Goudsche Courant, woensdag 22 augustus 1917

Z w e d e u SI U ii il i l i o 1 H i e K N r viirluiJ zal ik ZwitJuolu iiiiuU Ier vaD BukoUantUcbü Zakwi Ldikkiman BoD eriMg te Stodtlkolin fon reda lioudon o r dra lniliTiia4loii l i oeatand cnovtr Zwpdnb M haju iel0lx U leJ Do Tdrkleïingen Ie Ciiiadia NatT de Tknee uil OBowa verncctiil i de wrt waardoor den Caaadoeaohen MMateQ aan h Ipoot mog dljlt worditg nmakt doel te nmtm Mn de aftniHaande t Tlueziii en door d D mine ter van liaiv d 1 lujverbedd voot Irgd aan ht t Lagarthuto Alllo soJdlaten zoownl de meeinlaral de iiiliider ar en i ii llen flteturecht hebben Fr zal geen ondvrsebcld tussohen de eslaiahten beMaao Zoo zuUen b v ook de p4e geusters mogen tenmien BondaraadsootninisBle De Belergche rolnlBterpreal denl graaf llenling ie hier aan plioroeo Onder liJn leiding had gimw een attUo plaat van de Bonduraadcommiisale voor Biiitenlandinhe Zaften Do Dnitscbie pairtijleldlora To voorzitter dor ConJrumpartij log kozen de afgevaardigde Groljer T eer te TooimiMer van de l oo d o iinii ti h geiiozen t efirenibaoh Baide 1n loorell zii tot te Zuld I iiitgohi daiworalen Maai de miitsjeju rs ziju scliaarH i i op ee en nog nooit heult de I ment oualjdigo onderdanen op zee doen omkonien Engeland leel de onzijdjgen verjÜtfcKngen op niur ilat fc In ruil voor ie v e n mli d de leoi die het jf niet eens genoeg lieeït FRANKRIJK Frankrijk en Italië Hot bezoek van Poliiicaré aan liet Italiaansebo front heelt aanleidïng gi even tot vrienA liJke telegraimnenwisBelmg tus chen d Fransdie en Itallaanectie staatshoorlden Het tn op het oogeiitilik iiiw seinen eoa belangengi neenfa liap zoowel iiirt bMr klng tot beider aanspraken bi den ORIEKENLANa Do brand to Saloniki De Itallaansclie bladen witen nog omtrent dra giiwuldig brand te Saiomki HHide te iKvflen dat tengevolge van dive calaalropbe ongeveer 70 000 personen dakloos zijn De helft van de stad de handelBwijk tnljegrtpen Is rwo 4 De slaohtotfers ijiivoornai eliik Jodï n en Moiliaiinii lta nen Het aantal persoonli e slacbtofferi is zeer gering Seylert Zondag begint ÓA brand in omvaiife at te neinen De Gnokscho minister yen Vferkeer bevestigt dat twee derden van de tad Saloniki tüdena den brand verwoest is Honderdduizend personen zön dakloos onder wie 2 000 Joden D regeeringsgebouwen en de St SopUa kerk zün gespaard gebleven Vernield zijn o a het postkantoor en de gebouwen der Ionische Bank De aanwezige gelden effecten en archieven zijn evenwel gered Tot heden zün nog geen aanwezigen gevonden dat er kwaadwilligheid in het spel zou ztjn Dit v Jd hm al BaggernioclilnOB en loootnoUeven voor het vervoer zajn aaiigesohatt klein poor wordt golegd in van versoiilllinA bmin koolgTowen de kool te brengoi naar n grooteni hooggelegen utoiger waaronder de spoorwagens geiaden zullen wordi ii Voor reiening nn de bruinkoöliiiiiii wordt door de directie der MtaalstMjnen een Spoorweigi erWndlng gelegd an den steiger nater hot epoorwi gietn i lflcdinent der nieuwe ntaalufiiiijn Hendrik ïndfien er door onvoorziene omMtandis boden geen Bleehti ten goede komen wanneer aan den inhoud dezer mededeelingen ook door de pers meer bekendheid wordt gegeren Het voornemen ia daarom voor het vervolg deze mededeelingen die nm het Bureau aitgaah rechtstreeks aan de pers toe te eenden De bedoeling toch waarmede het Bureau ia opgericht is niet alleen door berichten en communtqui in de pers maar ook langs andere wegen te trachten het Nederlandsche publiek zooveel mogelijk m te lichten omtrent de maatregelen die de Regeering inzake de voedselvoorziening verplicht ia te nemen opdat men beter leere begrepen de groote moeiiykheden die zich dagel ks sterker doen gevoelen en de noodzakelgkheid dat ieder naar beste kracht medewerkt om de moeilijkheden te overwinnen Dit zal niet mogeiyk zün zonder dat een ieder zich belangryke opofferingen getroost niet slechts van veel dat het leven gemakkel ker en aangenamer maakte maar z lfs van datgene wat in normale tyden behoefte wordt geacht Men zal zich nog meer dan reeds het geval is moeten behelpen met hetgeen beschikbaar zal z n Dit zal te minder zwaar vallen naarmate men beter doordrongen is van de redenen die tot het opleggen van beperkingen leiden Daartoe bü te dragen zal de taak van het Bureau z n Reparatieieder De minister van Landbouw Nijverheid en Handel heeft in een circulaire den gemeentebesturen medegedeeld dat onvoorziene omstandigheden voorbehouden omstreeks half September a s de juiste datum zal nog nader bekend worden gemaakt een voldoende hoeveelheid reparatieieder ter beschikking van het Rüksdistnbutiekantoor van Huiden en Leder R D H L zal zjjn gesteld om met de distributie daarvan te kunnen aanvangen Ter voldoening aan de wenschen van zeer velen zullen tevoren in de thans vigeerende diatribatieregeling nog eenige wijzigingen van welke een tweetal van pnncipieelen aard worden aangebracht De aan te brengen principieele wijzigingen zijn in de eerste plaats de inschakeling van den lederhandel en in de tweede plaats het scheppen der mogelijkheid dat ook in de toekomst hij die aan zelfreparatie de voorkeur geeft boven het doen repareeren door een schoenlapper de gelegenheid zal hebben het daarvoor benoodigde leder te koopen In de ciruculaire wordt verder medegedeeld dat het reparatieieder voor distributieieder voor distributie beschikbaar door de looiers wordt afgeleverd aan het centraal magazijn van het R D v H en L te sHertogenbosch en aldaar gekeurd en gesorteerd wordt Dit Ieder zal in den vorm van croupons worden afgeleverd aan de Ledervereeniging De hoeveelheid die voor elke gemeente beschikbaar komt zal spoedig worden bekend gemaakt Slechts tegen afgifte van een door de Gemeente af te geven bon zal aan zelfreparateurs distnbutieleder mog n worden verkocht en door den schoenmaker mogen worden verwerkt De prüzen welke zullen worden vastgesteld waarvoor door de schoenmakers reparatie zullen moeten worden verricht bedragen Manszoolen en achterlappen ƒ 0 95 Vrouwenzooien en achterlappen ƒ 0 70 Kinderenzoolen en achterlappen ƒ 0 60 Anttrev en Chr Hbt Raadsleden De Bond van Anti Rer Gemeenteraadaleden en de Ver van Ghr Hiat leden van Gemeentebesturen komen en 6 September a 8 te Amsterdam in algemeene vergadering b een De ochtendvergadering van den eerstm dag is gew öd aan afdoening van huishoudeiyke zaken des middags te 2 uur spreekt het Kamerlid jhr mr D J de Geer over De Gemeentefinancien De tweede dag opent met een bespreking van het advies van de besturen omtrent de vraag Welke moet de houdmg der Gemeentebesturen zyn in zake den aandrang tot verhooging van de salarissen der openbare onderwuzers Verder houdt mr fl W Hovy burgemeester van Loosduinen een verhandeling over de eiectnciteitsvoorziening op het platteland Aan de vergadering is verbonden een boot tocht langs de haven van Amsterdam of bezichtiging van een gemeentelijke instelling Qtmmti OarlotagiMin D u ilrboot laohtof ei e Uit Berlijn wordtoHloIei l g ni d Hoorde DultBdie kiikbooten in Am Aliojitiuolien Ooeaaa en de Noordzee zijn weder 5 atoonilw4ief en en 2 zeilsqbejuffl tot zjriken gebraofat Triest De IdM Naaionaie oobrljlt naar aan Itidlng v n do biiüiUite weigirlng aii ver Mllende OoetMirijktKlie Ma nii TrlMl oou aan ItaJle oj te taan dal dU dool alechta kan worden bereikt langs den weg dim CadBrn oulaten tlianji betreden hebben Oo taw j i oho duUmioot tol zinken gebraohl Zaterdag ia in dè AJiriaUwhe Zee een Oortenrijkache duikboot dtoor oen It llaaiwjh wateri ll gitulg gefcorabarooerd on tot zinken gwbraoiit Luohtaotie LONDLN 21 Aug Ook gfateren wa r groole bedrl vighctd in de lucht aan woMBkantcn BrilBehe vliegtuigen dWcn geulaagd werk hoewel de Duilnoho vHeïf dienat aanvallend optrad In hichtgeveohten zijn 9 DultHOhe vlie tuigen gjveld m 7 bulten zicht nMrgt dreven De 1 ngtilachen nilfieen er i LOMJluN 31 Aug De Adnilrahtell deelt mede UcWe Britaohe striidkraohlen oporemmde bij d kiut van Jutland hebben hoderonorgMi een Zeppetln ermeld Ir zijn overlevenden PAMJ8 21 Aug Dullactie vliogera waideeidiii vannaolit d FransWie inrichtingen achter hc front en lu lirt bijzonder een groot kamp van Duitacho krljgsgevangwiOT waarvan een groot aanh tal gedood weid ovengenu g i bioon derhed n De Franaohe viiegon bonibardl Td n de BtaUon van Thorhout lloesBelaare on tiitz in UedBJUB ie aOwiB van I u n B u r M o u s o B r i eullJ eivl lelviljlo in de streek van Verdun on Dullsohe iminitlitlepots te Bant f waar een groote brand ontstond Ul erMi srtioten Fransolio vliegers 1 Uuilsolie vUagtulgen in luohlg v hten neer het grootste dwl dier vUfutuigm werd tola al vwwoew 1 r i e k e n 1 a n d on r a n k r ij k renoraaI öarrail ontving n doipiitatio van dp nionndken van luit klootHerop d n lierg Atho die hedn die groolo tlaiikbaarh id kwamen betuigen voor dtn wel willendbeid dio I rankrijk te tiiOAw het llellenteii aan dien dag e A lio deputaiu ovirhandngde aan Sarrail o a 20 000 draolnncn voor het Tran J oho RoodV Kriiia on het leger in hot Oosten Marrait brdarakte jieor barlcSijk zoot pI voor dtve ihenking afls Qor de getvoclew jeRoiiö Frankrtjjt gtiuit AMERIKA Do A im o r i k a a n c h e A r b e Jdersbondl Do AiiMTikaanwciie Arboldiert nd wil een groote patMotiHohe vergade nng dtoen lK ud fli d p begm Sopteïrfu f t Miiineapolii4 xal byemkoinon met het dtoel de werklieden ertoe te bewegen hun uïterttto kfftobton in te pannen teneinde de gealUeorden de oveirwinmng tn do n be hak ii Hrt doel van dfze coniorontio oen ti nlwtooging tot stand te brengen te gon dk3 bijoenkoiiart van den zg vwlik raad die onder leiding van de Amerikaanwihe ociaJlMeo d i acüi liiwülien geest oador het volk wii aanwajikoren e 1 r u 1 k van v i c h Hoi lK rt Hoovor do Aimwikaanfibhe vocd elrogeJaar waamchuwt ervoor dat er over dlB gt heeile werdd c n kOvOirt aan vieeöoh al on t taftn aangeEun de tolaIe hotwoelbeidi dfwon dïi voor d i eöo producnip In aamnepking koniPn pen ver unindleriiig van 115 millioon sliijv liL pft ondergaan Ihj raadt dlaaroni aan iiM gebruik van vmdi te hevoriieren Engélsche en Duitsche krijgsgevangenoi Naar d Tol vpj ne nit ouit op lu t Mfionbliic mH do dnrectic van d Hol LamlAniDerika lajn on don itotlerdüliiisoheji l lojd oiuliThandeld over ht t be7ig d r opgWeigde chpppn voor Jiat ondk bmigen l r Ingiilwohe knjgwgwangen i diio hier binnenkort in ons land vpiwaie ht woiTdt n liet ligt in d b k e ing hN 9 H Rotteixknv van do II A L te hmk n n fn aW v Tblgfplaats der i ng l sohp officieren tHTL aantal nund ron zaïl waar► aiijnlijk ► iiL hot Uranmiiï hotel v eixlen oiidergeftiracht Over een m and r zijn dt ondorhan 3 i gaamd Ir zjjn n 1 groote nioojiijkhedien gerezen in verban Jl mot het overbrengen der I iUsch © krii cvanee nen M n wïld 8000 DuitSohe gevangonen v n Hirfl naar Vllarftigen voïTroeiren In vorband nn t di dmkiboot oorlog kon do I itec ie Ttge nng op het oogonbiik geen voiligon overtocht garandiperen Hot w daaraan te wijttn dat de te neuntn siïaotrcgeIen voor het verwclialfen van ondOTdaft nog hechte een voorloopig ka raKtpj hciblM i aangenomfn De Nederlandsche Antl Oorlogsraad en de Paus De KcderJrnidbciie AnlW orIograad hpi ft in ztjii bultettgewone Ifxlenvorgoderina beseten hol volgende teiiegraaii aan den 1 aiua te zondpn De Nwterlanditfoho Aitfii Ooa liograad iiKt imiigP döufcltaarheid vervuld jegens iiw odi ic poging om aan d iiienflldiihPKi den vredip terug Ie brengpn gevoelf ich gedrongen Jwo Heiliigh id nut d e gpvo lone in kenndö Ie telh i T e Raad veroorlooft zich eeorbiedig u do verzeker nii g tp gmm van zijn vurigi hoop dat w I rijven dat niet liefimloed i door eeiiiRe T e N A O R bosJoot Iwonsi dtoor tiif cJiOTïkamJ8t van dip N vloTÏandi4 liP groep van het WoröIdVofbond van Kerken voor internaibionale vriondisoliap bi depo inter nationaift org niisa io die hear aanban gors groolondopis ond er d l rolo tanton teit oan te dringen op i en vrwl p a lip harprzijdlö ter ond T enning van due van dion Pwi Plantsjalotten De Rijkscommissie van Toezicht op de Vcrcenigmg GroentenCentrale maakt bekend dat onder haar te stellen voorwaarden contracten kunnen worden afgesloten Toor plantsjalotten mit voor eigen teelt bestemd Met het toestaan van deze vergunning wordt geen toezegging gedaan omtrent cenigerlei afwijking van de vastgestelde of nog nader vast te stellen voorschriften strekkende tot beperking van bepaalde gewassen Zooai reeds werd bekend gemaakt ligt het in de bedoeling den verbouw van uien waartoe ook sjalotten worden gerekend te beperken tot 40 pol van den normalen verbouw vóór den oorlog BINNENLAND Eerste Kamer Naar wy vernemen moet het voornemen bestaan om de Eerste Kamer tegen a 8 Dinsdagmiddag 28 Augustus byeen te roepen ter behandeling van eenige wetsontwerpen o a dat betreffende de Export Centrale althans wanneer tydig de desbetreffende regeeringaantwoorden op de afdeelingen verslagen nopens bedoelde wetsontwerpen inkomen BUITENLANDSCH NIEUW S ENGBLANa De rein nar ÖtockholiiK Dp oonlerentJc der I alxvur Party heeil wederom bM ot fi a gmaardaigdeii iiaar Stocitlioira te zendffli en wol met l ü i4 Ü0l t eii 1 231 000 rtwÉïwn I r ia dlu hÏihï1H tea trlekie meerdepJieid van 3ÜOü ieiu Tweede Kamerverkiezing Enkhuizen De Vöorloopig i iiitsaag van do Ri tt ren In het di rict Enkhiiiw n g iio ideii V orkieeing voor do Twoedo KaBiïer vaca luT vwijlra N Oo torhaan anti rov iw dat geOdoaen irt do heer A olifn anti rev met 2 7 htoïiiuion teg 9i 1257 op den hwr J dk Voen proteet candtdiaat antiiniiiIdtairLst Op de vorige oon t reiit4c 10 Aiigwrtlus WMen de cijieT8 voo r on tv m ojider tohddleiUiJk l ftlÖ OOO i ftM OOO iV iiiiinWOTkera 600 000 sUiiiiMm hdbhm lu l verwohÜ tot MOO Btammen tmigg itwacdil maar iet bewïnlt nJft kunnen viyandfren De Briidche zeellodon De georgttiUscerdte zeelied ii die r Brit ohe handetevloot hoi bi n geantwoord op een verkteriug van Dnitscli N tJitAunkti over de ooarneken vaa den iik M otoorlOff Aan eta uitvot rigi Röuter cii raiii oiit ie Tiea we dat d liritMdio zMied m Wijoen op het strooien van mijnen door do Duftuohere op alle zeewt gon zondier oadereeMd mat so bonding vanliot volkonroohl Ook i d © Aiikbootoorlog geen vergeidlng togen do blokkade De Duitsciicra hlokkoerd m in 1870 Pari met zlja btirgerlijko l ef olking vcngioed De diiiltbootoorlog bcigon reedh voor dien Order in Counoil ha 11 Maart Iftlö toen de blokkade is ingestda De verkiarln dier Bridacbe zeelieden haailt eetUgv feilen aan b v het tot zinken brengen door do Katrlgqruhe van hvH Ncdierlandao h e adilp Maria arende met graan Tto Californifi naar i ngeJandi Op 27 Januari 1 1 boordte dte Kronprina Wil höto dte WilMaiu p VryeT Ifi n grond Op 18 Fefcruari lölfi begon i v duikbootblokkade volgene oÈfidleel aankond ging De Dluit die kanfleJler zi i dat de onbeperkte duüdjootoorlog zou wordra Iw Sinno zoocb a die aar ziju nieeuing UktfcMauf dlohfter bij dK oveo wiuninR zou brengen Hij liekooihierdie lob dua niet oni iiec volkenreolit De l uitWherB MgSen dat ze de wusijdigeji v l fatK oiyker befaandelea düo de h Meute doet Aardappelen Men niejdt aan ile N K Orl da tegen 15 SoptMi ber een algemeene in renlani8ii Ie van den te veiwaolilen aardappeloogst in ons land zal plaat hebben Tegemoetkoming uit de oorlogswinstbelasting aan gemeenten Naftr h HbUii verne ïnt lM bl en dp niintsterw van finaiicaën on yaji Minnenlaudfichp Zakpn hot oordtt van Grd puteerdo ytaton gpf rafl ga omlreni mi even tu elp tütkoering aan dti daarvoor in aan nwirking kouwnd geineenlen van tmi tp gonioetJcorriiig mt de oor o44Ww m tl p ati ling Be StheepTMrt en de Oorlof Graanladingen Volgens te Rotterdam ontvangen telegrammen zijn de voor de Nederl regeering bestemde ladingen van de te New York liggende Nederlandsche stoomschepen Veerhaven haver en Rijndijk mais ernstig aan het broeien Dit Is ook het geral met de lading van het Baltimore liggende Nederlandsche stoomschip Procyon Er worden pogingen aangewend om vergunningen tol lossen te verkrijgen Voornoemde stoomschepen liggen reed meer dan 2 maand in die Amenkaansche haven CBISIS MAATBEGELEN Voedselvoorziening Het Bureau voor Mededeelingen omtrent de Voedselvoorziening meldt In een voor enkele dagen door verschillende Rottet amsche bladen gepubliceerd betoog werd onder het opschrift Weea zuinig op brood meer uitvoerig uiteengezet waarom het dringend noodzakelijk is zoo spaarzaam mogelUk op brood te zUn met het oog op de steeds dreigende mogelijkheid dat het broodrantsoen zal moeten worden verminderd Blijkens een dier bladen zou dit artikel herkomstig ztjn van het Distributiebedrijf te Rotterdam Dit is een misverstand Het betrof hier inderdaad een eerste poging van het Bureau voor Mededeelingen omtrent de voedselvoorziemng om zich rechtstreeks te wenden tot het Nederlandsche publiek door middel van een strooibiljet met welks verspreiding in tienduizenden exemplaren de gemeentebesturen zich hebben belast Met het oog op deze meer speciale bestemming was dan ook dit strooibiljet niet aan de bladen toegezonden al kan het uit den aanl der nudi aan het beoogde doel Gffleeamiddelenvoorziening Naar wij verneïiien ia binnoniiort do ineteUsng p verwachten vanwege den minister van Binnenlamlficbo ZaJion van eone oiimiiHBie van AdViee voor d x ge iKSMhlidküedenvoorzapning een vra gt lnk dat nog 9 ptJ de volle aandariit der r gporlng boiJl In deze eoiüflniHBip waartoe zoowpI do i harmaoopoe üouiBii iisHie ala p f i r UetaontUieideraad gtadMaepjd hoibben zullen bwhalve pltarmaci fliii ache dnsfcundïgpn ook vertegenwoordigyr dor cheiiifaldie indlii lri vn geno nmldieJ ngroothanrtel hier te larak aJs l ipn en biiilongewonp leden zi ing npmon Bminkooluittbuiing Do directie der maaisühappii Bere irodp t Slttard d i mee Hol ooneeB e vold I n rgio der inaalsohappij Bergerodt gelegen tii Bohen Ki tard en Heerlen tuj het dorp Bninsuin aal op groote svhMl worden oWgflnijeu De schaarschte aanpaste brandstoffen en noodmaatregelen De Clasindnslrie bedreigd Uoor de directie der N V Wlt as abriek te Leerdam y h len en denerkheilen betend gemaal t dat dbor haarvan h lti ii olenbiirean biirielu to ontvangen da geen kooiteer meer veMtrekt ordt ten beboei e der indualrie Het ge o lg Iwrvan i ds de arlieW a n de briek De Hoop wa r de gla veÏÏmet teeroho gestookt worden e8ta a lmoet warden De moord in de Alexuder kssenw In verband met de arrestatie van den wachtmeester v d B in de Doelen kaierae te Lelden verneemt de Leidsche Ct dat V d B die dest ds alhier by het 8e wflment diende den adj ondero icier een Bla met een revolver son hebben ge even aaa de ffevolgen f itarvan GaUe ia overleden De aanwcKlge voorraad brandbtoT ke uo voor ongeveer 3 w e voUnZ de zÜ vorteuikt worden en daa iS 300 wwkiieden zonder werk Stopzettbii bedreven De firma J Brouwara te Tilbuiw k brtkaote van mihtaJre lakemr ia b LT zaakt hace fabri top te zeUenf iooT onfS€ veer 250 arbeiders wêtkloS w or until herft zoo meldt h HhM de A SÏÏ dBnwtJie BalllutoMUM ch ppij h J nahlj Uniukto gededtdijk moeten Mi StoptHttinf ibwrnbootdieiut en molortaHngen heeft gfat re f middeling van dten nuinteler vm l bouw Ingeroepen voor voldloenden alT voor an ate nkool voor het klein Mn bootbedrljf dat rfnd een wZf kolen heeft gttregen m blJ nJe vokC tten GASNOOO Kruae mutretelen tui Mtutriclt In de Raad Terg deriBg deelde de toon litter mede dat HaasMcht voor de hcdi maand Aug alechts een hoeveelheid tu 166 000 M8 gas mocht verbranden Tot 17 Attguetu ia nu reed X01 600 M8 Tepbnal Al wfl de toegestane hooTeelhetd OTenekiii den zullen on door het Districtsbnrean voor de maand September geen lnl wer den Teratrekt aldus de Toorzitter De voorzitter stelt nU voor om loodi de toegestane X66 000 M3 ga zijn TerbnuA den gastoevoer geheeraf te sluiten Maüh tncht zal dan wel de laatste dagen vu Aug geheel zonder gas komen te zltta maar inj moeten van twee kwaden het mtah sto kiezen beter vier dagen zonder ns dan een heele maand 415 8TAATS 1 0TERIJ 400 No 19683 i 13 16307 f IQO Nos 8748 U1B8 14833 16941 En i rijzeji van f 45 So L 188 201 245 300 311 39l 489 502 504 664 608 6154 667 792 823 847 916 917 IffJl im im lm 1121 1271 1296 1419 lüT im 15331546 1568 lew 1616 So S lm 1978 20OO 3030 2038 2oS am 2lS 2122 2226 2301 2370 2 S 25 2547 2586 2610 3618 a 3 S 2992 3007 3050 ai04 3191 W S 3375 3398 3402 3412 3426 3 S 3526 3621 3657 3668 3678 S 3812 3918 3965 3992 4012 4018 4048 S 4094 4118 4119 4X70 4255 1332 i341 4 2 43Ö7 4392 4417 4440 ml 4 IJ tSS S i2 mi 6 5223 Ö290 5309 53Ö7 5398 5101 M55 6465 5528 5586 6630 5G42 5455 £ f66 S = 1 1 760 5761 57S3 0602 5809 5832 5884 5889 5901 5929 6051 6063 60 6113 6150 6357 6400 W09 6415 6444 6547 6581 6691 6639 6667 6671 6845 68a $ 6946 7010 7073 7096 7134 7338 7268 7383 7407 7448 7478 7498 7501 7516 7527 7542 7553 7ö8fl 7581 7591 7597 7623 7644 7664 7735 7761 4768 7794 7863 7882 7Ö83 7901 7931 7951 7972 798Ö 7902 8008 8039 8052 8057 8104 8123 8131 8189 8219 822G 8260 8 3 8381 8399 6444 8628 8674 8897 8929 8936 9053 9089 9096 9164 9184 9243 9288 9297 9335 9341 79 9425 9427 9447 9449 9455 9500 9660 9747 9750 9777 9801 9832 9950 9962 9990 10021 10039 10062 10069 10121 10125 10132 10156 10277 10341 10351 10458 10473 10571 10575 10633 10832 10865 10881 10897 10919 10933 10957 10966 11012 11058 11064 IIOÖÖ 11122 11129 11 161 11181 11190 11193 11261 11394 11301 11376 11388 11390 11503 11554 11609 11701 11715 11719 11760 11767 11768 11830 11846 11859 11959 19034 13037 12071 12092 12116 12184 13188 12254 12265 12302 12361 12386 12389 13140 13485 13554 13751 12772 imö 13878 12861 12940 iSOÖl 13081 130S4 13103 13124 13132 13158 13308 13341 13379 13444 13533 13549 13Ö79 S S 13 13764 13773 iS 1 1 1 14121 S ii 2 3 14248 14375 14347 S JJS 14 32 14443 S ItSt If F 623 1473ri 14735 14745 14750 14758 14759 14814 14882 14899 14956 15057 I6m 15107 15m 15164 15310 15231 S S2 15369 15383 15517 15523 15557 571 15093 15608 15634 15721 15748 JöTW ITË f 1 15954 15966 16089 S S 1 1 1 232 16233 16390 16382 16388 16494 16542 16672 16724 16742 16758 16846 16896 19620 16952 17008 17043 17139 17260 17339 17364 1 3 0 17528 17561 17587 17632 17716 17752 17772 17811 17902 18020 18036 18140 18142 18157 18159 18l9i 18382 ïf S 8 18540 18563 18567 18590 18608 18622 18625 18627 186G 18718 18745 18765 18S16 18859 18997 a l 19220 19321 19301 JL S 28 19452 19516 19533 S S 1 19745 19802 19898 S S Ï 26 20225 30267 30356 SS 2S 2 35 20460 20461 20482 2 2Ce38 20541 20572 20646 20695 30Ö99 11705 11964 GEMENGDE BBRIOHTHN 3 K 2c Lljflt No 8459 m f 400 ra z f200 Umi in op de volffende aanwUzliigen tot de arrestatie gekomen Dezer dagen bi de laiatete wapeolnapeetle leverde v d B zijn revolver in ter reparatie aangezien een deuk in den beugel zat De Haagsche recherche die van een en ander in kennis werd gesteld koeaterda argwaan BU onderzoek bleek de deuk van den beugel te passen in het hoofd van den vermoorden adjudantonderofficier De wachtmeester v d B bUJft naw wü vernemen alle achnld ontkennoi Hij is heden ter beschikking van de militaire autoriteit gesteld en wordt In de Oranjekazeme in arrest gezet De aangehoudene moet toen h destyds te BGravenhage in garnizoen was Galle goed gekend hebben en evenals meer andere wachtmeesters nog al eens geld van dezen geleend hebben Of hU ten ttjde dat de moord heeft plaats gehad nog bij O in t krüt stond valt niet na te gaan Looddiefstal van de geïntenieerde Duitscheduikboot De politie te Alkmaar stelde een drietalgeïnterneerde Duitsche matrozen die opheeterdaad betrapt werden op het stelen van 80 K G lood van de te Alkmaar gestationneerde Duitsche duikboot waarop zij weiklaam waren ter beschikking v n den commandant van het intemeeringskamp te Bergen Tel Verdacht van verdqistwing Gislereo is gwauJtrtijk naar Aasen ebracdit H ö 2G jaar dirwctwir van do Al peiuee ie NedMiandloohe Risico Bank ie Hoog v eem verdiactot van vertbulBtenng van gielden die hij in bovemg nelde betrekking ondier zich had en toebehoorden aan venuiohUlendf Inleg rn m die Banic De VLTdïUchic ia te Heerlea ge a De moord te Druten Als venuoedielijke dader yeua den iiïoord Zater nexaht te Üruien gepleegd op den SOjanKs eoi giohuwd C van Thdewï is gialermorgen te Tie gevamkolïjk bmneng rsioht tfe 24 iariige A v G ongehuwd zwager vao ileo ove nleideiio eveneen woonfliohtig te Druten De aatigehoud en © lb een bekende d er juMFUe bij is reedis meermalen wogena dfiefetat aa imabaijd 4ine veroordtei4dl Zelfs In het Ciemeentehuls niet veilig Knikele weken geleden werd te Oolnwir0tuQ een paiiij mam Ufactureti bestemd voor frauduleiuzen uitvoer mi ter waarde van 1 4000 in beslag genomen De gnedeyen worden ia het goneentehuie gedeponeerd en drie der vennoedeJijke dlswlers w ndeQ ia arrest gosteldl In den nacht van Zaterdagi op Zondiag etohter werden deze manufaatiiren nagenoeg allo uit het gameen ehuls gc olen Vaa dtad ers cil goederen ia nogi geen sipoor 0tttd kt Verlooedteluk zijn de goedieren over degrene geeUwkkcld De mtevredenheid der bowenl Het Weektol v d N br Chr Boerenbond deeU roedte dM vanwege het boofdbetsbiuc van dien Noordt Brabantaohen Boereoibondi in alle groote plaaiÈsen van Noor Bra ant op denzeltden dag in de eerste wpek van Soptetttber kringwergaderingen zullen geèiouden worden waar alle boeren hun luurt kunnen luehten De Rehearing dlwlngt do boeren om hun rogge af te ata n tegen een bepaalden pn 9 Zij njoigen dSo niet voor veeToed gebruwea Tot zoover gaat hei goed Goed kan het ook zijn dal de Reigee ring ander veevoeder Rdtnbueert Een smokkelschip opgekocht Men m 4dt ons uU Dea Uedder Gisteren werd door het recherolievaartuig Oorrie der NederlauidHche douane een stOiMiwcbtp aangehouden verdacht van bet heA en vau tsuokkclwaaT aan boord Het werd naar lüer opgebrmoht en oo der boweklng gesteld van eenfge douanevaairtiiigen De aaawezige gooren ztjn veraeigcdd terwi atto gemeeiuachap met den vaeten wal W verboden liet vaartuig te gienaamd l xoeteior de bemanning k verhoord Drie snorren Men schrift aan de Nederlander In n stadje waarvan wij den naam niet zullen noemen vaceert een predicantsplaats Eenige broeders slagen er in van n aantal dominees van hun kleur de belofte los te kragen e u te komen preeken opdat de gemeente zal kunnen hooren hoe goed die leeraren wel zijn en hoe zuiver de kleur wel is Dominee A treedt op De keric is stampvol Zoodra de voorganger op de predikstoel staat wenden velen uit t gehoor zich reeds gemel i k af Ach z n eerwaarde kan den mond wel houden In t stadje waarvan we den naam niet noemen kan men de grootere of mindergrootere zuiverheid des leeraars leeds van s n gezicht af lezen Deze deugt viast niet Tusschen neus en lippen was t immers o gruwel tot in de derde macht I eoi anori De nJtnoodigende broeders voelen zich ep teleurgesteld nu van dezen eerste leeds dadelqk de kansen z n verkeken Enfin ze wachten op den tweede Maar o droeve speling des lots Als ze numero twee in de consistorie begroeten slaat hen de schrik reeds om t hart nu hen n vrieitdelfjk dons van t gezicht dezes leeraars reeds als tegenstraalt Ook die tweede dus geen kans Daar komt de derde De broeders gaan nu allen nieuwsgierig en wat zenuwachtig naar t station om den predikant af te halen De trein stoomt binnen Portieren worden geopend Menschen stappen uit Dur is de leeraar Wat het ie fluistert er een die wat kippig is Doch hU behoeft slechts te letten op de droeve gezichten sQner colle ga s De weleerwaarde die vriendelijk glimlachend nadert beeft n snor Beroepen Is thans in t stadje waarvan we den naam niet noemen n leeraar met n gelaat glad als van n kleine jongen blank als n etensbord Maar van de richting en kleur der broeden Ia hU niet nsfiriMHnriira Verwerking van en maxlmnmprUien voor Runderkoppesivleefch en Bundn harten De BöaGBMli l örrF R van GOUDA Gdd op de circulaire d d 20 Augua tu 1917 no 6 79 afdeeiing Hand l van den Minister van Landbouu Nijverheid en Hanideil Brengt ter aigeaueene konciia dat tot nadere aankondiiging sul zijnverboden hel gebnidk vaw runderkoppeiiivleeiflcih en runderhartea ais groiwIwloKcn voor de bereiddng van aodere leven utddi len aisDiede het Inzouten of op eenigeandere wi ten verduurzamen der genowiide ajiikelen dat tot nadere aankondiging zalzijn dat tot nadere aankondiging zijn vastgesteld de navolgende maixiniuovprijzen bij verkoop in het klein aan h t publiek a voor runderkoppenvleeeoh van 20cents per K G b oor ruoderbartcn van 15 cents pep K a Gouda den 22 Augitbfftufl 1917 De Burgemeester vooraonnd A J IJSeilJ IJN Azn l B STADSNIEUWa GOUDA 22 AuffOBtuB 1917 Geraeenteraadavergadwing De Raad der Gemeente Gouda ia bijeengeroepen tegen Vr dag 24 Augustus 1917 des namiddags 1 uur zoo noodig voort te zetten des avonds 8 uur Aan de orde worden gesteld De benoeming van een bezoldigd ambtenaar van den Burgerlijken Stand een Curator van het Gymnasium een leeraar in de oude talen aan het Gymnasium een leeraar in het Fransch aan het Gymnasium een lid der Commissie van Toezicht op de Stads Muziekschool een lid der plaatselijke Commissie van advies voor de Werkloosheidsverzekering een assistent teeraar aan de AmbachtsavondschooL Het voorstel tot herziening der Jaarwedden van het personeel ter secretarie Het voorstel tot verhooging der jaarwedde van d a Gemeente Secretaris Het voontel tot herziening der jaarwedden van het onderwijzend personeel aan de openbare lagere scholen met desbetreffende adressen en bescheiden Het voorstel tot nadere wijziging van het Reglement voor het Burgeriyk Armbestuur Het adres van J van der Velden alhier met desbetreffend praeadvies van B en W tot onderhandsche verlenging van den pachttermyn van het grasgewas van Schlelands Hoogen Zeedijk Het voorstel tot herziening van het uitbreidingsplan der Gemeente voor het Noordelijk stadsgedeelte Het voorstel tot toekenning eener gratificatie aan den agent van politie P Huisman in verband met de levensmiddelenvoorziening Het voorstel tot wijziging der Gemeente begrooting 1917 In verband met de aflossing van het verleende voorschot voor woningbouw aan de Cornells Ketelstraat De rekening der Gemeente over 1916 met het desbetreffend rapport der beti okken Raadscommissie van onderzoek Het voorstel tot wyzlglng der Gemeentebegrooting 1917 in verband met de kosten der ingestelde Huurcommissie Het voorstel tot splitsing der thans vereenlgde betrekkingen van concierge van het Raadhuis bode der Gemeentebelastingen en bevolkingsagent Het voorstel tot aankoop der woning Gouwe no 191 ca De voorstellen der heeren Dr B J Broekhuizen en E van der Werf tot wUsiglng der Verordening op de heffing eener plaatselijke directe belasting naar het inkomen De voorstellen van de heeren P J Kolgn en E van der Werf tot verleening van duurte bljslag aan gemeente ambtenaren beambten en werklieden De verzoeken om ontheffing van schoolgeld op de Burgerscholen dienst 191 17 Het 2e suppletoir kohier van schoolgeld op de Burgerscholen dienst X916 17 en verder vooilcomende zaken Personeel Ambackts AvondsehooL Ter benoeming van een aasistent leeraar in het vakteekenen voor maehinebankwer kera en andere metaal bewetkers aan de Ambachtsavondschool dezer gemeente is door B en W biovereenstemming met de aanbeveling van den Directeur de volgeaide voordracht ingediend J van Ham leeraar aan de Ambaehtsschool ie Gouda J Schoenmakers leeraar aan de Ambachtsschool te Gouda G J Reemer Jr macHlneteekenaarte Bergenop Zoom Aangezien de voorgedragenen geen wettelijke bevoegdheid bezitten tot t geven van middelbaar onderwas stellen B en W voor de benoeming slechts tydeliijk voor 4en duur van den cursus 1917 1918 te doen geschieden Jth Examen Hoi dakte Tl fWJra eiirf ngi la gde giirteren voor Itet uxauiuD booldakto du tiii r N J vao UuUwiii alhier Legerdag Geuda UK de beriohtea die over den Legerdag op 11 Augustus zijn ge ubtloeerd blijkt dat di i eeu groot aantal militairen van elders naar Gouda komen Door do modowerklog van den garnlzoenacoiiÉitendant ki het mogelijk do voor dien dag s edaal bier aauHozige militairen in de rl csgBbouweii te huleve ten zoodat geen inkwartiering bij du burgerij behoeft plaats to h bi ii Groote ffichefl ullwi wWdra liior en in de omliggende gemeenten K aondaoht vestigen op den Legerdag en vele interessante bijzonderheden aullen u orden iitodt ideeld in bet programnui dat wel dra 7M verA hijnen Landstoim Naar wlf vernemen heeft de minister van oorlog de volgende circulaire tot de burgemeester gericht Herhaaldelijk ontving ik aanvragen om ingevolge art 13 der I andstormwet van den dienstplicht bij den landstorm te worden ontslagen welke worden ingediend door i ersonen die niet tot den landstonn behooren doch enkel daarvoor zijn ingeschreven krachtens art 4 der wet van 31 Juli 191B Stbl no 845 gewijzigd bij de wet van 29 Jum 1916 Stbl no 861 Die aanvragen zlJn niet voor inwilliging vatbaar zoolang de verzoekers niet Inderdaad in den landstorm zijn opgenomen Ik heb daarom de eer U uit te noodigen eed dergelijk persoon wanneer hij reeds v66r zijne opneming in den landstorm eene aanvraag als vermeld aan U overhandigt in overweging te geven de aanvraag terug te nemen en ze eerst dan weder met eene nieuwe daarbij behoorende verklaring bij U in te dienen wanneer hiJ ingevolge wettelijke voorziening in den landstorm mocht komen te behooren Het bestuur van de Kaasvereeniging deelt het volgende mede De Rijkscommissie van toezicht op de beschikbaarstelling en den uitvoer van kaas te sGravenhage schrijft ons Wij hebben de eer u te berichten dat de Commissie van Bijstand inzake de Distrlbutiewet 1916 ons heeft medegedeeld dat zij ter voorziening in de blnnenlandsche behoeften voorloopig de voorkeur geeft aan een inkoop van voor dit doel geschikte volvette kaas Hieronder te verstaan kaas voldoende aan de eischen gesteld door de Centrale Pakhuizen Voor deze kaas kan aan producenten betaald worden een prijs van ƒ 117 per 100 K G welke prijs volgens de meening der Commissie van Bijstand overeenkomt met een melkprijs van cent met inbegrip van een matige winst Deze kaas kan door de Centrale Pakhuizen afgeleverd worden tegen de geldende prijzen Als tot dusverre kan de kaashandel voor zijn bemoeiingen ƒ 2 per 100 K G ontvangen Ter uitvoering van deie ons door de regeering gegeven opdracht hebben wij het volgende bepaald Heeren ingeschreven exporteurs die een verplichten voorraad volvette Gouda kaas moeten houden kunnen van heden af van producenten volvette Gouda kaas koopen tegen ƒ 117 per 100 K G Deze inkoopen worden in het gewone con troleregister ingeschreven en voor 100 pet geboekt In de kolom binnenland Deze kaas wordt op de gewone wijze afgeleverd aan de Centrale Pakhuizen en onder de gebruikelijke condities met dien verstande echter dat voor alle kaas betaald wordt ƒ 119 per 100 K G De exporteur moet bij elke partij een verklaring van den pordueent overleggen dat hl de kaas verkocht tegen ƒ 117 per 100 K G Deze verklaring moet aangeven het aantal kazen en het aantal K G waaruit de party bestaat Blj afkeuring wordt het gewone bedrag van ƒ 1 per 60 K G geheven voor onkosten terwijl de voorschriften voor herkeuring onveranderd gehandhaafd blijven Afgekeurde partijen moeten bö heropening der afgifte van claims vervangen worden door goede uit het exportgedeelte der inkoopen Het bestuur van de Kaasvereeniging bericht dat de bepaling in zijn rondschrijven van 10 dezer met ingang van heden is ingetrokken en vervangen door het volgende voorschrift Een exporteur mag op eiken Zaterdag ten hoogste eene E F verplichting in voorraad hebben gelijkstaande met de hoeveelheid welke uit zijn inkoopen zonder recepia van producenten resp productie in de laatste zes weken beschikbaar kwam verhoogd met de hoeveelheid welke hij in de laatste drie weken door ruiling of door inkoop met recepis op zich nam onder E F condities te venenden Bij de toepassing van deze bepaling zal natuurlijk met stagnatie n den uitvoer in het algemeen rekening gehouden worden Naar aanje4 Sng van de e paltngen au ite oonaniSBie van ioetitiU op del e iik baanrleHiDg en den uitvoer van kaaH hebben de erporteurs te Bodegraven met aig Dciene stc nanen be lüten nit in cze voorwaarden te tredea en voorloopig geen kaa ia te koopeo Tttveofi word een cojiHiiiasIe benoeoid die zlc U red tot bei beötuur van de Ned Ver van KaaidiAnaetsren hee t gewendi met v rzoek zoo poetHg mogetijk een algeuuH no li denvergaderlng uit te wrfirij tii lot befprekiiig van dwe nwHiliiiiheden Door een toeval getroffen De a2 Jarlge R v D woona Hig aan da Nieuvebwen alhier la gisteravond by du Keizuratraat door een toeval getroffen Op a eit viui Dr Brockhukien ffle dcii patient hulp vcrlcnule werj hij overgebrarfit naar zijn woning waar bij i poedlg tot t ewiHtaIjn kwani OAPELLS itA UBCL Voor het oxatiicn boufdaklu klaagde giftteren te V lrft e hago do beer J Maurit aMiIer AAtnaoBT Do Raad di zer leaieento lit bijeengeroepen tegen Vri tagavond T uur ter bvdiandeling van de navolgi nde ptintMi Onderzoek geloofsbrieven der gekoten RaaiMeóen Oetnventertkening dienst 1916 Henoctnifig HooJdtuSn KnegtabotWHh Al en Overaohrijvingi Iwgrootlng 1917 8 nur eloltiBg Wij vemauen dat bij de winktHltT alhier een requemt Ier teckeiüng zal worden aangoboden waariiij aan den Raad verzofdit zaïl wordien do H uur winketslulting in te voeren uitgezonAfd Zater dagH un in de week van b Moolaaa een vn ander ter Iwaparing van liobt SCHOONBOVBN Pot eoncierge aan de rljksMhoogere tnirgerachoo te Mlddulliarnls L benocctid J den Butler alhier LAND mi ZBEHACHT De oppcpixfvelhebber van land en zeeniaolit hoi ft zoo ni ldt h t Hbld ter kennto gebractit dat Ijinaenkort t en regeling zal worditi KBOHTOZAKBN Moord In de Van de Vetdtstraat den Haag De Haagsche Rechtbank deed gisteren uitspraak in de zaak van L A Th F Th coupeur te Rotterdam tegen wlcn verleden week door het Openbaar Ministerie 8 jaar gevangenisstraf werd geVischt wegens moord op zljn vroegere verloofde mej Cornelia Simons in een woning aan de Van de Veldestraat te s Gravenhage De Rechtbank heeft den beklaagde schuldig verklaard aan het ten taste gelegde en veroordeeld tot e rt gevangenisstraf van 6 Jaren Voordo Keohtbank te Rotterdam Mond giateiren torecbt de 23 iaTige arbeider II L geboren te ZwoUe Hij had den laalstcit tijd doorgobraolit in de Inrichting der tkibting het Hoogetand te Beekbergen duüh wait In April workoaatiii geweekt bij den barbier U Blnnenkade te Waddiiiisve in Op 19 AprLl had Binnenkamer beun naar Gouda geasonden om S olieermilaseii 8 pokten zeep en 8 Mbeerkwasten te halen op een rliwic4 van itljn patroon wa 4 L daarheen gegaan Na do setKemveHHen enz Ia ontvangst te beDjben genomen was bekl een borrel gaan drinken eu bad dien aemtm door iiieerdere doen volgen Tengevolge vaa dat dranJc brudk liad Iiij niet goed meer kunnen fiet u en was hij op deu terugweg naar WadJinxffvfeu genallen waarbij een drietal potten zeep gobroken wat Beitl had loeu niet naar zijn patroon durven temigkeeren en was weer naar Gouda gi gaan Ons In zijn onderhoud te voorzie hftd bij daarop rijwiel MuheenneeeeK soheerkwasten en de overg0l le ven potten sblieerzeep achterwiivoIgenH verioobt Setiilge Binnenkadv verklaarde dat luj tol Aen lyen April zeer gotuli tevreden over beW gefeest waM De directeur der Mtiehbliig liet Hoogeland deelde meiJ dat bekl tot dusver goed bad opgepa tt De jongeman wa r itviiandi dïe gaarne zijn be it deed dooii leiding noodJg bad Het v m naar bet oordeel van d ïw n getuiig wen clielijk dat bi kl voorwaardeili veroordeeld zou worden en ged urende den proeltijd onder Htreugi toezic4it zou worden ge ptaati4t Het O M rfaohte wegens verAilste rhig drie ntaanden gevangenlsNtrat voorwaardelijk met et a proeltijd van drie jaar onder liepaiing dat l ekl zai worden geÉUeid onder toecicbl van de vereenigiiig btiobling Hel Hoogeland enslcb gedurende den proeftijd zal gi dnigen naar de aanwljdngeu van den dtreoteur vAn die Atiobdng lie r ehtbaiik bepaakie de uJbspraak m deze zaak op Itet einde der zitting De nict verslAenen bekl A J V bad Ia het V oor onneraoe4c bekend dat h4J op 12 Mfi te Gouda bet meisiie C SolwMilen be€ g patt en op den grond geworpen en Iiaer daarenboven tegen iHWst en rug geBtoai9 t en gut agen bad Toen baar broertje M Sdwuten het roeislje te hulp geicomen wais had bekl Hen Jonden een taiuip tegen den mond gffpeven Ter zake an niLshandellntf ei di het O M acht dagen gevangenisstraf LANDBOUW KopervitriooL Met het oog op de vele moeilijkheden verbonden aan den Import van de voor tuin en landbouw benoodigde kopervitriool worden de besturen der by den Tuitibouwraad aangesloten vereenigingen reeds deze week uitgenoodlgd de door de leden hunner vereenigingen voor 1918 benoodigde hoeveelheid kopervitriool aan den Raad op te geven Het IS deze n l mogen gelukken In het belang der aangesloten vereenigingen met den importeur een speciaal voordeellge overeenkomst te treffen Voor 1 Sept moeten de bestelbitjetten blJ den Tuinbouwraad worden ingeaondai Marklbarlolitoii Groenteavcittnt wivkerk a iJttiel en Otiit+treki u au 21 Augk l Jtg kotiAouaiMrs f 3 Ü0 f 3 90 2e HOort f 2 HÜ ft O my 100 Ntokprliiooiwv M on i buUvnI f M ld bkineiiiaud 1 30 10 1 2A 00 dtamprinoeBBciboonni buit fil f 15 Ul blnnenl f 1 1 00 proukboonen btiitenl f ll t 18 UI bioneul f A A O mkjboonen Uiitenl f at kl bUin il f IH I l touiMtn f IM 2o foort f 10 gïoot f 17 aU per lüU k ff WOERDiJN aa Aug Aanvoer tt par tlJüD waarwder 10 uiet Kiiksuieik fiti stuka Prijs Goudaohe Kaas Ie aoott f Ö 50 LAATSTE BERICHTEN Soccessen der Engalacba troopM LONDEN 21 Aug Off avondbericht vertraagd Hedenmorgen vielen de Engelschen een Duitsche loopgraaflinie aan op den westelijken en noordwest rand van Lens en namen do atallingoa overeen front van 2000 yard 1800 M De hevige strijd duurt voort Twee steika tegenaanvallen ten noordwesten van Lens sljn afgeslagen door de infanterie Een derde ten tuiden van de stad is door het Britsche geschut gestuit de Engelschen namen een aantal krijgsgevangenen Geen staking in Eageland LONDEN 22 Aug Het gOMÜiil met den vakbood voor spoorweg machinisten en stoken is bijgelegd De minister van koophandel heeft beloofd al het mogelijke te zullen doen om de iKhen der werklieden In te willigen Ds ceaferentle der Labovr PaHy LUMDl N 21 AugL De conferende dep Labour P a r t j om it besllaseti o t r de vraag of een lirltiKbe afvaanttglnff naar BtackhoUu zal gaan we4ke oontermile op 11 AugwHu werd verdaagd kwam boden to Londen bijewt II ondersou zelde in een p r8oonlijke verklaring det hij ervan wan bti Sülmldlgd de oonferentie op lU Augustus een besliswnd Mi te hoWM n omlwuden ourtrent de houding der Kufwlrtebw regeering HiJ ontkende fltell dat hij uut voort e laoh en radte en üpz tt llik eenige iuliduhig aan de ooufertwle zou hebben onthouden Kerenski ws i en is nog h len vóór bet zenden van Hi ilsotm vorttVmwoordig erB naar Htoukholin IlendiTttou ween besotiuU i lngeu van zluh af en uitte de lioop dat de coniereiiUe hem zou stt uiien Minister Barnes antwoordewl op de oritlek an vorige sprekers omdat bij een zetel had aanvaard Hij ble zijn diensten ter bwMilkklng AtMvn van hen die het land nu telden itaar hij geloofde naar het goede doel Hij wa t zeer tegen StockbobiK Hij was lUet li gen ovcrieg op gt cx lkte tijd eii plaats maar au was hét niet do hjd en Btockhoba waü niet de geschikte rtaats De amlerenlie be loot tol vi r aglng t na da geailleerde conferentie Dan zoHen 8 a trt vaartKgden voor füockhobn wonlen gekozen en zat brt n en eranduni omtrent de oorlogwdodelnittii in l ebandellng komen Het Italiaansche offensief De nweilllkheden van het terreüi BOME 21 Aug Een oorlogscorrespondent van de Corriere delta Sera schrijft DezeIsonzoslag is van reusachtige afmeting Deterreinmoellijkheden zijn geweldig en vertoonen een mengeling van het karakter van alle soorten van oorlog zoowel van den bergoorlog als van den oorlog m het vlakke veld van den oorlog over rivieren langa afgrtaiden en tusschen de rotsen en bovendien vanden zeeoorlog De zee is soms MMyfriendisoms een vijand Wat betreft de geweldige vijiAideliJke verdedigingswerken n de m t vuur gebrachte troepenmaaaa s Is t ongetwijfeld een van de grootste veldslagen van Europa Het is em aanval over het geheele front van T o 1meln tot aan de zee Blj dezen slag werden alle verdedigingswerken der Oost irljkers zonder uitzondering aangevalten Op de Karst is de strijd verwoed Ds machinegeweerstellingen van den vijand iQn aangebracht in uitgehakte holen en in putten die met draaiende pantaerhoepels zi n overdekt hetgeen er waren gepantserde torens van heeft gemaakt Vier linies van den vijand zijn in het centrum aan flarden geschoten Da uitwerking ia overal te tien ver scheurde draadverspemng m elkaar ge schoten sehuiBan en loopgraven ineen gestorte holwoningen verbrande bergplaatsen en barakken Vorderingen i jn er vooral gemaakt tussohen Dastgwevliza en den zuidkant van den Karst waar een aantal sterke verdedigingswerken van den vijand sljn vernield Allerwege Is de tegenweer der OostenrQkers krachtdadig maar onze troeepn vechten met prachtige onstuimigheid Oostenrilkaek kgcrberfcht W ENEN 22 Aug Off avondberieht De slag aan de Isonxo duurt met dezelfde hevigheid voort Het brandpunt ligt tf de Karsthoogvlakte Het gaat goed Telegrafisch Weerbericht HoogMte UrotiKtersUnd nabij 7tï5 te Zuid DuitsvMand I agele ftaramrteraland 7öt O Heraosand Vervi anilitiDg lot den v eiuK D dag zwakke tot madge Oottteli e tot Stüde li e wind iue t t haif bewolkt waar sobijnll nog droog tti ioud enfl kanA op aveer aanvankelijk warai