Goudsche Courant, dinsdag 21 augustus 1917

So 13475 50e Jaargang Gehuwd onderofficier mc 4éa kind VRAAGT gemeuliileerdB liaiinr slaapkamer Men of oaliruili ran keuken Brieven onder no 2048 bureau Goudicbe Courant Markt 31 10 S C van Oudlieusden Co PIANO EN OROELHANDEL Wagamtraat 115 OEM HMS Tal 1990 GROOTE SORTEEKING 0 INSTRUMENTEN VOORRADIG BILLIJKE PRIJZEN GARANTIE BOEKHOUDEN tii ia drie maanden met Tcatimoniuni J C ter BRUGGEN Leeraar Boekhouden M O BLEEKERSSINOEL 3 OOUDA ProipcclUi met overtatrijlie jwlma getuijeniaieo op aanvrage franco Ervaring met drieduizend Oud Leerlingeny een voor een persoonlijk geleerd MONDELING EN SCHRIFTELyK Hel Bocltbouden 1 niet ieli geleerd weten chappciiil noch iet nleuwi het i rar natuurlijlt eenvoudij vaoxelf iprelceod STELSEL er tfemakkelijh door iedM te be jpeo en zoo oud ala de wereld 996 63 OuJthoorn ig Alphen afd Ri n 30 Maart 1914 fTtlKd Hur J C Tir Brugg Leeraar ttetihoudtn M O Manheer Het doit m gemegeu van Um n Testtmonium te htibtn ontvangen mei omdat ti ie Usstn oeie it verft van étt het mat m0 tieedi een gtmotgen van V onderwns te ontvangen en met V te nrrespondteren Steeds keb il met filentr Um Schets van hit Boiikoudtn ter hand genomen en wanneer er xith ten moetliikhiid voordeed dan was steeds dat ieii daar dat mft alle mogelvkt antwoorden gaf het mat m0 dan alsof ik U koorde spreken Ook de Drie Balansen gaven m veil Itckt vroeger was een Balani voor mt een dood elemeiH doch hans ni ik kennis gemaakt hei met JU ioeiske is dtl voor my gemorden een eventèeschr ving vol afwisseling Ik kan dan ook niet andere dan Urn onderwas een ieder ten sterkste aanbevelen Vóór ente kennismaking was de Boekhouding voer m i een Mftltrie doch thans tan ik getuigen dat V mii hekl gemaakt tot een ingem Je en reeds verscheidene malen heb ik t6t mffn genoegen gt voeld hoe prettig hel is Boekhoud onderm s genoten ie hebben Met hartelgken dank voor hel genoten enderw leeken tk Uw oud leerhng en vriend A DKM HERTOG Wt Landbouwer P S U kunt naar Uw goedvinden hiervan gebruik maken AII0 Duitsohe fogeiMiaiivallen op de door de Franschen veroverde sfelfingen bij Verdun zijn afgeslagen De OostenrijlKers wijicen op het Karstplateau Het aantal gevangenen der Italianen steeg boven 10 000 De Rijiiskanselier over de vredesnota van den Paus ONS OVKHZICHT ufgeii om op d i cigdiMtnK van ziiJke Kl u lw l im lit i oorlog vn bijKm K re be liftjukJiiig too le paMHeik tiüU ADtwoü dd dat dt Brit ohe reget ring iu bi Kiii L l va u eeiiJng Ut dn oiCTljiKgf Hüliepen die oortiJliiren l bezig zijn liü vijanden te Ui pen na den utirlug zulliii vvorit ii bWiamkiltl Qp deu voet au xijamk iijke Hchepi n lli i lid vrofg duarim Weet l ord U i cJl dist onaiflïgo dthepen iWe in liuu bavmm llgg n ten g ulge an de bcdrelgiingen der Uiltwc e re jeertng l uUtWhe l ii angi n dücnen evenals die andare Hcbcpen f ill antwoordde Dlo schepen worét n wer ati Hlg be M ho iwd als dtennonde dlo oortogiwoogniwkeiv d r vijawten Krtsad Pa ia naar Frunikrijk I swad Pawja vortrtil ov Itatttf ea Zwiftaerlaud naar Parijs De DuitFfoh R Ijkadftg Algtiucen wordt verwacht dat de na tIoiinalliH efaJii fractie in vraa Htiikken du InUtenlatukobe politiek betr fendfv zal aiiiengdnn niet di nioerderhetd die staat op bel wtant uHi dor vrede motioi Het P ltBOhn Vrgenti ndohe o o n f 1 1 c t Naar wordt lieridlrf ha t d president van do Argenlijiiöche rwpublii in hel bijzijn van dien utin stiv van Buileal Zaken wil belangrijke oonferentio met dtsi Dii IUchen gt zaiU le Bueno Aln rt Ke btwliritfliy In het liult Ai Arg6nUjn A eo fHcl itj lyiuötaande Joonan oixalha kf iyi verklaard I e iiiiilitaire goiiverneHr van Joenan heeft naar de Petit Partelew itlt Peking vprn fnrt die hinHe oho provincie onafhankelijk verklaard De gou virneiir verwi6li dif het rin4 teilf van KiiilfitlamHühe Zakr n ilm k prodtaoM Iin Mleeliw d4 binniivlanditche poUtitJi van t liina be ro ea ook hij zioh biwehouwl alf lu taat van oorloi uM de middenMaten liet kiesrecht t n Uo n g a r iJe Do niiiii ler preMd nt Weokerlef b4 door Am koning befedigd In bet vrijKinnig HcUinoora U he re jeeHiigwfwORiaiiiHriïa ztA g en veramK ring worden gobrnobt Weezede Moi het aJM ziii wrmm ptloht li Photfwe omnHduilijk by hul hfg u 4 r bert KlUiii bij liet llulrt van AtgtwaamlSjibti de vrijzlnn e kimrtt thervonnJnf In te dienen dj iKi groote popmlaritejt dit Weokorii hij alle partijen goniet hoopt uM n dat fi n dtiel van de nnteai party haar vroegero iH zwaren tegen dt kienrwhtbervor jitiftfl in vriJBiniiJgen geest zal laten aren en voor hi t voorwti l van Weckerle ml li i m u zoocfeu het mog 4l ik tal zijn liOg mi het it g nwoor Mgi IluU van Af gcvaftntlgileii de kie ri liHMTVoniiHiig tot 4laiid tf tirengen ondi r ikoit niiniwo verkiealnpn behoeven ploali to hebben De fronten InVIaanderen enArtois bleef het artillerievuur met afwisselende hevigheid voortduren en werden tegenaanvallen door deDuitschers in de streek bUEpechy en Lens ondernomen door de Britsche troepen afgeslagen Vooral echter op Verdun blyft nu weer het oog gevestigd waar de gevechten nog verwoed voortduren De Franschen hebben daarbfj hun succes aanmerkelijk uitgebreid Zoo meldt t Fransche legerbericht de verovering van het Boia d Avocourt den Mort Homme het Bois des Corbeaux het Boia de Cumières den Cöte du Talon Champneuville en de heuvels S44 en 240 terwijl meer dan 6000 gevangenen in Fransche handen vielen w 16 officieren En voorts zü namen en beïetten geheel den Cöte de l Oie in de MaasbociKt by Regneville en het dorp Regneville Op den rechter oever veroverden zij Somogneux en een heel stel van versterkte loopgraven dat dit dorp verbindt met de stellingen van heuvel 344 Natuurlek dat ook hier tegenaanval1 e n niet uitbleven welke vooral zeer heftig waren nabü het Bosch van J roGourt en te noorden van het bosch van Cumières doch den Duitschers geen resultaten maar wel 2ware verliezen oplevercfen gezien het laatste legerbericht dat vermeld dat de aanvallen in het Fransche vuur werden gebroken De Duitschers leden zware verliezen zonder eenig resultaat te behalen De Franschen handhaafden alle terreinwinsten en bevestigden die Waarom wy deze gegevens zoo letterlijk aanhalen uit de officieele legerberichten Wel eenvoudig om ons te vrywaren tegen overdryving noch naar de eene noch naar de andere zyde wy wenschen boven alles een billyke onpartydigheid by onze beoordeetingen te betrachten Geven wy daarom de voornaamste aanhalingen uit de wederzydsche legerberichten dan mogen deze officieele gegevens voor zich zelven spreken temeer wanneer wy door een enkele spatieering onzerzyds de juiste beteekenis ervan meer naar voren brengen Ziehier wat nu de berichten uit Beriyn tegenover de successen van Fransche zyde melden Een geringe plaataeiyke terrein Voordeelen van de Sanguinose Voor uw gezondheid ii het bciie niet e goed De SANGUINOSE bleek voor vele zwakken overwerkten oververniéeiden bat beate Waarom De SANGUINOSE wekt uw eetlust lij bevordert een goede apijaverlering en beratclt die wi r xij veratoord weid De SANGUINOSE auiveti verrijkt en veriterkl het bloed De SANGUINOSE verilerkt uw maag De SANG UI NOSE ve atcrkt uw zenuwen Zij voedt de henenen zij overwint de hardnekkigale hoofdpijn geneeat de ilapelooiheid zij geeft nieuwe krachten energie Honderden bij bonderden hebben dit ondervonden Neemt er de proef v n SANGUINOSE kost per fl f 1 50 per 6 1 rs 12 a fis 2018 4Ö Te verkrijgen bij Apotheker en Drogïiten VAN DAM A Co De Riemeralraal 2c 4 Den Haag Te Oouda Anton Coopa Wijdalraat 29 Sschoonhoven A N v Zenen oi koop Wed I Spruit J F Verk Waddinxveen A v d He Moordrecht 1 v Gennep ik graag suf en api tf in dt n hxnk zit en tooiioor wat de ï ngi lMt Mni wanmH r s j onder otu zij eJkaar oJzoo te ortcI m h flit enl Al zij wlulen wie tk ben Mrtrouwden zij mij hun harlagt ieiinen z er niei toe Hel n ook zeer onhofteilijk van ht i zijn Jijiii kan men niet viyrtrouwen mijn waanlwi 1 Jelult Zi4 tdilb O wü M Duit Meer dan ooU la va temi el haar taan Zooy Nu dat verheugt indJI Jk Itod gelioord dat je nu gi4ie 4 naar gfiand waart vorhtil i Zoo te t Kn bier in do zaak van dn blo verwanlni ia liverpool ol MauottetNer waart getreden zoo hec t men nrij vart 4d vergwi iiiij ik weet oiHé hoe prected Je waart o eoaa uli oiuf jpsBlohtaveid verdweoen en ik oMkraam onjn groote reltt nu Maar bet g at je goetir Va vraag klonk onztiker NimiMidkoit beter dan dvze jonge diploiiiaat A a afHlaod tutiRGirim h 4 verwmtlie jcmiRe paar van vvifce m dea iww eeiifVoudI e kalme oodaaka ttun Jeugili eriwtlge iiMD ohen lK oordef4 m Hetiimt xt4 kahiv Woi nff aki Je nu een Brit waart ilaa ou je oaa haastig voor f i giaaQ rfg m KugeJuriiu begrippen 1 de aannUcinc lurt omi m n aowkr geld giivaarllikdr dHin l ptnM ni pettt Ken geiUltmuiu abt gnarnf ti ger In het oog n aat gaen pauper n wU zijn pa pep Eenig Depot van Thee uit het MagazQn van M RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Deae Theeën worden afleleverd In vertelelde paklei van vijf l ee en een kalf en ia Ned oni met vermelding van Nommer en Priii vooralen van volteni de Wel edepooeerd Merk Zich lol de ullvocrini van Uw eêerde order aanbevelend J C BUL U7 n J BREBBAART L 4 ViRULY s Zeeppoeder merk de hamer Mevrouw KOSTBR Rbueukoop49 BovkOoI een JUFFROUW voor hulp in de bui boudin leeftijd nlot beDvdcD 30 jaar en van P G 2333 10 PAKKNECHT Abonneert U op Het Stenografiscli Verslag ran het Verhandelde in den Gemeentapaad wan Gouda Bovat ALLE bg den Rsod iokbmende stukken de beschikkingen durop en de stenografisch opgenomen discnssies alles byeen ia bOelcformML ABONNEMEJJTSPRIJS voor abonné s op dit blad f 0 25 per kwartaal bij voortiitbetiliiio voor nietabonné s f 0 50 per kwartaal bij vooruitbetaling V Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA lo eeh Eogroazaak van Glaa n Aardewerk te Rotterdam wordt bwlpsvan Paiik p 0 wa igd Aanbiedingen onder leil O 713 a h Advert Bur C W BETCKE Cooliingel 68 te Rotterdam Op brieven zonder volledige inlichtingen omtrent vakkennii tegenwoordige betrekking en verlangd salarii l geen acht worden geslagen 2047 16 y S llyinna iiiiii Jaiiilelssclioollioel eii met 10 tot 50 korting LEVERT 2010 36 TOKKIE Jp Boekhandel PIM H ln traat 70 DKN HAAO BANK VOOR PERSOONLIJKE EN ZAKELIJKE ZEKERHEID Maatschappeiyk Kapitaal EEN JHILLIOEN GULDEN Qoed ekeurd bil Koninklijk Besluit van 33 December 1909 Gevestigd te GRAVENHAGE RUNSTRAAT U Directeuren C H KUNKELER en Mr T A TEN CATE TEL 8040 UITGIFTE van 250 000 Gulden 3 pCt Premie Obligatiën aan toonder groot VIJF GULDEN I Sarr = MBER a OCTOBER d vZ Vertegenwoordiger A RIETKERK Oojjda 1992 54 il Een premiel ij f i29000 i staiieFÉj Een premie van soon OPÖEBIOHT r Voedert üw Vee met de tuivere murure Vijf premiön elk van 000 Vijf en twintig premiën elk van iqq 1 cC p a pi merk STER en W L en SOYABOONENKOEKEM merk W L Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde Barenifiloma ParU 1900 Iteaen e t I n Medaille Pretnién alamcde nominail bedrag ad f S der obligatie worden oamlddellflc na de tr kkiaj xonder eeoige korlto uitbetaald iiilifr Na de trekkingen blijven de niet me een premie uitgelote obligatlén onverkort bet eïjeadoRi der beïitleri en worden deze ingevolge art 18 der lUtuteo pari uitgeloot eo wel voor het eerit liil 22 31 NERGEE VERKRIJQSAAR 1839 114 s Je S T 9P 1 bij den Hoof i T rteg awoorditfer S L mSilCHIir Dubliele Boorl 2 COPDl BnesrgievDnner voor Kinderea ZenuwzvakkeDenBostellenden Itefi rSogtoten I ARNHEM alamede ten Hoofd kantore a Hage Rijnstraat 11 Modevakschool voor Goada en omliggende plaatsen Aangesloten bil de vereenixinx voor Mode valucholen te OrAvenhage Qoedgelteard by Kon Besl 26 Aag U No 45 Opleiding tot Costumière Coupeuse en Leerare 1510 40 Oot gelegenheid voor eigeo gebruik le Isereo MOBGEII MIUlll en MBCtSit De Scbool ia verplastit van Gouwe 109 naar Oouwa I3I waar zich niauwe leerlingen kunnen aanmelden voor balf Auguilui DIr Dames i HEYZELENOOORN Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van ITaaimacMnes want SINÖEB Naaimachines zyn een EersteKlas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SnrCrEB UAATür A CHINES kunt U krQgen la al onze winkels DienstaauMedisgen ttebbeo in da Goudsche Courant tieeét tmeeet 0 Deie idmlenlIU kosten ilMkti bij voorailNii a 1 6 regela 0 36 Toor elke tegel moer 6 oents Opgaaf uitaloitead un het Bnraan Abonneert U op dit blad A GI ByrP A 20 Aiig i u 11 111 Bwm iAl Hoflandta Vei adtorlng aid Gouli BomJ van V men ïol raatb£ lul ton ÏÏITHMaBOED 31 Aug LogerÓÊg 3 Sept 2 n Gebouw Boaw en Wonlng org SIN6ËB Maatschappij Depots lom GOUDA Kloiweg 5 Adverteert iii dit Blad BeleeM reraoekan wl gen U mail niedaileelliic te mogai ntrufw v Ti rgadariii ai ooooalea vannakdlldw den enz am dlw iaa la asM iciBd BlcntriMlM Drnkkoq i BRIMKIUM ZOON Oonk Woensdag 22 Augustus 1917 GOIDSGHE COÜRAIVT bTie u Txrs eaa d Tr©art© ti©Tola a voor G o a d a © zx Oïtt str©35 ©XL VERSCHIJNT DAGELIJKS Étltr BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN MBDEDEBUNQEN i 1 4 r iBb f 1 M Op de oonM iaa dubbel UrM G ODe dT iuui M iolcwmdM MMdAd diaiM b4 mum pnt GrooM tellen en rudon amêt plsatantinaia KLEINE ADVBRTENTlfiN ubMdwiea b i koop ea Torfcoop h ir M vwfcow l S t I O ZS Ik i m ABONNEMENTSrUIS V kwutaal f I 2S pn ndl 10 l ma Ztmt lritM i kvSEtnal r 1 75 per eek H eeal overal waw da bnOf a por looper aeKhimlL Praaca paf pau p kwaitul I I SO nM Zond riiUd I 2 Aboeaaaaaua nnlea U c Uiki unganomea u u bureaa M aiT 31 GoueA b Maa ajtaolaa dm boekhandel m de poakeDtoran AOVERTHNTIKPMISi UU Good eo onmekeo bebooreade lot dea beratkrinl l S ratel I l SS alk ralal a I 0 ia Bl dri bl ra Tol de plaMaiote mnleo d l I bankawL Va baiM Oood d i b kriM l S rafel f BM dk n M mnmt f iLIa Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON geweest overleg met de bondgenooten te plegen De Rykskanselier beperkte zich daarom tot eenige algemeene opmarkingen wy hebben aldus zeide hy geeneriei invloed geoefwid op den stap van den l aus Dit is de naakte waarheid waarvoor ook de toestand waarin Duitschland zich bevindt spreekt Iedere eeriyke gemeenschappeiyke poging om den vrede nader te brengen begroeten wy met sympathie en wy nemen zonder meer deze eeriykheid by den Paus uan Hoewel wy geen aanleiding hebben gegeven tot deze nota begroeten wy het streven van den Paus om een einde te maken aan den wereldoorlog met sympathie De Rykskanselier besloot met de opmerking dat hy alvorens zyn standpunt te bepalen voeling met de hoofdcommissie van den Ryksdag zou houden Daarop volgde en kort debat Van a o ciaaldemocratlache zyde werd de stap van den Paus levendig toegejuicht De afgevaardigde dezer party betreurde het dat thans de Inlioud niet besproken kon worden doch uitte het vertrouwen dat het optreden des Pausen met goeden uitslag bekroond zou worden De afgevaardigde van de vryzinnige volkaparty verklaanie dat zyn paHy het eens is met Michaelis in de beoordeeling van de pota en dat zyn party zich uitdrukkelyk aansluit aan het atandpunt dat Michaelii hierby inneemt De vertegenwoordigers der onafhankelyke sociaal democraten maakten er bezwaar tegen dat de partyen ge n principieele bespreking der nota zyn begonnen De Hyksdag moet s Pausen optreden in vriendschappeiyken zin begroeten en al zich by het nemen van een besluit niet laten uitschakelen Het govaar daarvoor bestaat I ook thans Van diplomatieke onderhandelingen verwacht zyn party niets Een lid der sociaaldemocratische part y bestreed dit en wees er op dat de Ryksdag zich by deze belangrgke aangelegenheid niet zal laten uitschakelen doch dat thans slechts van een uitstel van enkele dagen sprake is De vergadering werd daarop tot Woenadag heden morgen verdaagd Nog wordt door het nieuwsagentschap Informntore gemeld dat de keizervan Oostenryk een eigenhandig geschreven brief aan den Paus heeft doen toekomen die vermoedeiyk op de vredesnota betrekking heeft Aan het ïsonzo front is naar het Italiaansche legerbericht meldt eveneens het succes aan de zyde der Entente aldus winst stond tegenover de mislukking van den aanval over een front van meer dan 20 K M En verder Op 1 Augustus begon de geweldige artillerievoorbereiding voor den grooten stoot die gisteren op £ ngelands bev6l I het Fransche leger uitvoerde In verbitterde gevechten van man tegen man en door krachtige tegenaanvallen werden de Franschen b y n a overal teruggeworpen En dan komt ter loops de erkenning van het terreinverlies Wolff is ditmaal grootmoediger en zegt wy willen het succes der Franschen niet verkleinen zy hebben de Mort Homme gewonnen waarom vaak hardnekkig gestreden is en welke als waamemingspunt beteekenis heeft Voor h£t overige zegt ditzelfde bericht Overeenkomstig het plan weken de Duitsche voorposten by Cumières en den Cöte du Talon terug in de hoofdstelling Na herhaalde bloedige aanvallen drongen de Franschen ook die hoofdstelling binnen met name in het bosch van Avoflourt ten W van de hoogte 304 by de Mort Homme op de hoogte 804 ten Z W van Samogneux In het Bois des Posses en in het bosch van Chaumières Uit dit laatste biykt weer de nieuw gevolgde tactiek waarvan ook Havas gewaagt als het zegt Het aantal gemaakte gevangenen is byzonder hoog wanneer men bedenkt dat de Duitschers onder het helache vuur der artillerie de voorste loopgraven buna geheel veriaten hadden Deze nieuwe tactiek bestaat nameiyk daarin dat de tegenstander wanneer het verwoede artillerievuur aanvangt dat den nieuwen aanval voorafgaat zyn troepen uit de eerste onder vernietigend vuur genomen liniBf terugtrekt onder achterlating van goed verdekte posten met mitrailleurs bewapend Het voordeel daarvan is dat wel zoo goed als zeker deze posten als gevangenen ift handen van den vyand vallen maar anderzijds by het oprukken der aanvallende troepen door het tot trechterveld geschoten terrein versche tegenw rtroe pen gereed zyn Wanneer dus In de Duitsehe berichten gesproken wordt van voorposten en teruggenomen afdeelingen dan hebben we ook niet zoozeer met onjuistheden te doen dan wel met acheeve voorstellingen omdat immers indien het niet hoog noodig is de eerste linie niet verlaten wordt De slag op het Julische front gaat onafgebroken voort Bewsnderenawaardig hardnekkig en eensgezind in hun optreden schryden de Italiaansche troepen krachtdadig gesteund op den uliersten linkervleugel door vaste en dryvende batterycn en monitors der marine naar het succes dat al kenbaar is zelfs niettegenstaande den niet vermmderenden tegenstand dea vyands Over een breed front ontwikkelt zich de stryd regelmatig op den Karst en in de kuststreek 1 Oiider den machtigen druk der troepen van het 3de leger begint do Ooatenryksche linie te wankelen en zich op verscheidene punten te beKeven Zoo slaagden de Italiaansche troepen er in tusschen Kerite en Selo de verdedigingaiyn der Oostonrykers voorby te komen in de richting van de sterke stellingen vart den Starii Lokva T rt gisteravond zyn in t geheel 243 o fficieren en 10 103 m a n als k r y g sgevangenen binnengekomen Veel andere gekwetste krygsgevangenen zyn in de veldhospitalen opgenomen Hiertegenover meldt het Ooatenryksche stafbericht De Italiaanen zetten er alles op om de kracht der Oosten rijksche verdediging welke in tien bloedige slagen overwon te breken Het is hun op geen enkel punt van de hoogten in de Julische Alpen af tot aan de slagvelden by de Adriatische zee toe gelukt Op den noordeiyken vleugel op de 70 K M lange linie In het gebied van Karintië lost e Italiaansche aanval zich in het rotsland In afzonderiyke stoeten op welke allen afgeslagen werden Ten Z van Auzza en ten O van Canale slaagden de Italianen er in met inzet van nieuwe krachten het Oostenryksche front wat terug te drukke n Zoo zien we ook hier de gewone tegenstrydigheid in de berichten zoodra het geldt gevechten op grooteie schaal Het is een begrUpelyk euvel dat de winnende party ook al mogen de overwinningen zich tot plaatseiyke sucessen bepalen zyn succes tracht duideiyk te doen uitkomen terwyi anderzyds de tegenstander zyn veriies zoo gering mogelijk aanduidt Alleen is de wyze waarop dit thans van Duitsehe en Oostenrijksche geschiedt al te doorzichtig althans voor den buitenstaander Maar dat deert het minst zootang tnen het eigen volk nog kan verblinden PAKLEMENTAIB NIEUWS o n 2 ij d i g e c h et p e n In het Hritöcdui Ijogerhui vro Norton iriffltliH of die n RL erlng wif dat iH n ruot aan al onaijdSge BoIif p n nog bc lig zi n nw t h t vervoeren nfiftr i iiiiHdlie h vpn van goederen van groot militair belang ea of die regeerniff wil over De Politiek In de zitting van de hoofdcommissie van den Byksdag heeft Michaeüs zich thans over het voorstel van den Paus uitgelaten De Rykskanselier gaf een overzicht van den inhoud dezer nota en merkte op dat Duitschland geen definitieve besliaaing kan nemen zonder zyn bondgenooten te hebben geraadpleegd Hoewel zooveel mogeiyk spoed is betracht is het nog niet mogeiyk Feuilleton glai lgi ïhorpn den Iioc m bood op mot de waainligheld van eiin giiillenMiii te niidifl van zi n gezin voorWcJint Zij seliuiMpn hem en mm Morton do hantï ea sipraiken do hoop uit dat het wwt iich goi di zon bouiiefl waarna zij weer verder Hepen KensklapB voeUfo l Htlidat haair man haaar snel een zljwi wild intrf4tkfn Zij laohte eo vro i Ilellie wat doe je Van mijn famill kan toch eieniandi hier zijn Vandaag op Zoiwfeg zelter nlit Vaii JOUW faiitJiiü z cr ni i ujaar wel an il mijne zvi hij o iil er Zit je glnife Wo4fgang von Wilding niet Ik itia hein graa lijden iriear nu heb ik in lH t KH heel een lus Jlij beeft on rctHl gr lofi zd dé jonK vrouw en bloef staan I ilotsi Hiiff m inHtinetnifttig toonde y zich weer d e wel oi 8evoede I ngelsche ij tak den Frank orter f tric4 ir vri dolijk al weJeer do liaiul toe eik zi i niet een zonnig lachje O mijnheer WlMIng Ik ben zoo liiij u te BlMiI Het gooefcmd oog van den jonden man vsÊi do werfJd voor haar nvr rkte natiiarli da h itijk den invoud van haar uiterlijk op dat pto mod te aoiiter ge ileven waw Den eenvoudSgen bowl Dd oniM li ko paraiwij Hij Het nieW nw pken maar t olite onbevangen en vertelde hoe hij bier kwain Ik Imio nnmejfjk gauw ie werei l ronf 1g an In Novai r veruit ik Iteriijik Ojlon Aclit T In H China Japan nu zoo den gt h t ien KKiiaiilMl en nu van de Staten naar lier tmi do inard lijn WaATOfii niet me tvrt DukPcli rfilp vroeg Hoümit Merker Hl moert wat joggen en vowlde jpjiH tegenover draen nei f de beklmritieid van ds arino ïi Weer lachic Woifg n p von Wilding omdat moleiiKlIoippen im de dokken verlorfn fn tuurde naar de ver in hot mliWen van het ötroOHflxdl liegende windhonden vna d n Oeeaan de reu nii tooiiifl oot fl n do Cnnardi lijn die s winters geheel met ij9 bedlekit a b zwmmiKiicle gaetwolier steunend de rivier opvocr i en nu sierlijk on oagoduldiig In de lonlpzon glinatorden Peinzend zoi hiJ teigien de onge vrouw aan zijn arm Ja aid d brieven uit Erbadi er nit t meer waren Kdt Zij l fgTMT hem niet en ke k hem vragend ni t haar blauwe oogi ii aan Hij voHooide tim zin ik bedoel U laaiina er niet wa diat vooral houdi my fm de g larfiie tiTUg Hij ke weer naar dta Olyui ie wiens huilenfii wone omtrekken ia sswarte ftlanko lijnen legwi lie grijn dier gol ven elstaJicn en z 4 IMe gaat nu naar Amerika In zo dagwi is men overi Daar heeft men kansen Wer blijft tooh Üe bij het oudet llen komt niet verder 1 Maar gindö kan men göheel ondergaan Hdlio 1 Stelliff zei liiij lk weet betweJl Het gaat om dioo en leven Hij brak af en kwam daar niet moer op temigi Fen week later voeren zij Zond gfl weer van Blrit Tih d naar Liverpool over en gingen bij he lrren zonneschijn lo n ïdden van ht volk in Wovertreo wamlelen Zij Htóeni nu 0 weinJg etechen dat zij zioh ovw aÜe verheugden over do waaTiut zon over do makko zwanen In de vijvora het ruimo uitzicht In hot groen de orchideeënpraicht en die palimTi in de broelka 8 n Daar troffen zij hun buren aan dia hflt buisi aan hua inkerzi dle berwoon den mr Mort m dea maoblntAwuwer dlo Zijn Engelsche Vrouw NurbatDnlIMhaoot BUDOLF BTBATZ dMolarlaeorde Dltgvn bewerkt oor Um J f WBaSKLINX VAN E088Ü1J Hmink Terbodeo 67 Men trachtte mr MMkor en zi vrouw daar clndl In Biriteaiiwad te vargetcn Ken kjork wa gwnn geotlMimn Km map dio vrijwillig klerk bleef wa een krankzinnige Dien kon fl llem do dttlttor helpen Of óe ziolveoTiorg r Andoro Britten kowdeo dat niet Uit Duitödhlandl kwant ook maar zeldtm een teelten van lerven EUcei vlar weken MO brief geikrabbeild met bovcnda handi met het poststentpel Kriwoti in hot Oden waJd Wat de moeder srfirec wafl aitijd hetzelfde Ik dunk God ÓS t liet jullie g Oed gaat in Kng daiui en je je zoo gioedi voeit hl je nieuwe bero p Maar kind iwi weest toc ï voorricJitig m jelui autoraohieAtoohbont Jelui riJdt altijd zoo haiA Ik woet het nog van hier Dat 11 nlot Men bereikt toch altijdl nog vroeg geno ïf zi n dioel niet waar Dat wa haar vroom gefloof waarin zij zelfs niet geeeliokt werd dli or het bankroet vam het hute Wilding en Co Zü had bet eohlpaair Merkea steedö zoo to tniii kn van geluk en glaiu zien levec dat zij liet zI A onder andere verhoiiHÈagm niet goed kon vooreteUen Haar KOOD Uet haar In fKen iraao Hij wa alieon ongeriifit ails mi on dïin de hrii f zijner moodw w igfl loi f Dat gt l wrd trgon het elndo van df winter een paar iMaal Da oud mevrouw Mfwker swkkeldio Zij kon maar niet goo herstolK n van dè govolgen van oen in liienoMbaan v fl Zij dohreef eend Klndoren ik b loof dlftt Ik hot niet lang mow ntttakt Ik zou jullie nog gtaejy cens zien C tn gave dat m Jn wensohi vervnldi wonlt Fn woer als zoo vaak hrt Iaa to jaaa vooide Helmut Merker hot nilmle en tijd dWxr g d werden bohp THoht Viroeger was zulk een rri van I iverpool naar dien Rijni een kleimg eidi geweest Nu wae or ff vn verlof on de paar Üen pond hiljetten dSe zij WtitU n I nag beeaten iiKWRten nog beflipaard blij ven voor gövallen van Avn meest drin genden ard i Het wad Apri 1 een AprÜ ailB vroeger toem hij als jonge tuttwiniit voor het eoTBt don voet op Engwiflchen iKKleiiv zette Sneeuwjaeht over gele almtelbloevtm m narcieseni zoniNstralen door en Tegen hoen op groen ifraw wind wind of le hflmöl blauw Of gri i wa Mken Zonda naniitlklagi am aJle fatsoenlij ko mensdim het laatste deei dier wet k naar buiten warm en Hejmut Merker met zijn vrouw Rlndiï In Liverpool tun echen feesteliik gekleede handetel edienden en fabrie £Barl eidprfl wandHd i keek hij vaaJt nia hi op de vrije reiwschtig irroote vlakte stond rondom Bt Of on HaH lueaidien die s andbeeld iii van Eok igeiftohe ataa4elledv n en mensoliMivrienden neer op e groote ataè of hi on orza r k n Aea voet èer wolkenkrabber van ljen oever d PD inajeBtiieuflon ptegH J van oe Meraay vaairop zfc de sohepen van de alk w reldbe n bm arende haven als