Goudsche Courant, donderdag 23 augustus 1917

50e Jaargang No 13476 BOEKHOUDEN in drie mianden met TBiijmooium J C ter BRUGGEN Leeraar Boekhouden JVI O BLEEKERSSINGEL 3 GOUDA Proapectui met overtalrijke prima jelui eniiteo op tnrreje franco Epwaring met drieduizend Oud Leerlingen een vttor een persoonlijk geleerd MONDELING EN SCHRIFTELUK Het Boekhouden ia niet ieti geleerd welenachappelijks noch iet nieiwt hel ii eer natuurlijk eenvoudig vcnielf iprekend STELSEL teer gemakkelijk door leder te begrijpen en 00 oud Is de wereld 996 63 Oudshoorn tff Alpken a d R tt 30 Maart 1914 WtlEd Httr J C Ter Bniu Leeraar Roekhtudim M O M hnr Het doet mg genoegen van Umifm Texttmmium te hebben ontvangen met omdat ik de letten midt ben verre van dit het mat m tteedt een genoegen van U onderwifs te ontvangen en Mii U Ie corretpondeeren Steeds heb ik met pltxier Um Schets vait het Boeklieuden ter hand genomen en wanneer er tick een moeilgkketd voordeed dan mas steeds dat ioti daar dat mg alle mogelgke antmeorde gaf het aas m dan alsof ik U hoorde sprtkt Ook de Dr$e Balanten gaven m veel licht vroeger was een Balans votr m een dood element doch thans nu tk kennis gemaakt hek met dit boeiske is dit voor m geworden een levensbesclfr ving vol afwisseling ik kan dan ook niet anders dan Uw onderwas een ieder ten sterkste aanbevelen Vóór onxe kennismaking wat de Boekhouding voor m een Mysterie doch thans kan ik getuigen dat U mg hekt gemaakt Ipl een ingewf d em reeds verteheidene malen heb ik tot m n genoegen gevoeld hoe prettig het it Boekkoud ondermlis genoten te hebben Met hartel ken dank voor hel genoten onderwijt teeken ik Uw oud leerling en vriend A DEN HERTOG Wsn Landbouwer P S U kunt naar Uw gotdvindem hiervan gebruik maken B r i t H fi ih gezant Ie A t li e n i I sri GraavidtJ U benonnd toi gezant Ie Athene Daar SraovitJe goWreiileerd wn aan dn rtwi ering van Venizehwt tu Sftlouiki ft it de Hriter lie rt wrrinjj het wiwcIh lijk liat hij voortgaat im Vool ek s iiv u tu wi ii kfn alii 4H t van ir Fram H Kllot H et KO nf N ari aM irii Ka el worflt borloht Jat d opacw priwident d T provlm i IIes n Narnwu ïlert wlenJ erg jiju ver o oiu onlalog liei ifi riijjiHiauuii In rijn l UttH zal de nilDi li i Miu eeii üUenrj Von TroW zu Solz liH pper priv dtiit liemMiiKÏ wortïén dezH H w feidw a 1H H tot 1 05 ri ï riiiR pnwlitent In Ktt t l W iJt r I e va li e k i r e o b Ir p r o r a 11 Wti kif r vititi4ok vfcklaardt dat daar tVekerlri d nieimr loe pari oïi pro Singer Pit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van naaimachüies want SINGEU Naaimachines zijn een ËersteKlas Fabrikaat dat zicli reeds meer dan n lialve eeuw voor alle Iiuislioudelijk en industrieel werk met roem gebandliaafd heeft MGm NAAIMACHINES kunt U krQgen in al onze winkels iet v iA onlK xHwtnifliftM verkingni nut en onw T rtaanimrt lifïrtlïwtik cW jtee lH itiT op ht l niiH c e It T lorug Mijb over t In üomowitz wa eenOuberi iMljktkfTi J Toen Ik mij bIJ hÉi aHilAN hieldl Ifcl lïiijn hand lang vant én zM ik laai u ougaarn gaaji Ini ti uw otitriftwidtgéiitlen wixY beter wor n wBt Ik hoop wij liotiden zootong iHogcJlJk itii pJaats hier voor u open I I n nn n oogi nblik lllf voejidL bij ar aan toe Ik wa een jaar uu i vitlt f Twn we ik wei r wn half jaar bij de trwpeti Kn bwi Ik wn heel iaar tig Te zamel hvtt jaar bij eeudjffliatlij l van dwHeii jaren ilat fe niot zoo erg M t g tK e annbev ilingoTi worA umn fcn tooli aangfwIiW Maar natuurk c de tl ï gaat voorttij elkii da brengt IwiiajMÏ venter van do Mog4li dHM Het t Iwler er maar t fi hee irfet aan tf denken Al i toOih voorbi 1 n jf biwifiiied Wer aU koop iian WUfteert tn li gehe niet Ht iiiut haalde dei etdioudtq op B o Wttlfganif Je IhiU noff uH ffotrouwd AndPTtf zou je wpt Hi dat tcl rtm Vt Tvtofèt TnRtige zaak Ij oor jo Wouw en kinil tP zorgea l aart€ pen er treedt al het nnd re op den acIrtM gTond ook of iti n plef li r in zijo h T K lKvf d nie Htj Htond op Ie utHter4 n of F ÏUi nogboven wm Wotdl varrolfd Adverteert in dit Blad KLEINE ADVERTENTIËN i S oaat p r r el bij rooruitbaUliiif STOBLKNMAKKR GEVRAAGDi een HALFWAS of VOLSLAGEN Stoel of Meubelmaker Goed en vlug werkman Hoog loon Adres H A JONGENBOER Raam 268 DIE MEN AAN mm ÏÏITHANGBOED KANEENNEN SINGER Maatschappij DepAla alom GOUDA Kleiweg 5 Advertentiën Een net dienstmeisje GEVRAAGO niet b neden de 16 jiar bij A J HUISMAN Smid Slolfrljli 2023 8 Jangste BEDIENDE a vraaa l leeftijd 15 16 jMr Toor ttia B nb x gb d n Adrssi A BROUWKII PEPERSTRAAT alhier 2025 10 A QUANT VKAAQT een WINKEUUFFROUW en een JONGSTE BEDIENDE ter opleiding 2053 13 Aanmelding ivondt na 8 uur Wopdt savpaagd TE KOOP of FE HUUR Icten 1 October of Inter EBN PLUtK OBRIBPELUK Hej0renhuis S i irtimen mei TUIN liefil Crebelhitrutof nwile omteving 2019 15 FröKO brieven in F H VAN SLOOTEN RijkMntvinfer e Hertogenbosoh Ullengewone Alsemeene Vergadering TiB AANDEELHOUDERS ven de N V tot Aanneming van Werken v h H J Nederhorst E GOUDA op DOXDEmiiii 6 wmm m des voorm 11 i uur in Hotel DB ZALM te GOUDA Gouda 21 Autiluui 1917 H J NEDERHORST P BOKHOVEN 2051 25 Directeuren bij opmimingen Tan kleeding boeken schoenen en antiquiteiten is BECKER S 2e handszaak GOUDA 1911 10 GOUWE 9 Ov ral ontbladaa Zeer mooie sollede meubelen ala Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theetafels Buiretten Sti lameublenienten in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Staapkamermeubelen enz onz alK spotgoedkoop Rugliekleede Leerstoe en naf f 17 50 Stdlkast f20 SUJltafel f 9 50 Spiegels f5 50 f 7 50 enz uunniirin lllnllülinlli lllbu Me Rotterdam Koopt Uw Hoeden Petten Baretten Ml OAREL KROPMAN LCIWEa f aOUDA lerteiziflpD Yao eo naar alls plaalseo onclap vollMclls s Antl HATIOIIilLE BmyEIIEEIIIfiilË KapHaal an nm mrv a I e SOO OOQ KANTOREN OEVESTIOD TE GELDERMALSEN GORINCHEM GOUDA groningen harlinGen heerenveen hengelo o KATWIJK LEEUWARDEN LEIDEN MEPPEL MIDDELBURG PURMEREND SCHAGEN SCHOONHOVEN SLIEDRECHT SNEEK STADSKANAAL TERNEUZEN THOLEN TIEL UITHOORN UTRECHT VEENENDAAL VLISSINGEN WILDERVANK WOERDEN IJMUIDEN ZEIST ZIERIKZEE ZUTPHEN ZWIJNDRECHT ALKMAAR ALPHEN d RUN AMERSFOORT APELDOORN ARNHEM BARNEVELD BODEGRAVEN COEVORDEN CULEMBORG DELFT DOETINCHEM DOKKUM DORDRECHT DRACHTEN EDE FRANEKER Op bovenstaande Kantoren alsmede op de Kantoren en Bijkantoren der Rotterdamsche Bankvereeniging en die derZuldNederlandsche Handelsbank gralls overboekingen voor Rekanlnahouders 1974 o 2050 100 Modevakschool voor Gonda en omliggende plaatsen Eigen Behangerij en Stoffeerderij Kantoor LANGE TIENDEWEG 71 Telef 449 Aansviloteii bl de vereenlglar voor Mode vakicholen to i Oravonhagc Goedgekeurd bg Eon Besl 26 Ang 11 No 16 Opleiding tot Costumière Coupeuse en Leerarea Dull gelepbeld fOor ilgen gebmlk Ie leenn MIIIISEI iDSlG ei IfOIIKIiSn De School il verpUatit an Gouw 109 aaar Goumra I3I waar zich nieuwe leerlin n kunnen aanmelden voor hilf Aujuatua Dlr Dames v HEYZELENDOORN Vou like a nice clgai Smoke Couvef 10 Sk 12 Centsi Dienstaanbiediitgen Firma B pE JONQ Behangers Stoffeerders Beddenmakers Verhuizingen Qouwe 91 Tel 47 Ontvangen de Nouveaufa s in Behangselpapieren hebben in de Goudsclie Courant tteedê tueeet 1 Deie advertentiën kosten sleelite blJ Tooruitbetaling 1 5 regeU f 0 26 voor elke regel moer 6 centa Opgaaf aitslaitond aan hot Barean Abonneert U op Hei Steooyrafiscb Verslag van het Verhandelde in den Gemeenteraad wan Qóuda Bevat ALLE bg den Raad inkomende atakkdo do beaohikkingen daarop en de stenografisoh opgenomen disonssiea alles bijeen in boekformaat AB0NNEUEKTSPRIJ8 voor sbonni s op dit blad f 0 25 per kwartaal bg Tooraitbstaliog voor nietabonné s f 0 50 per kwartaal bg vooroitbetaling Bf Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GfOUDA A O E nD A Aug 4 u n m Boveoeaftl HoUaadi Vej dkn ing ld Goud BotuH vftn Poet eiQi Tedcigraafticaii 31 Aug Lecerdiaff 3 Sept 2 u Gebouw Bouv en Wonlnftooiddit OndierstaiièBiOMDiQiiasls ArmeoBorg BeIe M veirzoekeii wIJ tar 0eild ti aic ni ided tikig t mofseo fliitrugw Twgiidwliigeai soumi loitt t dm u tra aM iM la Vertegcnwoordlcer A RIETKERK Gouda 1992 S4 IleatxliiolM DroklnvU k BBXKKIUH k ZO f Gkndik Donderdag 33 Augustus 1017 fiOMGHË mMJVT 3 i© va ws © aa i d Trexteara tie bla d voor G o o d st © aa Oaaastxelceara VERSCHUNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ragato r IA atka ragt mm t ftJl INGEZONDEN UKDKDBlOINaBN i Op de voorpagina dubbel tmimt Gewona advenenii a lagcsonda nedadealiBgaa bf pri Grooie letlera aM rabttaa naar plaataruuni KLEINE ADVKKTBNTltN aaa aga koop ca verkoop huur vadwor 1 5 nf 0 25 alha reaal 10 rejala S w1éa iui S aM ABOtVNEMKNTSPRUS I por k uiaal I 2S per week tO cml m l ZondsgibUd p r kwartaal f 1 75 per ÖMOrging per looper geMiii dL Franco Mr poM per kwirtwl I l SO mol Zoodagiblid 1 2 AbonaamenleB wordan do ijki ngenoaieii uo ou barwa Markt 31 Goud bi mttw igenlea den boekhandel ea la post kantor d ADVERTKNTIBPR1J8 1 Uh Goodn en pmMrcken behoorende lot den bezoi ring 1 5 rcgeb I 0 5S eUw ragel moor f 0 10 Bi drie achtereenvolgende ptaatimgen wordea 4e a ic Dii tw a bcr k id Vaa baltaa Gouda en dan basorgknng rageU f 0 80 clka r é l Biaar f 0 1S Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON steden Dover Bamsgate ep Margate Hierdoor werden 11 personen gedood 13 gewond In Dover en Romsgate werden ook eenige huizen en een ziekenhuis beschadigd Het Engelsche a weergeschut kwam In actieve politiek Plaatsgebrek belette ons gister verder Uit te wi den over de rede van den Kykskanselier die behalve zijn nlets zeggcnde verklaring omtrent het Pauselij vredes voorstel veider nog eena terugkwam op den militairen toestand waarvoor hü Hinden burg in een telegram aan het woord liet e$n handig nieuwigheid je maar hier nu juist niet op z n plaats althana niet vredebevoi derend Bovendien bevatte het telegram ook geen nieuw het oude liedje de militiUre toeatand ia schitterender dan ooit Wil men dus daarop blyven bouwen dan zeker zijn we nog ver van vretle af door overleg Eigenaanlig is ook Michaeüs voorliefde voor onthullingen Zoo heeft hy weer oene do veroveringspiannen van de tegenstanders aan het licht gebracht Pat Rusland het daarbij op Conatantinopel voorzien had en Frankrijk op Syrie terwijl Engeland plannen koesterde om Mesopotaniiê in de wacht te sleepen wisten we reeds lang Maar vergeten we dan niet dat deze gcwraslkte overeenkomsten tusschen de Entente regeenngen Kijn tot stand gekomen gedurende den Oorlog Wat zou echter aan het licht komen ala we eens vernamen de overeenkomsten tusschen Berlyn en Weeneii T 6 ö i den oorlog afgesloten Was men toen ook slechts voornemens een verdedigingsoorlog te voeren Denk slechts aan het Belgische vodje papier e d l En toonen niet de Engelsche officieele documenten dat Dmtschland aan Engeland in ruil voor de onzijdigheid van dit land beloofde geen Fransch gebied binnen Europa in te lijven Duitschland zou thans een verdedigingsoorlog volgen juist zoo is het door riin vijanden geworden het ziet dus van zy n veroveringsplannon af Welnu zou de Entente déértegenover ook geen andere houding aannemen Verklaarde Rusland zich niet openlijk reeds bereid voor een vrede zonder annexaties daarbij dus van Constantinopel en andere gebiedsuitbreiding afziend Neen maar wat men nu nog wèl voor alles wil dat is het over heel de wereld gehate en gevaarlijke Pruisische militarisme vernietigen opdat niet als wiJ tientallen jaren Verder zyn Europa een nieuw bloedbad zal aanschouwen ala thans of als bet kan nog gruwelijker Een heel eigenaardig licht ook op de yredes bedoelingen van Duitschland werpt vooral nu weer het volgende comrauni ué aan de pers verstrekt in aansluiting op bedoelde rede luidende De Rijkskanselier zei de nooit verklaard te hebben op den grondslag te staan van de vredesreresolutie der meerderhetdepvrt ij e n Weliswaar beeft hij in het kader der vre lesreBolutie met do partijen voor het beëindigen van den oorlog willen medewerken maar in geen geval heeft hij daarmede willen zeggen dat hij met do daarin genoemde voorwaarden accoord ging Natuurlijk moet hij zijn handen vry houden voor de komende vredesonderhandelingen De Htjkakanselier stelde in uitzicht dat hij te gelegener tyd zijn oorlogsdoeleinden bekend zal maken En verder Na de rede van den Rijkskanselier die groote beweging veroorzaakte legde de e ociaa Idemocraat Ebert uit naam van de meerderheiiispartijen een verklaring af waarin gezegd woiMt dat de vertegenwoordigde partijen die de vredearesotutie van lil Juli onderteekend hebben op grond van de eerste onderhandelingen waardoor ten opxichte van de resolutie indertijd tusschen Ue vertegenwoordigers der partyen en den Rykskanselier een overeenstemming tot stand is gekomen niet kunnen aannemen dat de RÜkskanselier zich niet op den grondslag van de vredcBresolutic wil stellen De bewering dat er onder de vertegenwoordigers der meerderheid ernstige meen ingsverschillen over de opvatting van de resolutie voor den dag zijn gekomen wordt onjuist genoemd Zie zulke dingen zijn om wanhopend te I worden voor hen die geloofden in het zoethoudende praatje van pariementariiieering van de Duitsche regeeringavorm en eenigen invloed verwachten van den sehoonen schijn der vredesresoltitie Kanseliers rede we lezen het veroorzaakte groote lüeweging het zal ons benieuwen ot dit iets anders bcteekent dan een storm in een glas water Von K ü h 1 m a n de nieuwe Duitsche minister van Buitenl Zaken heeft thans zyn intree reile gehouden gematigd en zakelijk zooals men van hem mocht verwachten Belangrijk ook waar hij de taak der Duitsche politiek beschouwt allereerst de behartiging der betrekkingen tot de bondgeaooten verder zooals hij zegt de taak die in belangrijkheid en moeilijkheid weinig minder ia dan de bovengenoemde de behartiging van de betrekkingen tot de onz il dig en In dit opxicht willen wU de rechten en de levensnoodzakelijkheid der onzijdigen zeer zorgvuldig ontzien natuurlijk veor zoover de argUatigheid onzer vU aden die het openbare recht grootendeela met voeten traden en onze eigen oorlogsnoodzaak dit toestaan Het verdere afvallen van belangrijke onzijdigen te verhinderen is een zeer ernstige en gewichtige taak Wij kunnen ons daarvan slechts met goed gevolg kwijten volgens het beginsel In de politiek spreekt ma ht mede doch ook recht Slechts indien onze politiek op deze beide pijlers is Ill hei haar altijO Itefgehatl Mn ir ik anjlit liuar nu heel andi ra en nog veel nneeii dou vi ot w Jelui Ijinult iinj liWdeii zii WoMgang von Wiklliig wwir op harte4ijlier toon dan gt wooult dioor dtm iHitiiinneli lken man vaii dt wra ehS werd aangeslagen Zijn neef kww weer ti rug up w at hoiii voortdhirend wakein en droom aid bezig hlokli het Dniitaoho leger Wat zou f Hth uu bij onri wn kleine kranig oWieiiHTövronw zi Nu Is j wat tot Ix dnning giJiOmiim Zij zou zieti ZWO gioed bij oiw Inlm Mkl Ku iwu ztj Rei n I iig elwho lat iiK tT zijn in liel IVulitLtwh regmitoit maar ze kou door en d tor lil Duitaelie wwrdeai on jtij zou begrijpen wat iirfjn iRTOop en wat d i AUm Itdeeivi nt I n juiwt nu wc zoo ver gevorderd zijn irf het ook lüaarvoor li laat giword n en Ih do poon g tujotLf Hi iïmit verviw dim blartwen rook an zip pijip uakijkemli in dtrootnivijtvil l oen ik voor au e rtiiUf joor naar Uullfieihi iod teruMpiatf om wwr Bolitan to word n zei Tuj hftiWen wij nog preoi twaalfdkilzeiuï mark van oua 0 iuliGrverHio4 i niet versfiliil Dio Ui4 ik natuurlijk iiiiju vrouw Fn dU heeft be bw4 iiatunrii ia de paar volgendv iii aamh n voordat de oude naar de woerlidht g ogi aan liaodMotioeiiün bloonrm weet ik naarvoor oitgegmm huBto tti d t beelje gt 4d nog iifiïlileu dlD4t zon tu4 voldo ii de ziju gtnvecrit om er ons fatsoenlijk ioor to elaan en het hoofiï lioven vtaler to houden totdat ik kapiuHu eentte klfiM wa t Wij zonden onrf in Duibwliismi in oiwo poadlio hebben knitnen handha ven Zoo gaat het HondenkttiM Tulm gooil iia n caig itrBft WMg en de lootifle puar centen breng m Hij kwaiu in den loop viin den nv i d macht en rech gegrondveat ia kunnen wij iets scheppen van duuriamen aard De po iUiek die alleen opmachtgebaieerd is is van meet af aan tot mislukking veroordeejd Ten aanzien van de buiteolandache politiek E jn niet deze woonlen het minst belangrijk Thans ik kan na rüp overteg Keggen waar wij waartchijniyk het laatste jaar van dezen out zaglijken voikenstrijd ingaan willen wij voor zoover mijn afdeellng daarfnede gemoeid is dit ingaan met den vasten Wil om vol te houden tot aan het goede einde met de hand vast aan het roer i n vertf ouwen op o t8 onvergelijkelijk leger en zyn groote aanvoerders en op nze jonge maar prachtige vlQot in vertrouwen op den goeden geeai van het Duit che voilk Dan hoop ik ook voor aoever wU daartoe kunnen bijdragen dat uit den nood 4ezer tydcn zal voortkomen a n eervollen trede die de gevestigde toekomst van Duitschland zal verzekeren Over de betrekkingen tot den Rijksdag het Duitsche parlement xeide spr Alle menschelijke betrekkingen lU gebaaeerd op tertrouwen Ik ben overtuigd dat de leiding van het r k ten volle vertrouwt dat wij allen zooals wiJ hier bijeen tijn zonder een nkele uitzondering alechta éïn dmg wlltm sij het dan ook langs verachillende wegen en sterk bloeiend gelukkig Duitaeh Rijk Ook ik mijne heeren moet voor het deel I dat mij ten deel valt van do leiding en voorI rciding van do buitendansche politiek u em een zeker voon chot van vertrouwen vertoeken Gü moet een zeker vertrouwen hebben in onze kcaiils van zaken en In onzen goeden wil Gematigd en zeker voor een gezagiiebbend Duitsch ataatsman zyn deze woorden dia den gulden midtlenweg schijnen t houden tusschen de uiterste partijen De Franschen handhaven hun positie Pond Verdun zij maakten ruim 6700 gevangenen Het geweldig Italiaansoh jifffensief aan het Isonzofront uurt voort Een luchtraid op Engeland Nogeens de rede van den Rïjkskanselier VonKUhiman aan het woord ïikh Öi ONS OVEB35ICHT gend in mannen en materiaal de strijd aan het Isonzo front is schilderde ons de oorlogecorrc pondent van de Corriere della Sera die wijst op de enorme terreinmoei Igkheden waarmee hier vooral de aanvaller te kampen heeft en waardoor de tryd een pienfeeling van het karakter van alle aootten oorlogvoering vertoont En als we dan lezen hoe Oostenryksche machinegeweerBtellingen zün aangebracht in uitgehakte holen met diasibare pantserkoepels overdekt dan krijgt men ecnigen indruk van de verliezen die geleden moeten worden indien daartegen zal worden opgerukt Maar met niets ontziende hardnekkigheid zetten de Italiaansche troepen hun aanvallen voort met grooter heftigheid dan ooit te voren HierbÜ ia het voomaamste doel der aanvallers den straatweg naar Divino te bereiken waardoor men strategisch dichter Jcomt bij het nog ver verwyderd einddoel Triest De Ag Stef zegt over dezen Isonzo alug die nu al drie dagen duurt op een front van bijna 60 K M Nimmer heeft een sUg loovee verscheidenheid getoond in zyn gevechtsvormen hetwelk is toe te schrijven an de moeilijkheden van het terrein en de ingewikkeldheid der stellingen waarom gestreden wordt E groot aantal OostenrükscHè divisies yan groote sterkte verdedigt de machtig versterkte hinderpaal op den weg naar Triest Volgens de berichten bevinden zich picer dan 2000 stukken van alle kaliberH op het 60 K M breede front van aanval hetgeen betcekent dat op elke 30 M ongeveer stuk geschut voorkomt Tegen dien Biuur stormden de Italiaansche infanteristen op ondersteund door het machtig vuur der Italiaansche kanonnen Aan het Oostelijk front schijnt Toorloopig het evenwicht eenigszins hersteld Van belangrijke vorderingen der Duitfichera wordt hier tenminste niet meer yernomen Het is dan ook niet te verwonderen dat de levendige gevechtaactie op de andere fronten den Ruesen en Roemeniërs verlichting brengt van den druk nog kort Ireleden daar door den vyand uitgeoefend Doven Engeland zün wederom eniele Duitsche vliegtuigen verschenen die en aanval deden op de kust van Yorkshire gommen werden daarbij geworpen op de j ïs lat4 ï fronten In het Westen blyft rond Vendun de Btryd voortwoedwi Mi breidden d Franschen hun Buccessen nog een weinig uit zooals het Duitsche legerberlcht toegeeft in het zuidooatelök deel van het bosch van Avocourt en op de heuvels ten oosten daarvan alsmede op den zuidelijken Maasoever Hoofdzakelyk sch nt de infantenestrüd zich voor het oogenblik echter te bepalen tot krachtige Duitsche tegenaanvallen waartegenover de Franschen zich geheel in hun posities handhaafden en gevangenen maakten terwijl het Fransohe legerbericht verder nog meldt Het aantal ongewondegevangenen door de Franschen sedert 20 Augustus gemaakt is tot 6116 gestegen waaronder 174 officieren Nieuwe gevangenen gisteren gemaakt in de schuilpIaatBcn konden nog niet geteld worden Bovendien worden 600 gewondegevangenenin de Pranscheveldhospita le n ver zorgd Volgens de jongste berichten hebben de Franschen een aanzienlijken buit binnengehaald in het byzonder in de drie tunnels van de Mort Homme vond men hulpposten en electrischc installaiies welke nog geheel onbeschadigd waren Daar hebben de Franschen een geheele regimontsstaf gevangen genomen met een korpscommandant en een genieofficier PARLEMENTAIR NIEUWS Pransche verkenningsafdeelingen zyn tot de grenzen van het dorp Fo r g e s doorgedrongen Wanneer wij op dit gedeelte van het front na de gevechten der laatste dagen nu den uitslag overzien dan blijkt at door dit Fransche offensie de Unie weer is gebracht op de beheerschende hoogten die ze in October 1914 bezetten loopende dus thans over den linker Maasoever noordelijk van Avocourt rondom Heuvel 304 noordelijk van den Mort Homme naar Kegneville om verder rechts van de rivier over Samogneux en Beaumont naar Omes om te buigen Op het front in Vlaanderen hebben de gevechten rond Yperen zich over een front van 15 K M uitgebreid Vooral ook bij Lens werd heftig gestreden waar ten noorden van deze in brand geschoten stad het resultaat van zwaren strijd was dat te Ëngelschen daar nog eenig terrein aan hun terreinwinst toevoegden Hoe bloedig en groote opofferingen ver Feuilleton nren fadUiei van UMjn sclioouvaJor 1 n au hior dlat iwoegeii voor Ivct do ilijiiMch brood Ik raoendie ajti id dat je vrwiw zullte rijke hloedYiTwante hanïl l iO Zegi W n dat hnvait inij hotl biiiBOndHr in jel zei WoJfgang on Wilding nad iniveiidi Vroeger wa jti zoo niet Nücai waaraehlig nlu Mt leert ftüijil wat aJm het UTgenlooptl awlwoorddio de jongu hwr d W huize Zijn vrouw kwam Wnmen bracht een Miwch portwijn dio zij Intiis ohen BeH Inhoai aan den owrkant van d traat waö gaan haJen eii tweo glaaeo knikte wrs toe en vordweon weer Hij keek haar na Je hebt FdSth vroeger f och ook g kdidl Kan je jo dW nu van haar vooTsUrfJeu Dat is niet allw n fln avond zoo ter otTO van joii nwn zoo Sa hot altijd eidorl wij aan t onderkorstjo zijn Toen het on nogi good ging hft ft 7ij on ailleon g alen Vu in dpn doodi Ia zij mijn kMireraaJ I Kn ik gdoof ndot dat zl er ooit o er nag daoht heeft of dat haar pliohl ie of niot Zij Soet het Z zou al wij op hft o n M aruïer woiwrte eÜaadlHohipbreiik ieiüni uvPt dezelfde gtoïeijntaohei kalmt aan Jell oever neerhorkt en ewi vuur a natêkcol Zij weet zelf niet hoe dapper aij ik vorhfiig mij ont oMendi diajt ik jelui jrt b ontiiioötl Zijn Eng cbe Vrouw Nau het DultMbdovr RUDOLF STRATIZ GMntorteieerde Ultg v bewerkt door Itow J P WK8Sf LINK VAN ROSSÜM Nadruk verboden Nu zoo erg zttl hot toch Olsohoon je ïiplouiaat bi nt Wolfgang spreek jo dSen twljlöl tooh nït it uit of j © t zelf gïJooit Jö wcpl bcterl jo hohoeft ooa toch maai aun it zienl Wij inakon er ook in het gieihM l gi ïfli gelicini van Wij zyn voed ngen to liovra weet je Het glebourdo dtii jong man van dü weroldf miaar zoldlen diat hij nii t ilodtlyk een paaHniid antwoordi vondï Maar dttMTi keer zwee hij en zijn nefnf vervolgde Cen girooto stap van dandj lot klerk Dat ben ik namMJi maak er niijigiocn verwijt van m r do MMistii moe leven en een nog veel groottTo stap voor E dïtiï van Belgravla naar Birkenhead diaar glnd waar ée soliooreteonen rooken Da r wonen wi Ik kan je toroiauwernood uilnoodigt n ons hui te bataedeo Wat heibben wij v ndiaag tu etm EdiUi laJüJitQ Koucto tamsJMXit Pegigy kotAt immere niet op Zondasf Nu wait c aangaat zei Wolfe n0 v HL Wildlngk Jienflclien ik heb een bong rt Als 08 mlJ wUt pteenemen PruiHSË ang Als hi i niet rtiediH vtwiifcoedl hftiil hue fcet ni lu t oohtpaor Mei kei Htorui dan ïou lieui ddi Engiiianid en d I ng il wlH n kendiii dten aaoJjUk van do Htramt em Iiiin buis het hdjbeiL vwraden Hier woonde t 9K i njet i at 8 potif ulit alle fadsoea Kvennmn ajti uieuachen dte ziolizeiU achten in PairijB op dtti Montniartn in t ondtm op de 8urreiy Sid In Berlijn 6u ht Sclieunenkw artifT hun tejiuiw 0 Sloogt n Bvrmonin trok iiien hier in zulk 9eii ooi tnjdl Men wa i geiloola HWinli iiH n wildo het zijii Dat A i dk hew dirliui tcs ook toen zij bij e pint ai uit BJunen kroeeMi voor dien kouden lamw out zalen dio l iith zelf oj droeg Wajil r g3 do I r ohe dlen U od wa mtil toon baad llij dronk den aiidtT toe onwilieköurig mot do aruii jt w giinif van den inSsohen offlcdor Ik gi loof WolEdiat jo dei oeff tc ga t b it Mu yij liier te dfineeren ht4 bc n Wij leven Jier in iweke ren wn Incognilol Miv aatl öboort ona ook Iltt i nierkwaarISg hoe gauw fe mensch vcffg teu OTdt Zooilang zij aan ta t4 zatt ging Wolf Jang von WJJdang niet venïer op duize Ingion ia Maar toem iMÜlii nadot het en waa a lo p n de kaïuer ha ï verlat i onti haar doditertj n aar bedl te brengen en e twc niwinen bun pijp tm eigiaar haddt n aangeetokun Ix igon hij Du0 vrooiijk lieb jo Duitachland en het leger niet verlaten Ik ben soldioait met hart en zlol Ik b fioel inaAr dat je Indtcrtijdi in Alaheii toch vrijwillig Daj wa0 do groott f dbntimal ïn mijn Ipven Wat aedert gdoeunl Ift lijkt laij Os eeo stral durvoor Zelte bet volko