Goudsche Courant, woensdag 5 september 1917

i o 13486 Woensdag 5 8epteiubei 1917 5fle Jaargang ViRULY s Zeeppoeder erk de hamer mimm goirmt Tie vju rs © aa A c9 v©rt©an ti©Tola d voox G o o d © © an Oaaft Btr©lc©an Ik heb noQlf myn Haar verwaarlopsd Dl b KOIIO vowMbkb en U laar scknllil aan hiwr kralb kek Ik mtmm wmI vaa Glaaaaaa CoMraatievaaaa laar M aakaal VERSCHIJNT DAGELIJKS ABONNBMENlranUiai tm krauel I IJS per pak 10 eau oM Zo la d led peek rte l f 1 75 pe 14 ml anl nee da lMlf li4 pm looper laacluedL rnmco er po V k arted I 1 aM Zo la lblad I I 1Aboauiauau nnla da aHika aaateooua ea e b MB UiUT 31 Gouda Mj Mie atenua da boaUiaaiM M la p arkaiAana AOVEaTBHTUUrBUI Uh Cda e omatreka OMkxirawla lol dca lieeoc knaD J tak I OJS alk reaal O 10 Bi dn akaarnaroliMd pl enin e onla daaa l aa na UkuU ook Upl Qelou Hur klbtM gilueaf tm mMuit IN la ntmOe lur U Apothtttr DnilM el Keeper keep een llerck K0KO v e r in Itbnilii kil M a eo toiMll veerUiokreveo ee Lef w ep hel fereiWI VOOR HET Telefoon latere 82 In yulvan HeMen NUi vtiie vieeuiei uVwIin Iba lui r Vereletkt klline ek joel dleeel ae tf Toeleilra voer 4a Hler lei fewttml lie i ipijfté ei ininllee HeeMu r t toet verdwynai aedll oef KOKa etp pur keer ebmOil kielt n pnnlull til nnenlli op kei M 4r du Wfjri an tel U M M ne aeden aettMkl McMIai A tenlaH hel Wak W iMlM UU tmn f MMithlit IM Ma ffiur wy f hm u mMw nl i M ito Zulur MWMilMal ur kti H M lil yit tnnmX M ku ivNirai Aan de fronten geen wijziginge Hel Congrea te Blaoiipool De vrijhandel Dultsohe veroveringa plannena De Italiaanaohe miniater van oorlog gevallene 0N8 OVEimOBI De fronten Natuurlek dat de noodi é uitwijdingen en nabetrachtingen van Duitsche z de over den val Tan Riga niet uitblijven Intusschen blykt dat b de ontruiming der Rusaen van R 1 ga niet de vesting DunamÜnde ten ïuiden van de uitmonding der rivier bc grepen was al is het natuurlek haast wel zeker dat ook hier de Russische bezetting zal moeten capituleeren waar de Duitsche divisies hun werk verrichten van aeez jde door duikbooten bügeataan Ook in het gebied van de Jkgel bekkens IS de Russische achterhoede nu geweken zoodat op verschillende punten de weg naar Fetrogr d is bereikt al valt te betwyfelen of de oïieraties verder zullen worden voortgezet Het eerste belang schUnt lat door de verovering van de streek rond Riga een vruchtbaar oogst gebied den Duitschers lil handen viel en dat dit nöodzakelyk werd geacht pleit voor de veronderstelling dat men over de komende voedselvoorziening niet zoo gerust is Op het Itallaanscbe front woedt de stnjd om den Monto San Gabnelte voort In het Westen hebben de Franschen opnieuw m plaatselyke aanvallen voordeelen behaald en de Duitsafcara ernstige verliezen toegebracht De politiek Het congres van vakvereenigingen t e Blackpool beeft zich met een zesvoudige meerderheid verklaard tegen een conferentie te Stockholm oordeelende dat deze op het huidig oogenblik van geen nut kan z in zonder zich daarby echter tegen de bUeenkomst als zoodanig uit te spreken Zeei gematigd was dan ook de openingsrede van den voorzitter Hill waar hy over het doel der arbeiders sprak en zeide We zulten uitscheiden met vechten op den dag dat de democratie in veilige haven IS De democratie is evenwel geen geschenk van koningen of regeenngen Ze zou nooit door militaire inspanning tot stand kunnen worden gebracht Hill teekende ook verzet aan tegen de weigering van de passen voor Stockholm en besloot aldus Van imperialisten en voor standers door dik en dun van inlijving die de vijanden ons toekennen weten wy ten minste niets en we z n nog bereid hen te verloochenen Niet voor s konmgs eerzuchtige bedoelingen noch voor exploitaties van kapitahaten hebben onze zonen hun leven gegeven en hebben wu binnen de grenzen onxe dierbare rechten en vrijheden ge schorst terwü we lange treurige dagen en nachten doorploeterden om het materiaal te raaken noodig om te overwinnen Ons geschil betreft niet de werklieden en arbeidende vrouwen van Duitschland maar het itelsel en de Regeering die vrees en ver dtnking in Stiropa hebben gezaaid en het volk onder de lasten voor bewapening gekromd We zyn het eens met alle volken die nu den volkerenvrede zoeken alsmede waarboiven voor de bestendigheid daarvan Dit ia het werk des volks van de volken m alle landen Intuaachen en dat bl ft het betreurena waardigste wordt weer de Stockholmer Conferentie UA in het onbepaalde uitgesteld Dat de Ifttgelsche hbenale bladen het beginsel van vrijhandel met hebben pr sge geven blükt ujt hun instemming met Cecil s verklaringen omtrent den econo nischen toestand ni den oorlog waar deze aanbeveelt boycot ils straf door den Volkerenbond te doen optlmc n Dit sluit dus een boycotvan DoitscMand by den vrede uit Immeiseén reeds bestaande boycot zon met door den Volkerenbond als straf kunnen worden toegcqpast JBn het is de Dahy News die aU vervolg op t bovenstaande besTuH Het 1 zeer zeker een daad van wijsheid mdien wjj ons onthouden van aan Duitschland mede te deelen dat in geval het vredewenscht te sluiten het allleen kan hopen op een vrede die maar zoo weinig minder beteekent dan een oorlog c Wy schreven gisteren met betrekking tot de mogelyk door de Centralen nader aan te duiden vredesvoorwaarden Of die voor waarden dan een basis bieden voor verdere besprekingen is dan een tweede vraag en twijfelachtiger naarmate de militaire sue cessen sty gen Opmerkel k is nu hoe verschillende Duitsche bl den alweer byster overstuur zün Het meest ataat de ai Dujtache Tagesieitung door die schrijft Riga moet het Duitsche volk doen inzien dat het overwinnaar is en dat wij den prya van den zegepraal ons met uit de handen laten nemen door de politieke actie van den tegenstan der Wy verwonderen ons niets over dezen toon Evenmin over de uitlatingen van de Rundschau en den Lokat Anzeiger die aantoonen dat Riga feiteliOk een Duitsche stad IS en dat ook maar moet blijven Deze en dergelyke op annexatie be luste uitlatingen z jn dan ook wel in flag ranten stnjd met de nog kort geleden door WAAWOHUWmOl kjade prnarala trtea dikmii tSy Si iSS w 44 tak ai riEjn jle Ml duMeMTia ilaaert ie V iw U pMnf m Z ivanwkUiw 4raa L ekU 1bM baJtoavarpakUMr 4raavt a 1 0 75 1 60 M fl 3 lisr RsoM Allaee Vertiienweardliara Voor N an z HoTUad ülrteH Zulaad N Brtbant eo Umbarfi P at kCa i alkaloraam Voor Prieilend Oroiilnjiefl Oreathc OvilyMi rn acidcriand rirwo a WEIkPEMWa n k ICOKO IHAMPOO POEoens lyo wel een protl waard twee aoorttti Nat en Droog Koop ie wear U IIOKO koon F 012 ptr p k i ilTOl cours WüdM 29 CoDili Tydelijke Ppijsverhooging Kleine llesch f 085 Mlddensoort 1 8 0 Or oote flesch f £ taoeii i MflUijke FaMen pfeslijiil lelormetr Voedert aw r met de u v iv murwe LIJNZAADROEREN merk STER en W L en SOYABOONEMKOEKElf merk We La Uitmiintende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingawiarde JBereIMiiloma ParHê 1900 Segau OotuUn MtdaUleê KNPIPEN EN NAAIEN VAN ONDER EN BOVENKLEEDINO anoKDia omdbbricht AANVANG NIEUWE CURSUS 3 S pl k OraUs inllcbtingen bq IMeJ M TIESEMA FLUWEELENSIMBEI 14 202S 16 Zeer mooie sollede meubelen alt Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schllderlfen Theetafels Bulletten Styiameublemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbadstellen Kapokmatrassen Siaapkamermeubelen eni enz allea ipotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf 117 60 Stfllkast f20 Stijltafel f 9 60 Spiegels f 6 60 f 7 60 ens unnnilTttt HmiliiiiiHHliiiddt I Ul RoHerdam Feuilleton liLiiö of iiiIfiBcliiLTi iin diet wenild wier iia diiwing dat gtraoa luaakJe dat liaaMiggt stroinpPi en gaslanip Grootiiia lïarrio on juffrouw Miiir blntven ölJcaar ai i tairew maar ih uitdrukking m haro giViclKliii wa vcraiidenii IJpt nadicr van itüL g iieensie4i ppoilijk gevaar hadi dfevij ftwkïH tot vnenètTii gojuaakt Dat word vT Qlijk Wat ziiüen wij d omf zHAm do oudlü oogoik tot Ae joügw en de jongo oogoor tot dk ouA Jutfronw Mmr had haod urigit 3i wLViscib en plan otni juf frouw BarriM te beknorfffli todii kon d i huiwlKMufetiOT mot br ohwiwd worden alw om hrtioiiwl aTp Iwradlgoinoott Onder don Kwoepfiftog vim iTHwroiiiw Mftcl ionatdl ö tong iso i Zij ziuh verd fdlgten m 70u BaTrie In den Week lattm Maar tlt g t der Ruarlvtaren liozieldo Barrio en toen hare uwm den eersten sohok an het geslanip op du zoldertrap to boven warim l a lit zij aan lu ong dat nven haar on haro nioodet had aangedaan nii was nJH iMing voor f rootnai Zij iKTeidiita zich oot tot din alrijd Het geötaaiifp kwaai nankr Mevrouw M cUonald leeull erg aan rhe ujuBlieii De g wiohl g i wewgrodm attecn kon haar er toe gobraolit li triM n dfc si lk reobte trap imit lioogo treden op to gnan maar Orooü had een onveira tthii i wU IaVËKieind atl oen 9obq ui stonnaobUge zw draajdiL tuj dtn lioek om oa braoiit zieh voor ankor d oor Iiaar a ok inct kracht op den oneffen Httn o t to Btooteu Daar stond zij höt grinuniige en haj do oiidö zewüohip dhit hon ïerd Htor men had doorataao on e oIU he hoofd had geiboden Zij w acker ap pc ohrikl dtooi cfan gïl dor lMiiflhouilMt r w ho4 aIU ii ait nioulioW mi de goiïaaiite in htl rood satijinen Ü0té WM takmieat i vm Ml Darrii s Huwalfk door C N 1 A M WILLIAMSON Kadnik vexbodvo W STIJNIS HAA STRE CHT MAGAZIJN VA Uzerwaren Keukengerei Rijwielen en onderdeden Landbonwgereedschappea en Werktuigen zij alonden elkaar aen U s ori n langs ie 9d 4iiwvii waarovt r gou Ilditpkk Ivrti MuUn en itiWrouw Muirs bnwl en iWk gezicht Iwk ïn IJaiiiieö oogtn ól 111 gii dteen g houw do gri o 8to i ifr gp K Wdhouwdiü luomimcnten op de M ra fpiïuit8 diw familie f n oog tf lii lang wogKünlicidim maar iiiMHiijk whmon feoe woonlca wilR koiirig aofli dm iikmicB tïcr oudo vrouw I onivaillcn Mogw od imj geaaidig zi I Wal scliwlt u tooh riep lïarrie iiit H vrecmdlo betoovwlng verWticendi maar ittpiaató van ie antwoorden higdlo juï iroiiw Mulr on Itarstto lofl w snikken ioflo vrw mdKi woeste wijzo van iikkm wtllvH h t HKMBjB vorsohrikto Zii Weid il van d hulrtwu Wer n biJ wa zoo oprook bedroefd zfwwH ti0 verbaadd over w o rreomdle vertooningi d at zij het por trot 70 1 M jben nei rgeBei om juffrouw Miilr to hulp Ie w lleti mdim qp dit oog iiWlk dio fltUtP aJi dtn zoldior niet wa vorlirokMi dioor he stanxpoo van een Mok Iwnendi kwam de tr p op strom pH nd hlnkond inaar loh met bnitetigpwon uwpanndng haaatAid 1 r was slechts eaw perscon In 11 + Dienstaanbiedingen hebben in de Goudsclie Courant fCMfs tueem ttr Den idnrteitiei kostea slaekto ly Toornitbelaliag 1 6 regeU f 0 26 voor elke regel moer 5 oenti Opgaaf nitaloitend aan het Bnrean 9 Sopt 2 uur Tuin Soc Om O noogftfli OpcïiluohlBiicetinff dor Federafflo Qoud v d Ned Ver tol AbchnHIng van Aio dranken JNj v j w A BRINKIUH ZOON GoadB Wr Zij die Vrijdag J i opden LEOERDAG fotogra fisoha opnamen hebbengemaakt van den BRUOSLJIQen de DEIII0N8TRATIE8worden vriendelijk verzochtde cliohé s in bruikleen af teitaan aan het WielrijdenDepotom afdrukken onder den troepte venpreiden 2135 2S De oliché i worden gaarne ontvangen aan het aJIRNIZOENS BUREAU STOLWIÜKJ Levensmiddelen bedrijf De BUKGEMEESTER van STOLWiJK maakt bekend dat ten Raadhuuc op Woansdagi Donderdag en Vrijdag a Si den S 6 en 7 Septembar telkens van Vk A uur n m gelegenheid zal worden gegeven tot uitreiliing wan nieuwe bons en het inruiien wan de beslaande bons daar dezen ni dien tijd niet meer als geldig worden beschouwd STOLWIJK 3 September 1917 21M 48 J E iHiMillK Rijks H B S Da LESSEN vangen aan op MRDAG 8 September a s Voor klasse I Il en III IV en V BRANDHOUT Wij lewaren uil voorraad Eiken en Dennenhout ZOO voor te 9 uur 10 uur lO i uur De Directeur dr S S HOOaS WU Ier lengle van 20 cMa gezaagd en verlangd ook gekloOfd dus direol gereed hel gebruilc Doet Uw bestellingen VPOegtijdiga COa 2079 40 JOH DESSING 21S4 IS Kantoor Ooathavaa M QOUDil Ie icwaliteit RUNDVLEESCH EOndar been 0UB € 39nt per pond H P NATZIJL 1 eiwlik 2128 10 NERGEE S C van Oudheusden Co PUNO EN ORQELHANDEL WaawslFMt III DH NMa Tal Ma 1990 OROOTE SORTEERING 10 INSTRUMENTEN VOORRADIO BILLUKE PRIJZEN GARANTIE Energievonner voor Kinderea ZennwzvakkeD enUersfeeUenden BOEKHOUDEN len met Teitimonium J C ter BRUGGEN Lecraar Boekhouden M O BLEEKERSSINOEL 3 GOUDA Proapectur met overtalrijke prima fetullealiicn op aanvrage franco Ervaring met drieduisend Oud Leeriingen een voor een peraoonlijk geleerd MONDELING EN SCHRIFTELlfK Hei Boekhouden II niet lete elaerd weten eeheppalijka noch late nieuwe het li eer Belwirllik eenvoudig vanialf aprakend STELSEL aeer eoiefckeUjk door ieder la be rljpen en aoo oiid ela de wereld 996 63 Abonneert U op Ifci i1a 5gtóten I ARNHEM Het Stenoyrafiscb Verslao van het Verhandelde in den Gemeenteraad wan QoudOe Bevat en de t ALLE by den Kaad inkomende stukken de besohikkmgen daarop tenografigch opgenomen duousaiea allei bgeen in boekfonnaat ABONNEMENTSPEIJS voor abonni a op dit blad f 0 25 per kwartaal bg vooroitbetaling voor nietabonné s f 0 50 per kwartaal bg voomitbetaling V Abonnementen worden aangenomen door de Drnkkerij A BRINKMAN Zn M arkt 31 GOUDA Germaan Riiwielen yooe naam Sterk BetPQUUfbaan Oadrleara 1 4 p4r a l X 30 Mtirl 1914 WilEd Hur J C Tér Bruutn Uirtar Htikhtudn M O aUrntur Hil iul mH traaura aaa Umttn Tiitmtmium tt 4rMra tHtv t i i l aijal ik dt Uutn moidi ètm virrr oaa dit ktt mal mil lUidt itn f Httgfii van U OHdtrmi i tt tmlvamttm ra arrl V tt ctrrtiptaittrtm Sittdi lul Ik mtt pitiitr Vm Stkttt van ktl Bttkktudta ttr kand etaomtn tm waimttr ir nek tin miiiUkkild vttrdtid dan ar rlrrdr dal éctk daar Jat mij allt mitilitki aniwoordtn ga kit mal mi dan alilf Ik V kiirdi iprtktn Oak dl Dm Balaniin fm mt vul llekt ttratgir mai itn Balani vaar mf tm daad titmtnt doek tkani nu Ik kinmit ftmaakt kik mtt dit koiktki il du voer mff gimerdin iin livini kiickri ving vol afmilitling Ik kan dan tok nut andiri dan Vm ondirmii tin lldir ttn ittrkilt aanktvtlen N y RiJWIEL INDUSTRIE k Ri J vu wervbh napPEL l yur nrr ktnnlimaking mal dl Biikkinding vaar ml tin lUyitirlt doek Ikani kan ikgiltigtn dat U mi kikt gtmaakt tot iin lagtmidi in rttdi virickiidint malta ktk ik tot mun genotgtn gt vttld kot trittig kit II Boikkoud ondirm t gt ntttn U kikken Mtt kartilukin dank voor ktt gintttn ondirmi i tttktn Ik Urn óud litrling In vriind Vertegenwoordiger A RIETKERK Gouda 2114 S4 A DEN HERTOO Wrn Landkanmlr f S U kant maar Uw goidvimdtn hitrvan gtknrik makin Moderakschool voor Gonda en omliggende plaatsen Eenig Depot van Thee uit het Magazijn van M RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Dei Thee a worden afj elevcrd in verxeielde pakjei Ttn ▼ twee en een half en éia Ned oni met venneldin van Nommer en Priji Toorzien van vot eni de Wel edepooeerd Merk Zich tot de ultToerini van Uwe erda orden aanbereleDd J c BUL voorkMB 1 BKBBBAART Lt U7 20 Markt s bil d v reenlglns voor Modo valucholpo tt l Orav Bl c Goedgekeurd bij Kon Besl 26 Ang Il No 46 Opleiding tot Costumière Coupeuse en Leerarea M gilegtiiliilil mr eliii gibrolt li luren MIIII UiUt h l lllltlllSIL De School II verplaatal ran Gouwe 109 naar flouw ISt i nr lich nieuwe leerlia eo kunnen aanmelden voor half Au uitua Dir Dames v HEYZEtENDOORN Imh kkip Pelrolei en Bnii Moloren Levering van Machinale Brandboutzagen r Aanbevelend Adverteert in dit Blad VEST 109 iUa j VAN DUIN BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN 1 kli INQEZONDEN klBDBOaXUNOKN 1 4 Op dr rooipecia dabM lanal Ocmia edranaMlda e priil Grooaa kflerr aa TaMl a ar plear aiiMe KLEIN ADVaaTENTltN eum a e koop ea rorkoiv k a rwknr l S r ala I OJS elk i al i kMaliad tlt mmm rMIa 10 rafak H l iiljii S eaH 9 aaaaM Telefoon Intero 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON hen toch zoo hoog mogelUk geprezen Pauselijke Nota Men schijnt de fraaie phrasen het voeren van verdedigingsoorlog en geen annexaties opeens vergeten na het eerste het beste nieuw bevochten of juister ver kregen militair succes en daarmee aan de Entente het bewijs te leveren hoezeer Wil son s wantrouwen in Duitschland a bedoeling gerechtvaardigd is In het Italiaansche kabinet ia een gematigd man de mimster van Oorlog O r 1 a n d o g e V al 11 e n als offer van de chauvinistische elementen die hem laksheid ver wijten b het in toom houden van de ijveraars voor den vrede Een p irallel geval dus van Matvy s heengaan in Fvankrijk ter wyl feitelyk Henderson s val Ln Engeland zij het op andere gronden toi ook voort kwam uit vrees voor het vel wlnnen der pacifistische beweging En toch ondanks dit alles bwidt de vre desbeweging zich uit omdat de oogen der volkeren zelve opengaan En zoo zal er een tjd komen dat chauvinisten en politieke dryvers ten spyt die thans zelfs na 3 jaren oorlog nog succes kunnen behalen de vrede door andere mannen dan deze zal komen en over hunne hoofden heen Want nog kunnen de regeenngen de vredeastemming on derdrukken tenslotte zullen z j telve moeten buigen voor die democratie waarvooi zy pleiten maar die op den duur haarrechten niet door oorlog maar slechts door vrede gewaarborgd aal weten U lioorlijl tffiifpenwoordigliig tn irw lNif feil 11 l 1 raiR ycho K a b int t iltl JouniHiJ d t fn i v wnclit dat li t aftdiikib m Vlalv oc al k Idlii lot Int lK n ittan van Rlbo HUt 1 1 n ItïaaniHch parfealenlj lia Hcrl T g btatt i m xmtnlt liii aiio dat ik nUnl itra Orlando oor log 1 ant pa WeciBOtUith i n m K a 1111 ri InniVtioiiw zijn nfgeïrtikii Iltt aitredin an ókn K ntatlgdliii Or lanilo liitfckeiu ctii o irwlnnlii f ik r oor lo v ncdttig eiltvncnten k landt 0 iwinininti r Raineri en At k NtirHmkhMcniMciintor anepo M t eii zicli ni opKNiwattwïi giino i li teffoii do taak d r k t n inidtMeii oor ii nliig H aar HCliijnlijk a k portefeniiljl on llintun lanfiwk ftkiri aan Blx olati wonkti op gtdTng 11 Aodit U iH riMKTt je aan het r wooix van Ar linha en cfc lAlk iu het eJgetk ooff MWLAMa Morel V e r o o r d o O l A H bek mio ji 4M ho paelfinlt Morel ki viroordtHild tot maandii gwaii w l Hlraf otndat Ivlj trodiMv ten tekvt pmoh rkt na ir iwlt yland lo zt dLii Alil4 ondirwi n dV r laguro gvimwnh WliOl fi ie ltru tMol dli Inin diplouia idet in ti i V iaa itK 4i n ncmnaa MKliool liealdm iillon opgtiro p n warden om e i eicBiii in dt Std iri taal af to k fpgion Oameard k rloff ileawi I getiieeiile A n d e r l e c i l lieoft l rdot n lot o n aamuH nid ero li an 5 MXÏ tm Ha getd in o a N ölwndvooritlgi aiuikoop van kloiuptii leqi Ix ïoove diP ohoolkliid nni anderdwirt tot IhtMt l van MfhofweJ en voor nderw wwk t ten b iioovw dor kAnderen IJ iorig anifiia1iin Hri kt¥o io III ai 1 i n t Tl t iW U een inl tfi an zee 1 n gehelic niarinei offifh re aangokomui iMtJ de niKsclio inarlni iillen rt orgnnlseo Ho landtKmwer te r a v en b rn k J vtirkoopen Iwm larwi voor tm 300 Ofi nH K en HOtiMc iMOft lucor Dohloaitf kfit l il Ir 1 ü p T K t Boter lieeft iiinii ir mm t maanden niet gogieo Het Fflikfoonijiio kan g elukklgi den W Imii Oüd klingen N trt BUITENLANDSCH NIBUWS II Ë protest der RelgiMoho DurrsoLANa Hl kaln LHlJor toru g c a4£tiXii iH dt rultoUnselieti tu IKnUiit ItTruggifiiWid van zijn ni t noaa Ik lgilg III llolgk vfliu U ujUrfiOfiM i T dk g leK nfKiiI l om uut din feoiivtrn iir geneiwiil 0 1 milorittitinovorallfrij quace tlf k Ixvaad Jagiii ooaltf riH lM im dt gwkfild wtrd üiiitAUig hij op ttti roia ook I n Itaad vou Maondcrin en er klaanlii di peu dlot do kan wii i r w t e4lnfG gein randurfnigi l niM t in do K liUok tii op itlito an life Vla iwngt i Attn hu W MW frofi l iKVodlit b kan tHoT do trwipai en liadi hij bf pw kingen nw t den kpoonprliiH an HullsOi lal i m IkMJowTk 1 n dat ggon 7 ï I Nonr inTlidinjf aii h ohondiiig dtTneiitratUot door 1 n tlnnd Of r o nilg nli l t iiiov r HoUwid en llian t iRnio r IJieiwiiiBrkiii g pkiTfpil hri t tk Ixtkal An g i r lV n opffllohk luer aii iikoeit vonklaard word on dat hei e n dHii ciid onlang t oor 1h4 lluittwlu Kijk dut iki iioiiiiralt itaton bim netitialiikit Moikoltjk hemUiB on ii lob mi4 boiokn lot aiirioriii protertkii nadat zij ge jolioiwhii is 1 tantsililodlec dw mii Irale Mogo mllM kn zntioii derhaiwi goi d dotii to iH denken dat zulk ihd drlngtiu beluinï voor t Uuitsclio Ui k betJtoa nüiti ht iH dtildtlijk dial tk g ovt lg n iiM kuniBHk utt lijvöft wooiiew niN dH l laiiig an oiw gwn rokoniatt woirdt g Iwiiden llogeerlng PASLISMENTAIR ïfeuWS O v o r 11 t i a u ö e I y k v r e d ta VI o o r 8 t e 1 i Az lj4 verneeiiii iijt dliptotiMUledLti bron dttt Voii Kulihiiandi en wmln oor ui lic Pauamli o Nota ea ik PoodHtlit quat HiMi Kiaprolvoii M n zou oviTeiiift koüiR n zijn döt I u 11 SjlIi 1 n 31 d n Uo Bï on r ijjk iII onff n r MD tik n fMOttfi f nlijk dl Aoto aiifl ti bt flinl woordonj Heit ntnoord mk giXTi zswHi afwijzend zi ii ito Now oik Min me4d d U Wil on bi ijn Nota aan doi PniiH n iginJiaindiigon brief tnWt g vooigij Hi het kn Vm t mogWijk inaakt wwtfigKn elftfindiD do fonmWe afwijzing ipi vri dt w rk ioo rl to z jIJ t m Uiy liiftfl in Iieyi ri hti i 7icli l nui virktoanl liot wtiJv in hii l aiif t RU iiiwtl Ie ko iiuen Stürmer f il ü outtt pjU widliU an deii l lSl4e LJR i Mini itt rnund Stüni w i op 77 jetrig m Wftijd aan e i nuflvJ kti o erl rtl ii L U h ai u n i n Iv o t r 1 a n d i In il lioofiP coimmeaie van de n Hijktfd afji wa 4sen voor l in fi tnd wauiibij d ai rtjkakanwclier vtrzoolrti wn d om do iKnolkhig van liet lK ze4i gelMwl litliauen en Koi rlanid 700 i po d ig luoigiilijk t tii l o Hail Itk grapti whrijft naar a fij 4dfcii9 vaik M longHh protest k r lk l h Itt ivTin bij do ualllwrdii m iW U Wfcf Te Bwrt ng w i Hal veMtgt do it B hl op viMi ni vwo oiitwikkwiog van d tjranni t door Ok UmKUvh in Btlgië tiitg roo en l v bcdoolliig Wfuf on uu riierpo olKtidrt lij n te trekken tua H c 11 e II do V 1 a a n c li o e n W a a 1MC kt bovolking Ut wa troivwcni al dadoUijk het trovon deil H 11 1 1 u e 11 o K o g o e r i n g totm xif twi gon Uu o ai n dat op ni bU v ondu bh nexaiks vatii Ikilgf lOt te ruki ten vkj Mi lM nd dbt hint kr IntTnatkmak wtlgoviii dot iMMuk lt ov r du be Mnd ling van tfvviiv ftvhMm niaar daar Hk or kt mm livti natuurlijk oiet aan Verk K ïi jear b r on Bithmann lloll w ig er drti oeruMn loot lo Hoor d l wtving Mt liij tut loaiitMUt tm nlot latigtr aan dn laniiiiiwUe kon bU ObHt lleii t ikiAi dk n iaat iikti itletH oabo I r o t r d o Hl do 1 a IU 1 n g o n van de thp ipu V v nJieiid I o lul ta iiïftkfln Ho betloeltiigi ur nahiiirlijk dat hdt cUaiid lUa het lUi ë inM k 4at n taaiidiTon m Antwerp KtJt bohoudini DBNBMAEKSN Ulrtvot irvoritodeta He cwj c M regwrtngi liex t Z W rdaj I I oniVerwacdt een vorbod tot v rkoop in V erv Of r o ai van wlj n mgani en i g r i UilgwaartBgd welke aiKkolm t efltoud zijn er wn I e a tliig aiv U h r Idb dh tnlrteetM M ztü Iwufc agKn Ook over 11 Wèpting op bioT ni andkr Iht on crwaolit oor haar alti voor de oude idfiouw Mulr Ooth zij nitte Hn krtvt on hani gn iaut mg et uU zooala altijd hard sdrcng eo onge oeii 1 rwijl Jiaro girijzo oog iii an Itan kloindochbir miar de huiöhoudlöUr on vaa de lmi ihoml u r iiaöir haro ktaiwltochior gjngen Wat bottt4 ait M IHt mmroiiw antwoordde juffrouw Cl IJ mot do traptÖLur open lubi i ingüla ra ujoh Ja nKivrouw voor iJe ooKtto maai in mijn Irnen Dit aniwoordl waa eon Ikrwp recïiiva rdig n4d zoo iwet op g wia k Het wa vBr icliPlkb t nionAlcii to wordlen gi no iid door inwrouw on to worden doorlfoord door de ctierpo gnjw oogwi wtdke zioli nooit aolkMT e i Itril Vöraclkolen Jiiffronw Miiir was mot ii mand cl4o ganw bang watt ntaar 71 liRd vuke i d g liaodeki tn ztj bi gr hoe liare nalaLi Jieid gewiclitlgw icvolgon had dtii M aiuhm in Wt huw znttrtwn jaar lang y hermnerpcta ziel p o s ing oolv dat h l éne Aii usUMimand Jnif t ze Mitien jaar waa ge eiVm da Idoer e di aa Wr van bet roode na ijn voor al tl 1 1 V OH vtrrdwenen Hat ld geem verontsohwKligiin zei du iiwnrouw MacDonaid Ir ijii dd g V dn iwt oen zonito in te rg iii He HkiiUn di r oidc hiiir 1 n n daar a gy Ht i ï waarom Nu i h t g eyr I lortn inoo kr k Barrk plotM ilngi har grooüHOeder j r c ii roottvn iiovi4 ïieo J o dliigm die il zo cn nl t moodora iiioole kt nti geiijkon een gt irot l van abietmwelijt e Ki i iv diilvek rU zij l l trt altijd allet van ha r voor lulj g lMini gehotiiden nuurr dat kunt u ni la i er doen Ik Ito h r uiooi po rLret K en Ik w wt dat het hot Imuv hê zmider dat imii lit t iirij i t Metoi kan n l toen gtiooveii ttat h n oo 1 WIU a edden ook inoogt zf Hi U knod mlJ iMn goed aUew van hiwu vertcMen Ik ga niet oenkT wog Voor u luHdoct Ttat ziJ dan z o lelite mttvrouw MlMl unaid met Hit snijdt nde i4ti nt Ule lij moei ntm kouion lAat Ikk vaDdBag Ktjn o Mioon ik je ter Mllk van jo v d r dte wetomic iafp zo helibeo bespMud toi je uHti nlkT ighHd Vlei Je zotf uiMr nirt dat je bedtt rtging niet weg Ie pau do g TingM4 uitwerk op mij beedt Dio Ofwhuikiï haro innf rïi te woede welke nog nkt tiedaard wa weiVi het uxxlsje tut z i gf en et htMi door haar groov nnxtWn toon fu mauioren Zij rtond daar iA en hlvtk l h l rooda rt jn A iiü ou K k gediroomd JwhU n iii vrouw Int julfrouw Barriiliel op de low zou li S oii aU oene kat voor eene m ii IM W hlier gevfif kwosblc van droo nnn ntnar au ervarliigi ij tH wonkeven gootl al Ik to weten dot Ik nio n i ongolnkkig ailtijd op d 1o t ligt voor ail s wat zij nU ntOettl zien of Itoorin Hat life UI liaar bleed Al deiw jaren h ii ik iiiljju UttH gcdftAn onü ingtwctiapen n riglngcn uit U roonm en iia r op hel rof lilt pad te houden da ik haar vftd n dochtur hi1 1Ih lon bewandt kti In lioe is het mij gekikt ledewn ïag liewijHt hoi welnigi Hit is trfeohw eci voorl e Jdond v veJei l ci lkü t koudp oogim w 4ke jiiJ rouw M ir Ijtoed Iiadtk n doen ertftih en rkht t4 n leich nu op ItarrK on luuir op iU zoMdo viijffv tirt onderwerping te Imiigew niaar ir Ma i vttiir in di adiTin ati hit n itij oor e ninaal wat rootniaamoti Itkxw 0111 haiu 1 oigoii oogfn lot e n omi Ie erneitlMon Ik wou dat ik ei rdier had geweien dat bei go d van bmjq ito di r hier wart 7e4de zij iiwt twn luide heUero rtein Ik zou de dtiir iK i ofxngobroken 0111 hiil tw vmden Het liWioort mü dat alleM Ixlioort luij Ik wil M hediljon Hat zb4 j nkt 1 ine ro iw daoï oiiakl dot poruet weer waar o lu t g wondon helrt met h t gezicht naar èen rmiur Tn dat fatóomiijte opgeschikte kleeid mt en trek je elgwi m Ue jurk aan Vouw dat iKhandelijko roodt din op in leg het in dim koffw im het o origo van hit gtbrwd Hal woonl giibroetlT toeffeipiMl op de vrooli e iwoie kleeren van here vpt 9 X