Goudsche Courant, donderdag 6 september 1917

i De fronten In de atreek van Riga bleven de Russen den terugtocht voorzetten en rün Je stellingren tot Friedrichstad ontruimd Van deze stad tot aan de Golf van Rigta willen de Russen ssichjop en nieuwe linie terugtrekken Een linie welke dan den spooren straatweg Riga Wenden zal moeten sneden op een punt vermoedel k nog achter de stad SegrewoU gelegen Het Russische stafbericht meldt reeds dat de linie Klingeiiberg Moretssberg Kastran Priedrithstadt werd bereikt De vraag is nu of de Russen daar zullen standhouden al w jst het bericht dat achterhoede gevechten plaats hadden wel op eenigen nieuwen tegenstand In Italië heeft men of Reuter al te voorbarig victorie geroepen want al moge de val van den Monte San Gabrielle aanstaande z n en zullen Cordona s troepen niet rusten aleer dit bolwerk geheel in hun bezit is nog schijnt het echter niet zoover gekomen gezien een telegram uit Weenen waarin uitdrukkelijk wordt gezegd dat Reuter de verovering van dezen berg door de Italianen wel als een feit voorstelt doch dat zulks onjuist is Over den Btrüd zelf daar ter plaatse meldt het Oostenr jksche stafbericht Gisteren 12 dagen geleden begonnen de Italianen met den groeten volgens vastgesteld plan uitgevoerden aanval tegen den Monte San Gabrielle Het vuur van geschut en mynwerpers hield uren lang hevig aan geconcentreerd op ome hoogtestelling in een beperkte ruimte gelegen Dag en qacht liep de infanterie van 8 Italiaansche brigades storm Gisteren bereikte de stryd zijn hoogtepunt De top van den berg wisselde in een heen en weer golvenden str d meerroalenvanbezitter doch de jubel van den vÖand was te vroeg In opofferenden strijd kregen onze troepen de overhand Eenige tegenaanvallen ontnamen den tegenstander het t ü d e lü k door hemveroverde terrein Gisterenmiddag bevond de Monte San Gabrielle zich weer geheel in onze handen s Avonds werd een krachtige aanval met bloedige veriiezen afgeslagen Italiaansche troepenverzaroelingen in het dal doen verdere gevechten verwachten Berichten over die verdere gevechten zullen nu moeten worden afgewacht Dat de Oostenrykers zich dapper blijven verdedigen blükt intusschen ook uit een succesvollen tegenaanval op het Karstplateau waardoor hen 4000 gevangenen in handen vielen l hebben in de doudsche Courant iteeMê neeM Due dTortviitiéi kostn ilMkti bU ToorultlMUIiic 1 5 regelt f 0 25 voor elke regel meer 5 oenta Opsaat uitalnitend aan het Barean Miss Barrie s Huwelijk door C N en A M WILLIAMSON Nadruk Terbod J Abonneert U op dit blad to ÏS tien uüuMen mevrouw MnoDonaW m wwgeiium MM dnt er ovonvael veo Robert Maeft u2 bedriegebjke Barbura H £ vrir4raCn2sif Ti uL l 2 P h t portaal w l B Cr H uni n rcW A uH prioiripe deels hii dtozeo WW door aUi vrouw A O EITID A 9 Sopt 21 uur Tuin 8M On GeDoeffen Openluolitmeetingj der Federa e Goudia v d Ned Ver tot ACectiAffing van Aio dranlïen l Oct 2 uur O Bouw en Wonin toezlobit OnderaUuihOonimlwie Anwsaotl jwgatelagM oaBtea tchmIm U f ElacitriSiilia Dmkkarij A BRINKMAN ZOON Goud i If iRULY s Zeeppoeder i erk de hamer Br blwtt tick uo ea mt Tweede Meisje lieftl in Goud R K v S Bri ven onder ao 2146 an De GruVUr B kkud l hooakHTMi DE NIEUWE Uit de hand TB KOOP tWM toot seiJaar icuw lelwuwde 2US 10 arbeiders woninaen in b t centrum der lad T bevra ca d at a pl Dtta a S STRAATVERLICHTING Ri ks H B S De LESSEN vangen aan op ZJITERDI16 8 SeptiÉer i s Voor klasse I te 9 uur K II en III to uur IV en V lO j uur De Directeur 2134 18 dl S a HOOOSTRA TE AMSTERDAM EN S GRAVENHAGE Smakelijk Qoedkoop Noich s Sichsisctie f OF sH Snneepvifopstf ov ph M llik ca voord llg op de ourluin vooral du de boter loo duur ii Prijs 14 c nt psp ons Beleeld B nl eTelend 2143 20 d OrSTKLTBN iiM Vl a kww n a Com atIbl a HOOSSTRAAT Ittopwator Vlchy vator Lakvlco nn pwatop IJ 2143 16 LAMPEN Fia Woljer Hosfhamer APOTHEEK BiNtnp m VOORUIT Vual VKUDAG MI uiMr l roai mm mot h t hoordaunmari WILDE BLOEM iiiia II 11 II I I 11 1 III I I 1 Bo l od Umdt nia la 4 aol a lei eee digblad gidniU wtrdL W a ilapi IUk opa HELDEN EN MEDEMINNURS OOUWE 133 T EL 37 enill BRANDHOUT Zeer mooie sollede meubelen all Talels Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen Theetafels BuSetten StUlameublemen fels BuSetten StUlameublementen In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz allei ipotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf fl7 B0 Styikast f20 Styitafel f 9 60 Spiegels f 6 60 £ 7 60 enz UIMtnilTUli InnboltuMliiScUikUl Rotterdam Wij leveren uit voorraad Eiken en Dennenhout Wagww llektbMMrIaa t lankoMiglug allééii vOK aat tainilgwi 2144 40 ter lengte van 20 C M geaEaagd en zoo verlangd ook gelcloof d dus direct gereed voor het gebruik Sa Ca van Oudheusden Co PIANO EN OROELHANDEL Wagautrut IIS DKR H M Tal M 1990 GROOTE SORTEERING 10 INSTRUMENTEN VOORRADIG BILLIJKE PRIJZEN GARANTIE Doet Uw bestellingen VPOegtiJdig JOH DE8SING O0 antaoFi Ooathavan BOUDA 2079 40 Koopt Uw Hoeden Petten n Baretten Mi OAREL KROPMJIH U KIWUI 1 n QOWm lawaa aaadallaa 12 Eenig Depot van Thee uit het Magazijn van M RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Dez Theeën worden a Ieverd in verze elde pakje van vijf twee o en half ca één Ned OOI met vermeldioit van Nomraer en Prija voorzien van volgena de Wet gedeponeerd Merk Zich lot ife uitvoering van Uwe geëerde orden aaobevalead J C BUL ToorllMa J BRBBBAART Li 567 20 Markt s Abonneert U op Het Stefloyrafiscli Verslag van het Verhandelde in den Genieenter ad van Gouda W STIJNIS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN Uzerwai en Keukeneerei Hijwielen en onderdeelen L ndbonwgereedschappen en Werktuigen Bevat ALLE by den Raad inkomende stukken de beaohikkingen dauop en de atenografisch opgenomen diatnusiea allea bgeen in boekformaai ABONNEMENTSPRIJS Toor abonni i op dit blad I 0 25 por kvrartaal bg Tooroitbetaling voor nietabonné a I 0 S0 per kwartaal b vooruitbetaling MT Abonnementen worden aangenomen oor de Uj L Brinlian Zood Drukkerij A BRINKMAN Zn Harkt 31 eoUDA No 13 S 5 le Jaargang Vrydag 7 September 1917 éi WEDSmmBAlVT l TLo rrrs © aa d Tr©rt©a i tieT= l d voor O o ctaa oirx Oaaasta ©lc©xi VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN AIONNBUENTSrUIS pe k na l I I 2S pc weeh 10 cenl aa Zond j bl d pa Iwanaal f 1 75 pe ndi 14 eun ovenl Uf d l en r ia per looper ae hi li Pnnco pei pou per ko rtul I 1 50 mM Zi id tal Ud I 2 Al n le word dafelijk aaii enoi an u b llA 31 OOUD bi na atenlan de boekhandel en de poalbanlom ADVERTKNraPRUS UU GW le V o re h de be rin4 tïl STrTTli t J el f OM elk INGEZONDEN UKOEOEBUNaKN 1 4 relak I SS alta refal aaer OJl Op de oorpqiiu dubbel umi Gewone ad enMnil ea injnmide liMtedaeNaAM k flMtfwl Isa aew aredM ff4e pril Ghmh leuar n r nd l umMi plaManiMta Telefooa latere 82 KLiUNB AOVESTKNTltN Anafa f nMadb ea bamle I ln iip nn iaetknop rerkoop hunr nehn I S i ela izS Mm nt0t mm 1 eeM b eMn beulin Ilvdan noae 10 nfila Ba aM S êmi TeliBfQon latere 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON Rond Riga De strijd orti den Monte San Gabrielle duurt voort Miohaëlis en de onthullingen De troebelen in Finland Contra revolutionna ire bewegingen in Rusland ONS OVEHMCHX houdbaar te worden Daar gmt het hard tegen hard nu Kerensky met geweld het bijeenkomen v n den Landdag wil verhindert Zelfs zouden reeds meer dan BOO politieke inhechtenisnemingen hebben plaats gehad Te HelsingfÖrs moet een volslagen regeeringloosheid heerschen terwijl uit vrees voor plunderingen de meeste winkels gesloten zyn Soldaten en artillerie ziUn nu op weg naar Ffailand om de orde te herstjiUen Of dit zoo zonder slag of stoot zal gian waar de socialisten meedeelden dat dageheele arbeidersklasse tegen leze indriegers is gomohiliaeerd 7 En dat alles in een tijd waarin Rusland tej enover den buitenlandsobenl vijand azoozeer behoefte heeft aan binnenlandsche eenheid Of Kerensky tegenover Finland dan ook een verstandige politiek voert mag betwü feld worden want het ligt voor de hand dat door deze wijze van optreden slechts verbittering kan worden gewekt En openlyk of stil verzet is er het gevolg van ook bü andere volken in die streek die inet leede oogen de zonderlinge besluiten zagen van de Voorl Regeering tegen ie vrijheidalievonde wenschen dor Finnen We zien het by de Letten ior hoofdstatl Riga is ZU zouden zich wellicht nog krachtig by de Russen hebben aangesloten wanneer de Regeering te Petersburg zich in staat had getoond den vryheidszin der door de tsaristische regeeringen sedert eenwen onderdrukte onderwonfep volken te begrypen en te waardeer M rtoeh het tegendeel bleek ontstond ook by de Letten en Balten een soort van stil verzet tegen de Russische heerschappü waardoor blükbaar de meening postvatte dat het er niet toe deed of Rusland of Duitschland hun de zoo gewenstfhte autonomie zou verieenen dat in elk geval de vredesconferentie over die quAestte zou moeten beiilissen en dat het dus niet meer de moeite waard was daarvoor te strijden en nog meer bloed te vergieten De Sovjets die zich allengs hun bezig heden zagen ontnomen hebben een nieuwe taak gekregen Er is uit hun midden nu een commissie van zes leden benoemd met uitgebreide bevoegdheden en die iedere contrarevolutionnaire beweging in do kiem zal hebben te onderdrukken Een en onder naar aanleiding van de door Kerensky aan het licht gebrachte contra revolutionnaire beweging waarby zich de Grootvorsten Michael Alexandrowitsch en Paul Alexandrowitsch hebben gecompromitteerd wijAigiu der Hijl ihiif kitVKa trioUii waardw r dit groeit 4 lwi IhiUti rt hl ii zullen kijj rii Hot aatitnt tier Uiika la ut I 4 worilit iTB t Si vonikeerA rd Ite Uitkala zal 2ti tiipi bij t nkonipn ea sieh dan hvrAg lioiukvi iik 4 di Im voIkiiife rfl oliliek d goboOTttiwruiliKlifring n d i j izad ljOtiiariugMie kw Uu K a bi n t Lsor i hIm In Frankrijk Wat aiüh in l ranikryk aolrter desoh rnwii tkT poliliek a pceU lili t ovu gohiaiiii fii al lioliieu iRvtiiliten uit Owièvt mjiiM een tlj i vau iai foinli n op liet tooneti blijtl iu diiiiHUniiil i géhlihi H 4 boricht vaa dk n PiÜt l irij ii ïr dat l ai aicM Tlmiww e Vlvlani t i bwoek li libeii afKoic l bi M iv dto In ongeua Ui KevailK n liij Ju olittuvini rtiriiülH ptve uiOt iiit uftruiiwk wijwt tiidtïdaad op de mogelijkhdd van wii beianjrriiki i katiiniHi urWiH iUaaETbliiiHgk kan ae radicale Üilktirzijdï iuAi nliH Vfrmiigeu invt dwi val n Mahy eti H lH t hot lt dlu t Ie klez ti tusMi lun de omiIn if van fn nieuw kwflinnii t tTi Het opgnivon a4i ii ïtchId4flit t lift Mi j vpirwaalif dwl hem Qp UKUM lit leldSn van tnii kaj net zal wordt fli ojkgyxlraÉgim n aar uit wlti aal hij iH v ooaLittekablnet wLmMWlelltm AN hl wvi dc giniiaili i iHenaMitftn vimh d © beriiid r ija iihH htvii h uiiifïïii Ui werCuiv Vi tr ikJ kaïw dail hy de fit jn vaui dn ptwtiilgCTiootm van Vlviaïii on van Thoniia i voor hel iirfnlMterlO wliilP I Ji de riXïhU PZijdIe en gMHiaiigtten Ht wfl opm otfflopNtprogrtMimia zoudlesv nwKlegttan zipi merk Jin de jirinA rlw d zoo Klbot ai Im rt4d you ïijii te rt geertiv ullet n inrt den avoun VB di zo groep p Zoo Map U h sich voor de FrMMohe rtieer Mig dl mOfUijkhjideii op Ook Ider outkoiiA iii n niet aan do m obll Saiizwtillende redteigfzlnde troomijis N rt uord a Ot mt d Du sfc Jitttki tbiUet e kuiimfi mrt U u iiiliwto lil pt worden ii Io 4 orlofapirop ao4ar De politiek De correspondent Van de Times die in de spannende dagen voor het uitbreken van dan oorlog tweemaal een gesprek onder vier ocigen had met den Russischen gezant Bencfaendorff publiceert thans eenige helangrüke bijzonderheden in verband met de gisteren ook door ons aangeduide verklaringan van Michaëiis aan het Wolff Bureau De Rükskanselier toch had o a ook nog gmegd Wat de Engelsche invloed te Petregrad aangaat gedurende de kritieke dagen van £ 9 en 30 Juli behoef ik slechts teiwijzen op het telegram van den Reutercwrespondent te Petrograd en op het bekende rapport van den Berlijnachen zaakg astigde De Lascaille dat duideiyk aantoont hoe een zekere Engelsche steun het bebluit der vooraanstaande mannen in Rusland om oorlog te verklaren kracht bü zette bit nu wordt door de verklaringen van dezen correspondent geheel weerlegd en als verzinsel aangetoond Hij schryft Toevallig had ik te H uur in den moi en van 1 Aug en s middags 1 uur den 2en Augustus een onderhoud onder vier oogen met den Russischen gezant Benckendorff dat twee uur duurde Ik vroeg hem of hij eenige zekerheid liad dat Engeland t rankryk en Rusland zou bijstaan Het antwoord luidde letteriUk Ik heb niet de minste zekerheid niet dat Dit zeggende knipte hy veelbeteekenend met zijn vingers Saaonoff telegrafeert om de twee uur en smeekt me hem de verzekering te geven van Engeland tusschenkomst Ik heb hem niets kunnen zenden Trouwens algemeen bekend is dat het besluit om België te ondersteunen door de Britsche regeering niet vóór den middag vas Zondag 2 Augustus 1914 is genomen Zaterdag den len Augustus verkeerden wel ingelichte Londensche kringen onder den sterken indruk dat de hoiiding der regeering op zyn zachtst uitgedrukt buitengewoon onzeker was Miaar voegt de schr er b De DuitBche productie van officieele onwaarheden gaat zoo snel in zyn werk dat het dikwijls moeiiyk is ze te ontzenuwen Benckendorff s verklaring evenwel die naderhand volkomen betrouwbaar bleek zal wel voldoende zün om ten minste aan te toonen van welke hoedanigheid het laatste weefsel ïan onwaarheden van den Duitschen Rykskanselier is In Rusland ziet het er somber uit In Finland sch nt de toestand geheel on Do eer H4J dWgiftfgev afrt d m idki naa de verrff+lMt mh front ti vMtifkktim Alle Itt iMtfai aft 1 flardigditii zulle in df g 4 genilirliÈ woróen i4 Pat trhn U beaoeken om iidh e ii denkbMd vijn d ii tftrati gÏHcéwn to vt nd te vo nitii 0Ofl9NRIiX OKGA i t U wl Ij a i n g vau v r e inj d e H ng tMi uit Boedapest De Fr jikfurt r Zl vi metmit uit li i dapeet dht iwn uHwijrli frtifallBlt togdii vretTiilkdingen m rgK t otidigd Het bt luM rtcJit jilüh adh i tegeii vrt euKMIug4i die den tt t nwoiüin$gf n toe ftu d wllen mMmiiktn om wookerwins toiii kill VremiitBrflngm die geen vaatewoonplaats iu Boiedapost hi4 ben mog m zlob ni t lainfiT dan 30 dagfcn in ds H d opluKidfn dkuuma zaj hun g 4a t wordi n bifdun 1 dfwgeii nta t eo tand te verlati4 1 iiidinii zy lUeraan g eti gkilioor g4 i n Milieu zy uU h t land worden fWITMRLANa ICen voorbeeld voor Nederland Ttvredit wordt de poaiite van Ned rlanul in dn Mti oorlogtAijd zoo dlkwi met Z ril Prlwid vergK leken moolitw wy dan Üriiiri ook iieüH proflteeren n ua naV is fi wiia llg vuoriioctó dat do Zwlt seifMihe regwrliig volig iia een bericht udt Zdrich aan het Ilbld heoft gtvwon Gemengd Oorloesnieaw ilJez ck aan dio A lti e nllk aa n sclie troepen PoIii ni ó PalnlrvA en gHieroal IVtaiti hraehu n liudon CBn tHUDuk aan liei houfil kwartier van lu t AnHyrikaausclie legfir In Frankrijk Zi wer n vorweilkwud door g neraal PerflWng iu witiitf g fi Uwhap ii het kaJiïp en dv Irot pen Iiiwpeeteer k n Het gezt ltWlifl M ga zloh VPrvolg nsnaaT i ère in Champagne waar zichKiUx ilieuiiiitt ée miniüliT van iiiariut Botirgoiir de ininitikT vau atrbci l en deKtwraalM Jtrffre ya F poh bij heit mx d n Uti liouiutti avHTti e vaut deux In Z UHifdaml beMlotm Uvno t r ds ianuiéniLdi HliUeniHH ilifkJiedLtv open kaïirt ui ft de bevolking t palm In ZvlLserlaiid to i gulf do onzekerheid ointroM tai vajL vniag 4ukkCTi evimals l i QOti tt Jkeiu aatiJeidluff tot radeJootf iu d til ttilwlel dne ta atTc e n wetke het dlstriliuliowark tn hoogu m to IjwlemMK ïiUru m dt v oorzorf uMt rogelw der Jïi igxvrlngi dUtwl ten Uaivt van turn kraolit beaxK ld a De iM kttmln pra 4k ol e kijk van prefAdi ut 8ohiiltlHtM Uitlijnt hem than ook dei ArJadneKlTsad iu liet oeoononnttclt lah tliitli g geven U JwUmu BUITENLANDSCH NIEUWS OVITSCHLAND He aovendü oorlogsloonlng Vu zevende O0 r og i wniiig van 19 Sopt lol 10 Oct t T inNOliTijn logi beistaat uit 5 pet lülwKkfaWjfwi o en i pCt schaOuMltAljet LiL l u iiBftshriivlosHprga vooi Uiido Ktïraofet 9H pCt De aol atki tibewijztai kunnen voor 1 Oct ItHil nl t PARLE MENTAIB NIEUWS V e p uiy t c r dJ L n n van H ij k adagdi sl ric flB r o Kölffli VolkaudtiHig meJdt diat by ii n Uljksdo oen wet ia liigt Uf 4idl tot Nadkiit tuLiu wtvk geledttk atitiw hui HcbryvtiL de vertegi xiwoordlg rt diT pits In ht Bwub jadei g noo ipJ wnrOÊ Ma daar In iim kfa r expoMt dun jflIK toestand der dËnffLi te learen kenftiif en Kith door iw tttedlm van trag zekftriiind Ut vervfolutiftti In ue4 dat Hi Nslit i in raa it in U rondfe luln Td ward kwHJii k IxNirt am de verteg nwoortU g Y t iUt kaïuloiLnule llegit vkigeu m de voDruiannen der ni vtiriieiitl oui zich op d toi g M tl HtWkti van dk gang der dinK m om wii ihwhtti pt4ljk de uiaalrifi lm te bcMpriken Ohi du IttipwrJn r In tiet voti ib 4ang uteende e moeten vw r 4 rijven Feuilleton UarriJjel niet verlof an uwe grootmoo dor hd ik u wat avondfaten giefcrsOht Doe do dieur opon on neetu het blad aam Fene ateuii aiitwoordüö v n aciiteT de dieur Ik zftl de diour opon doon als giij het bladl zeif wilt bmntsni brengen Jutfrouw Hcipimra aarffioldle oen oog n j blik Bij iiet flauwe gaafliolit in èe ganR had haar sCharp gtifaat di beg ecdgiB uitdriJciidng van omi ho gwrj tin vogei Zij daoirt BtuA na Meirrouw MajcDooftld v a nog nitt klaac met haair a vondnuaaj Zoo kia llohizjnnjgs als ecm laai diner wm onbolthid to HlUlaird UaoBo tioop d w arvond behailve voor eeti zleiie zou besohouwdj zi als een vaJatrik miaar de oude vrouw hield u vaa lavg bij den kiatotm mnaJtijd van den dta te ziltf ondtir hd Itizon van oen godisidllenetig bodi bij het lichrt van dte launp dlie op da ta l linka van heair bordi waia gkv pLoatst A S juffrouw Ile hurn en Barrto fctasff waren vroegen zij ailtijd verlof te aiogen heeogftftn oteohooa zij bedd wlaI ten en njevrwiw MaoDooaJdl wiM dbt zij wlBten hoe gaarne zij ftlk e i werd gelaten u et haar boek Om kwart na negem wcnku de bedimdlen binnen gieroepen na een a vondmaal van brood en kam to hebbeni gebruikt Ivm hoofdstuk bij voorkeur uit het OyJö Tostaiikent wonJ voargeiveien evn peb aitMeBiprok nj en om hoAi tieoi pretAvel waa de faimiiö ge reed om naar bed to g aa Juffrouw Hepburn hadi redleii ota la giMo ovtm dat zij drie kwartier langt vrij wa S om to doen wa4 zij wenBobte er zij wanöchtö zoo vurig Dis zij jn Maat wM iO Ie wmaclien Baarie irp te zoeikea Zij badi bijna nietö van Ae gie4 euirt aifls n van dien dag vernomen van mevrouw MaoDonaldi wier juffrouw vso fezeMobap zij vexoo dwTH U Jd wei di te zijn nu Ik I uwfe ï el hairt miongwn urc n ojk gouvoraanto wW langoT noodSg had Wat juffroftw Mnir b irfit wiiT kamiur zij in hot tliWHiur waa buntifingieölopoo zij had lied w tnlg uit haar kimnifli krijg ii Tooit wat lh t zf ker dat er it 9 vmwelijuï wae g eurd Iwliea rfj wetiöchto te wet i wat was haar eonó kane by Barrio HtxA goeci zaidte zij r d julsle ii tigL in van vriendelijjdieid on waa g m W Ik 7M lil blad binnen brt ngisi Do deiu werd Miiiiid iIiÜk geojM nd en wet r gfialoten aelittff d pluttt dajwite an juffrouw Ifcipfcum Biirrio daolit dat aoo de p6 Ilw Jouf t al eon vlsoli g iljorm wae zij e D rogi w gewwat zi i op aijn rondW een ton Zelfs haar profiel waB plat a I h twee kwjtvn vanhaar gieak ht kroolitig a uimg ta uk wartsi door L en paar ött rko hanidwi Zij drou iif haar hwil plat op het hotrfd dat van ochtorpo plat wa en juwt bij het bi s jn van dtm nek waai orti ptaile vaio knoop van bJjoA hotaeWdw grijsbruin al hare eclaatsklwir Op bare platte borot was eeu platte bnoohe nwt n vlwht liaar r in Zdfs hai t atem klonk oentOnig in haar atroven naar ootmoed en zelfbodwaog berekend ojn uievroiiw MaoOonaJd in inoeiUjka oinBlandigh t i kftlmearen Jufftrwiw Hepburn teek an ire Hts vyf e veeriJig jaar te zijn maar zij iiad godurendo db laiUate twaalf jaar altijd vijf en veerüg jaar oud gekkwi p Barrio koa nauwelijks gelooveu dW zU ooll joiner wB gewecat Uwe grootmoediBT vindt dal gij nu voktoeodu gertraft zijt kondigdo zy en gij nwct Ma gewoooiyk bevradec ko toen voor de gebedm O atet ik berhMUa Barrle Daar iy dii pivMiianmn lattvi zich dk gunMlge irftkoiijHlen rewU nu naiwi ii nkelo groot bladeu lu 4 en in Ivun iüllen wij inrf over d nken Wat Mtra angaait iiidirtk irootmoi het pr tllgt vhuU te le4ukt4i dat i lin gtwtraft heeft lan imt y dat dioeu Hei kan tuij niet echt len ZO kon loij vandaag nii t uit tiVi u koiiLier liebbeii doen k oiui fndk fl zij dit had U rot fJ Maar ik boi ni boofe op u Heppde Ik boa lieui blij u tü Wat vroe juffrouw Hepburn Ik kwara ni t out te prat n Ik m alietMi hier mu to zien dat gij iiw avondi ten gobnukt Oy mort vfti ergm hongtT hi blxWi Ik hH den gov ttia da c ovftn lw d van vo dw geJiad xoiJrï Barrle voedM 1 voor dtm g H st Zij iiiaaLto rulmiv op d tafe I door ixtfiijf JelMwilKJuktin uit dm w g te öchiiiv i Zij had zUten schemeren went zfj mocJit ge ne hioiIi rs Itobhm HtS Ijtwiit daarvan nioolii haar oena virrleUïen gfts t braiuku na Uw uur wwiincer alle lloliteit op zijn laai uit moesten zJjn Janet H uni hraoltt uu eeo dooaje lueiftTs op het blad mee on tOiii liet gat was aangeBl tn vertoonóo IrH de ölshanr gemeuhileerdis kaïuer UK hoAr griJHgtiiMiildiivdi kale wanden waartt en Harrie s rood haaj gHmwHerde al eeae vUuii Ituit n h opm vxtiMi r v tIor i Iwt oude klimop ea dw joiigo nltaiwfliBiPrige roo j wt4ke groi en rood Ml gicel warwi gwwecHt in du aIk nverin hunne kUnir zoodra In t ga t oditviaiuiliu eui de U avond daarbuiieu In nacltt d d overgaan Ik bob H brood en kaaalnu 4 fi sneodje koud vk BBcIt gi racht kondigde juffrouw Hefdmrn aan on juffrouw Muir ht eft wat aardappeUii voor u g akken maar tk weet utet of uwe grootmoeder dat Vf A goed xou vinden Zy ztddu bepaald iH i koud ai ondlH l WVi gif naif t 11 blieft juffrouw Muir voor my lHi iMik vroe Harri4 U ULr morgm zelf bedmk Cn Daar 1k Ik mi wehieii gt vn fD les n beid voor Toe bedank iiaar van ond voor mij Zeg haaj dat Jk het giaArnu Waaj om Itutrf ge zoo n haarit daaf IU 0 jtklst daarom WlH Hj het Ja ik 84 IkH befvrocven al y van avomi hfi buli aluM I et nu uw avond Ik M w mi ffoia his In Toe Hep pi lit u fU ppie v rt i wij wat gij vann ri L uKH i T Hiwt Uj waart MtT niei toito zy hU r wBrt maar gi ijt au aoo nidit van Irootn m nioe wei aUiwvan haar bnbbetu gt oord odWm Mt zoo WW acMi hfi miiMdkt h t rerfit gwvm het u fa vwtellenjRotwoorddw jiilfrouw H T Imm zioh Ahopig vautkkfDkwDd aan har atyroJCaardig M id oudankA d ameekends swb van het nM jn en Im lieve li vf Jï ple waar gwi rft voor ty n d vde OM nx wtiellik zijud ni t gt heel iHi taikl wa H waM alil merihjk zich léu door Barrie fa lateti overfiaU n 0y zljt dh tvwlge lof wk Ik inykari HJ zljt da eenife per oo betiaivomlj di nki oud m ultgeAw d Ia r it warf eiu gwiéale zet maar e tdaal bij inrtdnct wMtt Barri waa nht b dn ve in A kuDHt om to vl w Bm Ik naar udjn nioedtM geaoeind WftHk Taiv l 4