Goudsche Courant, zaterdag 8 september 1917

ftOe tfaargaog 9 Siïpt 2W uur Tuin Soo Om Gonoegctt 0peciIu Atin6ettng der FedepftCie Gouda v d Ned Vor tot Ateciiafflng van Alc dranken 1 Oct 2 uur Gkib Bwiw en WonJngtooziolrt OnderataodöOonuQiasihj AiweoaoTfi Beleefd verüoeken wö geregeld tydig mededeellng te mogen ontvangen van vergaderingen concerten vermakelijkheden enz om deze dan In onze agenda te vermelden H Van af Zalardag S Septennbap Is da pplja vanpar Kllogpam VERLJUIQD 2 20 Ondertrouwd P DEKKER Goudsche Winkeliers ANNIE AMSINGH Din Haaq D CoMutnti 18 7 Sept 1917 OouDA Kru erl D 45 Een goed tehuis in en Protitlaoticb Heiin QEZOGBT voor een ioDfen die de le kUi Gj mnaiium bcxoekt t llefM d r w r foed loeiichl ehoudea wordt op zijn werk Princo brieven n Jb SPRUUT C Gzn Alpaca a d Rija 2149 10 Treedt niet in relatie met de Spaarkas NEDERLAND evestiiid te Gouda of met welke andere Spaarzejelmaatsehappij ook liet aysteem is uit den booze eo brengt nadeel en achteruitlant in zaken HET BESTUUR VAN DE 2159 30 QOUDSCHE WINKELIERSVEREENIOINO UIl de hand TE KOOP voor set ja r nieuw febouwde 2145 10 arbeiders woningen in hel centrum dcr itad Te bevre en R 4 nt M pUaUo a 0 ielen Voornactm Siehk r öetrouh baaf n V RiJWIEL INDUSTRIE T HP aJ vuWcRVBn MapPEL Germaan Vertegenwoordiger A RIETKERK Gouda Abonneert U op Het Steooorafisch Verslap ran het Verhandelde in den Qemeenteraad wan Gouda Bovat ALLE bij dea lÏAad iokomendQ stukken de beschikkingen daarop en de stenografisch opgenomen disonssies alles bijeen in boekformaai ANTON COOPS Drogiit Wydttraat 29 Tel 328 Tandbopslel NagalboratelB Haapbopstals m n Kammen ABONKEMENTSPRIJS Toor abonni s op dit blad f 0 25 per kwartaal bg rooraitbetaling voor uiet abonné s f 0 50 per kwartaal bij voornitbetaling BW Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA BOEKHOUDEN in drie maanden met Teilimontum J C ter BRUGGEN Leeraar Boekhouden M O BLEEKERSSINOEL 3 GOUDA Provpectui met overtalrijke prima etui eniuen op aanvraie franco Ervaring met drieduixend Oud Leerlingeni een voor een persoonlijk geleerd MONDELING EN SCHRIFTELUK Het Boekhouden ii niet ie eleerd weten cbappelijka noch leti aieuwi het i eernatuurlijk eenvoudig vanxelf aprekendSTELSEL er lemakkelijk door ieder le beIrijpen en loo oud U de wereld 996 63 Oudthoorm h Alphtn a J R n 30 Maart 1914 WtlEd Hitr J C Tir Brugein Leirasr thikktuitn Af O M nkitr Htt ittt Mf gtMOfgm va Um H Titlimtnium ti htUtn atvaagtM iit omdat ik de hium mttéi h n vtrr van dit hit mat mü ttetdt ten gemotgtH van V ondirmtis ontvangen en mtl U te corretpondeertn Sleedt hth ik mei pietier Vw Schelt van het Bveihtuden ter hand genomen en wanneer er Mich een meeil$iheid voordeed dan wat steedi dat hei daar dat m r alle mogtlifke antwoorden gaf het wat mH dan alio ii V hoorde tpreken Ooi 4 Drte Balanten gaven mH veel licht vraeger mat een Bolant voor mf een dood element doch thant nn ii henna gemaakt hei met dit iaektte ti dit voor mS gemorden een levenihitchrifVtng val afmttttling Ii ion dan ooi met andev dan Vw onderwt M een ieder ten tterktle aanieveUn Voir onto iennitmaking wat de Boekhouding voor mfi een Mytterit doch thant ian ii getuigen dat U mli heit gemaait tot een ingem de en reedt verickeidene malen hek ik tot m genoegen gevoeld hoe prettig het it Botkhond onderwüi gemeten te hekhen Met harteliken dank voor het genoten onderwee tteien ti Uw oid leerling en vriend A DEN HERTOG Wtn LandkoKwer P S U kunl nnar Um goedvinden hiervan gehntik maken Als gij begint te vermageren All ij merkt dat uwe llckaamikrachlcn afnemen Ala uw wanden bleek worden All gij lalt hebt van duiielinjcn Ali hoofdpijn u nu eiv dan pUaft All ij ooruilil ilaapl All gij Uil hebt vao hartkloppin en Alt gij a morgeni vermoeid wakker wordt All gij luizingen hebt in hoofd n ooren All gi pijn in rug en lendenen hebt All de leveniluit u ontbreekt All gij u afgemat gevoelt AU gij zenuwachtig ai t dan is het tijd om genezing te aoekeo Want al de bovengenoemde veraéhijnielen wijzen er op dat uw lichaam verawakt ii en uw zenuwen overipannen zijn en ook uw bloed dringend behoefte beeft om venterkt te worden Door lij dis in e grijpen en een goed bloed lichaam en zenuwveriterkend middel Ie gebruiken kunnen erpitige ziekten voorkomen worden en kunnen volkomen gezondheid kracht en leveniluit weer uw deel worden Wacht daarom met maar begin dadelijk geneiing le loeken die gij beiliat lult vinden door het gebruik van Mijnhardtls Levetogen Bij hel gebruik hiervan kiÉit gij van luccei veraekerd zijnIn builen van 90 t fl 75 f4 25 f8 25 Verkrijgbaar bij ApVthakan en DrogUtco 2043 S6 Adverteert io dit Blad SANQUINOSE Jrxii Vlnum Sangulnosum In vacuo Zuiver plantaardig tonicu m Teikeni meer menichen komen tot de overtuiging dat xtj geen gewoon itaal verdragen si probeeren het een paar dagen een paar weken gaat hel goed dan li de maag in de war de eetluit weg de ipijiverleering geitoord Gelukkig wordt het tegenwoordig meer dan v oeger ingezien Prof NoTHNAGBL uit Weenen egt het met zoovele woorden hel itaal moei oni in organiiche verbinding worden toegediend door de pUni En tal van lijden aan bloedarmoede zijn gekweld en in hunne genezing belemmerd door eigenwijze menichen die dit niet wilden begrijpen Gelukkig tegenwoordig breekt de Sanguinoie zich meer en meer baan de een vertelt hel aan den ander Koopt Uw Hoeden Petten ei Baretten bij OAREL KROPMAN LCIIHEa I II 80UDA Nlauiifa moildlUii 12 Gi behoeft van de Sangumoie geen Llkaur glaaajei te gebruiken Tweemaal per dag m a tlepel il genoeg Daar ii g n middel verKa het goed gaan ankal middel dal zoo mei helpt in alle gevallen van uitputting en algemeene veriUpping Saaguinoae wordt verkocht in alle apotheken en bij alle voorname droglalen 2140 50 WACHT U VOOR NAMAAK t SANGUINOSE koil per fl f 1 50 per 6 6 f8 12 fl f 15 De Riementraal 2c 4 VAN DAM Co Den Hm leOoudaAnton Coopi Wljdilr 29 Bcboonhoven A N v Zeiten Boikoop Wed I Spruit J P Verkadei Waddinxvean A v d Heide Moordr J v Qeonep hat Rundvlaaseh mat 10 teBNT GOUDSOHE SLAQERSVEREENqihq Oc heb nooit myn Haar verwaarloosd MtfC 4m dnaaat KOKO voorMorcM MI tfcrt laar ffcbralicl ca aaa haar I OcbraUi kek ik mync wttMa vaa IGlanscad GalVcaHiecsoaé Haar daaitcai U knt ook Uiiii Ociond w hcbtai Baproff deie mettiode tn begin viadaag Oa naar Uw Apottieker Oroclll I Kipper hoop een tleich KOKO van F 0lT9 Kcbrulk het M dagfii cooili v ar KMChrcvEit en Let dan op ha ferMhlI moTo RUI HET iElEl VOOR HET eti ulvefti Heldere HUt vetta vloalitof iforuwt dm tUauroel Varatcrkt dé kllara 1 co doft dtenat ali ha Tonlotin voor de Htlir KywriPay hal SplyUii ol Ullvaltao HooMleer cfi tooi verdwynan naOat m o i KOKO CM flur keer gebruikt bidt nca cprenkelt bet ceivoudlg op het Haar di i wryR ntp bet lacbl in eane acderffaaftaetia ricJiUng en bontelt het flink Wy ftilUR flif n dwiizt f fnmsptlyki tttohin uu Koka mair wy xenbii nbvatfen vtl dal la n Ztilvar SanaaainWdal voar hal Haar gean ndar Praparaal dit kaf avaaarai WAARscHuwmai UluukcMla prasarataa werden dUtwyb nuimaakli van kat kryg 4 cefete Kako baMf I M auecaa van Uw Haar t W lff r Ika llaach 4U U Ma Veka wordt aaniwMin die klat daldelyk aaa Haadeliaerk Eea Vraaw te Paard op 4t bHltaavarpakklar draaat BehU Kek wordt aoott loa vorkocht n wordl aaelt virkoeht MBdar aan vcraacalda InilMa fl 0 75 1 60 en M 3 pw Flwon Alleen VerlegenwoofdUen Voor N en Z Holland Ufrecht Zuland N Brabant en LlmtnirB P DE8SCRS Aniataraam Voor Prieiland Oronlngcn Drenthe Ovarywl en Oetderland Firma B MEINOERSMA Snaak KDKO SHAMPOO POBDERS zyn wel n proct waard tweeiourten Nat en Droog Koopiewaar U KOKD koopt P 012 per pakje mil COOPS Wijdtal 29 Conilii I yjlNZnMooDhoreg Tijdelijke Prijsirerhooging Klejn fle8Cli 085j ddensoort im Qroote irnmmiif oPöERiOHT ire Voedevt BW Vee met de uivere murwe LIJNZAADROEREN merk STER en W L on 80YAB00NEMK0EKEII merk W L Uitmintende deer hoc eiwit en retgeïalte en groote roedingswaarile BereIHttloma Parijn 1900 Segeu Gouden MedaiUe Zeer mooie sollede meubelen aU Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theetafels Buffetten StUlameublementen In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamerraeubelen enz enz alles spotgoedkoop RugbeUeede Leerstoelen vanaf f 17 60 Stgikast f 20 StfllUfel f 9 60 Spiegels IhJbO f 7 60 enz twnuf44k lingbiiliubllliSeUh Ml Rottordain Dienstaanbiedingen hobbon in de Qoudsclie Courant êteea $ Heee IV Dne idrertenliio kosten sleekts bij TOorultlieltliDg 1 B regels f 0 26 voor elke regel meer 6 oenta Opgaaf mtslnitend aan het Bnrean S C van Oudheusden Co PIANO EN ORQELHANDEL Wagaaatmt III DEN HUM Tal M bijl 1990 GROOTE SORTEERINO A O El TD A INSTRUMENTEN VOORRADIG BILLIJKE PRIJZEN GARANTIE Eenig Depot van Thee uit het Magazijn van Ma RAVENSWAAY ZONEN QORINCHEM Dete Theela worden oigfi t YtzA io venegelde pakjet van vijf twee en een half en één Ned om met vermelding van Nommer en Pnja voorsien van volgeni de Wet gedeponeerd Merk Zich tot de uitvoering vao Uwe gefierde ordwi aanbevoleod j c BUL Snectrisehe Drukker A BRAKMAN A ZOON Gouda roorhaaa i BRBBBAART U 7 20 Markt 5 S iMo 13480 Zaterdag 8 September 1917 60IIM1Ë COIIMIVT 2ïTi© a s eaa A d Tr©3rt©an tieTola d voox G o u d su © aa Oï stx©lc©x VERSCHIJNT DAGELIJKS Aé BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ragda IJ5 alka fatal m I OJl iNoczoivDEN lomKoBSLiNaan Op d Tiaarpaiina dobbal larial Gawoaa ad anaauia fvGnxaa l ii aa raadaa aaai ptaMaaiaHa KLEINS AOVUTlNTltN aaanaa aar I S risab I 3i aika n il I ralila B al i S caal 1 4 ABONNBMENTSraUS r k JS r 2 uJ fcl l iMT k acu l r 1 75 per wMk 14 ceM orcral wmt d bnorSioS P kwfM IMdMdl Pnoco p pm p f knitul I 1 50 mM ZosdafiUad i 2 AbotiMraflolui wonlw rt aw fi ik waa jmamam amm omM bwMn IIaikt 31 Gouda bij mmt9 mlitmtmn den bg kb Bilaï a da pottkuuona AOVOTENTUnUISi UH G da oaMnkn 0 ctoorerul UK dra bnorfkrinl t 5 imtiM 0 55 alk tfA OIMT f aia b dn Kfatcrceavolfeada pjaafiin ni Ofdca itm f u tvM aaiatMfl Va bollaa C n al a dlS I Ooali daa b aor kna 1 i afal t OJO alk Telefoon InterCa 82a Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON stuk tegen aanmerkelijk heoger bedragen worden verkocht dan de geadverteerde van resp 66 en eo et Bij prijzen als deze moet de noteering per K G slachtgewicht nog lager zijn dan 86 et per H K G Zulke noteeringen nu komen momenteel niet of uiterst schaarsch voor men treft ze alleen aan biJ uit nood geslachte dieren en bij afgemolken vee dat te mager is om als slachtvee geboekt te worden doch opgeruimd wordt omdat het dier niets meer produceert Van dit vee is echter het aanbod beperkt en zoo de slagerij algemeen deze runderen zou wenschen te betrekken zou zeer zeker een priJBstuging intreden omdat de vraag verre het aanbod sou overtreffen Wanneer overigens de slagers in het algemeen in den verkoop van dit vleesch een bestaan wilden vinden dan behoorden de aankoopprijzen niet meer dan 26 30 et per pond te bedragen Dit is nu af te leiden uit de onderstaande calculatie die van deskundige zijde is opgemaakt met het oog op de a a rundvleeschdistributie en waarbij wordt nagegaan welk vleesch en welke hoeveelheden daarvan worden verkregen van en rund met een slachtgewicht van 200 K G Als inkoopprijs der koe is aangenomen 90 et per K G zoodat het dier op ƒ 180 komt te staan Hierbü komt 10 pCt accijns ƒ 5 driJfen slachtgeld zoodat de slager in totaal uitgeeft ƒ 203 Daartegenover staan de volgende inkomsten slachtgewicht van een derde soorts slachtrund nog hooger dan de gememoreerde verkooppr zen in den kleinhandel Welk vleesch dan wèl reeds thans zonder byslag tegen kleinhandelprijzen van 35 è 40 et per pond verkocht kan worden is nog niet zoo gemakkelijk te zeggen In de eerste plaats denkt men hier aan stierenvleesch De ongunstige weersgesteldheid heeft sedert een maand geleid tot een groot aanbod van jnagere en half magere stieren waardoor de prijzen met sprongen terug z jn geloopen en alle normale verhoudingen zooals deze golden tUBSchen de noteering voor etrste en die voor tweede soort of derde soort vee ten eenenmate te loor zijn gegaan De Meimaand bracht het vee in de wel en zoodoende kwam er wat krachtvoer vrij voor de meststieren de markt werd stiver wat zeer in de hand werd gewerkt door de aanvankelijk gunstige weersgesteldheid Juni gaf groote droogte de hooioogst liet zich allerminst rooskleurig aanzien een scherpe daling trad op Terwgl de inrijzen voor eerste soort sedert een neiging tot herstel toonden gaan die voor de tweede en derde soort regelmatig terug zoodat ze ten lotte aanlanden op een peil ver beneden dat van bij het begin des jaars Duidelyk komt hier uit dat de veehouder allereerst zijn Improductief vee opruimt wat uiteraard de stieren ziJn dat de eerste soort stieren de algemeene prijsdalmg niet volgt is te verklaren uit de groote schaarste aan werkeUjk eerste kwaliteit slachtvee terwijl over het geheele Jaar tusschen de hoogste en laagste noteering der 3e kwaliteit koeien vvrpelul ij VHM St W per kilo en d sindnoteerlng niet lager is dan die waarmee het Jaar opende bedraagt voor de 2e en 9e soort stieren de daling 26 et en zijn de dieren ca 16 et goedkooper dan bjj het begin van het Jaar Vermoedelijk is de gtoote prijsdaling ook bevorderd doordien een groot deel van het publiek niet van stierenvleesch houdt en het afzetgebied dus niet groot is Overigens is niet te verwachten dat nog een belangrijke verdere verlaging zal optreden het mime aanbod toch kan met lang aanhouden daarvoor is het aantal te klein Volgens de veetelling in Maart J l waren er n I niet meer dan 29 162 sprlngstieren werden die alle afgeslacht en werd er uitsluitend stierenvleesch genuttigd dan zou de voorraad in drid weken verbruikt zijn Hoe laag overigens de noteeringen voor derde kwaliteits stieren ook zijn zoo is het nog zeer de vraag of zü een verkoopen tegen 86 k 40 et per pond mogelijk maken Slechts wanneer een sLager een zeer grooten omzet heeft en met een kleine winstmarge zich tevreden kan stellen Ö a door het vleesch niet thuis te bezorgen kan misschien bij de huidige noteeringen verkoop tegen 36 è 40 et per pond plaats vinden en dan nog met dit beding dat de f jnere soorten vleesch haas blef K G Zou de man fiet zonder bijslag mo t n doen dan mag de koe niet meer dan 126 kosten en als hij daarboven de haas en biefstuk resp nog 60 en 60 et goedkooper moet verkoopen dan worden de ƒ 126 weer met een sommetje verminderd De conclusie ligt voor de hand slechts dim kan er bij gemis aan bijslag sprake van zijn dat algemeen de gewone soorten rundvleesch tegen 86 et per pond verkregen zullen worden wanneer de inkoopprtjxen der voor de slacht bestemde dieren ten hoogste ƒ 120 ƒ 126 bedragen Is het nu niet te verwachten dat lU zoodanige prijzen de boer zal probeert met alle hulpmiddelen die hem ten dienste staan ziJn vee door den winter te brengen Kin hÜ Ün dieren in het leven houden dan is het niètoprui men stellig winst omdat den volgenden zomer een paar maanden melkgift méér inbrengen dan ƒ 125 Opgeruimd zal dus thans alleen worden wat voor de aanhouderU absoluut ongeschikt is afgemolken vaarvee maar daarvan is niet xoo n overvloed dat de bevolking er maanden mee toe kan En van zelf dringt zich dus weer de noodzakelijkheid van het bijslag verleenen op den voorgrond want het zal toch nlèt de bedoeling zijn van de Regeering het hier bedoelde vee te verstaan onder 2e en 8e soort vee dat voor distributie in aanmerking komt gevangcnJ Mirai onndfUe lliJlc op iKi V04 lMuJl werden geipIaaWt BIJ dit B Yiioenteliike koioiMMaiUtuiiiti zijn iHn paar reolasHeertnipMMowiii dikludi nn tot tK tw olK4 aan Hte4dl Zie daar i eu grief di i ermHiff gvnotv iu oiu o te oi nltaavu KW and r gwval ulliw wij octw wen BHHdtn omdat hat ouH utf lu Bij e uder bnoge oolleg van ntaai ia onJaugw wn aiibteïUMir a ing wt ld die terk g otogei id wurd door n oud indJrter Gehlük n bt dat 1 hoooeiiMh wa d enTMtti oiiderl keiia r van hti biikiendt dlwiww elgi rliigiHiiHiulf Mt in V an tweeto één i t mm htWt hi T een vergteulng liv de keibze Itegaan M wederom bi bol geiwtfUi luvU g riaolii o r d a jooKivt maa dtu vaik du dwaÜugm zijn wee fi W teruggtciceerd Op het oogxtibllk ié alhvUi a i laie il gi v4 d op de iH wKiiiing van den Dlrt t ur At 1 zport l iiUralt Kr w rrfi n tal van naiu k lotiitd tM i lw wi du nog niet vaiii iÉ a t wie iiet wü rduik ksI Zelfrt w d iiaaiii gtnoniidi van om i orülf KoiiK rlid DanrnauHt dl Ov er de di ribu ievraa ukk n zai iiv maar niet bamteien Ze 2Wineu bij u deztAtdii zi 1 ven gwd al tweemaal twee vier l witi bet pia U44c wii thu ui goud doet éita artiketfli oor alM eiMriteit al va t maar In Imii le haWi Tom dat afgWoopeii wa kwanr ri s ri p nn t haar dSMiibullepJanntii Al ai imiMokitotton vol Inrter rtttoi in th Wter ti HrHiutie te waeltlenl fr wordt vni mat g vrftagd hoe komt hi toch dat alx nr Mtrlbiuie van e i artikW komt hiH aKi i I koiirt h t artiket pto Mi tii venSwIjiit AtUwoord de aaak U oiiigt4c rd du dtNtrihiille kotiit al ïm arilket vrijw44 verdwtwn ia Het zat veniMk iJk zl na afloop van All buiiMgen ti il wsm UMuorlef ke lessen over dezen tiji Dau zai d rciïueriug ivAmotiitn pairi leert n wat z i nu iimar nii t Huliiijnt t wtjten Den Haa he tft zijn meiaal hqikoOraU I achm wethoudw gnkregi u Hi biitoJe Kamerlid AH ar ïi zal Am plaat vitsuI I len Do ntwior vnn lii t dagelijkwlk b tuur de hfler Jan n he Jt tijflts rmt genoMien Met nrfmler dan vk r weèliou Dit nnnuner bestaat nli twee bladen Eerste Blad f Ijjslig mr Runilïliesciiilistriliïtie Een medewerker van de EconomlecliStatlstiBche Berichten scbryft De meening dat een buslag van Regeenngswege noodig is ten einde het publiek in de gelegenheid te stellen rundvleesch tegen 36 k 40 cent per pond te bekomen vindt bestrijding in de N Rott Crt Reeds thans is het publiek daarvoor in de gelegenheid merkt het blad op onder venv zing naar een advertentie waarin runderiappen en rollade worden aangeboden tegen 40 et per pond biefstuk tegen 60 et haas tegen 65 et en gebakt zelfs tegen 35 et Daar nu met de rundvteeschdistnbutie volgens het byslagstelsel ƒ 45 000 000 per Jaar gemoeid zou zfjn gel k dezerzyds becgferd is mag het ven gmoegzaam belang worden geacht om wat nader op bovenbedoelde mededeelJng in te gaan en haar al of niet juistheid t controleeren BRIKVBN UIT DK HOrSTAD CC f LXXXVI Straf fi mijn luoid iiMUvr zaeht im iinju genioudl Ja waarde lezer de onverbiildel kR criticu dio wekijijk zijn brief uit d iioftftad tot u riciit iu e ii zaohtoioedkge fliefinol al i zijn liand nu en dan hard Hij U wetik i an liari en vorgovtuLSgeolnd Dozu schoone deiigdtm die den iiimiiwh sleavn uiooten eehter niet o fnire t n wonltn Nurto Itw t oiwilat ailti 1 geli H rd nietwaar I a Nurka was oiJiiaukH zijn deugden een wijs ii an Kr Ut taat fitter een iwlging tot overdrijven Mtn li t lu gelwkrt dat al eeuwen he Jt gewoed ov t het rilaohteii van lui gie i He kalf inr eere van den verloren zoon die K rouid Ivei hul zijns vatU r opzoolit Men kuii daarover van pa da ogiMoli iiuzicht versolilllin i acdago le t n venfcjutl van iiii uiiug hi agvttlijk dezelfde benaiuindl voor dür t lftlle oud ugd Oodciigd o deugd ter knxta naiit iliet in luaar de vraag van wtilkiv kant Kiti liektJtivi wordt t iiwl e nii e tarem la er een tslroven 0111 lien diu uit dei gemoenaohaip u ban nci werdcHi en In db grauwe engte van I II ce hel ien nagepelned ovtr iMiiine zonde nUt Mleeu weier voomU te helpen doch w t in dt hoogte te sti cen Ja in de hoogte te Hteken Do z g rodaA ücfiug weliliieiteilingi n helilien uhmt een doel hun troetutkiuderen in een haantje lu toppeiL Oiw zijn ad gefvalletL bekend dut vtl iiKUii dit door u t4gteiiaardig leven niet verder watro gekouren na hun OBtKhritvlnl Virlto p Op bfeniil 2 KG ChiUaubHMd n 14 l I M 170 U fcnk Nr Mt 10 coDireflicI 1 70 8 50 1 7 10 s D l Dde 1 l Rollwle 1 10 6 baklippsii 070 ribUppea 0 70 3i 50 7 05 KhMhal 0 70 5 3S rundarlappcD lehakt Uapitnii eo boni 0 70 52 50 nlar en Iwliivet 1 40 21 1 M hutipot 0 10 0 30 37 5 b endercn OOS 1 873 Het feit van het aanbod in de advertentie is natuurlyk Juist Eén zwaluw echter maakt geen zomer en wie uit de advertentie zou willen afleiden dat het publiek of zelfs maar het mindergegoede publiek nu ook algemeen b de eigen slagers vleescb tegen 36 40 et per pond bekomt zou dan ook de plank heelemaal misslaan j Bij dit bedrag Is te voegen de opbrengst van 24 K G huid k f 0 90 of ƒ 21 60 en van de afval waaronder tong zwezerik lever nieren staart ad 6 40 zoodat in het geheel ontvangen wordt ƒ 191 02i De slager heaft te rekenen met verlies voor inwegen versnijden verspatten enz welk verlies op 6 pCt te stellen is over ƒ 180 maakt dit 9 uit de netto inkomtsen bedragen derhalve ƒ 182 02 4 Voor dekking exploitatiekosten en winstmarge is in het algemeen een som van 20 pCt aan te nemen voor de voor de koe betaalde inkoopprijs met accijns van ƒ 203 moet bijgevolg terugontvangen worden ƒ 243 60 Er wordt bij prijzen als bovenstaand in werkelijkheid 182 02 terug ontvangen dus moet de slager om te kunnen rondkomen een bijslag van ƒ 61 57 ontvangen of ruim 30 et per Het bovengemelde geval is een zuiver uitztmderingBgeval De steiler der advn ntie kan blikbaar met een winstmarge uit waarmede anderen niet uit Cunnen zoo biedt hij byv ook varkensvleesch 20 et per kilo goedkooper aan dan de vastgestelde maximumprijzen Weet men nu dat van de zUde van de slagers uit de groote steden herhaaldel k geklaagd is dat de tegenwoordige maximumprijzen van varkensvleesch te laag zü Blagers uit de volksbuurten hebben zooals uit de mededeelingen der Amtserdanmsche levensmiddelen commissie is bekend geworden het gemeentebestuur verzocht er bü de Regeering op aan te dringen om de prijzen van spek en reuzel met 10 et per K G te verhoogen dan is meenen we een verder betoog over het exceptio neele van het geval overbodig De uitzondering staat al bij voorbaat vast En dat niet alleen wat de te bedingen winstmarge betreft Zal er tegen prgzen aU bovengenoemd verkocht worden dan is het buitengesloten dat het geleverde vleesch is slachtvleesch in den gewonen zin des woords Het vleesch kan op zich zelf wet van deugdelijke hoedanigheid zijn maar is in geen geval afkomstig van tweede oi zelfs van derde soort slachtrunderen Immers zelfs by de verlaagde noteeringen der laatste weken is de inkoopprijs van het kilo Feuilleton groote jiiiiHt wiH Ijeiwijaen Wat i iHstP vroeig julfrouw Hepburn voorzichlig Vertil mij wat er van mijne moedfr ie gewordwi O gij bolioeft niet bang Ie zi T irootma tiet ziob ontvallen dat zij nog le ft Zij i aeili niet oud ulot zoo erg oud Gij niwH mij ver ollen wat er met liaar geljeurd Ir Nijt ij goed vrei S ik antwoordde Jan een soort droevig fcenocgju schep pt ude in de zonden van innand ilio zoo gelM eJ verschilde an haar igeu braaf ptiwoontje Zij U gtioot ik ver op de planken g 3gaao Ik iKfli er aAer van dat rijtjero iid 1 ffewordenl riep Barrie uil Wat dat betreft dat kan ik mei wt tt n Ik Hia aiUijd iiet toon VM iwa over aid ik mevrouw MacDonald de cuiirsnten voorloeM alu ik er aan di uk dat Ik d n een of andwvö dag iets ovjf i iijne uoeder In di couranteai had kunun lezen en ntiiFfftilm zHia haar por f t zienl Ik wou dat Ik het bad gewef=fn Ik rou de oouranten wei op de wn if nal re nijje hebben weten in banden te knjgi n our ae veri od werden Nu wjiljp Ik waajOm Grootma te mij niet wil at n loren Daarvoor waren veia rodeni i ïeide juffrouw Hepburn tronw aan do uvartuiging barer me MeT en Iiare eigtii verhie ektei natiootóing van die ovettiiglng WerkeMjk lietninnefijko meteje leaen nooit de coiipanteo rf wwneoheo dat nooit te doen Zij PtMav vol Hlecrfi lghed ni Ik i oet er vwi uit oveiwlaan Denkt ge dM ini e nioedpr d n naam van haar mam hwfl liehoiiden toen zij bij Iket toouieel ging wensolite Harrle te weten Da4 antwoordde Juffrouw Hepburn maakt Het moet virt e ihic drukkendi zijn geweest mrt vadkr to zijn gï trouwdi als m n van pret iitaken en la hen hield I n wat het hulpe4oo u kind aangaat dat hel e vpwowed scéireteiuwend kSndtjo Het is do pJidit iwner luoeilier haar kitod lief te heJübezi ho lift ty ook uitziet eu ay hu een sieclit hmnüiïr heeft nKKvtt zij dio le ii M r haar best doen door giLiliod II voorbeeld zijuo veirkoerdbeden ft te roeii n in du opvocdïng ii heieft ii w n j t n nilnfite gHeerd Ptr soonlijk haiMtte He tpie zich er bij te voiegen wee4 ik natuurlijk nleiff van nKoüdMTSohap on do plioirten daarvan Dan hebt ge luooit iiret poppen göBpeflid BpidM üaj rie ernrtlg Ik heb maar iit iü enkelo pop geliad dt Ikwe pop imt liet poraijeuien hoofd die vader nvij gaf Ohmtiiia lli t imj ze k iouden ouïdat ze van Isnii wsj en ik luad ze zoo iK ft Dat doe ik nog Dooir met haar te ffpeien kvrdo ik hoe eene moeder moMi zi Ik weet dat ik tvn volmaakt lieve nweder zal zijn wannetT ik een Und lieli BarTiM gij moeet zulke dingi n niet wvg a Hit ke 4 onlMvtatuelijk voor eva mMeie Ik ziu i i4 t in wtiiarora braolit Barrie daar le piidit iWianohien wild de aatiliie van mi e nioedar haar 7Ulk dingen niet laten ztlggen toen zij etm Jong iw iBjH wttfii en tort begon zij eeoe actrioe te worden en had het zoo druk dat zij nooit tijd bad om vwt omtrent kiiwEepfin en pUrfit U zoo ietfl te leeren Maar Ik lai nki meer onbetamelijk ttfn lte 10 He pie ten minsbi aiti Uc het kan laten twOm gij mij teidits een fretlg Ut do gToo Hi l i rtx vln j voor B anno mevrotiw MooDonaKI göweent behalvu uw v adler dood To denken dal de naam van haar zoon d naacu zrijBtT groote voorvaderen op M tooftcei luchtzinulig gunoiittd woniti Zij noefut zjlelt lU8 Maellouald lk vrew hkt dit 1 geval l Maar DU niott go nitj niet tn v vngtn Aoen want ik zat zo niot beantwoorden Maij ik nn zien dat gil met uw avon naal begint f iN n li ve iluppie wêi ik h li geen honffM en ik wenscb na te dniktm Ik dadi u z wr dM gij m mU gcynat M t m zoo vriendelijk ujt pswceat Ik ge kiuf dat gij dtkwijk vri ndHijk zoiMltMil len zi wanmwr gij lh niet uioo t Juf fXHiw Hepburn ke ewiiMiiu vt wonderd Zij had earder vfrwaoht dat het irniajö ttaar zou plaigvn oiu VfvA re inUflfattngm dan dat zij haar wni beken voor de rm gx vwte Ik iTWiH luijn pliobt U doen y tm uwe grootmbodwr m u beide antwoordde sij ar nu nioei Ik werkiJijk gaan eo Ut behoef uwe denr niet weer ie iilluiUtta daar mevrouw MooDonaid do jKraf a4 g ndlgd beaoliouwt Gij iiioet er voor Borgtti iMiiMKfi te komen temtond aU gij do bi t Iwort en nle4 te laat zijn voor het avoiK be Vaarwel dsn als güj motu gwn icMe Buries d ualle wtitve kmIimvIa tot db denr volgieiid Ik wou dM gii ni j eee kua gaaJt Hepple Jan ohrikte werkeéijk vn ItloOMde op han eigtfiMnHgie wijlse waaHiij vooral do neuM rood werd en bet lipjw tfaarvan die kleur lang ble f l iioude n Word vorrolfd j La t ons nu nit t over baar praten Ooeekta Barrio WaB lai raoeir jon toeo ZIJ trouwde Miss Barrie s Huwelijk door C N eo A M WILLIAMSON N druk verboden Hooi jong HHieni ik ongeveer negetitien Maar w Uen nU hes l vert oudKT dan lic ben Pu zij veirdiro Grootraa en d t hui twco iaar Uwigi Baj rtbH gïj vergiöet usxiJ 8 Skefctó giede t lt flljk Zij wa een juffrouw BaJlantr e m haar voornaaw was liairiMwa gt oof ik iMaar zij lii ikl niet van Sm naam en toen haar eclitgwoot weosoht dat het kdrol aoo g titoopt zoii wordieo drong ZIJ aao op Barribed Het sdiipit dat dit lu Sohöteclu of iiiwöchkij Kelttech © naam tó want zi woa oüoil rache otecboon ik tiietd van haxd farajjio weet Maar Barribd klonk mij altijd Uchtzinn K in do ooren Tooh iuAit SB mij nwit Barrte willen jWöuiea wanuBcir ik bet u vroeg Ik ben o iwiwd of er twig wet oemandlCT meisje da haar eigen Hevel IngHioAaiii o t jfiiakOTi en loeo nifsosod bad die iMtii wlldio gobruikm böhalvo xtizelff Als Ik nwit inii7x ir pramt zeg Ik altijdt Barrle op voraohlilieDdlan toon oov ta hoo hoo bet klimkit Ik bt pPoef hot te wegtn nlj f Ik mijzelf Umiinde omdat niemand ander van nt J houdt tenzij PJ het nüKcrttim een heel hwel tl in je Aoet U dat zoo Heppi Natuurlijk Iwudi ik van u nlwoord l juffrouw Hepbura stenila hfUr verf tirlkt orver zuUc een duidit Ii op iliar n iMK r Itmeriijke gKn oohsM en vaiunritjk uwe grootouoedisi Ate dat aoo Ifl dan kojiit dftt omdat ik aam mijiio moedar donk Twint een t n twindig zoo oud wort zij toen zij wegi gjngl Dat inoet wol Natuuriiik ligt hf aiet op iiujn wt om Neen lievo Heppie ik woet dat hot idrt op iiw weg ligt diiö houdt op aU t u blieft Zoudt ilf8 gi haar kunuen voJTvijtcfl dat zij w TiM ltto wfg te loapen uit dfit aitirtige iiui zij een lersch lllrffijol Zij wa ha t etoe Ainerlkaasnactie heb ik genoord MiBBohi naar aijles wat ik van Amerikan en we 4 maakt dat het nog moullyiver voor liaar Jrootoia i al het onderö to verdlragliti Ifc kti mineto k ir haar gedrag niet of volstrekt uiot Watl niet dat zij haar IdePhebljendra eohtewioot en hoor iiuliïe3o o kind vcr D ï gieheelwi dBig ten Jk l CiïloHwd geweest of vader w 4 wlat ho hftar zij ne liefde ia bewijzen Ten opniobia Vftn imj wist hij bet nlt Dat kan ik mij herinnorein Ik plaoirt bang voor hn to zijn en blij ali Uc kon otiHmia pen Mi echien wekte hjj dat gevoel bij hoor ook op o zonder htt te willi n Ik btsi L hiigd dat hij goed waitf MaciT dat is Grootma ook akelïfr got d ir ia iels in dit hu dal gO Ihedd beAjTU i het bX e i stoort ycffgU