Goudsche Courant, woensdag 5 september 1917

H e buitfwIlaiidMdie almenKi t zijn dooi diii oorlog er veratmid Daarom zulltii giwu iHioge itrijacu betaal ktmneu wor ten voor boter k 8i vlceeoh en fijne tuinbouwprodiuctai Bovioufien sullen nleuv e cuMuurlaodlen wtdUcht gjoedkoope producten naar Wast Kuropa zanden CJuoyBtig apoht apr da toekouibit voor de rundvee veeen paardwofokkerij oM t int oog op den ui v oer iiaaj t buitenland voor a 1 du lokdietren en oofc gebrulkedieren Voor da fokker kan du£t n goede tijd aatü r ken Ook do zaadt cdt de te tvan vlas en andere veaelplantea do taelt van oliezaden de ouituur van heeöters en vruchtltxKUH onzo hou4teeIt en borteli bouw zullen we4 oen goede toekoa t tegemoet gaan Do hiXT Dr M o 1 b u ij z e n zette uiteen dat n den vrede de koopkracht ter zal vennfaideiren waardoor de boepenfftand ze r zal worden bedreigd De StaaiHlnniecging zal veel grooter zijn alle s wijst op oen sterke orfaMriaÜe van liet tMïdrijfoiwöa Df landRwuw moet trachten door e ii iKicbt gi orgianiBityird veroeoigingHlov en invlowl te oefenen op vn Uïedernggensdiap te krijgen in ds econoniieolie moatKTgeltn die van ovöpIiw I wego en cfvenzeor in dt9 toeikomit uitlioofde van do porftie wolke Nederland in het econoiniwch urfKesj zaJ Inno y a ZAi kn niopten worden gt iwunitt Do landbouw zal niewr dan te oren zijn aflnriacht Dioetett wijden aan agraiisdhe vraagstmkkevi aaa den aantenhaug an dn economiHclie vereobi iflolm en aan do boo dlzaken van de agirarlsohe wetgeving opda4 hij in tftaai zal zijn oii de bolangen van zijaii kwid te kunnen teunen m om tLoai êo ontwi ik 41ng van bet iikaeilecbappelijk liohaajtt te kunntn medewerken Df heer Dr H L Öohngea hleid öpu injelding ovcir den stand deir ondcirzoekingeti over haiverzieiito on de HooghadfiBöSio ziekte Spr l eliandWde de proeven van het Ri £ iiandll ouw proetf8itataontü Ci Fon a en waaruit o a We c dat HoogbaleiiL4cïi zicio girondtn meer dan 60 gezonde grond m iiiiinder dön 50 oagt bonden hiimiUBzuur l v alti n In de owlerzoclrie haverzieke gronden waw nift alleien alle humua giiJjonden iiwar terensi wata daarin een overmaat van allkaiti aanwezig Tijdcfli d podo van den heer dr Soiing n kwaniw Prins Hen frik on WinÏHter roetbwima ter vergadering Aan dta orde kwaun daarna de l e preklng van den afzet vaa aardappel producten na den oorlog gofonuuleerd in dy vraaa zal die afzet van aardlappejen en aairdap olpax duo n na den oorlog In an dore l nen worden gelend en wedkoniöatregielem dSenen rerdö nu getroff THi te worden oiiv het l 0Btaan van deztn tak vau laïidlwuw m indui9trle te vccaeJiereo Doop vd heeipen Roell en Voord m i i werd hierover praeadvieei ujtgebradut Daorsia kwam aan het woord Minister PosibunM Ik fifini i UT weos op dei nilofdlijkhrdba der rege rin n op diem erni t ikt tijdlpn waardoor éivrijJwld van be wegiiig zeer wordt bebflijtiuud De MiiiiM r deed een beroi p op dti vooi lgetwii WBdewerkiiig vaa tondÜouwerh Hoe mwr da landbouw de RegiBfijig teimt dee te nilndlar drlafc ï ade maatipigWen helioi v Tn er gt aiomen to worden Spr deed een Inroep op de ii d r dier feiroolo landlMHiwverepïiSgiiigeni on niet iiK e t klagicn en een onafhankelijk eïv eerlijk oord nl te Iwliiieai Nadat biffloti n was het volgeïid congrew te hoiidini tn Vixaiann werd bet officiwb g d Li He van lu t eojignv gewloten rïMiiiimg daelMu loordloeii kau iVUter een ruiaie aardftppeloogrt wordem verwacht Er beMaat dus geen aanduidlDg om thaoa roe wiutervoorraad op te elaen Tfouwens do bente4Uogen w 4ke men nu doet kunnen toch ulet worden uitgevoerd voor zopverro ih de voor winterope4Bg mean goschikte aairdappeden betreft waarvan het vervoer nog verl oden iü Men hee t dus geen enkele zekerheid dat de 0Hte4ide aardappeiiea ook gelevord zuilen kunnen wordien terwijl Indien t it liiogWijk uMtAA Zijn liet juiet ia verljaad UR t dé weersget ddlioid der laalsto weken ftlkiïirfuet zeker ia dat de aardappeden we ko geleiverd worden ook ue voor optflag iniet t geOJhaklti zijn De Ne derl Bond van liandeiarcn ia Aard i polen faeejt op dien grond dan ook rcocls gewaamohuwd niet In te gtaon op a ii bi edIiiDg en van z g wlnteraardappeien en nog wel tegCT abnomiaAe dikwijls dnii laaxiniuüJiprljB vit te bovCE gaande prijzen Ten opziohie van do aapdiappei en ntinehet pubnek du een ruHi ig afwachtendehouidng aan VoUcouen onjuktt i voortei een iu oni mrtge bladen voortooiiend lieirlchi ala zouden in Manstriclkt regecrin aardappeilen zijn verkocht van aóó s Mrahte liwaliieit dat lK t publiek ze niet wilde luibben en liiever andere duurdero aardaipp k n kocht WaarWdtijnlij heeft een bandeilaar zijn klaintan dHe Medttie aardia pipe Ien ba lJen gjeknigien nüaleid want op dSt oogenijük zijn er goen regeeringManrdlappcfleoi Nog ot ne ten opzlc i e dir aardfli po len waohte men voorailanog nietig dtu loop dier dlDgicn at De koffie en theedistributle Het Bureau voor mededeelingen in zake de voedselvoomlening deelt het volgende mede 0e uitvoering der distributieregeling voor koffie en thee levert moeilijkheden op in t bijzonder voor landbouwers aan wie tarwe voor eigenbak is gelaten en die in verband daarmede geen broodkaart ontvangen Aan gemeentebesturen die den minister van landbouw hebben gevraagd op welke wü ze daarin kan worden voorzien is geantwoord Aaa boeren wien tarwe is gelaten en die dus geen broodkaarten hebben kan onder uw nauwlettende controle koffie en na 12 September koffie en thee tot ten hoogste de vastgestelde rantsoenen door de gebruikelijke winkeliers worden geleverd U gelieve het totaal der aldus door lederen vrinkelier afgeleverde hoeveelheden mede te deelen aan de thee en koffiedistributiekantoren gevestigd Vischsteeg 5 Amsterdam onder opgave tevens by wien de winkelier zyn voorraad wenscht aan te vuUen voor zoover de distributieregeling zulks toelaat Dat bureau zal dien leverancier dan speciale machtiging tot aflevering verstrekken Een tweede moeilükheid ligt in het feit dat velen reeds een gedeelte der in hun gezin verbruikte broodkaarten voor de 25e week hadden vWnietigd alvorens het bekend werd dat lichamen voor het koopen van koffie onmisbaar waren In verband hiermede wordt medegedeeld dat het rantsoen dan ook hooger gesteld werd dan anders het geval zou zi n Men vergete daarbü niet dat broodkaarten ook worden uitgereikt voor 200 jeugdige personen dat voor deze geen rantsoen koffie beschikbaar behoefde gesteld te worden Het ligt overigens voor de hand dat ien dezen geen voorziening kan worden getroffen omdat hoe ook dié voorziening zou luiden daardoor versterking in dubbele rantsoenen niet te voorkomen zou zyn l tribHliewet vak en óns nH feradiL die w In Siagi genomen kan woni n Waar iu imi l edloc Elfe artikel in do Oüi eig finingJ8fwe gezegd wordt dal Inbe lagnanie adleea kan gescbiedeo wanneeo vasthouding oi pri pdrijving aanwezig ia meunen de ejgen reti dat zuJk niet bet geval M eo gieen inl ei agnan e Imd kunnen volgen AangieBien bruinkool niet behoort onder de Diflüriliutiabeipalingew on evenmin inIjeategnamw vanwege Diatributlewet plaats hebben I e eigpoaa en lïebbeu per request den Minister eraoolit te willen opgeivec op wMko gronden dt Onteigjeningiawet tehulp iy geroöpen l en andere vraagi i nog boe de taxatie zfli geeohiedtn vooneiia dolooi teliiug De bruinkxwJ is een r Mbare brandöof waarvan het vervoer alleen al kapitalen koet omdat waar gedolven wordt geen wegen teiden naar een spoorweg en men met kleine wagens telkens verwiasoling van paaadw noodlg Ifoeft n ar eenigszins mogeiykis naar strevt l dat van de landbouwers niet meer zal w den gevorderd dan strikt noodzakeiyk js 2 Het is den ondergeteekenden niet duideHik hoe door het vaststellen van vaste preien voor alle inlandsche Teeroederartl kelen de ruiling van deze artikelen tusschea de landbouwer onderiing kan worden bevorderd daar zö die gebrek aan veevoeder heben als regel niets in ruil kunnen aanbieden en verplicht zyn tot aankoop Ondergeteekende zal echter gaarne bevoideren dat veevoederartikelen uit streken waar hiervan te veel ia kunnen worden aangeschaft door veehouders in streken waar daaraan gebrek bestaat terwyi zal wordt overwogen in hoeverre het wenscheiyk ia voor deze artikelen maximun pryzen vaat te stellen teneinde prüsopdryving te voorkomen Vervalsching van veevoeder Het hoofdbestuur der Nederlandache Vereeniging tot Bescherming van Dieren heeft den Minister van Landbouw er op opmerk zaam gemaakt dat de klachten omtraot knoeieryen met veevoeder speciaal met paardenbrood dat door gebrek aan normaal krachtvoer steeds meer door de eigenaars aan hun dieren wordt gegeven schrikbarend toenemen en dit voeder herhaaldelijk ziekte en zelfs den dood der dieren verJr zaakt heeft Aangezien by onderzoekingen van verschillende soorten paardenbrood bedrog ontdekt is van den emstigsten aaid beclnv waarby turfmolm duinzand marmeiK ja zelfs gips in het brood aanwezig bleek en thans helaas tegen de knoeiers geen gerechteiyke maatregelen te nemen zHb aangezien geen wet het vervalschen van veevoeder strafbaar stelt schuilt hierin een ernstig gevaar voor veeteelt en handel Het hoofdbestuur dar V D B heeft derhalve Z E verzocht in overweging te nemen of niet door een wet op de vervalsching van veevoeder aan deze knoeieryen een einde te maken ia Geen gedoopte kinderen meer De kerkeraad dier Nedl Herv Gomeiote te Itatniöveid heeJt besloten dat vioortaan g pifn kindtTeti meer geitoopt zuillen worden van ouders die niet gore gieWlde godsdScuwtoofeniCTgen bijwonen lenigfl jaren geleden l aldaar ook reedw eea ditrgeli besIuU gienoiift n doch van de loepawiHingi daairvan w ai jn rl weiinig vernomen De nieuwe uitvinding ter bestryding van den boMinood Wij heijben reede mielding gemaakt van i en nieuwe uitvinding op het gobiodvan verwarming en ter vooTïiienli in het gebrek aan kolen va e ti voor koken enz dooiT een inwoner vanr MaaHlriobt don Ibeer J K Itomer gedaan Deze uitvinding betroK naar men natlier inieldt een nleluwei brandk lK saiiiffü glL¥tt lld uit be BlonddlcK kn d e ia voldoendie ma4e In on laad aamvezagi zi n ota dleenoodö jaren lang in di beJioeite t o voorzien Otn deae vinding uk goed gevolg aan te wenden wa noodig een fornuis of komfoor betw lk dank zij do goed gtW Iaagd U proeven van den heer tioorgio Hoeljorecbts ovnieeiu tio Maatilrieliit woonaeiitlg tliane in niüdiel gti nx d ia Wij viiniieiu+n uiit Haarkimi dat aan iemand aldiaar dio volIodSg leiding van liet exploiteeren die vinding is toevertrouwd IJo uitvindingi wordt in den handlel gebracht ondJeJden naam Komwr Hioebcreobtö waarop octrooi word aangiefvraagd Woenddagavtoiid zijn Ie Maaetraolit de laat te proeven genomen die in aJle opzi jbten voldieden ja sselfo dia veirwacbtingen ov rir en In den kolennood zou bierdoor voor den komend a winter voor een groot dtnKA zija voorzitm indien hot raatupoa t der brandetoffen naar die vertwbillende dtnilen van ons land geen al lo gpoote vertraging ondervindt Ulnnen korten tijd zullen ia dtei voorreaamöte plaateen van on land ditsnonBtratiea met fornuizjon en kacfbetó gevoed met do nieuwe brandstof wotdm houden Verwaolut wordt indien zich geen bijBoadere i eJeiijinering a voordk en iiilerliic 1 r eamilbeT met die leveatngl der kaoliels en brandytofEen te k unnen beginnen Dezö bijzondltirliedlcn lavé t mien uU Haa rkiiu hnewel uit dien aard der zaak over die uilvinding vaa de heer Romer gieen oordeel kan wordlen uiltgewproken 4I8 8TAAT8 L0TERIJ ƒ 1600 Nm 6169 10629 ƒ JOOOl No 13626 13659 I763g f 400 No 13130 18987 ZOO Noe 130 Mt 20242 20747 t 100 N08 127i 187S Prijzen vanf 65 Il 281 30e 383 385 41V 4 4W 489 656 087 796 708 784 801 MO 880 889 939 954 969 104 1046 1123 1125 1128 1129 1150 1201 1238 f l ISÜ t 1 IM S 1719 1950 1810 1916 1966 2141 2151 2240 2298 2838 2382 2470 2635 2917 2951 2980 2990 3999 3010 3033 io S fS 8185 3220 3339 8375 3276 3307 8 17 3358 3374 3395 3546 3658 3580 3 84 3748 38 t fflcs 4113 1998 2126 2363 2378 2965 2979 3063 3076 3464 371Ö 4168 4490 48Ö9 5281 8638 3ti49 412Ö 4167 4195 4208 4280 4298 44 4 UiX 4Ö0 i 4ri9l A f l A i r A ln L 4Ö02 4591 4657 4705 4999 5060 5087 Öiai 5251 5 S65 6992 5416 5707 5710 5736 5755 5933 5944 6095 6115 6126 6296 6343 6366 6377 6449 6466 6478 m2 5178 fll88 5493 5m 5791 5848 6ï M 6197 6521 6551 6ö 5 6585 6748 6814 6830 694Ó 7095 7109 7117 7162 7 JO0 7341 7350 7379 7525 7537 7594 7626 7992 8028 8033 fi056 8364 8330 a331 8304 8 35 8455 8473 8531 8614 8642 8644 8661 8842 8870 8878 8865 9081 9150 9158 9203 9224 9295 9372 9 J8Ü 9 W8 9470 9471 9568 9612 9628 9677 9732 9804 98Ö2 9856 9882 9940 9964 10015 10061 10089 10225 10245 102 56 102C9 10388 104O4 10426 10520 10521 10617 10707 10798 10873 1Ü678 11031 11054 mu 6605 7065 7211 74 3 7687 6610 6709 7059 7086 7220 7317 7490 7492 7750 7793 8091 8117 8233 8379 8380 8407 8549 8594 8609 8668 8741 8749 8953 895C 8960 LANDBOUW BINNENLAND Gebrek aan veevoeder Het Kamerlid de heer Sibinga Mulder heeft betreffende de verstrekkiag van in beslag genomen graan en peulvruchten voor veevoeding en betreffende ruiling van veevoederartikelen de volgende schrifteiyke vragen gericht tot den minister van Landbouw Ny verheid en Handel lo Is de minister bereid te overwegen om by de inbeslagneming van het graan en de peulvruchten van dezen oogst den landbouwers een voldoende hoeveelheid te laten om te voorzien in de voeding van hun vee of hun daarvoor andere voedmgsartikelen te verstrekken opdat zy by het wegvoeren van hun oogst de zekerheid hebben dat hun vee in de komenden winter geen honger behoeft te lyden 2o Is de minister bereid mede door het stellen van vaste pryzen voor alle inlandsche veevoederartikelen de ruiling te bevorderen tusschen landbouwers onderling van diverse inlandsche voederartikelen zooals voederbieten hooi enz waarvan hier te veel en daar te weinig is 7 De minister heeft hierop het volgend antwoord ingezonden 1 Zooals kan biyken uit een mededeeling in de Nederlandsche Staatscourant wordt aan de landbouwers aan de hand van vastgestelde normen voor verschillende veesoorten de van hen gevorderde haver gerst en boonen geheel of gedeeltelyk weder teruggegeven Bij de vaststelling dezer normen moet in de eerste plaats rekening worden gehouden met de voorzienmg in de groote behoefte aan voedingsmiddelen van het Nederlandsche volk De zorg voor de voeding van het vee moest hierby noodwendig achterstaan by die voor de voeding van den mensch en wanneer dan ook voor de veevoeding geen voldoende hoeveelheden ter beschikking mochten worden gesteld of de vastgestelde normen te zyner tyd nog zouden moeten worden verlaagd dan is dit slechts een gevolg van den nood der tyden die deze voorzorg gebiedend eischt Ondergeteekende kan dan ook onder deze omstandigheden geen toezegging doen dat den landbouwers van hun ot st aan granen en peulvruchten een voldoende hoeveelheid voor voeding van hun vee zal worden teruggegeven terwyl hy by het algemeen gebrek aan veevoeder niet over zoodanige voorraden van andere voederartikelen kan beschikken dat deze in de plaats van de Vrijstelling van zegelrecht By Kon Besluit van 81 Aug j l Is vryfltelling van zegelrecht verleend voor de niet aan evenredig zegelrecht onderworpen hierna genoemde stukken lo de verzoekschriften en de beschikkingen betreffende de toepassing van artikel 65 g § 1 2 en 8 der wet op de Peraoneele Belasting van 16 April 1896 StbL no 72 en de verzoekschriften en de beschikkingen yan andere directe belastingen wegena onvermogen 2o quitantiën voor schoolgelden St Ct Wethoudersbenoemingen Amsterdam Tot Wethouders van Amsterdam zyn gisteren benoemd de heeren Mr Dr H J C van Tienen F M Wibaut Mr S de Vriea en W H Vliegen OASNOOO Verlichting van gangruimten In woonhuizen B en W van Rotterdam hebben besloten te bepalen dat gebruik van gas of electriciteit voor verlichting van gangruimten in woonhuizen langer dan voor onmiddellyk gebruik noodig is en in ieder geval langer dan tien minuten achtereen verboden is en dat by overtreding de toevoer van gas of electriciteit zal worden afgesloten Heden werden te Haarlem weer 60 ingezetenen afgesneden wegens overschryding van het gasrantsoen De duur van de afsnyding is 1 dag voor elke te vee gebruikte 10 M3 vermeerderd met 1 dag Over September mag 3 MS gaa meer gebruikt worden dan over Augustus In de gisteren te Utrecht gehouden raadszitting werd het gasrantsora voor de maand September aldus vastgesteld I minder dan 641 MS 80 II van 541 1000 M8 70 III van 1000 2000 M8 60 IV van 20O0 M3 of meer 60 van het verbruik over September 1916 Voorts werd voor de maand October de rykaregeling aangenomen met een kleinen toeslag voor kl fise 8 en 6 11201 11531 11867 13170 13473 12721 13896 13029 13313 13433 13573 13747 11312 11578 11871 12172 12474 12724 13897 U222 11595 12066 12177 12538 12793 12937 11Ï46 11667 1209G 12261 12612 12818 12942 13141 ladO l i t446 13698 13999 14340 14619 14935 15150 152 18 15611 15752 16014 iö3U 16569 lfï085 17376 17633 17663 1H009 18208 18284 18672 18941 19l i4 19416 19664 20001 20272 20531 30896 11390 11720 12132 11745 131Ö4 12266 12317 12672 12713 1 3827 12829 13005 13016 13202 13372 13313 13331 13417 13420 13433 l WO 1349C 13561 13573 13593 13706 18740 13747 13757 13849 140C7 14088 14200 14236 14387 14387 14422 14435 14527 14569 14676 14679 14710 14S47 14878 1494S 15001 15050 15137 16146 15168 15172 15302 l i213 15237 15260 15261 15314 15435 15408 15575 15599 15613 15654 157 t 1 S89 15928 15974 16002 16012 1 K 15 10019 16069 16323 16249 1638Ö 16440 16441 16497 16568 16609 16625 16708 16604 16840 17165 17173 17213 17254 17291 17389 17407 17505 17589 17600 17067 1706R 17781 17807 17808 17885 17890 17893 17933 1794Ö 10038 180 13 18064 18113 18133 18221 18256 18260 18278 18279 18298 18 355 1885Ö 18394 18413 185 1 18653 18719 18818 18898 18998 1900 1 19006 19060 19148 19231 19233 J9234 J9a39 19413 194 1 19485 19513 19523 19546 19570 19712 19744 19764 19988 20017 30019 20O41 20163 20218 90308 20316 30361 20362 20387 20537 30675 30808 20627 30881 20937 2O960 20975 20960 4e KI 3o Lij o 11631 m z 11621 en No 12127 m z 12124 KEaVNISGEVINGEN Maximumprijzen thee en koffie De Burgemeeater van Gouda brengt ter aanvalling van zijoe bekendmaldng van 1 September 1917 nader ter algemeens kennis dat voor hoeveelheden thee of koffie welke kleiner of grooter zijn dan één 130tó 13114 13357 13448 GRISKl AUATBEOEliBN Aardappelen De minister van landbouw heeft bepaald dat lUn by beschikking van 21 Juli vastgestelde kleinhandelmaximumprijzen van aardappelen ook zullen gelden voor z g Eigenheimers of burgers De minister van landbouw brengt ter algemeene kennis dat het in de bedoeling ligt eerlang over te gaan tot de opvordering en distributie van winteraardappelen Handelaren die plegen op latere levering te koopen wordt aangeraden met het bovenstaande rekening te houden Het liiireau voor Nfodedewlingcn outtrent de Voeifawl vooraiendng deelt het volgende fde In den laa4 len tijd wordt uit VïTwoliillendfl treken ihw lantfe aan do dhgbladat geimHd dan onder do aardappeden do btitendo aardappelziekte voorkoint Daardoor kan dis indruk wordkm g vekt sk zou de aandiippöloogBt ernstig worden bedrilgd Tegelijk wwdlen in de adivertent AoJoinlwti door taJ van aardappelhandelaren aanWe nffm giedoan en wordt hei publiek opgeTirekt zich nu rcwfe van voorraden vwr den wlnt r e voorzien Aoor deze onru is In workelikthedd geen reden Inderdaad komt hier en daar onder de aardappelen ziekte vxwr een op aJlciizelf geenwsins ongewoon verachijnf el Ondanks de beswaren die zloh op GBMBNGDE BEIBICHT N Een procedure over bruinkool Te IlilviTeuaii j i Zaterdag 10 OüO K fJ bnilnkol n in besjag geaoineo wolko uit ivlnrijurg aan een drietal aanzienlijke Ingmeten n waren geleverd De inbenlaRnmm ie geeohied na sproiale tel afieohe tOBBteiniiiing van ditni Minister van Landbotiw Hel intereBBante van de e kwestie welke dhar do peMonen bij wie de bruinkool i m bftdag genomou zicli direct tot dien mmlster h ben gewend per Mre la welk oAkm zij et reoht betwisten vam inhe lagneniing waarsöhdjnm tot in boogï4le inetauüe zal wonlen u voclrien i dat de inb rfagnie ng i H 18 geectaed op grond van de Distri buftierwrt dooh van do Onleig ing w ïooate die op 1 Augustus 19h i aaage vuildi Jlen heWt de OntóigeoJngBwei to hulp 1 vorderde granen en wa j hü l 7rJ 2 eroopen d bnUnkoot niet oad r worden verstrtót Hy re7 ïS IZ i laMin ctt sal lbz T dwgm ijeraatMaegd IJ Kuron uiu D too ïn Ifceneutarkeii worden Ibaos iizoron injii i 8 ji i dte ffftr nige uiaan dt n iu gwhnilL ziUltv vordcu gifoomen L BüBLAwa I e rrijbeidsloealti g D Vriiheid l iiiQgi ia Buataiidi ia edwbt A or 40itiJ tuUUo n KtKi I ultvour uaar die oszijd J gou L c AiMTikaaa idie Kxportrató liieeft oen aewT dra ti ic pcHtiok aa i ieiio iMi teai opsqlchto van fc oozJjÖigefü Jki ia do iog lijkli€4iIi z n DuitAc4k au liV lot l t eraaohttw u do blokKadcp der Ck aÜiewdeii aJUreuk tu do i IV raad heeft ktujuiag itf t dat g een verdeTo vorno It pingen lait AiiKftiiaAotBcJi graan zuUvn ploaUi tiebbtti voor l Uocümbar l ixiizij het oigi c oik de kveiiHtubi m oktn kt noodiff heeft m abaoluutf afdaöndd w ata rliorgien worden gogtyvOK LancUnüihoudkundi Conlrei Tti A i ai werd MaandagunUkloig hel G9t N d ijajidln jkfifttoudkiiii Jiig Uoiigru g opewd door den Voorzitter Mr 1 A Kiddcr van KAftpatrd Ntwiait ian d bestuurefuneUf wai voor3J m gaf do bew C Nobe oen bwchouwing oviT dSt aotoeolo oudieirw Tp in Jiio vtTir o la bij a tluitlng van êeo aanvoor van I eV ündiUt ddie 1 eni en v oodtTiti i d étiifo voor vfo de voeding van het Ned volk verzekerd laitii tiMcÈ eoide syr i gebl k n dat Nwk riaud voidoend verlxmwl luaar de wi T onwtan ligb k n zifn vaun dSwi aard goHOOM dai do noriuaJe pro ïuoti r niel buTflkt kan worden Va l staat dit ai au du tarwo va fogg u Ue l iü ioef o aau ve ia naar bc chi ulruira wrfdoinide watit l geiw wr wii verbruik van 90 niUi taal t n produciievaa 12U ntUliOüfi Het ia hooldzak ljjkdierlijk ci en die vitproduclli kan tfg n vallen VVajai eT onze produrtit uiteiuiteiid vmqï vo4 dlDg vau caui voLk kon diiiK zou d zaï iMmvoudig zijn luaiar woheblxw at MikooI til i T van A ddLT noodSgi cii daarwor t Btdut Imt buLteiiiand votvlHol t uzie i Ciperkte hwveiAlwid voedtftil iaal lulct toe dat daarvan ook vc ü en jtaardtMt gif ot d wonHw iJio moetieii uk vlh vol d r 4tt alval gevoed wordwu Vóór den wintor dienen 600 000 otidoru koeiw 500 000 tukd pag ruAê M 100 000 paardP HOO OOO vairk w cm 5 imlHwiij kipp n oiigienutud te wo rdleii M ta al uitvoer ne r het buitvojaud nilet in dl male mogelijk zal ei i ntoet uien zlub wvi tweiiiittal edcnJ efi al oretn nteer aun te houdeo dan waartoe Nodwiand in etaat i vanwegte de clwitaoluiaireciite I e ffitfeering tiMet ze l du iakrluil aine van óen veesUupet r Ixuid n tuen laat mn htt ami d i Ikkt over dan zal te ixi aan lit t i o gie oodtird wonkun Hfi kraolttvoeder dG nit in iMulag g4 n oimti io wKWdleii en aoo blljijk n ogit li tk girtlfotriljiii tTd l e winst op het iiit U voeren vee kan aajigBw md wordlen oui t ddckai wat de roge ng moet toeU ft grti op de vlewMidietributie De prijzen voor t VOO moetwii vol nB wpr inzien hoog zijn Om veJ itiHDgi van voedlael Ui voorko nUMi kan er geen andere inooitrcgel geAOim n wordWi da door alle tevenHbifddelen in IwaJag lu Dcnten en te verdeeileii f Mt J T Linthorst Hoiiiian n vüOTziiJbT au het Ned Landlwnwcomiltó wm va ineeiuing dat do Inleidiw te veel de inactiiKèe zijde van het vraagstuk I ovi r het hooM iteeff g zien Spr lH trtr d dto niwning vbo don lieer NoIh I da a Ue kr ehtvo r in IWHtag tKent U wordi u genooMtii ThwyreUiwch niogo hw jiiiMt zijn maar practl cb Ui die inlKi Iagwtningi ie viTwerpen ODtdat de di 4j ibuUi toüteii lit elt lMlli i b daarom flat dn Itoeren dtx j van Imni luww zulten ntog ai behoudwi a4a kra ctitvoer jIst Tt i w ird iMst congireö lioroijenden door dim beer Baupot ten Oate bet woord gipvoerd over K a n het drogen van g r o ej n t e n o o oi p e r a tie f geschieden Naar spr lueening Ö zuÜu nfut nwigi Ii ouidlat door oen cooparatiew voreendging ixa goede handeUspoIiliedc ntot gievo rd kan woidltvi Hot drogen van groenten U oen zeer pWiilatM Ijedrljf vaa de 209 iu on land opBeriüIrto drogerijMi zi tfji slotte 40 ztilfaïandlge bedrijvcii avergi ljk vc i dW door comHiUiatie nog nraapr dOor enkelen worden geleid Ue hwer K rel ago zag ia do coöperatieve drogerijen een jiiiriHlllgü i owegiug om lu h or iolKiid ïrict voor ond rgang te Inihooden Het ondarwPTp W elke t o o k o msH g aa hoaéCat waar ohi nlijk on ze land tuin en h o s oJiiS ou w aa den oorlog t eg om o © t wcrtf iuiifefUiid door do heeren S K o e n e n uit Wogetriiifcon tt Vt J Molhuijzon uH l iiiwarden Do hevr Koenen oonaltaée Tde dBt door den oorlog eea veraruilng is Ingetreden en een verwwwting van prodiiclie en productleiniddtden wordt voortgul raclit pij de koniende otïtwütkt ing zal weende bij do pro fcictio vaw luxe arÜkWen xoo goed ais tot Htilstand komen ook geitotutiddekn aje l oter kaae bloeuihollen IJne groenten zullen winder ol jn t gfliwi niet worden gievraaigni Hlwlo zit p li dtonkero tookoiiiet voor onzen iand en tuinbouw Daarom waarsdiuwt hij legen dfen aankoop van gronécn legem booge prijzen Minister J reitb geeft een veel te optioriHtlschie ïieeciiouwing over do to Aoj iHt van di n lauidtjouw Vejeo die in d p e uitspraak gelooven werpen zich nu op de grondfaï ïulatie PortHmen di J nietfl mei den landl o iw bc4 ijen Ie iiiakon ook g n iKiIongBtellingi toonen voor de produ e it Ti koopem than ctilfnurgnmd tegen hooge prijueit iJaarvan zu h n de pwïbtew tralw d tt i lB 4 n ondorvlndeo pond d verkoop aan het pnbliek leohtf mag geschieden tegen ten hoogste de prgzen welke in evenredigheid zgn met den eenheidsprijs van f 1 40 per pond thee en f 1 per pond koffie Goada den B September 1917 De Btirgemeester voornoemd J VAN GALEN Lo B Openbare Kennisgeving BUBiCil MKtinii it en Wi rHOUDKRS van GOU0A brengeir ter algeroeene kennis I dot de Genteienteïaad in zi vergadering van 4 Septwaber 1917 tot Wethouder heefti benoomid de heeren H Knuttel eiv J van Gaten II ut zij de werkzaaimheden veaibonik n ra het batrtuur der onderscèeiidene takken van de iwikséiouding der gemeente onder eüisar voorloopig ais volgit heblien verdeeld de zaJoea betreffende den Burgerli iien Stand de Bevolkiaf n dien Kekugïng dTwnjrt Wethouder J van Gaien de aaktn betr fende de nnanoien het Anniwezen to üemeentewerkMii en het Orond ed rijf Wetlwwder A J lJfl aIetijn Az de ïiken betretfendte het Hooger MUddielbaar Lager en Voorbereidend Ondierwije £ u de Liclitfaft rie4Len Wethouder II Knuttel en do zaken betreffendin bet Bouw en Woningtoeaiolit do Werkloogiheiid verziioring en de oiverigo hierbovvn n genoemde zaken do looo Burgli e9tler Wetbotidtef J van CJaUn Gouda dien 6 September 1917 Baiirgeraeeeter en Wethoiidere voomoeqnd J VAN GADKN l B D e Seoretoiis M VAN DEB Vl UR Openbare Kennisgeving BURlG KMKESrnai m WKTHOUDl RS van GOUDA briiiffen Ier alge ve ne ketunia 1 da die Wothoudta looo Burgmint esler vuor geinieeBteaaken in den regel ten tadbuJze zal te eipreken ziJQ Maandags W oensdhg DwidfeTtÜag en Vrijdag van 11 tot 12 uur die voonniddïigs cu van I tot 4 uux deet naaniddagfs op Itiasdbgi en Za rdeg alloen van II tot 12 uar de voonmididagis XI dat de WeÜiwidor van Onderwijs t n irtHadflmlze zal t e aprekien zijn op Hinndag vaa 12 tot V t uur dm nainid dagHi III dat de WetJjoüdieT van Financéëa zaJ tie Biprekeni zijn ten Stodiiiilze op Ofnsdftgl van 11 tot 13 uur des voorin kblla Jouda den 6 September 1917 ftiurgemieoBter en WethoudH ps voornoemd J VAN GALKN l B Do Secretad M VAN DER VI UK STADSNIEUWS GOUDA 5 September 1917 Botsing Gii errnnaiiiüdil g kwa n op de Ralwtbrug een wi ilri der in botsSngi im een giHtmUiikai kM geivolgi dat b j e Oi ge ontvi lHn icin aan band en axiu m oi liep doeh zijn wpg per rijwitil kon vervolgen Jeugdige boefjes Door de politie zijn aa ng lioudien Iwew jongenfl van re p 10 en 12 jaar dde zioli hadden ciiulidfg giemiiafet aan dle ntal vaa hout pflilen aam de GoejanverweSlendSjk Na V4 rltoor zijn do knapen aan luin oudiers lecruggieizoniden Onderhandsche aanbesteding Aan de N V tot Aanneming van Werken v h H J Nederhorat te Gonda werd by onderhandsche aanbesteding opgedragen de verbouwing en uitbreiding van de Broodfabriek aan het Vasteland te Rotterdam voor de MaatBchappg de Korenschoof te Utrecht voor de aom Van f 107934 Examen Hoofdakte Te Amsterdam slaagde gisteren voor bet examen hoofdakte 1 o de heer J Meenhorst alhier BCWXOOP In de voltallige vergadering van den Gemeenteraad gehouden 4 Sept j l des avonds half acht onder voorzitterschap van den Burgemeester verden beëedigd de herbenoemde leden de heeren Ottolander Van Wilgen Van der Tak en Brand Tot Wethouder werd herbenoemd de heer J Jongejan met 7 stemmen de heer Ottolander veikreeg 1 stem terwyi 8 stemmen in blanco werden uitgebracht Op een adres van de vereeniging tot bevordering van huisviyt alhier om in verband met den brandstoffennood in den komenden winter verwarmde en verlichte lokalen beschikbaar te stellen om de gezinnen die daartoe genoodzaakt zyn in de gelegenheid te stellen daar bun toevlucht te nemen wordt op het vtwrstel van B en W afwyzend beschikt Ingekomen is een adres van het Bestuur der R K Middenstandavereeniglng de Han2e i afdeeling Boskoop om eene subsidie voor het jaar 1918 toe te staan ten behoeve van den op te richten handelscursus In verband met dit adres is van de R Kath Patronaatscommissie St Joannes de Dooper alhier een schreven ontvangen houdende mededeeting dat zy in staat is gesteld om eventueel ƒ 600 te storten in de gemeentekas Wanneer de gemeente eene subsidie van ïeiyk bedrag verleent en afdraagt aan voornoemde vereeniging voor genoemd doel B en W stellen veor onder deze voorwaarden behoudens goedkeuring van Ged Staten dw subsidie te verleenen Na uitvoerige diacussiën wordt dit voorstel aangenomen met 8 tegen 3 stemmen Tegen stemden de heeren Ottolander Van der Tak en Van Gelderen Ingekomen is een adres van de Commissie uit de arbeidersvereenigingen voor de levensmiddelenvoorziening houdende verzoek tot oprichting eener centrale keuken Op grond dat de exploitatiekosten te hoog zyn stellen B en W voor niet tot oprichting eener centrale keuken van gemeentewege over te gaan Na ampele bespreking zyn alle leden van gevoelen dat eene centrale keuken slechts levensvatbaarheid zou kunnen hebben wanneer het particulier initiatief voorgaat en deze keuken door belanghebbenden en belangstellenden werd geëxploiteerd Voor de oprichtingskosten kou dan door de gemeente een subsidie kunnen worden verleend Het voorstel van B en W wordt daarna aangenomen en tevens wordt besloten B en W een crediet te verleenen van ƒ 1000 voor de oprichtingskosten wanneer blykt dat de keuken door particulieren wordt gewenscht Een voorstel van B en W tot wyziging der verordening op de wlnkelsluiting ten einde te komen tot meerdere besparing van licht wordt geamendeerd door den heer Loef in dier voege aangenor dat de winkels op werkdagen mogen geopend zyn van af zonsopgang tot een uur na zonsondergang behoudens dat de sluiting niet vroeger zal plaats hebben dan 6 uur en op Zaterdagen om 8 uur en voor barbiers en kapperssalons om 8 uur en op Zaterdagen om 10 uur Tot leden van de Commissie van bystand in het beheer der gemeentebedryven worden herbenoemd de heeren Ottolander Guldemond en Van der Tak De Voorzitter sluit daarna de vergadering BERKENWOUDB In de gisteren gehouden vergadering van den Raod werden de nieuw herkozen leden de heeren G Oudenes en G D Rehorst beëedigd De heer W Scheer ook herkozen was door ziekte verhinderd de vergadering by te wonen Herkozen werd tot Wethouder de heer G Oudenes Voorloopig werd door den Raad vastgesteld de rekening voor 1916 en wel in gewone ontvangsten op ƒ 7303 45 buitengewone ontvangsten ƒ 113 41 1 te zamen ƒ 7416 86 Gewone uitgaven ƒ 7197 89 H en buitengewone ƒ 73 09 te zamen ƒ 7270 98 alzoo een batig saldo van ƒ 106 6BH en ƒ 40 32 te zamea ƒ 145 88 BODBOBAVEN Tot wethouder werd herkozen de heer W Turkenburg OUDBWATBB Tot wethouder werd herkozen de heer A Boiji OUDBKAJK Naar wij vernemen is hedenmorgen aan den Groenendgk Gemeente Oudera d IJeael opgevisofat het lijk van een onbekende vrouw HAAgTBBOHT In de giistopavond giahoud en vM rgad ring van d n Geineen k raad waren alle ledlen aanwezig De nieuw btfliociitde raadWedtn dio lieeiren J Koeanan Jr C lloogeveen en I Ciirav eland legden do bij dö wet voreleehtü e vdlen af waarna die voon ilter de heeren gieflak weoHcbte mot hum btnooudtiig De notulen werden goe e4ceurd Medegedeeld werd dait dlö lu er v Dieet bericht lice t pezondlen dat bij zijne benoenking aiia iMofdmen d i r Kaegt il oeaic aanneicnit To4 weithoudeiw wepdi n l 9noemiil de heeren r C dk n UoJtog en W Dogloronv I eAdcn met 4 ttgea 3 stenmimn De rekeniing van het bui nl Araibeet welke ie nageiziesi sluit in ontvangtellen op m08 9l uitgaven f 1506 43 nadieelig lot f394 62 Begrooting ontvangetew f 2Ö4 50 uitgaven 135165 nadeelig slot tI097 1 i Werd goedgekeurd Aan die oi kwaui dawrna dti vwordening o de wdn eli iuitdng In oanwih wam een nader adrewi vaa ir V d Ben met het verzoek de sluiting te bopaJen op 9 uur aivond tot 7 uur lat nwcgiftiiai Oïiïdat dit eViCa vtïel liobtbesparing geelt Hfit iiicereiidieel van de leden wa daar aiet voor ttmieer waar de 8 uur uiting nie emke4 Wobitbeapairing op liet oog lieietft dooh ook do gieleigenhoid voor de winkfiliefn om na 8 uur etnigo vnjlieid te heblkn Het adres Van v d Bien werd algewezen m tjesdoten werd ia de voorloopigo vMTordlening den tijill te bepalen op na 8 uuj n m tot 5 uur vjai waarin alediaiii de loden nog verandering kuaOfo brengwi Daam werd Ijesioten toe te trexfen tot die Ri Cd werkloozenkaaHen waardoor alle g x rganasreidt erl eid ers bij lotwtftndkoïning d i zw regit jing zullen krijgen vn uitkeeringl bij gedwongen werkloonhédd De rekening van het Kaegtljoase i nagezien n mhiit in ontvaagnten op f2209 43J lütgaven f 1 339 93 batig saldo f 889 50 Werd goad g eurd Besioteo werd naar aanJeidïng van een adppis van he Werkt ied envarbond een reducüe op dien prijö van brandutofteti vörMtrekken ajleen aan iliegenien dli aangeölageoi zijn naar een inkomen van f 9 M en daar benedoa Aan do ordi kwant daarna het voorst 4 om werktuigien ai te acbaffen noodig voor de meting van eicC4rii ben strooTO De koeien bedragen f3000 Veoïiohililende le len voiwkn dit eon ogenvaller en me nden dat de advimsir bij lie opwteii liijg van zijn begirooting w l had kunntn weten d 4 dergeiijke werktuigen noodig koiufan zijn ï De Reed IreMoot nlettvnmn over te gaan tut aaiirjfJififfijig BiMli ltiii wenï lut bre dhiMTigo diricuv ie op voorrtt J van den lioer lloogevctn aan dwi aannemer der hui ïiiifttaiJaiibs t tot ylag te g ven van t ht Üclttpujit liet wIvitT van den aiJlvW iir wa f 7 en i voorwtel van beer den Hartog f3 lp die üM lers kn gil de aanni iiicr dvn volbn toi lag lbs voordel lioogPv fli lol viThoogiiig n di l 0OtWiriev n zaïl Op i i jOv van km vooreteSU r bij de t rooiing Iwhandn ld word a iJij Je rondvraag inter ptiHeeirdin dr iMfreu den llauiog i Bbinken dni voorzilt T over liK 4no en van dt WilMnrtiialfoom en npra4ie liuui eroolwaardigiug iirit on T liet toetakelen van ditu iioom l c oorrflter zrt vidte nieti van Ih t flioeicn ai Ie welen en etii en ander to zullen ondertflK cen De htnï K o e mt ft n wefl 4iAe tet plaal i van rta vaatea twnbl iaar X seorctari een tijüelijken ulUiuitrtid voor diwtributte ea electriejteitaliednif lienot md te zien Mc voorzitter Uderkte op dal tkpoHt voor een varten a rrf l siaar eeumaiii op die Iwgrooling M ooA en duu nie iiwit aigevoerd kon vioi deei 1 ergaderimg w rd daaroj gi t+lülen NISUWEREBBK d IJSEL Tot wethouder werd gekozen de heer A J Dgkman lib BEEUWUK In de plaati van den heer L Verkerk lib is tot wethouder gekozen de heer L P van Leeuwen 8T0LWUK In de gisteren gehouden vergadering van den Gemeenteraad waren met den voorzitter tegenwoordig alle leden De herbenoemde leden de heeren T Dekker M Verdoold Czn en C Zgderlaan legden in handen van den voorzitter de b j de gemeentewet voorgeschreven beloften af waarna de leden met hun herbenoeming door den voorzitter werden gelukgewenscht Voorgelezen werd een besluit van Gedeputeerde Staten tot goedkeuringvan het Raadsbeslait tot het aangaan van een geldleening in 10 jaren afte loasen tot dekking van het nadeelig saldo van het Diatributiebedryf Herbenoemd werden tot wethouderade heeren J Schilt en T Dekker Totlid van het Burgelgk armbestuur de heer J Schilt De voorzitter wensohte de heeren geluk met hun herbenoeming Vastgesteld werd de Gemeentebegrooting dienstjaar 1918 waarna de vergadering na de gebruikelyke rondvraag door den voorzitt werd gesloten 4 SCHOONHOVEN Ongevallenverzekering Aan B J Teijinck cand ndtaris alhier is op zijn verzoek eervol ontslag verleend als plaatsvervangend voorzitter der plaatselijke commissie voor de ongevallenverzekering WADDINXVEBI Tot wethouder werd gekozen de heeren J van Bergen a r en D Bremmer a r KANTONGERECHT TB GOUDA Strafziliting van 15 Sept 1917 lieden diendit opaiiïiiw do d d 4 Juli uitgcwtelda zaak waarbij aan das h ren I IJ de S r J S de H T B 1 M G F W V d on J v K uilen alliJer en J v H Ie AoKrtepdlajir n laailo woöi gnilegd overtreding vaa art 148 van de Alg FolitioverordeBingi en van art 42fi W v S Al gitmiaiebtiigde van gedaagden trad op Mr W J L van h advocaot en prociiix ur aibler Drie di V gi diangden waren Kt teroebt Ubing aaiiiwetzig Na veriioor van 9 g tuigen h eliargii en 2 nieuwe getuigïni A dèebarg i noinn liet U M waargeïioflieiv door Mr Maesank rofjiiis iloir en ei ioble voor het eerste ten la to golegdk feit f 10 boete t voor Itel twwHjio 1 d h Mr van Vm ld een uitvoerig pleidooi waarin hij bet rcqni Uoir van lift O M b wtreed en aan het siot waarvan hij concluderrdie tot vrijspraak ri wp ontrile vaa rectiinn ervoiging lUtHfpraaik 18 H T t INGEZONDEN Buiim verantwoordelijkheid der Sed Haastrecht September 1917 Gemeenteiyk Vandalisme Mynheer de Redacteur Ik herinner t me nog leve dig het was begin September 1898 het Kroningajaar In het kleinste dorpje werd gefeest van alle torens openbare en particuliere huizen wapperden de vlaggen alingers groen versierden de straten en jubelend trokken de schoolkinderen in optocht naar het feestterrein Nederland waa m feestdoa en niet zonder reden Koningin Wilhelmina was den 6en September gekroond en dat feit moest herdacht wat meer is die herdenking zou blyven voortleven tot in verre nageslachten en daartoe werd in schier elke plaats van ons Vaderland de Wilhelmina boom geplant levmd monument gewyd aan zonnige dagen van Neerland s volksbestaan Ik herinner me nog levendig den dag dat ook in onze gemeente die gewichtige gebeurtenis plaats greep In breeden kring stonden de schoolkiiuleren geaehaard om de plek waar de boom moest komen te staan en nog hoor ik den wensch uitspreken door wyten onzen vroegerm burgemeester den heer Viruly dat die boom mocht groeien en bloeien als een biyde herinnering aan de kroning van onze koningiq Bgna twintig Jaren zyn er sindsdien verloopen en het teere plantje ia geworden een prachtige forsche boom die zyn takken en bladerenkroon steeds breeder over het kerkplein uitspreidde Helaas uitspreidde want het is gedaan met lyn pracht Ons gemeentebestuur scbUnt niet doordrongen te zyn van de verantwoordeiykheid dat dergelyke monumenten ongeschonden bewaard moeten worden Het heeft biykbaar geen gevoel voor teere herinneringen en geen oog voor al wat schoon is Dank zy art 19a van de politieverordening moet ieder gedoogen dat op zyn gebouw of over zyn terrein draden gespannen worden ten behoeve van electrische verlichting en daaruit volgt biykbaar dat alles wat in den weg staat moet wyken voor den electrischen draad En dankbaar wordt van deze bevoegdheid gebruik gemaakt Terwille van een enkele huiBaansluiting heeft het gemeentebestuur goedgevon len den werkeiyk prachtigen Wil helminaboom te schenden door er zware takken te doen afzagen opdat met de minst mogeiyke kosten de electrische geleiding gespannen kon worden Rn daar staat hy nu als een pauw die zyn staart verloren beeft beroofd van het schoonste dat hy bezat als een knotwilg gesnoeid zoader eenig model M d R Is dat geen gemeentetyk vandalisme Bestond er geen anderen uitweg dan het vernielen van een boom waaraan behalve dan het gemeentebestuur alle inwoners gehecht zyn Een ernstig protest tegen een artikel der politie verordenint dat del elijk vandalisme ongestraft toelaat is hier op ly n plaats en we hopen dat uit den boezem van den gemeenteraad een stem moge opgaan die herziening vraagt van die bepaling opdat deze vernieling niet door meerdere gevolgd wor ie Met dank voor de plaatsing Hoogachtend r P S Bovenstaand stuk werd geschreven en ingezonden vÓór de raadsvergadering van gisteravond De heer Den Hertog zoowel ala de heer Blanken hebben den voorzitter geïnterpelleerd over de vernieling van den Wilhel minaboom De voorzitter heeft verklaard dat hy totaal niets van het snoeien wist en had dus daartoe geen order gegeven De zaak zou onderzocht worden Na dit antwoord verschynen de feiten in een eenigszins ander licht en ik heb In dubio gestaan het stuk aan de redactie terug te vragen Ik handhaaf het echter voor loftplg omdat vMr alfei het gétnetatebestuur verantwoordeiyk ia voor de daden vaa ziijn ambtenaren En dan z n hier twee mogeiykheden lo Aan den opzichter ie door het gemeentebestuur een volmacht gegeven voor de electrische geleiding overal te hakken en te snoeien waar het hem dien ambtenaar goeddunkt volgende uit art 19a 2o de opzichter bezit een dergelyke volmacht niet en heeft geheel op eigen houtje gehandeld In het eerste geval neem ik geen woord van myn ingezonden schryven terug in het laatste komt de wandaad op den gemeenteambtenaar neer en hebben dus B en W met hem af te rekenen P Uit den Goudschen Baad De oude toestand hersteld De Raadszitting van gisteren heeft de heer Van Galen weder in het college van B en W gebracht Het is wel op het nippertje geweest slechts met Mn stem meerderheid is hy er gekomen maar hy is er dan toch Zoo n enkele stem was trouwms oorzaak in 1916 dat de toenmalige wethouder Van Galen werd uitgeworpen Toen waren de gemoederen anders dan thans Het is een teekenende stemming geweest Ze toonde aan dat by de linkenyde absoluut voorzfit de bedoeling den opengevallen wethouderszetel van den heer Van de Velde te doen bezetten door een man van rechts Wie dat moest zyn daarover was men het aan de linkerzyde blykbaar niet eens alleen hierin kwamen allen overeen dat niet de heer Van Galen doch een ander lid der rechterzüde de gewenschte man zou moeten zyn Bij eerste stemming toch verkreeg de heer Van Galen 9 st de heeren Jongenburger 6 en Dr Hoffnian 4 st Wanneer men nu weet dat de Raad bestaat uit 9 Rechtsche en 10 Linksche leden dan is deze stemming wel heel duideiyk Aan rechts was men het unaniem eens dat de heer Van Galen weder als wethouder moest optreden De tweede stemming bracht het resultaat dat een der stemmen van de linkerzyde aanvankeiyk uitgebracht op den heer Jongenbui er was overgegaan op den heer Van Galen zoodat deze daarmede gekozen was By een zoodanige verdeeling van de stemmen links kon trouwens een anderen uitslag niet worden verwacht Practisch aut was van de stemmen op Dr Hoffman uitgebracht niet te verwachten cmidat duidelyk genoeg ia uitgesproken dat die openvallende zetel moe t zyn voor den heer Van Galen De stemmen HoTïman moeten dus worden beschouwd als een manifestatie van een deel der linkerzyde om aan te toonen dat ze er niet tegen zyn dat n roomschkatholiek lid in het college van B en W plaats neemt Een heel vrooiyke toestand is met den uitslag van des etemmfng niet geboren daar het te raden Is dat d verhouding in het college van B en W niet byster amicaal wezen zal Maar laat ons wachten Spoedig zal bltfken of er homogeniteit in het college zal aya Wellicht is Juist het ontbreken van d n heer Van Galen in het college van B en W de aanleiding geweest tot de vaak heftige tooneelen die in de afgeloopen jaren in de Raadzaal hebben plaats gegrepen Als oudste in het college van B en W is de heer Van Galen thans ook opgetreden als locoburgemeester Hoe de werkzaanf heden zUn verdeeld biykt heden uit een gemeentetyke publicatie in dit blad In elk der conunissiën van byatand is thans ook een lid der rechtersyde opgenomen de stemmingen daarvoor deden ilen dat iechts on Imk het daarover eens waren geworden Daarin is dus de vrede geteekend Na de beëedlging der nieuwe leden heeft de voorzitter wethouder Usselstyn terecht een zeer waardeerend woord gesproken over d uitgetreden leden de heeren Van de Velde en Van der Werf Die woorden hadden de instemming van de geheele vergutering en wii meenen ook van ieder bulten de Raadzaal De wensch door den voorzitter geuit dat de party waarvan de heer Van der Werf deel uitnutakt weder spoedig in den Raad zat vertegenwoordigd worden is ook de onze De Raad kan er slechts in aanzien bif winnen wanneer een man van eertyke overtuiging ala de heer Van der Werf daarin zitting neemt Met de verkiezing volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging in het sicht kan dat niet lang meer op zich laten wachten Het voorstel tot verhooging der electriciteitsprjjzen en van aansluiting aan het Eleetrisch Icabelnet heeft getn woord van discussie ontlokt leder weet dat het noodie is En dan is het maar het beate om ons goedsmoeds daarin t schikken B HmjLaH iggBWBSBBi aaWWBMMMMMMBWBB lll rktbgHoht n Kawatarkt WI 1 KDI 1 5 Sept 1917 Aanvoer HO liartijen wiaarondipr li iiiw KiJuiiiKvk Prijs lüudb4ohe Kaa Ie soori f58 50 Ie oort nHt Hijk iKTk 1 0 0 Oan GellliutrMrda Weekbladaa Hot Leven tm dt zo v vk livi ft ver ciliilbndie Itrfo w van Ik I traii Hfvea atleraar iigB e ki ij f mooie folo van onz Hta i eiioole ll lem Homttuan met barnr wrlooide Alber van Kaalte d n i ft vau fc Nt d pera en de bfro im bi dtrjgeal Art bur Mklsoli rdsT In t le ea la cafleaftuiir Mehetwen mz LAATSTE BEBICgEBN Aan het ÖMteiyk front IM TIKHJUAl 4 Hept ÏH Ül 4 rooli Imd iu blwn oaztt trooptifk de tad Hlga 4rttkii n na do ver t rkln pMi van DiiiiamUinlw en de bnigg u over do Ditna te Mib OpgeljUiKea VcrMebiUltnd dorinm aa de kiiMt bij Kiga g ilegeji zijn door tlo vijMoiMi e vloot beMcliot Iu dn riülHing van I x b u 1 1 hf mi de 1 uitei K ri t0i tert n hun opmar olk iu noordelijke mebting langu tk n grooten w ig WttUlniirorfe l rtkof vn in noordooeliilijke rit itjng naar Kraxan voortgieoet ten 4nitu ouae tiiilLing n bij j u n abiirg oil te trukiien Tegen avond beeft le vijaml onze troK pt a aan di n Grooten Jaegel ii ii hun t tingen verdretven en W a liitaro ile U zet Onze troeiwn lrdtk i m aoord iijkr rlditlng leni c WIJ Ti iim n Rtnig il4ii la v rliaiid ha iiMlitiikkMb van ons frolH bij Wald nrodf In iW Mi 4c ven Hden ltyl naii4c i u KrazemUm ireiiken onïe iroeptn ttu zich t giH iba druk van dea viiwidnlHt wlaandti kowhfli ibo Kbn In noordooruHIjko rit tiHsg terug V a II o r d I ij k e benden MOldoaten verdringen alch op den groot e a weg naar l akol en op den weg van Klder uaan 1 tuiil b e r g In de ridiitin vah Uu na burg Ievrtidige V uurg v itrtfn In Ik rk hiing van rn o W é lai KoeniKïiJö Mdien wij ten zuidnt van l e dorp Slobod vijandelijke aanvallen ai8 w lftgni niet grootii verlU 2tn voor thai Vijand Om den Monto Sant Gabriellc W££NEN 4 Sept Hedenavond wordt nit het oorlogsperskwartier aemeld Om den Monte San GabrielU wordt met de grootste verbittering gestreden Met het aanbreken van den dag zwol het vgandelyk vuur tegen den berg tot roffelvnnr aan en vanochtend om half zeven ging de Italiaanscbe Infanterie tot den aanval over De str jd is nog niet afgeloopen De geheele berg isinstof enrookgebnid LONDEN 5 Sept Naar do Daily Hail verneemt hebben de Italianen den San GabrieUe veroverd Uit ice temgiekcerd Uit Maassluis wordt gemeld De Kh p i die hedenraorgenjpet h t Engelsch eonvooi waren vertrokken zyn weer uit tee teruggekeerd wegens een aanval van Duitsehe watervliegtuigen Telegrafisch Weerberieht Hoogste barometeratand boven 786 t Zuid Oost Dui tschland Laagste baromjterstand 7M 4 te Haparanda Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige oosteiyke tot tuidelyke wind meest licht tot halfbewolkt waarach niyk drot weer behoudens kana op onweer in het liuden self de temperatuur I