Goudsche Courant, zaterdag 1 september 1917

50e Jaargang No 13484 Aan de fronten plaatselijke geveohtsaoties Nieuwe onthullingen ovei de voor gesohiedenls van den oorloge De troebelen in Rusland Ov r het Duitsohe Regeeringsstelsel Kritiek op het beleid van Lloyd Georgoa Het nieuwe Dostenrijksche Kabinet ONS OVËBZIGBT De fronten Ut i juenHJ had soins oogoflbUkken dat zij UrooUua wMi i oogenbUkkra waarin zij diacht dat Iirt haar gi iocgen zou hol l i n gedaan de stroïigc oude Purilfinflche to zitni boepotbcö ra verneder ren ja zelfe iMirtelen Jocli bij de voorstelling van lïmrtclingvn werd Harrie eclitiT steeds weet verti wierd m in hare vorbcolding bevrijdde zij het elachtoHer Nooit eciiter had zij niin rouw Mac UottaW zooseer gehaat als nu Mijne moederi herhaa ldto zij Hoe durfde dat elcchie oudte mcoacii zoo wreed j gene haar zjJbI Want Barri waai er zeker van dat dit o erbli ecllen waren van Ifflar moedere aaaiweodgfcedd in h hal Zij k ide de ge Jiiiiedenia van elke aindere vrouw die hier ooit had gt woond sedert hot huis in die zeivenillenKlB et uw vihb gelmuwd dioor oen aeJceren AloxandiT llillard n van Grootma s voorouder Ken eligiP irieeaK ilde oude man mocBt hij zijn gerwoeBt te oordoelen naar ttet po rpl bonden den echoor eCTHDftiil i4 n de et tkaruts et n waaj dSg voorvader van Ann Hillard dïe met Barrio a prooïvader JoJin MadDonaW van Dhruintrouw de Barrie zeddle kwijls tot zidizcU dat i i 4ob Die verwaait voelde an Groots Prima Huisboudzeep It dé Mnt kaad nrkrlJikiirlilililiiiiilNilililiilisliiUii 20S9 NBTTB VBRPAKKINQ 2S è ff 19 pep kist VpüUIJim Ppoafatukican 18 oant Bil alnatn v n a oot kwantums BEDUIDEND RABAT W C M SEPERS TURFMARKT KNPIPEN EN NAAIEN VA ONDER EN BOVENKLEEDINO aUOKDia OMDBBRIOUT AANVANQ NIEUWE CURSUS 3 S pt k OraUt InlichUngeo by MeJ M TIESEMA FLUWHLEHSIIiaCL 14 2028 16 ANTON COOPS Drogist WQditrMt 2 Tel 328 PePfnamlnnabl n n WI lMrH l l M n 209410 MantlMipaBtlll Oude koperen Qaskronen Geisers Badkachels en verder endere oud oorlan kop p wordeD door one e eD boo e prijeen ia eliocfat GEBR CATS WllhBimliiaatpaat W M 60UDA Telaloon 366 Tezellc koelelooi 2069 15 Overal ie ontbieden by oprnimiagen van klecding boeken schoenen en antiquiteiten is BECKER S 2e handszaak OOUWE 9 GOUDA 1911 10 0 pal t DMtblmlvii S C van Oudheusden Co PIANO EN OROELHANDEL WBawnlmt III DE Hlliia Tal US 1990 GROOTE SORTEERINO 10 INSTRUMENTEN VOORRADIG BILLIJKE PRIJZEN GARANTIE BOEKHOUDEN In drie meenden met Teitimonlum J C ter BRUGGEN Leeraar Boekhouden M O BLEEKERSSINOEL 3 OOUDA Proipcctui met overt lrijk prim fetuileniiMa op nvrfl fl franco Ervaring met drieduizend Oud Leerlingen een voor een parsooniijit geleerd MONDELINO EN SCHRIFTELUK Het Boekhouden ii niet ieti geleerd weten cheppelijl noch let oleuwi hel Ia eerneluurtijk eenvoudl Teoeelf iprekendSTELSEL eer eniikkeliik door leder Ie begrijpen eo loo oud eti de wereld 996 63 Ouéthfr t § Alpht aji H n 30 Maart 1914 W lËd Htér J C Ter Bruggen L t 9r Rnkktuitn M O M nktir Htt datt m gêKMitn Vê0 Um§n Ttitimonium U ktihen üHtvangtn mtt omdat ik de letten moede hen verre van dtt het wat m ttiedt een genoegen van U ondermiii U ontvangen en met U te eorrtipondeeren Sleedt kei li met pletter Urn ScheU van het Boekkondtn Ur hand genomen tn wanneer er tick ten moftiifkhtid voordeed dan mat steeds dat koek daar dat y alle mogel ke antwoorden g kei mat y dan alsof ik U koorde spreken Ook de Drie Balansen gaven mtj veel licht vroeger was een Balans voor mi ten dooi element doch thans nu ik kennis gemaakt kek met dit èoekske it dit voor mif geworden een leventbeschnfvtng vol afwtueling Ik kan dan ook met andert dan Uw enderwft een teder ten sterkst aanbevelen VSór onte kennismaking was de Boekkouding vtar mf een Mysterie doch thans kan ik getuigen dat U m keil gemaakt tot een ingewijde en reeds vertckeidene malen keb ik tot mijn genoegen gevoeld koe prettig het ii Boekhoud onder 0t gemoten tf kekken Met kartehien dank voor het genoUn onderwi s teektn ik Urn oud herhng en vriend A DEN HERTOG Wtn landbouwer P S fJ kunt naar Uw goedvinden hiervan gtkruik maken Mi Iw Ékverk kij L Irinliiüi RIJWIELMAGAZIJN J HÜLLEMAN Aancakonaa mat hat BafaUcha coavool aana taadlnf ROVER RIJWIELEN Vardar la vaorra ad aana RUIMB SORTIBRINQ Burgers E N R 2080 40 m mapkan BUITEN en BINNENBANDEN in diverse prijien COMPLETE VOETBALLEN KORKER VOOR DE BANDEN on l p wl ih rat lpl als T l lOO Lana Tl nclaw g B en 10 Gouda Als gij begint te vermageren AU ij merkt del uwe Ucheemikrachttn eloemra AU uw wan cn bleek worden AU gij leit hebt vin duizclin ea AU hoofdpijn u nu en den pUe AU gij onruaiig ileapt AU t y Uit hebt van herlkloppin M AU gij mor eni vermoeid wekker Wordl AU fij luitiaitea hebt In hoofd en ooren AU Cij pijn in ru en lendenen hebt AU de levenaluit u ontbreekt i AU fij u affemat gevoelt c AU ij xenuwachtig tijl dan is het tijd om geneiln te toeken Went al de bovengenoemde verechljntelen wijien er op dat uw lichaam vertwaki U en uw xenuwen ovenpannen xljn en ook uw bloed dringend behoefte heeft om veralerkt te worden Door tijdig in te grijpen en een goed bloed lichaam en lennwveralerkend middel te gebruiken kunnen ernaiige lieklen voorkomen worden en kunnen volkomen gesondheid kracht en levenaluat weer uw deel worden Wacht daarom ntel maar begin dadelijk gent JD t loeken die gi bealUl cull vinden door het gebruik van Mijnhardt s Levetogen Bij het gebruik biervan kant gij van luccea versekerd etjn In bUMen van 90 et 1 75 f4 2S fS ZS Vcrkrilgbaar b ij Apotliekara en DrogleCMi 2043 8 Firma B W VAN DE PAVOOROT BUotrlMkc M ab lfabrial BahaatftrlJ I Stoifaardarli aa B dd amah rl ii Telefoon 200 Lange Tiendeweg 10 12 ONTVANGEN EEN OROOTE COLLECTIE = VACHTEN 2121 98 Nog groote voorraad Cocos tapijtsn en Cocos loopers TapistrytapIJten en Tapistry karpetten REÜZENSORTEERINO = THEETAFELS = Zie de keuze vloerzeilen in de étalage lips LiGUp PelroleoDi en BeDie lloloiiii SZIt LevenngI yaii Maehinale Brandhoutzagcn I I Aanbevelend vest io9 iii i j van duin Maandag 3 8e teDiber 1917 fiOÜMHE COVRAIVT lNrie U W s eza A ca extean t i©Tola d voox G o u d st © an Oaaa stxeUacexju VERSCHIJNT DAGELIJKS lAi BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN lNaEZO a EN M KDEDEBUNaBN I Op de oarp fina diibM UrM ASONNEMENTtTKUS I par kwmitMl f I 2S pet wMk 10 eut mM Zn a da j ahla l parh aria l f lH pM ovwnl wMr de bnortiag pm looper gee d iiaA Pr co 2lt OOM per kwartaal I 1 50 mol ZomOntpbUA I 2 f pni Grooae lenen e raada i ELEINB ADVBETENTlftN mmwnênm mm i koop wkooi hmm om i iiha I S n aU I tjt ratal katoUng Martaiw j Mit a 10 re Oa iiiÜKa MWi ft maa AböuMaentea wotden dagell ka nam mnmnm amm ma tmknm M UT 11 CM NssM agenten den boekhandel en de poatkaMorsn 1 AOVBRTENTlErRUBi Ud Goada aa otnatreken bekooreade tol den besotlkring 1S rcgeU f 0S elke regal OMer t 0 10 Bi dna aduerMBvolgende pUMainge rordca éna tegao i m berduod Van boltm Oowta e den bMmrgkring I i rageU t V 80 elk wjal mmt f 0 1S Telefoon Intero 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON theen De Polen ijn vertegenwoordigd door D Cwiklinskl n dr Twardowski De Duitschers zijn door bekende personen uit de ambtenaarswereld vertegenwoordigd terwijl de geleerden vertegenwoordigd liJn door dr Von Wieser als minister van Handel die steeds het bijtonder vertrouwen heaft genoten van de Duitsch Boheraen en hun kameraden Het karakter van het nieuwe ministerie li dat van een ambtenaarskabinet De regeering is definitief In de eerste zitting van het Hyis van Afgevaardigden die IS Sept zal plaats hebben zal het nieuwe kablnetSci ieidler zi n prouamma uiteenzetten en zich Voorstel leh DOcroote politieke IJnen van dit programma zijn rwds in de troonrede vastgelegcl pi rmM de Rijksraad werd geopende In de harfstsiU van hêt Huis van Afgevaardigden zal men beginnen met In de eerste plaats de Justitiewetten in behandeling te nemen Tot t venier programma behooren ook tia begrootingsontwerpen en de voorloopige regeling der betrekkingen tot Hongarije De zittingen zullen te WMnen worden gehouden rrgecring In dM opeiobt ale een onwett i higriïpen In oow burgerreofateo 110 r M4derdkla Mi br c4it rmwcbtlc ollerfl 1 leven en vrijtiekk n Iweft bet r o M oni eeik kra itttg woord te prekca bij de tottttandkouilng van dm vreo Wij Meiten voor dit hc omigiroH eeo krW liUfe prote lat doen Itooreo leijco de hotimng der regotTio ten aanakovu litH ovcrrg nm der paMm m aal citfolMii dal voor lirt gvval een InternatioiMai omt grfv Ml plaats h 4 l en op do aaobevoleo boflttt geen hinderpalen zullen worden in oen wi g 4egd aui al9eva rdl d o vao eeolg iaè on f or entte van de otitlillal ton uit de MIddeo Stlitetti i e mxiatMem In de Undeni der Ceo tralen hel l en op e i oonferentio tei W e n e II bMoten een eoluijTea te r obt ii aan iH t N rl iife ch 6caadk ivlA Co DDiló tti Stockltolm waarin er op aangedrongen wonlt een deflnitiOTen datum vaift te Kletlen oor de oonJerentle aldaar ook tkt tKWiaUMen la de KniontelaiidMt wordtii eoin aangeffpoord 01 de $ tM9 vaa i ockiwhu te ateuoeo IkvfMm wivd le 0i d O t m wii l Ml ih Hongaarscho r 8c uring te Tuvoeken fawr bivloed en auwmt nan te wendeHi ter verkTijglDg van den rredtk De conloronJle te Btoekholail u 1 9 Cl a el da In ftliand mot di paHMakveMOe b t ngeland ImvA de organ MttcMoniiDteala voor tie coiNfetentie te SloclUM ni bcdA ten deze nJi op 9 Sept te boiukmiiMur een ndeiiwen datum vM t te eteUea De i X rea n Mtilte i oi lliiite B D KoreaanHtihe sodsIlMten amidea aan de intematlonaik aodaUeten oonferontie t Sockhobii een telegram waarin zU ei klaarden ttet aooalw dó huidige oorlog Aovt het itakkanvraagetuk veroorzaakt ia bet Kod eaanHvhe i msgniuk Jn de toekoïiiHt een oorlog ontke4men zai InAee Korea de eii$al van Japan blijft I a oonfeniillo wordt Trzoelii de voJgK odK rnag ukken In de onderiiaodellngen over te miiien poUlleke gtelijkheid van aUe vetken Inrichting van een Intemattooaal feredittdhof tol IterMel van de oodenlrukia natiën di u i ping van een gelDterftatlonaiiH 4vd onalhankfHiJk Koreai omdat wij een volk van heloten zijn dat in het geheel niet in itaat i lün eigen wil te doen gelden Moet er een ioldaat in het veld staan vraagt het blad verdei met de gedachte Dit alles behoefde niet zo te ijn indien wij on wilden aanpassen aan de regeerlngsvormen van de gelieele overige wereld Mogen ZÜ die het lot van het Duitsche volk in handen hebben deze vraag naar eigen geweten beantwoorden van een autocratisch bewind waardoor het mogelijk is gebleken dat een ontzettenden wereldkrijg wordt ontketend door drijverij en gekonkel van een handjevol eigenmachtige staatslieden Heeft men op de Staatsconferentie te Moskou de tweespalt blijkbaar verbor8 en gehouden dat er wrijving bestaat tusschen Sovjets en de voorl Regeering valt niet te loochenen oo Is thans weer blijkt uit een telegram uit Petrograd dat meldt dat de Sovjets verzet hebben aangeteekend tegen de door Komilof weer ingevoerde doodstraf in het leger terwijl zij de afschaffing hebben geëischt Deze en andere aymptonen duiden waarlijk niet op éénheid en het Is de vraag of op deze wijze voortgaande botsingen zullen vermeden blijven Niet minder ernstig is het bericht dat de Russische bladen publiceeren n l dat het parket te Petrograd een complot heeft ontdekt dat zich bezighield met het smeden van een contra revolutie op het oogenblik waarop de conferentie te Moskou plaats vond De leiders van het complot zijn bekende pcditieke peraonen ondeV wie zich verscheidene officieren bevinden De huiszoekingen welke hebben plaats gevonden hebben het bewijs voor een complot geleverd In een officieele mededeeling hierover wordt gezegd dat de meeste arrestaties buiten Petrograd hebben plaats gehad maar dat de r geering het vooralsnog ongewenscht acht de namen der gearresteerden te vermelden Zooals we zagen blijkt uit de Amerikaansche antwoordnota dat zij weigert te onderhandelen over vrede zoolang in Duitschland het huidige regeeringsstelsel niet is verworpen Opmerkelijk is daarom hetgeen de Vorwïlrts daaromtrent schrijft want wel is waar staat dit blad vrijwel op zich zelf met dergel uitingen maar dat er méér in die richting wordt gedacht dan tot uiting komt dat is trouwens door de laatste botsingen in den Rijksdag en de Hoofdcommissie bewezen De VorwttHs schrijft dan op het Amerikaansche antwoord wg zend Wat ontbreekt is een voor de volksvertegenwoordiging werkelijk verantwoordelijke regeering zooals deze in alle landen der wereld bestaat Moeten wij Duitschers ons laten zeggen dat men met ons niet kan onderhandelen Blyft in het Westen uitgezonderd enkele voor de Franschen aucceBvotte plaatselyke acties voornamelijk het geachutsvuur m meerdere of mindere hevigheid voortduren in het Oosten z n het de DuitRchera die tegenover het gedesorganiseerde Russische leger in het voordeel zyn en wel ten zuidoosten van Riga waar Duitsche korpsen de Dwina xtjn overgetrokken Op het Z u i d e 1 Ü k front we zeiden het reeds is de stryd aan het verloopen al biyven de Italianen plaatseiyke voordeelen behalen ditmaal In het Brestovizza dal De politiek Van groot politiek belang z jn ditmaal de nieuwe onthullingen en wet die van Januskewitsch bij het proces van Suchomilof over de Russische mobilisatie Zooals men weet heette het in Duitschland dat men daar de gemeene mobilisatie noodzakelijk achtte omdat deze in Rusland was afgekondigd terwijl ander z ds werd beweerd dat de Duitsche mobilisatie v66t ging Thans bl kt dat inderdaad Rusland het eerst het algemeen mobfliaatlebevel gaf maar tegen den wil van den Tsaar in Toen deze het telegram van den Duitschen Keizer ontving waarin deze hem ter handhaving van de vriendschappelüke betrekkingen verzocht om geen algemeene oproeping van het leger te gelasten en de Tsaar In dezen geest bevelen gaf heeft de Rluftjiifiche militaire kaste de mobilisatie toch doorgedreven Januskewitch had het mobilisatiebevel in den zak toen hü aan den Duitschen gezant verklaarde dat er van zulk een maatregel geen sprake zou zyn Nu is het natuurlijk en dit ia ook wel bö alle voorgaande onthullingen gebleken dat deze voor velerlei uitleggingen vatbaar zyn Thans maakt de Duitsche pers begrüpelyk grooten ophef van deze onthulling maar iedere medaille heeft een keerz de En het zal ook hier de vraag z jn of deze openbaringen van hetgeen 3 Jaar geleden geschiedde nu nog hun invloed zullen doen gelden waar de leuzen waarvoor het nieuwe Rusland strydt zoozeer verschillen van die van voorheen zooals heel het karakter van dezen oorlog zich in den loop der oorlogsjaren wijzigde Hoe dit echter ook zy duidelijk blijkt uit dit alles weer wèl de verderfelijkheid VREDESPOOmOEN Het congres te Blackpool De Va tM moet overeenWesnmdnjf worden Itereik t tikSMehen de georgand verde arbeldbTK dkT geolliwirdeïi over wn bai voor eiMi liitoruatiotmle bijeoiikjoanst Zij zulten iK lihen Ie bepalen wat volg His hun uh nlin g gescMkt zal zijn oti een dutrrzanien ïi uioepatlsolK n vredo te vestlgeai Wij we i u iien duidelijk to doen Iwgrtjpen wordt hieraan toegevoiwli dat on o ft n1 wHing voorlwpruiA uit do IiUemaÜonaile iiio ili klK den dde op lH t oongren an ftoeiftllfibn uit de gi Ulerrdii landwi aan d en dag zijn gekoauen en weniscdien thiet vant te houden aui het bcHluJt van het coiiiiié oor db oonfercnrto te StockttoJm Verd T wordt In die motie over de houdfiig der regeenng geïtogdl Vivvni n giHsing iievft ook maar het minnle reelil oiir de uitlngeni van de uiHni4nA diT arbeldertdciletvpi In haar land Ie verIiied4 in en wij bewlKniwi m d atlio der Wij wezen er kort gelede op dat in Engeland al meer stemmen worden gehoord tegen het beleid van Lloyd George vooral als uitvloeisel van de pas senweigering Ook thans komt deze cntiek weer tot uiting waar de Daily News een brief publiceert van het liberale parlementslid Arthur Ponsonby Deze spreekt de beschuldiging uit dat zeer belangrijke zaken de huitenlandsche politiek betreffende tegenwoordig uitsluitend IxAandeld worden dooi het ooTlogskabinet en in het geheel niet door het ministerie van Huitenlandsche Zaken dat zelfs niet eens gekend wordt in deze aangelegenheden Hij oefent critiek uit op het feit dat Balfour geen lid is van het oorlogskabinet en vraagt met bt ittkliinir tot de Stockholmsche conferentie of de Russische mededeelingen die volgens Lloyd George zoo grooten invloed hebben gehad op de houding van de regeering in de quastie der paapoorten door bemiddeling van Balfour en het ministerie van Buitenlandsche Zaken ter kennis Van het oorlogskabinet zijn gekomem of dat de premier misschien zonder medewerking van Balfour vrMmde diplomate Éïterrlewde Ponsonby gelooft verder te weren dat Balfour niets had tegen de Stockholmsehe conferentie maar blikbaar heeft zijn meening geen gewicht in de schaal gelegd In een hoofdartikel zegt de Daily News naar aanleiding hiervan dat de beschuldiging misschien niet geheel en al ongegrond is doch dat het in het eigenbelang is van Balfour en Lloyd George dat zij een duidelijke verklaring ten deze afleggen PARI IMENTAUI NIHinm Het G r ie ki4cl ir u i oh Ver bond De Seoolo din lt nwde dat het ServiHohe pairlement op Korioe lal bijnnfferoepei worden ten einde kennlff te neuea vaa de iK slUelng dtr Griekaohe Kaoier ji4reff nde de Ur4i4Mcih 8er l 4ioaJllan k De Ht r tw mlnlflttT i reifldh nt sou Veiiizelot iUn dank an hol Servlsolie olk helilfcn overgvdraobt Hel Grlokciobe Kablnek De voonnAÜgu pn lect van SaloolM A l ctMiidm W binocuid lot oM ven bet Feuilleton ma Zij wen hitc een oclitc MaoDonalil te zijn en v ai hare iuowUt was geweest Maar dtot wi t zo jui t i tA t n i onwnd viÜv hiit liaar zcggm tat wan liaar verdrit ln grooto on ly cdn WvondSgo vCTdrIet zoo wt i a e gtiJieijn in iiaar ovcrigMie alledöagach bwtaan een ABinM ntEwtTing van zwijgon die hot gchrfni ac lOT slot en grt ndol hield Jiniflt dk or mevrouw MacDonald a taboe WÜ8 ll rri 8 ni0Ê T fiaair id iKl güword ï He meisiie gt vorlde dat wat Grooiino aflfi urde mooi en hiiuinneiijk moaet zijn en er wa gmoi g gozigd iboowpI als gK noeg onuUgesproiien ju bicven aAs zwijgen veftwrdoolen on beteekenen oui te hwwi pen dat df oud t dame haar aohoondöohtor had vertot ld Al wat BarrlB wfet van hc4 onmiddclll verleden harcr aiiiilic waa dut de bloedverwanten lioars vadiera ecna rijk waren geweeet en zoa voornaami als hun naatn aandhiidUc Het waren de Mac Donailds van Dkrum een eiland nJet ver van Skye maar zij hadden bun gvld verloren eo toen movrwiw MaoDonaJd nog een onffeiiuwde jonge vrouw waa het ieek OTugeiooivii dot zij ooit jong kon zijn gewee it waren Bij on haar eohtgCTUM mot bun eenigen jon ïi n naar haar vroeger b bij CarliBle grtrokkeö Dio eenige zowi was owpegroeid en waa getrouwd mot iemand o voigeoe Urootnw fl standaard ntei eene nleiuand een sohepöcj beneden oritidc De Jonge vnxiw wM zeker Spoedig ipestorvoD want ze4fe Barrüe a sicric gefceugen dat nog een horInnorlng had bewaard aan den tijd to i zij hare eeirsto wankeJendtt sehredleQ zotte en de eeröte dbideiijke woorden uitte bevatte nergeoe haar moedier s beeM ofMitOQu bet pottret baura vadterR haair pijo De hervorming van het voorloopig Oostenrijk sche kahine t Von Seidler in een definitief ministerie ia thans een feit Opmerkelijk zegt een bericht uit Weenen is de beslist nationale samenstelling van dit nieuwe kabinet Alle nationaliteiten van Oostenruk zy n er in vertegenwoordigd en hoewel geen Tsjech in h t kabinet een zetel heeft komt met graaf Sylvia Tarouca een leider van de conservatieve Boheemsche grootgrondbezitters in de regeering Deze groep heeft steeds zeer nauw voeling gehouden met de Tsjechen en is met hen eensgezind waar het nationale vraagstukken betreft Voor den eersten keer zijn zoowel de Zuid Slaven aliT de Oekrainers in het kabinet vertegenwoordigd De nieuwe minister dr Von Solger ia een Sloveen en dr Horbaczewski is een Roe lijk bolder voor dtu gwsf stond Jloi t tk een jong ii iitan voor litH langi heel löagejT Ih gI droevig heel dOnkor De li t oor dit portret wo de donkero eikenhouten wand der bibliotheek verwlurd uxH hiit veirbleiekte viTgiildwl op db ruggen van alle in bruin leer geJbonilcïibotv ken FenB per dag had do klwU nneld Barrie naar dh dn iir der bibltoJhiH k gebracht en ot er gfk erd aan d genade Wl dun dnoca igen jongwi man cue 71 oogen geJalen ophief van zi n Ikh i o Ailirijfweirk 0111 wn hoe gaiat hei je te uiten ali zij e io volwa eno eo een vreeuildc oor liesu wa gewe Na iU ao vraag en e ti paiWend antwoord wenlt T niet veel nie r gesproken waat ge van beiden kon bedienken 001 te ze g n Na mog etflilgö oogetiijHkken van gciSwougien bdeeldlieid werd he4 kind w p gtizonden om te spelen of Iwre laaHen to Oieimn gewofuilijk lemen teitê In den eerflt i tijdl want 9p4ilm wa nooit als belangrijk beHchouwd In HUIard Hou w Het was edeler In de schatting van irootnia co misaehien van vader te leeren 8po eïi de vette kat zat op net zwarie haardkleedje dan tfit op het zwarte Uaardkkedje te ïlgg n HfHen mei de ve te kal Op zekeren diag hi rinnerde Barrie zloti had Dien haar verteld dkU haar vader ziek wflfl en zij hcïn geen gooden worgen kon wensclien Zij was daar verraderlijk bRj om geweest want vader werkte neordrukkend maar toen vr dageft verliepen on zij heur nog niei moc t na deren toen kwau het haar voor lat va der tooh veel veel aardiger was dan Grootnut en dai zijae oogen hoewiH droevig toch vricodelljK wariii Pe volgende ea Ia tste tauk dat aij b iu zaf w reii Ui vriendelijke droevige oogtïi gewloleii en hij hig In ivn zon lorling lied U i cene ki t Hij wa 1 en wit altf dt porneleinen pop weflii hlj haar eeiw had g vvtii on Grootnut die het kind in ztjiie kanier bractit zeide dat hij duod wai De triapeniiti gedaatile in d klM wii elechtjf het Uchaant co dk hd won naar den hmrnt geguan r heiiHtl WA t volgKOj Grootiiia die In t zwart wan g klinid en roode ran lpn om de oogen had eine plaats hoog boven de luoht waar iiuii aid utt n t ea rtclMiap wan voortdliirend op ei n harp sptV kki im Ui dfe ren zong liuH ni iiiwi en bok wtuf kwam iK n daar heelemiuU nlel wait uiWchlea nt Ie verkiezen was behalve wat h H feit betrt l dat loen aU bok godoeqiid waa eeüwlg in de hel te braiKkfft Hdiapm werden geri d liokkeii werden verdowöd en aaUiarlijk itMeateii dti achafpCTi verdlnwtehjk en knap zyn indien zij hodklen lecren zingen en harp pelen Herrie meende dat zij nii t mider dan drie jaar kon zijn gir we wt toen haar vader iMierf maar zij durfde Grooinia nooit meer naar dien li l vragen na dm dag dat inovrouw Maolk iiakf iiuH vtv ijskoude atMik zetdiv Ja uueider wal i voor God rtchuldig aan i je v altera dood l t WBA nu jaren geiteen Maar Barrie was den rt4iok nirt vergeten evenmin ate het afcettgei hlntlerHjko gi oel dat haar bijoa vervt fe to n Grootma op eene uitbarsting van haar had f eant woord met de woord i Hoe uiindeT je vaji je uraeder weet dea te beter voor je Vn twe udoder je op haar at gelijken ém te meer kan zal Je heblien aan straf te onckoiueo In deae wereld ea de voicaidB Miss Barrie s Huwelijk door C N m A M WILLIAMSON Nadruk verboden llorrie dtaoht dot baar nK drrt liaar rood iiK eMt zijn geweettt want zij Iiad i tvm du klikderini hooren zeggen Geen woret r dat h zien van het kind een dogWIJksiolie kwt lllng voor mevrouw 1 mit die iiifii kuÜtjee iu de wangm en baar an divelfde tint nioK zij wtJ twn le imde herinnering zijn aan wat wij allen gaajiie M uden ergeten Barrie liaAr wee hijxoodiT rood eo men bad haar gazogd dat oen roodRMtrig meisje nonlt reden tot ijdelhedd koo hetiben Qmdnt aan zuiko oogeKtkklgi n alle ttotioonhekl wad ontzegd maar trouw jegenede on ekendo nweder b 4eMe hrt klad een Ik4o aan Iiare koperkleurige ioMten ie hobbeo In H u met lldblblauw satijn gceMoffeerde kaïiier leek rood haar Diie liJen wel goudkleurig I meubelen tagra nnl uw uit en tenalj r eene bJjiondiTa reden oor waH geweest ou eeno vwandering vao maak aUecn d zuinige Clroobua er nirt toe hebben gedrthoht d 1 i og bijna ongebruikte dingen gehei4 we Ie doen Kpo groote 0pieg 4 ohH iijn hotrten ruf er naar toegvkeerd Welp nwe om deiofwboU te vt bergen fn diep onder df aloflige oppenHakte van h gUa Mg Barrie haar eigen tlyuur Rauw weeckaattil a4H ewi givtbante U iloh süiilpend in water onder dun Ije beweegt Zij ectnikte er bijna van ak o ze een geett Mg eo l op dwi ewra venden geert wee la bet leven tenig toor het gie te wri v ii Dit gaf liaar pkitaWIng de eenigo vriend weer die ze Itezat zlobzelf en ilj waai blU met dat gezelaohap Dlolit naaMt de bijeeiige zette tneubdm atond een kofier ew e Arb Noaotitf W f leerolai