Goudsche Courant, zaterdag 18 augustus 1917

TrTiixwt allien In di li lirlft dtr iiinniul tiKn 4tt I U7 NaBMi im gw eaaeeTBaBi BkwenlAiulBiimeo IloofpHteltm MaasMliilsi liJorn alor Itoarleiik Msri lAmMerdain Spek Brass Mjverdkl Brtefkaarti n 1 ijkiiian Aiidrf v an AiiMtenkm Haan l ntii da H j Heer J A d ttotterdaiu Hofman hirkje F iiiond IttcrMum Wlm van W Terwlielllng Marie Mejuffr AwMerdam StofftT Vmt miUtir Veldleger Wertrtiimrg T Ooiidh 5 zonder adrew Brit kaarten Boaeli FriulHn Ib nr l u8 ieklorf Kosthnis gevraagd Een net warkmon vraagt aaa dagalljk klMtllHl liefat met vrije ilaapkamer Brieven franco onder letter 2029 fiuresuGoudtche Couiaat Markt 31 10 Wopdf 0 vr a0Cl TC KOOP of TI HUUR ie en 1 October of later BBN PUNK aBRIEPBUJK Heerenhuis 8 k 10 kamen met TUIN UefM Crabeihitristof naaile om eviii 2019 15 Franco brieven aan F H VAN SLOOTEN Riikionivanger te Hertogeaboasli SsliepeegeiaUslaiDDiefl lang i 10 2 20 2 70 820 3 30 8 70 M 18 22 16 21 23 26 knraflmi Ml 1697 12 T VANHERK NIeawerkerk a d UmI bardeoudeUsselsteen T iien en te b vra en bij J VBRtTOEr aannemer te Gonderek 2004 11 SanatogenEnei geeny Tekal Fa Weljer Hoefhamer APOTHEEK OOUWE 135 TEL 37 vHi ï 4 t oi dêt iHir eiHltii l ll ii ill ll r I Men prsM lui dritk o t r nHit 0 iK t rinff n Rwm do 4 hf voorkouicn rImoT dki MO vmwetijkn IxriikeiUac la I uu ItlLjK MilM n w Iteo WfCT tnfintitdi fn vn w4 Im c weir ftNerlH o pg Mfi ftudRan die iiiM rHitJKwaBwlnffi nietn i iiiAkcn Mjbm l Mr W wel wM tra b int broeóeu We krven thurs fn den tj d vml de Ivooikl r o hulmuonliern gsHu met de bofiJkint QAAT Utl vn tuvti r iixv op oor di i uiitvljulcr dient Nik MMk RMM 4d opgccioht to wonk i wHit du lütrindlnc voorzt É 4hanH in twn dlepg M litc buho le Eu bohontten Ix itMn or th nw la alle wwrten Op he oo9G il k wm M A Itinnak woede In all huiaffezlnnnt is inen Im lig cioh te prBp rccrtn op ókn wlntt r dftc hr heerfiDlit wMu li c ni tiooneu pidMulo dia gf vaarlljkfi atiwtlngMi aan neeoit t Zal an n wlnkv in vi U gv zfainm wordKm zooal Mpeenlioff lu eft gonontfen v n de ftoklatien MaaiidAir lioo nm IHnmteiif IxMocn ene tot i it Tdia toe a dan Zondttc oor afwUwt dingi nog enui l oonMi Van Speenhoff ffosproktvi nat imoc We dksh Jekker gevoeldi b bi m tofn IhJ dn inllitiircv feeRteti op HwitniMt zi n IK d Itpi Hed vAi den dlag wan li ao f wiu n bal ben atelttfi loatlge bolait it liin g Wfikt in dé r ldpatk al b ft iiten cli ulXlK sloofd oi eoJ redaiiie te nnktiL Do trIbuiM waren wel vol iitaar 1h I pu bll k heMoiM voor hc4 ovorg roote éevl uU militairen en iHin faiidllot iitenw ion du dlo bei zonder deoe dlmMMiMralio ook weJ gniooven Het groote piiblU k loojil eir langa on wee niet eeim wat ail dat lawaai li duidt Zfiln wekt lu i biiv t n daar verbittwlng Terwijl mm overal nê3u naar wat benxine wordt dot daar Toor hM t m w iggicwiMH ai Ht ie nu eenaieaJ n olt diat het vokk prikkel baar wordt en foeer m tnoer geneigd in om oherpe kriMc te oefenen op d reyeerlngi Orootcodeela on ordliva ii a dp dat neout ni i VB g dat de onlevni cMibeld groeit Kr i nu een nipooiaal u reaw opgeHobt voor rcfgioertngwiïdilwloeUngen Hetaae heelt men daaraan wotT ndmiand veriKvnden die in Rtaat 1 in veirstaanbare taal de me aat oenvoudigu l erlohtetk op te atetlen t Hlijft to iicn anH die publiciteit Hier In dien Haa p heeft 1k4 g4viK fitobcotuur een gvtmmi ciroulaiirfi iiitgevaar dlhgd naar ajle takken van AitniM dot aaiv de per goen tned€ doeling rai inogüMii worden cn trelct M n g elt aliwn wat iiieii kwijt wil weoen Natuurlijk ht deze iiiaAtrog él weer zeer gimoliikt h 1 de aoht€ rdoolit kweeltcn l e kranten krijgfu mi cir langs anderen W6 f do hcriolittm an naar men ontf uit goede l ron mcjdt Zal mien dta in regnspringskrmgeo nini mer wfj wo rden Het li kt w van nlrt Die gióhedbiKViuiigh d lieeft al zoove 4 kwaad gKWtichl en toch jjet iimii dat mei in tufin moed houden inaairt Dat Ir d emlge raad Aen men ti m kon geven F n Khrale iiwM FEUILLETON Een heriimeriné door bLiSh HUTOLRS Nu nwende Dora het I heel good en we4 oin te zeggen dit m g niet en Üit mag niet nta r er kutinen tocli wel eciw gievalkn zijn waarin iwn niet roo pi ctes ultiinakjeiL kan wU goed lm rni wal nieti Onoln wiflrp Bertha teg n dat zegt ledere eig en ¥ irBtand hem wHI Vewtandiï weil te Hora Gevoel dan vwrandlerdellïertiia Avitu flfl OM verManA owf in den Meok laat dtn oog ze onze intuïtie onai O zuilen we ïyei otut geweten noc men Pat klinkt nog Ijeterl wierp l o ra eréuoidien Noem liet 70oalH jo wilt maar nt ken bet hceta n an dat gelu tniKiniilgo veeliMiMge geno len niet want dan l n jo mtol Ik d nk dal leden en hot dnamuewti vens 0 evti aceoordjin gooiti Dat 1 wat ander dat wit tk aannemoi Zoo baibMettd waren ze voortgoiooi n de zoede giMirlge HmtHnciit had ham M den tismr buiten gie4okt voor tsnx waiijde ling In hot park dat met een ti ht ioen waas van ontluikendio btaadjes ovdtopw wae De zon obeeo warm door het nU bladenendak heen saodbt men zleh in den voUen zonieiT zou wanen aU iiii t de kit to van de tpohaduwplekken waai di £ on ueirtraAen nieÉ döórdmngen konden dio voorbarige meenlng bad gelogivwiralt Laten we langti die bank loopen verzodït Dorai Waarom jufet over dat modderige paadSe Kom nu maarl Wat Idjk ie naar dSe banici W e4 nenal en h v innieringi mdatfchienTT vorscbbe BeHha Dorai wedMdte even Ja tk zie het al wond Borlba zit iop ir ia een herinnering aan vertoonden Toe vertel mij die 1 Fr ie nieial Jarwel Zóó Uat ik mij niet afacUcpent Ik ben dol op g eiielmzinnlg herilnnerinipeo vooral u ze Aito zo AVa ze met lie te maken hebben HcbaAerde Bertha op H i ia nog veel beotlijluT naar zoo iets to luisteren dan bot mooiste romanoe te leizen Wat bfvt ys klodwaditigt Neen iiMHir in eras jo hebt mij dol BINNBNI AND Oue leveiiamldileknvvorxiaiÜBg Noftr lltt Volk uKiLdL li cft ImH lid an de rwi fdk lÜniier d lH er l u ii dd volgeii lK 1 de iiriniMter l er M b t7ij in m al KonderlijkL nota luizij op roodaolgo an dire wijfse al de inkkisfcT zal w iuk4h lijk diti ii aan KanitT wa olledlg inziobt t4 govdO in dfit iowitaodi waarin zicji Qiu land o j dk oogtublik In vindt i n voor do aJ4 riiaaH e tomonwt naar aile waaradH tliJktneid zal bi viad o tm aan Uil n ito vooi ii nlngi an leventaiiid k tt nlKnoodigiDiudtiis Hpt ttlaail aor zoo oe ütP Zi aNiangt an den Invoi r ukluil bmttmiaiul o n door op iSf olg enlk vragtvi tu nntwoonlm Uf o ooiilracttn oiittrent Ami in tnti kvoer zijn er n het buitenland tban Voopendo en wat iü de volledige Iniioiiddl r ooulraicti n 1 m or wie wonK n dk on k i iaDid4Dngtii oiilircnt di u in n iiJnoer ge vwTd wk Hlull dIrvA eontrocbcn si en inhooveint draagt dut reg eiirln de vt rantwoor tulijklKiid voor di nokontiiig Ibarvan Y ordt n dcw omlerbiuul L jinigii n g oerd ni algewloten door aan d i r ring prontivioonliet jke lldinnKii of t mm u Welke ïiipi ik Hoort n W lelithauM nog in oau land iKniudlinid gMX derrïi en Ikks groot yj i dt Iio m tvi it di ndaarvan die in de vi tkoniefiidk uiaanden zullen moeten wonden iiriitgim oeTd tt rwille an 6 een g wwwchlen invoor anftt tenkok u en ander noodrakf tjki all ImI bultenlend in te voeren levinHiienoodigiiliecUfi Welkfl liwïhen worden ovontftTw dioor h 1 iutevUand aan onn lamb geteeld aki oor aa rd oor dtfln ln oer au got dfren in onj4 land Irt dip nrfiuster Int id de KanM ook i de to konWt iiïeer gereg Id op tioogtto te hoiwli n van de ei ielH ii dSe u t buitenland aan oiiwn l oer in Bagage tarieven IM lieeir BeunuPT htH ll de alg imde vraagi lK tr 4ffnidie iK t hulti n tot ttMingi stelkn an do i4 dn iiiintoitcr van waierMaat bereid gfiH op do toenrawendo nKOeitijklKwilen due vele haodeteroiziger en luet hen gHijk tt stellen per onen in de iiitoct enlng van liun l edirijf oniüei vinden de tol tandkoiiuiig ecncr regeling te ixn ordbren waardoor de laalMeiijk door de poorweg naatrtclwippijen I e5 a ld ef verhooging der bagagi larie en voor ben buiten toeipaseing wordt gieteild en waardnor hun tegen het gewone tarid bet verv oer van hun rijwiel met dkm trein waarmede zij rel zen wordt toeg eetaen Do beer Lely minaater van v ataretaat boctft het vo4gèndo gK antwoord IngesMUVden 15 dezer De laalflteiijk door do spoorwegiiiiaat ohaipptjen ingevoerde verhoöguig met fiO niLeuwügieri gemaakt Maar Jo Ijegnjpt toch w l dat ikniiit on bewoheiden wU Kijn Al bet jels Ih dat jo nii Aver T4eI en kunt houd Ik on imddir4li k op met zaniktn hoor Het wa luaaer ine r geklwldl Ooh ik kan bel Ji wel vertellen l e te belerl Zullen we Wat t p dKi bewiutte l ank gaan zitten Om éo horlnnei ingien dm lo Imendi gt r te doen prelieii laoIUo Berllia vroolijk Mij goodL Zij koerden op Imar wliredien teirug en namen op de iagei Ijank ongemak kei ij k en zonder leuning plaats na eerrft nwt haar Akdloelcjtid hit opUggcnde pilot weg gozwaoid ia liet b n Dora ki k peinzend oor zitrfi uit Her tlia lliei liaar eenlgo oc nliiikkon aan haar geducliteiii over maar toen liet wach ton haar beigon lo vervelen maandli zIj Nu Wat bt ltx jo Je zon mdji ümimera jo herinniviniB aan deze tianfc bleohlenl Ja ja ik moet iven nadlonken iediui waebtte haar vriendin op nieuw rfndelijk prak Dora ïluub en ik ilfe deedl Berllia telonr fe l W Ii het over Huub eni jou Ja natniurlijkl Wat eaai ik dlaoht minötiiitf an een flirtation tusécJien jou en een ander te hooren niiaar e n liennnerin met je eigen iiHhnl liaalde zij uit op gjerekten toon Jo iMflit niet gaiöw lovredlcn Zal Ik dan maar zwijgen Neen neen g als e blielt verder Vai nrij dan niet weer in de rede Goed Iluub en ik waren nog maar kort getrouwd toen ik uiij begon o verbeeiden dat hij andernt tegen mij werd mm der harteli en oplettend minder belang fKoWend in mi eo mindter venlangend naar mijn gezeteohap Nu weet Ik wel mi wist toen ook ad wet dat volgiene aJgemeene bewering dit de gewone giang van zaken I bij elk gjctrouwdpaar na afloop van de tradituoneelp wlttebroodtjveicen maar ik bad natuurlijk nooit andore gedacht dan dat wij de iiilzondcTitig op dien lefjfl zouden blijken Wat leder verHeld ineniieb met lU Maar ga dóór Ik vfOfi te trotsch om er met Iluub oiier te sprclten maar werdj van niijn kant ook tenighoudiendler p t vBu de j aelil irl zen a oor tu4 ver Mxr an H iïigiit Il liagligo btul ot éof l M rvlie lgi r v liagag Tvcrkexv zoo vwl uMgellJk t lieperken ten Hndi mot een zoo gering uiog iiJk aantal Iroioen tan zoo laag mogelijk giwit tt bet ver k w kiinniHi lwiBetï i 1 e onMandigiH i dat In die v 7tu o ngcn do prijzuni d T abonnenMiitHliHafiiii niel werden Ijegrtpt brengt re dw vele liaiidcè rfllzlgien n met lim ffelijk te tellen jMraonon tu gun itlg T cwuiitLe dan andere relct rtr er i ir te gaan door ten betiQKifVe van l eipaaidt catogoriettn van rulzlg T do verhoogJng van bagitgi tarlc ven gedieul of gwtet it iijk niet too te pas éMi iÉ4Ajut atgOKliii van do daardoor to Neheppeii lOOgielijklH id lot ndHibriilken ni 4 g4 n eht Ten aon zieti van be medetiniMSt vaa i ieUn door d g4 noeiiidt m4igecM in Bnekr inin U gi n ia goHom tarle tij opgemerkt dftt dtn in voering van de uut ïtreinrijwiclkaarten een belangrijke alnemlngi van de tndibvertrargiiwi n ten gevolge beeft gehad en daar uvitt aan do verwa litlngien heelt betuil wooM Het wordt daaronii niet raadzaam g elit ota oen maatregel die In bet al geiiMitt l 4angi it gn iotnen i n daaraan leaL goeótf U gekoiixti nu weer door de mn oeaU ngl van uit midea n gH R Hv alien lerl iH fVordMng an de lif langen au Injmndere grwpen van per on L wftler in ge aar i Iwemgen Intuswhen zal op groiid A an vcvkxt cn erv aiiiilg w tillLialU nog nader overnogfn kunntn worden ot do thaim voor liet vervoer van rijwieitn geldeiidlK bedingen erder wi ïigine of aan v uHing e ioev u Vreemde oorlogsacliepen In ons gebi 4 Vreiiivde aoliepen tjn ook te ScheveningeiL gtsignaleertl Donderdagavond luHtwIien V n 8 uur H rdkii natiij Soliev 1 iiing zeer diclil on der de kiiM torpeilbjagera van vreemde iiia lUonailjEil4 it waergciumHYi kanende uit de riehting vam IJnmidlen Zij waren wóó diielu liij dat zij nwH IhH blooieoogi waar netiiii aar waren Mot i n verrekijker werdt op een dor boottn bet keottiiken 1 51 gieoon tatn erd l jr bestond vereeliil van nieenjingt over de raag of de ving van I ngeiaohe na tionaliteit waK dan vtel dlt DiiÜsoUe oor logttvlaig P rfloiuTi die het uK enden te weten wanii van 00T t4 lat bet rste het ge val w Toen van den vuurtoren wHnen werdm gehesölien waairtuj do aeheipen werden ge waarsdiuwd omdat zij zich ini of nabij d terri loriaile w atoren bevonden verw ij derde i zij zioli in N W riclrtingi De schaarschte aan vaste brandstoffen en noodmaatregelen uu het mUndlstrict Men fWihriJfl Mk Heerlen aan bet Ilhld Diezer dagva lw lt Itt enigio bladen het luncht gecireifleerd dal het wegens dxn buidtgen bran toffennood in d e t edoelmg zou liggen de productie der Iiuuiliurgethe Htaatakolennttjnen aanzienlijk op te voerej In verband daarmede zou IkI mij diot ik luet anders kon dan zijn zoo genaaiiidb eronaohiteenungi aan mijn oigen dwaz4 iii l eeldiog toesolinjven Ik praatte nnj dah voor dat zijn zaken hem iiïeer ra meer in bcHlag naanen 011 ik geen lawtige vee4ei cdi€side vrouw voor hein mooü zijn Vreemd dat ik nu zoo kalm over dat ollefi kan prek n ik verzdkcr je dat die Icaibntie van mt l odriege i k is ik leed toen zeer onder iota onbegirijpeiijktf onverkilaarbaan Waarom aprak je niet e n rondkiit met liemi Ja dal tui ia 700 gat Bertha nadWikond toe I r ziju ijiogien waarvoor a1 i woor den te grof on te wednig zeggend wcliijnen Ik kon lub ook nk taverwijUin ver volgde Dorai ik kon gtoen enkel feit nooiiHmi maar tooh wae er iet dat voel di ik maar 1 te wel Op een nannddag in bet voorjaar jiiiet een nwiddag a4ö na vol wflJiiie n aonnesehijn direntelde ik op mijn ééntje liet park in ik waM oigenb uligegaan 011 een vIhiIo te makeni maar Imd er bij nader inaieni volstrekt geen liMt in en bleef liever alleen l en ongewoon verttcJiijns bij jou NeeD in t gelieel niet ongewoon als ik iitö bob dat n j Inndert t Mi ik totaal ongcsoliiki om in gezeJeohap te zijn uvaar ik heb tegettwoorditg nooU letfl dat mij hindert Wat liv geliikkl g menaoh ben je dan Dat l en Ik ook Maar laat najmi uit sprekonl Ik kwam bet laantje dÈAr ziJ weeia ui t haar hand uitgeloopen en kreeg deze bank m het oog Kun je je voorrtel n wat ik voelde toea ik daarop Hmih zaïg zitten dnik pratend met een aardSgi jong tamdijk opziobtig leed Ononogeiijkl n toch waa bet zoo Jo zult je vergiet bobbenl Zou ik iniijin f nx man niet herkea nen Kendte je dci vrouw ook Neen Maar lioe in s heuielehaan i het mogelijk dat Dat ik mot van sohrik fjaiiw viel wil je zeggen of op de een of andere oetee veroorzaakte Dat t egrljp ik zelf ook niet Ik deed geen vam bende Zagen zij je ook Gelukkig n et Ik Uep een imlje Ie rug om 0 van achter d8e atruiken daar te beloeren Uomeen hè Ik zei je im nter daar Mrak al dnt er gevailenzijn waarin men verg eet wat goed lei en wat met wat inoig em wat uief nutg ik daeht dbaraan niet ogn ik bandeldozon der podeneerenv Mijn gedluld werd niet lang op do proel geeteid Huub stond al gauw op de yoo vrouw eoheen heel aantal mi iui rk rt aadiiiHcrkeiijk wunUn irilgeb i id men N ni kt i r U van 11 n vonhiUHningr ahiuH l ed4Kldl berlibt Zij die let van bet loJjnlu lrijf afweMl en e kiK aiiu Ijekeiul £ ijn met de loe titanden la Im DiwiwrgHOtie koiewèvier zullen ligveiiIxHloeliie m ilwi t lng met da aoodigit rc K r e liobbcn aan vaaixl h ii aaiuiMï kelijko uitbreiding kuM ataan ven verdiiibbeiingi van bet MttUal mljuwer kerH zad praotlBob tod op zoodaiitf U zwajou tuilpen dat er w 4nj deukwi aan in Voorewat werd aedert liet uilbriki n van deu oorlog zoow l bet pivioiu l r aUMeh ai der veirBOiidlktide psrttoulieie mijnen rwdw rterk uitgebreid öedeit l Juli van bi vorig jaar bedroeg dezt uilbroHÜng onige ey T 15U0 mout A litÜKKï van de vraiw ot de klam der exploitatie op wujunge miueu ten ajideru dan geleiideiijke vermeetrderingi van liel per DntW toelaat dient Ie word m ann gegeven uit welke arbeiidersgroopen mwi du niiuwittu arboderHi düukt to retruKwreu lloofdlzakelijfc zoUeo hot toch ondiTgirondl di weiritüedeni moeten z jii wil tbu koifniu oduolie er uiwdo gobaat worden AIh Hiet iMT en Imlp sleeptr kuu nen ibu wel ptiigiesahoolde m i oiien wor dut to w erk g auiidi dooh de ar ieid in de oiideirgrc tfaolio werken vordert voor bet overgroot i oroentagw Ijctwame vakliodeii ais bouwer utfeers oohlolmeeeterfl enz 1 tat nu n het aantal van dezo iTvart i mi Lwcvkere dio hun vak gron Ing vt rettaan inaar niet aaofltORd aan iiRirkelijk kaai irittïrefalen of verdubbe en ligt voor de hand Hit mijnbedri in i inihurg i nog van iMrckkeHÏ jongen daUun en bij bet op dnjv t vaa de produotle g dur ndei de laatHle oorlogejaren ervoer men maar al te goed dait men In Limiburgi niet zoo ods kk do Borinage t in het i ngied che Htijnongeliied lo doen l eelt met w fc gcveatigdié en vakkundige niijp weii korB l é volking Het was dan ook een gelukklgie oiuHtaüiigheid voor de ultbreldang van lit Limburigsclie imjabedrijf dat door den oorlog du bescbikktügi kon worden verkregen over do ruim duiaeodi IkJgiiscbo g eïntcrnoGirden meeet bekwame mijmwer kerit die als ondergronidere de produc tia aaot enlij belpam veimcerderen alamedo over eIo HollAnidera die aedert jaren in Duüetobo najnen werliaaani waren doch wegeiu de Mecbte eoonomieebe toestanden ttldaar hier te lande terugkeer den Aanmeirkciijke uitbreiding of vordubbe ling van liei aantal mnjiiwerkoi lijkt Hia derhalve ondoenlijk bledite e n zeer geleidelljko vergrootuigi van bet ondergrondlsnho personeei dk or de aanstelling van mogeli nog bcHciiikbare gjelnterneerden en door hot In dienst nonen aio voorlieen van uit he buitenland kamende vakliedtn zad kunnen gedcdiiedien Dat dit tot boden niet zonder mvlocd bleef op de produfAio bowijet trouweoei een vergnlijkinig van de opbrengst oijfera der jnoand Mei 11 mot die van Mei 1916 De totoad productie in tonnen vau alle LHnbuTgöche mijnen wa in Mei 1916 22 5U21 tegen 244 638 99 in Mett 1917 Nu de koiennood nietbemin zoo niJpeAd bMjft vadt bet to moer op dat het deiparteioent van oorlogi onlangs niet meendie te kunnen ingaan op het dringiend verzoek van den Aigemeenen Bond van Odurifiitelijko Mijnwerkere om de gemobiiiaeerde Noderl Widsebe mi werkerB weer bedroefd over zi weggaan hij klopte haar tirooetend op den OLhoudir en druk te haar band lot afsoheid zij keek Item na en drukte toen liaar zakdoekje togen baar oogen Alweer godrongen door een onberedeneerden Impuls liep ik naar do bank en zette mij op do plaat oven Ie voreQL door mi mM verladen Oin baar eens uit te hooren Ik wim niet precie waarom ik het deed Je liadt geii want Daar ben 1 nog zoo zeker met vau Ik had h ii imuuL re om opbeddiering kunnen vragiNi Hij zou je wat vvijagiemaakt hebben tn ZIJ dani Meft zoo licht wamt ze kende je mot ik keek haar aan en vroeg hu cIkI aicbhig vnondedijk of baar iets Aoliee4de of ik tiaar niiflisehien lidpen kon je begiijpt dat ik iiK t liaer in gesprek wilde koinen en ik wi t geen beter aanloopje ze vestigde haar bcdïuildie oogen op mi en nproogi mei len gpil van suhiik an de bank op Mevrouw Stoierfingl riep 7ij uit Ja dait ben ik ziol ik doodi L daard Kenit u mij Hebt u gezien Dat nujn men hier l ij u zot Ja dat belj ik geaien I O wat moet u wel van crij diwiken snikte Zij Hoe zou ik iets v ikecxda van u kunnen denken hieid ik mtj groot Dan zou Ik immerei tegeii mijn man verdenken Ln dat doet u nJet vroeg zij begaedgi Neon ant woordae ik Dat doe ik niet U zou hem ook groot onredit doen ala u hein verdaohtl aprak agj errutlg Daarvan ben ik overtuigü Wiatu dat bij mij hier ontrooe en zMi Neen zoi ik oven weiiteiend of ik de waarhedd zou zeggcni of niet Magi ik u vortolflen wat hem en mti bier samiCTibracbt Zooals u wilt zei ik onverachilllgi doend Zij zette zkfh weer neer Hijkbaar geheel Ml de war do w mijn optreden dat waamdhijnlijk m strijd w b met devooretdiingi die aij zich van een dorgell e onitmoeAing geuïaaki hadk Je MeMt je pracïiitigil bewonderde Bertha Dat wa niet moeüijfc Want na het eerste oogenbhk van Overwddigende ontstoltwüe voedde ik ho of waaürdoor zou over te aproken maar word van mijn iR fdbedid met de sieuted was voor het raadöel waarvan de oploösingi naljljwa Zij zweeg terugdenkend even iHil Too d n dtrongl Berflia Vertel mij dan tooh wat aA die giedieÈiMnnighéid beteekendel Het jonge vrouwtje belgon met radde stem een verhiaJ te doen waarvan ik jo m t kort den InliOudl vertellen zal Iloar man bleek een aan lazier wal ge raakte aoadleinlehkenniA te zijn van Huub men bod ha r voor liem gwwaarsohuwd maar zij bteld zooveel van bma dat zij voof h t mIjulMlIrjJf bemhiklMiar e Uil Zi la fo oorlog oorcuds IhhIm DKt uM im ftmiki werdh üuttL tegen aUo M kl M4n inl w riten vuv S front nMr de niIJpMo terugcew dnx yonêBiklug vau hal nljuponionfKl m eUeD Hidercii krlnt zou ook g eUd2 de iMKciijkIwU van Me li hei wT nlngvraagütdi eraatlg op dm voorgronl atollen 1n de woningnood Im sedert Itu dat vrijwil ffoen enkelo woniu r bwchUL baar kfl Alleen door bel iKmwtn vta baraickea zad an de buiweflüng vaanleu we werkkraclit n z o voorzien Mltr uiut edk weilLlltdiencezln heWt biat om ziub ln zoo n noodwoninif te Vfisügcn iwu ander bezwaar te en een ntan dtQ geleidkdljke uitbrekVnfi van het aantal mijnwerkers zal wel door de moeUlltho den wdkfl ook bot uiijubedrljf teg D woord wegens bot gebrek aan wracJiii tunde milpnriddolen onderrindt worden Op gtlevicrd Zoo kunnen door de mdinen de ingroote hoeveeUK dnib iMOoodag h explaaleirtof fen bijzonder soblietkatoen dat doorgaans uit DuiUKbdNid en Amerika werd belrokken iMd 4 geruimen tijd al aiei meer dan uitere moeilijk worden vwkre cn Ook liet artikel ijoer ia bij b t mi Lbcidlrijf onontl eerlijk 1 de aantciiiif fing dMTvan teffemroowMft naar nno eet eveooaut 1jezwaa rll t Ofiriteid echter dat al deaM txswanakuuntfu woorden overwouoen dan tm nog b et btVwaar der expedkie vtnde gewooneo koleo Bij de t gienwoord go produdie hadi men re dir beirltuUt Ujk to kaunpen met gebrek aan boBotiilc bare wfeg Mi voor dB Twrzeoding D apoorwegimfuatsioiiajppijen hel l en w u gwd niogehjk in A vmt belioelte Iraahteltvoorzien ooik door aanm k van i va20tonrf 3 S wagon docli bet is uUga bloten te acditen d t vooral tin deuftwinter bij gesloten water een aanzleaUjk verhoogde kolenproduiAie naar behoomtover bet gebeele tand per poor kanw hden g strlbue Tdi Wegieofi ad de e beswaren valt hettè vreezen dat de dioor het meerbedloeld k mjtit la uitxicbit g telde leniging A den kolennood practiadb niet ultvoorbair zal zi Stopcetttaif TU bedryren Do HengeèoBobe Boutweverij heelt vaarkolen ontvangen zoodot do taiirlek ol thans de eerste dagen niet beliocft te8topp I i I M t i 1 a Macaunefabrlek te Heng edo w rkt deae week maao vier d g en Do Stooni ammenlabrieit der fir Ten Dam en Manscbot te AMen zal Wegena ateendKhlengebrelt worden el opg eoet Be Bteenlabrlek De Voom te Heer waanden heetft wegens kotennood hora werlcEaaanbeden g èitaaikt De finna l lshout ki den Ha g welke voor reltening van bet Domeinbeidluiif belast ia ipenrorden met het afgraven van de dbineü lue dken Katwi c i Noordfwi heeA deote alzandSngi ipoeten opzetten wegens ffelirek aan atenkolen Het personeel te ontslagien al Aifl waarincdiuwingen in den wind sloeg en toch met hem trouwde ten toeval braciit Huub met hen ln aanraking en de man sclieen door die toevalligo ont uvoetingi op het lumineuse denfcbeedd gekomen te aijoi Hiiub s handleekenii u la nmken en op die manier een IHiiken sla te staan Op smeeicien en jammereb van de vrouw en de ouders stelde Huub geen vervollglng in maar leed de Sctiade dwaai fioedliairtlg nietwaar Maartoob heb ik hem er des te liever omgiefuxgai Da uMn maakte zlcdi uit de voeten en de familie tracbtto beetje bij beetjje bet kwaad te heretedlen Om gieen aanlelduigi tot praatjes te gieiven had Hnnb db berichten omtrent den voortvluohüge ontvangen bad bet vrouwtje verzooht niet op ufi kantoor te komen maar hem te ootmte ton waar ze elkaar voor hei eerst gezden hadlden bij dazettde bank wurop wij nu gezet zi n Maar mijn hemel waai onii bad Huub je die 0e clüiedlenls nooit vertetdf Hij 19 juist volstrekt niet aditerdioudltmll vw aard dunlu ndj Dal is haj ook niet en ik verwonderde mij daüover zeker niet muidierdut jij nu doet Je vroeg zeker dad HJ c oï l Natuuriijkl Fn Weê ro eoié V Dat kan ik nel Dal raad Iknooillf Huub bad er mij ni l van verteld omdat ÜOmdal hij vondi darf ik ift den luisten tnjd zoo koel te ieni hiemi was twh voel lülndier hftrteHjpc en opleU end ml der verlangend naar zijn gezeisohap en Juist wa JIJ hem to verwijten hadir gUïnlaobte BerÜiai ongieloov Ppocïesl Ik wa0 opeew niet binf meer voor woorden maar praatie praatte tot bot heele dwaize m4 verfltaiid tiiseoben ons was wegigepraat wo gaven hi tenelotte maar op om uU te v dffl wfta de meerte schnid had tran i 5 sen bleken lt etere argumenten ivooitbest er w r aoo n vreenMto spajooiiig taiMöl ons gpebaogien Due Jo was dot rrouwiije eiglealijfc beel dankbaar Oob haoir niet mMu wel bel toeval dat nïij lange deze bank voerde 1 hadden we elkaar mlsHchlen nog langer van aangroeiende onvor ilHgwia verdacht Zog Berth vetlH deee gf Bcbkdenia aan niemand over hoor Natuurlijk nietl Zv voor andeaien beet welniff belangiwekkend maar voor jou die on beiden zoo goed kent I Zullen wo mi opetaq p6n Van bet Bondaarsbtokio Goed het s al laat t o öluouflwoi i van de H vwkTlj op tki Luk vwi uibniflwiig naar UoUerdaiu en Mi AMn zullen voortMn stecfcte Mn ia l per Ong vtretfc VV vens g br k aan steenkool 1 de Htoon r utdlefi t üoi 1i He u ond ho lai rijk ingekrompen ito di twt van do partSagiersboot van lt t Tdiam op Vllflsingen 1 tot do helft tenigg l raoh G eii MJMnrMUtl B en W van Amlit Deklen hoWien in overleg nwi dtn dfc ricl tihoolopa Ocn ir bedoten de najaaravooontie voor de ncbo len dW jair te tfoen ervtiJen daar een tijd 4ljke sluiün diT sdiolen weguna br ni iWffeBoood niet onwaarsohijnlijk is De Stooinl OOt Mij Ooodereede en Her Makkie dio eenige jart n geledn n liaar In drijf met een lK ot Ideef voortaotlen zl zich thaiia door kolenaCibaarsotite gmoodzaakt do geregelde dbgdlonsten tot 4 niizen per week hoen oit tenig lo in per km Boiütetbakkcn In do d ze week p liouden vergadt ring van do a d eling AmNterdaiui der Neai HandMie BankeCbakkerm er ietuging v m IrH brandstoffenvTOagMtuk een punt van besnreklnif Men deed de wcnsdielijkbeld uitkomen b t daarboen ta lelden dat er drie da gen pt T week niet gebakken zou worden en einde tiiagnaüe van bet bedrijf door brandMofrensobaaxAchte te helpen voorko HH n obisis maatrëgelen Opgave ledcrvoorraad Door den minteter van landbouw Nijverheid en Handel is tot de burgeuveewttvK de voijfende oiroulaire gerioiit Ik heb do oer u te berkdMen dM het mij weneiabelijk In verband hiemiede verzoek is u van Ue personen ia uwo gemeente welke daartoe naar uwe mecning In aonauerking komen ten apoedigwte stbriftcii e opgwvo te vontieTen van deivoorraden leder bij ben aanwezig op 20 dezer dice middlafie te 12 uur Ik teeken hierbij aan dat van boe veeöiedlen leder belitóorende tot de soorten bedoefal geen opgave behoeft gedaan te worden voor zoover zij ln totaal onder flcheldenl Jk minder bedragen dan 25 K G A 100 vierkante voet B 25 K G C 50 vletkante voet D 100 K G K en ÖO K G F en G ü gieJieve dtontvongen opgnven vóór 7 September as in te zenden bij bet UijkodtaHiftnitiefcantoor voor luaden en leder Benildenhout 189 te VGravenhage onder opgaive daarlkj va ben die oniverboopt aan uwe vondertog geen gevolg inoohten hedibeu gegwen Indien voor uwo gemeente geen op8 ven mochten zijn te doen dan wordt diaarvan eveneens zoo poedSg roogelijfc irftdkiikkeUjk medeidle Dg bij voomaenKi kantoor ingerwacltt De SkheepTurt en de OorloK Gastransportschcpea beschoten HjT gasb onspiorivaantiuigl VJ bt ingen vangnet NedMandteedie loodswezen teVUs aaogen i Donderdlag op 2 nujd alstand binnen do Uditbrulboel Sdiouwenbauk beseboten door e o dtiikboot Nadat van dé VKenIngien d dtetrictenrlagi wa gebe seben verdween de duikboot en kon de Viieiaingen baar r i voortzetten GEMENGDE BEBIOOTBN Noodtottige botsing Gisteravond is de heer C Klein uit Steenbergen op den weg van Steenbergen naar DiDteloord terw l bij zich per rjjwiel bevond door een motorwielr jder aangereden De heer Klem bekwam ernstige verwondiftg n en overleed ten gevolge van een hersenschnddinff De motorwielrjjder heeft ten gevolge van de botsing een oog verioren Helde voor veeroer Uit de omgeving van Heerenveen wordon wagonladingen heide naar Holland verzonden Toor de bereiding van veevoer 2000 invalide Engelochc krijgsgeTaBgeBen Naar w f vernemen wordt Dinsdof a B in de intemeeringskamiien te Soesterberg de aankomst uit DuitMhland ran 2000 iavalide Engelsche Inijgsgevangenin verwacht Onweer Te SttBchede ii gistemamiddag de bliksem geslagen in den tor n der Ned Herv Keric Een groote hoeveelhaid leien werd wen al f f waarvan enkele atukken tengevolge van den krochtlgen wind door de ruiten van nablJaUande winkels werden geslingerd Te Lonneksr sloeg de blikown op twee plaatsen in te Zuid Kschmarke by den landbouwer Grijzen waar een Jong paard in den ital werd gedood en aan den Mekkelholts weg by den aannemer Westendorp waar op de bovenverdieping groote verwoestinf werd aangabrocht Gr ontstond geen brand Een bestt M iteanconiiti De politie ta VUssiogen beeft wagonvrachten goederen in beslag genomen als winterjaosen schoenen kleeren sajeti flanel enz afkomstig van diefital uit het mageiyn van bet provinciaal steuncomié voor Belgische vluchteUngen aan het station alhier Biy huuzoekioc werd een seer groeten voorraad gevonden In verband met deze dtefetalten welke belangrijke waarde vertegenwoordigen z n reeds drie treiapoetsers van de Staatsspoor aangehouden meer arrestaties zullen volgen Een bange nacht Men solirljTt aan do iJtand uit Spakiokburg d d lt Aug Gistcraivond tegen 10 uur verilt t een bootje met 3 penonen ouoo haven Het waren Jan van de Or Melis 11 en Woutt r de i Ih nacht wai4 donker en bel wBH bladslil Hoewel men niet pre cle kou te weten komen boe liet gebeurd la is bet tooh een feit dcU de boot dlulit bij do ku onderstboven gegaan is Naar ticbattingi stond daar toen pi lu O voet water Uugov r om 1 uur bedeunacbt moeten zij te water gieraakt zijn want toen moet men bun geaobreeuw reed t gelioord bel l en Lr is eubter geen aobt op giQsiagiett tot ook anderen het angyatigl geHobreeu om hulp boordlen Do beerea J bdiag n M v d Groot en Joh V dL toot vw de VieBobenjin apuotio die juisC in onze liaven lagen spnmgen dadelijk in de boot en roeiden zeewaartdi Het gieMbreeuw uMMSt bun oenigAzins den wegi wijzen Tégen drie uur neiohts vonden zij de boot i en der drie penKweu M H lag met de boenen op den mast der omgekantieldt boot terwijl ujn banden den rand der boot omlüëmden Van hou kwani het hulpgeroep Later bleek dot W de U vemioodelijk badende d wol heelt bereUtt IHij weet eigenlijk zeK niet lM ebij op den wal en thuis gekomen is Len 18 verdronken Jan van de G nog eAeiAiia 31 jaa r vond aija dood in du zitle gol ven De mian laat een vrouw met twee kinderen aditear Hedennsorgicn logen drie roedbooten met dreggen er op uil tfhet b Uc te zoeken Spoatig werd bet gevonden t Gal Datuurlijk een groote ooosteonatle in on0 anders zeer stille dorp Een woord van dank aan de tieeren dei Visischerij4nH eotdo is hier zeker op zijn plAOltf Belangryk bedrag rermlst Sedent 28 Juli wordt uk de brandkast van bet Kantoor der N V Domdiurgooho ZeelMwliuiiclïtiiig venmoedelljk tengeiv olge van dleliatal venuist een bedrag van f2060 namelijk twee bankbiljetten van f 1000 01 A 064179 en AB Ü0b594 tn een van f60 CA 70 De o floier van juatiUte bij da rechtbank te Middelburg looft een beLooniiig van 1 260 uit aan bem of haar die aanwijslqgeo kan g erven woandoor dai geld weer in iu bezit van eaoen ie vennootscbap Iwut en indien van indHbrijt modu blijken een Btrafre iterlijke vervolglngi zal kunnen worden in gesteld Eet vlugger I Oebeurdie aan een kleloislatiion welks omgervini door den laAlSten zwarcn regenval in verband met luüUaire werken waardloor het water niet ad vroi fer snel weggevoerd werd door t kleine riviertje bijna gebeei overstroomd waa Op t perr m loopt ttn kapitein op en neea een der Ijowonere dier 3treek wiens gidieelo aajxlap8 edvaorraad ongeveer 15 H L door het Wfttar wegge xwld was voedde zi di gadirongend b r kapHeiin zijn nood te Mailen Al zijn de nilttóoire maatregelen ook oorlbg noodtoa ki Uwh willen de daardoor getroffenen hun leed wed eens uiten Do aidu0 met het geval in kennis g OHte kapitein gaf bli van groote slagvaardigheid toen bij ten antwoord gal 1 igen sdiuJd waarom eet jQ ze dan niet wat vlugger op Voonwaar een krtmlg antwoord I De tarf bUjft Uggenl Men sobrljet uit do Veenkojoniito aan het N V d D Wie de buitengewoon slappe turfvaart door onsa No Mideli ta Veenkoloniale wateren opmerkt en dat wol m Augustus doorgaans mod de drukste maand van het vervoer der nieuwgegraven turf wu t ttmam dut er not vraagt noob aanl od in het artikel Is tooh zijn de venen xwort van de turf en tMigger we oeturf hoopen bij duizeodtedlen staan ta waoh ten op ja waarop Lr is oangiedtongen op een mogielgk extra groolcn aon maak van brandstof en inderdkad ia bet iftoor rfteebt wtH r m Mtnkluff dit voor jaar vemtiunh uk er t u iugi liaaki iKmr dien vtMo verv ener 11 tel b n t kei nu di n lan Hteti ilag den aauuioak li 4ib iii vouri g ct ofsolKKHi ïtl Juni dnt gewonen tijd van oindlgen bl op boop dot de db ogi sonier ziob zoo langi zal verlongen dot l ftüinikaat oog db Og vi iyi k Uu nu staan daar ufudti tHiglu Juli Itondeirdtu sobf ijMlBitiugvn turf te waolrtiii op ver voer de hippürH Uggin Htil aiwf hol DcwHtiiHr was en ook énw waoli Ufi en V dienen niets en MOrdi n ou eêduküg want over etnlgo weinige we ken begint bel aardSMpel en hiet nrt nn on ov er Ü weken is l UotolHT alu wanneer op t tand niet alleen maar ook ln de ifb dcn de brandstof nHH ingktla gen zijn of worden Hei zal wvr wi wohelijk zijn dut de dMribullo van brandstoffen haar werk toinpo verwni ll of w6l den liurnmndi w vr V rijgegwe n wordt Een plaa g4pU Do burgem vstcr van T latu kloagi nver het kLokkeiMpel van mm MidtLk burg ben Abdijtori J ocdUir ni t aki zoodanig maar hls l eBM ol er van ddelbuTgV tiooAfettul lUj Is vol lof ovw de straten pWnen oiwto gtJjouwm duni aanleg m de scboono omrftreken v an Middelburg I zou en stad zijn oiiv er luig U wilb blijiven nmar er i wii plaaggeeHl bet klokkenspel dtu widmooi U dodi dag en oaolit nMar voortgaat du vreiiudellug n utt den slaap houdt Hij meent dat elk uur wel 20 minuUn vroeger maar men zegi HO minuten stfcdi laat boeren en vraagt bij Ingimin den stuk in de Mlddolb C of bet carillon niet s noóhts oou ktinnen zwijgen want zóA iM t nlei te verduren e de beKOekersi zullen er om weggaan De M Ct erkent dö ga xnidluld van do klootit en meent dat Uuge eleotHiMdiin w het klokkeiwpel gemakkdijk in en uit te schakelen zou zijn leven litr telt zlj h t cijfer omtrent dun gezamenli cn duAir van bet klokkenaped l is niet 30 maar hoogstwis H minulen godurendB een gelieel uur In Amhetui zwijgt het klokki nwpot e durende den oaobt eveni te AuiHterdBHi do Üudo KorkstOTeni en welllobt iwdig nog andere PREDIKBEURTEN GOUDA ZONDAG 1 AUGUSTUS REUONSTRANTSCHE KBBK lOti u T m Db L R OLDEHAN Em Fred te Rotterdam ST JANSKERK 7 Ml u v m Ds A TH L t d VEN Fred te Uoordtecht 10 u T m Dl BVISKOOL Pred te Oudewater 2 u n m De L NUGTEREN Fnd te Bleiswijk KERK PEPERSTRAAT i u n ni Ds J HOEK Fred te Oudewater e u n m De keer J VISSER LUTHERSCHE KERK 10 u T m Ds STELLWAG vaa WüderrBiüE en Veendam BOSKOOP REM KERK W a TJn Ds JAGER NED HEBV KERK e tt V m Ds ROSBERGEN uit Terwispel GEBOUW SALVATORI 9i4 u Y m en 6 u n m Ds T STIGTEB uit Berliel en Roden4Js STOLWUK NED HERV KERK 10 u T m Ds F A FRANCE EVANGELISATIEGEBOUW lOH u v m en 714 u n ra de lieer HEEMSKERK uit Ter Aar HOOBDRSCHT NED HERV KERK 10 u T ra Ds A Til L T d VEN GOUDERAK NED HERV KERK Geen opgave ontrangen HAASTRECBTT NED HERV KERK 614 u n m Ds F A FRANCE WADOINXVEEN REUONSTRANTSCHE KERK Geen dienst NED HERV KERK 10 u T ni en 614 u n m Ds KALKMAN van Nieuwerkerk a d Usel GOUDA WOENSDAG 22 AUGUSTUS ST JANSKERK 12 u m Ds J G DEUR Huwelijkiiniegenlnft I slfcaiitoor Qoud LIJST van ouiwetolbara ho iovciij on briefkoarien waarvan èe itwnuüom onbekend jn Tolephoonnet Gouda Aaii loteii I 20M II Td No 541 N V 0R09SIERDKRU VOOR MILITAIRE CANTINE8 Gouw 183 Tri Na 646 B E aPUKER Ai AreUlM ClnlkilfUt 23 ANTON COOPtt IninaakkiHildeii Kurken Zwawelllnl Flaseohanlak Perkanentpapier ItM IS WUDtTRAAT 2 S CvanOudhousdenACo HANO EN OROELHANDEL t Mi M tiit w iiJue T i wa I 90 QROOTE SORTEERING 10 INSTRUMENTEN VOORRADIO BILLIJKE PRIJZEN GARANTIE Advertentiën V Ds HMr M vmiw l B H DB ROO i CHaisTiwiN keiiBli vin d Isboott vaa bun Zooa JAN FREDERIK Oouda 17 Auguitua 1917 2035 7 I G SIBBES Hoogstraat 7 Qoudai Voer de vele b wl ato dsslasnlag tijdvni de ilekts ea bij bel ovcrlljdea vSn oase Taate Mevrouw de Wed J WUUSTERrmsYt b ul cn wij ontsB harteUlkea daak Telcl 423 Familie KROM Oouda 18 Au 1917 2024 11 Dameshemdon nachthemden pantalons flaniilon rokken kousen tailles Door bet verbindend worden der aeni e uildeellngilijitea zijn da fallliiaemealan van A C Hoekaira en J O van dar Woll eeai e btbeercndfl vennootea der ftma HOEKSTRA VAN DBR WOLF a Waddlnzveea eiadl d De Curator 2043 12 Ma W J L VAN Bfl Advocaat Oouda 18 Au ua ui 1917 Mevrouw KOSTER RauiUKoor49 Boiaoor een JUFFROUW voor hulp ia de huiahouding leafU d nlat be Beden 30 laar en van PO 2333 10 BOEKHOUDEN ln drie Diaoden net Tettimonlum J C tor BRUGGEN Lecruu Boekhouden M O BLEEKERSSINOEL 3 OOUDA Froapectaa met oveitolrijke ptiou Epvaring motdriodulxend Oud L Hing ny een voor oon iBorsoonliJk o l l MONDELING EN SCHRIPTELUK Hat Boekkouden ii niet iMa leerd wet i achappelijka noch Ie nlenwa hel eernmnurlUk eeavoudil vanself eprekeadSTELSEL eer lenakkc k door Ipder te begrijpen ea loo ond ala de wareld 996 63 OmJihtérm H 4l0ktn tfé Htm 30 Moért tft4 WêlEé Uht J C 7Vr Brmggtm TE KOOP lA r§ r Btklnuétm M O Mifmkur Htt datt mit t m gm mr C mj TaUmtmiim It kthf oHtvamgtm $ ml tmdëi ik Jt hlUM mêtét ié vtrr vêm iit ktt m s ttuda tin gt m tg m HW U tmitrwiti U êmlvarngtm m mtl V Stttit M it mtl pltgttr Urn JSektU va ktl B khtmdt Itr këiüt gtm mêm tn winmr tr tick It m 4ititkkiid V99rdiid dsm M $ Uidi dsl ttiê d ar dël tl Ut m gtli tê émtW rdém gaf lul m t m0 dêm h f ik V k rdi tpr$ktn T koop BN PAITU 0 k dl Dril Btiëmum gavim mif Wtl lieki vnigtr mu iim Bëlémt vt r mlf eim daêd lUmtmt dik tkmmi m M kinmU gtmsaJH kié mtl dit kêikikt it dtl voir mi giwrdim ii Itvimt kittkriivimg pol ëfwiutUng tk kam da ook til andirt da Vm dtrwi t iim iadtr It lUrktU aaakmUm VUr MM ki itmakiag mm di Bukkamdiëg VMT Mf Me MyiUrit daek Ikëm km ikgiluigi d t U mH kakt gtmtski M tt uigtmifdt i ritdi varukaHa maUm kaè ik i i mii gintaga gaMild Im prtltlg lut il Baikhaud amdanBifi giMfee ta kakka Mil kêrtiHiki damk vaar kal gmala iidir 0 taaka ik Vm é lnrli g i vria é A DKN HEBTOQ Wm F S V km ë0r Vw gaiérim t kéarv0M gtèrutk mskam Abonneert U op dit blad ia looala bekend ule dat mondwater hetwelk de oomok van het bederf der Undea bealiat lefengoat Wie het eehte Odol g ld gebruikt peet de vol Ma onte hedendaagKhe Weteaachap beat dankbare Teraof glog vaa mond eo landen toe Men wachte zich voor namaakt Odol U alleen don echt waaneer het verhoek woedt ln flaeona all hier afgebeeld mdam l 115