Goudsche Courant, donderdag 30 augustus 1917

heerscben in een Bfjk aU Ruvland la dat tbuii moeilUker dan ooitt Orer de conferentie der Geallieerde Socialisten dringt weinlff tot oni door Belangrijk is echter een Reuter telegram dat meldt dat de conferentie met 6 tegen 4 temmen de motte verwierp die tich 1 versette tegen elke bespreking met afgevaardigden van den vUand voordat Duitachtand de gebieden waar hii een Inval gedaan had ontruimd zou hebben VoortA wordt gemeld dat het comité dat de zaakStockholm te behandelen heeft een rapport aanbood waarin het zenden van afgevaardigden door alle deelen der verbonden arbeidersen socialietenorgani Ratiee aanbevolen wordt Daar echter eensgezindheid aangaande dit rapport niet verkregen werd werden de dlscusaiee eenvoudig genoteerd in de notulen van het comité en voetgesteld dat men niet tot overeenstemming geraakte Het voorstel om een vast comité te benoemen tot voorbereiding van een ander congres X van verbonden soclaliten werd 7 f r de meerderheid aangenomen Het C tniité zal bestaan uit twee afgevaardigden die door iedere sectie zullen worden aangewezen De ctmferentie werd hierop gisteravond te 7 uur gesloten Nadere gegevens ontbreken echter nog PABLËMENTAIB NIEUWS L i t L Vu t n II K o r I a II d Naar iU Kriegnzrttiing iiiddt Iwxift do l oofikx iiH iU Hi va iin n RijktMla dt v erirowwcMjItt l i r in over LlUaiirn en Kocrloiiil tot w fiiiAv ptft oerd Kiii ino lie iiig fSi id jloor ot maAnilüdim van de JO iIon i liliiTal d vooruitifrtnivfndo de Moc dt Hocrattwclii m M ntrunnparöjwi im t liet voryXK aan éen Uijfeflkan8t llt r oui voor d ljflau l w g e ti JliiHn rHI a II o n 1 n K o r 1 a ii zoo nixkhIijk iiiogHljk v r4n fun woordliffilagon lUi r 11 t V o I k i II g voor k ln rwdiwi ilic hiH Vtulrwiw Hi van aJU klaKwii h r Im volkiiijf gitiéi tfni m voorzoovtT d e inllilairt Imwtandt n dtl vcroorlOTcn oiu c l V 1 I hf t 11 r in in ic HJcii wtTd iM Bilg tïH vi i 8l tiiiii ti aaiiRcnoiiKni BUITËNLANIN8CH NIEUWS DUITSCHLANa Siuiivmou uit do hoofdcoiii ii 0 ï l u lioofdcoitMiiifwie van d n KijlcBdag Irt Kpraiv tp voürwt lkfli UHrvtU iuie oplieffin van Ai poililiciit cenffljiir m hcrMol van d rrijln UJ van voiTgadcr piiier vati d j Vooriiiitrtlri i iidü Volfcfn ai tii ViTkluanli dat Iie oJllh kfi cnoiuiir d in iiHUtaiircn aiitorlU lifin ml dr iiaiidif g iWMiMSi iiKX Ht wordoïi Ht 4 iu Ri l ii l l u i 4 Ml X ij II i o V o II gi d H r i dl fjEMiii U ij do bult ain doUn f dor V j t di 1mi w o gil iv gil t r üt tilt d t n ft o r i Il d e n t i Mi 8 op I FriilRiwulu w t op t th Ktftat vau biili welke van IH5I dftttiirt zon verva ig n moeien wordii ii door wn KKb rno rijkf wi Imsb 9prt4iiT van df parlij d r OiiafliHnk ij k i HouialfiAii v Tklaanlo hat do U ij k rik a ni cl 1 1 r e n w f r k n l gl I 11 it ioiI l Hiid en A r K f 1 U nJ i I e Diiltwclio no a aan d i ArufniiiiiMic riïp rlji vcrkiaari la4 hm lul oog op deii ivcisf li tiin vricquiïajltttppulijkw tielr liinjfi n li onihTlioiidni i i Uiilihoolhlokkadi zat worifefi gi rwljai i ii in zom crre tal t f ArK nHliiMx lH MüJHiH n iiH le v uMiiiKithM ti ltt ifld 41 CTiüi d w ird n ftflji g vallen KNOKLAND r a n ai d a s b u p In bpt Lagn rlitiiiw zeil i do inlniHtin van UnanctPiii WIrflr naar ii 4 lliif van iH ii tiwwc oi liiJfln r VMi d in nmnilkv aaiMiijtflk li oiiaila diat liMifft voilg vet Ut vi nnW rdi rd i asnmoalf Ini iJrootItritajuiie il prod ictjit Iti anaila fn A niii niiffi iHiitii 4ten ww giiHinaki Ia Jnll nlioot ttiuidit Mf uiHtiotin ikillur aan Kii and voor oui iminilii l koo MW en v mivi i l In Aiigtwtiw I o I It owdulHT krii g Kngii land ITi utlllloiti doiUr t tnaeni Ook Hi lioiH i aiiiaila a iiiilI o ni dollar voor on kaïui lo koopm m 10 luUIJom dollar ont liooi haft ir cii litocui te koojii n ok lH4 OM lgdH Caimtta dt troepoti ovimtn I o Time 8 over H i n d iui li u rgj r fi mU taJr oorre p4Hidmt van dlit itaoh gwu na wal ilindttiliurjr ia ditwrh htik vMi d4t jaar il di Hij vindt dbt Ulndrnfliurg nd Ju Kiaa I kt4t mig mfiiwti Hlnvtigit U gv i de OnaJUecrdiwi Uki te p i lÜJ wiM zt itn ge v rdï 4 lr 4ik 9i vau de Uu KiMc4n n volulli So 4i za4 HtU In aftvaolidn of zijn agen tini grtm aftiomNfli m vnili zoudiii kim mil üoopcn nderiii m ien ki erih in het WoH iii ail At rii i legen Iwtti Aaii d Souunrt i Ancro bi I9l werA n do IhiitHche kigerci Uti becwijkens niigi put toon dl hcrftdiiioddiiv hun owig tt tijdelijke Iht ailintiing Iirac4it Zoo a Bg was Ilindimtiiirg d Ti trijd weer to iHig nnen da4 hli aaik do Boumu tm UKlrok voor hij watt aang4 v4lk n Hij Atreoiit Menden m OoeMIjk van Yperen vtrloor hij AiÏ7AT ï inanf 4iapp n rti lioiid deii kanOKlH n IIoi Wi zij leHn victorie roi jK ni vtinmii d l uitftohert Dle4ti ni T docli zij gaan aijijd ftCbteralt en maarsohaU Acbterwaftrta lieeft zijn naam per aaa gvAum Nergi nH kIcu wi iiiigc ovi rwiiuiing va i HiudeuNtirg iH ialVti dan It on door dv resolutie gedeinora ii rde I ui n ic trowpen l e ücbrijvpr uteent verdt r da l ud endorff zich iitel zijit wot Me ovrrwinning biiiii iten Ijelaohelijk maakt In de oogiim d4 r wCT ldi We iiio t i aanoeuwtL dat liij zijn DtiiAac erM kent en xfi daarom Bi m durh wljA maken Hookende nvelajee IJt rookm van jonge inetxjea in l ngeland htWt dusdetilg verltouiMngii aangiTioim dat ik I AgLiximUf alguvaardigdH JaioobAm heeft aangedrongen op e xi rookvertxxf voor iiie if i onder ih 21 jaar Kr ift naindijk VBHtg W4d dat du iui hii k van IH jafr i n jot er iHu in de luuniliefalirii ken weiksaem ijD en gonl geld v nMc fceti iu haar vrije uren wwr veel Aigariiieji rookten Itetgecn de Kngoerlng niit gitboegv tuiiii ttgi ngnAt Verlaging van den broodprijs iHticlPti wordt l ckrtidl gMuoekt dat de verlaging vara dm prü van luM brood vau e n lillHug por quarter 0 11 K fl lot 9 pence op l7 Soptember van kraclii wordl FRANUUK l uU ohL misdaden Naar lik Parij wordt gettuind d d de prieldCTt van disi iiilnitKerraad luluiMcr an lïuitnnlandk jlnf Zaken gistemi aan de gezant u vanj de iealliet rde en de Neiilralf landen te I arijh het oudiiT aand protcut a er4iandügdl inzake dKi onlange plaeptHKl had he WieudlL h e li tihii M ii ig van de burgerbuvolkiag van A r imun t i Éfreid metr g r aou tut eiti w olfcö vc jr l tik k ebjde gaaaeiv versprei lid eii l ü KeJ zerlijke Dult clie rcgeoriDRi die iiK t volkoiuen it rinabiMiiig van da oorlogi ge truiken tijgen de hig TH der HiftlUeer deii hli giiliniik van bramdendc lociHtii f tii e n verMikknide gnsneïi ia toepa JnH lieeït g liraotil had lie vvrttidheid om op dezelfde wijze de niet atpijd ni k IhjvoIkitig an AruiwitièreB in Frankrijk te Mmmhifii n l door b u i t n e i k € f ai i U t a i r e actie om htn te la ni li iHclii iten iiR granakii diö verslikkend gawwen en dood elli ike vloeiöloffeii verwprindden Do rtiRwrlng der FriWisclu repiiliiiek aan die bii rfiaafik iiiiogKTid i dii n aii deze luieiiw barbaarK i liandi Jing vanifDiiitudilaJid kiiwii g v lldl verklaarl in overeeiiiHltniiliiïing met de geaJIieorde uwReiidbi n alle mogelijke iiUiitkMeii Ie ziillem aaumendlen oui du Keiaerlljkci l hiilHotie re gi Hri ng daaifvoor Ie straiieti geit i id z ij verdient POLEN I o o I a c h leger In overoefikoiiiwt im l den ehe ani den gN iWTtUen t be ft iHit l oolfl he fealraJa Milltalrii otiüt u n iioHdiiU iiitgtn aaiidiKd ter vonmliig van Poolwolie luililaire eenheden wiaan Sei uit vrljwiUig nrH zooweJ ofHciereiii w woldWen die uit akW wapenen aiillcïi Ijewtaan en anngK wani n wopden lu heft iniljilalre dtstrict vaji trog rad BUSLANa l o o nt r mi ïWi ng van Potrograd Volgiiw Iterleht uit l etrograd t de door de Voorloopigü Iti gJx riiiK bwolen oiilriiin in dir boofd tad door aib overbodige Henwiuen iieedw in gonnen De Ke geer iiigHcoimiiiHNa rij Na wakl he ift de order uitgfyaardlgKj dai mwr dan llJO OOO luwwnerH au Petrograiï it v witwf binnen twee wokiw moeien verlaUïb De lioapilajeti iM liolitgefwondt alMiMyle de aKvlen zijn reenifl oenJgo dagrth gelMen ontriiiiiHl Jediurend de volgniwliiï we k uiilJen de rtcholeii uil do ifoofdistad worden verwijderd ï o aanklaicht togen Lonin Naar die Temii wrneetirt Im i lu t Uooglgvri di fltio W Petro p ad tbana de aele vani IiniKt Hi1dïg nig y ge U d legen Ltniin zijn vrouw i zijn nmdeplidlit tti dïe er vau worden bewdmlfligd in bun hoedaaUgbeld van I i d cbe Imrger een oxereenkomi te heblHTi ge loten met Staten waariiR de ILufldand In oorlog Iw terwijl dier e o eriWikoiitM lm do lia l lK t leger de inw ndjgi kracli4 n vwi het iaml t i oiMwnioliten de weeiHiaarbeld van iKit HuHMiHcho It r te verzwakken i veiw i7w word n zij er van iHwobuidigd met Miulp van Knanclefjo inlddHeii te hunner lieHoliikklng gtwteldi d or vijandelijke Staieii propaganda georganisei rd lu bobben in den boe ir van bevoJking en iiiger m fhu tot een cliorsing der krijgrtVfrrlclBtintgen tei geraki n De acUi van lii iiiiul H to r vwrt voorin teg fli Leiiiu en zljm nMÏIieplitïhtigen aiiii dai zij van 1 tot r Ji U te IN rograd iii OiwtaiKli Ix ben verwekt legnw de hoogMt nigenringwuociil ORiBKENLANa I brand van SaloniUV I o Franwclu Kejgeerinjf JwWt iiti inil lioeii frajiOH ter btwdilkklng van dtKirii k selic licgieerlng g tHd U n bato van de inwOne H van Baloniki I e I igeli 4io Itngwriag heeft wodWH ne verzekerd tUiHA olkii ï to hwip te zulli u komen Naar di Ijok l Aiwt€ r uit Karl rulic venie iirf zou vo peni ven iMiidit al lanr uH Kaioniki outvingm dw aldaar lïoor den brand v voorzaakl ttdiade fi niillio frsno bedragen Dri vl TA dt r tod in verwoest AHBBIKA Db m unit e a anotaak Naar uit New York iH riclJt wordt had Wikion met o n we den pr iMpnl van deii AKieidersbond een onderhoud over de aartieid Trfj wipging Oompers tiWoofdw al zijn im lo r bij zl kameradin te zu Hen aaniwendt n dat in de falirie eD weÜce oorlogsbenOocttgdhflAti laveriül g en etiJnlagen souden voorkomen PAirSELUK VREDESVOORSTEL i 1 A I r i k a a II K e b e antwoord Naaq uit Waiohington wordt g Mnd Is ée antwoordbota van den preaidetit op het vrod voori t J van dtti Pau aan bet VatJeaan verzonden Hrt Ijosprw kt in bijTicmdPVtwkii do vrödaavflorfit len dtooh verklaart dat Ik de zaak van iret Duitsclie voUc zelf b dm oorlog doen elndl eti Do begin r4en van de l auw li e lïota zijn aan een zorgvuldig onderzoek onderworpen VU Iiondii n ni4 idl Kniter dat de tck t van V ili on H antwoord op het voortitel van ïeii I aiw ti gtMijk in allo Kuropei rtt he hoofdlïleden der liiiiiite zaïl wordden gf pu oeeird Do rnïra ten en de nota Volgttw bericht uit Beriija naderen de pniWhandipJIngen t4i flchen lieiiijn en Weeiii H over de lt iitwoord ng der paiineJijke nota Jwt cindo Met Turkije en Bulgarije duren dl bewpreklingen nog voorl Het Ih buiN n alleïi wijfel dat iih ö tot overeen MKiitnuing zal geraden en dot aljo Jiiogeftiibeden Tan 1ki vitirvoudfig vejïjond eneen gcineine cdie ppi lijke antwoordnota lol iRti Vafiooian zullen riclikfl De Kikten tu en de N o t ft Naar vernomen wordt zullen dV gieaiiieerden hun antwoord iiit irtlci tot hef tiog iui gang zijikI al nuKHTi oCfentsief in M ku ig A A ni 0 rjlk aaiiLfliche p e r d tei uii Di Oni vHr W j iHiotn f ai nt I wo o r A Dn Worid frehrijft Ilrt antwoord kan worden 8aninig ftt In 6 woordieu gieeni r i met de l ruistoelio autocratie Het blad voegt er aan toe IIrt antwoord is eejii nieuwe oproep tot iiiancipailie gt riolit aan lu t Dultsclie valk Indim dit er voor outvaniki li i eft ongoed aly aan de volken ddü rwmte door de niet onlziende militaire kracht zijn vlt imtigd of Jiedipi igd De Ncw i jork Sun ze t Heit an woord slaat den spijker op d n kop Ir kan gicen vrode gee ottti wordem dio aaii DuJtac iland to e ta t 04u iiuH een otiOMie lei l begilnmm Wat Wilson zöidlu bij i 5 oorlofejyverklaring dat wij niet tegen bet I ui j olK voJk diQcli tt n zijn re ewTderü Htrijdnii wordt Üiaue nog dkiideW er lierhaald Kon t r n m herper definlUe wolden g gcfv en dön k ze Wij kunuen ni et erlroiiwen in bel wooni der tflgienwoordtige regeerd ra aTi Duilsoliland lenzi lui gesteund wordt door d ii wil van bet volk zeM DE ONZIJDÏGEN Lord Robert Cecil en do n o utralt scheepvaart 8venskft Dagbladet houdt zich lx yg nu t do laatste ulllatJngeii van Lord Robert CecH in het iJigerbuiii In verband hkH ih nootrajö noheiipvaart Het l lad lieofl het over de eigeiioardllgc opvatting ilie men aan d ijdt der l ntonte vaa liet begrip m iitraat acbijiU te lieSrtion en comekideert dan dat volgeim tU opvatting an V rill Uoliert dal bi irip zieli blijklMiar deltt uk I lianikikii volgens de wensohen der l ntente Het blad gtx it vervolgeniM dl iiM ening weer van het Ülwrale hootdorgflan lu Zwotlen JoteJ org3 Handelö odi Siofartstiidiimg dot o a als volgt diTi ift Dai te neutrale riclK pvoart dv verIjlnding met Duitee ilaiid niet ondcrJioudl teiwinde dat land te on ler te ine i In zijn Irijd leg n Kngnsland iimar alleen gin aell te kuniwn bi laan daannedo wordt get in r k rfng K iouditii maar tcgeiijkertijd poogt me in Kngelaniï im t ai ie ter fïeiKïbikking taande middelen ih ji zoo groot mogelijk deel van de neul ralo tonjiagie Il dwliigfat zieh k r Inwiohikkingi dW Kntente to teiltti Voor dSireoto oorlogsdodeind n d w z voor liet verketT Uiftócben de Kftlinnitejhaivpne onderling l en eenigHziiw oigenaardigo opvatting van hot mgrip neiiiratóteit van de zijde ec er nalie die beweert k Btci i Ien voor do recli iNi der neulraüen en de vri ilield der 2w BINNENLA ND Het Ned Roode Kruis in conflict met de afd Hilversum Het liilversuiiiBiehe Uoode Kruis iieeifl na vetr foliillmdk onaangjcitaaiiiijii dieii uiet hel booMlxwluur van Het Kooilo Kruis de d K raiW in lOlti aan het bewtuur viTleend t4iniggtv ond en en ia en bloc afgeire fcii ReediH vroi r waci Ar vivboiuUn liwfloheii HoofiUiesluur en aid HiiverMuuniet altijd gio i maar nedert l lti acbei n aikrt beter ti gaan In Iiooidzaak moe k zi Itoudii bet giA olg zijn van veröcliH van niiC niing belireffcndn hit zitting liefljbeu in liet Hoofdb ti I u r dter Jajiumi Mer eai Mal h lt ridderH tl de gowoonie ii In hel dloigelijk i bestuur van oen afdeiHing zitting to doen brfjben de inöpetileurs van den gn mi ikundigen düonwt van land ujzeemaolit Man verloren gegaan Het grootste deel van de post voor Nederlandsch OoBt Indië en de Philippynen welke In het tijdvak 16 Juni tot en met 2 Juli J I in Nederdand is ter post bezorgd is verloren gegaan door het vergaan van het Btoomschlp waarmede die post uit Engeland werd verzonden Verkeer met Nederl Indiè De voorzitter van de uitvoerende commissie van de N O T deelt mede dat het niet vaststaat dat het 8 8 Grotius van de M Nederland Zaterdag a 8 naar Nederl Indië zal vertrekken Bloembdlen Naar het Hbid meldt is de uitvoer van bloembollen verboden ♦♦ s Ttss iXH r m 4 BEB8TEKAMEB De Mood Beechwet aangewMMn Do l OTste KaïuK T lu uft gM rm de BOHcltwet met 2 tvg n 10 eimmatn aangenomen Tiiien stemden de heorcn Van Lauaohot lloiffniaDff Keeker De Vos van Steenwijk Van WsAaenjiar vau Catwijck De Waal MaJt ijjt Vati Luiunreerdc t Hooft e Oi 4aar en D4 pen Aan éo ordo kwam daarna bet ontwerp tot het hctfea van bijzondere maatr Tgtie ten aanzien van iiei goederenverkeer met lu i buJtLtUaad Dt heer van Lanaohot r k woe op dt vaagheid van Iwt oiitworp Deterugkoer op d ti iugei lagen weg zal uiei ndü pr tot de mrfjoneikbaarhedfen lieliooriiD Mvtb diend voorts reki üiig te lioud ii met den adiuinietratietven cbao Jpden duur vrtvsde nipr d t li A tueecjionde N O 1 e de N H M to een botmug IvOfucmr zou omdat voor ik N 11 M de inln JtericHe voranJ woordelijkht d geldt Voort getoofdi éin dat de oprictiting van d c E C zaJ leiden lol btlstopzetten van ve4e Induatrieën Coneeniraiie van producleti zal Jiet gevolg y i inaar do vraag i of do produjon eii gelUK g liqiUdokapitflai ziullen oiitvant en on hu bwirijf voort te zetieii De heer v Ho II te tot a i t e n u l aprok zijn vertrouwen uit in ile HegeorJiug dooli ni i ndo de aaiuinvbt te moeien vestigen op bil feit dal dk I luulxi ilgti gevolgen kon iKilibeii voor den I aiidÜMJuw J e aaiukielhouderö ziilleii nieereiuW la uit D lrtlaindS Ouw 5r8 ItewlJuui De groote aledon zullen den land to iw gaan rcgk menteeTen ten nadei le au bel geJieeJc land De hoer Diepen r k verklaarde ich legen het ontwfirp De heer Do Boer ii l wees ook op den toesdami vaii den lauwDbouw in serijand met bet itwerp Van eim behoorli en viiHegenwoordigiT van dien landl ouw zal geoii Bprako zijn Liener richtte men zeide pr op ei n lajid lx iiw Lxport Oeaitrale zuifNlondligi eii door dm Ijandbouw georgeiiiiöei rd en Ixilieierd De vcirgadjering werd daarop Verdaagd tot DondtTdogiinorgen 11 utir CRISIS MAATREGELEN Crisis aangelegenheden Njiar de Nedi vtirneejijt bewiaat bij d i Mliifator van landbouw het voornemen Ottu ouafhankeüij k van het tot van d tJxporttJentrale eene algeheele wij iging te brengeai in do organisatie van de UegWTiwgBbeiiiiioed jigfn ui t dö volksvoedingv lïij die e nie uwe organisatie die iiaar betriag reedö hueft giJir on wordt onder leiding dH r CoiiBiiiiieinie van lïijftlami waarvan de beeren Kroller Keit ma en öoliiin vaoi der Loeff leden zyn ook ein afdeling riflSs aangeilegieniii dien gt v oniid n L t een split Lng in drieën een afdeoling voor l Andl ouw een voor lPan dei em eien voor Nijverheid eilk ouder liüiditng van een hooJdeinbtenaar waarvoor oerwtö fcraciliteni aamgiowflzeni zi JBi Thn lnJioe Vo vau draeii nieuwen dïenfit wordl in den tuin achter het perceel Kneiiti idijk 8 naarin die Conmiiprfe van Ilif tJtand ifl gea psligdi een g 4iee luinnv groot kantoorgebouw van bont opgiilrokkeai waanuede óv aauneuier iriim lloersina den grootaton spoed nv kt IM vwHOlillleïide t onttiijisB leai voniToe zidit auJk jL allen komen to vorvalk u Aanvullingsbroodkaarten Dfj iniiiiftter van landbouw honde l onnijverlK id hoiift in verband unit den langiiren geAdBgh idwdiiur van de browlkoar en deai gömeenleheiaure medogede ild dat verwacJit mag worden dat deze noodzakelijke veruiinKlering een vonueenkrdcvraag naar aanvulllngïibroodkattrteu lengevolge zal heitiboai Do niinJMer heoft ergowi l azwaar le en dat bij dkj ovorwega nig van tlaartoe 8trekk ndb vorzix keo dooiT de guui ei ntebe tur i aart dün eisoh wjj ild bij dü niiniiöterieele circulaiie an2rt Maart I9l7 dat voor uitreiking oeneraaiiviïih ngtibroodkaart in het algemeenflileebtri In aaninedting konieïi zij dïoindin loop van den dag niet een wannwaail kunnen gebruiken niet langer dohand zaïl wordi n gehoudltti Na 2 Sept m4 er aldm zegt do mlnileter aalaan ioder oen oerfiteaanvullingHliroodkaartUPtgere jkt mogen word en die door wpieraj lK id k n koM vcirdSent Te De SftheepTsart en de Oorioff Petroleum tankschip aangekomen MVii mddt uit Umiuidien Het taiikbtoojiiBchip Jtotietrdlan is na een rtiis vam tien weken girtermorgi n met een volle loding petroleum raroa iriOO ton 8 conMigneerdi aon de N O T bohoudlen Ie IJnyriinlen toruggt keerd IU t stoomschip wa op de tliuisreÏH to Halifax drio weken opgeiiouden voor hi gewone onderzo ook wa bet stooïuechjp te Bei gen biuiieiii goweeöt en vertoefd daar ruim twee weken LAND EN ZESMACHT In politiek i e opperbpveihflibbcr van land m ztsoinaciit lKe t liepaalJ Aan officieri van Ai landl en zeeniaolit wordt VOTgiind ge durende aan hen vei le fid verlof iuirgerklei ding te dtragen ook wanneer dit verlof In itiin standi JnatH wwdtl floorgeliraoht Het niizen van de Mandipioat M naarde plaats waar het verlof wordt dioorgebraclit m terug moet whter in uniform gH eliied n Het vorenstaande ia ook van toc yashI tig op de machini 4tMi der konénk 1 i e marine n dttr koninklijke marioe rfwerve Vril vervt er by Terloren 1 0 0 pperb n elh l e van land i jjoe inaciit beifi bepaald iMim door mij bij uilzondering aan bepaaldt offioleren of verdere militairen in bijzondere gevaJIen en uitsluitend in liet i en belaog mocht word i vergnnd om het algctneen verlof iii l iïi v n Ffx kn van 4 1 nrhlereenvülRemle dagen te gimielen docli dit ver tol over de tÜB t der moatid ovelre i koiufitig de eiwolien van dan dtm t verdeden zal door mtj nutlu wonb D be paaid in hioeverre aan dit vorlot vrij vervotir zal zijn verlamden De schaarschts aan vaste brandstoffan en noodmaatregelen Onze brninkolen Van dcAundtge zijde verivecmt de N Cii Jat la quamlum bruinkolen in het ointginiiiingsv ekl te HeerienJieitl oogovefr O uiiUioen ton 1 edraagt ALa men weet löt In normaJer lijd de aanvo r pw maand uit Dultw iland bedraagt pl m iöO üOO ton en d e imaaiulelijltjwhe afl ve fing uit onize oig m Linïbiirgj Whe uïünen pl m 20Ü Ü X ton d i du te zaïnen 650 00ü ion dan blijkt dat bij 9lil tand van dm aanvoer uit DwllillBltihiland doKö nit iwe brandiatof ons vrij geruinM n tijd eeoe kieine 1 jaar zal kunnen hedpcn Veei zal intut 4chen aifliangeni van dtn uiletag der proefnemingen voor VOTSchillend ge bniik Beperking van den treinenkiop Naar het HbId via neemit aal de jjc perklngj In dm treiinimloop tengifvoJgci van d n kolenoood op 2i tit Bojhor a ingaan lli aantal treiukilouuekiri zal niet 35 è 40 pCt Vöniidndierd worden De bemerking is van dïen aard dat van een behoorlijk verkeer geen spirake laeer zsl zijn Men verwajeht dan ook dtw hrtpij bMek zJicb in zijn reizen zal Ijeparkra en dIM liet zooveel utogelijk do t aa die gemaakt niortem worden vóór 24 Septeiiii er zal doen Ook iiet goederenverkeer zal zoovtH l luogfiijk beperkt wordicn ergi ieken bij drti toestand van vMr den oori üolotw r ISl J zal op vwsylrillende trajeotcn na 24 tieptemtier het aflïutal redm n ails volgt veniündeTd zijn Amsterdam Haarlem van 112 op ÖO Iloarieini Leiden van 71 op ill Ameterdflftu Hilversum van 8U op A6 Aniflterdiaaii Zaand am van i2 op 36 Weotrisohe Spoor Den lïaag Kotteixlain van 54 op 3U iiuwterdmii W I UlrU Hlit van 70 op 22 Hbtiterdaaii jouda van li op a irtroolilHAmheni van 38 op 11 Met nam de forenaen zuHea grooic lie zwaren van dw nieniwe regiiüngl ondt rvinden liet zal niet moer mog i li zijn voUeHÜig te voJdioen aan dvi Maiige n van Ih H Ko voor onderwijs werkioaBmheden in fabrltlkeu of kantoren of Ijcnröbeaoek van de treiinen niot en gebruik maken Met do bolangesi van liandeiiariiizigera ia aooveel mogtiiijk rekening geJtoiidan dbor Iwndliaaing vau do treint n di vooir u na afloop iiunnor werkzftaïuiietl n loopen üiigMveör alle üxprestreönen Aiustenl om HottiM dtoaii zullen uitvallen met name dio van 7 45 on 8 45 anKOi entf uU AmMierdeciii Tellg e olgo hiervan zuj en de M d re IreineiL diibbej Maut lyOl 1 1 t g i niet aan de treguien onlKiperkt te verJan gen dlaar rukenjug moet worden gielKRid i met de ienglo deir perrons Men zal de treanen zooveel utogvlijk later doen bfginnen en vroeger doenein digen Zoo zal d c laatste rt Itotterdain OU omgtdteierd Ie ongeveer 9 uur zijn do laatöte tredn naaf HiiiI efc Üni en do Zaan zaJ Ie ruim 9 uur looptfti Door iaat te beiginnen vroeg to eindigen lioopt men ook de vcq wanning en wrJicditing t beperken Nog enkele oorbeeildeaï dti vijf SiieltiM ineu AiiiMterdaim Groningen vi e verna worden Verminde rd tot twK De imiddagi neltreinen van Aiiieterdaiu Don Haag en Kotterdanii naar tironingen I ritwland Linnburgi en Zeedaud vallen getit l uit l en deei der overblijvende ioieltroineii zai over een gedfeelte van het traiect 1 ol iiKiltreIn worden De InHnen worden langer do verwainiing znil vetmioeddijk gehecfl worden stopgezet de verÜiohtling zal tot ueu imni imiHi worden iioperkt Het rijden metwiigeitó met doorgangen zal wtHifi a zooveel iiiogelijik beperkt worden De ZoiidagBdJenst zal nogi Iets meer worden l eperkt len einde n do wit nog zoovoól mogedijk treinen to kuimen laten rij kni De ftpoorwcgen hebben voor dewe nieuwe ringeling geen gelegenheid gebod Itet piibiieji to road jlegen éa r eerst dezer dagOB IjefcciDd word dat voortaan elechl ov er xii l eporkle hoovwlheid koltM kna worden beaclUkt voor den treiucnlcop GASNOOD De gasbeperking in Amsterdam B en W heWion in liun gisttwiniddaS gelioudCTi vergadeiring wijziging gebracht in de uren vawlgeatald vóoc du ga9b erking tusBichen l eu 15 SoptCïivber een en fluder met bet ijog op de beBwaren door dü indftistrie goui Van 1 tot en niet Seplemiier zal getm ga veriirijglaar zi Èussehen ü en V l uur rtmorgene en avonds van 6 8K uur D t ZoodagB oj deizeKde uren en i ÓvendSm van 12 tol 4 uur de middags an 9 tot eo met Ui Sept nt cr di zelfde iinw met dit verschtl dat in plaata van H i uur avwufe Ijepaald wordt 8 uur Da lijd van 12 uot 1 uur dee midttogB uit de oorwprvnkt iice regeling vervalt dufl OEMËNGDB BeiBIOHTBN Gesneuveld Dinsdag heeft da fanïiMe FKck te Delft van hei Nederlandlgieh Consulaat to Londen Iwriolit ontvangen dat hun 25 iaTlge zoon die 2 jaren gii edien In het Australisoho Ifgec had dïenst giennnen op 23 Juli in Frankrijk U gieRncuvekl Een zee nlUcini verdronkMU DhiWlagki idlRg stak vao Hr Hé Ko nli n Emma van dea IMder waiko in iKi büuaeowiUer Ma de ZaiMtmt ligt e vlei om naar de overlijd te var n Door een erken rukwind werde n Kt iiM itt deo een millcieiv iMatrooe overbwjrd gBBl i onmiikfellijk in d diepte zwfck Het lijk ld een hrtf uur lau r opgiAairfd Stom Ove i hee l de storm groote achade veroorzaakt In IV en omgeving o a 7 eer veol aan dte frultboonigaardiHi De appel en pemi lagen in vele boooi aarden mis e aid onder de boomen Voor vele pachMH la het een onhersteibiar nadeeÖ daar dit ge va41en fruit alecbte lage pnjzen opl reog Ook op het vHd werd groote whade loögeljraüh vooral aan tie ta kboonim die Üiobb moeien gp oogst wordin hetgwen echter nog eva paar wAto te vroeg ifr Üp vete astHt n wofdeo ook l omen oniworteid In lie Hoarieniiueiiueerpolder zijn tal vau l oomeu ontworteld Veel ooft lu afgewaaiii Iu l indJiovtm zi tengevolge van den htïvigen ato rm hottderdien booui i oiuge waaJd Veiwdaileode buizen zi dWorlijk g vend Aanranding Ckteravond werd te liMohedlé iemand op de openbare straat aangerandi l f ja waaruit een bedrag van HWÜ Mark aan bankpapier werd geetoltii werd hem van t lijf gesohenrd De dader ie reedw aangeiioudien Te zijnen hoiae werden meteen 6 manden kant in befliag giiwmien die gcHnokkelid zouden worden £ en groote diefstal te Vltiilngett D redubank te MldÜliAburg liee l reoht gang verleend tegen den Belg i 1 L dSe verdicht wordt vau diedatal van oen groots partij goederen van h 4 provinciaal vilucJikilngBiiMJOmiWé welke goederen aan zijn zorg waren toevertrouwd teven werd dto gevangenhouding van L bevolen Brandkast met ƒ 20 000 geetolen fiifiteremiadit hfJ lien in rekere zloh toegang veratèi ft lot bet bureau van d ArMitoibeurB aan do Heereiigrooh teAmiHterdani De brandkast inlioudendo f 12 00Ü en een ohèquo van f 10 Ü0Ü werd m de genoflfen In etfft aangrenaend vi rtrek werd op itn grondt lK or i4 uit de aaiiterpiaai g voiïdèo dooh voor het overige werd niets oiibdi4ct dat tol ontdiekking van dit da Mm düzer brutale daad leddlen kon Zij zllM bH kl aar door de vrij priuiilieve voordeur biimcogedlrongen De wltiltinïf daarvan ia zooi eenvoudig dat hot slot nK t een groeten draadnagel gesnakkiilijk kan wOrden geioroeoi d Dw dadoï liebtiCfn waarBchijnlijk daarop wiJHt h voorval g üprobeorddia brandt ka t aan den oliti rkant Ie opewii doch toen dit léH lukte beblien zij die zooal die rwilt en zeWt med jgenomen Aan de andere kasten en laden wa in het g heetl nk t genwrreld zoodat hier l lijkbaar beroepetinibrekere aan het vrerk zijn geweest die nauwkeurig omtrent de omMtMidig h edien op hrt bureau warem ingeiicibt Do Juatitie doet al hi t mogelijke om de daÓOTti op ie eporeu Tot uu too eclvtar vergeWs BNXUfaSVIHCIBN RantKwneeriitgs Bons IM lïUntMi ilBESTKK van GOUUA tiolet op op het bopaaJde In de voor ileze ieiDoento g 4deado boUhregding voor de diatrlbutie van KegeeringBartikoi n Brengt ter adgetmeeno keuiito I dat bij de met de ditflributi der gcrantiBoeftoerdo Regcerlngaartikelen l iaat winkeilierw in de week van 3 lot tn met 9 Septen er 1Ö17 op de volgandc l oiiede dlBiaraoliter vermelde hoeveslli den zulb tt verkrijgbaar zijn tempen bijl eriüug vande daarbij genoemde bedragen Bon 59 1 on rijflt 3 cent rantHoeu voor 1 week Bon GO i one Ijak en braadrcl 8 et ranttwen voor i weken II dat bij pedijkti die inlevering vanmeer bdas no 59 de volgende regelingzal gieid€flb a da op bwi 59 verkrijgbare boevtel hedd n wordt be ek€nd naar 2 1 5 ceal iu do door winkeiiera aap In t Htfiien te btffiJkoiMVi totaa om bij guli tijdigB Imleveridg vw mee r bone moet worden v ïligeatedd in overeenet niimlngl niet do onder II Mtb a vermelde regeling iiurt dien verstande dat wanneer genoemde tot ail Attn e n g diee4 etal en een bre ik in ceiUen aanwijst die breuk mag worden afgerond tot een lia e eent naar bovm Oouda den 30 AugUatus 19117 De Burgeweeeter voorn legnd A J IJSeELSrrUN Azn l Ü IH BUKaEMEESTTKR vro OOUDA Oefet op 00 drodUlre vaa dit Minister vtn L udbouw Nl v arht4d co Hu itel AA Ï7 Auffcistua 1917 L B êl WiDg A a C B K i Br n ter algemeene kennie IM au Uigu ru 2 8 t D K r 1917 iad TB liToodk ri tot het vprkriig n van rood zal strekkoi gethirmó 11 te i in te van 9 dia niett n taand op de Icaart venwH staat dat zijstecbtd HdiK la voor een hephMAe weelf zoo Ist dn g dl hekhniuur d pr tn oodkaarten waarvan de uHre ltin tha r Ia pwotiied 1h ais volgt van die waarop veruwld voor de 26 weel van 3 o met 3 Sept van die waanxp vonrtPld voor de 27e week van 18 tot m nwt as Sapt van die waarop vermeld voor do 2 e week van 24 Reptemlier tol en nw 4 Ce l er Ooo den 30 Aiiguetis 1917 D BargemeoMar voomoeniil A J IJSSELOTIJN Ain l B s 31 Met h t oog op den Legerdag op Vrijdag 31 Auguatus zal de courant dien dag niet verschijnen De kantopan en de ipuk k Pl zullen GESLOTEN zijn 8TAD6NIBUWS GOUDA 30 Aagufltua tdl Uitvaart Burgeneeater MartenN Toen op den 18en November van het jaar 1913 het atoffeltjk overBchot ter mate werd gelegd van den in onzen geest nog voortlevenden achtenswaardigen heer Nederhorst toen trad op de begraafplaats burgemeester Martens naar voren en eprak als eerste woord Gouda treft wel iware slagen Dat woord van burgemeester Martens geToelt thans ieder opnieuw Velen ambtenaren in dienst der gemeente vertegenwoordigers van instellingen en colleges waarvan de heer Martens deel uitmaakte vrienden van den overledene zyn heden opgegaan naar de ouide Bisschopstad n op de fraai aangelegde Nieuwe Begraafplaats het fltoffeiyk hulsel van Burgemeester Martens aan de aarde toe te vertrouwen Met den trein van 10 16 vertrokken zü in groeten getale van hier Toen omstreeks 12 uur de stoet bU de Nieuwe Begraafplaats aankwam begaven allen zich naar de met een fraai koepeldak gedekte hal en schaarden zij zich langs de wanden in het rond De deuren werden geopend en met plechtstatigen tred werd daar het stoffelijk overschot binnengedragen van Gouda s Burgemeester Te midden van allen die waren opgekomen werd de lijkbaar neergezet en eenige oogenblikken verwijlde het stoffettjk overschot van burgemeester Martens te midden van hen met wie hU had gewerkt z n gansche leven lang Met onthtooten hoofde stonden allen rondom de baar geschaard en brachten een laatsten groet aan den man die in zijn gewichtig ambt ontzaggelvjk veel heeft gedaan in het belang der gemeenschap De kerkhofdeuren werden geopend en langzaam werd burgemeester Martens uitgedragen naar zijn laatste rustplaats Bloemen dekten de baar enkele slechts op uitdrukkel k verzoek Er waren o a fraaie kransen van de Gemeente Gouda het Garnizoen officieren onderofficieren en manschappen en van de bevolking van het Vluchtoord waarmede officieel uitdrukking werd gegeven aan de gevoelens van sympathie jegens den overleden burgemeester Toen de stoet de groeve was genaderd stonden daarom heen de wethouders dezer gemeente de heeren Van de Velde IJsselstijn en Knuttel de secretaris Mr M W G van der Veur de leden van den Raad de heeren Jongenburger Van der Ree Muijlwijk Van Eijk Dercksen De Jong Van Galen Van der Werf Broekhuizen Vingerling Donker het is ons bekend dat de heeren Bokhoven Van Veen en Van der Torren verhinderd waren het Kamerlid voor Gouda Jhr Mr W Th C van Doom de burgemeester van Utrecht Mr J P Fockema Andreae de directeur en de adjunct directeur van de Lichtfabrieken de heeren Swartwout de Hoog en Granpré Molière de Gemeente bouwmeester de heer Koole de Commissaris van Politie de heer Bertheux de directeur van den Reinigingsdiwist de heer J P Anemaet en de leiders van den keuringsdienst de heeren Grendel en Oyerbosch De Secretaris vertegenwoordigde de ambtenaren der secretarie Voorts was daar de gemeentebode de heer Weil en waren vertegenwoordigd het Wielrijders depót door den kapitein G van Tienhoven den Ie Luit Von GrUüng en den 2en Luit Judel Curatoren van het Gymnasium door Dr B G J Evers het Van ItersonZiekenhuis door de heer G Prince aïs Regent de Goudsche Waterleiding Maatachappü door Dr H van Rietschoten de Ambachtsschool door de heeren A Goedewaagen en P Bokhoven de Ambachtfiavondechool door den heer Spijker de Armenraad door de heer J van Walsem de ResteuratieCommissie der St JanBkerk door den heer J A P Montüo het College van Kerkvoogden der Neö Herv Kerk door de heeren N P Cambier van Nooten en Montifn de Commissie van Toezicht op het L O den Handelscuraus en de R H B S door Dr S S Hoogstra de Commlsflie van Toezicht op het M O door den heer W Gol het Hoffmangesticht door den heer W A Plets het onderwijzend personeel door de heeren J H Slop N Kruisheer Scheögrond en W de Ven het Viuchtoord door den heer AE Steensma Gouda Vooruit en de Goudsche Winkeliersvereeninging door den iheer I van Dantzig de Gemeentewerklieden door de heeren Visser en Boxboom Verder merkten wy nog op de oudsecretaris Mr J van Heusde de oudstad genoot de Luit Kol L W C van der Garden de heer J L Schouten kunstglas chllder te Delft de heeren Van Nijmegen Schonegerel en Goedewaagen Sr Majoor Jansen van den Gener Staf en andere persoonlijke vrienden van den overiedene Onder plechtige stüte waarby alleen het mischen der boomen werd gehooid zakte Ungzaam de kist in de groere en borgemeester Hartens rustte op zHn iaatate sponde Ee koperen plaat waarin gegrift Rudolf Lodewijk Martens geb 1 Sept 1863 orerl 27 Aug 1017 dekt de mahoniehouten kist De heer A Keiler uit s Gravenhage familielid van den overiedene trad naar voren en bracht namws de familie dank aan allen die aan den overledene de laatste eer hebben bewezen De droeve plechtigheid was hiermede geëindigd Geknoei met broodkaarten Gisteren is hier ter stede een Belg uit het Vluchtoord aangehouden die vier broodkaarten trachtte te verkoopen welke hM self volgens beweren van een onbekende had gekocht De broodkaarten zijn in beslag genomen en de man na verttoor aan de Rykspotitlt van het Vluchtoord overgeleverd Zlottistcn bileeokomst I i ii wakker clubje jongt iiutuielien dat Wfderoiii wn viMdtoolit voor hut Zioiii nm orgaiiirtetTdt In eit ooi lomla bcsitM lit m lïiw girtitTaA oiwl til pro gflïwliHtiiH lii bi cenkomBl op de t oveDtzaal vau Hel Scliaakl or V Megd Uee iw he4 rwlito er eea prettige toon totn df voorziltftr Av lieiT oiieiii uit Dovent il liainer liet vallen wi du v rgad rden wtilkoiit Ik itte IT aan IwrinneremJ dat dit t m tlng iu waarop mi 2tl jaar g ri d ni hM ocr rt Üiüiiif tcn Congrew te Uaael plsato Ali4 wto preeksier ki eg innj SolïliH rg luit woord dit een m hril bcrid opliing vHii liet lijdtni der Joden lu Aan vti tiitii venir ven zontK X tien ig n plckidc grond om te ruiHotkopgi jaagd ol4 zij zijii wijd over do wert I vcrsjtn iil V n jiJK Ik iidOHt in diw n oorlog bj Akti de Jwk ii die strijden in bIIü ki iiipen Aimm vau één volk eikauder doodraini rtirijdcnd zoniler idi aal em t igtMi laaid te t rd i dlgi n tJok waar do Joden g dnld zi ol i ven onder gunstige oinrtandigliwl n gelijk in Nwlerland daar blijft btwioot zij huil levt dlg verlangen hun iH lUge taakliernlel van tn eigien land l alf NtJna Waar bet hier tvn propagaiidia iA lw vt rgadt ring httr ft en dus uil itvu Hurd dn p aak de vtTHciiillende pr rH tni tpriii kMter 4 gHijk oorlige ih iikb t ilen naar voren Iffoüliiten zal nn n odh wi l nii i euvel duidwi dat wij iedtonïbftooK hIccImji tn n lieliolititi ook al met lii oog op de biwiJiiJcbaro i riaailrtrulnit v Airt volg nd Hpreker trad op de liit rMaliliT diti cerHt zijne hoordrrn loeHprakin moKÜeTipIMjotHiiwflcli wHko taal lUJod Mt ood rUng ol meer bwigtncn waarvan wpr iob een warm voorwtandiiir tooulie iiij zolf in uit Sdwvynijigwi i n vertrldi ons nog Ikk d Joden daar enliebrweuwwüfci oliib van iiietT kin 10 leden tti eai Na zijn loe i raak In la tHfbNvuwtiüii g af bij een Icortt m crzetting in hot Diijtwh ok hij wtt d op donoodzakelijk beid eu lid belang voor d g iK w cliappHijki Joilen om ul ivnvoük te ijlvopt n voor wn pigcn taal enee i Jgin land Ken vlot wprekeir loonde zich vervolgen I breiiJfld die weneww iii hel i uitm li do aanwözigtsn toe rak Uijheriiinerdii aan liet ctTsto owigTesi lor iioniiilt n te iiaatJ aW de iH rotpkrOiditigij oj TOt tot hM gi heele Jooiteolte volk Mt t dadt ili ziid hij is die roepwide stom vi r t8 n maar langzanin m Uh ualioiialc bewuritzijn opnieuw IwindSg geworden hifl vollt wAh iJi k wij liadden gt en ondeHliiK oonlact iiieer m Merkt kraoblen giiigm zoo voor om L gt ine iHoIi p vtrlorcii oiigcilOHt al zij g Hiwong iu werA n in de and ere voiki n Ttx n kwam bvt Zioniifliio dat bFOclu otiH wedtT tot elkaar w4 to nienwu sohepphigHkraiefit Nil wij voaid n eJgBoli hrt ZioiiiHiinc maar dias Zi miHnni liM uiut out4k vkt SeIn od t niletit win dat Ut litH V raaginUi k w m r oor lii Joodliobo oJk mi iH ge laatiwt In oiw ontlt rting mw gi voel In me elij en Bjimpatbio daaraehter lioht ht oabewiisto eemiMsitlHgt voei gel org w IautI Hen etmnaal die eeiiiK id bomrffm a volle krsolit dan zal lu t veriang n er zijn zioh in dit wntbeiJ tl mamifcrtt iren Wy wUloOi niet aile ow ona lol verbrteren alhnin iit n vt dnikkindiT doen zijn dan Ijebw t Ons opSot en ondiT andere natii wij een Voik van 40 mJllioeo wij willen ru len üBt kunnx u tlut luiet Maar het Wie Joodstthe voik mof soIiUt AU iJenal taan een igen land AUe volken verlangen ze fl t t1 iimjlng ook wij tm Je oorlog hoeft oiut vrsagötiik weer op den voorgrond g ii racht iJwoocrallHdi te rijn l ook tw zorgen voor hoi Jood ehf volk In Cloloe kunnen wij OM njet ontwlkkd m iö vollo kracht want ook daar waar wij hf goed he bMi wij bllj ner vret uiditm I e h r CoIktIi wi op bet go Hii dat d meusdien ehéorwht zij 2i n alleen in hun i Jgien kJeioai Ifring naar ptaatHtm Ueh nl t op lid hooge iJlaiutpunl der giein eitfiohap fCn d il Jld treodt aan dtm dag op propagaitlotoohten Velen witien niet iMwrcn Anh uMkltqioncod aan eigen idenlfn en idetilttw Mtn reageert wxi op bet let d nSliij maar kon oiet lie leed van ht ySl wn volk b e frt wanneer Jiien ntit in Holland hei golot nki meer drullkL n Mtell dftt bt de praktijk beJaa f n toch zuHwii wij ilH niet opgi u n todi aal en ukh4 e n brouder g oc l onl aao db getm n jhap heel M Joot i li volk oimvattefld en de hanJM vin Ziouu K zai vooraan zi het Zionisme zal ovorwiinmti Na het iniotlect de li JiUrr drooujon en idealMen zal ook de maeita kouiien n ia leed zal bet lie d voe gewekt zijn Abt laatiHte f v k r trad hierna op mr Vriertaial Uette verweet tie a Joden het kb nzliijig tandipuni Aai vefc tegeoovfr Ih4 ZkNtfamo aanneinen niei ht laatst iii di rland waar z bet nu eenii aaj goi d lieJibon eo de godaahte van h t AoiÜKViM nog niet lot de inaana indoor grtJronurtm Verg p 4 toch ni fegt bij dat wij ook e n polilii k v r iaderin ftljn Men zégt dal wat wij 1 ohi nevrijit Paleeilna Iwweren elecW Uirarie nog N welaan liet H d b orie dtr ï iT ktj k vooraf gaal ah wij urit flat wtU it I IV oorlog inoertt loeb ker Oi Av oofffv t fKTien In Kogebuid bijv i nu e ii JoodMi r i n gevormd iiior tMi orutt ii n t r een iii 1 tuitA iland de brof T Vermoorden xlkaar waarouri I il a lMi iuu ivkH kuiuitfi aim wij ii watm m éiu iaml Nu voiTtw mu iiiirgiToortog t n tHi4 4K n liet niet t v M f landtni i cM n groot bladteijdenln huu g ebi ilenk4 wij nMi tw het ergH e Im dat WIJ mittt nu uog ukl in kraetil wonnen Mij de vrcdenptigliigen komSotiK JixMtmb vrsogMuk naar vort loten wij in nvn hl4 0riA It tijdptTk Orkt hel huédige lOeli waflk aaiii zijn liroote i taaMIi den spreken zifïli than ovtv on volk uit leder uit ri en politiek Maiig uH ia waar iitaer liet gettcldedt Nu i bel ook our om de tijd onsie vri ie i4f U vcrwervni u inarbij zij IkI ïïloniMliie tl politieke f edbeb e van oni volk Mrt een woord tot algrmcent opw kbig zidi aan te wluiten Hij ilen Mond Herd dan h vergatK ring geHtuteti nadat eefi dlT jonge illMiie nnw nog op eenige werkelijk ze T gt w4vol voorgetferajpii g iliebtni fiad vcrgSMl evenalM voor de ii i re on i i i n tiilv proza a oorg drageiK BOSKOOP De VerkoopeonditieM De strijd over de Verkoopacondities in verband met de gestelde voorwaarden der Atgemeene en R K Kweekersvereeninging is nog niet beslecht Zelfs het vereenigingaleven schijnt er door bedreigd waar de Boom en Plantenbeurs in hare laatste vergadering hij meerderheid ran stemmen besloot ilch af te schelden van de Tuinbouwcentrate welke een compromis in bewerking had Geen gas He len werd er geen gas geleverd Om het siirpIuH in te halen werd de leiding van Woensdag n m half 7 tot Vrijdag v m 4 uur afgesloten Boakoopsche reisigers De Boskoopsche handelsreisigers die tich in Denemarken en Zwitserland bevinden moeten naar men ons bericht 4 weken wachten op verlof om door Duitschland terug te mogen reizen De heer D Veerman Jr is in de algemeene vergadering van de Boom en Plantenbeurs alhier benoemd tot voorzitter De heer W M de Vos ambtenaar bü het Levensmiddelenbedryf alhier Is door het Gemeentebestuur bevorderd tot adjunctDirecteur SGHOONHOVBN Ds H Ewoldt predikant te Aalburg en Heesteren heeft voor het beroep bij de Ned Herv Gemeente alhier bedankt Marktberiohten iOUDA 10 Augiu ta KA Aaiig vw rd öl partiji n llanA l wwiiBig I rii h kwal f W e M tifp le I J0 5ü ongeveer £ 5 wagen v erkoeht ll TEH WeJnig aanvoer Hand ving oebot r f l ar f 1 30 VVt4l oter f l l i l 1 35 Vi KMAltKT Meikve H r d aatwoer liajide i zeer iiiabig ook de inijeeo VetH varkeuH nil a DVoer liMuk matlgi W iH cent p r iiailf K l Mitg ire IHggitti rtid aaiivoiir liandH hetzflfdi io i A oetii jx week ViWe scbapfjn red aauvwr liainU i iiioüg I3K S6 Ntiohtwo kalveren r Hl aauvoeir luMuh l vilug ƒ 12 f IH irawivaherm red aaiwotir baialH e r matig r 25 f nr Fokkalven i f ItU f 2H 1 Il Stl iN Weinig aanivwr liaiidiO ving per 100 Hl fiVW fM GroeBteaveUlBg Cottp TuUlertrenealrlBC hOodiU en onutrekM e Gond ViTtilng van M iig lÖlT l roij i oon n bukenl f ift 18 M id A Hoort ri f 10 ld Wniiinl f 5 f 1 25 Hti jbooneu buUen4 1 1 22 ld bifsnenl f lH t JH Htokboonw biïHenJ 120 f 34 ld binn t 10 f i StMiflioontvi tml Umi ƒ IT MK id blwM nJ 1 fa Tomaliij binnwii A I l i 7 ld ld U na fis id idt c iH n2 s u boukf n f 7 Hayoyo kood f 7 aüu f n 7 Wit4 kool f4 f4 75 Rood kool f O 75 f725 l icn f 12 f 13 SekWie f H t II IV ieïrti lt ÏH f 11 Bile t p r lOt K ti KomkotniaieirM imttenl t2 m tn m Aiidiivio 11 75 f3 70 Kropeia fü 30 f0 ft5 p r 100 rtuk Peen f 5 7 i f tt 7ö Kroten J f4 2 per lüO Ikw JuKe peren t 4 0 f H 75 H e pweo f 75 f4 lapp e FfcvoritB f7 50 fH ptv ItW poiid PeraHioo Wt tent per w uk GrocBtcaveiUag Ct Of er Ci ve Tuint otiwvt Hn d NiMiwerkork a €i UewH w Juiairt o van £ Aug De prijzen ware Kng koudton loem fS fit f H 90 2e oort f2 H0 f l n T IW okprinopw ebooiwïi bukm f M bhmonl f IM lO f 28 10 8taii prlnc fe ooneii buitenl f IU id I lum ni f lfi 90 f 17 proiWcboonüfi buUmi f 13 f 1 id binnenl f fi f5 40 ni K ooa n bulteol f 30 24 IjüwwkI 1 1 HV I 23 10 lonkten 17 2e i oorl f l i ï i groot f 12 f i i per 100 k g UIT DB PERg KelcB HU EKgctoad D HaagHche Posi liei4t de iw wering van l e Telt aaf Mrt ende de in teit beld dat Kage antt looien a iaat ov0 nouM n en v rd T ullgtnrprkt Wie weet Hehrijft zij wanneer aan Kngeland eena goede aanliiedlngea werém g edsan bijv Wit niaaad emige mÜ Uomnt K lcroot et kie n vw ImenA of geMlaubt bt oog tbldi IttWwn we Iwitmidieti ruim drie ualiloen K C gwoutefi varkminieoiKh Vrbna waar aan Ie bIdctïA voor dlr t kn edny aJ raiftMM it gt eoitra verlaagde uUvtvkoopprljMsi Ae Kiwelaod en zijn bflndjr nooleu A HvnM lHwenc woon goed kuiweu gebruiken ca Ke ae uu uk veei vwder gi lfVen landeia ntoet Yi bwirekke waardoor beel wat iiO H v M rulnite en li l wal buiikerkuJfu xontkT Dooduak gt fferd t t i n worden wie wee of mm da r te iamte tlaa niet genegen zon vl n om ons maoiKb lijks een paar boftderdiktJx id on koleii Ie does ivokoiiieii Waar ej ii wil irt daar ië ook e we saodat trol duikljooten en mijnveWf i tn Jworlijk gt eouvo i erdi kobni hepeti ift Ojt biv It rutfwqK nJltc It eiMUd ldebiir kunden meemvneo Ittxil g04 d onze Itaviiw otHk n weten ie vtodwi Wie weet uw repliceert fi 4 Vofk Wel zeker wl sou waar en ramp on iHtlreigi niet nv aan het Mrand S iau wBudi len i zioh vtmucien la ijle oeonMerljy Ifider weet dat Hojlambche liambJk Ae en die de niit naar Koctaiid ondenu iK lv aan ten ondergang door ihiikltooten Mooi wtaan I kv we i dat Kou ii HOltip in I itgelaiHl aang 4ioiiH ii daar ladlag noeb Mtemkool voor b1 d vigm umcMiwm kan knjgei al bet tdit twee r 4z ll been e i weer doel naar Krainkrilk m zoodot ule ioti opuittiiA Mii bel ifciwlKKiigevaar biw t Hti lt eder we 4 tku omdat de Hollandtai renlora in oVOTgrootti nimvdM Md aan Mw gnMt rlMico Imiu Mohupen nitit wllien bloot nWbn tot ttra ItlfTvoor tbotandia m hoIk hiv worden vaittgWioiiden lu I ngeImuI ei in Ajiierlka In n erlka niet iiilnder dnu 70 waarvan 40 g lwfc u uiei levtn Miiidih le en veevoer le kw wpt t dM dl Nwierlaii4 eli rt gwrlng êtf zij de N t derlMKfc elie lMUidi 4 vioot Het oonvoyetMTHi iluor oorlofjpMolu pi ii otm In den koriNt iiioge4ijken tiJdiiM lAiiMM lriand in oorlog aon hetibt i k4 raohl Want up it eerMe tk iMMte duikboot dia hi l ewwool ontdt4te zou M zijn granaten lil mriM do it uioet 1 afMdi4 w wilde h 4 lUei lf naar den bodM dw m worden Ri ondeiK Maar ne ilMgMfhe Vom MiHih er maar litmig o i Umu Wie weet Al bi gi zwaiii in de ruimte al die koflkJiii i lt p raat over een ton it nd xoo vfTivÜfi at waarin ouh Iaml zleb tMWlmH op biH oogenlttik kumwri aliet illtwt rken ttat iiel iiiorMe weHiwtaiwb ve riiK gett verzwakt dM do gHiiH4t iK volMiig vau or iond Miraka noodig Mi Utitimk sU ilo winter er if en ïn oliënde zioli b J leiïer aen den lijve laat gi vo enl JUAAWTB EISRI€ TSN Aan het ItaUaanscbe front liaMI 20 Aug OHloieel Op M plauiui van It a 1 tb H i z z a tifnii glMvrm dti Htrijt vooHgrtbinrd Onze lroi pMi bfiWnTi de van tl voren ia giTecdhttó gt r ehte weciTHtandMliiile van tien vljaiut geck i aHk rd en vallen liaar mi aa 1 vijaiid vTHedlgt zijti He llng fi nw t grooU liardki kigJHd Op de Ikmi ii len o o t van 11 o r z kondM wij etinjfiin vooruitgang ui l t i Wij iiiaakt in a den loop van den daw niltu duizend fwvai g e n n n m namen verncH ifü n maefttnegvwwen l wee honderd Vüwtig vMttger naiiteu aan dMi tiag K el vetvtlg twkader Kiiiin zi n tonnen botiiiiii n werd n gt worpen op de vijoiiiKili tv batterihti 1 n o V 1 z z a Op Om Karet ariiUerlrMtriJd en pabron i I If ondtTPHiringen In dk Mtreek van dt 8MJ0 T r e n 1 1nofroni vS44 de vljaiidi d a JiÊbmAmi ooiltefuin oiize voorn Ugttwho ven pOMteu tiisML ien A ijHveiifen aan m i aagidn lYln binnen te ij lmgfiii l e onwn kouckii euliter een i N ge ren top beizeK l vanwaar zij Imn onde Hteiling onder vuur lioudv u EEKSTB KAMU 1 X p o r t el ft t r il l 1 e liitT K a p p e ij tt e het ft i T overw iul leeswaar lcg n om de g l e 4o r g 4lng VUIL in vn uttwer iu ImmuKii der rt cierirtg te iriiiMen aooato be4 MUwtvp dat wy LHj inr en uit o r zijn igi fHt regeer Ingrtzakeïi De h evt Jt llja wU v Mratenanen UU nwi iit lat dü K t e n tAtuh zal maken aun de ongi ijke liebawMing van indiiMriat eu laiuümitw tj zjM ook vooral dm rt r l i lijd na dm oorioff eeu giiiiNigen invloei op d ii invoer kïMinen uKoWetten iv 1m een eonl rd4t iidditel op liet bu tenlaiidkMi ercdlet l e hee r renier in mttM nn vAiir int ontwtTp De regiM ring 1m x i de eeti e die nog eéi van oemo vrijl l top luil de t i il zfti kunnen lereplitliretfcgeu Telegrafisch Weerbericlit Hoogste barometenitand boven 760 te Zuid Duitschland Laagste t arometeratand 748 5 te Skagen Verwachting tot den volgenden dag Matige tot krachtige later afnemende westelUke tot zuidwestel ke wind afnemende bewolking weinig of geen r pen iete warmer overdag BUBOBBLUKESTAND GOUDA GEBOREN M Au Johui l r C TU Vlijt I A TUI Wöii nl ii 28 Peinu JohuuMi I T G Gutnui M J TUI d r WIJBjMrt AnUlonl Alb l u i t A Jont 1 M TM Vmo 89 Abnm t J J HolUiuijien tn A C tm W jk GBTROUWD M Nibbtnog en J C tui Wmu U tui R j wgk M C TUi Vlirt J F r nfa tn H Hooini i r adverteNtiin Reinigingsdienst eouda la ntbud ml d UMNOJM g en vuil en asoh woMonopgehaalci ii 1 Dt PiUCTU