geschut veroverden De politiek Opmerkelijk ia het verlangen naar een nieuwe diplomatieke leiding die almeer tot uiting komt in dit enerm overgangstijdperk van het wereldgebeuren waarin de oude politiek ruwgeschokt op haar grondvesten waggelt Een der eerste eischen die bU de campagne tegen geheime verdragen en voor demO Zijn Engelsche VrouWa Kur het DoUaoh door RUDOLF 8TRATZ G otori eB le Uitgave bdwerkt door Mwr j P WE88ELINK VAN R088ÜM Naidruk verboden Een hoogst opmeriteUJIt goval Inliet i e r Een traatroovor vraa st todi niiH HMW dan J g d of je k enV ÏM not iot hec t oiizwi old Jolimv daarboven beldö In een nadit aigttmedml i n daa Ztvr morkwaardig mr Mt rter liet hoe aaiOöT aitijdl dfti e t iiiisdwUger naar dte plek waar lii zijn daad peegde wordt ttruggi irokkm maar hier verzawoliTv zich in zipi pJaat de 5 J l a u en mij haha mi wij zijn niet de aenlw iL brandtaat van John WiWlng aMlIen miaeir rouwdSragers zijn dan achter zijn HJkkiBtl Aleof Wj op dli oogWkbUk tot dit gevolg van rouwdragCTB behoordt zoo langzaam en zwaar ioette hij zich bij zl n la tM woorden in beweging en liep Mulveod brommend eai In aJohawIf ffprekend door Do luitenant ging zwljgwidt Mt hem Hij hoorde hoe de oudo voo Aooldsobuddletid zed Daar heeft n ett nu zijn lenren lang hl r doorgf braolrf hoeft az In da uit zijn zaken In do City gedreven da zaken zija moet u weten 1m g 8d van andsran Uet g 4d moat men hun afawnMfk ea la eigtn zak teken IfiRULY s Zeeppoeder merk de hamer GEVRAAGD VIOLONCEL LES BrieT o DO 2011 Bureau Goudwhe CouriniMirkl 31 j Jeru el Ba zar Het BESTUUR van hel BOUWFONDS BAZAR te houden STEUNT deie wetkiaimheden Hel doel 11 u eiren wel bekend Gelieve Iflen ofloederen In Ie eenden een 2001 17 D HOOOENDOORN Vrouweileei 2 W DE JONG Derde kade 54 m opsKRiOHï irss Voedert nw F met de uuivtre murw HATIORItLE BANilVEIIEEIUllIJi Kan toor QO UDA LIJNZAADKOEKEN merk STER en W U en SOYABDONEIIKOEKEM merk Wa L aitmmiteiide door hoog eiwit en vetgehalte en groote Toedfj swaarde XernTHvloma ParUB 1900 y am aoiuUm Hedaau Kapitaal n Raaarvaa f S SOO OOO Bevordert Oprichting en Uitbreiding wan Handeiszalcen Belast zioh met Remises en Dverboelcingen naar en van andere Landen en Wereld eelon Sa CeVanOudhBusden Co PIANO EN OROELHANDEL trui III DEN HAAS Tal M 1990 GROOTE SORTEERING INSTRUMENTEN VOORRADIG BILLIJKE PRIJZEN QARANTIe Openbare Vrijwillige Verkooping NolaKl 8 S WIJ8ENIIEEK Ie KoH r tm el op OINBDAO 4 SBFTBMBER 1917 bij velllai en op DINBDA 3 11 SEP TBMBEK 1917 bij afaUl lelken de voormiddala ie 11 nar in het NolarlahnU aan da Geldaruike Kade Ie ROTTEKDAM in bet openbaar verkoopen i De voor nkelc Jaren nieuw gebouwde In uitnemenden staat van onderhoud verkeerende JBehan delt Elfeote n Coupons en Wissels 1992 54 J oriD D D lo genezen Vele lijder a n uid iekten hebben reed oo vele middelen beproefd eoovele doctoren jereadpleejd dat ie len einde raad lijn en een Jeid meer voor een nieuw middel over hebben Het i juin tol die lijdera van pui ien konten pukkel kinder exiema piori droje eiiema open beenen rio worm dat wij nu onze 55 et e ch D D D aanbieden Honderden in Holland hebben het reed met aucce ebruikt en no dadelijk melden eneieo perunen hunne eneaing aan hunne drotiiten Vale dank H in ioleionden en het middel U D D wordt door de ebruiken alom aanbevolen N óëm naaniB JOHimilJI ll HOEVE A met taii ebouwdeii idl Ai F BL hoeieo if MjiA B looderlijke schuur ffÊKj mSÊOÊÊ n tallintf voor 5 Q K koeten en P Jb S ie den Helder achrijft Ik heb uw D D D recept aanlewend bij mijn D kil j dochtertje welke uit Iaa had op haar hooja b ïir rAN T o NToó st Ëo da VeS jy ieM kri tba r wend men aich tot da D D D Company Amiterdani Moderakschool voor Gloada en omliggende plaatsen AnngM loteii bij da vcreenlzlnf voor ModCYaksclioIn U aravinhate Goedgekoard bg Kon Bosl 26 Ang 11 No 45 Opleiding lot Costumiöre Coupeuse en Leerares Oit gilngcDliilil m efgso jelinilk Ie liereD MOBCEl BMIII ei mmm kn n tn dde rUrA Z t Di r Dam es v HEYZELENDOORN ileeneo schuur ia ericbt lol Tsrkenimestenj 5 roeden booiberf w enhuli en verdere timmerten met troot werf en daarbij behoorcndcn MOHSTUIN en WEILANDEN een en ander gelegen in dsn Prina AUzan ar Polder in de nabijheid van hei dorp Mieuwerkerk a d IJssel Adverteert io dit Blad un den Boofdwei itrekkende via dien weglot aan den Onimoors hea Toeht kidsatraalbekend Gemsenie Nieuwerkerk a d IJnel Sectie A nos 2107 2108 co 2758 te lamen gr ioi II H A 88 A De Weilanden leenen zich bij uitetek voor Tuinderij Te veilen in drie perceelen combinaties en naisa Grondbclaating over 1917 f 37 11 MO UI SniUM ia MUEaoi iTDUOHIIUUUUtl iMfUiunutt HUDEII OS TE lEBIUIIEa Ea HEEFT VEaoiuitf BOEKHOUDEN In drie maanden met Teitimonium I C ter BRUGGEN Leeraar Boekhouden 1U 0 BLEEKERSSINOEL 3 QOUDA Polderlastea f 190 08 Kantklossen Onderricht in het maken van KLOSKANT tegen billijke conditiën Inlichtingen gratis bij Mej M TIESEMA FLUWEELBN SINGEL 14 1538 10 Scblelaada Penn ng eld f 33 H l l el ia te aanvaarden op 1 November 1917 of looveel vroeger aia met de verkoopers overeengekomen kan i orden Betaling der kooppenningen op den dag der aanvaarding Te bezichtigen na 20 AugualuS a i eiken werkdag van 9 4 uur Prospect u getuigenii met overtalrijke prima sn op aanvrage franco Crva ïng met drieduizend OudAeplingen een voor een pmsoonlijk geleerd MONDEUNO EN SCHRIFTELUK Het Boekhouden ia niet iels geleerd wetenschappelijks noch tets nieuws het li eernatuurlijk eenvoudig vanzelf aprekendSTELSEL zeer gemakkelijk door ieder te begrijpen en soo oud de wereld 996 63 Oudshoorn tv Alphen a J Rfn 30 Maart 1914 fVtSEd Hitr J C Ter Bruggen Ltiraar Hoekkouden M O Münheer Hel doti mt geneegen van U m n Testimonium te hebben ontvangen met omdat ik de Ussen moede hen verre van dit het was my sUeds een genoegen van U onderwies te ontvangen en met V te correspondeert Steeds heb ik met pUxier Urn Schels van hel Boekhouden ter hand genomen en wanneer er xtch een moeilikheid voordeed dan waa steeds dat hoek daar dat my altt mogelfke antwoorden gaf hel was ffiy dan alsof ik U hoorde spreken Ook de Drie Balansen gaven my veel Hoht vroeger mos een Balans voor m § een dood element deck thans nu sh kennis gemaakt hek met dit boekske is dit voor m § gewerden een levensbeschrffving vol afwisseling Ik kan dan ook niet anders da Uu a derw $ etn ieder ten sterkste aankevtUn Voir ente kennismaking was de Betkhouding voor mil een Mysterie doch thans han ik getuigen dal U mi hebt gemaakt tot een ingew de en reedt vertekeidene male heb ik lot mifn genoegen gevoeld hot prtltig hel is BtekhouJ ondemês noten te htUen Mei karlelifktn dank voor ktl gtnottn onderwis Ittktn ik Urn oud litrling tn vriend A Dm HERTOG Wsn Landbouwtr P S U inml naar Uw gMépindtm kitrvangtbnik nMh Uitvoerige notiti n met ichetakaart wordenna 22 Augualui a i op aanvrage franco toegetonden door voornoemden Notaris e wieniKantore Cooltlagel Jla de bescheiden teriniage liggen en alle verdere inlichtingen tebekomen aijn 2009 70 Zeer mooie solléde meubelen ala Tatels Stoelen Kasten Splecels Schilderijen Theetafels Buffetten Styiameublemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubclen enz enz alles ipot oedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 60 Styikast f20 Stflltaf el f 9 60 Spiegels f 6 60 f 7 60 enz UIIISTUlTllt innbiiiiaklIliScUi bil RotteiHlam fifi Hml VERF8AAIER C ttW m niscH vooMkW Eenig Depot van Thee uit het Magazijn van M RAVENSWAAY ZONEN VOOR HET OORINCHEM Deie Theeën worden afgeleverd in vertegelde pakjes van vijf twee ea een half en ééa Ned ons met vermelding van Nommer en Prijs vooralen van volgens de Wet gedeponeerd Merk vSÏL i VS iS NI vette vloeiator beTorfwt den Haat rool Sr a e n en dott dlenat Is een Touloum voorde Uaarwwtela Voorkpmt het Spijten ot UltvfcUen nooMseor en Roos rerdwTneii nadat men Koko een paar Jifior t ffobrulkt heart men sprenkelt het oenvoudiK op het Hanr don 4Hft men het ssoht In sene nedsrwurUrabe riohtlng en bontell het flink UW APOTHEKER DROQIST OF UPPER HEEFT KOKO VOORRADIfi EN HY ZAL 1 DF mREDENHEID VAN ANDERE VERBRUIKERS HEOEDEÉLEN KOOP VANDAAG EEN KLEINE FLES6H F 0 7S Zich lot de uitvoering van Uwe geëerde orders aanbevelend J C BUL voorluta J BRBBBAART Li S 20 AUrkt 5 A aE3ïTlD A WAAUOIVVIMI UliMaliaMb prapirdM rd B dlkojil cvnaakti van M kiygui nn U Kilts Kolu hangt h i HccH BUwhairaf W rir llH SMch U U aU Koka wdt Mgibvdü Ha Bkt daidrivk on dajMMrk aehl nUtiFLI 7l l 1 N Ml LMpwl Augiwtus 8K u Cali de Hani nio Algeroeone Vei 9a terlng Goudache Wtokalioravclroeöigii Dienstaanbiedingen hebben in Me r DIBMBl AatstartsM w FiUilaad Cronlnnn DranltM Onmalw GalJVrUnd nnss B iNDBBiMs goaak 31 Aag Itgeiitg 3 Sopt 2 u toezlcU Mrg C oudsche Courant Gebouw Bouw ea Woning OnderetandrioonanifiBia Anwair tteeéê imcee ANTON COOPS wadstraat 29 Oouda A N VAN ZESSEN Schoonhoven 130 BelmU Teno ken wij garaceld VjlEg medadeellDi te mo co ootvan ca raa vergaderlnpai orauwTteal TCnnakelUJUia deo ens ooi èuu dao ia ta T JDnetdrerlentMB koslM slwïla kIJ ToorultbelallBg Tijdelijke PHJsver hooging 1 5 regelj t 0 25 voor elke regel moer 5 oenti Kleint llesch f 0 85 Middeniioort 80 root c8cj 3 f Oeotriaobe Drokkniq A BKINKIUM 4 ZOON Qooda Opgaat oititoitend aas hel Bnrean 50e Jaargang Vrydag 17 Augustus 1017 lOllMHË coimvT 3iTie cL w s © aa A v ©rt©3 i ti©Tolsud v oor G o xd a © aa Oaaastxelceaa VERSCHIJNT DAGbLiJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INOEZONDKN UMDEDMMMJNQMM i 1 4 Op de vuorpafiiui dubbel teriet ew a edverieaiiéa ea ingianailea dadMilafHl k i prus GnMMe latt rs ei randaa mmêt plafaimia KLEINE AOVKETVNTltN uvraie es JklOrmSltfBNTSPKUa I pw kwuud f I 2S p wMk lOeani n Zondaisblad per kwartaal f 1 75 per waek 14 ceoi oraraJ w ar da bemrgiag per hxKMr geachiadt Praoco f er poti per kwartaal I 1 50 met Zondatfsblwl f 2 Abonnemeaien worden dafelifka eangaooaca aan ojlu bureso Maret 31 Gouda bij tmwÊ agenUn den boekhandel n de poslkantovan ADVBSTENTlEPRUfl t UU Gooda ea omstreken behoorcnde lol den bcaorgkring 5 regels I 0 elke teftri maw I 0 10 Bi drie M faiBrecnvolgeade pbutsingen wordea 4mm tegea twee bwokood Vm bolim Ooudta dea baaorgkring 1 JS legela r HM elk reiei meef f 0 1S Telefoon Intero 82 Telefoon Intero 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON De geveohtsaotie in hel Westen De opmarsoh der Oentralen in het Oosten vertraagd De nieuwe rlohtïng in de politiële De regeeringen zwijgen nog over het voorstel van den Paus Kerensky over de Oonferentie te Stookholm ONS OVERZICHT Dat deze quaestle intusachen nog geensxin van de Iwan Is kunnen we wel m t zekerheid aannemen M 1 n t fl t e r r a a d luorgvn was dit Kran idM ia bijtvn op de tjual d OrsHiy otH itbNraoliap van Hlbol Df bé MI iM ffUi i wfTden ffmoaciï ov r dan dlplüiiiintl 4 itL til nilllriaire t lonAand aU uCkle uV r dt situalK der afv De uieiiwn onderHiiJn 4 T van blukkadtiaaDff big üiMhw de opwlgvr du i van Dm ochtn lal hi dun volgMidun uidnltMvrraad worde IhhooumI Rurirflaiahe nvliiMla Ofaur Amerika De V t li tna Wrroija aeMjN AdmAmal Koltdilk di rot gere oomliMUi faHit v n fk Zwartiv Ztot vloot zal blgnnikorl naar AmferHca vertrekhm a l ieMkT vun oen ndlitalrei uuiHHle die dn n geerlny dl rl i v wiiDw it U dlrlgecven F r a n M o h e I in iilaiuji i iMh rraad Over het Pauselijk vredesvoors t e 1 bieden de verschillende meestal sobere perebeschouwingen nog wen nieuwe gezichtspunten We hebben daarvoor duidelijker en meer directe uitipraken af tewachten PARLEMENTAIR NIBUWS Kot 11 o n g a a r H c h e m l n I m t e r i o Naar de I lad4 n uK ltkvi aal na aan iHimii vaii dt wtit op iw lutfU lltti vau ntieuno d iiRrte ne ten lilnneïikorl htH mlutöterio J BBltThazj worden lier ürnKl lUNioeuMt znlli n wortk n o a voor ju Jlie tlreoiftg l hiaaicitin dr Alex i upovle HHaidk I ipbUU 4i UaAt V rtHt NoUwwolvaart Th BMthyn Du Kroatiaoho Landdag IK KroatgbKdm laoA W totlHS rpUinlH5r verdaagdl nadat door du nUnmiilng OMir dl wi tstvoorwt lli n lM nffni l de verleaigjntf au iu luiajioit ïlu v rge ijk nwt Ilon arije en de Voofloopigx U grootlnff dn noodtaakelljksto wei4 oor lleii uan afgeihftjideld IV r llan Mlhaiouit ii w t In zi stuitrfii trMtb o i het gWtVgi Mlaagde werk van den landtlagi en verklaarde dal Ie regjeerintr In db volgende zitliiigi een ontwerp ov f altfentf u klewreolH nou inilktHii dat li rue op den grontUag au eeu ükviKwratltiiCili en vooruMitr t nd prograan De redewouriatf voud dua bijval van Adlu parUjiti De hervormingen 1 Prul en I o N a 11 O n a I z t g i VfRwenA vau goed Ingblkjite zijde dat bchal e het kk r tclittntwerp nog twee and ra bdingS rijke wtitKuUwerptti die vurband houden UKt du luq voruiioCNu ki Pniiwm in voorIteretdiug zijfw Vf a grondige her ormlD0 voit lu i 1 leer iiiJmkl tfuliijiit tit zutkib ge diiiwtüii De OiutwCTjK zouden le lijk iiit liiK kitvuKwhtontwerp bij hi t lluix Alg Vft inl igxllt n en t llooniiluii wol lng idi iui M ii lohljiit hot I mimwol ll r inliulH t wlUen ht rvonmvi tuf den van iit UaidiinMchu Sibtulkinka iWfr Ier veirklaart iK zeltde blad dat u i iti fceeiing dnr ktltM trleten wonH Voorb reid cratic control op den voorgrond treedt ia de VerfrisBching van het corps diplomatique In één woord zegt dr Uenzigcr in het Joumal de Geneva men moet g eel breken met een zekere bureaucratische routine die sedert jaren In de meeste onzer legaties ia binnengeslopen De diplomatieke vertegenwoordigers van alle rangen moeten rechtstreeks voeling houden met het politieke economische en sociale leven der Staten waar zU zich bevinden en niet van den morgen tot den avond opgesloten zitten met eenige landgenooten in de kanselarij van de legatie Alleen op die manier kunnen zij goede medewerkers worden van hun chefs en later op hun beurt goede leiders En niet alleen van neutrale zijde oordeelt men zoo Maar gelijke geluiden worden al krachtiger ook In de groote oorlogvoerende staten gehoo Zoo bevat ds Sicolo dezer dagen een bericht over een rede van Giolitti die juist met bijna algemeene stemmen tot voorzitter van den provincialen raad van Cruneo herkozen is Giotlttl legde er daarbij den nadruk op hoe het noodzakelijk is dat de volken voortaan hun lot zelf zouden kunnen bepalen en autonoom sovdtm zijn Hij sprak van de vruchtbare taak die na den oorlog in alle landen t verrichten was en van de eischen die aan de uit den oorlog terugkeerende boeren en arbeiders zouden worden gesteld En vooral deed hjj uitkomen dat de geheime diplomatie en de geheim verdragen voortaan niet meer mogelijk mogen zijn en in het algemeen de sociale en politieke toestand der volkeren anders moet worden Deze rede in het teeken van volkeren vrijheid zal volgens de Secolo groot opzien baren en het blad meent dat Giolitti met de deze rede een poging heeft gedaan om de Italiaansche socialisten te naderen Vrije meeningsuiting in tegenstelling met de censuur die zooveel méér ongeschreven laat zie ook daarin ligt het verlangen naar vrijheid der individuen Zoo heeft thans de perscommissie van het Huis van Afgevaanligden der Donau Monarchie met algemeene stemmen het voorstel aangenomen de regeering uit te noodigen onmiddellijk de politieke censuur af te schaffen alsmede de militaire censuur wettelijk te regelen Zeker dit alles zijn nog slechts teekenen zooals de befaamde Duitsche Rijksdagzitting nog niet meer dan een voorteeken bleek te zijn nuar met zekerheid wijst dit alles op wat eenmaal komen moet en zal Gemeiiffd Oortognlnw ilut Kusiilaehe l f r KoniUol dtf UuMiiMéke oppKv Hnrvdwbber aond P étain b t volgieiidH te4 f ui KrachUmM bevt l vau du reg Tli u4 ik liet opptirvel over alle HuntL tie lefnni op lutj fMUMiKtk Ik bfti Oi ertulgd dat bet HiMstaclHi l c v o henitel van wn kraohtlgttt tudlit onder do tronpen bkuiro korun Ujd votln i Mvun Mi$fiven aan do kn itinapaimlns fer ge eidiik OU het gww iMob p pt ljk doet la bereiken Pétain tnAvoordda Ik lii og u unkt oprucdit gdukwansdw t r giHtig vaa uw bwordv ring tot oppur H velhnl l er 1 o iKKtf taa la in overanuttKiiaiihig mn t uw kwakleren Ik twl t niet dit de KwMliKtHi tro pftn ondiT uw kraoÉMltfen aondraiigi sueeiïwen aullcfii bebaien aim romaijk verl den waardig c Naar aanleiding van hetge wij gibter schreven over de houding van Kerensky inzake de Stockholmiche Conferentie laten we hier nog volgen het in de Daily News gepubUcoerde verslag van een onderhoud dat haaf Fetrogradsche correspondent met Kerenaki heeft gehad en hetwelk ongetwijfeld een belangrijken invloed op de ontwikkeling van den toestand in Engeland zal hebben Kerenskl xeide Ër is een ernstig mlsventand geweest Hen maakt uit onze nota averechtsche gevolgtrekkingen Wij wilden eenvoudig onze positie uiteenzetten WiJ zijn een coalitieregeering en kunnen daarom aangezien de Stockholmsche conferentie een partijzaak is bIb coalitie ons niet laten binden door haar besluiten Onze conferentie de conferentie van de regeeringen der geallieerden is de Londensehe conferentie De Zweedsche conferentie is daarentegen een conferentie van arbeidere Dat ie al wat wij wilden zeggen Het beteekent niet dat wij er tegen zijn Het ia onze zaak niet om er tegen of er voor te kijn De correspondent zeide Haar ben heeft gezegd dat u volgens Albert Thomas gezegd hebt dat u persoonlijk tegen de Stockholmsche conferentie bent BUITKNLANDSCH NICJÜWS SCANDINAVIË De verllezon der Zweed alia V loot Valg wi do kuBMo uH dt ollflg ea u t Stockholm rk or de Zw ctaoha hanWa vkwt tijduw de afg loe M i drie oorlog jareni oor zoover hi t dlrt te oorlogsverilezi n Utn ft iW ötoomwcht Nm van 13l 3tU bruto reg lou on rt7 2W m o Ion verder 47 tedkwhepen vaa Hi 7ti2 iw p 14 H 0 m to Umi teuwKti HO acbepeuvaa 1S8 1M bruto ri g ton l oor opl r i ing v w oor n en stoomHolwüpeu ei zolladHi en Het totaio veriteif bedraagt 12 vsn de Zweedwho toniiag e De vertloien der Deonaoba vloot UerIln wke ndrikJp uie dt De oorkig iviirii e d v DeeiitKilHi liandnl vloOt Uxiragi u e lert I AuguHtua liH4 imi fhel tt I r winxtou 5H inillloen kro en uilbetaaW oor oorlog verii ikerlngHl edra un In 1911 gingew 7 bi 19iR 21 lu lyilT W vulHt Op d i bar zowiat de IjwMtSMin giiiAi erbaaal naar ih i g mtleinank ek Wat wftet u van on I utt oho oftlde ren méjnhetw Uathcw Wat wtwt u overlgens van iHiItttjhlUKl U beat daar aiulaatt Jod weet iuk wanneer en u heeft er u nooit meer over bekommerd dat zog Ik u toch tt k a ala wij dkaar ontiiioelen Hblii4dt nw maar uit slrl Du outt zei bet 1h I ruaüg Ik Mt aeu dik vel Ik Uu xeU grofl n wat hebt u nu van Engeland U bent een oud man en bebt geen familie en geen vaderlaadji Ti glsferen g ea gdd Alks inirit aeer juiat mr Mcvker Ik vind me zalf den jaatJilen tijd doua Dat b toeld Ht natuurlijk nle umuuaJieen u heeh uw iwm lai gmverkt en K Ui verdiend Ik weet lüU waaront II mij dat recht wik ontx gen daar waaj Ik niet atln n voor mi M4g4 n dierbaar Ut iitaar ook voor vrouw i kind U zorgen hebl De oude MaUM knikte II Imalt wij we t u dat w 4 I ay ui U bent de eEMÜga die bet hooM hooghebt diouden Dal had Ik nivt van ugedachtl 7 D nk v or miM 5 rt over mij sooala u wiitl De ouAi man bromde lew ov t du onb4 1et1 dh id van den ander In aii Vftrwllderden kaard en vroeg tom anel n be IiM Wal kau ik voor u doen sir Wavih vervolifd Niets van dien aard uïde Kerenski 4k acht haar van groot h iang ofschoon ik voor mij geloof dat zij van grooter belang zou geweest zijn als zü plaats had gehad terwgl wij vorderingen maakten inplaats van onder de tegenwoordige omatandigheden Haar ik ben er niet tegen Neen Ik heb er telkens opnieuw nadruk op gelegd dat alle verzet er tegen van de zijde van de geallieerde regeeringen alle moeilijkheden die men den gedetegerden in den weg legde eenvoudig ten gevolge zou hebben dat men Duitschland in de kaart speelde Wegienis DuItRtdQilNild optrieden teigen hoftpitaal ai o h e p e n In het nrllfKlie IJtg erbui 4 d y du I rd lU lK r t 4 cU niedo dbt de ürltMOÉwj rfg ering om alle rakni wtig te uentuni voor li€t voorweatdbwl dut ItritHClie hotfpllAalW lli lK n zouden worden mtt brulkt beeft ioegi i4t iiuil dat ilk Militp ei n ntAUraal M li enwoonB geT aan tioord zal kubl vn iHMioitiid door de Bpaansohe rt i WJlg De Frasweliie reg s rlng vwigide zleh brj eOiWA Wde oviriytlkonwt In de lK op eeii eiiudi te uboken aan hut optnwlkti d i r DuitHfciveriï De DuitHcbe regtHirin c hwt liaar toeabemndiig iii t lo kennen g vt ifu Hag ik dat seinen vroeg de correspondent Stellig antwoordde Kerenaki De correspondent zegt dat het besluit van de Engelsche arbeiderspartij in de Russische pers zeer gunstig ontvangen is en er veel toe bijgedragen heeft de vijandigheid die onder de Ruaslsche democratie veld won te verminderen De Daily News trekt rult de slotsom dat de Engelsche arbeiderspartij triomfantelyk gerechtvaardigd ia tegenover de bewering dat men haar liatiglijk tot haar besluit bewogen had met misverstaan van Ruelanda opvattingen Het blad uit de hoop dat de regeering deze gelegenheid zal aangrijpen om aan den stilstand een einde te makj6K door passen te verleenen i j I Feuilleton Duiiuulil Alleen aan de uitHpraak hourt men hier luig dat Ik oen buitenlander ben uiaar auderx aau niet Dat ts het eenige wat Ik bulieti mijn uillitair beroep grondig km Het lijkt ui j d at Ik mij daaraan umx 1 Ikoudm dat moet trachttxi te benutten la dU kan Ik sdechtK hier in Kng 4and wa Ikbovendien door jarjiiiang verUiJf liet land mi dtt men when wnA Iwter ken dan awJere IiuitBdier t Dat zijn evenwel geroultneterde kooplie di n mr M Tker En u niet Ik zal het bt prO ven te leweiil t r volgde ein oogeoil Uk lAilte Karl Msthea iiulaolite ongeJoovIg bij zlolize TcKn zt hij zuil nleta van dat alled doen alrl tj zult eeuluudlg de blO 3d erwanten van uw vrouw s oor u lateu zorg ii v vnah iVi aoderenl Heltuiit bief krachtig het door de too verbrajida gelaat ojf Dan ktut u mij niel niijuliM r Malhen Ik niKuu aii de familie g eii gt vadetirood aani Ik h 4i de blotidv ut wanten vai daag de deur g wws i met huu aanbiedingenl I n ia vrouw Me Iin t mij daarbij gi iolpenl Dlv laat zich ni van mij itebeiden Die beL Nft precies zoo n koppig liooMl Zoa Koo zei de ou le Mat hm nadenkend naii et n skett en staarde voor loli uit Daarna nam TTij den jtHigeu man weer wantrouwend op Ik had Ulij tl ook aitderw voorga se ldl zed hij HottzooV Nu d hewtjeil van den ool i rok Di miakt n toï i ander niet zoo n haa t ui het op werken aaokuuitt De lulleoaut naaat hem t oeg in t de du publIo bar waar lUj ziiib uK4g024 braciit Eeo mot zeor geiimngd g 7 i ifhap bevolkte herborg Dat hindorde heiii niet Hij aolioen hlür bekeiid te zijn Hij kreeg zolfs voor zicli m di u ander twee toeIcm in den hoek terwijl du andure gmten Maaudo dronken Hij k igdo zijn wlti t c gjari met mvi teug juivhUa djep en vroeg dttarna onverwacftit Wel lur Merker wat gaat u eigenlijk begimion Hohiiut Mt rker wm drtt otide wHIoon door M IxNMleiiMcJte Mrstiiilalj rlnbh govolgfl In decse l ekIeiniiiefHle nrltUiiTnaohtejijke e nzaainheld van de CUy ïlieen Ieder iii ïuwli wetkonw als t n vriend Hij wa blij zieb e kunnen uitspreken over wat hein op het hart lag Voot allrtj moet ik imiu ontMajg neinenl zei bij mw en btwi st Ik mout voor vrouw en kind zorg n jnh er Mathee Dat kan ik ala Inllenant i ii en oke r niet in D fMiland Daar it alIm o van mesifionen ddo werken willen mijn inaati eliaf i eliJko i o ilJe zit urij overal in don weg eti Ik lit t ook niiAit g le Td wat mij Ihuis zou k unn i helpeu Hij zwieg stak een Kigaar pp ra vervolgtle vaj M erade ltlj oni scharrelaar in alf rin worden ei als verzokwlng sg nt optrediin ik diuik ut En voor deii luitenant buiten daen tt zit er bij onfi nieiri Bjulern op Si dit vvxi miiukirheid zou gulouven oat Ik ulolii ii Mrc fA iei en buiten mijn schuld den bonleii rok hel moeten ulttrAkm Noen dan liever de armon geheel vrijl t n dan zeg ik tegen nrijzolf lm Duitschland kmntMi voei umwKhen F g tkwh maar lit l nge land ateohts eukflftu Dultachl Juist En He ken Ënfpelflcii even goed als U kunt niot g loovem uiijnliwr bij hoovocl utonschen ik dat iiti uiijn langu laven gtidaan li b Ik geiloof liet besti i Voor n j wtm ioder vr gioiHl voor I Ik hob hen allen becilgKiuMiien Nooit wais er een immor dan Ik Men ia bojvg voor my gwweest mr MerkerI Ik wwi l etl Op één man In de w eJd heb ik leohtfl vertrouwd die hyottu Kaïi Mathee 091 loopt hier naa t u Wm i u daargiod lu Ixtt Hooglaiul eijn Soliollon di zitm hot dw lui aan o ze spoedig zullen aterveai Zoo kon Ik hier in do City de mcnflchwi aanzien waaiiiwr hun wlasfto nitt n wr zoudt n deugen ik mi bijtijds vaa h i wegge ooiK n heol stilWjefl Hij bleci staan en stiet Helijiul MerktT wwr vertrouw ili mrt dt u knop vaJi zijn atok In éo rifcben Alili en van oen wirit ik hot nN weet ui Vaiii uw sohoonvador nM mr MerkerI Dio waa efluwer dan wij aliens H It Ulij zoHj tot den laaisben adtiutoclit boetgioniomenl Ik bad he t nM van old Johny gedacht Uit zijn woordien sprak iiiot zoonlsuil aJler mond loom le d aankloclrt tiiaar een vrpomde tegen w il eo dank gJekoestertbo hoogaohtiog voor den man die vroeger waa opgestaan dan hij Hij ging voort Ik heb elf twaalfde van niijn vennogipn aan uw schoonvadiep vi ifloren slrl Hij heeft uiij gcisclboreu aU Uii ei rBten den be en nie uw 4lng nirl Hif heeft nsij n juist watj g lateui osin te le si lot mij apoedig et n beroerte tr t TevtMjd portwijn ea jenever w©t u air Koio iue t Daar ld Clt RoadI Wij zullen een glaasje n sDeot Het wa een op dIO U ugJ log gieiopen 4 v j